Реферати українською » Финансовые науки » Аналіз фінансових результатів та шляхів зниження собівартості продукції ВАТ "Волгограднефтемаш"


Реферат Аналіз фінансових результатів та шляхів зниження собівартості продукції ВАТ "Волгограднефтемаш"

сфері насосного виробництва, оскільки попит перевищує пропозицію, через брак виробничих потужностей.

2.4 Аналіз виконання поставок продукції

Таблиця 4 - Визначення окремих видів резервів збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції

Вигляд резерву Розрахункова формула визначення величини резерву Найменування показників
Зниження залишків товарної своєї продукції складі проти звітним періодом

2005: 566600-314100=257500

2006: 650200-566600=83600

2007: 720000-650200=69800

 -пророст обсягу реалізації, тис. крб.

 - відповідно, залишки товарної своєї продукції складі початку і поклала край року, тис. крб.;

Зниження обсягу відвантаженої, але з оплаченої продукції з порівнянню з звітним періодом

2005: 95962-131221= -35259

2006: 131221-411972= -280751

2007: 411972-463958= -51968

 - відповідно, обсяг відвантаженої, але з оплаченої своєї продукції початок і поклала край року, тис. крб.;

Збільшення оптових цін, у дії чинників, які пов'язані з діяльністю підприємства

2005/2006:

2701099-2523216=177883

2006/2007:

3322641-2701099=621542

 - приріст обсягу товарної продукції (реалізації), тис. крб.

 - обсяги виробництва товарної (реалізованої) продукції із вищими цінами, тис. крб.

- обсяги виробництва товарної (реалізованої) продукції за базовий період, тис. крб.

Зростає дебіторська заборгованість, що позитивної тенденцією. Однак ж росте обсяги виробництва переважно з допомогою постійного підвищення цін на основне устаткування, що може спричинити до негативних наслідків.


3. Аналіз використання основних виробничих фондів (>ОПФ) підприємства міста і виробничих потужностей

 

3.1 Аналіз складу і структуриОПФ

У таблиці 5 наведено склад парламенту й структураОПФ.

Таблиця 5 - Склад і структураОПФ

СкладОПФ 2005 2006 2007
тис. крб. задовільно. вагу, % тис. крб. задовільно. вагу, % тис. крб. задовільно. вагу, %

>1.Здания

>2.Сооружения і передавальні устрою

>3.Машини й устаткування

>4.Транспортние кошти

>5.Производственно – господарський інвентар й інші видиОПФ

249005

94399

343740

19422

10712

34,7

13,2

47,9

2,7

1,5

245515

93971

349430

19757

11338

34,1

13,1

48,5

2,7

1,6

249088

94697

410236

33094

104872

27,9

10,6

46

3,7

11,8

Разом 717278 100 720011 100 891987 100

За досліджуваний період можна спостерігати зміни як структури, і складуОПФ. Розширено верстатний парк, оновлено транспортний, а як і значно зросли статтяОПФ «>Производственно-хозяйственний інвентар й інші видиОПФ», що позитивно віддзеркалюється в стані компанії.

 

3.2. Аналіз показників руху гніву й ефективність використанняОПФ

У таблиці 6 наведені показники, що характеризують рух, стан і ефективність використанняОПФ.

Таблиця 6 - Показники руху, гніву й ефективність використанняОПФ

Найменування показника Формули до розрахунку період Економічна інтерпретація показників Позначення показників
2005 2006 2007
1. Показники руху
Коефіцієнт відновлення

0,06 0,02 0,2 Частка новихОПФ для підприємства.

>ОПФ ст.- вартість які поступили основних виробничих фондів протягом року.

>ОПФк.г. - вартістьОПФ наприкінці року.

>ОПФвиб.- вартість вибулихОПФ.

>ОПФн.г. - вартістьОПФ початку року.

Коефіцієнт вибуття

0,02 0,02 0,01 Частка вибулихОПФ для підприємства
Коефіцієнт приросту

0,04 0,004 0,24 Частка приросту (зниження)ОПФ для підприємства
2. Показники стану
Коефіцієнт зносу

0,36 0,37 0,33 Частка вартостіОПФ, перенесена на собівартість продукції

І – сума амортизації, перенесена на собівартість продукції.

>ОПФп- початкова вартість.

>ОПФост.- залишкова вартістьОПФ.

Коефіцієнт технічної придатності (>Кг)

0,64 0,63 0,67 Рівень придатностіОПФ
3. Показники ефективність використання
>Фондоотдача

2,7 3,1 3,8 Обсяг валової продукції на карбованець середньорічний вартостіОПФ

ВП – обсяг валової продукції.

>ОПФср.г. – середньорічна вартість.

>Чср.с –среднесписочная чисельність ППП.

>Пр – прибуток від продукції.

 - приріст обсягу валової продукції.

 - приріст фондовіддачі у звітній року порівняно з базовим.

>ОПФо –ОПФ у звітній періоді.

>Фб – фондовіддача в базовому періоді.

 - прирістОПФ у звітній періоді.

>Фондоемкость

0,37 0,33 0,26 ВеличинаОПФ, яка припадає на карбованець валової продукції.
>Фондовооруженность праці

145,85 156,84 175,91 РозмірОПФ, яка припадає однієїсреднесписочного працівника.
РентабельністьОПФ

0,31 0,54 0,51 Величина прибуток від реалізації продукції яка припадає на одиницю середньорічний вартостіОПФ.
Вплив фондовіддачі збільшення обсягу виробництва

- 287458 564199 Приріст обсягу виробництва внаслідок збільшення фондовіддачі.
Вплив зростанняОПФ збільшення обсягу виробництва.

- 7376,4 533126 Збільшення обсягу виробництва, у результаті приростуОПФ.

У 2007 р. відбуваються найпомітніші зміни у складіОПФ. Це супроводжується збільшенням частки приростуОПФ на 24% 2007 р. стосовно 2005 р., та розширенням частки новихОПФ для підприємства удесятеро.

Зростає фондовіддача, відбувається приріст обсягу виробництва, що підтверджено різким зростанням рентабельності.

 

3.3 Аналіз показників використання виробничої потужності

Таблиця 7 -Динаміка потужності фактичного обсягу виробництва та коефіцієнтів її використання

Найменування готової продукції Середньорічна потужність, (>Мср.г)

Фактичний випускати продукцію:

Рівень використання потужності:

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
>Нефтеаппаратура 1198527,6 1407272,6 1837420,5 0,758 0,813 0,924 75,8 81,3 92,4
>Шаровие крани 875556 748204,4 780820,6
Нафтові насоси 196810,8 270109,9 421975,4
Решта 252321,6 275512,1 282424,5

У таблиці 7 представлені показники, що характеризують показники використання виробничої потужності (ведучого устаткування).Анализирую ці показники дійшли висновку, що виробничі потужності використовують у достатній мірі, але резерв залишається, який у часи чергу, може розширитися різними заходами до збільшення продуктивність праці.

 


4. Аналіз використання оборотних засобів

 

4.1 Склад і структура оборотних засобів

Дані склад і структурі оборотних засобів щодо окремих елементам представлені у таблицях 8 і 9-те.

Таблиця 8 - Динаміка складу оборотних засобів

Найменування елементів оборотних засобів >Стоимостная оцінка, тис. крб.

>Горизонтальний аналіз

зміни у %

2005 2006 2007 06/05 07/06
Оборотні виробничі фонди, зокрема.:
1. Запаси, зокрема.: 917802 991758 1541398 1,08 1,55
1.1 Сировину, матеріали та інші аналогічні цінності 400601 448720 685248 1,12 1,53
1.2 Тварини на вирощуванні і відгодівлі 6648 8490 11362 1,28 1,34
1.3 Витрати в незавершеному виробництві 186023 277840 615688 1,49 2,22
1.4Готовая продукція і товари для перепродажу 321376 244658 207883 0,76 0,85
1.5 Витрати майбутніх періодів 3154 12050 21217 3,82 1,76
2. Податок на додану вартість по придбаним цінностям 31320 3664 2012 0,12 0,55
3. Дебіторська заборгованість (платежі через яку очікують протягом 12 місяців після звітної дати), зокрема.: 255113 737001 797352 2,89 1,08
3.1 Покупці і замовники 131221 411972 463958 3,14 1,13
3.2 Аванси видані 100937 299186 235305 2,96 0,79
3.3 Інші дебітори 22955 25843 98089 1,13 3,8
4. Короткострокові фінансові вкладення 160310 109325 8769 0,68 0,08
5. Кошти, зокрема.: 47604 113705 35554 2,39 0,31
5.1 Каса 232 148 363 0,64 2,45
5.2 Розрахункові рахунки 45465 46676 9937 1,03 0,21
5.3 Валютні рахунки 1907 1657 2219 0,87 1,34
5.4 Інші кошти - 65224 23035 0 0,35
6. Інші оборотні активи 143 77 79 0,54 1,03
Разом 1412292 1955530 2385164 1,38 1,22

Таблиця 9 - Динаміка структури оборотних засобів

Найменування елементів оборотних засобів >Стоимостная оцінка, тис. крб.
2005 2006 2007
тис. крб. задовільно. вагу, % тис. крб. задовільно. вагу, % тис. крб. задовільно. вагу, %
Оборотні виробничі фонди, зокрема.:
1. Запаси, зокрема.: 917802 65,1 991758 50,7 1541398 64,6
1.1 Сировину, матеріали та інші аналогічні цінності 400601 28,4 448720 23 685248 28,7
1.2 Тварини на вирощуванні і відгодівлі 6648 0,5 8490 0,4 11362 0,5
1.3 Витрати в незавершеному виробництві 186023 13,2 277840 14,2 615688 25,8
1.4Готовая продукція і товари для перепродажу 321376 22,8 244658 12,5 207883 8,7
1.5 Витрати майбутніх періодів 3154 0,2 12050 0,6 21217 0,9
2. Податок на додану вартість по придбаним цінностям 31320 2,2 3664 0,2 2012 0,1
3. Дебіторська заборгованість (платежі через яку очікують протягом 12 місяців після звітної дати), зокрема.: 255113 18,1 737001 37,7 797352 33,4
3.1 Покупці і замовники 131221 9,3 411972 21,1 463958 19,5
3.2 Аванси видані 100937 7,2 299186 15,3 235305 9,8
3.3 Інші дебітори 22955 1,6 25843 1,3 98089 4,1
4. Короткострокові фінансові вкладення 160310 11,4 109325 5,6 8769 0,4
5. Кошти, зокрема.: 47604 3,4 113705 5,8 35554 1,5
5.1 Каса 232 0,05 148 0,02 363 0
5.2 Розрахункові рахунки 45465 3,2 46676 2,4 9937 0,4
5.3 Валютні рахунки 1907 0,1 1657 0,08 2219 0,1
5.4 Інші кошти - 0 65224 3,3 23035 1
6. Інші оборотні активи 143 0,05 77 0 79 0
Разом 1412292 100 1955530 100 2385164 100

Аналізуючи його оборотні кошти підприємства помітні зміни, які найрельєфніше проглядаються 2007 р. Різко знизилися короткострокові фінансові вкладення, збільшилася дебіторська заборгованість, а як і запаси.

Для управління обіговими коштами розробляються нормативи оборотних засобів (окремих виробництв й українські підприємства загалом) по нормованих елементам. Розрахунок нормативів оборотних засобів з сировини й матеріалам, незавершеного провадження й готової своєї продукції складі представлено таблиці 10.

4.2 Нормування оборотних засобів

Таблиця 10 - Нормування виробничих запасів, незавершеного виробництва та готової продукції

Елементи оборотних засобів, тис. крб.

Розрахункова

формула норми

позначення
Виробничі запаси

2005: 4938,2·180=888876

2006:

5304,3·180=954774

2007:

7036,5·180=1266570

>Нпр.з – норма виробничого запасу сировини й матеріалів, тис. крб.

>Рд – денний витрата матеріалу, тис. крб.

>Нз.дн – норма запасу сировини й матеріалів, днів (враховується поточний страхової запас, час доставки і підготовки до виробництва).

Незавершене виробництво

>а60%,в40%Кнз 0,8

2005:

992750/108·180·0,8= =1323667

2006:

1048730/108·180·0,8= =1398307

2007:

1986859/108·180·0,8= =2649045

>ННП – норма незавершеного виробництва, тис. крб.;

З – видатки виробництво (по планової собівартості) за аналізований період, тис. крб.;

Т – тривалість розрахункового періоду, днів;

>Тц – тривалість виробничого циклу, днів;

>Кн.з – коефіцієнт наростання витрат (при рівномірних витратах);

а – витрати, вироблені одноразово на початку процесу виробництва, крб.;

в – наступні витрати до закінчення виробництва, крб.

Запаси готової продукції

2005:

918942/180·7=59561

2006:

1147783/108·7=74393

2007:

1083762/108·7=70244

>НГП – норма готової своєї продукції складі, тис. крб.;

ТП– обсяг товарної продукції, розрахованої по виробничої собівартості, тис. крб.;

>Нзтп – норма запасу товарної продукції (час на комплектацію партії, упаковку, транспортування продукції до пункту відправлення), днів.

Фактичні запаси не за розраховані норми, що позитивним показником.

4.3 Аналіз показників використання оборотних засобів

Таблиця 11 - Визначення показників використання оборотних засобів (ОС)

Найменування показників Метод розрахунку, позначення показників Джерело інформації Економічне зміст показника
Коефіцієнт оборотності ОС (>Коб)

>Вр – прибуток від реалізації, тис. крб.;

>ОСс – середній розмір ОС;

>Вр - ф. №2,с.010

>ОСнг,ОСкг –ф.№1, з. 290нг, з.290кг

Кількість оборотів ОС за певний період.
Тривалість одного обороту ОС (>Доб)

Т – тривалість періоду ( рік – 360 днів, квартал – 90 днів, місяць – 30 днів) Тривалість одного обороту, днів
Коефіцієнт закріплення ОС (>Кз)

Розмір ОС на карбованець виручки від, крб.

Результати підрахунків показників використання оборотних засобів зведені в таблиці 13.

 

Таблиця 12 - Взаємозв'язок показників використання ОС з показниками виручки від і прибутком від продукції

Найменування показників Метод розрахунку, позначення показників Джерело інформації Економічне зміст показника
>Висвобождение (додаткове залучення) ОС зміною виручки від (>ОС)

 - середній розмір ОС за звітний і базовий період;

>Кр –коефіцієнт зміни обсягу , - величина реалізації за звітний і базовий рік, тис. крб.

 - форма №2,с.010 за звітний і базовий рік, тис. крб.

 - середній розмір ОС за звітний і базовий період, тис. крб.

Показує зміни величини ОС, зміною виручки.
>Висвобождение (додаткове залучення) ОС зміною тривалості обороту (>ОС)

 - тривалість обороту в базовому звітному року, днів

- денний оборот щодо

Схожі реферати:

Навігація