Реферати українською » Финансовые науки » Бюджетні та позабюджетні фонди в Республіці Білорусь


Реферат Бюджетні та позабюджетні фонди в Республіці Білорусь

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
фонд розвитку будівельної науки (далі - фонд).

Платниками до пайового фонду є юридичних осіб, здійснюють будівельно-монтажні роботи, крім юридичних, здійснюють будівельно-монтажні роботи з об'єктах житлового будівництва поза Республіки Білорусь у.

Об'єктом для обчислення засобів у фонд є собівартість виробництва та реалізації робіт, послуг.

Розрахунок суми коштів,отчисляемих до пайового фонду, визначається шляхом множення на 0,005 (0,5 відсотка) собівартості виробництва та реалізації робіт, послуг, виконаних звітному періоді.

>Исчисленние кошти платники перераховують в республіканський бюджет щомісяця до 22-го числа місяці, наступного за звітним.

Інноваційні фонди, будучи державними цільовими бюджетними фондами, утворюються республіканськими органами управління, іншими державними організаціями, підлеглими Уряду Республіки Білорусь у, Білоруським республіканським союзом споживчих товариств, Національна академія наук Білорусі, облвиконкомами і Мінським міськвиконкомом з допомогою відрахувань до розмірі 0,25% від собівартості продукції які входять у до їхнього складу (чи що у їхньому віданні) організацій [окремих платників, певних законом про бюджет чергове фінансовий (бюджетний) рік, встановлено підвищені розміри відрахувань].

Кошти інноваційних фондів скеровуються в: фінансування науково-дослідних, дослідно-конструкторських іопитно-технологических робіт, виконуваних у межах президентських, державних народно-господарських і соціальних програм; фінансування державних, галузевих і регіональних науково-технічних програм, інноваційних проектів; створення й розвиток виробництв, заснованих на виключно нові й високі технології; фінансування програм з енергозбереження, заходів щодо впровадження нових енергоефективних технологій і устаткування, і навіть витрат за реалізації міжнародних проектів у галузях енерго-збереження з мертвої участю Республіки Білорусь у; розвиток матеріально-технічної бази підвідомчих організацій, здійснюють наукову і науково-технічну діяльність; інші цілі, зумовлені Президентом Республіки Білорусь у або Урядом Республіки Білорусь у за узгодженням із Президентом Республіки Білорусь у.

Відповідно до Указом Президента Республіки Білорусь у від 10 липня 2006 р. № 437 "Про деякі заходи для вдосконалення організації збору (заготівлі) та збільшення використання відходів у ролі сировини" освічений державний цільової бюджетний фонд організації збору (заготівлі) і видів використання відходів у ролі вторинної сировини (далі - фонд), джерелами формування якого є:

збір на організацію заготівлі та використання скляній тари і тари з урахуванням папери, і картону як вторинної сировини, платниками якого є організації, певні п.2 ст.13 таки Податкового кодексу, і індивідуальні підприємці, що виробляють і (чи) імпортують товари у скляній тарі й тарі з урахуванням папери, і картону. Об'єктами оподаткування збиранням зізнаються реалізація товарів у скляній тарі й тарі з урахуванням папери, і картону (крім реалізації скляній тари і тари з урахуванням папери, і картону експорту), і навіть ввезення таких товарів на митну територію Республіки Білорусь у (крім ввезених в митному режимі тимчасового ввезення товарів). Збір сплачується за такими ставками: 10% - при реалізації товарів, упакованих в скляну тару (податкову базу розраховується як твір 0,005 базової величини на місткість тари в літрів), і за реалізації товарів, упакованих в тару з урахуванням папери, і картону [податкової базою є вартість використаної тари (не враховуючи податку додану вартість)]; 0,3% - під час ввезення товарів, упакованих в скляну тару і (чи) тару з урахуванням папери, і картону [податкової базою є митна чи контрактна вартість товару (не враховуючи податку додану вартість)]. Платники збору у податковий орган за місцем постановки на облік податкову декларацію (розрахунок) пізніше 20-го числа місяці, наступного за звітним періодом (для індивідуальних підприємців - квартал; інших платників - місяць). Збір сплачується в республіканський бюджет і не пізніше 22-го числа місяці, наступного за звітним періодом;

- залишки коштів, які поступили на спеціальний розрахунковий рахунок Міністерства торгівлі в 2005-2006 років у вигляді і щодо оплати організацію збирання й переробки відходів скляній тари і тари з урахуванням папери, і картону;

- інші не заборонені законодавством джерела.

Кошти Фонду скеровуються в: виконання експериментальних, досвідчених і проектних робіт, пов'язаних із збиранням (заготівлею) та використанням відходів у ролі вторинної сировини; розробку, виготовлення і придбання обладнання в організацію роздільного збору (заготівлі) і його використання вторинних ресурсів, придбання транспортних засобів транспортуванню вторинної сировини; відшкодування організаціям, що забезпечує роздільне збирання (заготівлю) і переробку відходів у ролі вторинної сировини, витрат за проведення, які компенсуються грошима, одержуваними від вторинної сировини; інші цілі у сфері роботи з відходами, зумовлені Президентом Республіки Білорусь у.

2. Правове регулювання державних цільових позабюджетних фондів

Відповідно до ст.37 Закону "Про бюджетну систему Республіки Білорусь у і введення державних позабюджетних фондах" державний цільової позабюджетний фонд - складова частина державних фінансових коштів, являє собою сукупність фінансових ресурсів, використовуваних за призначенням.

Державні цільові позабюджетні фонди мають суворо цільове призначення та управляються автономно від бюджету, тобто. кошти позабюджетних фондів не консолідуються у бюджеті різних рівнів.

Позабюджетні фонди створюються двома шляхами:

виділення з бюджету певних видатків, мають особливо важливе значення;

формування позабюджетного фонду зі своїми джерелами доходів.

Основним державним позабюджетним фондом біля Республіки Білорусь у є Фонд соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь у.

Фонд соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь у (далі - Фонд) покликаний сприяти матеріального забезпечення осіб, за низкою причин, не що у трудовому процесі.

Основними завданнями Фонду є: збирання та акумуляція обов'язкових страхових внесків та інших платежів на державне соціальне страхування; фінансування витрат на пенсії, посібники, санаторно-курортне лікування й оздоровлення населення Криму і інші виплати за відповідно до законодавства про державному соціальне страхування; організація та ведення індивідуального (персоніфікованого) урахування відомостей про застрахованих обличчях з метою державного соціального страхування; здійснення розширеного відтворення коштів Фонду з урахуванням принципу самофінансування; співробітництво з фондами (службами) інших держав і міжнародними організаціями з питанням державного соціального страхування, які у компетенції Фонду.

Кошти Фонду утворюються з допомогою: обов'язкових страхових внесків; асигнувань з республіканського бюджету; добровільних пожертв (зокрема валютних коштів) фізичних юридичних осіб; доходів від капіталізації коштів Фонду; коштів наймачів, призначених на виплату пенсій; від стягнення недоїмок, пені, інших фінансових санкцій і адміністративних штрафів; інших надходжень.

Основним джерел формування дохідної частини бюджету Фонду є обов'язкові страхові внески, платниками яких є:

- роботодавці - юридичних осіб (включно з іноземними юридичних осіб, здійснюють діяльність території Республіки Білорусь у), їх представництва, філії і особи, надають роботу громадянам щодо трудових договорами, цивільно-правовим договорами, предметом яких є надання послуг, виконання робіт й створення об'єктів інтелектуальної власності, і навіть юридичних осіб, надають роботу в основі членства (участі) у юридичних обличчях;

- працюючі громадяни - громадяни Республіки Білорусь у, іноземним громадянам й обличчя без громадянства, які працюють за трудовим договорами і (чи) цивільно-правовим договорами, і навіть з урахуванням членства (участі) у юридичних обличчях;

- фізичні особи, самостійно сплачують обов'язкові страхові внески, - індивідуальні підприємці, фізичні особи, здійснюють передбачені законодавчими актами види ремісничої діяльності ззаявительному принципу без державної реєстрації речових як індивідуальних підприємці, і творчі працівники.

Об'єктом для нарахування обов'язкових страхових внесків у Фонд є:

- для роботодавців України та працюючих громадян - всі види виплат в грошовому і (чи) натуральному вираженні, нарахованих на користь працівників із всім підставах незалежно від джерела фінансування, включаючи винагороди по цивільно-правовим договорами, крім передбачених Переліком видів виплат, куди не нараховуються внески з державного соціального страхування до Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь у (затверджений постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь у від 25 січня 1999 р. № 115);

- для фізичних осіб, самостійно котрі сплачують обов'язкові страхові внески, і навіть членів селянських (фермерських) господарств - визначається ними дохід.

У Республіці Білорусь існує роздільне нарахування обов'язкових страхових внесків на пенсійне і соціальний страхування.

Розміри обов'язкових страхових внесків зі страхування у разі досягнення віку, інвалідності і годувальника (пенсійне страхування) становлять:

- для роботодавців - 29%;

- для роботодавців, зайнятих виробництвом сільськогосподарської продукції, обсяг якої становить понад 50% загального обсягу виготовленої продукції, - 24%;

- для колегій адвокатів - 8%;

- для фізичних осіб, самостійно котрі сплачують обов'язкові страхові внески, - 30%;

- членам селянських (фермерських) господарств - 25%;

- для працюючих громадян, крім членів селянських (фермерських) господарств, - 1%.

Розмір обов'язкових страхових внесків зі страхування у разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів, народження дитини, догляду дитину до їм віку трьох років, надання одного вільного з посади дні, у місяць матері, котра виховує дитини-інваліда до 18 років, смерті застрахованої чи члена його сім'ї (соціальне страхування) для роботодавців України та фізичних осіб, самостійно котрі сплачують обов'язкові страхові внески, і навіть членів селянських (фермерських) господарств становить 6%, для колегій адвокатів - 2%.

Індивідуальні підприємці, які є платниками єдиного податку з індивідуальних підприємців та інших фізичних осіб, селянські (фермерські) господарства (за своїх членів) сплачують обов'язкові страхові внески з що визначається ними доходу, але з менш суми названих внесків,исчисленной від суми мінімумів зарплати, встановленої законодавством у місяцях кварталу, які нараховані обов'язкові страхові внески. Індивідуальні підприємці, є платниками єдиного податку, сплачують обов'язкові страхові внески з що визначається ними доходу, але з менш суми внесків,исчисленной від суми мінімумів зарплати, встановленої законодавством у місяцях звітного кварталу, які індивідуальним підприємцям у порядку сплачено єдиний податок.

Сплата обов'язкових страхових внесків на пенсійне і соціальний страхування виробляється платниками єдиним платежем.

Платники (наймачі працівників) щокварталу пізніше 15-го числа місяці, наступного за звітним кварталом, у місцевий відділ Фонду звіт про кошти даного Фонду, у якому відбиваються розміри нарахованих внесків, і навіть суми коштів Фонду,расходованних у створенні і переказаних у даний Фонд.

Сплата страхових внесків здійснюється не рідше двох кожного місяця, у дні виплати зарплати за першу і друга половина місяці. Остаточний розрахунок зі сплати за минулий місяць виробляється пізніше дня, встановленого з виплати зарплати за половину місяці. Платники, котрим законодавством визначено інші терміни виплати зарплати І селянські (фермерські) господарства сплачують обов'язкові страхові внесок у дні фактичних виплат працівникам, але з пізніше 15-го числа місяці, наступного за місяцем, протягом якого нараховані названі страхові внески. Індивідуальні підприємці, селянські (фермерські) господарства (за своїх членів) сплачують обов'язкові страхові внески щокварталу пізніше 25-го числа місяці, наступного за звітним кварталом.

Кошти Фонду відповідно до постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь у від 23 травня 2006 р. № 643 "Про Положення про порядок формування та використання коштів державного позабюджетного Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь у на 2006 рік" використовуються на:

- виплату пенсій віком, за інвалідністю, із нагоди втрати годувальника, за вислугу років;

- виплату посібників з державного соціального страхування (по тимчасової непрацездатності, вагітним і пологам, у зв'язку з народженням дітей, жінці, що стала на облік в медичній установі до12-не-дельного терміну вагітності, після виходу дитину до 3 років, на поховання);

- оплату щомісяця наданого за заявою матері, котра виховує дитини-інваліда до 18 років, вільного з посади дня;

- надання матеріальної допомоги бідним старим людям і непрацездатним громадянам;

- фінансування інших виплат відповідно до законодавством про державному соціальне страхування.


Список які рекомендуються джерел

1. Про бюджет Республіки Білорусь у на 2009 рік: Закон Республіки Білорусь у від 31 грудня 2008 р. // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь у. - 2009. - №7. - 2/1125.

2. Про дорожніх фондах Республіки Білорусь у: Закон Республіки Білорусь у від 23 грудня 1991 р. (в ред. закону від 29.132.2001 р.) // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь у. - 2002. - № 5. - 2/822; 2004. - № 4. - 2/1009; 2006. - № 6. - 2/1177.

3. Про зайнятість на селища Республіки Білорусь у: Закон Республіки Білорусь у від 15 червня 2006 р. // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь у. - 2006. - № 94. - 2/1222.

4. Про основи державного соціального страхування: Закон Республіки Білорусь у від 31 січня 1995 р. (з ізм. ідоп.) // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь у. - 200. - № 7. - 2/130; 2001. - № 108. - 2/806; 2003. - № 70. - 2/952; 2004. - № 107. - 2/1046; 2006. - № 78. - 2/1207.

5. Бойко, Т. З, Лещенка, С.К.Учебно-методическое посібник із фінансового праву / Т.С. Бойко. С.К. Лешенка. - Мінськ: Книжковий будинок, 2006. - 320 з.

6. Воробей, Г.А. Фінансове право Республіки Білорусь у: навчальних посібників / Г.А. Воробей. - Мінськ:Амалфея, 2006. - 432 з.

7.Каменков, В.С. Фінансове право Республіки Білорусь у:учебно - методичний посібник / В.С.Каменков, О.С.Каменков. - Мінськ:ГИУСТ БДУ, 2008. - 439 з.

8. Пилипенків, А.А. Фінансове право: навчальних посібників / А.А. Пилипенків. - Мінськ: Книжковий будинок 2007. - 480 з.

9. Фінансове право: навчальних посібників / А.А. Вишневський. - Мінськ: Академія МВС Республіки Білорусь у, 2005. - 168 з.

10. Фінансове право: навчальних посібників / Є.В.Воробьева та інших. - М.: Норма, 2007. - 512 з.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація