Реферати українською » Физика » Підстанції. Трансформатори та автотрансформатори


Реферат Підстанції. Трансформатори та автотрансформатори

>Міністерствоосвіти й науки України

НТУУ “>КПІ”

Кафедраелектричнихмереж та систем

 

>Реферат

Тема:Підстанції.Трансформатори таавтотрансформатори

>Виконав:ТаранюкЛ.А

>Перевірила:ствиклЯнковська О.М

>Київ 2010


>Зміст

>1.Історія

>2.Класифікаціяпідстанцій

>3.Визначення трансформатора

4.Класифікаціятрансформаторів та їхньогоконструктивніособливості

5.Номінальнідані трансформатора

6.Визначенняавтотрансформатора

7.Конструктивніособливостіавтотрансформатора1

8. Рольтрансформаторів,автотрансформаторів тапідстанцій велектроенергетиці


>1.Історія

>Почнемо ізісторії: яквідомотрансфоаматорслугує длязмінинапруги, тасилиструму вєлектромережі восновіякоголежитьявищеєлектромагнітноїіндукції,але процепотімдокладніше.

Усіпочалося ізвідкриттямявищаелектромагнітноїіндукціїфардеєм в 1831році,щопоклало вуховідкриттятранформатора.

30 листопаду 1876 рокуЯблочковий ПавлоМиколаєвичвинайшовперший трансформаторякиймав восновірозімкнутий сердечник

перший трансформатор ззамкнутим сердечником буввинайдений в 1884роцібратами Джоном йЕдвардомгопкінсонами.

>Потім людимасовопочалипереходити назмннийструм тому

>Необхідий був трансформаторзмінногоструму.Такий трансформаторвинайшовУільям Гроув в 1889році.

>Наступнийкрокполягав упідключенніосвітлювальних ламп непослідовно якраніше апаралельно.Це було бзробленотрьомаінженерамикомпаніїGanz andcompany.Вінмавзамкнутийзалізнийсердечник,щопідвищувало йогохарактеристики.В 1900роціанглійськийвчений РобертХедфилдпровівдослідищодовпливудомішок навластивостізаліза що дозволиловиготовлятитрансформатори із добавкамикремнія.Вподальшомутрансформаториудосконалювались,їхрозміризменшувались аекономічністьпідвищувалась.

>Підстанціїскладаються ізбагатьохелементів томупідстанціїрозвивалися взалежності відрозвиткуїїскладових.

>2.Класифікаціяпідстанцій

>Підстанціїспоруджують дляперетворенняелектроенергії вціляхїїподальшоїпередачі.

>Підстанціїмаютьтакіскладові: трансформатор,автотрансформатор,перетворювачі,КУ,пристроїрозподіленняелектроеонергії що неєскладовоюпідстанційназиваютьрозподільчимипунктами.Взалежності відфункції щовиконуєпідстанція,підстанціїбуваютьтрансформаторні таперетворюючі.

>Також допідстанційвідносятьдеякіелектроустановки що немістятьтрансформаторівнаприкладперемикаючийпункт:призначений длясекціювання

>ЛЕП,включення БКпродольноїкомпенсаціії ташунтуванняреакторів.Підстанціїрозділяють натрансформаторні таперетворюючі.

>Трансформаторніпідстанціїпризначені на одне класунапругизмінногоструму вінший задопомогоютрансформаторів.

>Перетворюючіпідстанціїпризначені длязміни типуструму чи йогочастоти.

>Такожпідстанціїділяться втричіосновнікатегорії:

>ПС,щоздійснюють роботу поспрощеним схемами (безвимикачів)прохідніПС(смалоюкількістюліній тавимикачів)вузлові ПС (>Потужнікомутаційнівузломсистеми).

Попризначенню ПСділяться наспоживчі й системні.

>Першіхарактеризуютьсяустановкою двохобмотнихтрансформаторів

Нанапругу до 330кв.В окремихвипадкахвстановлюють ПС зтрьохобмотними трансформаторами.

>Системні ПС у всіхвипадкахєвузловими.Досистемнихтакожвідносять усі ПС ізавтотрансформаторами.

По способуприєднанняпідстанціїділяться натупикові,розгалужуючі,транзитні,комбініровані.

>Першіспоживаються зарахунокоднієї чи двохтупіковихліній.

>Другіпідключаються дооднієї чи до двохтупіковихліній.

>Третівключаються врозрізлінії.

>Четверті,окрімживильних,маютьтакож одну чидвіотхіднілінії.

ПомісцезнаходженююУзлові тапрохідні ПСділяться на ПС,

Колизнаходяться на трасаходиночних,слабихвнутрішньосистемних чиміжсистемнихзв’язківсистем,і наПС,щоявляють собоюпотужнікомутаційнівузлисистеми,через котріпроходятьвеликіміжсистемнітранзитні потокипотужності.Покількостітрансформаторів смердотіможуть бутиоднотранформаторні,двохтранформаторні,трьохтранформаторні,чотирьохтранформаторні.

За методомзахисту смердотіможутьвиконуватись поспрощеним схемами,бувають ззапобіжниками,короткозамикачами,відокремлювачами тавимикачами.

>3.Визначення трансформатора

>Трансформаторомназиваютьелектромагнітнийстатичнийпристрій,призначений дляперетворення задопомогоюявищаелектромагнітноїіндукції(відкрите МайкломФарадеєм)змінногострумуоднієїнапруги назміннийіншоїнапруги.

>Пристрійнайчастішескладається із двох (аіноді йбільшоїкількості)взаємонерухомихелектрично непов'язанихміж собою обмоток,розташованих наферомагнітномумагнітопроводі.Обмоткимаютьміж собоюмагнітнийзв'язок,здійснюванузмінниммагнітним полем.

>Феромагнітниймагнітопровідпризначений дляпосиленнямагнітного зв'язкуміж обмотками.Обмоткимаютьміж собоюмагнітнийзв'язок,здійснюванузмінниммагнітним полем.

>Феромагнітниймагнітопровідпризначений дляпосиленнямагнітного зв'язкуміж обмотками.

>Обмотка трансформатора, щоспоживаєенергію ізмережі,називаютьпервинноюобмоткою, а обмотка, щовіддаєенергію вмережу, -вторинною.

>Якщовториннанапруга меншепервинної, то трансформаторназиваєтьсязнижуючим, аякщо понад -підвищуючим. Узалежності відвключення тихий чиінших обмоток домережікожен трансформаторможе бути якпідвищуючим, то йзнижуючим.

>двохобмотнітрансформаторипризначені длямережі двохномінальнихнапруг,атрьохобмотні длятрьох.

>4.Класифікаціятрансформаторів та їхніконструктивніособливості

>Трансформаториможуть матір 2 чи понад обмоток.

>Залежно відпризначеннярозрізняютьсиловітрансформатори,вимірювальнітрансформаторинапруги йтрансформаториструму.

>Силовітрансформаториперетворятьзміннийструмоднієїнапруги взміннийструміншоїнапруги дляживленняелектроенергієюспоживачів.Залежно відпризначення смердотіможуть бутипідвищуючими чизнижувальними. Урозподільнихмережахзастосовують, як правило,трифазнідвохобмотувальнізнижуючітрансформатори, щоперетворюютьнапругу 6 й 10 кВ внапругу 0,4 кВ.

>Вимірювальнітрансформаторинапруги -цепроміжнітрансформатори, через котрівмикаютьсявимірювальніприлади привисокихнапругах.Завдяки цьомувимірювальніприладивиявляютьсяізольованими відмережі, щоробитьможливимзастосуваннястандартнихприладів (ізпереградуюванням їхнішкали) й тім самимрозширюємежівимірюванихнапруг.

>Трансформаторинапругивикористовуються як длявимірюваннянапруги,потужності,енергії, то й дляживленняланцюгів автоматики,сигналізацій й релейногозахистулінійелектропередач відзамикання на грішну землю.

Урядівипадківтрансформаторинапругиможуть бутивикористані якмалопотужніпонижуючісиловітрансформатори чи якпідвищуючіівипробувальнітрансформатори (длявипробуванняізоляціїелектричнихапаратів).

>Трансформаторструмуявляє собоюдопоміжнийапарат, вякомувториннийструм практичнопропорційнийпервинномуструму йпризначений длявключеннявимірювальнихприладів й реле велектричні колазмінногоструму.Трансформаториструмуслужать дляперетворенняструмубудь-якогозначення йнапруги вструм,зручний длявимірюваннястандартнимиприладами (5 А),харчуванняструмових обмоток реле, котрівідключаютьпристрої, аізолюванняприладів йобслуговуючого їхні персоналу відвисокоїнапруги.

>Класифікаціятрансформаторівнапруги

>Трансформаторинапругирізняться:

а й закількістю фаз -однофазні йтрифазні;

б) закількістю обмоток -двохобмотувальні ітрьохобмотувальні;

в) по класуточності,тобто подопустимимзначеннямпохибок;

р) за способомохолоджування -трансформатори ізмаслянимохолодженням (>масляні), ізприроднимповітрянимохолодженням (>сухі та ізлитоюізоляцією);

буд) за родом установки - длявнутрішньої установки, длязовнішньої установки й длякомплектнихрозподільчихпристроїв (КРУ).

Длянапруг до 6 кВтрансформаторинапругивиготовляють сухими,тобто ізприроднимповітрянимохолодженням. Длянапругвище 6 кВзастосовуютьмаслянітрансформаторинапруги.

>Трансформаторивнутрішньої установкипризначені для роботи притемпературінавколишньогоповітря від -40 до + 45 ° З ізвідносноювологістю до 80%.

Уоднофазних трансформаторахнапруги на 6 до 10 кВпереважнозастосовуєтьсявиливанаізоляція.Трансформатори ізвиливаноююізоляцієюповністю чичастково (самі обмотки)залитіізоляційноюмасою (>епоксидноюсмолою).Такітрансформатори,призначені длявнутрішньої установки,вигідновідрізняються відмасляних:маютьменшумасу йгабаритнірозміри ймайже невимагаютьвідходу вексплуатації.

>Трифазнідвохобмотувальнітрансформаторинапругимаютьзвичайнітрехстержневімагнітопроводи, атрьохобмотувальні -однофазніброньові.Трифазнийтриобмотувальний трансформаторявляє собоюгрупу ізтрьоходнофазниходнополюсниходиниць, обмотки якіз'єднані завідповідноюсхемою.Трифазнітрьохобмотувальнітрансформаторинапругистароїсерії (до 1968-1969 рр..) Малібронестержневиемагнітопроводи.

>Трифазний трансформатор менше замасою й габаритами, ніж група ізтрьоходнофазнихтрансформаторів. Прироботітрифазного трансформатора для резервупотрібно матірінший трансформатор наповнупотужність

Умасляних трансформаторахосновнийізолюючої йохолоджуючоїсередовищемєтрансформаторне олію.

 >складається ізмагнітопровода, обмоток, бака,кришки ізвводами.магнітопровідзбирають ізізольованих один від одного (длязменшеннявтрат навихровіструми)листівхолоднокатаноїелектротехнічноїсталі.Обмоткивиготовляють ізмідного чиалюмінієвого дроту.

Длярегулюваннянапруги обмоткаВНмаєвідгалуження, щоз'єднуються ізперемикачем. У трансформаторах передбачене двавидиперемиканнівідгалужень: поднавантаженням -РПН (>регулювання поднавантаженням) й безнавантаження, послевідключення трансформатора відмережі -ПБВ (>перемикання беззбудження).Найбільшпоширенийдругийспосібрегулюваннянапруги якнайбільшпростий.

>Крімзазначенихтрансформаторів ізмаслянимохолодженням (ТМ)випускаютьсятрансформатори вгерметичномувиконанні (>ТМГ), в які олію неповідомляється ізповітрям й,отже,виключається йогоприскоренеокислення йзволоження.

>Маслянітрансформатори вгерметичномувиконанніповністюзаповненітрансформаторним олією й немаютьрозширювача, атемпературнізміни йогооб'єму принагріванні йохолодженнікомпенсуютьсязміноюобсягугофрівстінок бака.Цітрансформаторизаповнюються олією под вакуумом,внаслідок чогопідвищуєтьсяелектричнаміцність їхньогоізоляції.

>Сухий трансформатор, то ймасляний,складається ізмагнітопровода, обмотокВН йНН,укладених взахисний кожух.Основнимізолюючим йохолоджуючимсередовищемєатмосфернеповітря. Однакповітряєменшдосконалимізолюючим йохолоджуючимсередовищем, ніжтрансформаторне олію. Тому в сухих трансформаторах усіізоляційніпроміжки йвентиляційніканалироблятьбільшими, ніж умасляних.

>Сухітрансформаторивиготовляють із обмоткамизістеклоізоляціею класунагрівостійкості У (>ТСЗ), атакож ізізоляцією накремнійорганічних лаках класу М (>ТСЗК). Длязменшеннягігроскопічності обмоткипокриваютьспеціальними лаками.Застосування вякостіізоляції обмотокзіскловолокна чиазбестудозволяєзначно підвищитиробочу температуру обмоток іотримати практичнопожежобезпечну установку. Цевластивість сухихтрансформаторів Якадаєможливістьзастосовувати їхнього длявстановленнявсередині сухихприміщень у тихийвипадках, для забезпеченняпожежної безпекистаютьвирішальнимчинником.

>Сухітрансформаторимаютьдещобільшігабаритнірозміри ймасу (>ТСЗ) йменшуперевантажувальнуздатність, ніжмасляні, йвикористовуються для роботи взакритихприміщеннях ізвідносноювологістю не понад 80%. Допереваг сухихтрансформаторіввідносять їхньогопожежобезпечність (>відсутність олії),порівняльну простотуконструкції йвідносномалівитрати наексплуатацію.

>Класифікаціятрансформаторівструму

>Трансформаториструмукласифікуються зарізнимиознаками:

1. Запризначеннямтрансформаториструму можнарозділити навимірювальні,захисні,проміжні (длявключеннявимірювальнихприладів вструміланцюга релейногозахисту, длявирівнюванняструмів в схемахдиференціальнихзахистів й т. буд.) талабораторні (>високоїточності, йтакож іздвомакоефіцієнтамитрансформації).

2. За родом установкирозрізняютьтрансформаториструму:

азовнішньої установки (увідкритихрозподільнихпристроях);

б) длявнутрішньої установки;

в)вбудовані велектричніапарати тамашини:вимикачі,трансформатори,генератори й т. буд.;

р)накладні -одягаютьсязверху напрохіднийізолятор (>наприклад, нависоковольтнийвведення силового трансформатора);

буд)переносні (дляконтрольнихвимірів йлабораторних іспитів).

3. Поконструкціїпервинної обмоткитрансформаториструмуділяться на:

а)многовітковие (>котушкові, ізпетльовоюобмоткою й ізвосьмерочнойобмоткою);

б)одновитковим (>стрижневі);

в)шинні.

4. За способом установкитрансформаториструму длявнутрішньої йзовнішньої установкирозділяються на:

а)прохідні;

б)опорні.

5. Повиконаннюізоляціїтрансформаториструму можна розбити нагрупи:

а) ізсухоюізоляцією (>порцеляна,бакеліт, літаепоксиднаізоляція й т. буд.);

б) ізпаперово-масляноюізоляцією й ізконденсаторноїпаперово-масляноюізоляцією;

в) іззаливкоюкомпаундом.

6. Закількістюступенівтрансформаціїєтрансформаториструму:

а)одноступінчаті;

б)двоступінчасті (>каскадні).

7. Заробочійнапрузірозрізняютьтрансформатори:

але вномінальнунапругу понад 1000 У;

б) наномінальнунапругу до 1000 У.

>Поєднаннярізнихкласифікаційнихознак вводитися впозначення типутрансформаторівструму, щоскладається ізбуквенної йцифровоїчастин.

>Трансформаториструмухарактеризуютьсяномінальнимструмом,напругою,класомточності йконструктивнимвиконанням. Нанапрузі 6-10 кВ їхньоговиготовляютьопорними йпрохідними ізоднією йдвомавторинними обмоткамикласівточності 0,2; 0,5; 1 й 3. Класточностівказуєграничнупохибку, що вноситися трансформаторомструму врезультативимірів.

>Трансформаторикласівточності 0,2, щомаютьмінімальнупохибку,використовують длялабораторнихвимірювань, 0,5 - дляживленнялічильників, 1 й 3 - дляживленняструмових обмоток реле таприладівтехнічнихвимірювань. Длябезпечноїексплуатаціївторинні обмоткиповинні бутизаземлені й неповинні бутирозімкнуті.

Примонтажірозподільнихпристроївнапругою 6-10 кВзастосовуютьтрансформаториструму ізлитою й порцеляновогоізоляцією, а принапрузі до 1000 У - ізлитої,бавовняної йфарфоровою.

Утриобмоткових трансформаторах намагнітопровідпоміщають триізольовані один від одного обмотки.Такий трансформатор, що живитися із боціоднієї із обмоток,даєможливістьотримувати дварізнінапруги йпостачатиелектричноюенергієюдвірізнігрупиприймачів.Крім обмотоквищої йнижчоїнапругитриобмотковий трансформатормає обмоткусередньоїнапруги (СП).

>Обмоткам трансформаторанадаютьпереважноциліндричну форму,виконуючи їхнього прималихструмах із круглогомідногоізольованого дроту, а при великихструмах - ізмідних шинпрямокутногоперерізу

>Ближче домагнітопроводурозташовують обмоткунижчоїнапруги, боїїлегшеізолювати віднього, ніж обмоткувищоїнапруги.

>Обмоткунижчоїнапругиізолюють відстрижняпрошарком ізбудь-якогоізолюючихматеріалу.Таку жізолюючу прокладкупоміщаютьміж обмоткамивищої йнижчоїнапруги.

Прициліндричних обмотках поперечномуперерізустрижнямуздрамтеатрубажанонадатикруглу форму,щоб уплощі,охоплюваній обмотками, незалишалосянемагнітнихпроміжків.Чим меншенемагнітніпроміжки, тім меншедовжинавитків обмоток, аотже, ймасаміді призаданійплощіперетинусталевогострижня.

Однакстрижні круглогоперерізувиготовляти складно.Магнітопровіднабирають із тонкихсталевихлистів, й дляотриманнястрижня круглогоперерізузнадобилося бвелике числосталевихлистіврізноїширини, ацевимагало бвиготовленнябезлічіштампів. Тому в трансформаторахвеликоїпотужностістриженьмаєступеневийпоперечнийпереріз із числомступенів не понад 15-17.Кількістьступенівперерізустрижнявизначається числомкутів воднійчверті кола.Ярмомагнітопровода,тобто та йогочастина, Яказ'єднуєстрижні,маєтакожпоетапнийрозтин.

Длякращогоохолодження вмагнитопроводах, а обмоткахпотужнихтрансформаторіввлаштовуютьвентиляційніканали вплощинах,паралельних йперпендикулярнихплощиністалевихлистів.

У трансформаторахмалоїпотужностіплощаперетинудроту мала йвиконання обмотокспрощується.Магнітопроводи такихтрансформаторівмаютьпрямокутнийперетин.

>підстанція трансформаторелектроенергетика

>5.Номінальнідані трансформатора

>Кориснапотужність, на якоїрозрахований трансформатор заумоваминагрівання,тобтопотужність йоговторинної обмотки приповному (>номінальною)навантаженніназиваєтьсяномінальноюпотужністю трансформатора.Цяпотужністьвиражається водиницяхповноїпотужності - увольтамперах (ВА) чикіловольт-амперах (>кВА). Уватах чикіловатахвиражається активнапотужність трансформатора,тобто тапотужність, котраможе бутиперетворена ізелектричної вмеханічну,теплову,хімічну,світлову й т. буд.

>Перетинудротів обмоток й всіхчастин трансформатора, то йбудь-якогоелектротехнічногоапарату чиелектричноїмашини,визначаються неактивноїскладовоїструму чиактивноюпотужністю, аповнимструмом, щопротікає попровіднику й,отже,повноїпотужністю.Всііншівеличини, щохарактеризують роботу трансформатора вумовах, на котрівінрозрахований,такожназиваютьсяномінальними.

>Кожен трансформаторзабезпечений щитком ізматеріалу,який непіддаєтьсяатмосфернимвпливам.Щитокприкріплений до бака трансформатора на відомомумісці ймістить йогономінальнідані, котрі заподіянітравленням,гравіюванням,вибиванням чиіншим способом, щозабезпечуєдовговічністьзнаків. На щитку трансформаторавказанінаступнідані:

1. Марказаводу-виготовлювача.

2.Ріквипуску.

3.Заводський номер.

4.Позначення типу.

5. Номер стандарту,якомувідповідаєвиготовлений трансформатор.

6.Номінальнапотужність (>кВА). (Длятриобмотковихтрансформаторіввказуютьпотужністькожної обмотки.)

7.Номінальнінапруги йнапругивідгалужень обмоток (У чи кВ).

8.Номінальніструмикожної обмотки (А).

9. Кількість фаз.

10. Частотаструму (гц).

11. Схема й групаз'єднання обмоток трансформатора.

12.Напруга короткогозамикання (%).

13.Рід установки (>внутрішня чизовнішня).

14.Спосібохолодження.

15.Повнамаса трансформатора (кг чи т).

16.Масаолії (кг чи т).

17.Масаактивноїчастини (кг чи т).

18.Положенняперемикача,позначені на йогоприводі.

Для трансформаторазіштучнимповітрянимохолодженнямдодаткововказанапотужність його привідключеномуохолодженні.Заводський номер трансформаторавибитийтакож на баку под щитком, накришціблизьковведенняВНфази А й налівомукінціверхньоїполиціярмовой балкимагнітопроводу.

>Умовнепозначення трансформатораскладається ізбуквеної йцифровоїчастин.Буквиозначаютьнаступне: Т -трифазний трансформатор, Про -однофазний, М -природнемаслянеохолоджування, Д -маслянеохолоджування іздуттям (>штучнеповітряне та ізприродноюциркуляцією олії), Ц -маслянеохолоджування ізпримусовоюциркуляцією олії черезводянийохолоджувач,ДЦ -масляне іздуттям йпримусовоїциркуляцією олії, Р -грозоупорний трансформатор, М вкінціпозначення - трансформатор ізрегулюваннямнапруги поднавантаженням, М на іншомумісці -заповненийнегорючимрідкимдіелектриком, Т натретьомумісці -триобмотковий трансформатор.

>Перше число, щостоїть послебуквеногопозначення трансформатора,показуєномінальнупотужність (>кВА), одному число -номінальнанапруга обмоткиВН (кВ). Так, тип ТМ 6300/35означаєтрифазнідвохобмотувальні трансформатор ізприродниммаслянимохолодженнямпотужністю 6300кВА йнапругою обмоткиВН 35 кВ.

Буква Напозначенні типу трансформатораозначає автотрансформатор. Упозначеннітриобмотковихавтотрансформаторів букву Аставлять чипершої, чиостанньої.Якщоавтотрансформаторного схемаєосновною (обмоткиВН й СПутворюють автотрансформатор, а обмоткаННдодаткова), букву Аставлятьпершою,якщоавтотрансформаторного схемаєдодатковою, букву Аставлятьостанньої.

>6.Визначенняавтотрансформатора

>Навідміну від трансформатораавтотранформатормаєщеелектричнийзв’язокміжобмотками(оскількі обмоткиз’єднаннінапряму).


7.Конструктивніособливостіавтотрансформатора

>габарити ймасаавтотрансформаторазалежать відрозрахунковоїпотужності, котраєлишечастиною йогономінальноїпотужності.

>Зниженнягабаритів ймасиавтотрансформаторавідбувається як зарахунокобмоточногодроту, то й зарахуноксталі.Витратаобмоточногодротузменшуєтьсявнаслідокоб'єднання обмоткинижчоїнапруги ізобмоткоювищоїнапруги, а ще череззменшенняперетинупровідниківзагальноїчастини обмотки (>ділянка ох).Зізменшеннямвитратдротизменшуєтьсяпростір,необхідне длярозміщення обмотки увікнімагнітноїсистеми, щодозволяєзменшити чивисотустержнів, чидовжинуярем, аотже,скоротитивитратисталі навиготовленняавтотрансформатора.

>Зниженнямасиактивнихматеріалівпризводить дозменшенняелектричних ймагнітнихвтрат. Тому приоднаковійномінальнійпотужностіККДавтотрансформаторазавждивище, ніж трансформатора.

>Недолікомавтотрансформаторає ті, що уньоговториннийланцюгвиявляєтьсяелектричноз'єднаним ізпервинноїланцюгом, томуізоляція обмотокавтотрансформатора виннавибиратисявиходячи ізнапругиUВН.Іншимнедолікомавтотрансформаторає ті, щовін упорівнянні із трансформатороммає великийструм короткогозамикання.Відбуваєтьсяце бострум короткогозамикання вавтотрансформаториобмежуєтьсяопором невсієї обмотки, а лишеїїчастиноюАа.

>Автотрансформаторизастосовуються як длязниження то й дляпідвищеннянапруги. Конструктивно обмоткиАа й Орозташовуються настрижні увигляді двохконцентричнихкотушокоднаковоївисоти, щосприяєзменшенню їхньогоіндуктивного опорурозсіювання.


>8.Рольпідстанційтрансформаторів таавтотрансформаторів велектроенергетиці

>Транформаторніпідстанціїмаютьдужеважливезначення велектроенергетиціоскільки

>Струм щопередається ізелектростанціймаєдужевеликунапругу та силуструму.Струмпередається повисоковольтнимЛЕП йщобзменшитивтратипотужностіструму задопомогоюпідвишуючихтрансформаторів(якієскладовоютрансформаторнихпідстанцій)збільшуютьнапругу тавідповіднозменшують силуструму томупотужністьструмузалишаєтьсянезмінною автратапотужностізменшується.Потімзнижуючими трансформаторамизменшуютьнапругу й силуструмувідповідно, котранеобхіднаспоживачу.

>Щодоперетворюючихпідстанцій смердотінеобхідні дляперетвореннязмінногоструму в постійнаструм(задопомогоювипрямлювачів) чинавпаки(задопомогоюінверторів)оскількі багатоелектро установокпрацюють напостійномуструмі.

>постійномуструмінаприклад :>прокатністанки,гальвонічнийванни,міський транспорттощо.Перетворюючипідстанції простонеобхідні для роботицихелектро установок.

ДляЛЕПпостійноготрьохфазногоструму на початкулінії задопомогоюперетворюючоїпідстанцііїзміннийструмперетворюють впостійний(задопомогоювирівнювача) акінцілінії постійнаструм взмінний(задопомогоюінвертора).Процеспередачіструму черезЛЕП

>Зазвичайвидобуток іспоживанняелектроенергіївідбуваються назмінномуструмі а передача напостійному.

>Автотрансформаторинайчастішевикористовують длязв’зкумережблизьких пономінальнійнапрузі ззаземленноюнейтраллю.Але роль унього така сама як й втрансформаторів.


Списоквикористаноїлітератури

>1.Н.ВБуслова,В.Н.Винославський,Г.ИДенисенко,В.СПерхач “>Електричнісистеми тамережі” 1986

>2.В.В.Афанасьєв,Н.М.Адоньєв,Л.В.Жалаліс,

>І.М.Сирота,Б.С.Стогній “>Трансформаториструму”1980.


Схожі реферати:

Навігація