Реферати українською » Физика » Дослiдження способiв пiдвищення ефектівності паросилових ціклiв


Реферат Дослiдження способiв пiдвищення ефектівності паросилових ціклiв

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Мiністерствоосвіти й науки України

>Одеськийнацiональнийполiтехнiчнийунiверситет

Кафедратеоретичної,загальної танетрадицiйноїенергетики

>Курсова робота іздисципліни

“>Технiчнатермодинамiка “

“>Дослiдженняспособiвпiдвищенняефективностіпаросиловихциклiв”

>Керiвник:

Попова Т. М.

Одеса 2011 рік


>Зміст

>Призначеннятеплоенергетичних установок (>ТЕУ)

Принцип діїПСУ

>Основні характеристикиідеального циклуРенкіна йПСУ

>Переваги базового циклуРенкіна

>Методипідвищенняефективності

>Зв’язанепідвищенняпочатковоїтемператури йтиску парі

>Підвищенняпочатковоготиску парі

>Проміжний чиповторнийперегрів парі

>Граничнарегенерація

>Частковарегенерація

>Висновки

>Література


>Призначеннятеплоенергетичних установок (>ТЕУ)

>ПризначенняТЕУ –перетвореннятеплотипалива в роботу ізподальшимвиробленнямелектричної татепловоїенергії.Існуютьстаціонарні йтранспортніТЕУ.СередстаціонарнихнайбільшепоширенняотрималиПСУ (>паросилові установки), асередтранспортних – ДВС (>двигунивнутрішньогозгорання) й ГТУ (>газотурбінні установки).

>Термодинамічнуефективність роботиТЕУхарактеризуєтепломеханічнийкоефіцієнтht,якийдорівнюєвідношенню роботи допідведеноїтеплоти. Дляпідвищеннятермодинамічноїефективностізастосовуютьрізноманітніметоди, котрі йрозглядаються вційроботі.

Узв’язкузіскладністюреальнихпроцесівперетвореннятеплоти в роботу в основірозрахункуприймаєтьсяідеальнийтепломеханічний цикл наводянійпарі,якомувідповідаєбазовий циклРенкіна, щоскладається із двохізобар й двохізоентроп.Післярозрахунку цого циклузастосовуютьсядекількаметодівінтенсифікації базового циклу та проводитисяпорівняння нового та базовоготепломеханічнихкоефіцієнтів.

Принцип діїПСУ

На рис. 1 наведенапринципова схемаПСУ, на рис. 2- циклРенкіна таеквівалентниййому циклКарно


>Рис. 1.Принципова схемаПСУ

Вода на чотириподається в парогенератор, де зарахунокпервиннихенергоресурсів (>палива)перетворюється всухунасичену пару (>СНП), аперегріту пару (ПП); далі ПП одиннадходить впаровутурбіну, де безпідводу йвідведення тепларозширяється йздійснюємеханічну роботу.Відпрацьована пара у два ізтурбінинадходить в конденсатор, де зарахуноквіддачі теплаохолоджуючійводіперетворюється в конденсат.Даліцярідина задопомогоюживильного насосазновуподається в парогенератор.

>Початковідані

№варіанту N, МВт >P1,МПа

>t1,

>0C

>P2, бар

>QМДж/кг

> T=t До >oi
9 1000 5 330 0,05 16 20 0.85

>Основні характеристикиідеального базового циклуРенкіна йПСУ

>Таблиця 1

>Властивостіводяної парі вперехідних точках базового циклу

Номер

крапки надсхемі

Р, Бар

>t,

>0C

h,

 кДж/кг

>s,

>кДж/(кг.К)

Станробочоготіла
1 50 330 3015 6.36 ПП
2 0,05 32.88 1937 6,36 ВНПх2=0,743
3 0,05 32.88 137 0,47 >х3=0
4 50 32.54 141 0,47 вода
5 2 8 33 0,12 вода
6 2 28 117 0,4 вода

>Рис.2.ЦиклРенкіна таеквівалентниййому циклКарно вдіаграміТ-S

ПриР2=0,05 Барs`=0,47кДж/(кг До)s``=8,4кДж/(кг До)

>h`=137.8 кДж/кгh``=2561 кДж/кг

>x2 =(>s-s`)/(s``-s`)=(6,336-0,47)/(8,4-0,47)=0,74

>h2=x2h``+(1-x2)h`=0,74*2561+(1-0,74)*137,8=1938 кДж/кг

1.Питомийтеплопідвід:q1 =h1-h4 =3015-141= 2874 кДж/кг.

2.Питомийтепловідвід:q2 =h2 –h3 =1937-137=1800 кДж/кг.

3.Питома робота, щоотримується втурбіні:

>lt =h1 -h2 =3015-1937= 1077 кДж/кг.

4.Питома робота, щовитрачається унасосі:

|>lн| =h4 -h3 =141-137= 3.2 кДж/кг.

>Враховуючи, щоlн <<ltроботою внасосінехтуємо.


5.Питомакорисна робота вцикліРенкіна:lt =lt –lн = 1077-3,2= 1073 кДж/кг.

6. Характеристикаефективності циклуРенкіна,тепломеханічнийкоефіцієнт ТМК:

>ht =lt/q1 = 1073/2874 = 0,374

7. ТМКеквівалентного циклуКарно:

>T1m =q1 / (>s1 -s3) = 2874/(6,36-137) = 488 K.

>T2m=q2 / (>s1 -s3) =1800/(6,36-137) = 305 K.

 =1- (>T2m/T1m) = 1- (305/488) = 0,374

8.Витрата парі натурбіну:Д=N/(h1-h2) = 1000000/(3015-1938) = 928кг/с.

7.Питомавитрата парі:dt=Д/N = 928/1000000 = 0,000929кг/кДж.

9.Витратапалива: У =Д(h1 -h3)/Q = 928(3015-137)/16000=167кг/с.

10.Питомавитратапалива:bt=B/N=167/1000000 = 0,00017кг/кДж.

11.Витратаохолоджуючої води:

>W=Д(h2 -h3)/(h6 –h5)= 928*(1938-137)/(117-33) = 19947кг/с,

12.Кратністьохолоджування:

n =W/Д = 19947/928 = 21.5

>Переваги базового циклуРенкіна

1.Процесипідведення йвідведення теплаізобарні, щополегшуєінженернездійснення циклу.

2.Повнаконденсаціяводяної парі позитивнопозначається на габаритах насоса:

>Недолік циклуРенкінаполягає в йогонизькійефективності.

>Методипідвищенняефективності циклуРенкіна:

1.Зв’язане ( при одному і тому жстепенісухості парі ->x2 , навиході ізтурбіни )підвищенняпочатковоготискуР1 йt1.

2.Проміжний чиповторнийперегрів парі.

3.Граничнарегенерація .


ЦиклРенкіна ізпідвищенимипочатковими параметрами парі.

>Зв’язанепідвищенняпочатковоїтемператури йтиску парі.


>Властивостіробочоготілаперехідних точках циклу ізпідвищенимипочатковими параметрами парі.

>Таблиця 2

Номер

крапки надсхемі

Р, Бар

>t,

>0C

h,

 кДж/кг

>s,

>кДж/(кг.К)

Станробочоготіла
1 110 450 3226 6.36 ПП
2 0,05 32.88 1937 6,36 ВНПх2=0,743
3 0,05 32.88 138 0,47 >х3=0
4 110 32.54 147 0,47 вода
5 2 8 33 0,12 вода
6 2 28 117 0,4 вода

ПриР2=0,05 Барs`=0,47кДж/(кг До)s``=8,4кДж/(кг До)

>h`=137.8 кДж/кгh``=2561 кДж/кг

>x2 =(>s-s`)/(s``-s`)=(6,336-0,47)/(8,4-0,47)=0,74

>h2=x2h``+(1-x2)h`=0,74*2561+(1-0,74)*137,8=1938 кДж/кг

Характеристики циклуРенкіна ізпідвищенимипочатковими параметрами парі.

1.Питомийтеплопідвід:

>q1 =h1-h4 = 3226 – 147 = 3079 кДж/кг.

2.Питомийтепловідвід:

>q2 =h2t –h4 = 1937 – 147 = 1791 кДж/кг.

3.Питома робота, щоотримується втурбіні:

>lt =h1 -h2t = 3226 – 1937 = 1278 кДж/кг.

4. Характеристикаефективності циклуРенкіна,тепломеханічнийкоефіцієнт ТМК:

>ht =lt/q1 = 1284/3085 = 0,415

5. ТМКеквівалентного циклуКарно:

>T1m =q1 / (>s1 -s3) = 3085 / (6.36 – 0.47 ) = 522 K.

>T2m=t3 + 273 = 32 + 273 = 305 K.

 =1- (>T2m/T1m) = 1- 305/523 = 0.415

6.Витрата парі натурбіну:

>Д=N/(h1-h2t) = 1000*103/(3226 - 1938) = 776кг/с.

7.Питомавитрата парі:

>dt=Д/N =1/(h1-h2t) = 1/(3226 - 1938) = 0,000776кг/кДж.

 8.Витратапалива:

У =Д(h1 -h3)/Q = 776*(3226 – 137)/(16*103)=150кг/с.

9.Питомавитратапалива:

>bt=B/N=150/(1000*103)=0,00015кг/кДж.

10.Витратаохолоджуючої води:

>W=Д(h2t -h3)/(h6 –h5)= 776*(1938 – 137)/(117-33) = 16678кг/с.


11.Кратністьохолоджування:

n =W/Д = 16678/776 = 21,5


>Підвищенняпочатковоготиску парі

>Властивостіробочоготілаперехідних точках циклу ізпідвищенимипочатковими параметрами парі.


>Підвищуємотиск на 10 бар

>Таблиця 3

Номер

крапки надсхемі

Р, Бар

>t,

>0C

h,

 кДж/кг

>s,

>кДж/(кг.К)

Станробочоготіла
1 60 330 2985 6,23 ПП
2 0,05 32,88 1929,0 6,23 ВНПх2=0,728
3 0,05 32,88 137,8 0,47 >х3=0
4 60 32,56 141,9 0,47 вода
5 2 8 33,8 0,12 вода
6 2 28 117,6 0,4 вода

ПриР2=0,05 Барs`=0,47кДж/(кг До)s``=8,4кДж/(кг До)

 >h`=137.8 кДж/кгh``=2561 кДж/кг

>x2 =(>s-s`)/(s``-s`)=(6,24-0,47)/(8,4-0,47)=0,728

>h2=x2h``+(1-x2)h`=0,728*2561+(1-0,728)*138=1929 кДж/кг

Характеристики циклуРенкіна ізпідвищенимипочатковими параметрами парі.

1.Питомийтеплопідвід:

>q1 =h1-h4 = 2985 – 141,9 = 2843,1 кДж/кг.

2.Питомийтепловідвід:

>q2 =h2t –h4 = 1929 – 141,9 = 1761,2 кДж/кг.

3.Питома робота, щоотримується втурбіні:

>lt =h1 -h2t = 2985 – 1929 = 1081,9 кДж/кг.

4. Характеристикаефективності циклуРенкіна,тепломеханічнийкоефіцієнт ТМК:

>ht =lt/q1 = 1051,9/2843,1 = 0,381

5. ТМКеквівалентного циклуКарно:

>T1m =q1 / (>s1 -s3) = 2843,1/ (6,24 – 0.47 ) = 493,59 K.

>T2m=q2 / (>s1 -s3)= 305,76 K.

 =1- (>T2m/T1m) = 1- (310,43/492,72) = 0.381

6.Витрата парі натурбіну:

>Д=N/(h1-h2t) = 1000*103/(2985 - 1929) = 920кг/с.

7.Питомавитрата парі:

>dt=Д/N =1/(h1-h2t) = 1/(2985 - 1929) = 0,000921кг/кДж.

8.Витратапалива:

У =Д(h1 -h3)/Q = 947*(2985 – 138)/(16*103)=163кг/с.

9.Питомавитратапалива:

>bt=B/N=168/(1000*103)=0,00016кг/кДж.

10.Витратаохолоджуючої води:

>W=Д(h2t -h3)/(h6 –h5)= 947*(1929 – 138)/(117-33) = 19352кг/с.

11.Кратністьохолоджування:

n =W/Д =20241/947 = 21.016

>Підвищуємотискще на 10 бар

>Таблиця 4

Номер

крапки надсхемі

Р, Бар

>t,

>0C

h,

 кДж/кг

>s,

>кДж/(кг.К)

Станробочоготіла
1 70 330 2953 6,126 ПП
2 0,05 32,88 1867,0 6,126 ВНПх2=0,713
3 0,05 32,88 137,8 0,47 >х3=0
4 70 32,59 142,9 0,47 вода
5 2 8 33,8 0,12 вода
6 2 28 117,6 0,4 вода

ПриР2=0,05 Барs`=0,47кДж/(кг До)s``=8,4кДж/(кг До)

>h`=137.8 кДж/кгh``=2561 кДж/кг

>x2 =(>s-s`)/(s``-s`)=(6,126-0,47)/(8,4-0,47)=0,713

>h2=x2h``+(1-x2)h`=0,713*2561+(1-0,713)*138=1867 кДж/кг

Характеристики циклуРенкіна ізпідвищенимипочатковими параметрами парі.

1.Питомийтеплопідвід:

>q1 =h1-h4 = 2953 – 142,9 = 2810,1 кДж/кг.

2.Питомийтепловідвід:

>q2 =h2t –h4 = 1867 – 142,9 = 1729,2 кДж/кг.


3.Питома робота, щоотримується втурбіні:

>lt =h1 -h2t = 2953 – 1867 = 1080,9 кДж/кг.

4. Характеристикаефективності циклуРенкіна,тепломеханічнийкоефіцієнт ТМК:

>ht =lt/q1 = 1080,9/2810,1 = 0,385

5. ТМКеквівалентного циклуКарно:

>T1m =q1 / (>s1 -s3) = 2810,1/ (6,126 – 0.47 ) = 496,83 K.

>T2m=q2 / (>s1 -s3)= 305,72 K.

 =1- (>T2m/T1m) = 1- (305,72/496,83) = 0.385

6.Витрата парі натурбіну:

>Д=N/(h1-h2t) = 1000*103/(2963 - 1867) = 920кг/с.

7.Питомавитрата парі:

>dt=Д/N =1/(h1-h2t) = 1/(2953 - 1867) = 0,000921кг/кДж.

8.Витратапалива:

У =Д(h1 -h3)/Q = 947*(2953 – 138)/(16*103)=162кг/с.

9.Питомавитратапалива:


>bt=B/N=162/(1000*103)=0,000162кг/кДж.

10.Витратаохолоджуючої води:

>W=Д(h2t -h3)/(h6 –h5)= 920*(1867 – 138)/(117-33) = 19000кг/с.

11.Кратністьохолоджування:

n =W/Д =20241/947 = 20,63

>Підвищуємотискще на 10 бар

>Таблиця 5

Номер

крапки надсхемі

Р, Бар

>t,

>0C

h,

 кДж/кг

>s,

>кДж/(кг.К)

Станробочоготіла
1 80 330 2918 6,017 ПП
2 0,05 32,88 1833,0 6,017 ВНПх2=0,699
3 0,05 32,88 137,8 0,47 >х3=0
4 80 32,61 143,9 0,47 вода
5 2 8 33,8 0,12 вода
6 2 28 117,6 0,4 вода

ПриР2=0,05 Барs`=0,47кДж/(кг До)s``=8,4кДж/(кг До)

>h`=137.8 кДж/кгh``=2561 кДж/кг

>x2 =(>s-s`)/(s``-s`)=(6,017-0,47)/(8,4-0,47)=0,699

>h2=x2h``+(1-x2)h`=0,699*2561+(1-0,699)*138=1833 кДж/кг

Характеристики циклуРенкіна ізпідвищенимипочатковими параметрами парі.

1.Питомийтеплопідвід:

>q1 =h1-h4 = 2918 – 143,9 = 2774,1 кДж/кг.

2.Питомийтепловідвід:

>q2 =h2t –h4 = 1833 – 143,9 = 1695,2 кДж/кг.

3.Питома робота, щоотримується втурбіні:

>lt =h1 -h2t = 2918 – 1833 = 1078,9 кДж/кг.

4. Характеристикаефективності циклуРенкіна,тепломеханічнийкоефіцієнт ТМК:

>ht =lt/q1 = 1078,9/2774,1 = 0,389

5. ТМКеквівалентного циклуКарно:

>T1m =q1 / (>s1 -s3) = 2774,1 / (6,017 – 0.47 ) = 500 K.

>T2m=q2 / (>s1 -s3)= 305 K.

 =1- (>T2m/T1m) = 1- (305/500) = 0.389

6.Витрата парі натурбіну:

>Д=N/(h1-h2t) = 1000*103/(2918 - 1833) = 921кг/с.

7.Питомавитрата парі:

>dt=Д/N =1/(h1-h2t) = 1/(2918 - 1833) = 0,000922кг/кДж.

8.Витратапалива:


У =Д(h1 -h3)/Q = 947*(2918 – 138)/(16*103)=160кг/с.

9.Питомавитратапалива:

>bt=B/N=162/(1000*103)=0,00016кг/кДж.

10.Витратаохолоджуючої води:

>W=Д(h2t -h3)/(h6 –h5)= 920*(1833 – 138)/(117-33) = 18644кг/с.

11.Кратністьохолоджування:

>теплоенергетичний установка партиск

n =W/Д =20241/947 = 20,22

b>t

>кг/кДж

 

h>t

 

Р, Бар

 


Р, Бар

 

n

 


Р, Бар

 

>Проміжний чиповторнийперегрів парі

>Цейспосібвиник яктехнологічнийзасібборотьби ізвогкістю парі навиході ізтурбіни. якнадаліз’ясувалося, приРПП=(0,15...0,25)Р1ефективність циклуРенкіназбільшується. Цепов’язано ззбільшеннямТ1m.

На рис. 4 показано схемаПСУ ізповторнимперегрівом парі.


>Рис. 4 .Принципова схемаПСУ ізповторнимперегрівом парі

>Процеси вцикліРенкіна ізпроміжнимперегрівом парі

4-1 -ізобарнепідведеннятеплоти впарогенераторі;

>1-с –ізоентропнерозширення парі уЦВТ (>циліндрівисокоготиску ) , процесздійснення роботи;

>с-d –ізобарнепідведеннятеплоти у повторномуперегрівачі ;

>d-2 –ізоентропнерозширення парі уЦНТ (циліндрінизькоготиску ), процесздійснення роботи;

2-3 –ізобарно-ізотермічний процесвідведення тепла вконденсаторі;

3-4 –ізоентропнестиснення внасосі.


ЦиклРенкіна ізпроміжнимперегрівом парі
>Таблиця 6

>Властивостіводяної парі вперехідних точках циклу ізпроміжнимперегрівом парі

Номер

Крапки

Р, Бар

>t,

>0C

h,

 кДж/кг

>s,

>кДж/(кг.К)

Станробочоготіла
1 50 330 3015 6,36 ПП
з 10 180 2676 6,36 ВНПхс=0,949
>d 10 330 3116 7,23 ПП
>2ПП 0,05 32,88 2206 7,23 ВНПх2пп=0,853
3,4 0,05 32,88 141 0,47 >Х3=0

ПриРс=1000кПа

Крапка зs`=2,138кДж/(кг.К)s``=6,585кДж/(кг.К)

>h`=762,7 кДж/кгh``=2777 кДж/кг

>xc=(sc-s`)/(s``-s`) = (6,36 – 2,138)/(6,585 – 2,138) = 0,95

 >hc=xch``+(1-xc)h`=0,95*2777 + (1 -0,95)*762,7 = 2676 кДж/кг

ПриPпп=5кПа

Крапка2ппs`=0,47кДж/(кг До)s``=8,4кДж/(кг.К)

>h`=138 кДж/кгh``=2561 кДж/кг

>x2пп=(s2пп-s`)/(s``-s`)=(7,23 – 0,47)/(8,4 – 0,47) = 0,85

>h2пп=x2ппh``+(1-x2пп)h`=0,85*2561 + (1 – 0,85)*138 = 2206 кДж/кг

Характеристики циклуРенкіна ізпроміжнимперегрівом парі

1.Питомийзовнішнійтеплопідвід:

>q1 = (>h1 -h4) + (>hd -hc) = (3015 – 141) + (3116 - 2676) = 3314 кДж/кг .

2.Питомийзовнішнійтепловідвід:

>q2 =h2пп – h = 2206 – 141 = 2065 кДж/кг .

>3.Корисна робота вциклі:

>lтt =q1 –q2 = 3314 – 2065 = 1249 кДж/кг .

>4.Питома робота парі втурбіні:

>lт = (>h1 –hc) + (>hd –h2пп) = (3015 - 2676) + (3116 – 2206) = 1249 кДж/кг.

5. ТМК:

>ht =lt/q1 = 1249/3314 =0,376

>6.ТМКеквівалентного циклуКарно:

>T1m =q1/(s2пп –s3) = 3314/(7,23 – 0,47) = 490 K

>T2m=q2/(s2пп –s3) = 2065/(7,23 – 0,47) = 305 K

=1 - (>T2m/T1m)=1 – 305/490 = 0,376

7.Витрата парі натурбіну:

>Д=N/(h1-h2пп) = 1000*103/(3015 - 2206) = 1236кг/с.

8.Питомавитрата парі:

>dt=Д/N =1/(h1-h2пп) = 1/(3015 - 2206) = 0,00123кг/кДж.

9.Витратапалива:

У =bt*N = 0.000166*1000000 = 166кг/с.

10.Питомавитратапалива:

>bt=1/Q*ht =1/(16000*0,376) =0,000166кг/кДж.

11.Витратаохолоджуючої води:

>W=Д(h2пп -h3)/(h6 –h5)= 1236*(2206 – 138)/(117-33) = 30430кг/с.

12.Кратністьохолоджування:

n =W/Д =30430/1236 = 24,61

>Граничнарегенерація

>Регенерація –це методзменшеннябезповоротностіпроцесу ізвикористаннямповторнихенергоресурсів.Граничнорегенеративним цикломРенкінаназиваєтьсягіпотетичний цикл, вякомуробочетіло H2O укладати парогенератор встанінасиченоїрідини припочатковомутискуР1. Водагріється дотемпературикипіння приданомутиску врезультатівнутрішньоготепловідводу наіншихділянках циклу.

На рис 6зображенийгранично-регенеративний циклРенкіна ( приlН=0 ).

>Рис.6. ЦиклПСУ ізграничноюрегенерацією

>Процеси вцикліПСУ ізграничноюрегенераціею

>3-а -внутрішнійтеплопідвід;

>а-1 -зовнішнійтеплопідвід;

>1-с -ізоентропнездійснення роботи вЦВТ;

>с-d -внутрішнєвідведення тепла,рівневнутрішньомутеплопідводу впроцесі3-а;

>d-3 -ізобарно-ізотермічнезовнішнєвідведення тепла.

>Рис. 7.Теоретична схемаПСУ ізграничноюрегенерацією .

>Таблиця 7

>Властивостіводяної парі вперехідних точках циклу ізграничноюрегенерацією парі

Номер

Крапки

Р, Бар

>t,

>0C

h,

 кДж/кг

>s,

>кДж/(кг.К)

Станробочоготіла
1 50 330 3015 6,36 ПП
а 50 264 1155 2,921

>НЖ

>Xa= 0

>d 0,05 32,88 1188 3.909

ВНП

>xd = 0,433

3,4 0,05 32,88 141 0,47 >Х3=0

>sd =s1 -sa +s3= 6.36 - 2.921 + 0.47 = 3.909 (>кДж/(кг.К))

>xd= (>sd –s’) / (>s’’ –s’) = (3.909 – 0.476)/(8.394 – 0.476) = 0.433

>hd =xdh’’ + (1 –xd)h’ = 0.433*2561 + (1 – 0.433)*17.8 = 1188 (кДж/кг)

Характеристики циклуРенкіна ізграничноюрегенерацією парі.

1.Питомийзовнішнійтеплопідвід:

>q1 =h1 -h4 = 1860 кДж/кг .

2.Питомийзовнішнійтепловідвід:

>q2 =hd –h3 = 1047 кДж/кг .

>3.Корисна робота вциклі:

>lтt =q1 –q2 = 813 кДж/кг .

4. ТМК:

>ht =lt/q1 = 0.437 >hисх (>hисх = 0,374)

>5.ТМКеквівалентного циклуКарно:

>T1m =q1/(sd –s3) = 1860/(3.909 – 0,47) = 540 K

>T2m=q2/(sd –s3) = 1047/(3.909 – 0,47) = 305 K

=1 - (>T2m/T1m)=1 – 305/540 = 0,435

7.Витрата парі натурбіну:

>Д=N/lTt = 1000*103/813 = 1230кг/с.


8.Питомавитрата парі:

>dt=Д/N = 1230/1000*103 = 0,00123кг/кДж.

9.Витратапалива:

У =1/Q*ht = 1/16000*0,435= 143кг/с.

10.Питомавитратапалива:

>bt=B/N=220/(1000*103)=0,00014кг/кДж.

11.Витратаохолоджуючої води:

>W=Д(hd -h3)/(h6 –h5)= 1230*(1188 – 147)/(117-33) = 15243кг/с.

12.Кратністьохолоджування:

n =W/Д =15243/1230 = 12.4

>Частковарегенерація

Напрактицівикористовуєтьсяпідігріванняпоживної води прикінцевомучислірегенеративнихпідігрівачівповерхневого чизмішуючого типу. Намалюнкузображена схемаПСУ ізп'ятьмапідігрівачамизмішуючого типу.


Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація