Реферати українською » Физика » Розрахунок термічного коефіцієнта корісної дії регенеративного циклу паротурбінної установки


Реферат Розрахунок термічного коефіцієнта корісної дії регенеративного циклу паротурбінної установки

>Міністерствоосвіти й науки України

>Тернопільськийнаціональнийтехнічнийуніверситет ім.І.Пулюя

>Електромеханічний факультет

Кафедраенергозбереження таенергетичного менеджменту

>Курсова робота

із курсу

">Технічнатермодинаміка"

На тему:Розрахуноктермічногокоефіцієнтакорисної діїрегенеративного циклупаротурбінної установки

Тернополі 2010


>Зміст

>електроенергіяпаротурбіннийрегенеративнийтермічний

>Реферат

>Вступ

1.Теоретичначастина

1.1Циклипаротурбінних установок

1.2ЦиклиКарно дляводяної парі

1.3 ЦиклРенкіна

1.4Впливосновнихпараметрів парі натермічнийККД

1.5Регенеративний циклпаротурбінної установки

2.Розрахунковачастина

2.1Завдання

2.2Розрахунокконкретної установки згідноваріанту

>Висновок

>Література


>Календарний план

№п/п >Назваетапів курсового проекту ( роботи ) >Строквиконанняетапів проекту (роботи) >Примітки
1 >Теоретичначастина:
а) >принципова схема та циклКарнопаросилової (>паротурбінної) установки;графічнепояснення,розрахунок роботинасиченоїводяної парі прирозширенні втурбіні та роботикомпресора;обґрунтуванняекономічноїневигідності (>недоцільності) циклу
б) >принципова схема тазразковий (>ідеальний,теоретичний) циклРенкінапаросилової установки,перевага насоса (>помпи) порівняно ізкомпресором;графічнепояснення,розрахуноктермічногоККД,питомих роботи парі,витрат парі татеплоти;розрахунокдійсної (>реальної)питомої роботирозширення парі;
в) >принципова схемарегенеративного циклуРенкінапаросилової установки;графічнепояснення,розрахунокчасток парі увідборах,термічногоККД тапитомоївитрати парі;техніко-економічніпревагивідноснозвичайного (простого) циклуРенкіна.
2.

>Розрахунковачастина

Упаротурбіннійустановціздійснюєтьсярегенеративнийпідігрівживильної води в двохзмішувальнихпідігрівниках (малюнок). Привході втурбінутиск парі , температура .Тиск парі впершомувідборі , у іншому , вконденсаторі .Визначити збільшеннятермічногоККД циклу порівняно із цикломРенкіна.


>Реферат

Данакурсова роботамістить 2розділи, 9малюнків, 28 формул й 9використанихпершоджерел.

>Метоюкурсової роботиєпідвищенняефективностіпаротурбінних установок шляхомудосконаленнявнутрішньоїрегенераціїтеплотивідпрацьованих упаровійтурбіні,розробкарекомендацій постворенню схем ПТУ, щомаютьмаксимальнийККД йзабезпечуютьмінімальнезабрудненнянавколишньогосередовища.

>КЛЮЧОВІ СЛОВА:

>Парогенератор, пара,паротурбінна установка,регенеративний цикл,коефіцієнткорисної дії.


>Вступ

У годинупереважначастинаелектроенергіївиробляється натепловихелектростанціях задопомогоюпаротурбінних установок ізвикористаннямводяної парі. Тепловапаротурбіннаелектростанція (>ТПЕС),тепловаелектростанція, наякій для приводуелектричного генераторавикористовуєтьсяпароватурбіна (>ПТ).ОсновнепризначенняТПЕС, як йбудь-якоїелектростанції, –виробництвоелектричноїенергії.Необхідний дляПТ парвиробляється впарогенераторі.Використання парі ізвисокими параметрами (>тиском йтемпературою)збільшуєпитому роботу парі,зменшуєвитрату парі, тепло йпалива,тобтозбільшуєККД (>коефіцієнткорисної дії)ТПЕС. якживильна вода дляпарогенераторіввикористовують конденсатвідпрацьованої втурбіні парі,поромрегенеративнихвідборівтурбіни, щопідігрівається.СучасніТПЕСпрацюють потермодинамічному циклу,основоюякого служити циклРенкінаводяної парі.Необхіднийтиск парізабезпечуєтьсяподачею в парогенераторвідповідноїкількості щопідлягаєперетворенню разом води (задопомогоюживильного насоса).Потрібна температура парідосягається йогоперегрівом впароперегрівачі парогенератора; у тій годинувиробляєтьсяпроміжнийперегрів парі: пару ізпроміжногорівнятурбінивідводять вкотельну для повторногоперегріву, апотімнаправляють внаступнийрівеньтурбіни.Турбоагрегат йпором, щозабезпечує його, парогенератор із їхньогодопоміжнимустаткуванням й трубопроводами парі й водиутворюютьенергоблокТПЕС.Економічністьенергозбереженняелектростанціїхарактеризуєтьсявеличиноюрозрахунковихпитомихвитрат навиробництвоелектроенергії.Розрахунковіпитомівитративизначаютьсяодноразовими (за роктабудівництвастанції)капіталовкладеннями, атакожщорічнимивитратамивиробництва із моментувведенняустаткування вексплуатацію й наТПЕС.


1.Теоретичначастина

1.1Циклипаротурбінних установок

У годинупереважначастинаелектроенергіївиробляється натепловихелектростанціях задопомогоюпаротурбінних установок ізвикористаннямводяної парі.Принципова схемапаротурбінної установки показано на рис. 1,її роботаздійснюєтьсянаступним чином. Призгорянніпалива вточці парогенератора 1утворюютьсягазоподібніпродуктизгоряння, теплота якіпередаєтьсяпотімводі й пару черезметалевустінку труб.

>Рис. 1.Принципіальна схемапаротурбінної установки.

Водапідігрівається докипіння й переходити внасичену пару, котра прирусі черезпароперегрівач 2підсушується йперегрівається.Перегріта пара спрямовуватися впаровутурбіну 3, деїї теплота переходити вмеханічну роботуобертання роторатурбіни. Уелектричномугенераторі, щосидить на одному валу ізтурбіною,механічна робота переходити велектричнуенергію.Післятурбінивідпрацював пар ізнизькимтискомпоступає в конденсатор 4, черезякийпрокачуєтьсяохолоджуюча вода. Тут паравіддає теплотуводі йконденсується.Конденсатвідкачується насосом 5,зновуподається в парогенератор й циклповторюється.


1.2ЦиклиКарно дляводяної парі

На рис. 2 в координатах –зображенийтеоретичний циклКарнонасиченоїводяної парі.

Установка, що працює за цикломКарно, виннаскладатися із парогенератора,паровоїтурбіни,компресора і конденсатора.Ізобарно-ізотермічний процесздійснюється впарогенераторі, вякому зарахунокпідводиться теплакиплячарідина стану переходити всухунасичену пару станувидання .Отримана пара поадіабатирозширюється втурбіні йздійснює роботу, Яка надіаграмізображується пл. йвизначається заформулою

 (1)

>Рис. 2. ЦиклКарно длясухоїнасиченої парі

>Відпрацьована паранадходить у конденсатор, дездійснюєтьсячастковаконденсаціявнаслідоквіддачітеплотиохолоджуючоїводі припостійнихтемпературі йтиску полінії .Вологанасичена пара станунадходить укомпресор,стискується поадіабати йзнову переходити врідину стану , Якаподається в парогенератор й циклповторюється.Роботакомпресора на рис. 2зображуєтьсязаштрихованої пл. йвизначається зарівнянням:


 (2)

Усучаснихпаротурбінних установкахтиск уконденсаторіпідтримується вінтервалі томупитомаобсягвологої паріпоступає вкомпресор, у багаторазівперевищуєобсягрідини. У зв'язку ізцимкомпресорвиходитьгроміздким й наньоговитрачається великакількістьметалу.Крім тогостисквологої парівитрачаєтьсянадмірно велика робота,складовазначнучастину роботи, якоїздійснюють часом утурбіні.

>Розрахункипоказують, щоякщопаротурбінна установка якщопрацювати вмежах від впарогенераторі до вконденсаторі, тотеоретична роботакомпресораскладаєблизько роботи парі втурбіні.Практичновнаслідок рядувтрат напривідкомпресоравитрачаєтьсящебільша робота.

Напідставівищевикладеногоздійснення циклуКарно впаротурбінних установкахважко йекономічноневигідно, тому напрактицівін незастосовується.

1.3 ЦиклРенкіна

>Теоретичним цикломпаротурбінних установокє цикл –Ренкіна.Йогоосновнавідмінність від циклуКарнополягає до того, що вконденсаторіздійснюєтьсяповнаконденсація парі, щонадходить ізтурбіни. У зв'язку ізцимзамістьгроміздкогокомпресоразастосовується болеекомпактний насос, вякійвнаслідокмалоїстисливості водивитрачається робота у багаторазів менше, ніж укомпресорі. Упаротурбінних установкахелектростанцій, щопрацюють по циклуРенкіна,замістьнасиченої парізастосовуютьперегріту, щозабезпечуєвідмінковіумови роботитурбіни й болеевисокізначенняККД установки.

На рис. 3зображенийтеоретичний циклРенкіна. дляперегрітої парі в координатах (схема установки на рис. 1).Внаслідокмалоїстисливості води процес внасосізображуєтьсяізохорамипричому точка азнаходитьсялівішенижньоїприкордонноїкривої.Роботастиснення внасосізображуєтьсяплощадкою , Яка заштрихована надіаграмі.

>Рис. 3,4. ЦиклРенкіна дляперегрітої парі в й –>діаграмах

>Ізобаричний процесздійснюється впарогенераторі,причомуділянкавідповідаєпідігріву води докипіння,ділянка –пароутворення йділянка –перегріву парі впароперегрівачі.

>Процесєадіабатногорозширення парі втурбіні, ачинена роботаєнаявна робота, вонадорівнюєрізниціентальпій –зображуєтьсяплощею 1234, акорисна робота парі вциклізображуєтьсяплощею

>Ізобарно-ізотермічний процеспротікає вконденсаторі, девідпрацював парповністюконденсується; станконденсатувизначаєтьсяточкою , котразнаходиться нанижнійприкордонноїкривої.

>Зобразимо циклРенкіна в координатах якце показано на рис. 4. Тут точка асуміщена ізточкою , бо пристисканні води внасосіїї температура йентропія практично незмінюються, аізобарпідігріву водиспівпадає ізнижньоюприкордонноїкривою. Уційдіаграміокреміплощізображують: пл. –ентальпіюперегрітого пара стану 1; пл. –ентальпіювідпрацьованої парі стану 2 привході в конденсатор й2; пл. —ентальпію конденсату стану после конденсатора Теплота повідомлена парі впарогенераторі поізобару ,зображується пл. йвизначається зарівнянням

 (3)

Теплотавідданаохолоджуючіводі вконденсаторі поізобарі 2–2',зображується пл. йвизначається зарівнянням

 (4)

Принизьких йсередніхпочаткових лещатах парі робота насосанезначна йзазвичайїї неберуть доуваги, томутермічнийККД циклуРенкіна можназнайти зарівнянням

чи остаточно

 (5)

Отже, робота парі,зображувана пл.дорівнюєрізниціентальпійадіабатногорозширення парі втурбіні

 (6)


>КрімтермічногоККД прирізнихтепловихрозрахунківвизначаютьпитомавитрата парі йтеплоти наодиницю роботи.

Упаросилових установках, якодиниця роботивикористовуєтьсяпозасистемнаодиницякіловат годинутепловийеквівалентякогодорівнює Тому привимірюванніентальпії парі впитомавитратаїї в можнавизначити зарівнянням

 (7)

апитомавитрататеплоти в – заформулою

(8)

Привимірюванніентальпії парі ввідповідноотримаємо:

в

(9)

й в

(10)

де –тепловийеквівалент

>Дійсний процесрозширення парівнаслідоктертя в соплах й на лопаткитурбіни таіншихвнутрішніхвтратєнезворотнімпроцесом йсупроводжуєтьсязбільшенняментропії.Роботатертя переходити в теплоту, Якапередаєтьсяпарі, йїїентальпія вкінцевомустанізростає.Адіабатний процесзображуєтьсялінією адійсний процес –похилійлінією котраєумовнимграфіком цогопроцесу.Дійсна робота парідорівнює:

атеоретична

>Причому

>Ставленнядійсної роботи дотеоретичноїхарактеризуєвнутрішнівтрати втурбіні,називаєтьсявнутрішнімвідноснимККД йпозначається

(11)

>Ставленнядійсної роботи парі втурбіні допідведення тепланазиваєтьсяабсолютнимвнутрішнімККД йпозначаєтьсяпричому

(12)


>Рис.5.Зображенняадіабатнихпроцесів

>Помноживши йрозділивширівняння (9-12) натеоретичну роботу циклу послеперетвореньотримаємо:

(14)

1.4Впливосновнихпараметрів парі натермічний до. до. буд. циклуРенкіна

>Термічний до. до. буд. циклуРенкіна зарівнянням (5)визначаєтьсязначеннямиентальпії й котрі у своючергузалежать відтискутемператури парі, щонадходить втурбіну й йоготиску вкінціадіабатнірозширення.

>Рис.6, 7.Збільшення роботи йстепенясухості парі циклуРенкіна.

>Розглянемовплив шкірного ізпараметрів – , й – натермічнийККД Удіаграмі (рис. 6)показаніадіабатніпроцесирозширення призростаючійпочатковомутиску парі йпостійнихзначеннях й . як видно іздіаграми, в цьомувипадкувідбувається збільшення роботи циклу йзменшенняпочатковоїентальпії парі Увідповідності ізрівнянням (5)термічнийККДзбільшується. Однак ізпідвищеннямпочатковоготискуодночаснозбільшуєтьсякінцевавологість парі щовикликаєерозійнийзнос лопатокостанніхступенівтурбіни йможепризвести доаварії.Допустимакінцевавологість парі неможе бути понад

Припідвищенніпочатковоїтемператури йпостійних лещатах йзбільшуютьсяентальпія пара й робота циклу , котрімаютьпротилежний.

1.5Регенеративний циклпаротурбінної установки

>Регенеративним цикломпаротурбінної установкизазвичайназиваєтьсятакий цикл, уякомуздійснюєтьсяпідігрівживильної води зарахуноктеплоти пара,відібраної ізрізнихточокпроточноїчастинитурбіни. Кількавідбирається ізтурбіни после того, как она пройдо рядїїступенів йзробить роботу; при цьомутискзнижується відпочаткового дотискуякийпідтримується увідборі.

>Відбірна паранаправляється впідігріви, кудитакожпоступає конденсат чиживильна вода. Ось урезультатітеплообміну параконденсується, а воданагрівається йпотімподається в парогенератор.Конденсатвідбірної (>грітої) парітакожпоступає в парогенератор.

Дляпідігріву водизастосовуютьсяповерхневі йзмішуючіпідігрівачі, котріназиваютьсярегенеративнимипідігрівачами. Узмішувальнихподогревателях воданагрівається дотемпературикипіння врезультатізмішування води йконденсату парі, вповерхневихподогревателях вода недогріває на дотемпературикипіння, так яктеплообмінміжпарою й водоювідбувається через їхньогорозділяєповерхню труб.


>Рис.7.Принципова схемапаротурбінної установки із двохзмішувальнихрегенеративнимипідігрівачами: ПГ – парогенератор, Т –турбіна, До – конденсатор,КН –конденсаційнінасоси, ЗП –змішувальніпідігрівники,ЖН –живильнінасоси, –частка парі, щопоступає в -івідбір, "'" – конденсат)

>Економічнодоцільнопідігріватиживильну водупослідовно вдекількохпідігрівів,кількість яківстановлюєтьсятехніко-економічнимрозрахунком. Кількість ймісцявідборів парізалежать відбагатьохфакторів й впершучергу відпочатковихпараметрів парі (),потужності установки йкінцевоїтемпературипідігрівуживильної води.

Усучаснихпотужнихпаротурбінних установкахпідігрівживильної водиздійснюється врегенеративнихпідігрівахповерхневого типу,кількість якіможедоходити до десяти.

>Розглянемоособливостірегенеративного циклустосовнопаротурбінної установки іздвомазмішувальнихпідігрівачами, схемаякоїзображена на рис. 11.Процеси вустановціпротікаютьнаступним чином. З парогенератораперегріта пара ізтиском йтемпературоюнадходить утурбіну .

Тут одначастина парарозширюється дотискупоступає впершийвідбір (точка ) йнаправляється взмішуючийпідігрівач .Іншачастина парарозширюється до болеенизькоготиску йпоступає вдругийвідбір (точка ),звідкинаправляється взмішуючийпідігрівач .Основна (>третя)частина парі проходити усіступенітурбіни,розширюється докінцевоготиску йнадходить у конденсатор , деповністюконденсується.Конденсат, щоутворюється, званьосновним,послідовнопрокачуєтьсяконденсатними насосами череззмішуючіпідігрівачі й . Укожному із нихосновний конденсатзмішується із конденсатомдобірної парі йсхідчастопідігрівається дотемпературикипіння,відповідноїтискамвідборів йПісляпідігрівачівнагріта водаживильним насосомподаєтьсязнову в парогенератор,чим йзакінчується цикл.

Длядослідження тарозрахункуосновних характеристикрегенеративного циклузастосовуютьсятакіпозначення:

>частка парі, щонадходить упершийвідбір;частка парі, щонадходить удругійвідбір;частка парі, щонадходить в конденсатор.Параметри парі, щонадходить втурбіну:тиск температура йентальпіяПараметри парі Першоговідбору:тиск температураентальпіяентальпіяїїконденсату

>Параметри парі іншоговідбору:тиск , температураентальпіяентальпіяїїконденсатуПараметри парі привході в конденсатор:тиск ,ентальпіяентальпіяїїконденсату

>Рис.8.Адіабатний процесрозширення парі врегенеративномуциклі


>Процесрозширення парі втурбінівважаєтьсяоборотньоадіабатним;гідравлічні йтепловівтратитрубопроводіввідбірної парі йтепловівтратипідігрівачів не дуже доуваги, роботанасосів невраховується. Привказанихумовах стан парі вдіаграмізнаходяться як точкипересіченнявідповіднихізобар йадіабатирозширень (рис. 8).Ентальпії парізнаходятьсябезпосередньо іздіаграми;ентальпіїконденсату – задопомогоютаблицьводяної парі.Кількість парі, щонадходить впідігрівачі ізвідборівтурбіни,знаходять із теплового балансупідігрівачів.Складемоцітепловібаланси йзнайдемовідповіднічастки й

>Підігрівач . Уцейпідігрівач із конденсаторанадходить води, із іншоговідбору парі йвиходить води. Зогляду наранішеприйнятіпозначення,складеморівняння теплового балансу (рис. 11):

(15)

>звідки послеперетвореньотримаємо:

(16)

>Підігрівач . Уцейпідігрівач із Першоговідборунадходить пара, ізпідігрівачаконденсату йвиходить води (рис. 9-11).Відповідно доприйнятихпозначеннямитепловий баланспідігрівачавиражаєтьсярівнянням

(17)


>Звідки

(18)

>Післяпідігрівача вода ізентальпієюнадходить у парогенератор йперетворюється там вперегріту пару.Кількістьтеплоти,витраченої впарогенераторі дляотриманняперегрітої парі,складає:

(19)

що менше, ніж уцикліРенкіна.

>Кількістьтеплоти,відданої вконденсаторіохолоджуючоїводі, на парі, щонадходить утурбіну,знайдемо ізрівняння

(20)

щотеж менше, ніж уцикліРенкіна.

>ТермічнийККДрегенеративного циклувиражаєтьсярівнянням

(21)

>Робота парі врозглянутомурегенеративномуцикліможе бутивизначенанаступним чином.Частина парі, котранадходить упершийвідбір принижчомутиску від доздійснює роботу


(22)

>Іншачастина парі,розширюючисьміжпочатковимтиском йтискомвідбору ,здійснює роботу

(23)

>Залишинаосновначастина проходити крізь усетурбіну,розширяється йпонижуєтиск відпочаткового докінцевого роботацієїчастини парірівна:

(24)

>Сумарна роботатрьохпотоківє робота парі, тому

(25)

>Післяперетвореньрівняння (9-27) наводитися довигляду

(26)

Зпорівняннярівнянь (6) й (28) видно, що за одних й тихий жпочаткових йкінцевих параметрах робота пара вцикліРенкіна більше, ніж урегенеративного циклу, т. е.


>Використовуючирівняння (28) й (21),отримуємоіншийвираз длявизначеннятермічного до. до. буд.регенеративного циклу:

(27)

Таким чином, приздійсненнірегенеративного циклувитрататеплоти впарогенераторі й робота парі будуть менше, ніж уцикліРенкіна. Однак теплотазменшується болееінтенсивно, ніж робота, й томутермічний до. до. буд.регенеративного циклузавжди більше, ніж уцикліРенкіна.Економічністьрегенеративного циклупідвищуєтьсязізбільшеннямпочатковихпараметрів парі , й числавідборів;термічнийККД циклуможе бути навище, ніж уцикліРенкіна.

>Питомавитрата паріможе бутивизначений ізвиразу

(28)

>оскільки топитомавитрата парі якщо більше, ніж уцикліРенкіна.

Назавершенняслідзазначити, щозастосуваннярегенеративногопідігріву води не лишепідвищуєтермічнийККД, але й. ймає великийвплив наконструктивневиконанняосновнихагрегатівпаротурбінної установки.


2.Розрахунковачастина

2.1Завдання

Упаротурбіннійустановціздійснюєтьсярегенеративнийпідігрівживильної води в двохзмішувальнихпідігрівниках (малюнок). Привході втурбінутиск парі , температура .Тиск парі впершомувідборі , у іншому , вконденсаторі .Визначити збільшеннятермічногоККД циклу порівняно із цикломРенкіна.

2.2Розрахунокконкретної установки згідноваріанту

Задопомогоюдіаграми (див. рис.) йтаблицьзнаходиментальпію парі й конденсату дляхарактернихточок циклу. Привході втурбінупершийвідбір: для парі для конденсатудругийвідбір: для парі для конденсату конденсатор: для парі для конденсату

>Частки парі,надходять увідбори


>Термічнийк.к.д.регенеративного циклу

Для циклуРенкіна

збільшенняККДскладє:


>Висновок

>Регенеративнийпідігрівживильної водисьогоднізастосовують на всіх ПТУелектростанцій. Потоки парі, щовідводяться ізтурбіни узмішувальніпідігрівники (ЗП),виконують роботу безвтрат у До. При цьому длязаданоїелектричноїпотужності ПТУвитрата парі через Дозменшується, аККД ПТУзростає. Уреальних ПТУ через РП проходити не весьпотік парі, алише йогочастина, див. рис. Притакійсхемівитрата парі черезтурбіну відвідбору довідборузменшується.

>Ефективністьрегенеративногопідігріву парізалежить від ставлення роботи всіхпотоків парі, щовідведені ізтурбіни, до роботи потоку, що проходити через конденсатор.

>Конденсаційніпаротурбіни установкимаютьрозвинену системурегенеративногопідігрівуживильної води, щосприяєпідвищеннюпотужностітурбіни іекономічності ПТУзагалом (>економіяпаливасягає й понад порівняно ізтурбінами безрегенерації).

>Економічність ПТУ можнатакож підвищитизбільшеннямпочатковихпараметрів парі ( й ). Однак ізпідвищеннямпочатковоготиску точка 2 в –діаграмізміщається вїїліву область,тобтовологість парізростає (при цьомуступіньсухостіпадає )вищеприпустимих нормвологості.


>Література

1. Арнольд Л. В. Технічна термодинаміка ітеплопередача / Л. В. Арнольд, Г.А. Михайлівський, В.М.

>Селиверстов. – М.:Висш. шк., 1979. – 446 з.

2.Буляндра О.Х.Технічнатермодинаміка / О.Х.Буляндра. – До.:Техніка, 2006. – 320 з.

3.Костерев Ф. М. Теоретичні основи теплотехніки / Ф. М.Костерев, У. І.Кушнирев. – М.: Енергія, 1968. – 360 з.

4.Кузовлев В.А. Технічна термодинаміка та організаційні засади теплопередачі / В.А.Кузовлев. – М.:Висш. шк., 1975. – 303 з.

5. Андрющенка А. І. Основи термодинамічних циклів теплоенергетичних установок / А. І. Андрющенка. – М.:Висш. шк., 1968. – 288 з.

6. Рабинович Про. М. Збірник завдань із технічної термодинаміці / Про. М. Рабинович. – М.: Машинобудування, 1969. – 376 з.

7. Збірник завдань із технічної термодинаміці / Під ред. М.П.Вукаловича. –М.-Л.: Енергія, 1964. – 200 з.

8.Теплофизические вимірювання, і прилади / Під ред.Е.С.Платунова. – Л.: Машинобудування, 1986. – 256 з.

9. Лабораторний практикум по термодинаміці ітеплопередаче / Під. ред. У. І. Крутова і Є.В.Шишова. М.:Висш. шк., 1988. – 216 з.


Схожі реферати:

Навігація