Реферати українською » Физика » Електромагнітна сумісність


Реферат Електромагнітна сумісність

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>ДОНЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙТЕХНІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ

КафедраЕПМ

>РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНАРОБОТА

З «>ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇСУМІСНОСТІ»

>Виконав:

>ст.гр.ЕСЕ –08м

>Овсянніков М.А.

>Перевірив:

проф.Курінний О.Г.

>Донецьк – 2008


>Практичнезаняття № 1

>ІМІТАЦІЯБАЗОВОГОГРАФІКАЗАВАДИ

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
>у,мм 70 77 90 115 133 145 144 110 70 48 43 57 70 85 100 95 70

>Таблиця 1 –Початковідані дляобробки базовогографіка, мм

85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155
>у,мм 66 78 105 120 139 110 50 37 42 55 68 61 40 23 27

160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225
>у,мм 43 75 98 114 122 120 110 100 140 90 56 38 41 86

230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300
>у,мм 97 80 57 80 116 134 141 138 106 120 140 135 100 77 57

305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375
>у,мм 75 112 118 100 76 52 37 47 72 98 112 90 74 87 110

380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445
>у,мм 135 143 135 114 60 31 43 60 61 37 20 18 32 50

450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515
>у,мм 84 113 127 135 124 98 110 120 94 42 55 70 98 110

520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585
>у,мм 116 125 128 121 90 74 73 76 88 96 82 65 54 43

590 595 600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655
>у,мм 56 71 85 103 117 127 133 134 124 90 80 80 38 37

660 665 670 675 680 685 690 695 700 705 710 715 720
>у,мм 50 60 53 35 28 41 54 70 80 92 103 115 119

>Графікзавадєвипадковим, бовінутворюється великоюкількістюелектроприймачів.


>Практичнезаняття № 2

>СТАТИСТИЧНАОБРОБКАБАЗОВОГОГРАФІКА

Мета –визначеннястатистичноїфункціїрозподілу йїї характеристик.

2.1 Заданими табл.1розраховуюнаступнічислові характеристики базовогографіка:

-середнєзначення

 

yз = = 85 мм;

- ефективногозначення

 

yе = = 91 мм;

-дисперсія

 

>Dy =  = 912 – 852 = 1056 мм2;

- стандарт

>y = = = 33 мм;

-коефіцієнтформи

 

>kф =  =  = 1,07 ,


де і –індекспідсумування від 0 до N.

2.2Знаходжустатистичнуфункцію F >розподілу ординат базовогографіка.

>Таблиця 2 –Статистичнафункціярозподілу базовогографіка

>Інтервал, мм

n

0 0 0 0
0-5 0 0 0,000
5-10 0 0 0,000
10-15 0 0 0,000
15-20 2 2 0,014
20-25 2 3 0,021
25-30 2 5 0,034
30-35 3 8 0,055
35-40 8 15 0,103
40-45 9 24 0,166
45-50 5 29 0,200
50-55 6 35 0,241
55-60 8 43 0,297
60-65 3 46 0,317
65-70 7 53 0,366
70-75 7 60 0,414
75-80 10 70 0,483
80-85 4 74 0,510
85-90 8 82 0,566
90-95 3 85 0,586
95-100 10 95 0,655
100-105 3 98 0,676
105-110 7 105 0,724
110-115 7 112 0,772
115-120 9 121 0,834
120-125 5 126 0,869
125-130 3 129 0,890
130-135 8 137 0,945
135-140 4 141 0,972
140-145 4 145 1,000

Заданимистовпців 1 (>абсциси) й 4 (>ординати)викреслююграфік 1.

Малюнок 2.1 –Статистичнафункціярозподілу базовогографіка

2.3Знаходжу y>min >мінімальне й y>max >максимальнезначеннявипадковоївеличини згідно ізінтегральноюімовірністю 95%,якійвідповідаютьімовірності Ex = 0,05 длямінімального й Ex = 0,95 для максимальногозначень.

 

y>min=32,5 мм;

y>max=132,5 мм.

З табл. 1виписуюнайменшу ум йнайбільшу уМординати – винне бути:

ум < y>min, уМ > y>max.

ум=18 мм;

уМ=145 мм.

18<32,5

145>132,5

>Умовавиконується.


>Висновки:

1.Випадковийграфікмаєневипадкові характеристики.

2.Використання згідно із ГОСТ 13109-97 практичнодостовірнихзначеньпоказників ЄМСдозволяєзаощаджуватикапітальнівкладення на забезпечення ЄМС.


>Практичнезаняття № 3

>АПРОКСИМАЦІЯСТАТИСТИЧНОЇФУНКЦІЇРОЗПОДІЛУ

Мета –перевіркаможливостіапроксимаціїстатистичної (>опитної)функціїрозподілутеоретичнимиімовірніснимирозподілами:рівномірним йнормальним.

>Критерійперевірки. >Відповідністьтеоретичноїфункціїрозподілу F (у)статистичній  (у)виконується занайбільш вибачимокритерієм Колмогорова:

 

. (3.1)

де N –кількістьдослідів (N0=50)

3.1Рівномірний законрозподілухарактеризуєтьсяпрямолінійноюфункцієюрозподілу Fп(у) умежах

мм,

мм. (3.2)

де – yз = 85 мм,y = 33 ммберемо ізпрактичної роботи №2.

>Теоретичнийдіапазонзмінення

>kп = y>пМy>пм =142-28=114 мм. (3.3)

>Наносимо точки а й b із координатами (у>пм, 0) й (у>пМ, 1) награфікстатистичноїфункції,якийзображений на рис. 3.1.Ці точкиз'єднуємопрямою.

>Перевіряємоможливістьприйняттярівномірногорозподілу дляапроксимаціїстатистичноїфункціїрозподілу закритерієм Колмогорова:

,

3.2Нормальний законрозподілухарактеризуєтьсяфункцієюрозподілу Fзв(у) від – до . Для цогорозрахуємонеобхіднівеличини тазанесемо їхнього

до табл. 3.1.

. (3.4)

Уверхнійчастинітаблиці у < уз , томуцізначенняєвід'ємними. ЗтаблиціБ.1 поабсолютним величинам |>z|знаходимозначення(|>z|) йзаносимо їхнього до табл. 3.1.Шуканізначенняфункції нормальногорозподілу

 при y < yз . (3.5)

Унижнійчастинітаблиці при у > уз аргумент >zєпозитивним. У цьомувипадкузнайдені ізтаблиціБ.1значення(|>z|)заносимо зразу востаннійстовпець,оскільки

 при y > yз (3.6)

>Нижнячастинастовпця(|>z|) незаповнюється.


>Перевіряємоможливістьприйняттярівномірногорозподілу дляапроксимаціїстатистичноїфункціїрозподілу закритерієм Колмогорова:

,

>Таблиця 3.1 –Функціярозподілу нормального закону

y, мм

>z

>(|>z|)

Fзв

0 -2,58 0,9951 0,0049
5 -2,42 0,9922 0,0078
10 -2,27 0,9884 0,0116
15 -2,12 0,9826 0,0174
20 -1,97 0,9756 0,0244
25 -1,82 0,9656 0,0344
30 -1,67 0,9525 0,0475
40 -1,36 0,9099 0,0901
50 -1,06 0,8554 0,1446
60 -0,76 0,7764 0,2236
70 -0,45 0,6736 0,3264
80 -0,15 0,5596 0,4404
85 0 0,5 0,5
90 0,15 0,5596
100 0,45 0,6736
110 0,76 0,7764
120 1,06 0,8554
125 1,21 0,8869
130 1,36 0,9099
135 1,52 0,9345
140 1,67 0,9525
145 1,82 0,9656
150 1,97 0,9756

Малюнок 3.1 –Функціїрозподілу: –статистична, Fп –рівномірного й Fзв – нормального законіврозподілу

3.3Зіставляєморозрахунковізначення:статистичні йтеоретичні.Розходженнявважаєтьсяприйнятим,якщо воно та неперевищує 10% віднайбільшможливоїординати – 150 мм.


>Таблиця 3.2 –Зіставленнярозрахунковихзначень

>Розподіл >Розрахунковізначення >Розбіжності, %
>min, мм >max, мм >min >max
>Статистичний 32,5 132,5
>Рівномірний 33,5 136,5 0,67 2,9
>Нормальний 30,5 139,5 -1,3 4,7

>Мінімальні ймаксимальнірозрахунковізначення:

- длярівномірногорозподілу

 

=мм,

мм, (3.7)

деданіберемо ізп.3.1,

- для нормальногорозподілу

мм,

мм. (3.8)

>Розраховуємовідноснірозходження:

- длярівномірногорозподілу

,

, (3.9)

- для нормальногорозподілу


;

. (3.10)

>Висновки:

1.Згідно дорозрахунківрівномірний йнормальнийрозподілиєприйнятними закритерієм Колмогорова, тому миприймаємонормальний закон, яктакий, що зафізичнимзмістом болеевідповідаєумовамопиту.

2. Зарозрахункамиабсолютнівеличини неперевищуютьдопустимезначеннярозходження 10%.


>Практичнезаняття № 4

>ОЦІНЮВАННЯ ЄМС ЗАНОРМАМИ НАВІДХИЛЕННЯНАПРУГИ

Мета –перевіркадотримання норм стандарту [1] наоднохвилиннівідхиленнянапруги.

4.1Базовийграфік (грн. із ін. із. № 1)вважаєтьсяграфікомзмінення за годиною >tдіючихзначень Uнапруги увідносниходиницях (в.о.).Зв'язокміжординатами у у мм йнапругоюдаєтьсяспіввідношеннями:

 

U = 1 + 0,0008·y. (4.1)

4.2Базовийграфікнапругирозбиваємо наоднохвилинні ділянки: для цого черезкожні 40 ммпроводимовертикальнілінії. Дляпершої ділянкиперевіряємоточністьвізуальноїобробки шляхомрозрахунку точногозначення:

, (4.2)

депідсумовуютьсяквадрати 8першихзначень із табл. 1.

Таким чином,графік у>(>t)єступеневим ізкількістюступенів > = 720/40 =18.Величиниступенівзаносимо устовпець 2 табл. 4,1, уякій і – номерступеня (>стовпець 1). Устовпці 3 їхнірозташовуємо у порядкузростання –позначення у. Устовпець 4заносятьзначенняфункціїрозподілу

,                                                                                      (4.3)


перше із якідорівнює 1/40 = 0,025, аостаннє –одиниці.

>Таблиця 4.1 –Дані длярозрахункуоднохвилиннихнапруг

і

y>, мм

y>із, мм

1 111,2 40 0,056
2 75 50 0,11
3 100 55 0,17
4 50 70 0,22
5 95 70 0,28
6 80 75 0,33
7 115 75 0,39
8 95 75 0,44
9 75 80 0,5
10 100 90 0,56
11 40 95 0,61
12 95 95 0,67
13 70 95 0,72
14 90 100 0,78
15 70 100 0,83
16 100 100 0,89
17 55 111,2 0,94
18 75 115 1

>Мінімальнерозрахунковезначення у>min тамаксимальнезначення у>max >знаходимо із табл. 4.1.Підставивши їхнього до однієї із формулу (4.1),отримаємомінімальне U>min ймаксимальне U>maxрозрахунковізначенняоднохвилиннихнапруг U> у в.о. ( встандарті [1] – Uу):

 

у>min =40 мм,

у>max=115 мм,

U>min = 1 + 0,0008· у>min=1+0,0008·40=1,03,

 U>max = 1 + 0,0008· у>max=1+0,0008·115=1,09.

U>min 0,95 –виконується,

U>max 1,05 – невиконується.


>Порівняємозначення U>min та Umax (котріперерахуємо заформулою (4.1) для у>min=32,5 мм та у>max=132,5 мм) із U>min й U>max:

U>min= 1 + 0,0008·32,5 =1,026,

Umax = 1 + 0,0008·132,5=1,11.

U>min U>min , U>maxUmax

Малюнок 4.1 –Статистичнафункціярозподілу базовогографіка тафункціярозподілувідхиленнянапруги


>Висновки:

3.Норми стандарту [1] наоднохвилиннівідхиленнянапруги невиконуються, бомаксимальнезначеннявідхиленнянапругиперевищуєдопустимі 5%.

4.Однолінійнеусередненнязменшуєдиапозонзміненняграфіка.


Схожі реферати:

Навігація