Реферати українською » Финансовые науки » Аналіз грошових потоків ТОВ "Вікторія-Гранд"


Реферат Аналіз грошових потоків ТОВ "Вікторія-Гранд"

часі стосовно господарським операціям підприємства.

>7.По безперервності формування в аналізованому періоді розрізняють такі види грошових потоків підприємства:

- регулярний грошові потоки. Він характеризує потік надходження чи витрати коштів щодо окремих господарським операціям (грошових потоків жодного виду), що у аналізованому періоді часу здійснюється постійно щодо окремих інтервалам цього періоду. Характер регулярного носять більшість видів грошових потоків,генерируемих операційній діяльністю підприємства; потоки, пов'язані з обслуговуванням фінансового кредиту у всіх його формах; грошові потоки, щоб забезпечити реалізацію довгострокових реальних інвестиційних проектів тощо.;

- дискретний грошові потоки. Він характеризує надходження чи витрата коштів, що з здійсненням одиничних господарських операцій підприємства у аналізованому періоді часу. Характер дискретного грошового потоку носить одноразове витрата коштів, що з при здобуттям підприємством цілісного майнового комплексу, купівлею ліцензіїфренчайзинга; надходженням фінансових засобів у порядку безоплатної за міццю тощо.

Розглядаючи ці види грошових потоків підприємства, слід звернути увагу, що вони різняться лише рамках конкретного тимчасового інтервалу. За певного мінімальному часовому інтервалі все грошові потоки підприємства, можуть розглядатися як дискретні. І навпаки — у межах життєвого циклу підприємства переважна частину його грошових потоків носить регулярний характер.

8. По стабільності тимчасових інтервалів формування регулярні грошові потоки характеризуються такими видами:

- регулярний грошові потоки з рівномірними тимчасовими інтервалами у межах аналізованого періоду. Такий грошові потоки надходження чи витрати коштів мають характеру ануїтету;

- регулярний грошові потоки з нерівномірними тимчасовими інтервалами у межах аналізованого періоду. Прикладом такого грошового потоку може бути графік лізингових платежів за орендоване майно з узгодженими сторонами нерівномірними інтервалами часу на їхнє здійснення протязі термінулизингования активу.

Розглянута класифікація дозволяє цілеспрямованіше здійснювати облік, аналіз стану і планування грошових потоків різних видів для підприємства.

Концепція дослідження грошових потоків підприємства передбачає:

- ідентифікацію грошових потоків підприємства з окремим їх видам;

- визначення загального обсягу грошових потоків окремих видів в аналізованому періоді часу.

Система основних показників, характеризуючих обсяг формованих грошових потоків підприємства, включає: обсяг надходження коштів; обсяг витрати коштів; обсяг залишків коштів початку і поклала край аналізованого періоду; обсяг чистого грошового потоку;

- розподіл загального обсягу грошових потоків окремих видів щодо окремих інтервалам аналізованого періоду. Кількість і тривалість таких інтервалів визначається конкретними завданнями аналізу чи планування грошових потоків;

- оцінку чинників внутрішнього і зовнішнього характеру, які впливають формування грошових потоків підприємства.

З урахуванням змісту цю концепцію організується управління потоками як самостійним об'єктом фінансового менеджменту.

Управління грошовими потоками підприємства є важливою складовою частиною загальної системи управління його фінансової діяльністю. Воно дозволяє вирішувати різноманітні завдання фінансового менеджменту, і підпорядковане його головної мети.

Процес управління грошовими потоками підприємства виходить з певних принципах, основними серед яких є.

1. Принцип інформативною достовірності. Як це і кожна управляюча система, управління потоками підприємства має бути забезпечене необхідної інформаційною базою. Створення ж такої інформаційної бази представляє певні труднощі, оскільки пряма фінансова звітність, що базується на єдиних методичних принципах бухгалтерського обліку, відсутня. Певні міжнародні стандарти формування такий звітності почали розроблятися тільки з 1971 року й до думці багатьох фахівців ще далекі від завершення (хоча загальні параметри таких стандартів вже затверджено, вони допускають варіативність методів визначення окремих показників прийнятої системи звітності). Відмінності методи ведення бухгалтерського обліку нашій країні від які у міжнародній практиці ще більше ускладнюють завдання формування достовірної інформаційної бази управління грошовими потоками підприємства. У умовах забезпечення принципу інформативною достовірності пов'язані з здійсненням складних обчислень, які прагнуть уніфікації методичних підходів.

2. Принцип забезпечення збалансованості. Управління грошовими потоками підприємства має справу із багатьма їх краєвидами та різновидами, розглянутими у процесі їх класифікації. Їх підпорядкованість єдиним цілям й завданням управління потребує забезпечення збалансованості грошових потоків підприємства з видам, обсягам, тимчасовим інтервалам та інших істотним характеристикам. Реалізація цього принципу пов'язані з оптимізацією грошових потоків підприємства у процесі управління ними.

3. Принцип забезпечення ефективності. Грошові потоки підприємства характеризуються істотною нерівномірністю надходження й витрачання коштів у розрізі окремих тимчасових інтервалів, що зумовлює формуванню значні обсяги тимчасово вільних грошових активів підприємства. Фактично ці тимчасово вільні залишки коштів носять характер непродуктивних активів (досі їх використання їх ухозяйственном процесі), які втрачають свою вартість у часі, від інфляції й на інших причин. Реалізація принципу ефективності у процесі управління грошовими потоками залежить від забезпеченні ефективного їх використання шляхом здійснення фінансових інвестицій підприємства.

4. Принцип забезпечення ліквідності. Висока нерівномірність окремих видів грошових потоків породжує тимчасовий дефіцит коштів підприємства, який негативно б'є по рівні в його платоспроможність. Тож у процесі управління грошовими потоками необхідно забезпечувати достатній рівень їхнього ліквідності протягом усього аналізованого періоду. Реалізація цього принципу забезпечується шляхом відповідної синхронізації позитивного і негативного грошових потоків у межах кожного тимчасового інтервалу аналізованого періоду.

З урахуванням розглянутих принципів організується конкретний процес управління грошовими потоками підприємства.

Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення фінансового рівноваги підприємства у процесі її розвитку шляхом балансування обсягів надходження й витрачання коштів та його синхронізації у часі.

1.2 Методи розрахунку потоків коштів підприємства

Процес управління грошовими потоками підприємства послідовно охоплює такі основні етапи.

1. Забезпечення повного та достовірного обліку грошових потоків підприємства міста і формування необхідної звітності. Цей етап управління покликаний реалізувати принцип інформативною його достовірності. У процесі цього етапу управління грошовими потоками забезпечується координація функцій і завдань служб бухгалтерського обліку, і фінансового менеджменту підприємства.

Основною метою організації обліку, і формування відповідної звітності, що характеризує де ніжні потоки підприємства різних видів, є забезпечення фінансових менеджерів необхідної ін формацією щодо всебічного їх аналізу, планування і функцію контролю.

Відповідно до міжнародних стандартів обліку, і сформованій практикою на підготовку звітності про рух коштів використовуються дві основні методу — непрямий і прямий. Ці методи різняться між собою повнотою уявлення даних про грошових потоках підприємства, вихідної інформацією для, розробки звітності та інші параметрами.

>Косвенний метод спрямовано даних, характеризуючих чистий грошові потоки підприємства у звітному періоді. Джерелом інформації для разработки звітності про рух коштів перед прийняття цим методом є звітний баланс і південь від чіт про фінансові результати та його використанні. Розрахунок чистого грошового потоку підприємства непрямим методом здійснюється за видам господарської діяльності й підприємству цілому.

По здійснених операцій базовим елементом розрахунку чистого грошового потоку підприємства непрямим методом виступає його чистий прибуток, отримана у звітній періоді. Шляхом відповідних коректив чистий прибуток перетвориться потім у показник чистого грошового потоку. Принципова формула, через яку здійснюється розрахунок цей показник по здійснених операцій, має такий вигляд:

>ЧДП0 = ПП + Аос + Ана ±АДЗ ± АЗТМ ±АКЗ ±ДР , (2)

деЧДП0—сума чистого грошового потоку підприємства з операційну діяльність в аналізованому періоді;

ПП —сума чистий прибуток підприємства;

Аос —сума амортизації основних засобів;

Ана — сума амортизації нематеріальних активів;

>ДДЗ —приріст (зниження) суми дебіторську заборгованість;

>ДЗТМ —приріст (зниження) суми запасів товарно-матеріальних цінностей, вхідних склад оборотних активів;

>ДКЗ —приріст (зниження) суми кредиторську заборгованість;

>ДР —приріст (зниження) суми резервного та інших страхових фондів.

По інвестиційної діяльності сума чистого грошового потоку окреслюється відмінність між сумою окремих видіввнеоборотних активів і сумою їх придбання звітному періоді. Принципова формула, через яку здійснюється розрахунок цей показник по інвестиційної діяльності, має такий вигляд:

>ЧДПІ = Рос +Рна +>Рдфи+Рса+Дп-Пос –Пдфзв - У>са (3)

деЧДПІ — сума чистого грошового потоку підприємства з інвестиційної діяльність у аналізованому періоді;

Ріс - сума реалізації вибулих основних засобів;

Рна—сума реалізації вибулих нематеріальних активів;

>Рдфи— сума реалізації довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля підприємства;

>Рса~сумма повторної реалізації раніше викуп ленних власних акцій підприємства;

Дп —сума дивідендів (відсотків), отриманих підприємством за довгостроковими фінансовим інструментам інвестиційного портфеля;

Пос — сума придбаних основних засобів;

>ДНКС—сумма приросту незавершеного капітального будівництва;

ПМа —сума придбання нематеріальних активів;

>ПдфІ — сума придбання довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля підприємства;

У>са—сума викуплених власних акцій підприємства.

По фінансової складової діяльності сума чистого грошового потоку окреслюється відмінність між сумою фінансових ресурсів, залучених з зовнішніх джерел, і сумою основного боргу, і навіть дивідендів (відсотків), виплачених власникам підприємства. Принципова формула, через яку здійснюється розрахунок цей показник із питань фінансової діяльності, має такий вигляд:

>ЧДПф =Пск+Пдк+Пкк+БЦФ-Вдк-Вкк-Ду; (4)

деЧДПф — сума чистого грошового потоку підприємства з фінансової складової діяльності в аналізованому періоді;

П>ск — сума додатково залученого з зовнішніх джерел власного акціонерного чи пайового капіталу;

>Пдк — сума додатково залучених довгострокових кредитів і позик;

ПДодо — сума додатково залучених короткострокових кредитів і позик;БЦФ — сума коштів, що надійшли до порядку безвозмездного цільового фінансування перед прийняття;

У>дк — сума виплати (погашення) основного боргу за довгостроковими кредитів і допомог;

Укя — сума виплати (погашення) основного боргу по короткотерміновим кредитів і допомог;

Ду — сума дивідендів (відсотків), сплачених власникам підприємства (акціонерам) на вкладений капітал (акції, паї тощо.).

Результати розрахунку суми чистого грошового потоку по операційній, інвестиційної і легальною фінансовою діяльності дозволяють визначити загальний її розмір підприємством у звітній періоді. Це рас зчитується за такою формулою:

>ЧДПП =ЧДППро +ЧДПІ +ЧДПф , (6)


деЧДПП — загальна сума чистого грошового потоку підприємства у аналізованому періоді;

>ЧДП0 — сума чистого грошового потоку підприємства з здійснених операцій;

>ЧДПІ — сума чистого грошового потоку підприємства з інвестиційної діяльності;

>ЧДПф — сума чистого грошового потоку підприємства з фінансової складової діяльності; Використання непрямого методу розрахунку руху коштів дозволяє визначити потенціал формування підприємством основного внутрішнього джерела фінансування свого розвитку — чистого грошового потоку по операційній та інвестиційної діяльності, і навіть виявити динаміку всіх згаданих чинників, які впливають формування. З іншого боку, треба сказати щодо низьку трудомісткість формування звітності про рух коштів, оскільки переважна більшість необхідні розрахунку непрямим методом показників міститься у інших фор мах діючої фінансової звітності підприємства. Про результати проведених розрахунків позначаються на табличній формі.

Прямий метод спрямовано даних, характеризуючих як валовий, і чистий грошові потоки підприємства у звітному періоді. Він покликаний відбивати обшир надходження й витрачання де ніжних засобів у розрізі окремих видів господарської діяльності й підприємством загалом. Відмінності отриманих результатів розрахунку грошових потоків прямим і непрямим методом ставляться лише у здійснених операцій підприємства. З використанням прямого методу розрахунку грошових потоків використовуються безпосередні дані бухгалтерського обліку, що характеризують всі види надходжень і витрати коштів.

Принципова формула, через яку здійснюється розрахунок суми чистого грошового потоку по операційну діяльність підприємства прямим методом, має такий вигляд:


>ЧДППро = РП + ПП0 - З>тм - ЗПВП - ЗПагов -—НБб - НПУф —ПВ0 , (7)

деЧДП0 — сума чистого грошового потоку підприємства з операційну діяльність в аналізованому періоді;

РП —сума коштів, отримані від реалізації продукції; ПП —сума інших надходжень коштів у процесі здійснених операцій;

>3—сумма коштів, виплачених за придбання сировини, матеріалів і напівфабрикатів в постачальників;

ЗППроп — сума зарплати, виплаченої оперативному персоналу;

ЗПагов — сума зарплати, виплаченоїадминистративно-управленческому персоналу;

>НПб —сума податкові платежі, перерахована до бюджету;

НПУф— сума податкові платежі, перерахована у позабюджетні фонди;

>ПВ0 — сума інших виплат коштів у процесі здійснених операцій. Розрахунки суми чистого грошового потоку підприємства з інвестиційної і втратити фінансове діяльності, і навіть підприємством загалом здійснюються за тим самим алгоритмам, що й за непрямому методі.

Відповідно до принципів міжнародного обліку метод розрахунку грошових потоків підприємство вибирає самостійно, проте він більше кращим вважається прямий метод, дозволяє отримати більш повне уявлення про їхнє обсяг і склад.

2. Аналіз грошових потоків підприємства у попередньому періоді. Основною метою цього аналізу є виявлення рівня достатності формування коштів, ефективності їх використання, і навіть збалансованості позитивного і негативного грошових потоків підприємства з обсягу й часі. Аналіз грошових потоків проходить за підприємству цілому, у межах основних видів його господарську діяльність, щодо окремих структурних підрозділах ("центрам відповідальності").

У першому етапі аналізу розглядається динаміка обсягу формування позитивного грошового потоку підприємства у розрізі окремих джерел. У процесі цього аспекти аналізу темпи приросту покладительного грошового потокусопоставляются з темпами приросту активів підприємства, обсяги виробництва та її реалізації продукції. Особливу увагу цьому етапі аналізу приділяється вивченню співвідношення залучення коштів з допомогою внутрішніх та зовнішніх джерел, виявлення ступеня залежності розвитку перед прийняття від зовнішніх джерела фінансування.

З другого краю етапі аналізу розглядається динаміка обсягу формування негативного грошового по струму підприємства, і навіть структури цього потоку за напрямками спрямування коштів. У процесі цього етапу аналізу визначається наскількисоразмеримо розвивалися з допомогою витрати коштів окремі види активів підприємства, щоб забезпечити приріст його ринкову вартість; за якими напрямам використовувалися кошти, залучені з зовнішніх джерел; якою мірою погашалась сума основного боргу по залученими раніше кредитів і допомог. На етапі аналізу розглядається збалансованість позитивного і негативного де ніжних потоків з загального обсягу; вивчається динаміка показника чистого грошового потоку як найважливішого результативного показника фінансової складової діяльності підприємства міста і індикатора рівня збалансованості його грошових потоків загалом. У процесі аналізу визначається роль і важливе місце чистий прибуток підприємства у формуванні його чистого грошового потоку; виявляється ступінь достатності амортизаційних відрахувань з позицій необхідного відновлення основних засобів і нематеріальних активів.

Особливе місце у процесі цього етапу аналізу приділяється "якості чистого грошового потоку" — узагальнено іншої характеристиці структури джерел формування цей показник. Високе якість чистого грошового потоку характеризується зростанням частки чистий прибуток, отриманої з допомогою зростання випуску продукції і

Схожі реферати:

Навігація