Реферати українською » Финансовые науки » Формування стратегії державного фінансового контролю в Україні


Реферат Формування стратегії державного фінансового контролю в Україні

valign=bottom>0 -1247835 87,96 0 >Коштиклієнтів 11360588 34,49 10226285 26,17 -1134303 90 -8,32 10906870 0 680585 106,66 0 >Нарахованівитрати досплати 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 >Цінніпаперивласногоборгу 132862 0,40 38488 0,10 -94374 29,0 -0,30 34050 0 -4438 88,47 0 >Іншізобов'язання 7314088 22,20 14485295 37,07 7171207 198,0 14,86 9936681 0 -4548614 68,60 0

разомзобов'язань

29931034

90,86

35123021

89,88

5191987

117,3

-0,98

30517326

0

-4605695

86,89

0

>Пасив 32943551 100,00 39079090 100,00 6135539 118,6 0 0 0 0 0 0

>Аналізуючифінансову діяльність банкуслідвідмітитизвітнісегменти банку. Дозвітнихсегментів банку належати:послугипідприємствам,організаціям таприватнимпідприємцям;послугиприватним особам;міжбанківськіоперації;операції ізнеоборотними активами таінвестиції банку таіншіоперації.

>Послугипідприємствам,організаціям таприватнимпідприємцям –цеоперації зсуб’єктамигосподарювання,приватнимипідприємцями та органами державної влади:кредитні (>депозитні),дебіторська (>кредиторська)заборгованість,транзитнірахунки,операції зціннимипаперами, щоздійснюються задорученнямклієнтів -підприємств,організацій таприватнихпідприємців.

>Протягом 2007-2009 роківвагомукредитнупідтримку банкпродовжувавнадавати врозвитокагропромислового комплексу - в сферівиробництва йпереробкисільськогосподарськоїпродукціїзосереджено 6,8%кредитів.

>Послугиприватним особам -операції ізфізичними особами:кредитні (>депозитні),дебіторська (>кредиторська)заборгованість,транзитнірахунки,операції зціннимипаперами, щоздійснюються задорученнямклієнтів-фізичнихосіб.

>Cтаном на 31.12.2009 р.вкладниками банку були 4 280 тис.фізичнихосіб, азагальнийобсягвкладів населенняскладав 9 194 307 тис. грн. Уструктурівкладівчасткакоштів дозапитаннясклала 17,9%,короткострокових – 31,4% тадовгострокових – 50,7%.

>Вклади внаціональнійвалюті на 31.12.2009 р.склали 61,3% відзагальногообсягувкладівфізичнихосіб. Уіноземнійвалюті на 31.12.2009 р.залишкивкладівстановили 38,7% відзагальногообсягувкладівфізичнихосіб. Узагальнійсумівкладів віноземнійвалютінайбільшучасткузаймаютьвкладитерміномзберігання понад року – 57,4%.

БалансПромінвестбанку за 2007-2009 рр. наведено вТаблиці2.8.[pib.com.ua]

>Таблиця 2.8 Баланскомерційного банку за 2007-2009 рр.

>Активи 2007 2008 2009 >Пасиви 2007 2008 2009

>Власнийкапітал

>Грошовікошти тазалишки в НБУ 2817390 5459158 3515292 >Статутнийкапітал 1300175 1300175 5298715
>Фінансовіактиви засправ.вартістю 0 0 0 >Капіталізованідивіденди 0 0 0
>Кошти вкредитнихустановах 1856302 2106950 3402781 >Акції, котрікуплені уакціонерів 0 0 0
>Кредитиклієнтам 23718135 24582484 24462012 >Емісійнарізниця 0 0 0
>Фінансовіінвестиції,наявні для продаж 397 739284 809588 >Резерви таіншіфонди банку 1327441 1327441 1327441
>Необоротніактиви,утрим. для продаж 257 257 238 >Результатипереоцінкинеобіг.активів 0 0 0
>Основнізасоби 1923442 1905667 2892867 >Нерозподіленийприбуток хв. років 9690 9896 10303
>Нарахованідоходи доотримання 0 0 0 >Прибутокзв. року, щоочік.затв. 375211 1318557 2750815
>Відстроченіподатковіактиви 89008 147309 88197 разомвласнийкапітал 3012517 3956069 9387274
>Іншіактиви 2538620 4137981 4733625

>Зобов'язання

>Відстроченіподатковізобов'язання 170638 5472 520079
>Коштикредитнихустанов 10952858 10367481 9119646
>Коштиклієнтів 11360588 10226285 10906870
>Cубординованийборг 0 0 0
>Борговіцінніпапериемітовані банком 132862 38488 34050
>Іншізобов'язання 7314088 14485295 9936681
разомзобов'язань 29931034 35123021 30517326
Актив 32943551 39079090 39904600 >Пасив 32943551 39079090 39904600

>Висновки до іншогорозділу. У банку проводитисязбалансована політикащодоактивно-пасивнихоперацій банку,збереженіпозитивнітенденціїосновнихпоказниківдіяльності банку. ЗметоюподальшогозростанняефективноїдіяльностіПромінвестбанкупродовжувалась робота понарощуванню ресурсногопотенціалу для забезпечення потребкредитноїдіяльності тасвоєчасногопроведеннярозрахунків задорученнямиклієнтів.

>Нарощенняобсягівкредитуваннявідбувається впоєднанні зпосиленнямзаходів,спрямованих намінімізаціюкредитнихризиків,покращеннямякості кредитногообслуговуванняклієнтів. Цедозволяє запідсумкамифінансового рокуотриматипозитивнірезультати –збільшитиобсяг кредитного портфелю й забезпечитиприйнятнийрівеньдоходностікредитноїдіяльності.

Дляефективногоуправліннявалютнимикоштами банкпідтримуєзв’язки з 200провіднимифінансовимиустановами, щорозташовані в 41 стране світу.

Зметоюрозширення співпрацю ізіншимикомерційними банками таотриманнядодатковихдоходівПромінвестбанк працює наміжбанківськомуринку порозміщеннювільнихкоштів.

>Небанківськіустанови>юридичні особини >клієнти банку –це якнефінансовінедержавні підприємства (>приблизно 61,9% всіхклієнтівюридичнихосіб), то йнефінансовідержавні підприємства (>приблизно 5,8%).

>Пріоритетнимиклієнтами банку в основномує підприємствапромисловості всіх формвласності.Підприємствапромисловостіотримаують понад 50відсотківкредитів,виданих банком нанебанківськомуринку.Підприємствапромисловостізабезпечуютьосновнийобсягвалютнихнадходжень нарахункиклієнтів банку йвалютнихплатежів.

>Динамічномурозвитку тапідвищеннюконкурентоспроможностіПромінвестбанкусередвітчизнянихбанківсприяєтакож його активназовнішньоекономічна діяльність.


>Розділ 3.Шляхиудосконалення державногофінансового контролю в Україні

>Зміни, щосталисяпротягомостанніх років векономіці тафінансовихвідносинах України,впровадження новихпринципівгосподарювання наосновіринковихвідносин,розвитокділовоїініціативи йпідприємництвапотребуютьдокорінноїперебудовиуправлінськихфункцій держави, у томучисліконтрольних.Питанняреформуваннясистеми державногофінансовою контролюєактуальним й,виходячи ізреальноїдійсності, конкретногозмістудіяльностіпідприємств йзагальноїсистеми контролю вартодослідитисутність ташляхиреформування державногофінансового контролю. [5,с.254].

Дляпосиленняфункцій державного контролю, йогоподальшогостановлення якповномасштабноїсистеми, щоохоплюєінтереси держави йїїгромадян уфінансовій сфері,потрібно реальнооцінитисучасний станосновнихелементівцієїсистеми ірозробитишляхиїїудосконалення.

>Слідзазначити, що вумовахринковоїекономіки державамаєконтролювати несутогосподарську діяльністьсуб'єктівпідприємництва, якце було б закомандно-адміністративноїекономіки, алишедотримання нимивстановлених Державою вінтересахсуспільства норм, правилмобілізації,розподілу тавикористанняфінансовихресурсів.Тобтоконтрольні дії державиповинніздійснюватися напартнерськихвідносинах [2,с.248].

>Офіційнапозиціящодо державногофінансового контролю в Украине еще неокреслилась. То вКонституції України про усігілки державної влади сказано багато, але йнічого не сказано проважливуфункцію, якоївиконуєРахункова палата,забезпечуючи уладовіважелямиуправління Державою,тобтоздійснюючиконтрольнуфункцію.Основніположення (статус йкомпетенціюголовнихорганів, їхнього систему)слідзакріпитиконституційно та вспеціальномуЗаконі «Профінансовий контроль в Україні».

>Крім того, уконкретній з статтеюКонституції Українидоцільнозакріпитипоняття державного контролю ізурахуванням принципурозподілу влади (>законодавчої йвиконавчої) таособливостей державного улаштую країни. Увідповідних розділах йстаттяхКонституціїпотрібно було б бвизначити, котрідержавніоргани влади тапосадові особиникористуються правом контролю, у сфері йяким чином смердоті йогоздійснюють.Крім Президента України,цестосуєтьсяВерховної Заради,їїпостійнихкомісій йкомітетів,Кабінету міністрів йПрокуратури України.

>Дослідженнязасвідчили, що векономічнійлітературімайжевідсутнєчіткевизначенняпоняття «>державнийфінансовий контроль».Проаналізувавши усіджерела, що йоготрактують, можнавивеститакезначення цогопоняття:державнийфінансовий контроль -це контроль,якийздійснюється для забезпеченняреалізаціїфінансової політики держави системоюзаконодавчих,організаційних,адміністративних,правоохоронних таіншихзаходів [3,с.318].

Длязакріплення тарозвиткуконституційнихпринципів державноїсистеми контролюдоцільнотакожприйняти закон «Профінансовий контроль в Україні».Заразще немаєчітковизначеної єдиноїсистемифінансового контролю,можливо, щоцей законнайближчим годиною якщоприйнято йвінхоча бчасткововирішитьнерозв'язані до цого години запитання. Система ж державногофінансового контролюмає бутицілісноювиключно боїї «фундаментом»повинні бутиєдиніпринципи,норми танормативипобудови тафункціонування йрозв'язання проблем, що стояти перед нею ізчіткимвизначеннямконтролюючихорганів та їхні прав, обовязків йповноважень.Протеосновним принципомдіяльності шкірногоконтролюючого органу всистемі винен бути принципнезалежності таоб'єктивності.Основнастратегіясистеми державногофінансового контролю в Україні виннавраховуватистратегіюдіяльності державивзагалі таспівпадати ізїїінтересами [1,с.46].

>Насамперед,щобскасуватикомандно-адміністративнуідеологіющодо державногофінансового контролю,потрібнорозповсюдитисередкерівників таїхніхпідлеглих думку,ідею про ті, щофінансовий контроль -це не лишеревізія чиперевірка як така, але й й якзахід длявизначенняефективностіфункціонуванняфінансових таматеріальнихресурсів [2,с.255]. І,можливо, тодікерівники сам будутьдокладати всіхзусиль дляздійсненнявнутрігосподарськогофінансового контролю, що на свійчергу, якщо позитивновпливати нарезультативністьфінансового контролю комплексу чигалузі.фінансовий контрольдержавнийконституційний

Разом із тім, вартоприйняти доуваги тієї факт, щокількістьфінансовихпорушень незменшуєтьсятакож черезвідсутністьжорсткоїадміністративноївідповідальності забюджетніправопорушення та невідшкодуванняспричиненихзбитків,неможливістьпритягтивиннихосіб докримінальноївідповідальності, чиробитьсяцевибірковим методом.

>Вартозазначити, що одну годинудержавнийфінансовий контроль в Українізнаходиться в далеко ще неідеальномустані,враховуючичималовищеперечисленихвад. Томупроблемиудосконаленнясистеми державногофінансового контролюзалишаютьсяактуальними ісьогодні у зв'язку ізневирішеністю низькі, яктеоретичних , то йпрактичнихпитань. [3,ст.320].

>Висновки дотретьогорозділу.Міжнародніпідходи домеханізмівфункціонуваннясистеми державногофінансового контролюмаютьглибокоосмислюватисявітчизняниминауковцями й практиками —виходячи зсучаснихреалій, атакожособливостей українськоїфінансовоїсистеми,зокремаструктурибюджетноїсистеми,складових бюджетногопроцесу івідповіднихфінансовихвідносин, щоскладаються упроцесі їхнірозвитку.Зарубіжнісистеми державногофінансового контролютежформувалися ізурахуваннямнаціональнихособливостей, тому планзаходівщодореалізаціїКонцепціїрозвитку державноговнутрішньогофінансового контролюрозробленовідповідно досучасного станусистеми контролю,існуючих прогалин у бюджетномузаконодавстві,рівняпідготовленостіфахівців досприйняттяновоїідеології державногофінансового контролю та всіхсуб'єктів бюджетногопроцесу доякісноговиконаннясвоїхфункцій


>Висновки

Укурсовійроботі було брозкритосутністьсистеми державногофінансового контролю яквагомоїскладовоїфінансовоїсистеми країни,методологічні іорганізаційні засадивдосконаленняцієїсистеми ізурахуваннямміжнароднихположень.Визначеноосновнінапрямистратегіїрозвитку державноговнутрішньогофінансового контролю якінструментапідвищенняефективностіфункціонуваннядержавнихфінансів, у томучислівнутрішнього контролю і аудиту.

>Основним принципом державноговнутрішньогофінансового контролюєрозмежуваннявнутрішнього контролю і аудиту.Внутрішній аудитмаєвизначати,яким чиномздійснюєтьсявнутрішній контроль,включаючиметодипопереднього контролю.Однієюзіскладовихвнутрішнього контролює відповідальністькерівника зауправління ірозвитокорганізації вцілому. Застворення тафункціонуванняструктуривнутрішнього контролювідповідаєкерівництвоорганів державного і комунальногосекторів.

>Державний контрольєінструментомуправління, щодаєзмогукерівництвуорганів державного і комунальногосекторівперевірити станвиконаннявідповіднихзавдань,здійснити низкузаходів зметоюпідвищенняефективності ірезультативностідіяльностіустанови. Контрольздійснюється упроцесідіяльностіорганів державного і комунальногосекторів таподіляється напопередній,поточний йподальший, щоздійснюється послевиконанняуправлінськогорішення чифінансово-господарськоїоперації.

якголовну міткурозвиткуфінансового контролюстратегієювизначенопідвищення йогодієвості якінструментаоцінки законного іраціональноговикористаннядержавнихресурсів,ефективноговиконаннядержавних й бюджетнихпрограм тамісцевихбюджетів. Цепередбачаєприведення процедурцентралізованоговнутрішнього аудиту увідповідність довимогміжнароднихстандартів;чіткевизначенняпідстав дляпроведенняцентралізованоговнутрішнього аудиту у плановому порядку;законодавчевизначеннясуб'єктів,проведенняцентралізованоговнутрішнього аудиту якієобов'язковим;підвищенняефективностіреалізаціїматеріалів аудиту таподолання проблем привпровадженнірекомендаційаудиторськихдосліджень.

>Гармонізаціявнутрішнього контролю і аудитузабезпечуватиме ефективногофункціонуванняцієїсистеми органів державного і комунальногосекторів.Цей процеспередбачаєінформаційну,методологічнупідтримкузапровадження в діяльністьорганів державного і комунальногосекторівсистемивнутрішнього контролю і аудиту.Крім того,важливо забезпечитиінституційнуспроможність центральногопідрозділугармонізації.


Списоквикористаноїлітератури

1. Барабаш М.С., НиконовичМ.О.Удосконаленнясистеми державногофінансового контролю//Фінансовий контроль. - 2007.- №>3.-С.44-47

2.ЗакраєвськаТ.Н.Концептуалізація державногофінансового контролю в Україні //ВісникЧТЕІ. - 2006.- № 2.-С.247-255

3.Грінчук М.С.Реформуваннясистеми державногофінансового контролю.//ВісникЧТЕІ.- 2008.- №>4.-С.317-322

4.ЧугунокІ.Я., Федоров В.М.Державнийвнутрішнійфінансовий контроль:стратегіярозвитку //Фінанси України. -2009.-№4. –З. 3-12

5.Федосов У.,Опарін У.,Стратегіяфінансового контролю в Україні:проблеми йнапрями.Монографія / За наук. ред. У.Федосова. — До.:КНЕУ, 2008. - 387 з.

6.Льовочкін З..Фінансовий контроль:Монографія. - До.: Ли-бідь, 2003. - 688 з.

7.Білик М.Д.Управлінняфінансамидержавнихпідприємств. - До.: Знання, 2006.-352с.

8.Поддерьогін А.М.Фінансипідприємств. – До.: Знання, 2002.-457с.

9. Якуба В.С.Фінансовий контроль в Україні. – Львів:Погляд,2008.-58с.

>10.Жорін А.Х.Місцевіфінанси. -К.:КТЕІ, 2003.-341с.

11.pib.com.ua

12.Мазаракі А.А.,ЛігоненкоЛ.О., Ушакова М.М.Фінанси України:підручник / за ред. М.М.Ушакової. - До. : Хрещатик, 2008. – 556 з.


>Додаток 1

>Звіт профінансовірезультати за 2007 р.

>Найменування з статтею >Грн
>Чистийпроцентнийдохід 1 000 387
>Процентнийдохід 2 474 154
>Процентнівитрати (1 473 767)
>Чистийкомісійнийдохід 651 371
>Комісійнийдохід 687 969
>Комісійнівитрати (36 598)
>Торговельнийдохід 66 388
>Дохід увигляді дивідентів 45
>Іншийдохід 72 811
>Усьогодоходів  1 791 002
>Загальніадміністративнівитрати (410 623)
>Витрати на персонал (658 828)
>Втрати відучасті вкапіталі 0
>Іншівитрати (121860)
>Прибуток відоперацій  599 691
>Чистівитрати наформуваннярезервів (252571)
>Дохід /Збиток віддовгостроковихактивів,призначених для продаж 0
>Прибуток дооподаткування 347120
>Чистийприбуток /збиток від продаждовгостроковихактивів,призначених для продаж 161
>Чистийприбуток /збиток банку 233 691
>Податок наприбуток 113 429

>Додаток 2

>Звіт профінансовірезультати за 2008 р.

>Найменування з статтею >Грн.
>Чистийпроцентнийдохід 1 354 699
>Процентнийдохід 3 441 703
>Процентнівитрати (2 087 004)
>Чистийкомісійнийдохід 724 300
>Комісійнийдохід 784 710
>Комісійнівитрати (60 410)
>Торговельнийдохід 905 734
>Дохід увигляді дивідентів 40
>Іншийдохід 131 615
>Усьогодоходів  3 116 388
>Загальніадміністративнівитрати (484 145)
>Витрати на персонал (860 068)
>Втрати відучасті вкапіталі (2)
>Іншівитрати (159 717)
>Прибуток відоперацій  1 612 458
>Чистівитрати наформуваннярезервів (1 478 419)
>Дохід /Збиток віддовгостроковихактивів,призначених для продаж 0
>Прибуток дооподаткування  134 039
>Прибуток послеоподаткування 98 767
>Чистийприбуток /збиток від продаждовгостроковихактивів,призначених для продаж 536
>Чистийприбуток /збиток банку 99 303
>Податок наприбуток 34 736

 


>Додаток 3

>Звіт профінансовірезультати за 2009 р.

>Найменування з статтею >Грн.
>Чистийпроцентнийдохід 968 736
>Процентнийдохід 3 763 301
>Процентнівитрати (2 794 565)
>Чистийкомісійнийдохід 458 422
>Комісійнийдохід 506 100
>Комісійнівитрати (47 678)
>Торговельнийдохід 1 126 702
>Дохід увигляді дивідентів 42
>Іншийдохід 276 368
>Усьогодоходів 2 830 270
>Загальніадміністративнівитрати (493 250)
>Витрати на персонал (897 915)
>Втрати відучасті вкапіталі 0
>Іншівитрати (187 3140)
>Прибуток відоперацій 1 251 791
>Чистівитрати наформуваннярезервів (960 142)
>Дохід /Збиток віддовгостроковихактивів,призначених для продаж 0
>Прибуток дооподаткування 291 649
>Чистийприбуток /збиток від продаждовгостроковихактивів,призначених для продаж 617
>Чистийприбуток /збиток банку 262 534
>Податок наприбуток 29 115

Балансовий звіт Промінвестбанку за 2007 р., тис. грн.

Найменування статті На звітну дату 2007 року
>АКТИВЫ
Кошти та його еквівалентами 2 817 390
Торгові цінних паперів 0
Інші фінансові активи, які по справедливою вартості з визначенням результату переоцінки у результатах 0
Кошти за іншими банках 1 856 302
Резерви під знецінення засобів у інших банках (36 329)
Резерви у відсотках активу 1,96
Кредити і клієнтів 23 718 135
Резерви під знецінення кредитів (2 971 658)
Резерви у відсотках активу 12,53
Цінні паперу на портфелі банку продаж 379 926
Резерви під знецінення цінних паперів портфелі банку продаж (41 607)
Резерви у відсотках активу 10,95
Цінні паперу на портфелі банку до погашення 397
Резерви під знецінення цінних паперів портфелі банку до погашення (397)
Резерви у відсотках активу 100,0
Інвестиції вассоциируемие і дочірніми компаніями 16 340
Інвестиційна нерухомість 32 902
Дебіторська заборгованість щодо поточного прибуток 88 540
>Отсроченний податковий актив 468
Основні кошти й нематеріальні активи 1 923 442
Інші фінансові активи 58 778
Резерви під інші фінансові активи (8 122)
Резерви у відсотках активу 13,82
Інші активи 34 191
Резерви під інші активи (2 792)
Резерви у відсотках активу 8,17
Довгострокові активи, призначені на продаж, і активи групи вибуття 257
Резерви під зменшення корисності інвестицій уассоциируемие і дочірніми компаніями, які є з продажу 0
Резерви у відсотках активу 0
Усього

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація