Реферати українською » Физика » Оцінка ефективності інвестиційного проекту будівництво парогазової установки потужністю 410 МВт


Реферат Оцінка ефективності інвестиційного проекту будівництво парогазової установки потужністю 410 МВт

Страница 1 из 16 | Следующая страница

Зміст

>Реферат

Запровадження

1. Теоретичні основи інвестиційного проектування.

1.1 Інвестиційний проект. Сутність і змістом.

1.2 Види ефективності і оцінки ефективності інвестиційних проектів.

1.3 Особливості оцінки ефективності інвестиційних проектів на ТЕС.

2. Аналіз сучасного стану підприємства.

2.1 Загальна характеристика підприємства.

2.2 Аналіз сучасного стану підприємства.

2.3 Огляд використання парогазових установок енергетики.

3. Оцінка фінансово-економічної ефективності проекту

3.1 Загальна інформація у проекті.

3.2 Оцінка ефективності інвестиційного проекту.

3.3 Вплив впровадження проекту на вартісні показники станції.

4. Безпека проекту.

Запровадження

4.1 Коротка характеристика ВАТ «>Энел» «>ОГК-5» філія «>Среднеуральская ГРЕС»

4.2 Безпека проекту

4.3 Пожежна безпеку

4.4 Висновки

Висновки

Список використаної літератури

Додатка


>Реферат

Тема дипломного проекту «Оцінка ефективності інвестиційного проекту будівництвопарогазовой установки потужністю 410 МВт».

У проекті виконано оцінка фінансово-економічної ефективності впровадженняПГУ-410 наСреднеуральской ГРЕС. Проект містить 4 глави, запровадження, висновки, список літератури, додаток.

Перша глава присвячена теоретичних підвалин інвестиційного проектування й оцінці ефективності проектів. Другий розділ присвячена аналізу сучасного стану підприємства міста і виявлення основних проблем підприємства поки що розвитку. Третя глава містить розрахунки з оцінці ефективності даного інвестиційного проекту, а як і впливу впровадження проекту на вартісні показники підприємства у цілому. Четверта глава присвячена безпеки проекту.

Проект містить стор. 146. рис. 19, табл. 48,прил. 2. Список використаних джерел – 27.

інвестиційний проект енергетика станція


Запровадження

Нині проблема розміщення капіталу особливо актуальна. Інвестиції передують створенню фірми визначають її діяльність, і навіть є спосіб використання накопиченого капіталу. Однією з найважливіших сфер діяльності будь-який фірми є інвестиційні операції, пов'язані з вкладенням коштів у реалізацію проектів, які забезпечуватимуть отримання фірмою вигод протягом досить тривалого часу. Результатом таких проектів може бути:

- розробка й випуск певної продукції задоволення ринкового попиту;

- вдосконалення виробництва своєї продукції з урахуванням використання найсучасніших технологій і устаткування;

- економія виробничих ресурсів;

- організація кооперованих поставок між різними партнерами;

- поліпшення якості своєї продукції;

У узагальненому вигляді під інвестиційним проектом зазвичай розуміється план вкладення капіталу конкретні об'єкти підприємницької діяльності, зі метою подальшого одержання прибутку, достатньої за величиною задоволення вимог інвестора.[9] За вмістом такий план включає системутехнико-технологических, організаційних,расчетно-финансових і правових, цілеспрямовано підготовлених матеріалів, необхідні формування та наступного функціонування об'єкта підприємницької діяльності. З допомогою інвестиційного проекту вирішується важливе завдання зі з'ясовування і обґрунтування технічної можливості і економічній доцільності вкладення коштів у той чи інший проект. Прийняття рішень інвестиційного характеру, як будь-який інший вид управлінської діяльності, полягає в використанні різних формалізованих і неформалізованих методів. Ступінь їхньої поєднання визначається різними обставинами, зокрема і тим із них, наскільки менеджер знайомий з які є апаратом, застосовним у цьому чи іншому даному випадку. У виконанні вітчизняної й зарубіжної практиці відома ціла ряд формалізованих методів, розрахунки, з допомогою яких можуть бути підвалинами прийняття рішень у сфері інвестиційної політики. Якогось універсального методу, придатного всім випадків життя, немає, тому під час виборів методи і інструментів розрахунку ефективності тієї чи іншої проекту необхідно враховувати всю специфіку досліджуваного об'єкта, а як і особливості галузі, до котрої я цей об'єкт має приналежність. Що свідчить про актуальність обраної теми дипломного проекту.

Тема дипломного проекту: «Оцінка ефективності інвестиційного проектуПГУ-410». З теми дипломного проекту, було визначено мету і запущені завдання.

Мета проекту: проаналізувати економічну ефективність введенняпарогазовой установки потужністю 410 кВт наСреднеуральской ГРЕС, а як і виявити позитивні наслідки цього проекту й зміна стану підприємства з урахуванням модернізації його устаткування.

У зв'язку з метою дипломного проекту було поставлено і вирішені такі:

1. Вивчити і узагальнити матеріали наукової й методичною літератури з питанням інвестиційного проектування й оцінці ефективності інвестиційних проектів.

2. Проаналізувати поточний стан підприємства міста і оцінити його місце над ринком тепло чи електроенергії.

3. Виявити найгостріші проблеми підприємства на етапі його розвитку та шляхи їхнього розв'язання.

4. Оцінити результати введенняПГУ-410, економічний ефект і значущість підприємства цього проекту.

 


Глава 1. Теоретичні основи інвестиційного проектування

 

1.1  Інвестиційний проект. Сутність і змістом

 

Поняття й економічна сенс інвестицій

Теоретичні основи інвестиційного проектування викладені у роботах зарубіжних і вітчизняних авторів. Серед зарубіжних фахівців, котрі займаються б цими питаннями можна назватиВорста І,Ревеншоу П,Шмалензи Р, Дорнбуш Р. Серед вітчизняних фахівців опікується цими питаннями вивчають: Віленський П.Л, Максимова В.Ф, Лівшиць В.М,Смоляк С.А.

Вивчивши ряд літературних джерел, можна відзначити наступне. Під інвестиціями розуміються всі види майнових і інтелектуальних цінностей, які у об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, у яких створюється прибуток (дохід) чи досягається соціальний ефект.[8]

Види інвестицій прийнято підрозділяти на кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінних паперів; рухоме і нерухомого майна; майнових прав, пов'язані з авторським правом, досвідом та інші види інтелектуальних цінностей; сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених як технічної документації, навичок і виробничого досвіду, який буде необхідний організації тієї чи іншої виду виробництва, але з запатентованого (“ноу-хау”); права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, устаткуванням, і навіть інші майнових прав та інші цінності.

Що стосується об'єктів вкладення інвестиції поділяються на реальні інвестиції, чи вкладення засобів у матеріальні (будинку, споруди, обладнання та т.п.) і нематеріальні активи (патенти, ліцензії, ”ноу-хау”, науково-технічні і проектно-конструкторські роботи у вигляді документації, програмні засоби тощо.), і навіть фінансові інвестиції, чи вкладення засобів у різні фінансові інструменти - цінних паперів, депозити, цільові банківські вклади.[9]

За характером участі у інвестиційному процесі інвестиції поділяються на:

· прямі, які передбачають участь інвестора у виборі об'єкта інвестування і вкладення коштів, у своїй інвестор безпосередньо втягнутий у всі стадії інвестиційного циклу, включаючи передінвестиційні дослідження, проектування й будівництво об'єкта інвестування, і навіть виробництво кінцевої продукції;

· непрямі, здійснювані через різноманітних фінансових посередників (інвестиційні фонди й компанії) які акумулюють і котрі розміщують на власний розсуд найефективніше фінансові ресурси.

Відтворення коштів виробництва може здійснюватися у одній з наступних форм інвестицій:

· нове будівництво, чи будівництво підприємств, будинків, споруд, здійснюване на нових майданчиках і з спочатку затвердженого проекту;

· розширення чинного підприємства - будівництво других та всіх наступних черг чинного підприємства, додаткових виробничих комплексів і виробництв, будівництво нових або розширення існуючих цехів з метою підвищення виробничої потужності;

· реконструкція чинного підприємства - здійснення з єдиного проекту повного чи часткового переустаткування й перебудови виробництв заміняючи морально застарілого й фізично зношене устаткування;

· технічне переозброєння - комплекс заходів, вкладених у підвищення техніко-економічного рівня виробництва окремих цехів, виробництв, ділянок.[15]

Процес інвестування прийнято реалізовувати з допомогою розробки та наступного виконання інвестиційного проекту.

Роль інвестиційного проектування під управлінням підприємством

Інвестиції як економічна категорія виявляються через своїх функцій.

Інвестиції виконують такі основні функції:

• процес простого і розширеного відтворення основних фондів, як у виробничому, і у невиробничій сфері;

• процес забезпечення і поповнення обігового капіталу;

• перелив капіталу з однієї сфери у інші, привабливіші, у вигляді реальних і портфельних інвестицій;

• перерозподіл капіталу між власниками шляхом придбання акцій та вкладення коштів в активи інших підприємств;

• основа у розвиток економіки на макро- і мікрорівні. [6]

Сутність інвестицій як економічної категорії визначає їх роль і значення на макро- і мікрорівні. На макрорівні інвестиції, і особливо капітальні вкладення, є підвалинами розвитку національної економіки та підвищення ефективності громадського виробництва з допомогою:

• систематичного відновлення основних виробничих фондів підприємств і невиробничій сфери;

• прискорення науково-технічного прогресу, поліпшення якості і забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

• збалансованого розвитку всіх галузей народного господарства;

• створення необхідної сировинної бази;

• нарощування економічного потенціалу і забезпечення обороноспроможності держави;

• зниження витрат виробництва та звернення;

• збільшення і поліпшення структури експорту;

• вирішення соціальних проблем, у тому числі проблеми безробіття;

• забезпечення позитивних структурних зрушень на економіці;

• перерозподілу власності між суб'єктами господарювання та інших.

Отже, інвестиції визначають зрештою зростання економіки. Спрямовуючи капітальні вкладення збільшення основний капітал суспільства (придбання машин, устаткування, модернізацію устаткування та спорудження будинків, інженерних споруд), ми цим збільшуємо національне багатства і виробничий потенціал країни.

Стан економіки нашої країни залежить від ефективності функціонування всіх суб'єктів господарювання, тобто. комерційних організацій. [6]

Інвестиції, й у першу чергу капітальні вкладення, є підвалинами забезпечення цієї ефективності для підприємства.

Інвестиції на мікрорівні необхідні досягнення наступних цілей:

• збільшення і сфери діяльності;

• недопущення надмірного морального та фізичного зносу основних виробничих фондів;

• зниження собівартості виробництва та реалізації продукції;

• підвищення технічного рівня виробництва з урахуванням впровадження нової техніки і технологій;

• поліпшення якості і забезпечення конкурентоспроможності продукції;

• підвищення техніки безпеки і здійснення природоохоронних заходів;

• забезпечення конкурентоспроможності підприємства;

• придбання цінних паперів та вкладення коштів в активи інших підприємств;

• придбання контрольного пакети акцій;

• для зростання вартості бізнесу та інших.

У остаточному підсумку необхідні задля забезпечення нормально функціонувати підприємств у майбутньому, стабільного фінансового становища й отримання максимального прибутку. Усе це визначає роль і значення інвестицій на мікрорівні.[4]

Отже, інвестиції є найважливішої економічної категорією, вони відіграють винятково важливу роль як у макро-, і на мікрорівні, й у першу чергу для простого і розширеного відтворення, структурних перетворень, отримання максимального прибутку і основі рішення багатьох соціальних проблем.

Поняття проекту й проектного циклу

У доповіді міжнародної практиці план розвитку підприємства представляється як спеціальним чином оформленого бізнес-плану, який, сутнісно, є структуроване опис проекту розвитку підприємства. Якщо проект пов'язані з залученням інвестицій, він називається “інвестиційного проекту”. Зазвичай будь-який новий проект підприємства у тій чи іншій мірою пов'язаний із залученням нових інвестицій. У найбільш загальному розумінні проект - це спеціальним чином оформлене пропозицію про зміну діяльності підприємства, пренаступне певну мета. [4]

Проекти прийнято підрозділяти на тактичні і стратегічні. До останніх зазвичай ставляться проекти, що передбачають зміна форми власності (створення орендного підприємства, акціонерного товариства, приватного підприємства, спільного підприємства тощо.), чи кардинальна зміна характеру виробництва (випуск нова продукція, перехід до повністю автоматизованому виробництву, тощо.). Тактичні проекти зазвичай пов'язані зі зміною обсягів своєї продукції, підвищенням якості продукції, модернізацією устаткування.

Для вітчизняної практики поняття проекту перестав бути новим. Його відмітне якість старих часів полягала у тому, що основні напрямки розвитку підприємства, зазвичай, визначалися на вищестоящому, стосовно підприємству, рівні управління економікою галузі. У нових економічних умов підприємство у його власників і помилки вищого складу управління має саме турбуватися про свою подальшу долю, вирішуючи самостійно все стратегічні і тактичні питання. [16]

Така діяльність у сфері інвестиційного проектування мусить бути спеціальним чином організована.

Загальна процедура упорядкування інвестиційної діяльності підприємства з відношення до конкретному проекту формалізується як з так званого проектного циклу, який має такі етапи.

1. Формулювання проекту (іноді використовується термін “ідентифікація”). На цьому етапі вищий склад керівництва підприємства аналізує поточний стан підприємства міста і визначає найбільш пріоритетні напрямки його її подальшого розвитку. Результат даного аналізу оформляється як деякою бізнес ідеї, спрямованої влади на рішення найважливіших підприємствам завдань. Уже цьому етапі мати більш-менш переконливу аргументацію щодо здійсненності цієї ідеї. На цьому етапі може з'явитися кілька ідей її подальшого розвитку підприємства. Якщо всі вони видаються однаковою мірою корисними і здійсненними, то далі виробляється паралельна розробка кількох інвестиційних проектів із тим, щоб постанову по найприйнятніших їх зробити в завершальній стадії розробки.

Розробка (підготовка) проекту. Потому, як бізнес ідея проекту пройшла свою першу перевірку, слід розвивати до моменту, коли можна буде потрапити прийняти тверде рішення. Це може бути як позитивним, і негативним. Аналізуючи цей етап потрібно поступове уточнення і моральне вдосконалення плану проекту на усіх її вимірах - комерційному, технічному, фінансовому, економічному, інституціональному тощо. Питанням щонайважливіші на етапі розробки проекту є пошук і освоєння збір вихідної інформації на вирішення окремих завдань проекту. Необхідно усвідомлювати, що з рівень достовірності вихідної інформації та вміння правильно інтерпретувати дані, які у процесі проектного аналізу, залежить успіх реалізації проекту.

2. Експертиза проекту. Перед початком реалізації проекту його кваліфікована експертиза є дуже бажаним етапом життєвого циклу проекту. Якщо фінансування проекту здійснюється з допомогою істотною частки стратегічного інвестора (кредитного чи прямого), інвестор сам проведе цю експертизу, приміром, із допомогою будь-якої авторитетною консалтингової фірми, воліючи витратити певну суму цьому етапі, ніж втратити більшу частину свої гроші у виконання проекту.[12]

3. Здійснення проекту. Стадія здійснення охоплює реальне розвиток бізнес ідеї доти, коли проект повністю входить у експлуатацію. Сюди входять відстеження і аналіз всіх видів діяльності з мері їх виконання контроль із боку наглядаючих органів у країні і/або іноземного чи вітчизняного інвестора. Ця стадія входять також основну частину реалізації проекту, завдання якої, зрештою, полягає у перевірці достатності грошових потоків,генерируемих проектом покриття вихідної на інвестиції та забезпечення бажаної інвесторами віддачі на вкладені.

4. Оцінка результатів. Оцінка результатів виробляється як у завершення проекту на цілому, і у процесі її виконання. Основна мету цього виду залежить від отриманні реальної зворотний зв'язок між закладені у проект ідеями та рівнем їхньої фактичного виконання. Результати подібного порівняння створюють неоціненний досвід розробників проекту, дозволяючи використати його в розробці й здійсненні інших проектів.


Малюнок 1.1 - Проектний цикл[12]

Практика проектного аналізу дозволяє узагальнити досвід розробки проектів і перерахувати типові проекти. Основні типи інвестиційних проектів, що зустрічаються практично,

Страница 1 из 16 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація