Реферати українською » Физика » Розрахунок електрічної Частина підстанцій


Реферат Розрахунок електрічної Частина підстанцій

>Міністерствоосвіти й науки України

>Сумськийдержавнийуніверситет

Кафедраелектроенергетики

>Курсовий проект

на задану тему: ">Розрахунокелектричноїчастинипідстанцій"

за курсом: ">Електричначастинастанцій йпідстанцій"

>Виконав

Студент 4-го курсу

Соляник У. І.

>ГрупиЕТ – 61

>Перевірив

>Муріков Д. У.

>Суми 2010


>Зміст

>Реферат

>Вступ

>Завдання

1.Розрахунокструмів короткогозамикання

2.Вибірвимикача набоці220кВ

3.Вибірвимикачів уколі трансформатора 10 кВ

4.Вибірсекційноговимикача набоці 10 кВ

5.Вибираємороз’єднувач набоці 220 кВ типуРГ

6.Вибір трансформаторавласних потреб

7.Вибір трансформатораструму вколі силового трансформатора набоцівищоїнапруги

8.Вибір трансформатораструму вколі силового трансформатора набоцінижчоїнапруги

9.Вибір трансформатораструму налінії, щовідходять

10.Вибірошиновкирозподільнихпристроїв

Схемапідстанції

>Література


>Реферат

Проектміститьвісімнадцятьсторінокпояснювальної записки,маєодинадцятьтаблиць, десятьрисунків, одинаркушаграфічноїчастини. Длятрансформаторіввласних потребобрано трансформаторпотужністю 40 кВт,основна схемаз’єднаньзображена вграфічнійчастині,ошиновкатрансформаториструму,напруги,роз’єднувачі,вимикачі таіншеобладнаннявибрано згіднонавантаження таструмівномінального йаварійного режиму роботисистеми.


>Вступ

Зараз Українаперебуває у зграбномуекономічномустановищі, що сильновідбивається наенергетиці вцілому. У зв'язку із переходом України доринковихвідносинвиникло багатоускладнень й смердоті необійшлиенергетику.

Уумовахпостійногорозвиткупромисловостівиникає все понад новихпідприємств,цепризводить дозростанняенергоспоживання, аотже й до збільшенняпередавальнихпотужностей,зміниконфігурації тапротяжностімереж,комплектаціїпідстанцій.

Дляекономічноговикористанняелектричногоустаткування,зокремасиловихтрансформаторівустановлюваних на ПС,необхідноробити болееточнірозрахунки;компонувати такспоживачів,щобнавантаженнярозподілилосярівномірнопротягом дня.Необхідний болееточнийоблікелектроенергіїперетворень на ПС.


>Завдання

>Виконатирозрахунок проектуелектричноїчастинистанції йпідстанції.

>Маючипочатковіданні для курсового проектувизначаємосумарнупотужністьспоживчоїпідстанції.Вибратикількість тапотужністьсиловихтрансформаторіввласних потреб напідстанції ізвказаними параметрами.

Заномінальними параметрамивиконативибірвимикачів врозподільчихпристроях всіхнапругпідстанції.Дати короткийперелікобранихвимикачів.

>Вихіднимиданими є:

1).НапругасистемиUвн в кВ, якувідповідаєвисокійсторонінапругипідстанції.

2).ПотужністьсистемиSном в МВА.

3).РеактивнийопірсистемиХс.

4).Кількістьлінійзв’язку ізсистемою та їхньогодовжина.

5).Потужністьнавантаження, МВА.

>Вихіднідані згідноваріанту:

Тип трансформатора

Хз,Ом

Х>Л1,Ом

Х>Л2,Ом

Х>Т1,Ом

Х>Т2,Ом

>ТРДН – 40000/220 12.1 69.465 16.4 158.7 158.7

1.Розрахунокструмів короткогозамикання

>Підстанціяживлення 220 кВ задвоматупиковимилініями: схемазаміщення длярозрахункуструмів короткогозамикання наведена на рис. 1.

Малюнок 1.

>Опірсистеми :

>Опірпрацюючихліній ;

>Опірпрацюючихтрансформаторів .

>ПеріодичнаскладоваТКЗ уточці До1:

>ПеріодичнаскладоваТКЗ уточці До2 приведено донапругивищоїсторони:

>РеальнийТКЗ уточці До2:


>Ударнийструм:

- уточці

- уточці

Припустимо, щоамплітудаЕДС йперіодичнаскладоваТКЗнезмінні за годиною, тому за годину,якийдорівнює годинивідключення:

>АперіодичнаскладоваТКЗ до моментурозбіжностіконтактіввимикача:

де Та –постійна годинизагасанняаперіодичноїскладової для До1 – Та=0.025 з, для До2 – Та=0.05 з.

>АперіодичнаскладоваТКЗ до моментурозбіжностіконтактіввимикача:

- для До1

- для До2

>ІнтегралДжоуля

для До1

для До2


>Струми короткогозамикання >ТКЗ упочатковий момент години,кА

>УдарнийТКЗ ,кА

>ТКЗ у моментвитратиконтактіввимикача,кА

>Аперіод.складоваТКЗ,кА

>ІнтегралДжоуля УR докА2з

>Шини 220 кВ (До1)

8.7 19.8 19.8 1.1 6.4

>Шини 10 кВ (До2)

40 91.1 91.1 17.4 1244

>Вибірвисоковольтнихелектричнихапаратів РУ йструмоведучихчастин

>Максимальнийструм назовнішньомубоці:

>Струм уколівступнихвимикачів набоці 10 кВ:

>Струм уколісекційноговимикача:

2.Вибірвимикача набоці220кВ

>Встановлюємоелегазовийвимикач типу3АР1:

>Вимикач із автокомпресією

>Високовольтнийсиловийвимикач типуЗАР1 для класунапруг 72.5 - 145 кВзабезпечуєоптимальневикористовуваннятепловоїенергіїелектричної дугивиникаючоїміжголовними контактами.

Цедосягається задопомогоюкомутаційноговузла із автокомпресією.Цей принципгасіння дугифірма Siemensзапатентувалаще в 1973 р. З тихийпір смердотіпостійнопрацюють надудосконаленнямтехніки автокомпресії Дотехнічних новиноквідноситься все болееінтенсивневикористовуванняенергіїелектричної дуги дляїївласногогасіння. Привідключенніструму короткогозамиканнянеобхіднаенергія приводузменшується доенергіївикористаної намеханічний рух головногокомутуючого контакту. Цеозначаємінімальну потребу венергії приводу. Результат:дугогасительна камера із автокомпресієюдопускаєзастосування компактногонизькоенергетичного пружинного приводу, щоволодієвисокоюнадійністю.


>Умовавибору >Розрахунковізначення >Каталожнізначення

220 кВ 245 кВ

0.147кА 4кА

8.7кА 135кА

19.8кА 135кА

19.8кА 50кА

1.1кА -

6.4кА2з

7500кА2з

 

3.Вибірвимикачів уколі трансформатора 10 кВ

>Вибираємовакуумнийвимикач типу3АЕ1 576-4

>Спосібкомутації

>Технологіякомутації увакуумі,вживана увакуумних камерах, бувперевірена 30рокамислужби.

>Полюси

Полюсскладається ізвакуумноїкамери й кожуха полюси.Вакуумнікамериповітряноізольовані й легкодоступні.Полюсизакріплені намонтажнійпанелі приводу йпідтримуються кожухамиполюсів.Вакуумна камеражорсткозакріпленаверхнім кронштейном.Нижнячастинакамеризакріплена нанижньомукронштейні, щодозволяєскоюватиосьовепереміщення. Кожухзнижуєзовнішні дії відкомутацій й контактноготиску.

>Привід

>Привід, щовключає мотор,індикатори йвиконавчімеханізми,встановлений намонтажнійплиті.

>Умовавибору >Розрахунковізначення >Каталожнізначення

10 кВ 12 кВ

1.616кА 1.250кА

40кА 40кА

91.1кА -

91.1кА 16кА

17.4кА 36кА

1244кА2з

-
4.Вибірсекційноговимикача набоці 10 кВ

>Вибираємовакуумнийвимикач типу3АЕ1 576-4


>Умовавибору >Розрахунковізначення >Каталожнізначення

10 кВ 12 кВ

1.616кА 1.250кА

40кА 40кА

91.1кА -

91.1кА 16кА

17.4кА 36кА

1244кА2з

-
5.Вибираємороз’єднувач набоці 220 кВ типуРГ

Такого типуроз'єднувачвиготовляється й наіншікласинапруги (110 кВ, 150 кВ й 220 кВ) ізномінальнимиструмами 1000, 2000, 3150 При цьомуізоляція,міжконтактноючастиною йопорної, чипорцелянова, чиполімерна. Дляуправлінняроз'єднувачкомплектується приводом Сучасної розробки типуПРГ-6УХЛ1 набазізастосуваннямікроперемикачів.

>Роз'єднувачісеріїРГ (>РГН,РГНП, РГК)напругою від 110 до 220 кВволодіютьнаступнимиудосконаленнями:

- контактна системамідна, але йповерхняїїпокрита оловом, у тій годинумісце контактуножів із губкамироз'єднувачапокритесріблом;

-металевачастина,тобто рамароз'єднувачазахищена відкорозії, задопомогоюоцинковуванняметалу (>нанесеннягарячого йтермодіффузіонного цинку);

- у колонокізоляторівпідвищенийрівеньстійкості довітровихнавантажень йстягненнюприєднанихдротів;

-роз'єднувачзберігаєнадійність роботи притовщиніожеледі 20 мм;

-роз'єднувач,протягомвсьоготермінуексплуатації,якийскладає не менше 30 років, невимагаєтехнічногообслуговування й, якнаслідок,необхідністьпроводитизмащуваннявалів,шарнірів тяг йчастин, щообертаються,відпадає.

>Умовавибору >Розрахунковізначення >Каталожнізначення

220 кВ >220кВ

0.147кА >1кА

19.8кА -

6.4кА2з

-
6.Вибір трансформаторавласних потреб

>Сумарнарозрахунковапотужністьприймачавласних потребвизначається ізурахуваннямкоефіцієнтівпопитуРозрахунокпотужностіприймачавласних потреб наведень утаблиці 1.

>Таблиця 1.

>Найменуванняспоживача >Кількістьодиниць >Потужністьодиниць, кВт >Коеф.попиту

>Споживанапотужність
1 >Охолодженнятрансформаторів 2 3 0.82 0.86 5.72
2 >Підігріввисоковольтнихвимикачівзовнішньої установки 2 1.8 1 1 3.6
3 >Підігрівприводівроз’єднувачівзовнішньої установки 6 0.6 1 1 3.6
4 >Опалення,висвітлення,вентиляціязакритого РУ 1 5 0.65 0.95 3.42
5 >Висвітлення РУ 1 2 0.65 0.93 1.35
6 >Сумарненавантаженнявласних потребкВА 17.69

Напідстанціїпередбачається установка 2трансформаторіввласних потреб.Номінальнапотужністьвибирається із умів

де -потужність трансформаторавласних потреб,кВА;

 -потужністьспоживачіввласних потреб,кВА.

Ос-кількикВА, тоберемопотужність трансформаторавласних потреб такою, щодорівнює 25кВА.

>Ремонтненавантаження напідстанціїберемо таким, щодорівнює 20кВА. Припідключенні цогонавантаження однією трансформатордопускається йогоперевантаження на 20 %.Потужність трансформатора для забезпеченняживленнянавантаженнявласних потреб ізурахуваннямремонтнихнавантажень:

>Стандартнапотужність трансформатора 40кВА.Остаточно дляживленняспоживачіввласних потребберемо дватрансформатори ТМ – 40/10


>Виконуємовибіртрансформаторівструму.

Дляперевірки завториннимнавантаженнявизначаємоопірприладів:

>Тодіопірсполучнихпроводівможе бути:

де -номінальнійопірнавантаження,Ом;

 -опірприладів,Ом;

 -опірконтактів,Ом.

>Перетинсполучнихповодів заумовамимеханічноїміцностіповинний бути не менше ніж 4 мм2 дляалюмінієвих жив.

>Перетин жив придовжині кабелю


де -питомийопіралюмінію,

 -перетин жив, мм2;

>Загальнийопірструмового кола

7.Вибір трансформатораструму вколі силового трансформатора набоцівищоїнапруги

>Вибираємо трансформаторструму типуТФЗМ33А –Т1


>Умовавибору >Розрахунковізначення >Каталожнізначення

220 кВ 220

0.147кА >0.2кА

19.8кА -

6.4кА2з

>243кА2з

1.25Ом -
 

8.Вибір трансформатораструму вколі силового трансформатора набоцінижчоїнапруги

>Вибираємо трансформаторструму типуТПЛ 10

>Умовавибору >Розрахунковізначення >Каталожнізначення

10 кВ 10 кВ

1.616кА 30кА

91.1кА -

1244 А2з

3468

1.25Ом -
 

9.Вибір трансформатораструму налінії, щовідходять

>Вибираємо трансформаторструмуТПЛ – 10

>Умовавибору >Розрахунковізначення >Каталожнізначення

10 кВ 10 кВ

1.616кА 30кА

91.1кА -

1244 А2з

3468

1.25Ом -
10.Вибірошиновкирозподільнихпристроїв

>Вибираємоошиновкирозподільнихпристроїв (РУ)

>Ошиновку в РУ 220 кВвиконують, як правило,сталеалюмінієвими проводами марки АС, при цьомуперетин шин винен бути не менше 70 мм2.Вибірперетинуздійснюється задовгостроковоприпустимомуструмові. При максимальномуробочому до 200 Авибираємоперетин 70 мм2 зприпустимимструмом 265 Амінімальнийперетин,виходячи ізумовитермічноїстійкості,визначається заформулою:


>Перетин 70 мм2 >підходить й затермічноюстійкістю, але йживильнупідстанціюлініївиконують дротомАС-240/35, тому й дляошиновкипідстанціїберемоАС-240/35.

>Ошиновказакритих РУ 10 кВвиконуєтьсятвердими шинами.Вибірперетинутакожвиконується задопустимимструмом.Твердішиниповинні бутиперевірені надинамічні діїструмівКЗ й наможливістьвиникненнярезонанснихявищ.Зазначеніявища невиникають приКЗ,якщовласна частотаколиваньшини менше 30 й понад 200 гц. Частотавласнихколивань дляалюмінієвих шинвизначається заформулою:

де -довжинапрольотуміжізоляторами м;

 - моментінерції поперечногоперерізушинищодоосі,перпендикулярної до напрямізгинаючоїсили, див4;

 -поперечнийперерізшини, див2.

>Беремо шинукоробчастогоперерізу


>Розмір, мм

>Поперечнийперерізоднієїшини, мм2

Моментінерції
h >d з >r
75 35 4 6 520 41.6

>Знаходимо частотувласнихколивань:

>потужністьелектричнийструм трансформатор

Порозрахункамвласна частотаколиванькоробчастоїшинидорівнює 22 гц,тобто менше ніж 30. Цеозначає, щодану шину можнабрати длярозрахунковоїпідстанції.


Схемапідстанції

>Зобразимо схемупідстанції:

>QS –роз’єднувачі нависокійстороні (220 кВ);

>Q1 –вимикачівисоковольтні нависокійстороні;

>ТРДН –силовітрансформатори;

>Q2 –секційнийвакуумнийвимикач набоцінизькоїнапруги (10 кВ);

>Q3 –вакуумнівимикачі набоцінизькоїнапруги (10 кВ);

ТМ – трансформаторвласних потреб;


>Література

1. Програму курсу,контрольні заподіяння йметодичнівказівки довиконання курсового проекту ">ЕЛЕКТРИЧНАЧАСТИНАСТАНЦІЙ ТАПІДСТАНЦІЙ"Суми,вид-воСумДУ 2006,Муріков Д. У.,Лебединський І. Л.,Василега П. Про.

2.Методичнівказівки допроведенняпрактичних зайняти із курсу ">Електричністанції йпідстанції"Сумивид-воСумДУ 2005,Муріков Д. У.,Лебединський І. Л.,Василега П. Про.

3. Л. Д.Рожкова, У. З.Козулин "Електроустаткування станцій та підстанцій".


Схожі реферати:

Навігація