Реферати українською » Физика » Енергетична стратегія України


Реферат Енергетична стратегія України

>Енергетичнастратегія України

А.В. Дударвикладач

>Донецького державногоуніверситету

>управлінняТорезький коледж,

>А.І. Войтенко студентка

>Донецького державногоуніверситету

>управлінняТорезький коледж


У з статтеюрозкритоосновна характеристика,цілі, заподіяння та напрямиЕнергетичноїстратегії України.

>Ключові слова:енергетичнастратегія,енергозбереження.

У статті розкрито основна характеристика, мети, завдання та напрями Енергетичної стратегії України.

Ключове слово: енергетична стратегія, енергозбереження.

Постановкапроблеми.Наприкінці ХХстоліттязаощадження тепла таенергії,різнихвидівпалива вбагатьохкраїнах світупіднято нарівень державної політики, щоотрималаназвуенергозберігаючої.Пошук таактивневикористання новихальтернативнихджереленергіїбагатьохрозвиненихкраїнах світуприйняті якжиттєвоважливі,стратегічнонеобхідніресурси, щозабезпечуютьперспективнийрозвитокекономікцихкраїн. Для Україниенергозбереженнятакожпоступовостаєпріоритетоменергетичної ізагальнонаціональної політики, особливовраховуючивідсутністьвласнихзапасівнафти, газу, ядерногопалива.

>Актуальність тими.Енергетична кризу, щовиникла вдругійполовині ХХстоліття,докорінним чиномзмінила ставленнякраїн ізрозвиненоюекономікою допроблемиенергозабезпечення.Зважаючи наце,більшістькраїнОрганізаціїекономічногоспівробітництва йрозвиткупереглянулинаціональніенергетичністратегії йзосередилизусилля навизначенніпріоритетів, адекватнихвикликамсучасності.Пріоритетниминапрямами державної політики стали:зниженнязалежностінаціональнихекономік відзовнішньогоенергопостачання,передусім, шляхомпроведеннядійовоїенергозберігаючої політики;структурнаперебудоваекономіки накористьприскореногорозвитку неенергоємнихвиробництв й збільшенняобсягупослуг.

>Невиправданазатримка ізреалізацієюефективноїенергетичної державної політики Україниспонукає доактивізаціїдійщодопідвищенняефективностіенергозабезпечення та національноїенергетичної безпеки.Успішнерозв’язанняцихзавданьвимагаєстабільногонарощуваннявласноговидобутку йпереробкивуглеводневихенергоносіїв наосновіінноваційногорозвиткупідприємстввуглеводного секторупаливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України ізвикористаннямсучаснихорганізаційних таекономічнихмеханізмів.

>Аналізостанніхдосліджень йпублікацій.Проблемирозвиткупромисловостізметоюпідвищенняефективностівикористанняенергетичнихресурсів,енергетичноїбезпекикраїни,удосконаленнямеханізмівоцінки іупровадженняенергозберігаючихтехнологій таохоронинавколишньогосередовища уже стали предметомрозглядувітчизнянихнауковців,зокрема Про. І.Амоші, З. З.Аптекаря, З. Ф.Єрмілова, У. М.Гейця, У. У.Микитенка, М. Р.Чумаченка. Разом з тім, робота ізвизначеннянапрямів йшляхівоптимізаціїенергозабезпечення Українимає бутипостійною ізогляду нановівидиресурсів тановіпрограмні заходь, котрі можназалучити дозагальної політики держави ізенергозбреження.

Метадослідження -єаналіз стану, негараздів у Україні іспособів їхньоговирішення вконтекстіенергетичної політики підприємства,регіону, держави.

>Цілі, заподіяння та напрямиЕнергетичноїстратегії.

Чи реальнаенергетичнанезалежністьскладається з двохважливихелементів:зовнішньополітичного забезпечення івнутрішніхресурсів. світ обійнявшиепохувійн заресурси, йрік урікцівійни будутьставати усе понадзапеклими. Тому, Українамає потребу увласнійенергетичнійдипломатії, здатну забезпечитиреальнийсуверенітет народу,гарантувативільнийрозвиток країни. Документом,який бімаввизначатирозвитокцієївітчизняноїенергетичноїдипломатії мала статі ">Енергетичнастратегія України наперіод до 2030 року", котра бувзатверджена уберезні 2006 р.Кабінетом міністрів України.

>ЦілямиЕнергетичноїстратегіїє:

•створення умів дляпостійного таякісногозадоволенняпопиту наенергетичніпродукти;

•визначенняшляхів йстворення умів длябезпечного,надійного тасталогофункціонуванняенергетики таїї максимальноефективногорозвитку;

• забезпеченняенергетичної безпеки держави;

•зменшення техногенногонавантаження надовкілля та забезпеченняцивільногозахисту у сферітехногенної безпеки ПЕК;

•зниженняпитомихвитрат увиробництві тавикористанніенергопродуктів зарахунокраціонального їхніспоживання,впровадженняенергозберігаючихтехнологій таобладнання,раціоналізаціїструктурисуспільноговиробництва йзниженняпитомої вагиенергоємнихтехнологій;

•інтеграціяОб'єднаноїенергосистеми України доєвропейськоїенергосистеми ізпослідовнимзбільшеннямекспортуелектроенергії,зміцненняпозицій України яктранзитної державинафти й газу.

>Реалізаціязазначенихцілей дозволитистворитиумови дляінтенсивногорозвиткуекономіки йпідвищеннярівня життя населення країни.

>Основнимизавданнями танапрямамиреалізаціїЕнергетичноїстратегіїє:

1.Формуванняцілісної тадієвоїсистемиуправління йрегулювання впаливно-енергетичномусекторі,розвитокконкурентнихвідносин на ринкахенергоносіїв.

2.Створенняпередумов длядокорінногозменшенняенергоємностівітчизняноїпродукції зарахуноквпровадження новихтехнологій,прогресивнихстандартів,сучасних систем контролю,управління таобліку на всіхетапахвиробництва,транспортування таспоживанняенергетичнихпродуктів;розвитокринковихмеханізмівстимулюванняенергозбереження в всіхгалузяхекономіки.

3.Розвитокекспортногопотенціалуенергетики,переважно, зарахунокелектроенергії, шляхоммодернізації таоновленнягенеруючихпотужностей,лінійелектропередач, до тогочисліміждержавних.

4.Розвитоквітчизняногоенергетичногомашинобудування,приладобудування таенергобудівельного комплексу якпередумовиконкурентоспроможностіпідприємств України венергетичних проектах, в т. год. за кордоном.

5.Оптимізаціявидобуткувласнихенергоресурсів ізурахуванням їхньогопропозицій назовнішніх ринках,цінової тагеополітичноїситуації, збільшенняобсягівенергії таенергопродуктів,видобутих знетрадиційних тавідновлюванихджереленергії.

6.Диверсифікаціязовнішніхджерелпостачанняенергетичнихпродуктів, атакождиверсифікаціямаршрутів їхнітранспортування.

7.Створення єдиної державноїсистеми статистики,стратегічногопланування,моніторингувиробництва йспоживанняенергетичнихпродуктів,формуваннябалансів їхньогопопиту тапропозицій.

8.Збалансуванняцінової політикищодоенергетичнихпродуктів, Якамає забезпечитипокриттявитрат на їхньоговиробництво таствореннявідповідних умів длянадійногофункціонування йсталогорозвиткупідприємств ПЕК.

9.Нормативно-правове забезпеченняреалізаціїцілейЕнергетичноїстратегії ізврахуванняміснуючихміжнароднихзобов'язань,передбачених Договором доЕнергетичної Хартію,Кіотським протоколом,численнимидвостороннімиміжнародними договорами, атакожвимогамиєвропейськогоенергетичногозаконодавства.

Суть та характеристикаосновнихположеньЕнергетичноїстратегії.

>Вартозазначити щоще 2006-гороці ряд українських тазахіднихекспертів заявляли, щоСтратегіямістить рядметодологічнихпрорахунків, котрізводятьнанівецьдобрінаміри уряду. В частности, на думку директораІнституту проблемекології таенергозбереженняСергіяЄрмілова, причинанаявностісуттєвихпроблемнихпитаньзмісту тареалізації національноїЕнергетичноїстратегії наперіод до 2030 рокуполягає до того, що приїїпідготовці було б порушенебазовіпринципи розробкидержавнихпрограмнихдокументівстратегічного характеру. Асаме: принципсистемності розробки, принципкомплексностірозгляду проблем, принципузгодженостіструктурнихскладових, принципобґрунтованостірозрахунковихпараметрів, принципреалістичностізадекларованихмеханізмівреалізації державноїстратегії (>виходячи ізресурснихможливостей країни) .

>Некоректністьвизначеннянаціональнихобсягівспоживанняенергоресурсів нагалузевому та секторномурівні, авідтак — йнеобхідногообсягу їхніпропозиції,тобтозасвідчуєнедостовірністьбалансовихіндикаторівенергозабезпечення таенергоспоживання в Україні наперіод до 2030 року, на які,власне, йґрунтуєтьсяЕнергетичнастратегія.

>Складноочікуватиефективності державноїенергетичної політики, щосформована наосновіхибнихкількіснихпараметрів. І в цьомуконтекстістаєнедосяжноюкінцевастратегічна позначкаприйняття зазначеного документа —посилення національноїенергетичної безпеки таконкурентоспроможності України. Томупостаєзакономірне запитаннящодокоефіцієнтакорисної дії такогоенергетичногодороговказу, й,сподіваємося, воно та не станіриторичним.

>ЗгідноСтратегії,плануєтьсябудівництво 11 новихблоків АЕСсумарноюпотужністю 16,5 ГВт, 9блоків, щозаміщуютьіснуючі,загальноюпотужністю 10,5 ГВт та 2додаткових блоки наХАЄС по 1 ГВткожен.Загаломпланується вводити наексплуатацію 22атомнихенергоблоки.ДетальнийаналізосновнихпоказниківСтратегіїпоказує, що усі смердотівзаємопов’язані тапідпорядкованіосновній ідеї документа —розвиткуенергетики України зарахунокпріоритетноговикористанняатомноїенергії.

>Водночасствореннявласногоядерно-паливного циклуУкраїною за межі непередбачається черезжорсткумонополізаціюсвітовогоринкувиробництва ядерногопалива.Відтак із годиноюдедалі понадзростатимевітчизнянийімпорт цогоенергоресурсу для АЕС, щосвідчить пронадтовисокуоптимістичністьстратегічновизначенихпланівскороченнярівняенергозалежності України ізнинішніх 55 до 11% у 2030році.

>Окрім того,впровадженняенергозберігаючихтехнологійможливе лише заумови переходу наринковеформуванняцін наенергетичніресурси, щопередбачаєтьсяздійснитипереважноще у 2006 - 2007роках.Проте цого нетрапилося.

>АналізосновнихпоказниківСтратегіїпоказує, що усі смердотівзаємопов’язані тапідпорядкованіосновній ідеї документа –розвиткуенергетики України зарахунокпріоритетноговикористанняатомноїенергії та ТЕС, щопрацюють навугіллі.РозробникиСтратегіївиходили ізсьогоденного заподіяннярізкогозменшеннявикористання газу,недооцінюючиіншінебезпекипов’язані іззапропонованим планом.

>Стратегія непередбачаєрізкогопідвищенняенергоефективностіекономіки України.Сьогодні Українаєсередлідеріввикористанняенергії наодиницю ВВП у світі,маючинадзвичайнийпотенціал длязменшення потреб уенергоресурсах. Для приклада,рівеньенергоефективності,якогомаєсягнути Україна у 2030році, щозакладено доСтратегії,досягнуто усусіднійПольщі ужесьогодні.

>Стратегія нерозглядаєпроблеми,пов’язані ізатомноюенергетикою. В частности,повну залежність відРосії попаливу таустаткуванню,значніризикиаварій татерористичних атак,забрудненнянавколишньогосередовища под годинувидобутку урану,невирішеність запитання ізрадіоактивнимивідходами. І,головне,необхідністьнадзвичайно великихінвестицій.

>Стратегіяпередбачаєзростаннявидобуткувугілля у два рази до 2030 року.Важкооцінитиможливості такого зростаннювидобутку в Україні.Проте,щеважчезрозумітилогікуавторів котрісподіваються, що при такомузростанніпопиту танеобхідностідобувати понадвугілля вскладнихумовах,цепризведе дозменшеннявартостівугілля.

>ПередумовамиреалізаціїосновнихнапрямківЕнергетичноїстратегіїмають статівдосконаленнядержаногоуправління тарегулювання на засідкахчіткогорозмежуваннякомпетенції тавідповідальностіуповноваженихорганів йврегулюванняпитаньвласності венергетиці шляхомдиференційованогопідходущодоїї форм длярізнихоб’єктівгалузі.

>Передбаченийстратегієюпереглядзаконодавства у сферіенергетикимаєбазуватися навизначенихєвропейським правом принципахпрозорості,обґрунтованості тапрогнозованості,забезпечувативстановленнясправедливих правилповедінки для всіхучасниківенергетичнихринків,сприятистворенню умів длястабільногофункціонування йрозвиткупідприємств ПЕК йнадійногоенергопостачання країни.

>Позиціонування України наміжнароднихенергетичних ринках.

>Недоліки:

·обмеженість увласнихрозвіданих ресурсах природного газу,нафти, атакож ядерногопаливівласноговиробництва;

·відсутністьдиверсифікаціїджерелпостачанняенергетичнихпродуктів;

·використанняпереважноїчастинипотужностейвласнихгідроресурсів;

·високетехногенненавантаження надовкілля;

·незадовільнийтехнічний станчастиниенергетичнихоб’єктів, до тогочислі системтранспортуванняенергетичнихпродуктів.

>Переваги:

·достатнізапасивугілля таскладових ядерногопалива: урану йцирконію;

·надлишковіпотужності длятранспортування газу,нафти таекспортуелектроенергії;

·вигіднегеографічне тагеополітичне становище;

·розвинутаінфраструктураенергетики;

·високопрофесійнийкадровийпотенціал.

З точкизоруглобальнихенергетичнихпроцесівслідврахувативигіднегеополітичне тагеографічне становище України тапов’язану зцимїї роль яктранзитної держави.

>Інтеграція українськоїенергосистеми доєвропейськоїєскладовоюстратегічної мети Українищодовходження доЄС. Навідміну відкраїнновоїхвилірозширенняЄС Українамаєдостатньопотужні тарозвинуті газо-,нафтотранспортні таелектричнімережі,поєднані ізтранспортними мережамиЄС йкраїн СНР, щодозволяєїйбрати доля вформуванніЄвропейськоїенергетичної політики таспільногоенергетичногоринку,відігравативажливу рольенергетичній співпрацюкраїн СНР йЄС.

>Започаткованопроектиучасті українськихкомпаній увидобуткувуглеводнів віншихкраїнах світу (Казахстан,Туркменістан,Лівія,Іран,Ірак тощо) та убудівництвіелектростанцій йелектромереж (>В’єтнам, Куба).

>РеалізаціяЕнергетичноїстратегіїмає забезпечитиперетворення України навпливового та активногоучасникаміжнароднихвідносин у сферіенергетики,зокрема через доля вміжнародних йміждержавнихутвореннях таенергетичних проектах. Для цого урядмаєстворюватиумови длядіяльностівідповіднихсуб‘єктів за такиминапрямами:імпорт-експортенергопродуктів;реалізація тарозвиток транзитногопотенціалу; доля врозробленніенергетичнихресурсів таспорудженніенергетичнихоб‘єктів за межами України тощо.

>Висновок: ДляпрактичноїреалізаціїЕнергетичноїстратегії України до 2030 року, забезпеченняналежноїпідтримкиприйняттяважливихрішень вумовахзначноїневизначеностіполітичнихсценаріїврозвиткуенергетики,зумовленихзагостреннямгеостратегічнихпроцесів,можливості широкоговпровадженняпринципово новихджерел,методів ташляхіввикористанняенергоресурсів ізурахуваннямдосвідубагатьохкраїн світу,доцільновпровадитипостійнодіючу системумоніторингу йплануваннярозвитку ПЕК, наосновіякої будутьпослідовноуточнюватисьЕнергетичнастратегія України,зазначеніпрограми тапланиробіт.


>Використаналітература

>енергозбереженнянафта газядерний

1.СергійЄрмілов.Енергетичнастратегія України наперіод до 2030 року:проблемні запитаннязмісту тареалізації// "Дзеркала тижня", - № 20 (599) 27травня — 2червня 2006

2.СергійЄрмілов.Прорахункиенергетичної політики України//БюлетеньЦДПГС . - №5. –травень 2008 р. –С.14-15.

3.Худолей У. Ю.Існуюча система менеджменту внафтогазовихуправліннях України (>переваги танедоліки) :науковевидання. / У. Ю.Худолей .– До. :МНТУ, 2003. – 36 з.

4.Гордієнко П. Л.Аналіз конкурентногосередовища вміжнародному маркетингу / П. Л.Гордієнко, Л. Р.Дідковська, У. Ю.Худолей //Стратегія маркетингу. – 2006. – №2. - З. 46-47 (>Особистийвнесок:розглянуто модельп’ятиконкурентних сил та модельконкурентнихпереваг).


Схожі реферати:

Навігація