Реферати українською » Финансовые науки » Аналіз діяльності підприємства ВАТ "Клінцовський хлібокомбінат"


Реферат Аналіз діяльності підприємства ВАТ "Клінцовський хлібокомбінат"

> П3 А4 < П4

Якщо виконуються перші три нерівності, т. е. поточні активи перевищують зовнішні зобов'язання підприємства, то обов'язково виконується останнє нерівність, що має глибокий економічний сенс: наявність в підприємства власних оборотних засобів; дотримується мінімальне умова фінансової стійкості.

Невиконання будь-якого із перших трьох нерівностей свідчить у тому, що ліквідність балансу більшою або меншою мірою відрізняється від абсолютної.

На ВАТ «Клинцівський хлібокомбінат» ставлення статей активу і пасиву балансу має такий вигляд:

А1 < П1

А2 > П2

A3 > П3

А4 < П4


ВАТ «Клинцівський хлібокомбінат» немає короткострокових позик і частка довгострокових зобов'язань, у зв'язку з ніж немає необхідності їх. Проте кредиторської заборгованості значно перевищує наявність найліквідніших активів, тобто. коштів що робить підприємства не вважається абсолютно ліквідним (табл. 10).

Головна мета аналізу платоспроможності – своєчасно виявляти і усувати вади на фінансової складової діяльності і визначити резерви поліпшення платоспроможності.

Аналіз платоспроможності складає основі підрахунку низки коефіцієнтів (табл. 11).

Коефіцієнт абсолютної ліквідності - ставлення найліквідніших активів компанії до поточним зобов'язанням. Цей коефіцієнт показує, яку частина короткостроковій заборгованості підприємство може найближчим часом. Нормальне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності у межах 0,2-0,25.

На уже згадуваному підприємстві протягом трьох років значення даного коефіцієнта рівні 0,08; 0,14; 0,13. Як бачимо значення відповідають нормативним, це означає недостатності найліквідніших активів, зокрема коштів та проведення короткострокових вкладень, покриття поточних зобов'язань. Причому динаміці становище залишається такою на краще, і тоді як 2007 року значення коефіцієнта проти 2006 роком зросло 0,07, то 2008 року значення показника знову скоротилося.

Коефіцієнт проміжної ліквідності характеризує можливість підприємства розраховуватися по короткотерміновим зобов'язанням як грошима і короткостроковими фінансовими вкладеннями, а й коштами розрахунках. Цей коефіцієнт використовується в оцінці перспективної платоспроможності. Нормативне значення даного коефіцієнта – 0,7-0,8

На ВАТ «Клинцівський хлібокомбінат» за розрахунками 2006 року спостерігалася брак коштів, значення коефіцієнта нижче нормативного і становить 0,6. Однак у 2007 року коефіцієнт зріс на 0,1 і становить 0,7, а в 2008 року – 0,9. Отже, наприкінці аналізованого періоду спостерігається поліпшення ситуації та підприємство чи вже може поточні зобов'язання з допомогою дебіторську заборгованість.

Коефіцієнт поточної ліквідності - ставлення загальних поточних активів до короткотерміновим зобов'язанням. Цей коефіцієнт використовується визначення платоспроможності підприємства, тобто. можливості розрахуватися по поточним зобов'язанням використовувати з залученням всіх активів підприємства. Нормальним вважається значення коефіцієнта від 1.5 до 2.5.

На уже згадуваному підприємстві даний коефіцієнт відповідає нормативам, ще має тенденцію до підвищення і кінець 2008 року становить 1,8.

Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами показує частку оборотних засобів, сформованих з допомогою власного капіталу. За розрахунками 2006 року з допомогою власного капіталу профінансовано лише 30% оборотних активів, 2007 року – 48%, а 2008 року вже 90 %.

Коефіцієнт втрати платоспроможності розраховується якщо коефіцієнт поточної ліквідності більше або дорівнює 2, а коефіцієнт забезпеченості власними засобами більше або дорівнює 0,1, у період, встановлений рівним трьом місяців. Значення коефіцієнта втрати платоспроможності більше 1 означає наявність в підприємства реальній можливості поголовно не втратити платоспроможності протягом найближчих 3 місяців. Якщо коефіцієнт втрати менш 1, підприємство у найближчі 3 місяці може втратити платоспроможність. ВАТ «Клинцівський хлібокомбінат» дані показники більше 1 і мають тенденцію до підвищення, відповідно підприємство у найближчі місяці не втратить свою платоспроможність.

Заключним етапом є оцінка фінансової стійкості (табл. 12, 13).

Для оцінки ринкової стійкості підприємства формується цілу систему показників. Дані показники дозволяють охарактеризувати структуру джерела фінансування, здатність фірми підтримувати цей дивний організм і оцінити зміни у системи фінансування.

Коефіцієнт автономії характеризує рівень загальної фінансової незалежності й визначається питому вагу власного капіталу організації у загальної його величині. Що значення даного коефіцієнта, тим фінансово більш стало й незалежно від зовнішніх кредиторів підприємство. Фінансово стійким прийнято вважати підприємство з питому вагу власного капіталу від 50% до70%.

На уже згадуваному підприємстві значення даного коефіцієнта за літами одно 64,7 %, 63,8 % і 72,2 %. Отже підприємство має досить високим рівнем фінансової стійкості.

Коефіцієнт фінансової стійкості окреслюється ставлення величини власного капіталу до позикового. Коефіцієнт показує, наскільки кожен карбованець боргу підкріплений власними засобами. Вважається, що значення коефіцієнта, однакову 0,7 і більше, підтверджує стійке фінансове становище підприємства.

Відповідно до виробленим розрахунку значення даного коефіцієнта також перевищує значно норматив, що свідчить про досить високого рівня фінансової стійкості.

Коефіцієнт фінансової залежності характеризує залежність фірми від зовнішніх позик. Чим більший показник, тим більше коштів довгострокових зобов'язань в компанії і тих ризикованіше ситуація, яка можуть призвести до банкрутства фірми, які мають не тільки відсотки, а й погашати основну суму боргу. Високий рівень коефіцієнта означає також дії потенційну небезпеку виникнення дефіциту в фірми коштів.

Коефіцієнт фінансової залежності за даними таблиці становить за 2006 рік 35%, за 2007 рік – 36 %, за 2008 рік – 27,8 %. Отже залежність підприємства від зовнішніх позик наприкінці досліджуваного періоду скоротилося на 0,07 % проти початком. Це засвідчує скороченні залежності підприємства від весняного позики.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу характеризує яка частина використовується на фінансування поточної діяльності, тобто. вкладена в його оборотні кошти, яка –капитализирована. Нормативне значення даного коефіцієнта одно 0,5.

За підсумками вироблених розрахунків видно, що у фінансування поточної діяльності підприємство направляло 2006 року 23,8 % власного капіталу. У 2007 року фінансування було збільшено на 0,03 % та й склав 27 %. Наприкінці 2008 року підприємство рахунок власних коштів стало фінансувати 35 %. Як бачимо, підприємство спрямовує фінансування обігового капіталу бракує коштів.

Коефіцієнт фінансової незалежності показує скільки рублів позикового капіталу посідає карбованець власні кошти. Зростання у поступовій динаміці цього показника свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів.

Значення даного коефіцієнта на початку досліджуваного періоду мало тенденцію до зростання на 0,023 %, проте наприкінці скоротилося та й склав 38,5 %.

Коефіцієнт фінансової незалежності частині формування запасів показує достатність власних оборотних засобів покриття запасів. Незалежно від галузевої спеціалізації підприємства, ступінь достатності власних оборотних засобів покриття матеріальних запасів однаково характеризує міру фінансової стійкості. Там, коли коефіцієнт перевищує одиницю, можна буде усвідомити, що це підприємство залежить від позикових коштів для формування своїх запасів. Коли коефіцієнт нижче одиниці необхідно продовжити аналіз стану і одержати відповідь питанням, якою мірою власні його оборотні кошти покривають хоча б виробничі запаси. Це важливо,т.к. виробничі запаси - елемент оборотних засобів, насамперед який би безперебійність підприємств.

Як очевидно з розрахунків показники даного коефіцієнта перевищую одиницю, це теж говорить про досить високого рівня фінансової стійкості.

Для оцінки фінансової стійкості застосовують методику розрахункутрехкомпонентного показника типу фінансової ситуації. У цьому розглядається наявність в підприємства надлишку чи нестачі джерел коштів на формування запасів.

Трьом показниками наявності джерел формування запасів і витрат відповідають три показника забезпеченості запасів і витрат джерелами формування:

1. Надлишок (+) чи недолік (-) власних оборотних засобів (>ФС), визначається як відмінність між наявністю власних обігових коштів і величиною запасів і витрат:

>ФС= SOS – З

2. Надлишок (+) чи недолік (-) власних і частка довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (>ФД), визначається як відмінність між наявністю власних і частка довгострокових позикових джерел постачання та величиною запасів:

>ФД= (>СОС+ДП) – З


3. Надлишок (+) чи недолік (-) загального розміру основні джерела на формування запасів і витрат (>ФО), визначається як відмінність між загальної величиною основні джерела і обсягом запасів:

>ФО= (>СОС+ДП +ККЗ) - З

З допомогою даних показників можна визначититрехкомпонентний показник типу фінансової ситуації. Вирізняють чотири типи фінансових ситуацій:

1. Абсолютна фінансова стійкість відповідає наступним умовам:

>ФС > 0;ФД > 0;ФО > 0.

>Трехкомпонентний показник становить:S=(1; 1; 1).

2. Нормальна фінансова стійкість гарантує платоспроможність підприємства:

>ФС< 0;ФД > 0;ФО > 0.

>Трехкомпонентний показник становить:S=(0; 1; 1).

3.Неустойчивое фінансове становище, пов'язана з порушенням платоспроможності підприємства. При даному типі фінансової ситуації зберігається можливість відновлення рівноваги з допомогою поповнення джерел власні кошти:

>ФС< 0;ФД< 0;ФО > 0.

>Трехкомпонентний показник становить:S=(0; 0; 1).

4. Кризовий фінансове становище, у якому підприємство залежить від позикових джерела фінансування. Власне капіталу, довго- та проведення короткострокових кредитів і позичок вистачає на фінансування матеріально-виробничих запасів. Поповнення запасів здійснюється рахунок коштів, які виникають внаслідок погашення кредиторську заборгованість:

>ФС< 0;ФД< 0;ФО < 0.

>Трехкомпонентний показник становить:S=(0; 0; 0).

Відповідно до аналізу, проведеного потрехкомпонентному показнику, для підприємства спостерігається збаламучену фінансове становище. Це з недостатністю власних оборотних засобів підприємства на формування запасів. До того ж підприємство не приваблює довгострокових кредитів, що майже прирівнюються до власним. Проте якщо з використанням кредиторську заборгованість стає можливим забезпечувати свою поточну діяльність. Отже підприємство у більшою мірою фінансує оборотний капітал з допомогою кредиторську заборгованість, а чи не власних оборотних засобів.

6. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливішими є показники прибутку, які у умовах ринкової економіки становлять основу економічного розвитку підприємства, характеризують ступінь його ділову активність і фінансового добробуту.

За прибутком визначається рівень віддачі авансованих засобів і дохідність капіталовкладень у активи конкретного підприємства.

Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства – це балансовий прибуток чи збиток, що дає алгебраїчну суму результату від продукції, робіт, послуг, результати від іншої реалізації, сальдо прибутків і витрат від позареалізаційних операцій.

Як очевидно з показників, поданих у таблиці 16, наявність чистий прибуток на ВАТ «Клинцівський хлібокомбінат» становило за аналізований період 3640 тис. р., 4198 тис. р. і 5661 тис. р. Отже, темпи зростання 2007 року становив 115,33 %, а 2008 року – 134,85 %. Зростання прибутку як і абсолютному вираженні, і у динаміці є безсумнівно позитивним підприємствам, оскільки створює фінансову базу на фінансування своєї діяльності, здійснення розширеного відтворення.

Виручка від характеризує загальний фінансовий результат від продукції, робіт, послуг. На досліджуваному підприємстві простежується, протягом усього періоду, позитивна динаміка виручки від і як 114,22 % 2007 року і 123,88 % в 2008 року.

Ще однією з головних умов підвищення ефективності роботи підприємства стало зниження собівартості продукції, робіт, послуг. На уже згадуваному підприємстві динаміка собівартості продукції, робіт, послуг аналогічна динаміці виручки від. Спостерігається зростання собівартості, що у 2007 року становив 113,23 %, а 2008 року – 121, 98 %. Отже, темпи зростання собівартості незначно менше темпи зростання виручки.

Також простежується зростання у поступовій динаміці показників комерційних витрат, які з 2007 рік зросли на 22,7 %, а 2008 року – на 34,6 %.

Як очевидно з звітів прибутки і збитках підприємство отримує дохід тільки від основного виду, тобто. реалізації своєї продукції. Про це свідчить дані таблиці 19.

На підприємстві відсутні позареалізаційні і надзвичайні доходи. Частка виручки від у складі сумарних доходів дорівнювали у 2007 року 99,98 %, а два наступних роки сумарні доходи на 100 % забезпечуються виручкою.

Сумарні видатки підприємства зростають із тими самими темпами, як і сумарні доходи. Так було в початку періоду зростання сумарних прибутків і витрат становив відповідно 11 677 тис. р. і одинадцять 119 тис. р. Наприкінці 2008 року дане співвідношення становило 22 434 тис. р. і 20 971 тис. р. в такий спосіб, доходи на карбованець видатків становлять 2006 року 1,046 р., 2007 року – 1,047 р., а 2008 року – 1,051 р. Як бачимо у поступовій динаміці зміни незначні, оскільки із зростанням сумарних доходів спостерігається такої ж зростання і сумарних витрат підприємства.

Розглянемо структуру основних елементів формування кінцевих фінансових результатів діяльності на уже згадуваному підприємстві (табл. 17). Як очевидно з розрахунків, найбільша питома вага в виручці підприємства посідає собівартість – 85 % на початку аналізованого періоду й 83 % наприкінці. Позитивним моментом є зменшення частки собівартості у поступовій динаміці і підвищення частки валовий прибутку. Так, на 2006 року частка валовий прибутку на виручці становила 14,82 %, на 2007 рік – 15,56 %, але в 2008 рік – 16,85 %.

Спостерігається також підвищення у поступовій динаміці комерційних витрат, які наприкінці 2007 року зросли на 0,65 %, але в кінець 2008 року – на 0,82.

Позитивним підприємствам є також зростання частки чистий прибуток в виручці організації. Питома вага чистий прибуток 2006 року становив 4,42 %, 2007 року він незначно виріс до 4,46 %, а 2008 року – до 4,86 %.

Важливе значення під час аналізу фінансових результатів має оцінка показників рентабельності. Мета аналізу рентабельності - оцінити здатність підприємства приносити прибуток на вкладений в підприємство капітал. Від рівня рентабельності залежить інвестиційна привабливість організації, величина дивідендних виплат. Аналіз складає основі даних таблиці 19.

Коефіцієнт рентабельності активів характеризує здатність керівництва компанії змогли ефективно використати її активи щоб одержати прибутку. З іншого боку, цей коефіцієнт відбиває середню дохідність, отриману попри всі джерела капіталу (власної родини та позикового).

На ВАТ «Клинцівський хлібокомбінат» показники рентабельності активів досить високі і вони становлять 50,97% 2006 року, 50,89% 2007 року і 62,15% в 2008 року. Отже,

Схожі реферати:

Навігація