Реферати українською » Физика » Режими роботи генераторів


Реферат Режими роботи генераторів

>Міністерствоосвіти й науки України

>Державнийвищийнавчальний заклад

>Дніпропетровськийіндустріальний коледж

>Реферат на задану тему:

«>Режими роботигенераторів»

>Виконав: Куриленко В.П

СтудентгрупиЕС-08-1

>Перевірив:Коротіч М.Г.

>2011р.


План

1.Режими роботигенераторів.

2.Пошкодження обмотки ротора.

3.Нормальнірежими роботи.

4.Асинхронний режим роботи.

>Література

 


1.Режими роботигенераторів

генераторпошкодженнязамикання роторасинхронний

>Багатофазнікороткізамиканнявідносяться донайбільшважкихпошкоджень генератора.Вонисупроводжуються великимиструмами, укількаразівперевищуютьномінальнийструм генератора. Длязахисту відбагатофазних короткихзамикань, котрівикликаютьзначніруйнування встаторі, на всіх генераторахпотужністювище 1 000 кВт занаявності з висновками окремих фаз із боцінейтралівстановлюєтьсяпоздовжнядиференційний захист, щодіє навідключення генератора.

На генераторахмалоїпотужності длязахисту відбагатофазних короткихзамиканнідопускаєтьсязастосування болеепростихпристроїв: максимальногострумовогозахисту чивідсічення, установленої із боці з висновками генератора, атакожавтоматів чиплавкихзапобіжників.

>Однофазнізамикання на грішну землю (корпус генератора) великі генераторахнапругою 3 кВ йвище, щопрацюють ізізольованоюнейтраллю,супроводжуютьсяпроходженням умісціпошкодження невеликихструмів впорівняннізіструмамибагатофазних короткихзамикань. Однактривалий шляхструму йгоріння дуги вмісцізамикання на корпус генератораможутьпризвести довигорянняізоляції йзначногооплавленняактивноїсталістатора, после чого якщопотрібновироблятитривалий ремонт ззаміноюушкодженої стали.

Напідставідосвідуексплуатації йспеціальних іспитіввстановлено, що припошкодженнях вобмотцістатораструмзамикання на грішну землю до 5 Апризводить дозначногопошкодження стали. Тому приструмахзамикання на грішну землю вмережігенераторноїнапруги менше 5 А захист відоднофазнихзамикань на грішну землю, як правило,виконується іздією на сигнал.Якщо жструмизамикання на грішну землюперевищують 5 А, захист винендіяти навідключення генератора.

Привиникненні однофазногозамикання на грішну землю вмережігенераторноїнапругигенераторипотужністю 150 МВт й понадповиннінегайнорозвантажуватися йвідключатися відмережі,якщо не передбачене їхньогоавтоматичневідключення [Л. 41].Роботагенераторівпотужністю менше 150 МВт взазначеномурежимідопускаєтьсяпротягом години не понад 2 год. Увинятковихвипадкахдопускається робота іззамиканням на грішну землю вмережігенераторноїнапруги до 6 рік.

На генераторахмалоїпотужностінапругою до 500 У, щопрацюють іззаземленоюнульовоюточкою, захист відоднофазних короткихзамикань, котрісупроводжуються великимиструмами,діє навідключення.

Устаторі генератораможутьтакожвиникатизамиканняміж виткамиоднієїфази.Струми, щопроходять при цьому вмісціпошкодження,сумірні ізструмами короткихзамиканьміж фазами. На генераторах, щомаютьвиведеніпаралельнігілки, длязахисту відвитковихзамиканьвстановлюєтьсяпоперечнадиференційний захист, щодіє навідключення генератора. На генераторах, що немаютьвиведенихпаралельнихгілок, захист відвітковихзамикань невстановлюється,оскількивиконанняїї в цьомувипадку порівняно складно, атакож бовітковихзамикання встаторі генератора, що несупроводжуютьсяоднофазнимзамиканням на грішну землю чибагатофазним короткимзамиканням,доситьрідкі.

 

2.Пошкодження обмотки ротора

>Замикання на грішну землю воднійточціланцюгапорушення не так нанормальну роботу генератора,струм умісціпошкодження не проходити, йсиметріямагнітного потоку непорушується. Однакнаявність одногозамикання на грішну землю ужепредставляєпевнунебезпеку для генератора, то ввипадкузамикання на грішну землю вдругійточціланцюгазбудженнячастина обмоткивиявитьсязамкнутоїнакоротко.

>Замикання на грішну землю в двох точкахланцюгапорушеннясупроводжуєтьсясильноювібрацією черезнесиметріїмагнітного потоку.Дуга вмісцізамиканняможепризвести дозначногопошкодження обмотки й стали ротора. Черезсильнувібраціїзамикання на грішну землю в двох точкахланцюгапорушення особливонебезпечно длясинхронних машин ізвиступаючими полюсами,якимиєгідрогенератори йсинхроннікомпенсатори.Внаслідок цого, як правило, несліддопускати роботигідрогенераторів йсинхроннихкомпенсаторів іззамиканням на грішну землю воднійточціланцюгазбудження.Необхіднонегайновідключати їхнього йвживатизаходів доусуненняпошкодження. Тому машинами ізвиступаючими полюсамипередбачається захист відзамикань на грішну землю воднійточціланцюгазбудження, щодіє на сигнал, а захист відподвійнихзамикань на грішну землю невстановлюється.

>Синхроннімашини безвиступаючихполюсів (>турбогенератори) ізнепрямимохолодженням обмоток ротора вбільшостівипадківможутьдеякий годинупрацювати занаявностіподвійногозамикання на грішну землю вланцюзіпорушення безістотнихпошкоджень. Тому турбогенератор припоявізамикання на грішну землю уколізбудженнязалишається вроботі й наньомувстановлюється захист відподвійнихзамикань на грішну землю, Яка убільшості машин ізнепрямимохолодженням обмотоквключається іздією на сигнал.

Напотужних турбогенераторах ізбезпосереднімохолодженнямпровідників обмотки ротора захист відподвійнихзамикань на грішну землю вланцюзіпорушеннявключається іздією навідключення. Припершійможливостіцігенераторитакожнеобхідновивести в ремонт.

Прироботі іззамиканням на грішну землю воднійточці обмотки роторатурбогенератори ізіонною чинапівпровідниковій системамизбудженнянеобхідно перекластирезервний (>машинний)збудник.

 

3.Ненормальнірежими

>Перевантаженнястатораструмом понадномінальноготягне за собоюперегрів йруйнуванняізоляції обмотки, що врезультатіможепризвести до короткогозамикання чизамикання на грішну землю.

Уексплуатацію усє понадвпроваджуютьсяпотужнітурбогенератори ізбезпосереднім, чи, якінодікажуть, ізфорсованимохолодженням обмоток, в якіохолоджуючасередовище (>водень чи вода)циркулюєвсерединітоковедущихстрижнів,завдякичомузабезпечуютьсякращіумовиохолодження й болеевисокіщільностіструму.Цігенератори, щомаютьменшірозміри йкращіекономічні характеристики,випускаютьсянашоїпромисловістючотирьохтипів:ТВФ,ТВВ, ТГВ йТВМ.Конструкціяцихгенераторів така, що смердотідопускаютьзначноменшуперевантаження, ніжгенератори ізнепрямимохолодженням.

>Дані, щовизначаютьтривалість припустимогоперевантаженнягенераторів,наведені в табл. 10-1.Допустимакратністьперевантаження в табл. 10-1вказанащодотривало припустимогоструму (приданихтемпературі йтискуохолоджувальноїсередовища).

Ащобчерговий персоналсвоєчасновживзаходів дорозвантаження генератора,встановлюєтьсяструмовий захист відперевантаження, щодіє на сигнал.Якщострумиперевантаження обмоткистатора, щовиникають унормальнихексплуатаційних режимах, порівняноневеликі, то, призовнішніх короткихзамиканнях смердотіможутьдосягати великих величин.Навітькороткочаснепроходження такихструмівстановитьнебезпеку для обмоткистатора.

Длязапобіганняпошкодження генератора вразі,якщо короткій нозізамикання не якщовимкненозахистомліній читрансформаторів, служити максимальнаструмовий захист із пуском понапрузі чи безнього, щодіє навідключення генератора.

>Найбільшважкінаслідки для генератораможуть матірмісце призовнішніхнесиметричних короткихзамиканнях (>двофазних чиоднофазних). У цьомувипадкунерівність (>несиметрія)струмів у фазахстаторавикликаєпідвищененагрівання ротора йвібрацію генератора, щоможепризвести до йогопошкодження.Несиметріяструмівстатораможевиникнутивнаслідокобривуоднієї із фаз, атакожвідмови увключенні чивідключенніоднієї із фазвимикача.

>Допустиматривалістьпроходження по генераторуструмузворотноїпослідовностіможе бутивизначена згідно ізнаступнимвисловом:

>Захист генератора відзовнішніхнесиметричних короткихзамикань йнесиметричнихрежимівздійснюєтьсяструмовимзахистомзворотнійпослідовності, щодіє на сигнал й навідключення.

>Перевантаження поструму роторагенераторів йсинхроннихкомпенсаторів ізнепрямимохолодженнямвизначаєтьсяприпустимимперевантаженнямстатора, атурбогенераторів ізбезпосереднімохолодженням обмотки ротораобмежуєтьсянаступними годиною [Л. 41]:

Длязапобіганняпошкодження ротора приперевантаженні його обмотки под годинуфорсуваннязбудження на генераторах ізбезпосереднімохолодженнямпередбачаєтьсяавтоматичнеобмеженнятривалостіфорсировки.

Зтією жметою на турбогенераторах ізбезпосереднімохолодженням, але вдеякихгідрогенераторахпередбачається захист ротора відперевантаження, щодіє навідключення генератора чи навідключенняАГП (на турбогенераторах) й переводити генератор васинхронний режим,якщоостанній припустимо.

>Підвищеннянапруги нависновках обмоткистатораможе привести до пробоюізоляції йвиникненню вгенераторібагатофазного короткогозамикання.Небезпечне дляізоляціїпідвищеннянапругивиникає на генераторахвнаслідокзникненнямагнітного потокуреакціїстатора й збільшенняшвидкостіобертання агрегату, щовідбувається прискиданнінавантаження.

На турбогенераторах регуляторшвидкостізапобігаєзначне збільшенняшвидкості, й,крім того,якщошвидкістьобертанняперевищить 110%номінальної,спрацює автомат безпеки йповністюприпинить доступ парі втурбіну.Навпаки, нагідрогенераторах прискиданнінавантаженняможуть матірмісце збільшенняшвидкостіобертання на 40-50%вищенормальної йвідповіднепідвищеннянапругистатора. Тому захист відпідвищеннянапругивстановлюється лише нагідрогенераторах іздією навідключення генератора й автоматагасіння поля (>АГП).

Доненормальним режимамвідноситьсятакож робота синхронного генератора беззбудження (>наприклад, привідключенніАГП), так званьасинхронний режим. Прироботі васинхронномурежимізбільшуєтьсяшвидкістьобертання генератора йвиникаєпульсаціяструмустатора.

>Більшістьтурбогенераторів ізнепрямимохолодженням, завинятком машин ізнабірнимизубцямироторів,можетривало (до 30хв)працювати васинхронномурежимі ізнавантаженням до 60%номінальної.

Длятурбогенераторів ізбезпосереднімохолодженням обмотки роторадопускається робота васинхронномурежимі ізнавантаженням не понад 40%номінальної:серіїТВФпротягом 30хв, асерійТВВ й ТГВ - 15хв.

 

4.Асинхронний режим роботи

>Асинхронний режим роботигідрогенераторів вбільшостівипадківсупроводжуєтьсязначнимзниженнямнапруги й великимикачаннями, при якіструмстатораможе вкількаразівперевищуватиномінальний.Необхідно тому вразівтратизбудження всегідрогенератори, атакожтурбогенератори, щомаютьослабленуконструкцію (>набірний ротор,дротовібандажі),відключити чинегайновжитизаходів довідновлення нормального режиму.

Удеякихвипадкахвтратазбудження, непредставляючинебезпеки самих генератора,можепослужити причиноюпорушеннястійкостіпаралельної роботиенергосистеми. Цеможестатися,якщопотужність генератора, щовтративзбудження, велика, йенергосистема неможенавітькороткочаснопокритидефіцитреактивноїпотужності, щовиниквнаслідоквтратизбудження генератором. У цьомувипадку генератор, щовтративзбудження,також винен бутинегайновідключений відмережі.Всізахисту, щодіють навідключеннявимикача генератора,одночасновідключаютьАГП.

Длязапобіганняпожежі вгенераторі, щомаєповітрянеохолодження,черговий персонал привнутрішніх короткихзамиканняхпускає в генератор воду. Наелектростанціях безобслуговуючого персоналу пуск води в генератор проводитисяавтоматично приспрацьовуваннізахисту відвнутрішніх короткихзамикань вобмотцістатора.

На генераторах, щопрацюють лише ізводневимохолодженням, установок длягасінняпожежі непередбачається, боводень непідтримуєгоріння. Длягасінняпожежі навипадок роботицих машин ізповітрянимохолодженням (>якщоцедопускається)застосовуєтьсявуглекислота.


>Література

1.rza.org.ua/rza/a-62.html


Схожі реферати:

Навігація