Реферати українською » Финансовые науки » Податкова облікової на прикладі Комсомольського райпо


Реферат Податкова облікової на прикладі Комсомольського райпо

податків.

Керує всією роботою Раду і Правління. Можна відзначити високий рівень економічної роботи, особливо у сфері поточного аналізу та стратегічного планування.

У хаосі становлення ринкуКомсомольскомурайпо зберегти структуру споживчій кооперації, її кадрове ядро, все основні кооперативні об'єкти.

Нині склалося така спеціалізація магазинів: «Торговельний Дім», «Гастроном», «Продукти» «Меблі», «>Автозапчасти», «>Промстройхозтовари».

Попри сформовані труднощі,райпо зберегла мережу підприємств комунального харчування. Є один ресторан із трьомабанкетними залами, їдальня «>Кетне», кондитерський цех, магазин «>Кулинария», «>Закусочная», «Шинок» в з. Комсомольське вербі. Активно проводиться реконструкція діючих підприємств. Багато приділяється оформленню як інтер'єру, і екстер'єру підприємств торгівлі в «>евростиле» з дзеркальними стелями і з допомогою сучасного торгово-технологічного устаткування.

Задля зростання товарообігу Раду і правліннярайпо постійно звертають уваги забезпечення магазинів, торгуючих швидкопсувної продукцією, холодильним устаткуванням. Нині коефіцієнтхладофикации становить 100%. З іншого боку вони оснащені спеціальними морозильниками з торгівлі морозивом. Влітку щоденний обсяг продажу становить до 8000 штук.

Факти господарську діяльність Комсомольськогорайпо ставляться до того що звітному періоду, де вони мали місце, незалежно від фактичного часу надходження чи виплати коштів, пов'язаних із цими фактами.

Комсомольськерайпо веде багатогалузеву діяльність (виробництво, заготівлі, торгівлю, громадське харчування, послуги).

Торгівля, громадське харчування, заготівлі перебувають у одному балансі. Виробництво - структурне госпрозрахункове підрозділ ТОВ «Хлібозавод». По галузі торгівля госпрозрахункове підрозділ - ТОВ «Торговий дім», ТОВ «Ротор», структурне підрозділ ТОВ « Технік».

Для оцінки внутрішнього середовища діяльності суспільства дуже важливі економічні показники його роботи. Для проведення аналізу фінансово-господарську діяльність використовуються дані, які у бухгалтерському балансі (Додаток 2), звіті прибутки і збитках (Додаток 3).

Таблиця 1

Аналіз структури активу балансу Комсомольськогорайпо за 2008 - 2009 рр. (тис. крб.)

АКТИВ

2008 р. 2009 р.

Відхилення

(+;-)

Темп зростання, %
тис. крб. доля. вагу,% тис. крб. доля. вагу,% тис. крб. доля. вагу,%

I.Внеоборотние активи

Основні кошти 48328 46,75 49922 46,38 1594 -0,37 103,29
Незавершене будівництво 185 0,18 657 0,61 472 0,43 3,5 разу
Довгострокові фінансові вкладення 108 0,10 208 0,19 100 0,09 192,6
Разом у розділі I 48621 47,03 50787 47,18 2166 0,15 104,5

II. Оборотні активи

Запаси 44669 43,21 47015 43,68 2346 0,47 105,3
 зокрема.: сировину, матеріали ідр.аналогичние цінності 4476 4,33 4871 4,53 395 0,2 1,08 разу
витрати в незавершеному виробництві
готову продукцію і товари для перепродажу 40014 38,71 41791 38,82 1777 0,11 104,4
витрати майбутніх періодів 81 0,08 229 0,21 148 0,13 282,7
інші запаси й витрати 98 0,09 124 0,12 26 0,03 126,5
ПДВ з придбаним цінностям - - -
Дебіторська заборгованість (платежі через яку очікують протягом 12 місяців після звітної дати) 3220 3,12 2097 1,95 -1123 -1,17 65,1
зокрема. покупці, й замовники 2845 2,75 1755 1,63 -1090 -1,12 61,7
Дебіторська заборгованість (платежі через яку очікуються більш як через 12 місяців після звітної дати) 1644 1,53 1644 1,53
зокрема. покупці, й замовники 1544 1,43 1544 1,43
Кошти 6862 6,64 6101 5,66 -761 -0,98 88,9
Разом у розділі II 54751 52,97 56857 52,82 2106 -0,15 103,8

БАЛАНС

103372

100,0

107644

100,0

4272

-

104,1

За даними отриманої таблиці 1 можна зробити такі висновки.

Загальна вартість майна збільшилася на 4,1 %, що свідчить про підйомі господарську діяльність. Збільшення вартості майна на 4272 тис. крб. супроводжувалося внутрішніми змінами у активі: збільшенням вартостівнеоборотних активів на 2166 тис. крб. (4,5%) та розширенням оборотних засобів на 2106 тис. крб. (3,8%). Основні кошти як і займають увнеоборотних активах основну частину (>46,38%).В оборотних активах найбільша питома вага займають запаси (43,68%).

 Основне фінансування було спрямовано для поповнення оборотних засобів, оскільки збільшення за запасами становило 2346 тис. крб. (5,3%), основна частка якої адресувалося готової продукції і товари для перепродажу (1777 тис. крб., чи 4,4%). Це розцінюють як позитивна тенденція: можливість збільшення оборотності активів є поліпшити фінансової складової діяльності.

Таблиця 2

Аналіз структури пасиву балансу Комсомольськогорайпо за 2008 - 2009 рр. (тис. крб.)

>ПАССИВ

>2008г.  2009 р.

Відхилення

(+;-)

Темп зростання, %
тис. крб. доля. вагу, % тис. крб. доля. вагу, % тис. крб. доля. вагу ,%

III. Капітал і резерви

Статутний капітал 782 0,76 767 0,71 -15 -0,05 98,08
>Добавочний капітал 60011 58,05 69255 64,34 9244 6,29 115,40
Резервний капітал 51 0,05 111 0,10 60 0,05 217,64
>Нераспределенная прибуток 11421 11,05 16607 15,43 5186 4,38 1,45 разу
Разом у розділі III 72265 69,91 86740 80,58 14475 10,67 120,03

IV. Довгострокові зобов'язання

 
Позики і кредити
Разом у розділі IV

V. Короткострокові зобов'язання

Позики і кредити 13621 13,18 3180 2,96 -10441 -10,22 23,34
Кредиторська заборгованість 17486 16,91 17724  16,46 238 -0,45 101,36
 зокрема. постачальники і підрядчики 12926 12,50 13815 12,83 889 0,33 106,88
заборгованість перед персоналом організації 2042 1,97 2091 1,94 49 -0,03 102,40
заборгованість перед державними позабюджетними фондами 451 0,44 419 0,39 -32 -0,05 92,9
заборгованість із податків і зборів 2027 1,96 1337 1,24 -690 -0,72 65,96
інші кредитори 40 0,04 62 0,06 22 0,02 155
Резерви майбутніх витрат -
Разом у розділі V 31107 30,09 20904 19,42 -10203 -10,67 67,20

БАЛАНС

103372

100,0

107644

100,0

4272

-

104,13


За даними таблиці 2 видно, що вартість власного капіталу збільшилася на 14475 тис. крб. (20,03%), причому у за 2009 р. значно збільшився розмір нерозподіленого прибутку (на 5186 тис. крб., чи 1,45 разу). Розмір статутного капіталу звітному року зменшився на15тис. крб. (1,92%).

Короткострокові зобов'язання зменшилися на 10203 тис. крб., зокрема збільшилася кредиторської заборгованості на238тис. крб.

Окремим об'єктом аналізу в оцінці ділову активність підприємства виступають фінансові результати, їх структура і динаміка.Расчети проведемо за даними форми №2 «Отчет прибутки і збитках» (таблиця 3) (Додаток 3).

Таблиця 3

Аналіз фінансово-господарську діяльність Комсомольськогорайпо за 2008- 2009 рр. (тис. крб.)

Показники 2008 р. 2009 р. Відхилення, (+,-). Темп зростання, %
1 2 3 4 5
1. Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг 421980 416893 -5087 98,79
2. Собівартість проданих товарів, робіт, послуг 334848 330827 -4021 98,80
3. Валова прибуток 87132 86066 -1066 98,78

4. Комерційні

витрати

 68400 62773 -5627 91,77
5. Прибуток (збиток) від продажу 18732 23293 4561 124,33
>6.Проценти для отримання
7. Відсотки до сплати 703 405 -298 57,61
8. Доходи від участі у інших організаціях 146 219 73 150
9. Інші доходи 832 924 92 111,06
10 Інші витрати 3338 3523 185 105,54

11. Прибуток
(збиток) до оподаткування

15669 20508 4839 1,3 разу
12. Поточний податку з прибутку 893 502 -391 56,21
13. Інші платежі до бюджету 3355 3399 44 101,31
14. Торішній чистий прибуток (збиток) звітний період 11421 16607 5186 1,45 разу

Дані таблиці 3 дозволяють зробити такі висновки: прибуток від продажу товарів, робіт, послуг зменшилася на 1,21 %, що становить 5087 тис. рублів. На зростання виручки вплинуло зменшення обсягів собівартості проданих товарів (на 1,2%) і валової прибутку (на 1,22%). Найкращим чинником стало зменшення комерційних витрат за порівнянню з2008г. на 5627 тис. крб. (чи 8,23%). У звітному періоді, як і й у базисному, отримана прибуток за продажів, зростання якої становив 4561 тис. крб. (на 24,33%). Отже, звітний період Комсомольськерайпо закінчило з прибутком сумі 16607 тис. крб., що у 1,45 разів більше, ніж у2008г.

У цілому нині, результати діяльностірайпо, виражені вищенаведених цифрах, говорять про сприятливому економічний стан. Безперечно, що позитивні результати діяльності будь-який організації є результатом продуманоїекономико-организационной політики.

2.2 Податковий облік витрат для формування податкової бази податком з прибутку Комсомольського РПО

>Налогоплательщиками прибуток організацій (далі у "справжній главі - платники податків) зізнаються (в ред. Федерального закону від 01.12.2007 N310-ФЗ):

 - російські організації;

 - іноземні організації, які проводять діяльність у РФ через постійні представництва і (чи) отримують прибутки від джерел у РФ. [>Ст.246 НК РФ]

Об'єкт оподаткування - прибуток, отримана платником податків. Прибуток - це:

· для російських організацій - отримані доходи, зменшені на величину вироблених витрат;

· для іноземних організацій, здійснюють діяльність у РФ через постійні представництва, отримані через представництва доходи, зменшені на величину вироблених представництвами витрат;

· інших іноземних організацій - доходи, одержані від джерел у РФ.

Податкової базою визнається грошовий вираз прибутку, підлягає оподаткуванню. Прибуток, що підлягає оподаткуванню, визначається наростаючим результатом з початку року.

Якщо звітному (податковому) періоді отримано збиток у даному періоді податкову базу визнається рівної нулю. Збитки приймаються з метою оподаткування особливому порядку.

Не зізнаються платниками податків організації, є іноземними організаторами XXII Олімпійських зимових ігор й XI Паралімпійських зимових ігор 2014 у місті Сочі відповідно до статтею 3 Федерального закону від 1 грудня 2007 року N310-ФЗ "Про організацію і проведенні XXII Олімпійських зимових ігор й XI Паралімпійських зимових ігор 2014 у місті Сочі, розвитку міста Сочі якгорноклиматического курорту і внесенні змін у окремі законодавчі акти Російської Федерації" чи іноземними маркетинговими партнерами Міжнародного Олімпійського комітету на відповідності до статті 3.1 зазначеного Федерального закону, щодо доходів, здобутих у через відкликання організацією та проведення XXII Олімпійських зимових ігор й XI Паралімпійських зимових ігор 2014 у місті Сочі.

Особливості визначення податкової бази:

· з доходів, отриманих від дольової участі за іншими організаціях платниками податків, здійснюють діяльність, пов'язану з допомогою об'єктів обслуговуючих виробництв і господарств учасників договору довірчого управління майном з доходів, одержуваним під час передачі майна у статутний (>складочний) капітал (фонд, майно фонду)

· з доходів, отриманим учасниками договору простого товариства при поступку (передачу) права вимоги

· за операціями із цінними паперами

Платники податків обчислюють податкову базу з урахуванням даних податкового обліку.

Відповідно до колишньої редакцією таки Податкового кодексу ставки податку ділилася на частини — 6,5 відсотка поповнювали федеральний бюджет, 17,5 відсотка — бюджети регіонів.

З січня 2009 року рівень податкової ставки встановлюється у вигляді 20% (в ред. ФЗ від 26.11.2008 N224-ФЗ), крім деяких випадків, коли застосовуються інші ставки податкуприбиль.[2]

У цьому (в ред. ФЗ від 30.12.2008 N305-ФЗ):

- частина податку, обчислена за ставкою в 2%, зараховується до федерального бюджету;

- частина податку, обчислена за ставкою у вигляді 18%, зараховується до бюджетів суб'єктів РФ.

Податкова ставки податку, що підлягає зарахуванню до бюджетів суб'єктів РФ, законами суб'єктів то, можливо знижена окремих категорій платників податків, але з нижче 13,5 %. [>Ст.284 НК РФ]

У цілому нині поправки в Податковий кодекс лише з користь компаніям: розширено перелік витрат, які можна врахувати при розрахунку прибуток, виправлені невідповідності. Так, скоригована норма, що дозволяє відносити до іншим видатках придбання виняткових прав на програмні кошти вартістю до 20 000 рублів.

Податковим періодом визнається календарний рік. Звітні періоди: перший квартал, півріччя і дев'ять місяців календарного року.

Податок

з прибутку

=

>1.Налогообл-е доходи за рік

-

>2.Вичит.расходи

Схожі реферати:

Навігація