Реферати українською » Физика » Будова и монтаж електропроводок


Реферат Будова и монтаж електропроводок

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Будова й монтажелектропроводок


План

1.Призначення йвидиелектропроводок

2.Електропроводка наізолюючих опорах

3.Відкриті тасхованіелектропроводки пласкими проводами

4.Тросовіелектропроводки

5.Модульнаелектропроводка

6.Електропроводка внеметалевих трубах

7.Зовнішніелектропроводки

8.Перевірка,випробування та передача вексплуатаціюзмонтованихелектропроводок


1.Призначення йвидиелектропроводок

 

>Електропроводкою >називаєтьсясукупністьпроводів йкабелів ізкріпильними,підтримуючими,захиснимиконструкціями й деталями.

>Електропроводкислужать дляпередачіелектроенергії доспоживачів.

За способомвиконанняелектропроводкиподіляють на:

а)відкриті, щопрокладаються поповерхністіни,стелі, фермах.Такаелектропроводкаможе бутистаціонарною,пересувною йпереносною;

б)сховані,тобтотакі, щопрокладаються вконструктивнихелементахспоруд йбудівель (>стінах,підлогах,перекриттях);

в)внутрішні, щопрокладаютьсявсерединіприміщень.Вониможутьвиконуватисявідкритими йсхованими;

р)зовнішні, котріпрокладаються позовнішніхстінахбудинків йспоруд,міжспорудами йбудинками, поднавісами, але в опорах ізпрольотами до 25 м, навулицях й дорогах.

Привідкритійелектропроводці проведи такабеліпрокладають на струнах, тросах, роликах,ізоляторах, у трубах,гнучкихметалевих рукавах, лотках,електротехнічнихплінтусах тощо. Уразісхованоїелектропроводки проведи йкабеліпрокладають у трубах,гнучкихметалевих рукавах, коробках,замкнених каналах,порожнинахбудівельнихконструкцій,заштукатуренихборознах, подштукатуркою, атакожзамонолічують убудівельніконструкції при їхньоговиготовленні.

>Ділянкаелектропроводки, щоз'єднуєзовнішню тавнутрішнюелектропроводку,починаючи відізоляторів,встановлених назовнішнійстіні чипокрівлібудинку доввіднихпристроїв,називається введенням відповітряноїлінії.

>Розгалуження відповітряноїлінії до введення убудинок принапрузі до 1000 Неєзовнішньоюелектропроводкою, аналежить доповітряноїлінії (>ПЛ).

>Монтують проводки за проектом, щоєсукупністю схем, нанесена план приміщення ззазначеннямрозташування введення,магістральнихліній,груповихщитків,типівпроводів таспособівпрокладання,типіввимикачів,арматури тощо.Схеми проводоквиконуютьзвичайнооднолінійними ізвикористаннямстандартнихумовнихпозначень.

Вигляд йспосібпрокладенняпроводіввизначається характеромнавколишньогосередовищавідповідно довимог Правилбудовиелектроустаткування (>ПБЕ).3.3.Вимоги доелектропроводок та їхні монтажу

>Технічнадокументація.Робочадокументація, щонадходить ізелектромонтажноїорганізації винна бутивиконанавідповідно довимогПБЕ,Державнихстандартівсистемипроектноїдокументації длябудівництва (>Держст,СПДБ) таІнструкцій про склад йоформленняелектротехнічноїробочоїдокументації дляпромисловогобудівництва (>ВСН—381—85).

>Робочікресленняорієнтуються наіндивідуальну заготівлюелементівцеховихелектромереж. Але вонимає бутивказанозв'язок ізосновними осямибудинків чиголовними осямитехнологічногоустаткування йдоданийспільнийкабельний татрубнийжурнали, атакожтрубозаготівельнавідомість.

Дляоб'єктів, на якіпереважаєрозводкаодиничних труб йнепередбаченокомплектування їхнього утрубні блоки,спільнийкабельний йтрубнийжурнали, атакожтрубозаготівельнавідомість недодаються.

Накресленняхрозміщенняелектроустаткування йпроведенняелектромережмає бути показаньзв'язокелектроустаткування таелектричнихмереж докоординаційнихсіток йпозначок трас.

Увиробничихприміщеннях для всіхвипадків,якщо цьому неперешкоджаютьумови роботивантажопідйомнихмеханізмів чиособливостітехнологіївиробництва,сліднадаватиперевагуверхнімрозводкамелектричнихмереж на лотках й в коробках, ізпідходом доелектроприймачівзверху безпрокладання впідлогу.

>Робочікресленняшинопроводівповинніміститирозрізи ітиповікріпленняконструкцій, котрівиготовляють на заводах, аразівикористаннянетиповихконструкцій — їхніробочікреслення. Припроходженнітрасишинопроводів укількохплощинахдодатковорозробляютьаксонометричнікресленнялінійшинопроводів ізданими про типсекцій, щовикористовуються.

>З'єднання йрозгалуження.З'єднання йрозгалуженняпроводів йкабеліврозміщують удоступних для контролюмісцях.Під годинупрокладанняпроводів йкабелів у глухих коробках, трубах йгнучкихметалічних рукавахз'єднання йрозгалуженнявиконують уз'єднувальних йрозгалужувальних коробках, а припрокладанні наізолюючих опорах —безпосередньобіляізоляторів,кліпс, чи ними, але в роликах.

>Всерединікоробівзізнімальнимикришками й на лоткахдопускаєтьсявиконуватиз'єднання йрозгалуженняпроводів успеціальнихзатискачах ізізолюючимиоболонками, котрізабезпечуютьнеперервністьізоляції.

>Місцяз'єднання йрозгалуженняпроводів йкабелів неповиннізазнаватимеханічнихнапруг йдій,мають матірізоляцію,рівнозначнуізоляціїсуцільних жив.

>Паралельнепрокладанняпроводів йкабелівпоблизутрубопроводів.Відстань дотрубопроводів відвідкритопрокладенихпроводів йкабеліввсерединіприміщень, атакож відкоробів присхованомупрокладанніпроводів винна бути неменшою 100 мм, а дотрубопроводів ізгарячимирідинами й газами — неменшою 400 мм. Занаявностігарячихтрубопроводів проведи йкабелізахищають відвпливувисокоїтемператури чипрокладають проведи іззахиснимпокриттям.

>Перетин із трубопроводамивідкритопрокладенихзахищених йнезахищенихпроводіввиконують навідстані не менше 50 мм, аз трубопроводами з пальнимирідинами і газами — не менше 100 мм.Крім цого проведи вмісцяхперетинупрокладають вборознах, трубах й коробках.

>Спосібпрокладання. Привідкритомупрокладанніпроводів йкабелівслідвраховуватиархітектурнілініїприміщення (>карнизів,плінтусів,виступаючихкутів тощо).

>Висотапрокладанняпроводів йкабелів відрівняпідлоги ненормується.

>Кріпленняелектропроводок.Скоби длязакріпленняпроводів,кабелів й труб, щопрокладаютьсябезпосередньо по засадах,встановлюють напрямолінійнихділянках й поворотахтраси нарівнихвідстанях один від одного,розміщуючи перпендикулярно доосьовоїлініїпроводів.

Прикріпленнінезахищенихпроводівметалевимибандажами й скобамиміж нимивстановлюютьізоляційні прокладки.

>Дюбелі, щовикористовуються длякріплення проводок,елект-роустановочнихвиробіввибирають йзакріплюють дооснови згідно ізінструкцією.

>Всікріплення зчорнихметалівповинні матірзахиснеантикорозійнепокриття.

Проходь черезстіни таперекриття. Припереході черезнегорючістіни йміжповерховіперекриттянеброньованікабелі,захищені танезахищені проведизакладають увідрізкипластмасових труб, а припроході черезгорючі — увідрізкисталевих труб.

>Відкриті коли бкабелів йпроходів череззовнішністіни чи черезстіниміжопалювальними йнеопалювальнимиприміщеннями, а ще черезвнутрішністінисирих, особливосирих,приміщень йприміщень ізхімічноактивнимсередовищем послепрокладанняелектропроводокслідущільнитилегкозйомнимиматеріалами (>мінеральноюватою,шлаковатою); вприміщення ізнормальнимсередовищемущільнення непотрібне.

>Послідовністьтехнологічнихоперацій примонтажіелектропроводок.

Монтажелектропроводокпотрібновиконувати втакійпослідовності:

1)розмітка місць установкиосвітлювального чи силовогоелектроустаткування (>світильників,штепсельних розеток,вимикачів,груповихщитків,пусковоїапаратури);

2)розміткатрасипрокладанняпроводів,проходів черезстіни йперекриття та місцькріпленняпроводів йкабелів;

3)пробивні роботи (>борозни й коли бповинні бутивиконані упроцесібудівельнихробіт);

4) установкаізолюючих опор,натяжних йпідтримуючихконструкцій чи прокладка труб;

5) заготівляелектропроводок (>виконується вМЕЗ);

6)транспортуваннязаготовленихелектропроводок дозони монтажу;

7)прокладанняпроводів чикабелів;

8) установкаелектроприймачів йрозподільнихпунктів;

9)обкінцюванняпроводів йкабелів таприєднання їхнього дозатискачівапаратів;

10)перевірка йздача вексплуатаціюелектропроводок.

2.Електропроводка наізолюючих опорах

Доелектропроводок наізолюючих опорахналежить проводка на роликах,ізоляторах,кліпсах ташнурова проводка.

>Прокладанняпроводів наізолюючих опорах конструктивнопросте,однак порівнянорідковикористовуються, щопов'язано ізнедовговічністю йнеможливістю широкогозастосуванняіндустріальнихметодів монтажу.

Для монтажувідкритої проводки наізолюючих опорахвикористовуютьголі, анайчастішеізольовані проведи ПР, АР, У,АПВ,ПРВ,АПРВ тощо, котріпрокладають наізоляторахармованихгаками,штирями, якорями чинапів якорями.

>Шнурову проводкувиконують дротомПРД на роликах.Вонавикористовується лише длямонтуванняосвітлювальнихмереж у сухих йопалювальнихприміщеннях принапрузі до 220 У, набудівництвах усільськіймісцевості,тимчасовихбудинках.

>Роликизакріплюють шурупами,вкручуютьбезпосередньо дооснови задопомогоюдюбелів чиприклеюванням.

Умісцяхрозгалужень, накінцевих йкутових роликах, у проходах, при обходах балок чикарнизів проведиприв'язують дороликів тонким шпагатом.

>Ділянкишнурової проводкизаготовляють вМЕЗ. Цеповністюзакінченімонтажнівузли ізвиконанимиз'єднаннями йрозгалуженнямипроводів,приєднаними до проводкиламповими патронами,вимикачами йштепсельними розетками. Намісці монтажу ділянкиготової проводкинавішують йзакріплюють на роликах,окремі ділянкизакріплюютьміж собою йпідключають догруповихщитків.

Проведення на роликах.Проводку на роликахвикористовуютьпереважно віснуючихбудівлях, аспоруджуваних невеликихжитловихбудинків. У нових великихкультурно-побутових,адміністративнихбудівлях проводку на роликах невикористовують.

Длявідкритих проводок на роликах примонтуванніосвітлювальних йсиловихмережвикористовують проведи марокАПВ йАПР.

Припаралельномупрокладанні на роликахдекількохпроводіввикористовуютьстальні планки йскоби.Планкиприкріплюють одним чидвома шурупами: надерев'яних засадах —вкручують внього, нацегляних йбетонних — задопомогоюдюбелів чиприклеюванням.

>Відстаньміж роликами не виннаперевищувати 80 див, аміжсусідніми проводами — не менше 35 мм.Висотапрокладання надпідлогою не менше 2,5 м.Відстелі та відсуміжноїстіни роликикріплять навідстані, щодорівнює 1,5 —2-кратнійвисоті ролика.

Проведення наізоляторах. Для проводок наізоляторахвикористовують проведи тихий ж марок, що й для проводки на роликах чикліпсах,тобтоАПВ й АР.

>Ізоляторивстановлюють нагаках,штирях й якорях задопомогою прядив'яного волокна,просоченогооліфою ізтертим суриком. Длякріпленнягаків йякорів ізнасадженими нимиізоляторами вдерев'янихконструкціяхпопередньопросвердлюють умісці їхньогоустановлення відчинидіаметром на 5—6 ммменшимдіаметранарізкихвостовоїчастини якоря чигака.Гак йякірповинні бутивкручені в деревовсієюсвоєюхвостовоючастиною.Ізолятори,закріплені наштирях,монтують на скобах.Отвори для скобвирубують увиглядіквадратнихгніздзістороною квадрата, щодорівнюєподвійнійширинілапискоби, аглибинагнізда виннадорівнювати 1/3довжинилапи, але й бути неменшою 50 мм. Длязакріпленнякріпильних деталейвикористовуютьрозчин,якийскладається ізоднієїчастини цементу, щорозширюється призатвердінні, й двохчастинпіску. Дляприскореннясхоплення дорозчинудодаютьрідкескло зрозрахунку 1 л навідророзчину. Напроміжнихізоляторахпровідприв'язують нашийках чи голівках, накутових — лише нашийках. Передзмащуваннямхвостовічастинигаків,якорів йлапи скобочищають відбруду ймастила, а відчини — відсміття, йзмочують водою.Вставлені в відчини гаки,якорі таскобизабиваютьцементнимрозчином.

Монтажпроводівпочинають ізрозкладаннязаготовленої проводкивздовжтраси так,щобвідгалуження досвітильників,вимикачів йштепсельних розетокрозмістилися наізоляторах.Далівстановлюють проведи наізолятори,закріплюють на початку ділянки проводки й,натягнувшивручну чиполіспастом,кріплять їхнього до головок йшийокізоляторівоцинкованимдротом 0,8—1 мм,попередньонамотавши на проведи два-три шариізоляційноїстрічки, (>щобзапобігтипошкодженню їхніізоляціїв'язальнимдротом). Напрямихділянках проводки проведикріплять нашийках чи голівкахізоляторів , але в поворотах й вмісцяхзміни напрямі проводки —лише нашийках чипетлею-заглушкою . Приперетинахпроводів один із нихвміщують візоляційну трубку.

3.Відкриті тасхованіелектропроводки пласкими проводами

>Електропроводки пласкими проводамивикористовують угруповихлініяхосвітленняжитлових йгромадськихбудівельнатакожслужбових йдопоміжнихприміщенняхпромисловихпідприємств.

>Плоскі проведи марокАПВ, АПНпрокладають яксхованими под кулею штукатурки чивсерединістін таперекриттів (безвикористаннябудь-якихзахиснихоболонок), то йвідкритими поповерхняхстін тастель в сухих йвологих,опалювальних йнеопалювальнихприміщеннях (у томучислі в кухнях, насходовихклітках,підвалах). Усанвузлахвикористовується лишесхована проводка.

>Електропроводки пласкими проводамизабороняєтьсявиконувати привідкритомупрокладанні упожежонебезпечнихприміщеннях й нагорищах, привідкритому тасхованомупрокладанні увибухонебезпечних, особливосирихприміщеннях та вприміщеннях ізхімічноактивнимсередовищем, а й удитячих йлікувальних заставах, клубах,спортивнихспорудах.

Привідкритомупрокладанні постінах йстеляхсліддотримуватисяархітектурнихлінійприміщень,прокладаючипровід навідстані не менше 20 мм відкарнизів,виступаючихдекоративнихелементів. Уприміщеннях,обклеєних шпалерами,верхнійгоризонтальнийпровідпрокладаютьвище від шпалер.

Присхованійпроводці горизонтально постінах проведиукладають паралельно долінійкарнизів навідстані 100—200 мм відстелі чи 50—100 мм від карниза; спуски довимикачів,штепсельних розеток чисвітильниківвиконують вертикально по скроні. Уперекриттях (подплитоюперекриття, вщілинах, пустотах й т. буд.)допустимепрокладання понайкоротшійвідстані.

Увологихприміщеннях (>кухні, ванн)довжину проводкисліднамагатися максимальноскоротити,розміщуючи проводку йвимикачі позацимиприміщеннями. Припаралельномупрокладанніпроводів яксховано, то йвідкрито,відстаньміж проводамиприймають за 3—5 мм.

Привідкритійпрокладціпровідприкріплюють доопорноїплощиниприклеюванням,цвяхами чи скобами.Йогоприбивають доопорноїконструкції посереднійлініїрозділювальноїплівки дроту ізвідстаннюміж точкамикріплення 120—200 мм іздіаметромцвяха від 1,4 до 3 мм.

Засхованогопрокладання пласкихпроводівкріпленняцвяхами недопускається, воно таздійснюється ">приморожуванням" дротуалебастровимрозчином вкількохмісцях подовжинітраси.

>Згинаючисхованопрокладенийпровід, вмісцізгину надовжині 40—60 ммвирізуютьроздільнуплівку,стежачи за тим, щоб непошкодитиізоляцію жив, одну жилузгинають подпотрібнимкутом, аіншу —відводять усерединукута йзгинають, недопускаючидоторкання живміж собою. Привідкритомупрокладаннідопускаєтьсязближення жив, тому под годинузгинання дротудоситьплівкурозрізати вмісцізгину,щобполегшитизгинання.

>Прокладатиплоскі проведи пакетами чи пучкамизаборонено.

Проходьвідкритопрокладенихпроводів черезстіни, перегородки таперекриттявиконують вГумовихнапівтвердих трубах ізокінцьованими на їхнівиходіфарфоровими чипластмасовимивтулками.Виходисхованопрокладенихпроводів наповерхнюстінокінцьовуютьфарфоровими чипластмасовимивтулками чи воронками.Використовуючитрижильні проведи дляспусків довимикачів восвітлювальнихмережах урізніфази,включають жили,розділеніміж собоюроздільноюплівкою.

>З'єднання йрозгалуження пласкихпроводів, щопрокладаютьсховано,виконують урозгалужувальних коробках й в коробкахвимикачів,штепсельних розеток йсвітильників задопомогоюз'єднання йрозгалуження пласкихпроводів, щопрокладаютьсховано,виконують урозгалужувальних коробках й в коробкахвимикачів,штепсельних розеток йсвітильників задопомогоюзатискачів.

Длясхованої прокладкивикористовуютьпластмасові чиметалевірозгалужувальні коробки й коробки длявстановленнявимикачів йштепсельних розеток,вставляючи їхнього встіну чиперекриття.Внутрішнюповерхнюметалевих коробокпокриваютьізоляційним лаком чиобкладаютьелектро-картоном; умісцях введення у якихпроводівустановлюють чопи ізізоляційногоматеріалу.

>Приєднуючикінціпроводів дозатискачіввимикачів,щитків й т. буд.,розділювальнуплівкуслідвирізуватилише наділянці,необхідній длявиконанняпідключення. Умісцяхз'єднанняпроводів таприєднання їхнього досвітильників йвимикачівзалишають запас дроту не менше 50 див.

>Під годинустендової заготівліелектропроводок намісці монтажувиконують роботи лише поукладанню такріпленнюпроводів,установці йкріпленню коробок,штепсельних розеток таіншихустановочнихвиробів.

4.Тросовіелектропроводки

>Тросовимиелектропроводкаминазиваютьсявідкритіелектропроводки,виконаніспеціальнимитросовими проводами чиізольованими тазахищеними проводами й кабелями,прикріпленими до сталевого троса.

>Тросову проводкувикористовують уприміщенняхпромисловихпідприємствзіскладноюконструкцієюбудівельноїчастини, де черезнаявністьвеликоїкількостірізнихтрубопроводів, колон, ферм й балокважковиконати проводкуіншого типу.

>Тросовіелектропроводкимонтують ізнайбільшимступенеміндустріалізації вдвістадії. Ценайдешевшіелектропроводки й смердотімаютьобмежене числокріплень наодиницюдовжини.Тросовіелектропроводкимонтують уприміщеннях ізбудь-якимсередовищем,обираючи проведи йкабелі для цогосередовища.

>Залежно від умівпрокладання,кріпленняліній й місцьвстановленнясвітильниківвикористовують триваріантипопередньогозаготовленнятросових проводок:

1)заготовляють протягом усьогопроектнудовжинулініїнесучий трос ззакріпленими наньому проводами й кабелями читросовими проводами ізнатяжнимпристроєм,кінцевими петлями,відгалужувальними коробками таприєднаноюосвітлювальноюарматурою (безскла);

>2)виконують ті жсаме,крімприєднанняосвітлювальноїарматури;

>3)те жсаме, що і упершомуваріанті, але йпостачаєтьсясекціями ізподальшимз'єднаннямсекцій наоб'єкті монтажу.

Длявлаштуваннятросових проводоквикористовуютьспеціальні проведи ізгумовою таполівінілхлоридноюізоляцією й ізнесучим тросом (>APT, АВТ,АВТВ) чи ізпідсиленимнесучим тросомАВТВУ).Крімзвичайних,застосовуютьтакожізольовані проведиАПР (ПР),АПВ (>ПВ) чилегкінеброньованікабеліАВРГ (>ВРГ),АВВГ (>ВВГ),АНРГ (>НРГ), ізтрьома —чотирмаструмопровідними жиламиперерізом до 16 мм2.

>Тросову проводкузаготовляють вМЕЗіндустріальними методами. Умайстернівідрізок троса чидротувідповідноїдовжининатягуютьміждвома опорами нависоті 1—1,5 м відпідлоги. Назакріпленому таким чиномтросіпідвішують проведи,монтуютьосвітлювальну арматуру йприєднуютьрозгалуження відлінії дозатискачівсвітильників. На одномукінці тросазакріплюють гак, але віншому — гак ізнатяжноюгайкою,необхідний длярегулюваннянатягу троса призакріпленні його в цеху.Заготовлену вмайстернілініютросової проводкизмотують до бухти йтранспортують намісце монтажу. Задопомогоюблоків йнапрямляючихїїпіднімаютьуверх йзакріпляють. Передустановленням напроектнувисотувстановлюютькінцеві тапроміжнідеталі іпідвіски длякріпленнянесучого троса,підтримуючихконструкцій йкронштейнів длясвітильників таіншихапаратів.Потімпіднімаютьелектропроводку напроектнемісце,закріплюють трос однимкінцем заанкернуконструкцію,з'єднують його ізпроміжнимипідвісками,попередньонатягують йнасаджують надругийанкерний гак.Натягуваннявиконуютьвручну припрогонах до 15 м, а прибільшихпрогонах —лебідкою.Після цого остаточнонатягуютьнесучий трос й усіметалевідеталілінії таприєднуютьлінію доджерелаживлення (рис. 3.8.).Натягнений до установленоїстрілкипровисаннянесучий трос остаточнозакріплюють на всіхпроміжних точках допідвісок йрозтяжок.Стрілапровисання виннастановити 100—150 мм дляпрогону 6 м й 200—250 мм дляпрогону 12 м.

>Несучий тросзаземлюють у двох точках накінцяхлінії.Усіоголенічастини троса,натяжніпристрої,тросовізатискачі,анкери,вертикальніпідвіски,відтяжкизмащуютьтехнічнимвазеліном.

Для монтажутросової проводки напершомуетапівстановлюють настінах йконструкціях приміщення гаки дляпідвішування троса. Привідстаніміж опорами, щоперевищує 12 м, тросдодатковопідвішують до балок чи ферм приміщення. Увиробничихприміщеннях ізнормальнимсередовищемдопускаєтьсявикористання троса вякостінульовогоробочого дроту вгруповіймережіосвітленнясистеми іззаземленоюнейтраллю.якщо трос неперебуває вбезпосереднійблизькості відчастинбудинків чиконструкцій, щогорять.

5.Модульнаелектропроводка

>Силоваелектропроводка впідлозі (>модульнаелектропроводка)використовується увиробничихприміщеннях ізнормальнимсередовищем, депередбачається великащільність,частковазаміна та змінурозміщеннятехнологічногоустаткування.

>Модульнаелектропроводка винназабезпечуватинадійне йбезпечнеобслуговуванняелектроприймачів, щознаходяться вбудь-якомумісці цеху,передбачатиможливість перестановкиструмоприймачів безсуттєвихзмінконструкціїмережі, атакожпошкодженняпідлоги.

>Магістралі проводкипрокладають устальнихводогазопровідних легких трубахдіаметром 1,5 проводамиперерізом до 35 мм2 паралельно, навідстані 3 м один від одного й відстін, чи навідстані 1,5 м від осей колонсиметрично перед тим в одному напрямівздовжпрольоту корпусу. Намагістральнихлініяхкожні 2—3 мустановлюютьрозгалужувальні коробки.Під годинуулаштування напершомуповерсі коробкирозміщують убетоннійзаготовці, якоїзаливаютьцементноюстяжкою, азверхуполімерцементом. Приулаштуванні наверхніхповерхах коробкиукладаютьбезпосередньо назалізобетонну плитуперекриття,засипають шлаком, апотімзаливаютьцементноюстяжкою йполімерцементом.Магістральпідводять до коробки, відякоївідходятьрозгалуження.Якщо хочоднерозгалуження невикористовують, то воно тазакриваєтьсягерметичноюзаглушкою.Відгалуження дострумоприймачавиконуютьметалорукавом черезподвійнийніпель,прямийкутник чиподвійнийніпель йпряму муфту.Відгалуження відмагістральнихпроводіввиконують задопомогоюспеціальнихзатискачів, авідгалуженнязаземлення —нульовим дротом черезспеціальнийзатискач.

Нарозгалужувальну коробку можнавстановлюватирозподільну колонку, якоїприкріплюють донеїзамістькришки черезГумову прокладку.Колонкаскладаєтьсязіштепсельногоз'єднання,автоматів,рубильників йзапобіжників.Якщоміжверстатом йколонкоюєпрохід, топідлозіпрокладаютьгнучкийметалорукав,захищенийзверхушвелером чистальноютрубою. Привідсутності проходуміжверстатом йколонкоюгнучкийметалорукаввільновиситьміжколонкою йввідноюкоробкоюверстата.

Великукількістьпроводівпрокладають подпідлогою убагатоканальнихстальних коробкахзізнімнимикришками, щорозміщуються нарівнічистоїпідлоги чи вїї каналах.Короби, щорозміщують подпідлогою,даютьзмогу:прокладати багатосуміщенихмережкерування,автоматизації й зв'язку ізсиловими мережамиелектроустаткування;виконуватирозгалуження (>кожні 0,5 м) черезкришкукоробів;прокладати проведи в всіхвиробничихприміщеннях (>крімвибухо- йпожежонебезпечних,запорошуваних й ізхімічноактивнимсередовищем);установлюватибезпосередньо нимитехнологічнеустаткування.Коробивиготовляють увиглядіпрямих,кутових,трійникових йхрестовихсекцій.

У коробках без перегородоквздовж каналу проведирозгалуженняприєднують домагістральних черезрозгалужувальнізатискачі тавиводять через патрубки,приварені докришки.Кришкуприкріплюють докутової рейки каналуштирями йущільнюютьгумовоюпрокладкою. Проведислабострумнихелектропроводокпідводять доелектроприймачівокремо.Короби ізроздільноюперегородкою повсійдовжинівикористовують приодночасномупрокладаннісилових йслабострумнихмереж.Перегородкувиконуютьзісталі,гетинаксу читекстоліту. Проведисиловоїмережі ізрозгалужувальнимизатискачамипрокладають воднійчастині короби, аслабострумнікабелі — пакетом віншій.

6.Електропроводка внеметалевих трубах

>Електропроводка внеметалевих трубахвикористовується в сухих,вологих,сирих, особливосирих йзапорошуванихприміщеннях, уприміщеннях ізхімічноактивнимсередовищем взовнішніхелектропроводках, аагресивномуґрунті длязахистукабелів.

>Основними видамипластмасових трубєвініпластові,поліетиленові таполіпропіленові.

>Поліетиленові таполіпропіленові сурмидаютьзмогувикористовувати врізнихсередовищах дляприхованогопрокладання внегорючих засадах, упідлогах й фундаментах, вагресивномуґрунті, а й убудівляхмасовоїзабудовивисотою 10поверхів йвище, вобчислювальних центрах.Вініпластові сурмимаютьзначноменшіобмеження ніжполіетиленові таполіпропіленові.

Уціломунеметалеві сурмизабороненовикористовувати вприміщеннях, в які максимальна температуранавколишньогосередовищаперевищує60°С, а й угарячих цехах (>ливарних,ковальсько-пресових таін.).

Привиконанні проводок унеметалевих трубахнеобхіднодотримуватисянаступнихвимог.

1.Прокладатипластмасові сурмислід притемпературіповітря ненижче -20° С й невище +>60°С.

2.Труби у фундаментіукладати лише на горизонтальноутрамбованийґрунт чи на кулю бетону.

3.Товщина бетонногорозчину при їхньогозамоноличуванні впідлогах не винна бутименшою 20 мм.

Привиходінеметалевих труб настіни вмісцях їхніможливогомеханічногопошкодження сурмизахищаютьметалевимиконструкціями нависоті до $1,5 м.

Для монтажупрямихділяноктрасивикористовують сурмидовжиною 3000 мм йдіаметром 20, 25, 32, 40 й 50 мм.

>Пластмасові сурмиз'єднуютьміж собою задопомогою муфт чи жрозтрубами,вініпластові —клеєм, аполіетиленові таполіпропіленові —зварюванням чигарячоюобсадкою врозтрубах II .Муфтиз'єднуютьпрямі ділянки труб, атакожпрямівідрізки трубзістандартнимикосинцями .Поліетиленові сурмиз'єднуютьміж собою муфтами задопомогоюзварювання,оскількиполіетилен злесклеюється.

Длябезмуфтовогоз'єднанняпластмасових труб (рис. 3.21, буд) на одному із їхнікінціввипресовуютьрозтруб такого жрозміру, що ірозтрубнімуфти.

>Поворотитраси трубопроводу подкутом 90 й135°Свиконуютьспеціальнимиз'єднувальнимикутникамирізногорадіусазгину.

>З'єднання йокінцюванняпроводіввиконують упротяжних коробках двохтипів — длячотирьох й восьми труб.

Привідкритомупрокладанні сурмиприкріплюютьтрубнимикліцами, котрі, на свійчергу,прикріплюють добудівельноїконструкціїгвинтами чи шурупами черезкожні 500, 700, 900, 1 100 й 1300 мм придіаметрі трубвідповідно 20, 25, 40, 50 мм.Кріпленняповиннізабезпечувативільнепоздовжнєпереміщення труб под годину їхньоголінійногорозширення чистискання відзмінитемпературинавколишньогосередовища.

Присхованомупрокладанні сурмиукладають уборозни навідстані не менше 10 мм одна відодної йзакріплюютьдротом,дерев'яними планками чиприморожуваннямалебастровимрозчином черезкожні 700—800 мм, апотімоштукатурюютьмокроюштукатуркою. Передукладанням тазакріпленням сурмивводять у коробки,борозниз'єднують й сурмизаштукатурюють. Припрокладанні впідлозі сурмизамоноличуютьбетоннимрозчином,який не виненвиступати з них понад як на 20 мм.

Привиходіпластмасових труб ізпідлогиприміщення чи фундаментувиконують захист відмеханічнихпошкодженьстальним коробом,міцними кожухами чикутовоюрейкою нависоту до $1,5 м.

>Переходитрубної проводки ізоднієїстіни (>стелі) наіншуздійснюютьз'єднувальноюкутниковоюрейкою чи задопомогоюущільнювальної чопи, чипатрубкомспеціальноїпротяжної коробки.

На заводахбудівельноїіндустрії под годинувиготовленнябудівельнихконструкцій вонизамоноличуютьпластмасові сурми (>замістьутворенняканалів)зіз'єднувальними таустановочними коробками длякріпленнясвітильників йвиробів.

>Використання проводок узамоноличених трубахдаєзмогу підвищитизаводськуготовністьбудівельнихконструкцій,сприяєпідвищеннюякостіробіт,поліпшуєміжквартирнуізоляцію,сприяєпідвищеннюрівняіндустріалізаціїелектромонтажнихробіт,надійності таелектробезпеці проводок под годину їхньогоексплуатації.

>Закладними деталями призамоноличуванніє:установочні тауніверсальні коробки длявмонтовуваннявимикачів та розеток; коробки длярозміщенняз'єднань йрозгалуженьпроводів припереході проводки із панелейперекриття достінноїпанелі та перегородки; чопи дляпроводів,ніші,гнізда,наскрізні коли б таінше.Виводупроводів достельовихсвітильників,відгалужень.

7.Зовнішніелектропроводки

>Електропроводки, щопрокладаються позовнішніхстінахбудинків йспоруд, атакожміжбудинками на опорах (не понадчотирьохпрольотів по 25 мкожний),називаютьсязовнішніми.Ціелектропроводкиможутьвиконуватися проводами і кабелями йможуть бутивідкриті тасховані.

Дозовнішніхелектропроводок належатитакож й вводь вбудинки таспоруди відповітрянихлінійелектропередач, щоз'єднуютьрозгалуження відцихліній довнутрішньоїелектропроводки,починаючи відізоляторів,встановлених назовнішнійповерхністіни чидахубудинку, дозатискачівввідного прилаштую.

>Якщозовнішнюелектропроводкупрокладаютьнезахищенимиізольованими проводами, їхньогорозміщують так,щоб смердоті булинедоступні, набезпечнійвідстані для таких людей,наприклад, із балкона,лоджії,тераси. Так, при горизонтальномупрокладанні подпокрівлею, балконом читерасоюцявідстань винна бути неменшою ніж 2,5 м, надвікнами — 0,5 м, подвікнами й балконом — 1 м; при вертикальномупрокладанні — не менше 0,75 м. довікна й 1 м. до балкона. Проведипрокладають відземлі навідстані неменшій 2,75 м.

>Якщо проведипідвішують на опорах,білябудинків, товідстань добалконів йвікон винна бути неменшою 1,5 м приневеликому їхньоговідхиленні.Якщопрольотиміж опорамистановлять до 6 м, товідстаньміж проводами винна бути неменшою 0,1 м, припрольоті понад 6 м — не менше 0,15 м. У всіхвипадкахвідстань відпроводів достін йопорнихконструкцій не винна бутименшою 50 мм.

>Підпокрівлямижитлових,громадськихбудинків йглядацькихспоруд не можнапрокладатизовнішнюелектропроводку (>виняткомє вводь убудинки йрозгалуження перед тим).Вводи убудинкипрокладають черезстіни візоляційних трубках.Допускаєтьсявиконуватиці вводь черезпокрівлі устальних трубах, вторговихпавільйонах,кіосках,пересувних будках ііншихспорудахневеликоївисоти, напокрівлях яківиключенеперебування людей. При цьомувідстань відпроводів допокрівлі винна бути неменшою 0,5 м.Зовнішняелектропроводка попокрівляхжитлових,громадськихбудинків таглядацькихспоруд не припустима.

Проведи ікабелі в трубах, коробках йгнучкихметалевих рукавахпрокладають так саме, яквнутрішнюелектропроводку всирих й особливосирихприміщеннях,причому в всіхвипадках ізущільненняммісцяз'єднання тарозгалуження.

8.Перевірка,випробування та передача вексплуатаціюзмонтованихелектропроводок

>Виконавши монтажелектропроводок (перед тім як податінапругу вмережу),перевіряютьправильністьз'єднаннясхеми проводкизовнішнімоглядом йперевіркоюмегаомметром.Одночасноперевіряють й станізоляціїмережі.

>Електричні характеристикивиконаногозаземленняперевіряють,вимірюючиопірзаземлювального прилаштую йповнийопірпетлі ">фаза-нуль".

>Існуєдекількаметодіввимірювання опорузаземлення.Основнимиє методамперметра-вольтметра й метод ізвикористаннямвимірювачазаземлення. Методом амперметр - вольтметраопірзаземлювачавизначають за спадомнапруги йвеличиноюструму.Під годинувимірювання опору одиночногозаземлювача Rx зонд 3 йдопоміжнийзаземлювач Уповинні бути навідстані віднього, неменшій 20 й 40 м.

>Живленнявимірювального колаздійснюється відмережі 220/127 У чи відзварювального трансформатора.

>Вимірюютьопірзаземлювача привід'єднанихмагістраляхзаземлення.Опірзаземлювачавизначається як ставленнянапруги доструму, котрізнаходять за показам амперметра й вольтметра:

>Rx=Ux / I

>Опірзаземлювача можнавимірятитакожбезпосередньо задопомогоювимірювачазаземлення —приладу типуМС-07.Приладрозміщуютьпоблизузаземлювача йприєднують доньогозатискачами /, й Є,замкнутоюперемичкою.Допоміжнийзаземлювачприєднують дозатискача а зонд — дозатискача Є2,Живлення на петлюподається відзварювального чипонижувального трансформатора, одинвивідякогоприєднують дозаземленоїнейтралі трансформатора, аінший дофазного дроту,якийближче до трансформатора, але й завимикальнимапаратом.

Дляутворенняпетлі ">фаза—нуль"кінецьвідповідногофазного дроту вконтрольованогоустаткуванняметалевоз'єднують із корпусом,імітуючизамикання на корпус.Опірпетлівизначають заформулою:

Zп = і І І,

де U—покази вольтметра, У; І —покази амперметра, А.

>Вимірюваннярекомендуєтьсяздійснювати при максимальноможливихзначенняхструму.

>Значенняструму однофазного короткогозамиканняшукають заформулою:

>електропроводкаізоляторкабельнийдіелектричний труба

>Iк.з=U/Zn

де U—фазнанапруга вмережі,В;Х—повнийопірпетлі

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація