Реферати українською » Физика » Використання мови програмування Turbo Pascal при розв'язуванні задач з фізики


Реферат Використання мови програмування Turbo Pascal при розв'язуванні задач з фізики

>Використаннямовипрограмування TurboPascal прирозв’язуванні завдань ізфізики

>Дуже часто вучнів йстудентіввиникає потребашвидкорозв’язати тих чиіншізадачі ізфізики. Цеможе бутизумовлено шлюбом години, великимоб’ємом роботи, якоїнеобхідновиконати тощо.Дуже частоїм доводитисявиконуватикількаоднотипних завдань, котрівідрізняютьсялишезначенням величин, котрі дано заумовоюзадачі. У такомувипадку можнаобійтися безрозв’язуваннякожноїзадачіокремо. Великудопомогуучневі чи студентові при цьомуможенадативмінняпрограмувати мовоюпрограмуванняPascal.Необхідно матірперсональнийкомп’ютер чи ноутбук йсередовищепрограмування TurboPascal.Написаніпрограми дозволятимиттєворозв’язуватизадачіпевного типу.Найголовніше –попередньорозв’язатихоча б одне завдання цого типуписьмово у тому,щоб бувзразок, поякомунадалі можнаписатипрограми. Отже,нижче будутьнаведеніприкладинаписанняпрограм мовою TurboPascal дляшвидкогорозрахунку тихий чиіншихфізичних величин.

>фізичнийтілопрограмуванняpascal


1. Завдання назнаходженняшвидкостіфізичноготіла,якщовідомо шлях й годину

>varv,s,t: real;

>begin

>writeln ('>Введітьвідстань (в метрах) й годину (в секундах)');

>readln (>s,t);

>v:=s/t;

>writeln ('>Швидкістьтіла = ', v, ' м/с');

end.

>Якщонеобхіднознайти годину,якщовідомовідстань йшвидкість, тоданійпрограмізмінюємонаступні рядки:

>writeln ('>Введітьвідстань (в метрах) й годину (в секундах)');

>readln (>s,t);

>v:=s/t;

>writeln ('>Швидкістьтіла = ', v, ' м/с');

наwriteln ('>Введітьвідстань (в метрах) йшвидкість (в метрах за секунду)');

>readln (>s,v);

>t:=s/v;

>writeln ('Час рухутіла = ', v, ' з');

2. Завдання назнаходженняшвидкості двохфізичнихтілодневідносно одного,якщо смердотірухаютьсявздовжоднієїлінії:

>varv1,v2,v: real;

>begin

>writeln ('>Введітьшвидкість Першого й іншоготіла (в метрах за секунду).Якщотіларухаються впротилежнихнапрямках,однезізначеньшвидкостівведітьзі знаком «>мінус»);

>readln (>v1,v2);

>v:=v1+v2;

>writeln ('>Швидкістьтілодневідносно одного = ', v, ' м/с');

end.

3. Завдання назнаходження шляху, що проходитифізичнетіло запевний годину,рухаючись ізприскоренням йпочатковоюшвидкістю (>тіло,кинуте іздеякоївисоти):

>vars ,>v0,t: real;

>constg=9.81;

>begin

>writeln ('>Введітьпочатковушвидкість (в метрах за секунду) й годину (в секундах)');

>readln (>v0,t);

>s:=v0*t+(g*sqr(t)/2);

>writeln ('Шлях = ',s, ' м');

end.

4. Завдання назнаходженняперіоду тачастотиколивань зациклічноючастотою.

>varw,T,v: real;

>constPi=3.14;

>begin

>writeln ('>Введітьзначенняциклічноїчастотиобертанняматеріальної точкинавколоосі (в секундах)');

>readln (w);

>T:=2*Pi/w;

>v:=1/T;

>writeln ('>періодобертанняматеріальної точки = ', T, ' з', ‘частотаобертанняматеріальної точки = ’, v, ‘ гц’);

end.

5. Завдання назнаходженнядоцентровогоприскорення зарадіусом йлінійноюшвидкістюобертанняматеріальної точкинавколоосі:

>vara,r,v: real;

>begin

>writeln ('>Введітьзначенняшвидкостіобертання точки (в м/с) йрадіуса (в м)');

>readln (>v,r);

>a:=sqr(v)/r;

>writeln ('>доцентровеприскорення точки = ’, a, ‘>м/сек.в кв.’);

end.

6. Завдання назнаходженнякінетичноїенергіїтілавідомоїмаси, щорухається ізвідомоюшвидкістю:

>varE,m,v: real;

>begin

>writeln ('>Введітьзначенняшвидкостітіла (в м/с) й йогомаси (в кг)');

>readln (>v,m);

E:=m*sqr(v)/2;

>writeln (‘>кінетичнаенергіятіла = ’, E, ‘ Дж’);

end.


7. Завдання назнаходження роботисили попереміщеннютілавідомоїмаси напевнувідстань:

>varA,m,s: real;

>begin

>writeln ('>Введітьмасутіла (в кг) йпереміщення (в м)');

>readln (>m,s);

>A:=m*9.81*s;

>writeln (‘робота = ’, A, ‘ Дж’);

end.

8. Завдання назнаходження роботи,необхідної у тому,щобзмінитикінетичнуенергіютілавідомоїмаси (йогошвидкість):

>varA,m,v1,v2: real;

>begin

>writeln ('>Введітьзначенняпочаткової такінцевоїшвидкостітіла (в м/с) й йогомаси (в кг)');

>readln (>v1,v2,m);

A:= (>m*sqr(v1)/2)-(m*sqr(v2)/2);

>writeln (‘робота позмінікінетичноїенергіїтіла = ’, A, ‘ Дж’);

end.

>Від’ємнезначення роботи якщовказувати тих, що у тому,щобзмінитишвидкість,требазбільшитикінетичнуенергіютіла.

9. Завдання назнаходження годинипольотутіла,кинутого подкутом до обрію ізвідомоюпочатковоюшвидкістю:

>varalpha,t,v0: real;

>constg=9.81;

>begin

>writeln (‘>Введітьзначеннякута (врадіанах) йпочатковушвидкість (в м/с)');

>readln (>alpha,v0);

>t:=v0*sin(alpha)/g;

>writeln (‘ годину = ’,t, ‘ з’);

end.

10. Наштовхання ядра,кинутого подкутомalpha до обрію, витрачена робота А. Черезякий годинуt й наякійвідстаніs відмісцякидання ядровпаде на грішну землю?Масатілаm.

>varalpha,t,A,m,s: real;

>constg=9.81;

>begin

>writeln (‘>Введітьзначеннякута (врадіанах),масутіла (в кг), роботу (в Дж)');

>readln (>alpha,m,A);

>t:=(2*sin(alpha)*sqrt(2*A))/(g*sqrt(m));

>s:=t*cos(alpha)*sqrt(2*A/m);

>writeln (‘ годину = ’,t, ‘ з’, ‘відстань = ’,s, ‘ м’);

end.

11. Завдання назнаходженнясилигравітаційноївзаємодіїміждвоматіламивідомоїмаси, котрізнаходяться навідомійвідстаніодне від одного:

>varm1,m2,r,F: real;

>constG=6.67E-11;

>begin

>writeln (‘>Введітьмасу Першого й іншоготіл (в кг) йвідстаньміж ними (в м)');

>readln (>m1,m2,r);

>F:=G*m1*m2/sqr(r);

>writeln (‘F = ‘, F, ‘М’);

end.

12.Обчислитигравітаційнусталу G, знаючирадіусземноїкулі R,середнюгустинуземліr йприскореннявільногопадіння g наповерхні землі:

>varR,G,r1,g1: real;

>begin

>writeln (‘>введітьрадіус (в м),середнюгустину (вкг/куб.м) йприскореннявільногопадіння (вН/с)');

>readln (>R,r1,g1);

>G:=(3*g1)/(4*3.14*R*r1);

>writeln (‘G = ‘, G);

end.

13. Завдання назнаходження моментуінерції I та моментуімпульсу Lкулімасоюm йрадіусомr:

>varI,L,m,r,T: real;

>begin

>writeln (‘>введітьрадіус (в м),масу (в кг) йперіодобертання (в з)кулі');

>readln (>r,m,T);

>I:=0.4*m*sqr(r);

>L:=I*2*3.14/T;

>writeln (‘I = ‘, I, ‘кг*кв.м’, ‘L = ’, L, ‘>кг*кв.м/с’);

end.

14. Завдання назнаходженняенергії,необхідної длянагріваннятілавідомоїмаси,виготовленого ізвідомогоматеріалу, напевнукількістьградусівЦельсія чиКельвіна:

>varQ,c,m,t12: real;

>begin

>writeln (‘>введітьпитомутеплоємністьречовини (вДж/кг*К), масутіла йрізницю температур');

>readln (>c,m,t12);

>Q:=c*m*t12;

>writeln (‘>Q = ‘,Q, ‘ Дж’);

end.

15. Заякий годинуtкип’ятильникпотужністюPнагріє водумасоюm дотемпературикипіння відпочатковоїтемпературиt0?

>varP,c,m,t,t0: real;

>begin

>writeln (‘>введітьмасу води (в кг),потужність (в Вт) тапочаткову температуру води (в градусахЦельсія)');

>readln (>m,P,t0);

>t:=(4200*m*(100-t0))/P;

>writeln (‘>t = ‘,t, ‘ з’);

end.

16. Завдання назнаходженнясиливзаємодіїміждвома зарядами, щознаходяться напевнійвідстані увакуумі чи вповітрі:

>varF,q1,q2,r: real;

>constk=9E10;

>begin

>writeln (‘>введітьмодулі Першого та іншогозарядів (вКл) тавідстаньміж ними (в м)');

>readln (>q1,q2,r);

>F:=k*q1*q2/sqr(r);

>writeln (‘F = ‘, F, ‘ H’);

end.

17. Завдання назнаходженнявеличининапруженості, якоїстворює зарядq навідстаніr від собі:

>varE,q,r: real;

>constk=9E10;

>begin

>writeln (‘>введіть модуль заряду (вКл) тавідстань доданої точки (в м)');

>readln (>q,r);

>E:=k*q/sqr(r);

>writeln (‘E = ‘, E, ‘В/м’);

end.

18. Завдання назнаходженняпотенціалу,якийстворює даний заряд надеякійвідстані від собі:

>varf,q,r: real;

>constk=9E10;

>begin

>writeln (‘>введіть модуль заряду (вКл) тавідстань доданої точки (в м)');

>readln (>q,r);

>f:=k*q/r;

>writeln (‘потенціал = ‘,f, ‘ У’);

end.

19. Завдання назнаходження заряду конденсатора ізвідомоюємністю, щозаряджений допевноїнапруги:

>varc,q,u: real;

>begin

>writeln (‘>введітьелектроємність конденсатора (в Ф) танапругу на йогообкладках (в У)');

>readln (>c,u);

>q:=c*u;

>writeln (‘q = ‘,q, ‘Кл’);

end.

20. Завдання назнаходженняенергії конденсаторавідомоїємності,зарядженого допевноїнапруги:

>varW,C,U: real;

>begin

>writeln (‘>введітьелектроємність конденсатора (в Ф) танапругу на йогообкладках (в У)');

>readln (>C,U);

>W:=C*sqr(U)/2;

>writeln (‘ W = ‘, W, ‘ Дж’);

end.

21. Завдання назнаходження годинирозряду конденсатораємністю З черезрезистором ізопором R віднапругиU1 донапруги U2:

>vart,C,R,U1,U2: real;

>begin

>writeln (‘>введітьелектроємність конденсатора (в Ф) ,опір резистора (вОм),початкову такінцевунапругу (в У)');

>readln (>C,R,U1,U2);

>t:=C*R*ln(U1/U2);

>writeln (‘t = ‘,t, ‘ з’);

end.

22. Завдання назнаходженняелектроємності конденсатора,якщовідомоплощаобкладок P.S,відстаньміж нимиd тавідноснадіелектричнапроникливістьдіелектрика e:

>varC,e,S,d: real;

>conste0=8.85E-12;

>begin

>writeln (‘>введітьплощу пластин (в кв. м) ,відстаньміж ними (в м) тавідноснудіелектричнупроникливістьдіелектрика');

>readln (>S,d,e);

>C:=e*e0*S/d;

>writeln (‘ З = ‘, З, ‘ Ф’);

end.

23. Завдання назнаходженняелектричного опорупровідника принагріванні допевноїтемператури,якщовідомо йогоопір при 0 проЗ,температурнийкоефіцієнт опору та температуру, доякоївіннагрівається:

>varR,R0,t,x: real;

>begin

>writeln (‘>введітьопірпровідника при 0градусівЦельсія (вОм), температуру (в градусахЦельсія) татемпературнийкоефіцієнт опорупровідника‘);

>readln (>R0,t,x);

>R:=R0*(1+x*t);

>writeln (‘ R = ‘, R, ‘Ом’);

end.

24. Завдання назнаходженнятемператури, доякоїнагрівсяпровідник ізвідомимтемпературнимкоефіцієнтом опору,якщовідомо йогоопір при 0 проЗ та приданійтемпературі:

>varR,R0,t,x: real;

>begin

>writeln (‘>введітьопірпровідника при 0градусівЦельсія та приданійтемпературі (вОм) татемпературнийкоефіцієнт опорупровідника‘);

>readln (>R0,R,x);

>t:=((R/R0)-1)/x;

>writeln (‘t = ‘,t, ‘градусівЦельсія’);

end.

25. Завдання назнаходженнясилиструму вколі за законом Ома для ділянки кола:

>varR,U,I: real;

>begin

>writeln (‘>введітьопір (вОм) танапругу (в У)‘);

>readln (R, U);

>I:=U/R;

>writeln (‘ I = ‘, I, ‘ A’);

end.

26. Завдання назнаходженнясилиструму вколі за законом Ома дляповного кола:

>varR,U,I,r1: real;

>begin

>writeln (‘>введітьзовнішнійопір тавнутрішнійопірджереластруму (вОм) таелектрорушійну силу (в У)‘);

>readln (>R,r1, U);

>I:=U/(R+r1);

>writeln (‘ I = ‘, I, ‘ A’);

end.

27. Завдання назнаходженнявнутрішнього опоруджереластруму:

>varR,U,I,r1: real;

>begin

>writeln (‘>введітьзовнішнійопір (вОм), силуструму вколі (в А) таелектрорушійну силу (в У)‘);

>readln (>R,I,U);

>r1:=(U/I)-R;

>writeln (‘r = ‘,r1, ‘Ом’);

end.

28. Завдання назнаходження роботи, якоївиконуєелектричнийструм,якщовідомо годину, силуструму йопірпровідника:

>var R,I,A,t: real;

>begin

>writeln (‘>введітьопір (вОм), силуструму (в А) та годинупроходженняструму (в з)‘);

>readln (>R,I,t);

>A:=sqr(I)*R*t;

>writeln (‘ A = ‘, A, ‘ Дж’);

end.

>якщовідомо не силаструму, анапруга, тозамінити рядки

>writeln (‘>введітьопір (вОм), силуструму (в А) та годинупроходженняструму (в з)‘);

>readln (>R,I,t);

>A:=sqr(I)*R*t;

>writeln (‘ A = ‘, A, ‘ Дж’);

на

>writeln (‘>введітьопір (вОм),напругу (в У) та годинупроходженняструму (в з)‘);

>readln (>R,U,t);

>A:=sqr(U)*t/R;

>writeln (‘ A = ‘, A, ‘ Дж’);

29. Завдання навизначеннякоефіцієнтакорисної діїджерелаелектричногоструму,якщовідомозовнішнійопірнавантаження йвнутрішнійопірджереластруму:

>varR,r1,n: real;

>begin

>writeln (‘>введітьзовнішнійопірнавантаження тавнутрішнійопірджереластруму (вОм)‘);

>readln (>R,r1);

>n:=(R/(R+r1))*100;

>writeln (‘ККД = ‘, n, ‘ %’);

end.

30. Завдання назнаходженняпотужностіелектричногоструму,якщовідомо силуструму йнапругу:

>varP,U,I: real;

>begin

>writeln (‘>Введіть силуструму танапругуспоживачаелектричногоструму‘);

>readln (>I,U);

>P:=U*I;

>writeln (‘P = ‘,P, ‘ Вт’);

end.

31.Якийоб’єм води V можназакип’ятити,затратившиQ Дженергії.Початкова температура води T >oЗ.

>varV,t,Q: real;

>constr=1000;c=4200;

>begin

>writeln (‘>введітькількістьенергії (в Дж) тапочаткову температуру води (в градусахЦельсія)‘);

>readln (>Q,t);

>V:=1000*Q/(c*r*(100-t));

>writeln (‘ V = ‘, V, ‘літрів’);

end.

32. Завдання назнаходженняфокусноївідстанілінзи,якщовідомаїїоптична сила.

>varF,D: real;

>begin

>writeln (‘>Введітьоптичну силулінзи (вдптр)’);

>readln (D);

>F:=1/D;

>writeln (‘ F = ‘, F, ‘ м’);

end.

33.РадіусикривизниповерхоньдвовипуклоїлінзиR1 йR2.Знайтиоптичну силулінзи D,якщопоказникзаломлення дляматеріалу, ізякого вонавиготовлена,дорівнює n.

>varR1,R2,D,n: real;

>begin

>writeln (‘>введітьрадіусикривизнилінзиR1 йR2 (в м) тапоказникзаломлення‘);

>readln (>R1,R2,n);

>D:=(n-1)*((1/R1)-(1/R2));

>writeln (‘ D = ‘, D, ‘дптр’);

end.

>Вивчивши структуруцихпрограм, студент чиученьзможе безборонносамостійнописатидопоміжніпрограми, котрізначнополегшать процеснавчання тапідвищать йогоефективність.


Схожі реферати:

Навігація