Реферати українською » Физика » Проект реконструкції відкрітіх розподільчіх прістроїв 220 кВ на Бурштінській ТЕС


Реферат Проект реконструкції відкрітіх розподільчіх прістроїв 220 кВ на Бурштінській ТЕС

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Анотація

Уданомудипломномупроекті представлено проектреконструкції УРП 220 кВ наБурштинській ТЕС. Проектвключаєзамінувимикачів,роз’єднувачів,вимірювальнихтрансформаторівструму йнапруги йОПН нанові.

>Доцільністьреконструкціїпояснюєтьсяморальною йфізичноюзастарілістюобладнання.

Уроботіособливаувагаприділяєтьсявиборувимикачів, так якстанція в основномунацілюється наекспортелектроенергіїзакордон, щовимагаєбільшоїнадійності роботиобладнання.

>Пояснювальна запискамістить 58сторінок.

>Графічначастинаскладається із 3листів формату А1.

 


Thesummary

>Inthisbachelor’sdegreework theproject ofreconstruction ofoutdoorswitchgear 220kV onBurshtyn’s powerplantispresented. Theprojectincludes thereplacement ofbreakers,disconnectors,current andpotentialtransformers andovervoltagelimiters on the newones.

Theexpediencyisexplainedbyobsolescence andphysicaldepreciation ofequipment.

>Particularattentionisgiven toselection ofbreakers,as thestation inmainisaimedatexport theelectric powerabroad,whichrequestmoreefficiency of theworking of theequipment.

Theexplanatorynoteconsists of 58pages.

>Graphicpartincludes 3sheets ofpaper,sizeA1.

 


>Зміст

>Вступ

>Розділ 1Загальнівідомості

1.1БуТЕС:історіярозвитку таіснуючий стан

1.2 Схемаелектричнихз’єднань

1.3 Складобладнання

1.4 Схемавидачіпотужності

>Розділ 2Реконструкція УРП 220 кВ

2.1Задачіреконструкції

2.2Замінаобладнання

2.2.1СтрумиКЗ

2.2.2Вибір таперевіркаобладнання

2.2.3 Характеристикивибраногообладнання

>Розділ 3Розрахунокзаземлення йблискавкозахисту

>Висновок

>Література


>Розділ 1Загальнівідомості

 

1.1БуТЕС:історіярозвитку таіснуючий стан

>Бурштинськатепловаелектричнастанція (>БТЕС), до 1996 р. -Бурштинськадержавнарайоннаелектростанція (>БДРЕС).Відповідно до Указу Президента України за № 282 / 95 від 04.04.1995 р. "Проструктурнуперебудову велектроенергетичномукомплексі України", із апреля 1995 р.БурштинськаДРЕС на правахвідокремленого структурногопідрозділу входити у складенергогенеруючоїкомпаніїДАЕК "Західенерго" (із апреля 2000 р. - ВАТ "Західенерго"). З 1996 р.підлягаєприватизації вєдиномумайновомукомплексіакціонерного товариства,державначасткамайнаскладає 70,1 /про. Органуправління йМінпаливенерго України.

>Бурштинська ТЕСвиробляєелектричну йтепловуенергію,виконуєремонти,налагоджування таобслуговуванняобладнання, роботи покапітальномубудівництву,реконструкції таремонтиоб'єктів,будівель йспоруд,одне ізнайбільших вІвано-Франківськійобластіпідприємств, начасткуякогоприпадає 24 /пропромисловоговиробництва.

>БТЕСрозташованапоблизу м.БурштинІвано-Франківськоїобласті, наріціГнила Липа, наплощі у 25 га.їїводоймище,місткістю 50млн.м5займає понад 1260 га.Максимальнаглибина -8 м,середня - 3-3,5 м.

>Електростанціюспоруджено у 1962-1969 рр. ззбірногозалізобетону за

методом потоковогобудівництва.

>Бурштинська ТЕСвиробляєелектричну йтепловуенергію,виконуєремонти,налагоджування таобслуговуванняобладнання, роботи покапітальномубудівництву,реконструкції таремонтиоб'єктів,будівель йспоруд,одне ізнайбільших вІвано-Франківськійобластіпідприємств, начасткуякогоприпадає 24 %промисловоговиробництва.

Умашзалідовжиною 0,5 кмрозмістились 12енергоблоків-близнюків. 28 апреля 1965 року давшипромисловийструм 1-їтурбоагрегатпотужністю 200 МВт, а 30грудня 1969 року,майже нарікранішезапланованого, ставши до ладу 12-йенергоблок, йБурштинськаДРЕСвийшла напроектнупотужність – 2400 МВт.

З 31 января 1991 р.перемаркованопотужність на 2 300 МВт (>4x185;8x195 МВт).Фактичнапотужність на01.01.2004р.становить не понад 2 000 МВт.Втраченапотужність - 300 МВт -наслідоктривалої (33-38 років)експлуатаціїенергоблоків ізнапрацюваннямкожним із нихподвійногорозрахунковоготехнічного ресурсу (по 210-240 тис. рік) йкількістюпусків від 600 до 1000 бездостатньогорівня ремонтногообслуговування черезвідоміфінансово-економічніпроблеми.

>Виробленаелектроенергіярозподіляється10-малініямиелектропередачвисокоїнапруги 220, 330, 400 кВ, котріз'єднуютьстанцію зспоживачами таіншимиенергосистемами.

>Димові сурми (>перша -висотою 180 м, друга йтретя - по 250 м)вперше усвітовійпрактиціпобудовано ізпротитисненнямміжзалізобетонноюоболонкою тацегельнимгазовідвідним стволом, щоуможливилозбільшититермін їхніексплуатації тазменшитивартість.

1970-74 рр.Впроваджено заходь позабезпеченнювибухонебезпекипилосистемкотлоагрегатів.Всіпилосистеми переведено насушіннявугіллядимовими газамизамістьгарячогоповітря, що дозволилоповністюліквідувати у якихвибухи.

1975 р.Впроваджено АСУ ТП, Яказабезпечила персоналоперативноюінформацієющодотехніко-економічнихпоказників ізвиданнямконтрольованихпараметрів на дисплей тадрукувальнийпристрій.Зрослаекономічність йнадійність роботистанції,підвищеноефективність роботи оперативного персоналу.

1975-78 рр.Виконанозамінутурболентнихпальників напрямоточні, що даломожливістьзменшитивитратиелектроенергії натягнення тавдування,знизитиремонтнівитрати.

1978 р. Наенергоблоці №12 введено вексплуатацію установку повідборусухої золі ізелектрофільтрівпродуктивністю 10 т за годину.Заразфункціонує 5 таких установок (на блоках №№ 8-12).Річневідвантажування золіспоживачамможестановитиблизько 130тис.т. 1978-80 рр.Впровадженовисокоефективну схемупилоприготуваннякотліввисокимиконцентраціями подрозрідженням, що дозволилознизитиремонтнівитрати, підвищити культурувиробництва,ліквідуватизапиленість котельного цеху,знизитимайже в 1,5 разивикидишкідливихречовин у повітря.

1978-88 рр. Нап’ятьохенергоблокахвпровадженорозімкненіпилосистеми, що далозмогу підвищитинавантажувальнуспроможність шкірногоенергоблоку п'ять МВт,покращити процесгоріння,зменшитипошкодженняпароперегрівників.

1984 р. Наелектростанції проведенозначнийобсягреконструктивнихробіт попереведенню наспалювання природного газу всіх 12енергоблоків, 1985-88 рр. На двохенергоблокахвиконанореконструкціюкотлів ззаміною РПК на ТПП йустановкоюскляногоповітронагрівниказамість калорифера.Навантажувальнуспроможністьенергоблоківпідвищено п'ять МВт,присмокти холодногоповітрязнижено на 16 %,ККД казанавиріс на 1,2 %.

1985, 1990 рр.Вперше усвітовійпрактиці наенергоблоках №№ 10, 9 введено вексплуатацію дваасинхронізованихсинхроннихтурбогенераториАСТГ-200, котріможутьпрацювати в режимахвироблення таспоживанняреактивноїенергії, що дозволило підвищитинадійність роботи всіхгенераторів ТЕС,зменшитивтратиелектроенергії вмережах. 1988 р. На всіхенергоблокахвстановленомодулі-регістраторитемпературиметалупароперегрівників, врезультаті чогозначнознизилисьпошкодженняповерхоньнагріву,підвищиласьнадійність роботипароперегрівників й культураобслуговуваннякотлоагрегатів.

1990 р.ЛьвівськимвідділеннямТЕПведетьсяпроектуванняновоїконструкціїелектрофільтрів ізвисоким (99,6%)ККДуловлювання.

1994-95 рр.Розпочато роботи пореконструкціїелектрофільтрів наенергоблоках №11 й №12.

>1996р.Розпочатопідготовку ТЕС до роботи посхемі «островаБурштинської ТЕС»від’єднанням відОЕС України й паралельно ізЄвропейськоюоб'єднаноюенергосистемоюОЕС UCTE.

1998 р.Виконанореконструкцію й введено вексплуатацію цехутилізаціївідходіввиробництва (>ЦУВВ) ізрічноюпродуктивністю повипуску до 120тис.м3керамзиту.

>2001р. Введено вексплуатаціюенергоблок № 8 после капремонту ізреконструкцієюелектрофільтрів казана йреанімацієюпотужності до 185 МВт впланіпідготовки до роботи посхемі «островаБурштинської ТЕС».

>2002р. Введено вексплуатаціюенергоблок № 12 после капремонту іззаміноюЦВТ йЦСТтурбіни,заміноюелектрофільтрів,газоходів йдимососів казана, ізреабілітацієюпотужності до 195 МВт впланіпідготовки до роботи посхемі «островаБурштинської ТЕС».

>2002р.Закінчено роботи попідготовціелектростанції до роботи посхемі «острова» ізвпровадженнямелектроннихавтоматичних системрегулюванняпотужності наенергоблоках й ТЕС вцілому.Пробна (>квітень2002р.),підконтрольна (>липень 2002 р. -червень 2003 р.) робота ТЕС врежимі "острова" ізпозитивноюоцінкою із боціТехнічногоКомітету UCTE.

>2003р. Введено вексплуатаціюенергоблок № 6 после капремонту ізчастковою

>реконструкцієюелектрофільтрів,газоходів йдимососів казана ізреабілітацією

>потужності до 195 МВт вплані забезпечення роботи посхемі «острова»|

>2004р. Введено вексплуатаціюенергоблок № 11 после капремонту іззаміноюелектрофільтрів,газоходів йдимососів казана ізреабілітацієюпотужності до 195 МВт вплані забезпечення роботи посхемі «острова».

2002-2004 рр.Забезпеченопостійну роботуелектростанції посхемі «островаБурштинської ТЕС»від’єднало відОЕС України й впаралельномурежимі ізЄвропейськоюOEC UCTE ізекспортними поставкамиелектроенергії до 500 МВт на годину.

>БурштинськаДРЕС бувбазовимпідприємством уЛьвівськійенергосистемі, котраобслуговувалап’ять областей України. Доти ж, 30%виробленоїелектроенергії (>майже 5 млрд.кВт.годщороку) черезміжнароднуенергосистему «Світ» вонпостачала наекспорт доБолгарії, НДР,Польщі,Угорщини,Чехословаччини,Румунії.Досягненнябурштинськихенергетиківдвічі, у 1967 та 1971 рр.,презентувались наВДНГ СРСР уМоскві.

Авлітку 1974 р. уБурштинівідбувсяМіжнароднийсимпозіуменергетиківкраїн-членів ЗарадиЕкономічноїВзаємодопомоги.

>Основнимтехнологічнимпаливомєкам'яневугілляЛьвівсько-Волинськоговугільногобасейну,окрімякоговикористовуєтьсядонецьке тасілезькевугілля,допоміжним (якпідсвітка)єприродний газ та мазут.Якістьвугілля, щонадходить,значнонижча відпроектних норм. Це негативновпливає на роботукотлів,оскільки смердоті непристосовані дляспалюваннянепроектного твердогопалива (>низькоїякості ізвисокоюзольністю), щопризводить дододатковогоспалювання мазуту та газу.

>Починаючи із 2001 рокуБурштинська ТЕС працює із приростомвиробництваелектроенергії.Найбільшдинамічнообсягиїївиробництвазростають із 2002 року, щопов'язано ізвикористаннямекспортнихможливостейелектростанції.

>Реалізаціяпрограмиінтеграціїпівденно-західноїчастиниОЕС України, так званого "островаБурштинськоїелектростанції", воб'єднанняенергосистемкраїнЄвропи UCTEє одним ізнайбільшзначнихдосягнень удіяльностіНЕК “>Укренерго”,спрямованій наінтеграцію України доЄвропейської спільноти.Розробкапрограмирозпочалася в 1995роціспільно ізєвропейськимиенергосистемами таенергогенеруючоюкомпанією ВАТ "Західенерго" й завершиласявключенням "острова" напаралельну роботу ізенергооб'єднанням UCTE 1 июля 2002 року.

">Острів"утворюєБурштинськаелектростанція ВАТ “Західенерго” (>Івано-Франківська обл.) разом ізприлеглою донеїелектромережею тавласнимиспоживачамиелектроенергії вмежахЗакарпатської йчастковоІвано-Франківської таЛьвівської областей йохоплюєтериторіюплощею 27 тис. км2 ізнаселеннямблизько 3 млн. Чоловік.

>Покриттянавантаженняспоживачів "острова"здійснюється,крімБурштинської ТЕС,Калуськоютеплоелектроцентраллю (>Івано-Франківська обл.) йТеребля-Ріцькоюгідроелектростанцією (>Закарпатська обл.),загальнанаявнагенерація якіоцінюється в 1950 МВт.

У ">острові"сформованіелектричнізв'язки ізкраїнами UCTE, атакож ізРумунією нанапрузі 220, 400 й 750 кВ, асаме:

- ізугорськоюенергосистемою: однаЛЕП 750 кВ, однаЛЕП 400 кВ,двіЛЕП 220 кВ;

-зісловацькоюенергосистемою: однаЛЕП 400 кВ;

- ізрумунськоюенергосистемою: однаЛЕП 400 кВ.

Ускладімережі "острова"задіянісім ПСнапругою 220 й 400 кВсумарноютрансформаторноюпотужністю 1800 МВА та автотрансформатор 750/330 кВпотужністю 1000 МВА на ПС 750 кВЗахідноукраїнська.ПротяжністьЛЕП "острова"складає: 750 кВ - 209 км, 400 кВ - 340 км, 330 кВ - 42 км, 220 кВ - 600 км.

>Досягнення. Уходіреалізаціїпрограми проведеномодернізаціюоб'єктів "острова" длядоведення їхні достандартів,прийнятих в UCTE й забезпечення режимупаралельної роботи,зокрема:

- для забезпеченнянадійностіпаралельного режиму роботи "острова" таналежноїякостіелектроенергіїзмонтовано й введено в роботу системурегулюваннячастоти йпотужності набазікомп'ютеризованого центрального регулятора;

- проведеносуттєвумодернізаціютелекомунікаційноїмережі ізвпровадженнямсучасних системзбору йпередачітелеінформації таволоконно-оптичнихліній зв'язку, щозабезпечиломожливістьїїфункціонування набазісучаснихцифровихтехнологій, дозволилозначнозбільшитиобсяги,швидкість йгеографіюпередачітелеінформації, атакожінтегруватичастинутелекомунікаційноїмережіЗахідної ЄСтелекомунікаційнумережукраїненергооб'єднання UCTE;

- наенергооб'єктах "острова"впровадженосучаснунадійнуапаратуру релейногозахистувиробництвафірми "Siemens";

- на ПС 750 кВ “>Західноукраїнська”встановлено трифазишунтуючихреакторів 750 кВвиробництвафірми АВВ для забезпеченняналежногорівнянапруги вмережі "острова".

>Реалізаціяцієїпрограмистворилапередумови длязбереженняпозицій України наЄвропейськомуринкуелектроенергії танарощуванняекспортуелектроенергії,наблизилаоснащеністьелектромережізасобамирегулюванняпараметрів йавтоматизаціїпроцесів досучасногосвітовогорівня,забезпечиланалежнуякістьелектроенергії, атакожпідвищиланадійністьелектропостачанняспоживачіврегіональноїенергосистеми,мінімізуваланаслідкиаварій зарахунокможливостівзаємодопомоги ваварійнихситуаціях.

>Підготовка допаралельної роботи “острова” із UCTE йп’ятирічнийдосвід роботи в цьомурежиміпідтверджуєналежний стан станобладнання йрівеньоперативно-диспетчерськогоуправління російськоюенергосистемою тависокийпрофесійнийрівень українськихенергетиків.

1.2 Схемаелектричнихз’єднань

НаБурштинській ТЕСрозміщено 12енергоблоків,кожен із якіскладається із генератора й трансформатора. З 1 по 7 блокиприєднані до УРП 220 кВ, із 8 по 12 – до УРП 330 кВ.Крім цого, настанціїє УРП 400 кВ, якуприєднується до УРП 220 й 330 кВ задопомогоюавтотрансформаторів.Шини УРП 400з’єднані із УРП 220 кВ черезавтотрансформатори2АТ й3АТ, УРП 220 й УРП 330 – через1АТ-А й1АТ-Б, УРП 330 й УРП 400 – через6АТ.Автотрансформатор5АТприєднаний до УРП 220 кВ йпризначений дляживленнямісцевихрайонів. На всіх УРПвстановленітрансформаториструму йнапруги, атакожВДТ, котріживляться від шинННавтотрансформаторів.

>Рис. 1. Схемаелектричнихз'єднань

1.3 Складобладнання

До основногообладнання настанціївходятьблочнігенератори йтрансформатори,автотрансформатори,трансформаториструму танапруги,вольтодобавачнітрансформатори,трансформаторивласних потреб,роз’єднувачі,вимикачі,обмежувачіперенапруги.

>Таблиця 1.Блочнітурбогенератори ізводневимохолодженням ТГВ – 200;ТГВ-200М

>Найменування ТГВ – 200 >ТГВ-200М
>Активнапотужність МВт 200 200
>Повнапотужність МВА 235 235
>Коефіцієнтпотужності 0,85 0,85
>Напругастатора кВ 15,75 15,75
>СтрумстаторакА 8,63 8,63
>Струм ротора А 1880 1880
Частотаобертівоб/хв 3000 3000
Частота гц 50 50

 

>Таблиця 2.Трифазніблочнітрансформатори ізпримусовоюциркуляцієюповітря й олії ізненаправленим потоком оліїТДЦ-250000/220/15,75;ТДЦ-250000/330/15,75

>Найменування >ТДЦ-250000/220/15,75 >ТДЦ-250000/330/15,75

>Номінальнапотужність

P.S, МВА

250 250
>Напругаобмоки >ВН 242 347
СП -
>НН 15,75 15,75
>Втрати, кВт >Рх 207 214
>Рк 600 605
>Uк, % (>ВН-НН) 11 11
>Іх, % 0,5 0,5

>Таблиця 3.Автотрансформатори1АТ-А,1АТ-Б –АТДЦТН-240000/330/220/35;2АТ,3АТ –2х3хАОДЦТН-133000/400/220/35;5АТ –АТДЦТН – 125000/220/110/35;6АТ –3хАОДЦТН-210000/400/330/35

>Найменування >АТДЦТН-125000/220/110/35 >АТДЦТН-240000/330/220/35

>Номінальнапотужність

P.S, МВА

125 240
>Напругаобмоки >ВН 230 330
СП 121 242
>НН 38,5 38,5
>Втрати, кВт >Рх 85 130
>Рк 290

430

260

250

>Uк, % >ВН-CН 11 7,3
>ВН-НН 31 70
>СН-НН 19 60
>Іх, % 0,5 0,5

>Таблиця 4.Вольтодобавочний трансформаторВРТДНУ-405000/35/35

>Найменування >ВРТДНУ-405000/35/35
>Номінальнапотужність P.S, МВА 405
>Напругаобмокизбудження, кВ 38,5
>Напругарегулювальної обмотки, кВ ±26,4
>Іномрегулювальної обмотки, А 740
>Втрати, кВт >Рх 80
>Рк 195
>Uк, % (>ВН-НН) >7,512
>Іх, % 5,0

>Таблиця 5.Трансформаторивласних потребТРДН-25000/35/6,3-6,3;ТРДН-32000/35/6,3-6,3

>Найменування >ТРДН-25000/35/6,3-6,3 >ТРДН-32000/35/6,3-6,3

>Номінальнапотужність

P.S, МВА

25 32
>Напругаобмоки >ВН 36,75 36,75
СП - -
>НН 6,3-6,3 6,3-6,3
>Втрати, кВт >Рх 25 29
>Рк 115 145
>Uк, % >ВН-НН 10,5 12,7
>СН-НН 30 40
>Іх, % 0,65 0,6

>Таблиця 6.ТрансформаторструмуТФЗМ-220

>Найменування >ТФЗМ-220
>Номінальнанапруга U, кВ 220
>Найбільшаробочанапруга, кВ 252
>Номінальнийструм >первинний 1000
>вторинний 5

>Таблиця 7.ТрансформаторнапругиНКФ-220

>Найменування >НКФ-220
>Номінальнанапруга U, кВ 220
>Номінальнанапруга обмоток, У >Первинна 220 000/√3
>вторинна 100/√3
>Номінальнапотужність, ВА 1200
>Граничнапотужність, ВА 2000
Класточності 3

 

>Таблиця 8.Роз’єднувачРДЗ-1-220/3200

>Найменування

>РДЗ-1-220/3200

>Номінальнанапруга U, кВ 220
>Номінальнийструм, А 3200
>Стійкість принаскрізнихструмахКЗ >Головнихножів >Граничнийнаскрізнийструм,кА 125
>Струмтермічноїстійкості,кА/допустимий годину його дії, з 50/3
>Заземляючихножів >Граничнийнаскрізнийструм,кА 125
>Струмтермічноїстійкості,кА/допустимий годину його дії, з 50/1

 

>Таблиця 9.ПовітрянівимикачіВВН-220-15

>Найменування

>ВВН-220-15

>Номінальнийструм, А 3150
>Потужністьвідкл, МВА 25000
>Струмвимкнення,кА 63
>Ударнийструм,кА 162
Часвимкнення, з 0,04
Часввімкнення, з 0,1
>Швидкістьвідновлюваноїнапруги,кВ/мкс 1,8
Частота гц 50

>Таблиця 10.ОбмежувачперенапругиОПН-220

>Найменування >ОПН-220
>Номінальнанапруга,кВ 220
>Найбільшаробочанапруга, кВ 146

>Напруга наОПН кВ,

припустимапротягом

20хв 175
20 з 190
3,5 з 200
1 з 210
0,15 з 225
>Розрахунковийструмкомутаційноїперенапруги, А 420
>Залишкованапруга прирозрахунковомуструмікомутаційноїперенапруги, кВ не понад 360

 

1.4 Схемавидачіпотужності

>ВідрозподільчихпристроївБуТЕСвідходять 9ЛЕПнапругою 110-400 кВ.Лінія 110 кВприєднана доБурштинськоїпідстанції йзабезпечуєенергієюнавколишнірайони.Лініями 220 кВБуТЕСзв’язана ізКалуською йСтрийськоюпідстанціями подвілінії накожну. Задопомогоюліній 330 кВстанціяздійснює транзитпотужності до двох великихобласнихцентри Тернополя таІвано-Франківська.Лінією 400 кВ, котраз’єднуєстанцію ізпідстанцією «Мукачеві»,здійснюєтьсяекспортелектроенергіїзакордон.

 

>Умовніпозначення

 

>Рис 2. СхемавидачіпотужностіБуТЕС


2.Реконструкція УРП 220 кВ

 

2.1 Завданняреконструкції

>Головною причиноюреконструкціївідкритихрозподільчихпристроїв наБурштинській ТЕСєзастарілістьобладнання йневідповідність йогоновимєвростандартам, так як воно та було бзакладене у60-ххрокахминулогостоліття. Це, на свійчергу,є причиноючастих поломок йвідказівобладнання.Більшістьобладнання, яку тепервстановлене, невипускається, йзапасних деталей для ремонтудістати практичнонеможливо.

Нарівні ізновимитехнологіями, щопочализастосовувати наелектростанціях,почализастосовуватиноветехнологічнеобладнаннярозподільчихпристроїв, асамеелегазовеобладнання.Елегаз, впорівнянні ізповітряммаєвдвічібільшудіелектричніміцність йкращідугогасильнівластивості при атмосферномутиску.Також,відключенняелегазовихвимикачіввідбувається практичнобезшумно.

>Крім цого,елегазовівимикачімаютьщекількапереваг упорівнянні ізповітряними, асаме:зникаєнеобхідність укомпресорномугосподарстві, щознижуєвтратипотужності навласніпотреби;меншігабаритидозволяютьзменшитизатрати нагрозозахист йзменшитиплощу самогорозподільчого прилаштую;такожелегезавівимикачієбезпечнішими йдовговічнішими вексплуатації.

>Крімелегазовихвимикачів, нарозподільчихпристрояхвстановлюютьновітимитрансформаторівструму йнапруги, котрізаповнюютьсясумішшю ізкварцовогопіску й олії, щозбільшуєдіелектричнуміцність.Такожвикористовуютьновий типроз’єднувачів, котрінадійнішепрацюють уважкихпогоднихумовах.

Усіцеобладнаннярізкознижуєвитрати наексплуатацію йремонти,підвищуєрівеньнадійностіпередачіпотужності.


2.2Замінаобладнання

2.2.1СтрумиКЗ

 

>Рис. 3. ПланВРП-220 кВ

>Таблиця 11.СтрумиКЗ

>U=233,3 кВ

>I(1)3

>I(1)1

>I(2)1

>3I(0)1

К1

34,053-88,3

13,555-88,5

13,555-88,5

40,660-88,5

>К2

21,623-88,6

8,587-88,8

8,621-88,8

21,166-88,5

 

2.2.2Вибір таперевіркаобладнання

>Усіелементирозподільчого прилаштуюелектричноїстанціїповиннінадійнопрацювати вумовахтривалихнормальнихрежимів,володітитермічною йдинамічноюстійкістю при короткихзамиканнях. Томуперевіркавідповідностей їхньогопараметрів прироботі врізних режимахєдужеважливою.

>Такожнеобхідновраховуватифакторинавколишньогосередовища (>вологість, температура,висота надрівнем моря таін.), так якможевиникнутинеобхідністьвстановленняобладнання ізпідвищеноюнадійністю.

>Вимикачі тароз'єднувачі

>Вибірвимикачів тароз'єднувачіввиконується за параметраминаведеними в табл. 12 й 13.

>Таблиця 12

>Параметривимикача >Умовивибору
>Номінальнанапруга

>Номінальнийструм

>Номінальнийструмвідключення

>Номінальнийімпульсквадратичногоструму

>Таблиця 13

>Параметрироз’єднувача >Умовивибору
>Номінальнанапруга

>Номінальнийструм

>Номінальнийструмелектродинамічноїстійкості

>Номінальнийімпульсквадратичногоструму

 

>Вибірвимикача

>Таблиця 14.ПаспортніданіелегазовоговимикачHPL-245В1

>Номінальнанапруга кВ 245
>Найбільшаробочанапруга кВ 252
>Номінальна частота гц 50
>Номінальнийструм А 4000
>Струмтермічноїстійкості >кА (з) 63 (3)
>Номінальнийструмвідключення >кА 63
>Нормальнийструмвключення >кА 160
>ТривалістьнаскрізногострумуКЗ з 3
>Власний годинувключення мс < 60
>Власний годинувідключення мс 14±2
>Повний годинувідключення мс 40

 

>Перевірка:

>Номінальнанапруга:

>Номінальнийструм:

>Посиленийструм:

Повимикаючійздатності:

Наелектродинамічнустійкість:


                                              Натермічнустійкість:

>Вибранийвимикачвідповідає всімвимогам.

>Таблиця 15.Паспортніданіроз’єднувачаSGF 245

>Номінальнанапруга кВ 245
>Номінальнийструм А 1600-4000
>Струмелектродинамічноїстійкості дляроз’єднувача йзаземлювача >кА 100/125
>Струмтермічноїстійкості дляроз’єднувача йзаземлювача >кА 40/50
>Розривназдатність втрифазномуланцюгу приіндуктивному чиємнісномунавантаженні А 1.5

 

>Перевірка:

>Номінальнанапруга:

>Номінальнийструм:

>Посиленийструм:

Наелектродинамічнустійкість:

Натермічнустійкість:

>Вибранийроз’єднувачвідповідає всімвимогам.

>Вимірювальнітрансформаторинапруги йструму

>Вимірювальнітрансформаторинапруги йструмувикористовуються вланцюгахзмінногострумуелектроустановоквисокоїнапруги, колипрямевмикання впервинніланцюгиконтрольно-вимірювальнихприладів, реле йприладів автоматикитехнічнонеможливо та невідповідаєтехніці безпеки.

>Вибір таперевіркатрансформаторівнапруги йструмувиконується за параметраминаведеними в табл. 16 й 17.

>Таблиця 16

>Параметри МС >Умовивибору
>Номінальнанапруга

>Номінальнийпервиннийструм

>Номінальнийвториннийструм 1; 5 А
Класточності >Залежить від класуточностівимірювальнихпристроїв
>Електродинамічнастійкість


>Таблиця 17

>Параметри МС >Умовивибору
>Номінальнанапруга

Класточності >Залежить від класуточностівимірювальнихпристроїв
>Номінальнапотужністьвторинної обмотки

>Паспортніданівибранихтрансформаторівструму йнапруги наведено в табл. 18 й 19.

>Таблиця 18.Паспортідані трансформаторструмуIMB 245

>Конструкція >Баковий (>U-подібний) тип
>Ізоляція Олія, папір,кварцовийпісок
>Номінальнанапруга 242 кВ
>Максимальнийпервиннийструм До 4000 А
>Струмтермічноїстійкості До 63кА/1 сік
>Струмелектродинамічноїстійкості До 160кА
>Ізолятори Порцеляна
>Довжина шляхувитоку > 25мм/кВ

>Умовиексплуатації

>Температурнийдіапазон

>Висота установки надрівнем моря

-40 °З до +40 °З

Максимально 1000 м

>Номінальнийімпульсквадратичногоструму:

>Вибраний трансформаторструмувідповідає всімвимогам.

 

>Таблиця 19.Паспортідані трансформаторанапругиCPA 245

>Конструкція >Ємнісний тип

>Ізоляція

>ЕДН

>ЭМБ

>Алюмінієва фольга, папір,поліпропіленоваплівка йсинтетичне олію

>Папір,мінеральне олію

>Номінальнанапруга 242 кВ
>Коефіцієнтнапруги (>Vf) До 1,9/8 часів
>Ізолятори Порцеляна
>Довжина шляхувитоку 25мм/кВ

>Умовиексплуатації

>Температурнийдіапазон

>Висота установки надрівнем моря

-40 °З до +40 °З

Максимально 1000 м

>Вибраний трансформаторнапругивідповідає всімвимогам.

 

2.2.3 Характеристикивибраногообладнання

>Вимикач

>ВимикачіHPLможутьпрацювати із одне- йтриполюсним Управлінням.Вимикачі ізоднієюдугогогасильноюкамерою на полюсможутьпрацювати вобох режимахуправління.Вимикачі іздекількомадугогогасильнимипристроямидопускаютьуправліннялише однією полюс.

Триполюсивимикачавмонтовуються на окремихполюсних опорах. Притрьох-полюсномурежиміуправління полюсивимикача йпривідсполученіміж собоютягою.Кожен полюсвимикачаобладнанийсвоєюокремоювідключаючоюпружиною.

>Кожен полюсвимикачаєгерметичноюзаповненоюелегазом (>SF6)колонкою, котрамаєдугогасильнийпристрій,порожнистийопорнийізолятор й корпусмеханізму.

>Експлуатаційнанадійність йтермінслужбиелегазового (>Sf6)вимикача багато вчомузалежать відздатності забезпечитигерметизаціюоб'єму ізелегазомSf6 йнейтралізуватидіювологості йпродуктіврозкладання газу.

•>Ризиквитоку газунезначнийзавдякивживаннюподвійнихкільцевих йхрестоподібнихущільнень ізкаучукунітрилу.

•Укожнійдугогасительнойкамеріпоміщаєтьсяфільтр (>десикант)абсорбції,якийпоглинаєвологу йпродуктирозкладання.

•Ос-кількивідключаючаздатністьзалежить відщільностіелегазуSf6, полюсвимикачаHPLобладнаниймоніторомщільності.

>Моніторомщільностіє релетиску ізтемпературноюкомпенсацією. Томупопереджувальний сигнал йфункціяблокуваннявключаютьсялише у томувипадку, колитискелегазузнижуєтьсяіз-за йоговитоку.

>Рис 4.АвтоматичнийвимикачHPL-В2.1-дугогасильна камера. 2-опорнийізолятор.3-опорнаконструкція.4-шафауправління із приводомBLG.5-відключаюча пружина із корпусом.6-моніторщільності газу (ізпротилежного боці).7-покажчикположеннявимикача

 

>Конструктивніособливості автокомпресійного (>Auto-puffertm)дугогасильного прилаштую

>Дугогасильніпристроїавтокомпресорного типу (>Auto-puffer™) (>рис.5)демонструють своїрозрахунковіпереваги привідключенні великихструмів (>наприклад,номінальногострумуКЗ). На початкупроцесувідключення, автокомпресорнийдугогасильнийпристрійпочинаєпрацювати то йкомпресійний.Відмінність ж упринципі їхнього дії привідключенні великих ймалихструміввиявляєтьсялише послепояви дуги.

>Рис 5. 1.Верхнійструмопровід 2.Нерухомийдугогасильний контакт 3.Рухливийдугогасильний контакт 4.Автокомпресорнийоб'єм 5.Компресорнийоб'єм 6.Клапаннаповнення 7.Нерухомий поршень 8.Сопло 9.Головнийнерухомий контакт 10.Головнийрухливий контакт 11.Клапанавтокомпресії 12.Компресорнийциліндр 13.Клапанскиданнянадлишковоготиску 14.Нижнійструмопровід

 

Колідугогасильніконтактивідокремлюються,міжрухомим йнерухомимдугогасильними контактамиутворюється дуга.Під годинугоріння дуги, вона вдеякійміріблокуєпотікелегазу (>SF6) через сопло.Дуга, щогорить,характеризуєтьсядужевисокоютемпературою йпотужнимвипромінюванням тепла йпочинаєнагріватиелегаз (>SF6) вобмеженому газовомуоб'ємі. Таким чином,тискусередині якавтокомпресорного, то йкомпресорногооб'ємузростає якіз-запідвищеннятемператури від дуги, то йвнаслідокстискування газу взагальномупросторіміжкомпресійнимциліндром йнерухомим поршнем.

>Тиск газу вавтокомпресорномуоб'єміпродовжуєпідвищуватися до тихийпір,поки не станідостатньовисоким у

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація