Реферати українською » Физика » Основи електроніки


Реферат Основи електроніки

>Лекція 16. Тема 10

>ОСНОВИЕЛЕКТРОНІКИ

10.1Електронно-дірковийперехід

>Хімічнимелементомназиваєтьсяз'єднанняатомів ізоднаковим зарядом ядра. Уприроді із всіххімічнихелементів лишегази:гелій, неон таіншізнаходяться водноатомномустані.Всііншіелементитяжіютьз'єднатися одна впевному порядку,утворюючимолекули.З'єднання упевному порядкуатомів й молекулназиваєтьсяречовиною.Твердаречовинамає свою структуру йскладається ізатомів, щомають усвоємускладі ядра іелектрони, котрізнаходяться навизначенихенергетичнихрівнях (>заповнена зона,заборонена зона,валентна зона, зонапровідності).

Уречовині, якоїназивають >напівпровідником,валентна зона й зонапровідностірозділенізабороненоюзоною, упровідникутакийрозподілвідсутній, адіелектрикує, але й шириназабороненоїзонинабагато більше, ніж унапівпровідника.Розрізняютьвласнінапівпровідники танапівпровідники іздомішкою.Власниминапівпровідникамиєхімічніелементи IVгрупиперіодичноїтаблиціМенделєєва:кремній (Si),германій (>Ge), щомають 4валентнихелектрони, котріможутьвступити вхімічнийзв'язок ізелектронамиіншихатомів. Принезначнійтемпературі один чидекілька ізцихвалентнихелектронівможутьпереходити до зонипровідності навідміну віддіелектрика.

>Властивістьатомів одногохімічногоелементаприєднуватипевнукількістьатомівіншиххімічнихелементівназиваєтьсявалентністю.З'єднанняатомівхімічнихелементів у молекулуназиваєтьсяхімічнимзв'язком.Вінможевиникнути,наприклад, приутворенніелектронних пар: двохелектронів, котрі належатиодночаснодвом атомам (>тобтообертаютьсянавколо ядер двохатомів);такийхімічнийзв'язокназиваєтьсяковалентнимзв'язком.Якщоковалентнийзв'язокутворюється врезультаті переходуелектронної парі від одногохімічногоелемента – донора (>постачальникаелектронів) доіншогохімічномуелементу –акцептору (>користувачуелектронів), тотакийхімічнийзв'язокназиваєтьсядонорно-акцепторнимзв'язком.

>Напівпровідник іздомішкоюутворюється утакийспосіб.Якщо вхімічнийелемент IVгрупи внестидомішку (>хімічнийелемент Vгрупи), то, прикімнатнійтемпературіатомидомішкивіддають 5-їелектрон,який небереучасті устворенніхімічного зв'язку. Урезультатіатомидомішки, котрірозташовані увузлахкристалічнихрешіток,стаютьпозитивнимиіонами, аотриманійречовиніз'являютьсявільніелектрони.Такіречовини, у якіносіямизарядівєелектрони,називають >напівпровідникамиn-типу (n – «>negative» –негативний), а >домішки,завдякиякимвиникаютьвільніелектрони,називають >донорними.

>Якщо вхімічнийелемент IVгрупи внести якдомішкухімічнийелемент IIIгрупи, то, прикімнатнійтемпературіатомидомішкизахоплюютьелектрони удеякихатомівхімічногоелемента IVгрупи дляутворенняхімічного зв'язку. Урезультатіціатоми,розташовані увузлахкристалічнихрешіток,стаютьпозитивнимиіонами,навколо якізнаходятьсянейтральніатоми.Нейтральніатоми, котрізнаходятьсябіляіона,віддають своїелектрони позитивномуіону,роблячи йогонейтральним; при цьому смердоті самстаютьпозитивнимиіонами. Отже,місце позитивногоіона завісься годинузмінюється,начебтопереміщуєтьсяпозитивний заряд,якийдорівнює за модулем зарядуелектрона.Відсутністьелектрона ватомінапівпровідниканазиваютьдіркою, котрамаєпозитивний заряд,рівний за модулем зарядуелектрона.Такіречовини, у якіносіямизарядівєдірки,називають >напівпровідниками >р-типу (р – «>positive» –позитивний), а >домішки,завдякиякимвиникаютьдірки,називають >акцепторними.>Якщоз'єднатинапівпровідникр-типу ізнапівпровідникомn-типу, тоутворитьсянапівпровідникр-n-типу (>якиймаєр-шар таn-шар) умісці їхньогоз'єднаннястворитьсяелектронно-дірковийперехід (>р-n-перехід), уякомуелектрониn-шарузаповнюютьдіркир-шару. Тому вмісціз'єднанняутвориться кулюречовини, що немаєвільнихзарядів (>тобто із великимопором),якийназивають >замикаючим кулею.Товщиназамикаючого куліскладаєкількамікрометрів, йогорозширеннюперешкоджаєелектричне полінерухомихіонівдомішок. Отже, у нейтральномустані, колипотенціали накінцяхнапівпровідникадорівнюють нулю,упорядкований йспрямований рухзарядів уньомувідсутній,тобто силаструмудорівнює нулю (>рис.10.1).


>Якщо відджерелаелектрорушійноїсили дор-шаруотриманогонапівпровідникаприкластипозитивнийпотенціал (+j), а доn-шару –негативнийпотенціал (–j), тоелектрони поддієюприкладеноїнапруги ізn-шарупочнутьпроникати вр-шар,заповнюючидірки.Нестачаелектронів уn-шарі тадірок ур-шарікомпенсується зарахунокджерелаелектрорушійноїсили:електрони відджереланадходять уn-шар, а ізр-шаруелектронинадходять доджерела,утворюючи в цьомушарідірки.Цейупорядкований йспрямований рухвільнихзарядів унапівпровіднику (>прямійелектричнийструм)відбуваєтьсядоти,поки доньогоприкладена пряманапруга відджерелаелектрорушійноїсили: «+» – дор-шару, а «–» – доn-шару (>рис.10.2).


>Якщо відджерелаелектрорушійноїсили дор-шаруотриманогонапівпровідникаприкластинегативнийпотенціал (–j), а доn-шару –позитивнийпотенціал (+j), тоелектрони поддієюприкладеноїнапруги ізn-шарупочнутьнадходити доджерела, ізякого будутьпроникати вр-шар,заповнюючидірки (>тобтовідбудетьсярозширеннязамикаючого кулі).Цей процесприпиниться, колитовщиназамикаючого кулі станіпропорційноюприкладенійнапрузіджерела. Унапівпровіднику якщовідбуватисянезначнийупорядкований йспрямований рухзарядів (>зворотнийелектричнийструм)доти,поки доньогоприкладеназворотнанапруга відджерелаелектрорушійноїсили: «–» – дор-шару, а «+» – доn-шару (>рис.10.3).

Отже,речовини,електропровідність якізнаходитьсяміжпровідниками тадіелектриками,називаютьнапівпровідниками,характернимивластивостями якіє:

–напівпровідник припрямійнапрузі проводитиелектричнийструм в одномунапряму (>єпровідником), а призворотнійнапрузі практично не проводитиелектричнийструм (>єдіелектриком);

– призбільшеннітемпературипитомийопірнапівпровідниківзнижується (>провідників,навпаки,зростає).

>Запитання для самоконтролю

1.Якіречовининазиваютьнапівпровідниками?

2.Якимивластивостямиволодіютьнапівпровідники?

3. якутворюютьсянапівпровідники?

4. Колиєносіямизарядів унапівпровідникахn-типу?

5. якутворюютьсянапівпровідникиn-типу?

6. Колиєносіямизарядів унапівпровідникахр-типу?

7. якутворюютьсянапівпровідникир-типу?

8. якутворюютьсянапівпровідникир-n-типу?

9. Колирозуміється подр-n-переходом?

10. Колирозуміється подзамикаючим кулею?

11. Колирозуміється подпрямимструмом йпрямоюнапругоюнапівпровідника?

12.Опишіть роботунапівпровідникар-n-типу припрямійнапрузі.

13. Колирозуміється подзворотнимструмом йзворотноюнапругоюнапівпровідника?

14.Опишіть роботунапівпровідникар-n-типу призворотнійнапрузі.

 

10.2Напівпровідниковийдіод

>Напівпровідниковий >діод >являє собоюелектроннийпристрій із однимелектронно-дірковим переходом (>р-n-переходом) йдвомавиводами.

Узалежності від конструктивноговиконанняр-n-переходурозрізняютьточковідіоди, котрімаютьнезначнупотужність, таплощиннідіоди, котрімаютьзначнупотужність. Напринциповихелектричних схемахлітерно-графічнепозначеннянапівпровідниковогодіоданаступне:

>Залежністьсилиструму вдіоді відприкладеної доньогонапруги,вольт-амперна характеристика (>ВАХ), показано нарис.10.4.Вона жєузагальненоюВАХр-n-переходу.Вольт-амперна характеристиканапівпровідниковогодіодамає трихарактерних ділянки:

1 – робота припрямійнапрузі (>протікаєпрямийструм:р-n-перехідвідкритий, й силаструму обмежена лишеопоромматеріалунапівпровідника);

2 – робота призворотнійнапрузі (>протікаєзворотнийструм:р-n-перехідзакритий, йструмнезначноїсили проходити зарахунокнезначноїкількості неосновнихносіїввільнихзарядів уматеріалінапівпровідника (>електронів ур-шарі тадірок уn-шарі);

3 – робота принапрузі пробою (>зворотнийструмрізкозбільшується:відбуваєтьсярізке, («>лавиноподібне») збільшення неосновнихносіїввільнихзарядів уматеріалінапівпровідника (>електронів ур-шарі тадірок уn-шарі) призбільшеннізворотноїнапруги).Дляоцінки тавиборунапівпровідниковихдіодівуказуютьнаступнітехнічніпараметри:

–прямийструм: максимальноприпустимий (>середній заперіод)струм, силаякоговизначаєтьсянагріваннямдіода;

– пряманапруга: прямаімпульсна максимальнанапруга дляприпустимогоімпульсу прямогоструму;

–потужність, щорозсіюєтьсядіодом: максимальнапотужність, якоїздатнийрозсіюватидіод;

–зворотнанапруга:зворотнаімпульсна максимальнанапруга, Якадорівнює 70 % віднапруги пробою;

–зворотнийструм: силаструму,якийпротікає призворотнійнапрузі.

>Напівпровідниковідіодивипускаютькремнієві (наосновікремнію) йгерманієві (наосновігерманію):кремнієвідіодиздатніпрацювати притемпературі від120°С до150°С припрямійнапрузіблизько 1 У,германієвідіодиздатніпрацювати притемпературі від55°С до85°С припрямійнапрузіблизько 0,3 У. Дляодержаннябільшоїзворотноїнапругидіодиз'єднуютьпослідовно, аодержаннябільшого прямогострумудіодиз'єднують паралельно.

>Якщономінальний режим роботидіодазнаходиться назворотнійчастині йоговольт-амперної характеристики (>рис.10.4,ділянка 2), тодіодназивають >стабілітроном.

Напринциповихелектричних схемахлітерно-графічнепозначеннястабілітронанаступне:

>Стабілітронпризначений длястабілізаціїнапруги,тобтопідтримкинапруги на одномурівні.Стабілітронвключають паралельнонавантаженню (>рис.10.5). Призбільшеннівхідноїнапругизростаєструм уколі >R1>VD, анапруга нанавантаженні U>нав (Якадорівнюєнапрузістабілізації) практично не було зарахунокспаданнянадлишковоїнапруги нарезисторі >R1.>Запитання для самоконтролю

1.Якийелектроннийпристрійназиваєтьсянапівпровідниковимдіодом?

2. якнапівпровідниковийдіодпозначається напринциповійелектричнійсхемі?

3.Опишіть роботунапівпровідниковогодіода,використовуючи йоговольт-амперну характеристику.

4.Перелічітьтехнічніпараметринапівпровідниковогодіода.

5. яквибратинапівпровідниковийдіод?

6.Якийелектроннийпристрійназиваєтьсястабілітроном?

7. якстабілітронпозначається напринциповійелектричнійсхемі?

8.Приведітьпринциповуелектричну схемустабілізаціїнапруги ізрозшифровкоюлітернихпозначень.

9.Опишіть роботуприведеноїсхемистабілізаціїнапруги.


10.3Випрямленняперемінногоструму

>Випрямленнязмінногоструму в постійнаструмнеобхідно дляживленняпостійних машин,електроннихпристроїв таінших.

>Розглянемо >однопівперіодну схемувипрямлення (>рис.10.6).Вонаскладається із трансформатора, довторинної обмоткиякогопослідовнопідключаютьсядіод йспоживачелектроенергії.Випрямленняструму зацієюсхемоюздійснюється втакийспосіб: упершу половинуперіоду (у 1-їпівперіод)електричнийструм проходити черездіод, у другу половинуперіоду (у 2-їпівперіод)електричнийструмфактично не проходити черездіод, далі процесповторюється. Отже,протягом 1-гопівперіодунапруга нанавантаженніє, апротягом 2-гопівперіоду вонвідсутня.Струм,якийпротікає вколінавантаження,є >пульсуючим,тобтозмінюється його сила, але й незмінюється йогонапрям (>рис.10.7).


>Недолікомпоказаноївищесхемивипрямленняєзначнапульсаціявипрямленогоструму, що приводити донестабільногопостачаннянавантаженняелектроенергією.

Тому напрактиці в основномувикористовуютьмостову >двопівперіодну схемувипрямленнязмінногоструму (>рис.10.8).Вонаскладається із трансформатора, довторинної обмоткиякогопідключаютьсядіодний міст (>з'єднаннядіодів) йспоживачелектроенергії.Випрямленняструму зацієюсхемоюздійснюється втакийспосіб: у1-у половинуперіоду (у 1-їпівперіод)електричнийструм проходити черездіоди >VD1 й >VD2 (шляхструму показань незаштрихованимистрілками), у2-у половинуперіоду (у 2-їпівперіод)електричнийструм проходити черездіоди >VD3 й >VD4 (шляхструму показаньзаштрихованимистрілками), далі процесповторюється. Отже,напруга нанавантаженніє йпротягом 1-гопівперіоду, йпротягом 2-гопівперіоду.Струм,якийпротікає вколінавантаження,пульсуючий,тобтозмінюється його сила, але й незмінюється йогонапрям (>рис.10.9). Длязниженняпульсаціївипрямленогострумувикористовуютьфільтри, щозгладжують, набазіконденсаторів.


>Аналогічно (іздодаванням у схемувипрямлення двохдіодів) можнавипрямлятитрифазнийзміннийструм.

         Якщовторинна обмотка трансформаторамаєвивід відсередньої точки (у цьомувипадкуїїназиваютьнульовоюточкою), то тут длявипрямленнязмінногострумувикористовуютьдвопівперіодну ізнульовоюточкою схемувипрямлення (>рис.10.10), щодозволяєодержатитаку жвипрямленунапругу вспоживачаелектроенергії, як й увипадкузастосуваннямостовоїсхеми.>Запитання для самоконтролю

1.Приведітьпринциповуелектричну схемуоднопівперіодноговипрямленнязмінногосинусоїдногоструму ізпонижуючим трансформатором ізрозшифровкоюлітернихпозначень.

2.Опишіть роботуприведеноїсхемиоднопівперіодноговипрямлення.

3.Зобразітьграфічновипрямленийструм.

4.Приведітьпринциповуелектричну схемудвохпівперіодноговипрямленнязмінногосинусоїдногоструму ізпонижуючим трансформатором ізрозшифровкоюлітернихпозначень.

5.Опишіть роботуприведеноїсхемидвохпівперіодноговипрямлення.

6.Зобразітьграфічновипрямленийструм.

7.Приведітьпринциповуелектричну схемудвохпівперіодного ізнульовоюточкоювипрямленнязмінногосинусоїдногоструму ізпонижуючим трансформатором ізрозшифровкоюлітернихпозначень.

10.4Тиристор

>Тиристор –ценапівпровідниковийкерованийпристрій,якиймає двар-шара й дваn-шари, зтрьомаелектронно-дірковими переходами (>р-n-переходами) йтрьомавиводами.Вивід ізр-шаруназивають анодом,вивід ізn-шаруназивають катодом,третійвивідназиваютькеруючимелектродом,якийможеприєднуватися як дор-шару, то й доn-шару (>рис.10.11а, 10.11б).Напринциповихелектричних схемахлітерно-графічнепозначеннятиристоранаступне:


>Вольт-амперна характеристикатиристорамаєвигляд, показань нарис.10.12.Якщокеруючийелектрод непідключений домережі, то один ізр-n-переходівзакритий йтиристор працює на 1-їділянціВАХ.

         Значне збільшеннянапруги приводити доти, щотиристорпочинаєпрацювати на 2-їділянціВАХ. Урезультатінапруга натиристоріпадає, аструм черезньогозбільшується, що приводити до роботитиристора на 3-йділянціВАХ. Томувідсутністьпрямоїнапруги накеруючомуелектроді приводити доти, щотиристор переходити увідкритий стан призначнійнапрузі.

         Якщокеруючийелектродпідключений домережі й нанього подано пряманапруга, тотиристорвідразупочинаєпрацювати на 3-йділянціВАХ.Отже,наявністьпрямоїнапруги накеруючомуелектроді приводити доти, щотиристор переходити увідкритий стан принезначнійнапрузі.

>Тиристориможутьпропускатиелектричнийструм силою до 1,0 – 2,0 >кА принапрузі 0,1 – 4,0 кВ.

>Найбільше простотиристор можназастосувати якелектричний ключ (>рис.10.13).Тиристоривикористовуєтьсятакож длярегулюваннянапруги назатискахтрифазнихасинхроннихелектродвигунів таіншихцілей.

 

 

 

 

 

 

 >Запитання для самоконтролю

1.Якийелектроннийпристрійназиваєтьсятиристором?

2. яктиристорпозначається напринциповійелектричнійсхемі?

3.Опишіть роботутиристора,використовуючи йоговольт-амперну характеристику.

4. Для чогопризначенийтиристор?

10.5Транзистор,підсиленняелектричного сигналу

>Транзисторвинайдений у 1948 >році >американськимивченими Д.Бардіном, У.Браттейном й У.Шоклі, за щоїм бувприсудженаНобелівськапремія.

>Транзистор (>біполярний транзистор) –ценапівпровідниковийпристрій,якийпризначений дляпідсиленняелектричного сигналу (>струму,напруги), тамає двар-шари й одинn-шар (>рис.10.13а), чи одинр-шар й дваn-шари (>рис.10.13б), із2-маелектронно-дірковими переходами (>р-n-переходами) й3-мавиводами. Шарі, щознаходяться по краях транзистора,називаютьколектором йемітером, асередній кулюназивають базою.Напринциповихелектричних схемахлітерно-графічнепозначення транзисторанаступне:


Накожнийр-n-перехід транзистораможе бути подано як пряма, то йзворотнанапруги.Відповіднорозрізняютьчотирирежими роботи транзистора: режимвідсічення (режимзакритого транзистора) – наобидва переходьподаєтьсязворотнанапруга; режимнасичення (режимвідкритого транзистора) – наобидва переходьподається пряманапруга;активний режим – наемітернийперехідподається пряманапруга, наколекторнийперехідподаєтьсязворотнанапруга;інверсний режим – наемітернийперехідподаєтьсязворотнанапруга, наколекторнийперехідподається пряманапруга.

>Розглянемоактивний режим роботи транзистора.Між одним кулею (>емітером – «>випромінювачем»вільнихзарядів) таіншим кулею (базою – «>передавачем»вільнихзарядів)подаютьпрямунапругу,тобто однієюр-n-перехід.Міжіншим кулею (>колектором – «>одержувачем»електронів) й базоюподаютьзворотнунапругу,тобто надругийр-n-перехід. Одногор-n-перехід якщовідкритий, адругийр-n-перехід –закритий. Отже, уколі «>емітер – база» якщопротікатипрямийелектричнийструм, аколі «база –колектор» –зворотнийелектричнийструм:

 

Iе = Iдо + Iб ,                                                  (10.1)


де      Iе       – силаструму,якийпротікає вемітері, А;

          Iдо       – силаструму,якийпротікає вколекторі, А;

          Iб       – силаструму,якийпротікає вбазі, А.

Таким чином, транзистор можнарозглядати якпристрій, щорозподіляєелектричнийструм (>якийпротікає через одинелектрод –емітер),міждвомаіншимиелектродами (базою йколектором) увизначеномуспіввідношенні.Цявластивість транзисторавикористовується дляпідсиленняелектричного сигналу.Відношеннязмінисилиструму,якийпротікає вколекторі (DIдо), дозмінисилиструму,якийпротікає вбазі (DIб), принезміннійнапрузіміжемітером йколекторомназиваютькоефіцієнтомпередачі базовогоструму:

.                                                    (10.2)

Длятранзисторіврізнихтипів b = 15 – 500,тобто силаелектричногоструму,якийпротікає вколекторі,набагато понадсилиструму,якийпротікає вбазі.

Отже,якщострум убазі, якщовхідним сигналом, аструм уколекторі –вихідним сигналом, то транзистор якщопрацювати врежиміпідсиленнявхідногоелектричного сигналу. У цьомувипадкузагальноюточкоювхідного йвихідногоелектричного колаєемітер, а схемуназивають «ззагальнимемітером» (>рис.10.14). Схему «ззагальною базою»використовують дляпідсиленнянапруги (>рис.10.15).>Запитання для самоконтролю

1.Якийелектроннийпристрійназиваєтьсябіполярним транзистором?

2. якбіполярний транзисторпозначається напринциповійелектричнійсхемі?

3.Опишітьпристрійбіполярного транзистора.

4.Перелічітьрежими роботибіполярного транзистора.

5.Опишітьвключеннябіполярного транзистора врежиміпідсиленняструму.

6. Колирозуміється подкоефіцієнтомпередачі базовогоструму?

7.Опишітьвключеннябіполярного транзистора врежиміпідсиленнянапруги.

>напівпровідникпереміннийструм транзистор

>Лабораторнезаняття 16

«Основиелектроніки»

1.Виконати заподіянняінформаційно-репродуктивного йпрактично-стереотипного характеру,користуючисьтаблицями.

>Таблиця 10.1

Номерзапитання, заподіяння

>Запитання, заподіяння

Номервідповіді

1.    >Якіречовининазиваютьнапівпровідниками?
2.    >Якимивластивостямиволодіютьнапівпровідники?
3.    якутворюютьсянапівпровідники?
4.    Колиєносіямизарядів унапівпровідникахn-типу?
5.    якутворюютьсянапівпровідникиn-типу?
6.    Колиєносіямизарядів унапівпровідникахр-типу?
7.    якутворюютьсянапівпровідникир-типу?
8.    якутворюютьсянапівпровідникир-n-типу?
9.    Колирозуміється подр-n-переходом?
10.    Колирозуміється подзамикаючим кулею?
11.    Колирозуміється подпрямимструмом йпрямоюнапругоюнапівпровідника?
12.    >Опишіть роботунапівпровідникар-n-типу припрямійнапрузі.
13.    Колирозуміється подзворотнимструмом йзворотноюнапругоюнапівпровідника?
14.    >Опишіть роботунапівпровідникар-n-типу призворотнійнапрузі.

Уразівірноговиконання заподіяння>непарпар = 9

>Таблиця 10.1а

Номервідповіді

>Відповідь

1.    >Електрони поддієюприкладеноїзворотноїнапруги ізn-шарупочнутьнадходити вджерело, ізякого будутьпроникати вр-шар,заповнюючидірки (>тобтовідбудетьсярозширеннязамикаючого кулі).Цей процесприпиниться, колитовщиназамикаючого кулі станіпропорційноюприкладенійнапрузіджерела. Унапівпровіднику якщовідбуватисянезначнийупорядкований йспрямований рухзарядів (>зворотнийелектричнийструм)доти,поки доньогоприкладеназворотнанапруга відджерелаелектрорушійноїсили.
2.    >Місцез'єднанняр-шару таn-шару, уякомуелектрониn-шарузаповнюютьдіркир-шару.
3.    >Місцез'єднанняр-шару таn-шару, уякомуутворюється кулюречовини,який немаєвільнихзарядів (>тобтомає великийопір).
4.    >Різницяпотенціалів йелектричнийструм,якщо відджерелаелектрорушійноїсили дор-шарунапівпровідникаприкластипозитивнийпотенціал, а доn-шару –негативнийпотенціал.
5.    >Якщоз'єднатинапівпровідникр-типу ізнапівпровідникомn-типу.
6.    >Електрони поддієюприкладеноїпрямоїнапруги ізn-шарупочнутьпроникати вр-шар,заповнюючидірки.Нестачаелектронів вn-шарі тадірок ур-шарікомпенсується зарахунокджерелаелектрорушійноїсили:електрони відджереланадходять вn-шар, а ізр-шаруелектронинадходять уджерело,утворюючи в цьомушарідірки.Цейупорядкований йспрямований рухвільнихзарядів унапівпровіднику (>прямийелектричнийструм)відбуваєтьсядоти,поки доньогоприкладена пряманапруга відджерелаелектрорушійноїсили.
7.    >Різницяпотенціалів йелектричнийструм,якщо відджерелаелектрорушійноїсили дор-шарунапівпровідникаприкластинегативнийпотенціал, а доn-шару –позитивнийпотенціал.
8.    >Речовини, у яківалентна зона та зонапровідностірозділенізабороненоюзоною, ширинаякоїнабагато менше, ніж удіелектриків; при цьому їхніелектропровідністьзнаходитьсяміжпровідниками тадіелектриками.
9.    >Електрони.
10.   

– припрямійнапрузі проводитиелектричнийструм в одномунапряму (>єпровідником), а призворотнійнапрузі практично не проводитиелектричнийструм (>єдіелектриком);

– призбільшеннітемпературипитомийопірзнижується.

11.    Урезультатіхімічногодонорно-акцепторного зв'язку.
12.    >Якщо вхімічнийелемент IVгрупи доповнитиякостідомішкихімічнийелемент IIIгрупи, то, прикімнатнійтемпературіатомидомішкизахоплюютьелектрони вдеякихатомівхімічногоелемента IVгрупи дляутворенняхімічного зв'язку. Урезультатіціатоми, котрірозташовані увузлахкристалічноїрешітки,стаютьпозитивнимиіонами,навколо якізнаходятьсянейтральніатоми.Нейтральніатоми, щознаходятьсябіляіона,віддають своїелектрони позитивномуіону,роблячи йогонейтральним; при цьому смердоті самстаютьпозитивнимиіонами. Отже,місце позитивногоіона завісься годинуміняється,начебтопереміщаєтьсяпозитивний заряд, щодорівнює за модулем зарядуелектрона.
13.    >Якщо вхімічнийелемент IVгрупи внестидомішку (>хімічнийелемент Vгрупи), то, прикімнатнійтемпературіатомидомішкивіддають 5-їелектрон, що небере доля встворенніхімічного зв'язку. Урезультатіатомидомішки, котрірозташовані увузлахкристалічноїрешітки,стаютьпозитивнимиіонами, аотриманійречовиніз'являютьсявільніелектрони.
14.    >Дірки (>відсутностіелектронів в атомахнапівпровідника), котрімаютьпозитивний заряд, щодорівнює за модулем зарядуелектрона.

>Таблиця 10.2

Номерзапитання, заподіяння

>Запитання, заподіяння

Номервідповіді

1.    >Якийелектроннийпристрійназиваєтьсянапівпровідниковимдіодом?
2.    якнапівпровідниковийдіодпозначається напринциповійелектричнійсхемі?
3.    >Опишіть роботунапівпровідниковогодіода,використовуючи йоговольт-амперну характеристику.
4.    >Перелічітьтехнічніпараметринапівпровідниковогодіода.
5.    яквибратинапівпровідниковийдіод?
6.    >Якийелектроннийпристрійназиваєтьсястабілітроном?
7.    якстабілітронпозначається напринциповійелектричнійсхемі?
8.    >Приведітьпринциповуелектричну схемустабілізаціїнапруги ізрозшифровкоюлітернихпозначень.
9.    >Опишіть роботунаведеноїсхемистабілізаціїнапруги.
10.    >Приведітьпринциповуелектричну схемуоднопівперіодноговипрямленнязмінногосинусоїдногоструму ізпонижувальним трансформатором ізрозшифровкоюлітернихпозначень.
11.    >Опишіть роботунаведеноїсхемиоднопівперіодноговипрямлення.
12.    >Зобразітьграфічновипрямленийструм.
13.    >Приведітьпринциповуелектричну схемудвопівперіодноговипрямленнязмінногосинусоїдногоструму ізпонижувальним трансформатором ізрозшифровкоюлітернихпозначень.
14.    >Опишіть роботунаведеноїсхемидвопівперіодноговипрямлення.
15.    >Зобразітьграфічновипрямленийструм.
16.    >Приведітьпринциповуелектричну схемудвопівперіодного ізнульовоюточкоювипрямленнязмінногосинусоїдногоструму ізпонижувальним трансформатором ізрозшифровкоюлітернихпозначень.

Уразівірноговиконання заподіяння>непарпар = –6

>Таблиця 10.2а

Номервідповіді

>Відповідь

1.    Упершу половинуперіоду (в 1-їнапівперіод)електричнийструм проходити черездіод, у другу половинуперіоду (в 2-їнапівперіод)електричнийструмфактично не проходити черездіод, далі процесповторюється. Отже,протягом 1-гонапівперіодунапруга нанавантаженніє, апротягом 2-гонапівперіоди вонавідсутня.Струм, щопротікає вколінавантаження,єпульсуючим,тобтозмінюється його сила, але й незмінюється йогонапрям.
2. 
3.   

Призбільшеннівхідноїнапругизростаєструм уколі R1 – >VD, анапруга нанавантаженні U>нав (котрадорівнюєнапрузістабілізації) практично неміняється зарахунокпадіннянадлишковоїнапруги нарезисторі R1.

4. 
5. 
6. 
7.   

Упершу половинуперіоду (в 1-їнапівперіод)електричнийструм проходити черездіоди >VD1 й >VD2, у другу половинуперіоду (в 2-їнапівперіод)електричнийструм проходити черездіоди >VD3 й >VD4, далі процесповторюється. Отже,напруга нанавантаженніє іпротягом 1-гонапівперіоду, йпротягом 2-гонапівперіоди.Струм, щопротікає вколінавантаження,єпульсуючим,тобтозмінюється його сила, але й незмінюється йогонапрям.

8. 
9.    По прямомуструму,прямійнапрузі,потужності,зворотнійнапрузі,зворотномуструму.
10. 
11.    >Напівпровідниковийелемент з однимелектронно-дірковим переходом (>р-n-переходом) йдвомавиводами.
12.   

1 – робота припрямійнапрузі (>протікаєпрямийструм:р-n-перехідвідкритий, й силаструму обмежена лишеопоромматеріалунапівпровідника);

 

2 – робота призворотнійнапрузі (>протікаєзворотнийструм:р-n-перехідзакритий, йструмнезначноїсили проходити зарахунокнезначноїкількості неосновнихносіїввільнихзарядів уматеріалінапівпровідника (>електронів ур-шарі тадірок вn-шарі);

3 – робота принапрузі пробою (>зворотнийструмрізкозбільшується:відбуваєтьсярізке, («>лавіноподібне») збільшення неосновнихносіїввільнихзарядів уматеріалінапівпровідника (>електронів ур-шарі тадірок вn-шарі) призбільшеннізворотноїнапруги).

13.    >Напівпровідниковийелемент,номінальний режим роботиякогознаходиться назворотнійчастині йоговольт-амперної характеристики;призначений длястабілізаціїнапруги,тобтопідтримкинапруги на одномурівні;включають паралельнонавантаженню.
14.   

15.   

–прямийструм: максимальнодопустимий (>середній заперіод)струм, силаякоговизначаєтьсянагріваннямдіода;

– пряманапруга: прямаімпульсна максимальнанапруга для припустимогоімпульсу прямогоструму;

–потужність, щорозсіюєтьсядіодом: максимальнапотужність, якоїздатнийрозсіюватидіод;

–зворотнанапруга:зворотнаімпульсна максимальнанапруга, Якадорівнює 70 % віднапруги пробою;

–зворотнийструм: силаструму, щопротікає призворотнійнапрузі.

16. 


 


>Таблиця 10.3

Номерзапитання, заподіяння

>Запитання, заподіяння

Номервідповіді

1.    >Якийелектроннийпристрійназиваєтьсятиристором?
2.    яктиристорпозначається напринциповійелектричнійсхемі?
3.    >Опишіть роботутиристора,використовуючи йоговольт-амперну характеристику.
4.    Для чогопризначенийтиристор?
5.    >Якийелектроннийпристрійназиваєтьсябіполярним транзистором?
6.    якбіполярний транзисторпозначається напринциповійелектричнійсхемі?
7.    >Опишітьпристрійбіполярного транзистора.
8.    >Перелічітьрежими роботибіполярного транзистора.
9.    >Наведіть схемувключеннябіполярного транзистора врежиміпідсиленняструму.
10.    Колирозуміється подкоефіцієнтомпередачі базовогоструму?
11.    >Наведіть схемувключеннябіполярного транзистора врежиміпідсиленнянапруги.

Уразівірноговиконання заподіяння>непарпар = 10


>Таблиця 10.3а

Номервідповіді

>Відповідь

1.    Шарі, котрізнаходяться по краях транзистора,називаютьколектором йемітером, асередній кулюназивають базою.
2.    Режимвідсічки (режимзакритого транзистора) – наобидва переходьподаєтьсязворотнанапруга; режимнасичення (режимвідкритого транзистора) – наобидва переходьподається пряманапруга;активний режим – наемітернийперехідподається пряманапруга, наколекторнийперехідподаєтьсязворотнанапруга;інверсний режим – наемітернийперехідподаєтьсязворотнанапруга, наколекторнийперехідподається пряманапруга.
3. 
4. 
5.   

>Відношеннязмінисилиструму, щопротікає вколекторі (DIдо), дозмінисилиструму, щопротікає вбазі (DIб), принезміннійнапрузіміжемітером йколектором: .

6. 
7.    >Напівпровідниковийкерованийелемент, щомає двар-шари та дваn-шари, зтрьомаелектронно-дірковими переходами (>р-n-переходами) йтрьомавиводами.
8.    якелектричний ключ чи длярегулюваннянапруги.
9.    >Напівпровідниковийелемент,якийпризначений дляпідсиленняелектричного сигналу (>струму,напруги), щомає двар-шари та одинn-шар, чи одинр-шар й дваn-шари, із2-маелектронно-дірковими переходами (>р-n-переходами) й3-мавиводами.

10. 

11.  >Якщокеруючийелектрод непідключений домережі, то один ізр-n-переходівзакритий йтиристор працює на 1-їділянціВАХ.Значне збільшеннянапругипризводить доти, щотиристорпочинаєпрацювати на 2-їділянціВАХ. Урезультатінапруга натиристоріпадає, аструм черезньогозбільшується, щопризводить до роботитиристора на 3-йділянціВАХ. Томувідсутністьпрямоїнапруги накеруючомуелектродіпризводить доти, щотиристор переходити увідкритий стан призначнійнапрузі.Якщокеруючийелектродпідключений домережі та нанього подано пряманапруга, тотиристорвідразупочинаєпрацювати на 3-йділянціВАХ.

>Експериментальнедослідження:

1.Скластипринциповуелектричну схему кола, якускладається із лабораторногоавтотрансформатора, рубильника,включеного упервинне колоавтотрансформатора длякомутації,діодного мосту,підключеного до йоговториннихзатисків, амперметра,включеногопослідовно іздодатковимрезистором йнавантажувальнимрезистором.Напругу іздодаткового резисторанеобхідно податі навхідосцилографа.2.Зібрати схемуцієїекспериментальної установки.

3.Включити установку назміннунапругу (50 гц) йздійснитивізуальнеспостереженнямиттєвогоструму.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація