Реферати українською » Физика » Елементи дозіметрії


Реферат Елементи дозіметрії

>РЕФЕРАТ

 

натему:”Елементидозиметрії”


План

1.Поглинена іекспозиційнадози.Одиницівимірюваннядозивипромінювання.

2.Особливостівзаємодіїрізнихвидіввипромінювання ізбіологічнимиоб'єктами.

3. діяіонізуючоговипромінювання наорганізмлюдини


3.6.1Поглинена іекспозиційнадози.Одиницівимірюваннядозивипромінювання

Длявизначенняпоглиненоїенергіїбудь-якого видувипромінювання всередовищівикористовуютьпоняттяпоглиненоїдозивипромінювання.

>Поглинена дозавипромінюваннявизначаєтьсяенергією, котрапоглинаєтьсяодиницеюмасиопроміненоїречовини. Заодиницюпоглиненоїдозивипромінюванняприймається джоуль накілограм (>Дж/кг).Джоуль накілограм -поглинена дозавипромінювання, Якавідповідаєенергії до одного джоульбудь-якогоіонізуючоговипромінювання, щопоглинаєтьсямасою до одногокілограмопроміненоїречовини. УсистеміСІодиницюпоглиненоїдозибудь-якоговипромінюванняназивають грей (>Гр), 1Гр = 1Дж/кг. .
 >Позасистемноюодиницеюпоглиненоїдозивипромінюванняє радий. Один радийвідповідаєпоглиненійенергії удесятеро-5 Дж на 1 кгбудь-якоїречовини: 1 радий = 10-5Дж/кг = 0,01Гр.Відповідно довищевикладеного

 

 (3.6.1.1)

де D>погл. -поглинена дозавипромінювання,E -енергія,поглиненаречовиною, щоопромінюється,m -масаречовини.

Величинапоглиненоїдозивипромінюваннязалежить відвластивостейвипромінювання йпоглинаючогосередовища.

Для характеристикидози із точкизоруіонізаціїзастосовується так кликанаекспозиційна дозарентгенівського і -випромінювання.Експозиційна дозавиражаєенергіювипромінювання,перетворену вкінетичнуенергіюзарядженихчастинок водиницімаси атмосферногоповітря.

Заодиницюекспозиційноїдозирентгенівського і -випромінюваньприймається кулон накілограм - 1Кл/кг.Кулон накілограмце такаекспозиційна дозарентгенівського і -випромінювань, приякійпов’язана ізцимвипромінюваннямкорпускулярнаемісія накілограм сухогоповітря принормальнихумовах (приt0 =0°C йтиску 760 мм рт. ст.)створює уповітрііони, котрімають заряд до одного кулонелектрики шкірного знака.

>Позасистемноюодиницеюекспозиційноїдозирентгенівського і -випромінюваньє рентген. Рентген –одиницяекспозиційноїдози фотонноговипромінювання, припроходженніякогокрізь 0,001293 рповітря врезультатізавершення всіхіонізаційнихпроцесів вповітрістворюютьсяіони, що несуть заряд 3,33·10-10Кл (однуелектростатичнуодиницюкількостіелектрики) шкірного знака.Маса 0,001293 р -цемаса 1 див3 атмосферного сухогоповітря занормальних умів: притемпературі 0проЗ татиску 1,013.105Па (760 ммрт.ст.).Експозиційна дозаможетакожвимірюватись в частках рентгена -мілірентгенах -мР чи вмікрорентгенах -мкР (1 Р = 103мР = 106мкР).

Значимістьекспозиційноїдози можнаоцінити задопомогоюформули

 (3.6.1.2)

де D>експ. -експозиційна дозарентгенівського і -випромінювань;Q - заряд, щовиникає урезультатііонізаціїповітря велементіоб’єму;m -масаповітря, щоопромінюється, у цьомуоб’ємі.

>Експозиційнійдозі 1 Рвідповідає величина всистеміСІ (>Дж/кг)

D>експ. = .

>Якщоврахувати, щосередняенергіяутворенняіонів уповітрі Є = 34еВ йn=2,08.109 >1/см3, тоодиниціекспозиційноїдози "рентгену" якщовідповідати:

D>експ. = n · Є = 2.08 ·109 · 34 ·10-6 = 7.06 ·104МеВ/см3 .


 Приперерахуванні однієюграмповітря "рентгену" якщовідповідати:

 

D>експ.= n Є = 1.61 1012 34 10-6 = 5.47 107МеВ/г.

 

Отже, дляодержанняекспозиційноїдози до одного рентгенпотрібно,щобенергія,витрачена наіонізацію в одномукубічномусантиметріповітря (чиграмі),відповіднодорівнювала

1 Р = 7.06 104 >МеВ/см3 = 5.47 ·107МеВ/г .

>Співвідношенняміжпоглинутоюдозоювипромінювання D>погл. ,вираженою в радах (>1рад = 10-5Дж/г), йекспозиційноюдозоюрентгенівського і -випромінювань D>експ. ,вираженою в рентгенах (>1Р = 87.7 107 >Дж/г), дляповітрямаєвигляд:

D>експ. = 0.877 D>погл. .

Ззіставлення дозвипливає, що вумовахелектронноїрівноваги приекспозиційнійдозі,рівній одному рентгену,поглинута дозадорівнює 0.877 радий, чи 0,00877Гр. (1 радий = 0,01Гр)

 

3.6.2Особливостівзаємодіїрізнихвидіввипромінювання ізбіологічнимиоб'єктами

Заостаннідесятиліття людинастворилакількасотеньштучнихрадіонуклідів йнавчиласявикористовуватиенергію атома длярізноманітнихцілей: умедицині, длястворенняядерноїзброї, длявиробництваелектроенергії,виявленняпожеж, дляпошукукориснихкопалин,розвиткуперспективнихновітніхрадіаційнихтехнологій.Усецепризводить до збільшеннядозиопромінення як окремих людей, то й населення землівцілому.

У цьому зв'язку,впливуіонізуючихвипромінювань наживіорганізмиприсвяченічисленнідослідження,результати якіпоказані вчисленнихстаттях,працяхсимпозіумів,підручниках,методичних інавчальнихпосібниках.

>Різнівидивипромінюваньсупроводжуютьсявивільненнямрізноїкількостіенергії ймаютьрізну проникнуздатністю, тому смердотіздійснюютьнеоднаковівпливи натканини живогоорганізму. Альфа -випромінювання, якускладається ізнейтронів йпротонів, практично непроникає череззовнішній кулюшкіри,утворенийвідмерлимиклітинками. Тому воно та нестворюєнебезпекидоти,покирадіоактивніречовини, щовипромінюють a -частинки, непотрапляють усерединуорганізму черезвідкриту рану, ізїжею чи ізповітрям; тоді смердотістаютьнадзвичайнонебезпечними.

>Бета-випромінюваннямаєбільшу проникнуздатність: воно та проходити утканиниорганізму наглибину один - двасантиметри.

>Проникназдатність гама -випромінювання, якупоширюєтьсязішвидкістюсвітла,дуже велика: йогоможезатриматилишетовстасвинцева чибетонна плита.

>Ушкоджень,викликаних у живомуорганізмівипромінюванням, якщо тім понад,чим понаденергії воно тапередаєтканинам:кількістьпереданоїорганізмуенергіїназиваєтьсядозою.Дозувипромінюванняорганізмможеодержати відбудь-якогоджерелавипромінюваннянезалежно від того,знаходятьсярадіонукліди позаорганізмом чивсередині його (урезультатіпопадання ізїжею, водою чиповітрям). У цьому зв'язкурозрізняютьзовнішнє йвнутрішнєопромінення.

>Кількістьенергіївипромінювання,одержуваноїодиницеюмаситіла, якуопромінюється, (>тканиниорганізму),називаєтьсяпоглиненоюдозою.Ця величинатакож як й приопроміненнібудь-якоїречовинивиміряється всистеміСІ вГреях (>1Гр = 1Дж/кг) й радах (1 радий = 0.01Гр). Аліця величина невраховує того, що приоднаковійпоглиненійдозі альфа -випромінюваннянебезпечніше ніж бета чигамма-випромінювання.

>Якщовзяти доувагицей факт, то дозу вартопомножити назважуючий чинник,якийвідображуєздатністьвипромінюванняданого видузашкодититканинаморганізму.Біологічнийефектвипромінювань прихронічному (>професійному)опроміненнівсьоготілавраховуєзважуючий чинниквипромінювання W (табл. 3).Вінпоказує, ускількохразів даний видвипромінюваннястворюєбільшийбіологічнийефект, ніжгамма-випромінювання, прирівних дозахобохвипромінювань.

>Добутокпоглиненоїдози Дданого видувипромінювання на йогозважуючий чинник Wназиваєтьсяеквівалентноюдозою:

Де =WД. (3.6.2.1)

>Одиницяеквівалентноїдози всистеміСІ,називаєтьсязівертом (>Зв). Одинзівертвідповідаєпоглинутійеквівалентнійдозі (длярентгенівського, - й -випромінювань). Напрактицітакожвикористовуєтьсяодиницяеквівалентноїдози, котраназиваєтьсябіологічнимеквівалентом рада ">бер" (1бер = 0.01Зв).

>Еквівалентну дозувипромінювання,віднесену доодиниці години,називаютьпотужністюеквівалентноїдози.Якщо заінтервал години відt1 доt2середовище здобулоеквівалентну дозу Д, тосередняпотужністьеквівалентноїдози якщодорівнювати

 (3.6.2.2)

 

 >Радіаційнийзважуючий чинник -коефіцієнт, щовраховує

>відноснубіологічнуефективністьрізнихвидівіонізуючого

>випромінювання.Використовуєтьсявинятково прирозрахунку

>ефективної таеквівалентної доз.

 >Зважуючий чинниквипромінювань (W) длядеякихречовин показань втаблиці 3 (>НРБУ – 97)

>Таблиця 3
Виглядвипромінювання W Виглядвипромінювань W

>Рентгенівське й -випромінювання

1

>Протони (>Ер = 10 Ме)Важкі ядра.

>Тепловінейтрони<10кеВ

 5
 20
 5

Альфа -випромінювання (>Еa = 10Мев) 20

>Нейтрони ізенергією:
5кеВ
20кеВ
100кеВ
1 Ме
10 Ме

>20 Ме

 5

 10
 20
 20
 10
 5

Бета -випромінювання 1 . .

>Біологічнадіявипромінювання наорганізмлюдинизалежить й відпотужностідози. Приоднаковійдозівипромінюваннябіологічнийефектзростаєзізменшеннямінтервалу годиниt1 –t2 . Тому вробочихприміщенняхядерних установокконтролюють не лише дозувипромінювання, але й іпотужністьдозивипромінювання.

Для персоналу,який працює уполівипромінювання,встановлюютьсяліміти доз (ЛД).Ліміти дозберуться у межахіндивідуальноїефективноїдози (вдеякихвипадках –еквівалентної) закалендарнийрік (>лімітрічноїефективноїдози) дляосібкатегорій А й Б тарічноїефективноїдози длякритичних групосібкатегорії У (населення).Останнєозначає, щозначеннярічноїдозиопроміненняосіб, котрівходять вкритичнугрупу, не виннеперевищуватилімітудози, установленої длякатегорії У.Орієнтовнізначення ЛД длярізнихкатегорійосіб А, Б, Унаведені в НРБУ-97.

 >Потужністьдозиоцінюють шляхомділеннявстановленого ЛД ,наприклад 1,00мЗв заробочийтиждень натривалістьробочого тижня


>P>лд =  , (3.6.2.3)

деt -тривалістьробочого тижня, рік.
 >Якщоt = 36 рік., то Р>лд = 2,8мбер/год. .Вартовраховуватитакож, що самічастинитіла (>органи,тканини) болеечутливі, ніжінші:наприклад, приоднаковійеквівалентнійдозіопроміненнявиникненняпухлини влегенях болееімовірне, ніж ущитовиднійзалозі, аопроміненняполовихзалоз особливонебезпечне черезризикгенетичнихушкоджень. Томудозиопроміненняорганів йтканинтакож вартовраховувати ізрізнимикоефіцієнтами.

>Коефіцієнтирадіоактивногоризику:

·червонийкістковиймозок - 0.12;

·кістковатканина - 0.03;

·щитовидназалоза - 0.05;

·легені - 0.12;

·яєчники йсім’яники - 0.20;

·молочназалоза - 0,05

·шкіра - 0,01

·іншітканини - 0.05;

·стравохід - 0,05

·організм уцілому - 1.00;

 >Помножившиеквівалентнідози навідповіднікоефіцієнти йпросумувавши по всіх органах йтканинах, одержимоефективнуеквівалентну дозу, котравідображуєсумарнийефектопромінення дляорганізму: вонтакожвиміряється взівертах йберах.

3.6.3 діяіонізуючоговипромінювання наорганізмлюдини

Урезультатівпливуіонізуючоговипромінювання наорганізмлюдини втканинахможутьвідбуватисяскладніфізичні,хімічні ібіологічніпроцеси.

>Первиннимфізичним актомвзаємодіїіонізуючоговипромінювання ізбіологічнимоб'єктомєіонізація.Саме черезіонізаціювідбувається передачаенергіїоб'єкта.Відомо, що вбіологічнійтканині 60-70 % помасіє вода. Урезультатііонізаціїмолекули водиутворюютьвільнірадикали М+ й ВІН- за такоюсхемою:

 

H2>O H+ +OH- .

Уприсутностікиснюутворитьсятакожвільний радикалгідроперекису (H2>O-) й перекисводню (H2O2), щоєсильнимиокислювачами.

>Вільнірадикали іокислювачі, котріє продуктамирадіолізу води,маютьвисокухімічнуактивність, а томувступають ухімічніреакції із молекуламибілків,ферментів ііншихструктурнихелементівбіологічноїтканини, щопризводить дозмінибіологічнихпроцесів ворганізмі. Урезультатіпорушуютьсяобмінніпроцеси,придушуєтьсяактивністьферментних систем,сповільнюється йприпиняєтьсярісттканин,виникаютьновіхімічнісполуки, невластивіорганізму -токсини. Це приводити допорушеньжиттєдіяльності окремихфункцій чи системорганізму вцілому. Узалежності відвеличинипоглиненоїдози ііндивідуальнихособливостейорганізму,викликанізміниможуть бутизворотними чинезворотними.

>Деякірадіоактивніречовининакопичуються в окремихвнутрішніх органах.Наприклад,джерела альфа -випромінювання (>радій, уран,плутоній), бета -випромінювання (>стронцій йітрій) йгамма-випромінювання (>цирконій),відкладаються вкістковихтканинах.Усіціречовиниважковиводяться ізорганізму.

>Місцянакопичуваннярадіонуклідів ворганізмілюдини втаблиці 4.


>Таблиця 4

>Щитовидназалоза

129I, 131I, 99>Tc.

>Легені

85>Kr, 238>Pt, 239>Pt, 222>Rd, 233U, 133>Xe, 135>Xe.

>Печінка

137>Cs, 58Co, 60Co, 239>Ne, 238>Pt, 239>Pt, 241>Pt.

>Кістки

140>Ba, 14З, 154>Er, 155>Er, 32>P, 238>Pt, 239>Pt, 241>Pt, 147>Pr, 226>Ra, 89>Sr, 90>Sr, 234>Th, 233U, 90Y, 65>Zn.

>Підшлунковазалоза

210>Po.

>Нирки

134>Cs, 137>Cs, 106>Rt.

>Яєчники

140>Ba, 134>Cs, 137>Cs, 58Ко, 60Ко, 131I, 85>Kr, 239>Pt, 40K, 42K, 106>Rt, 90Y, 65>Zn.

>М’язи

134>Cs, 137>Cs, 154>Er, 155>Er, 40K, 42K.

>Шкіра

35P.S

Прививченні діївипромінювання наорганізм буливстановленітакіособливості:

·Високаефективністьпоглиненоїенергії.Малікількостіпоглиненоїенергіївипромінюванняможутьвикликатиглибокібіологічнізміни ворганізмі;

·Наявністьприхованого, чиінкубаційного,прояву діїіонізуючоговипромінювання.Цейперіод частоназиваютьперіодомуявногоблагополуччя.Тривалість йогоскорочується приопроміненні великими дозами;

·дія відмалих дозможедодаватися чинакопичуватися.Цейефектназиваєтьсякумуляцією;

·випромінюваннявпливає не так на данийживийорганізм, але й й на його потомство. Це такназиванийгенетичнийефект;

·різніоргани живогоорганізмумають своючутливість доопромінення. Прищоденномувпливідози 0.02-0.05 Р вженастаютьзміни вкрові;

· некоженорганізм уціломуоднаковореагує наопромінення;

·опроміненнязалежить відчастоти.Одноразовеопромінення увеликійдозівикликає болееглибокінаслідки ніжїїчастини.

Урезультатівпливуіонізуючоговипромінювання наорганізмлюдини втканинахможутьвідбуватисяскладніфізичні,хімічні ібіологічніпроцеси, котрі вкінцевомурезультатізводяться допорушення нормальногопроходженнябіохімічнихпроцесів йобмінуречовин.Поглинена дозавипромінювання, щовикликаєруйнування окремихчастинтіла, апотім смерть,перевищуєсмертельнупоглинену дозуопроміненнявсьоготіла.

 >Смертельніпоглиненідози для окремихчастинтілатакі: голова – 20Гр,нижнячастина живота - 5 0Гр,груднаклітка – 100Гр,кінцівки – 200Гр.

Рівеньчутливостірізнихтканин доопроміненнянеоднакова.Якщорозглядатитканиниорганів у порядкузменшенняїхньоїчутливості до діївипромінювання, то одержимотакупослідовність:

·лімфоїднатканина;

·лімфатичнівузли;

·підшлунковазалоза;

·зобназалоза;

·кістковиймозок;

·зародковіклітини.

Великачутливістькровотворнихорганів дорадіаціїлежить восновівизначення характерупроменевоїхвороби. При однократномуопроміненнівсьоготілалюдинипоглиненоюдозою 0,5Гр через день послеопроміненняможерізкоскоротитися числолімфоцитів,зменшитьсятакож йкількістьеритроцитів (>червонихкров'янихтілець).

Уздоровоїлюдининараховуєтьсяблизько 1014червонихкров'янихтілець прищоденномувідтворенні 1012, ахвороготакеспіввідношенняпорушується.

>Важливим чинником діїіонізуючоговипромінювання наорганізмє годинуопромінення. Ззбільшеннямпотужностідозируйнівнадіявипромінюваннязростає.Чимбільшийпроміжок годинивипромінюванняпевноїдози якщодіяти наорганізм, тімменшаруйнівнадія якщо внього .

>Біологічнаефективність шкірного видуіонізуючоговипромінюваннязнаходиться взалежності відпитомоїіонізації. Так,наприклад, a-частинки ізенергією 3 Меутворять 40 000 паріонів на одномуміліметрі шляху,-частинки із такою женергією - дочотирьох паріонів. Альфа -частинкипроникають черезповерхнюшкіри доглибини 40м, бета –частинки - до 0.13 див.

>Зовнішнєопромінення a- й -випромінюваннямименшнебезпечне, бо a- й-частинкимаютьневеликудовжинупробігу втканині й недосягаютькровотворних йіншихорганів.

Рівеньвраженняорганізмузалежить відрозміруповерхні, котраопромінюється.Зізменшеннямповерхні, щоопромінюється,зменшується йбіологічнийефект. Так, приопроміненні фотонамипоглинутоюдозою 4,50Гр ділянкитілаплощею 6 див2помітногоруйнуванняорганізму неспостерігалося, а приопроміненні такою ждозоювсьогоорганізмуспостерігаєтьсяблизько 50%летальнихвипадків.

>Індивідуальніособливостіорганізмулюдинипроявляютьсялише при невеликихпоглинутих дозах.Чиммолодша людина, тім вищийїїчутливість доопромінення, особливовисока вон удітей.Доросла людина увіці 25 років й понаднайбільшстійка доопромінення.

>Є рядпрофесій, деіснує великаімовірністьопромінення. Придеякихнадзвичайнихобставинах (>наприклад,вибух на АЕС)опроміненнюможепіддатися населення, якупроживає навеличезнихтериторіях. Неіснуєречовин,здатнихцілкомзахистити персонал такимвипадках, але йєречовини, котрічастковозахищаютьорганізмлюдини відвипромінювання.Вониназиваютьсярадіопротекторами.Історичновідмічено, що одну годинувибухіватомних бомб уЯпонії, практично непостраждали відопромінення люди, котрі на даний моментвибухуперебували вбезпечнійзоні й булидужеп’яні. Тутетиловий назначних дозахвідіграв рольрадіопротектора.

>Радіопротекторичастковозапобігаютьвиникненняхімічноактивнихрадикалів, щоутворюються подвпливомвипромінювання.Механізми діїрадіопротекторіврізні.Одні із нихвступають ухімічнуреакцію ізрадіоактивнимиізотопами, щопопадають ворганізм, йнейтралізують їхнього,утворюючинейтральніречовини, котрі легковиводяться ізорганізму.Іншімаютьвідмінниймеханізм.Однірадіопротекторидіютьпротягом короткогопроміжку години, годину діїінших болеетривалий.Існуєкількарізновидностейрадіопротекторів: таблетки, порошки ірозчини.

Припопаданнірадіоактивнихречовинусерединуорганізмуруйнівнудіюздійснюють в основному a-джерела, апотім- і -джерела,тобто взворотнійпослідовності дозовнішньогоопромінення. Альфа -частинки, щомаютьвеликущільністьіонізації,руйнуютьслизистуоболонкушлунку, щоєслабшимзахистомвнутрішніхорганів упорівнянні ізшкірою.

>Негативнінаслідки припопаданнітвердихчастинок удихальніорганизалежать відступенядискретностічастинок. Так,частинки ізрозмірамименшими 0.1мкм привдиханні разом ізповітрямпопадають улегені, а привидиханнівиводяться. Улегеняхзалишається лише невелика їхнічастина.Великічастинки ізрозмірамибільшими понад 5мкм,майжеусізатримуютьсяносовоюпорожниною.

Рівеньнебезпекизалежитьтакож відшвидкостівиведенняречовини ізорганізму.Якщорадіонукліди, щопотрапилиусерединуорганізмуоднотипні ізелементами, щоспоживаютьсялюдиною разом ізїжею, то ми незатримуються натривалий година заорганізмі, авиділяються разом із ними (>натрій, хлор,калій йінші).

>Інертнірадіоактивнігази (аргон, ксенон, криптон йінші) невходять у складбіологічноїтканини. Тому смердотізгодомповністювиводяться ізорганізму.

>Деякірадіоактивніречовини,потрапляючи ворганізм,розподіляються вньому более чименшрівномірно,іншіконцентруються в окремихвнутрішніх органах (табл. 4). То вкістковихтканинахвідкладаютьсятакіджерела a-випромінювань, якрадій, уран йплутоній.Стронцій йітрій, щоєджерелами-випромінювання, йцирконій -джерело-випромінюваннятежвідкладаються вкістковихтканинах.Ціелементи,хімічнозв'язуються ізкістковоютканиною, а томудужеважковиводяться ізорганізму.

>Тривалий годинуутримуються ворганізмітакожелементи із великиматомним номером (>полоній, уран йін.).Елементи, щоутворюють ворганізмілегкорозчиннісолі йнакопичуються вм'якихтканинах, легковиводяться ізорганізму.

Нашвидкістьвиведеннярадіоактивноїречовини великийвпливмаєперіодпіврозпадуданоїрадіоактивноїречовини Т.Якщопозначити Тб >періодбіологічногопіввиведеннярадіоактивногоізотопу ізорганізму, тоефективнийперіодпіврозпаду Т>еф, щовраховуєрадіоактивнийрозпад йбіологічневиведення,виразитьсяформулою:

 

Т>еф = ТТб / (Т + Тб) .

>Основніособливостібіологічної діїіонізуючоговипромінюваннятакі:

· Діяіонізуючоговипромінювання наорганізм невідчутналюдиною. Томуценебезпечно.Дозиметричніприладиє як бідодатковим органомчуття,призначеним длясприйняттяіонізуючоговипромінювання;

·Видимівраженняшкірногопокриву,нездужання,характерні дляпроменевогозахворювання,з'являються невідразу, а ще черездеякий годину;

·Підсумовування дозвідбуваєтьсяприховано.Якщо ворганізмлюдини систематично будутьпопадатирадіоактивніречовини, тозгодомдозидодаються, щонеминуче приводити допроменевиххвороб.

3.6.4Впливіонізуючоговипромінювання набіологічніоб'єкти призагальномуопроміненні

>Небажанірадіаційніефекти, від якінеобхідний захист,поділяються насоматичні іспадкоємні (>генетичні).

>Соматичніефективиявляютьсябезпосередньо вопроміненоїлюдини, агенетичні - у йогопотомстві.Слідпам'ятати, щотакийрозподіл узначніймірієумовним, борезультатиопроміненнязалежать від того, у якіклітинахвідбулисяпорушення - усоматичних чи узародкових.Генетичнийапаратушкоджується вобохвипадках, аотже, йушкодженнязавждиможутьуспадковуватися.

>Різноманітніушкодженнягенів ,різнівидиаберацій хромосом йсоматичнихклітиноб'єднані впоняттясоматичного мутагенезу.

>Аберації хромосом, котрівиникають уклітинахкритичнихорганів (>кістковомумозку йшлунку), - одна ізосновних причингострогопроменевого синдромувнаслідокмасовоговідмирання такихклітин.

Таким чином,великезначення дляконкретної (>опроміненої) особини йїїнащадківмає не характерефекту, а видмутацій й ті, у якіклітинках (>зародкових чисоматичних) смердотівиникають.Якщодомінантнімутації (до числа яківідносяться й багатоаберацій хромосом)виникають узародковихклітинках, то смердоті чиприводять дозменшеннязапліднення інароджуваності, чипроявляються як правило, упершомупоколінні, непереходячи внаступні.

>Пошкодження , котрівиникають усоматичнихклітинкахнайчастішеприводять до смерти самихклітин чи їхнього потомства йможуть бути причиноювтратигенетичного контролю по низкуважливихфункційорганізму.

>Рецесивнімутаціївикликаютьсяушкодженнями окремихгенів убільшостівипадків увиглядіточковихмутацій.Якщотакімутаціївиникають узародковихклітинках, тоефектопроміненняможепроявлятисятривалий година забезмежномурядіпоколінь,підкоряючисьзагальним законамрозщепленняознак,імовірністьпрояву якізростає із числомопроміненихосіб упопуляції.

>Незважаючи наочевиднунеобхідністьретельногорозмежування зрозуміти, досоматичнихумовновідносятьбезпосередніефектиопромінення (>гостру чихронічнупроменевухворобу йлокальніпроменевіушкодження) й йоговіддаленінаслідки (>скороченнятривалості життя,виникненняпухлин,лейкозів йін.), а догенетичних -спадкоємніушкодженнягенівзародковихклітин, котріпроявляються впотомствіопромінених .

>Віддаленінаслідкиопроміненняінодіназиваютьстохастичними (>підкреслюючи їхніімовірнісний характер) навідміну від нестохастичних, щопроявляються лише посленакопичуваннядозибільшої заграничну (>імовірністьпояви й ваги якішвидкозростає ззростаннямдози).

Донестохастичнихефектіввідносятьпроменеву катаракту,порушеннярепродуктивноїфункції,променевіушкодженнязародка й плоду,косметичнідефектишкіри,склеротичні йдистрофічніушкодженнярізнихтканин йінші.

>Підстохастичнимирозуміютьтакінаслідкиопромінення,імовірністьпояви якііснує при якзавгодномалих дозахіонізуючоговипромінювання йзростає іздозою, тоді як вагипрояву віддози незалежить. Достохастичнихвідносятьпухлини йпередані нащадкуспадкоємнізміни; смердотівиявляютьсялише притриваломуспостереженні за великимигрупами населення, щонараховують десятки чисотнітисяч людей. Дляодержаннянадійнихкількіснихданих провплив наспадковістьопромінення вмалих дозахнеобхідніспостереження іаналізще болеечисленнихпопуляцій, котрівключають неоднепоколіннянащадків.

 >Зрозуміло, щотакідослідженнявимагаютьтривалого годиниспостережень, великих витрат роботи ікоштів,навітьякщо смердотіпроводяться натваринах, котрішвидкорозмножуються йєгенетично добровивченимиоб'єктами,наприкладмишами.


Схожі реферати:

Навігація