Реферати українською » Физика » Енергетична безпека держави


Реферат Енергетична безпека держави

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Запровадження

Актуальність роботи зумовлена тим, що енергоресурси мають важливого значення підвищення якості життя і можливостей, відкритті громадянами країн світу - як розвинених, і та розвитку. Тому забезпечення ефективної, надійного і екологічно безпечного енергопостачання за цінами, відбиваючим фундаментальні принципи ринкової економіки, є виклик нашій країні усього людства.

Можна сміливо сказати, що у цей час вироблено єдине розуміння поняття енергетичній безпеці держави (>ЭБГ), а деяких випадках значення, які наші країни вкладають у поняття, прямо протилежні одна одній. Однак у контексті розуміння цього поняття, як глобального, енергетична безпеку означає як запобігання конфліктів за енергетичні ресурси між постачальниками і споживачами, всередині групи країн-постачальників і усередині групи країн-споживачів, а й розширення доступу до енергетичних ресурсів. Неможливість розвитку без енергетики означає також дії неможливість подолання проблем, які визнані світовою співтовариством як глобальні: бідність, епідемії, низький рівень освіти буде, загрози екології та інших. З цього випливає висновок, що енергетична безпеку є складовою глобальної системи безпеки.

На сьогодні у світове співтовариство існує розуміння те, щоуглеводородние ресурси, є нині базовими, може бути вичерпані через певний час. Відповідно країни-постачальники, як і, як й інші, будуть поступово приходити до потреби зміни структури свого паливно-енергетичного балансу, приділяючи дедалі більша увага альтернативним джерелам енергії.

Збереження ситуації, коли він 2 млрд. людей немає доступу до енергетичних ресурсів, загрожує гуманітарними катастрофами, зростанням напруженості у світі, появою нових конфліктам та збільшенням наявних глобальних проблем. І саме у рамках міжнародного механізму щодо забезпечення енергетичній безпеці може бути вихід межі виключноторгово-финансових енергетичних взаємовідносин країн, і системи стійкого забезпечення енергетичними ресурсами всіх країн.

Основний сферою діяльності даної інстанції має стати забезпечення глобальної енергетичній безпеці шляхом запобігання та ліквідації конфліктів у цій сфері, і навіть шляхом управління глобальним збалансованим енергетичним потенціалом. І тому необхідно досягнення щонайширшого згоди країн, котрі з сьогодні у ролі постачальників чи споживачів мають стійкий доступом до енергетичних ресурсів. Ключовою метою управління глобальним енергетичним потенціалом має стати як підтримку енергетичної ресурсної бази планети, і її справедливий розподіл. У найближчим часом першому плані у цьому напрямі вийде завдання забезпечення енергетичними ресурсами країн, які поки що немає до них стійкого доступу й позбавлено можливості забезпечити цю з допомогою слабкості економіки чи інших чинників.

Міжнародний механізм глобальної енергетичній безпеці міг стати тієї інстанцією, від імені міжнародного співтовариства керувала як подібними міжнародними енергетичними центрами, і іншими організаціями чи формами, націленими створення глобального збалансованого енергетичного потенціалу.

Мета роботи – розкрити сутність поняття енергетичної безпеки та зазначити проблеми, пов'язані з її забезпеченням.

Досягнення поставленої мети необхідне рішення наступних завдань:

· дати визначення енергетичній безпеці;

· описати критерії, якими можна оцінити енергетичну безпеку країни;

· дати аналіз стану енергетичній безпеці РФ;

· описати можливі загрози енергетичній безпеці держави й шляху їхнього нейтралізації.

Об'єктом цього дослідження є проблема енергетичній безпеці. Предмет вивчення – сучасна світова економіка у частині забезпеченості на природні ресурси енергетична потенціал країн.

Інформаційна база курсової роботи включає: нормативно-правові акти, статистичні матеріали, праці провідних вітчизняних і іноземних авторів, присвячені проблемам економічній безпеці, статті, опубліковані періодичних виданнях, і навіть Інтернет-ресурси.

Курсова робота складається з запровадження, трьох глав основного тексту, укладання, списку використаних джерел, додатків. Зміст роботи викладено на 35 сторінках машинопису, і включає 1 малюнок, 3 таблиці. Список використаних джерел включає 21 найменувань.


1. Теоретичні аспекти дослідження енергетичній безпеці держави

 

1.1 Енергетична забезпечення безпеки держави: поняття, сутність

Останнім часом найвищих ешелонах влади приділяють значну увагу питанням енергетичній безпеці (ЕБ). Цю тему було вказано Росією як із найважливіших при формулюванні порядку денного саміту лідерів країн «Групи восьми», що у 2006 р. у Санкт-Петербурзі. Питання ЕБ визнані актуальними світовим співтовариством.

Проте, попри підвищений інтерес до проблем ЕБ із боку політичним лідерам, поняття ЕБ не визначено у такому документі як документ про Глобальної енергетичній безпеці, прийнятий саміті «Групи восьми» 2006 р. Навпаки, у наукових роботах це поняття піддається аналізу.

Така ситуація можуть призвести донедопониманию сутності ЕБ, нестиковки теорії (наукових розробок) і практики (державного регулювання, підтримки окремих проектів, у сфері енергетики, і ін.).

Загалом вигляді безпеку – цей стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, й держави від внутрішніх та зовнішніх загроз. Відповідно до наведене означення, до об'єктів безпеки ставляться: особистість – її правничий та свободи; суспільство – його матеріальні і духовні цінності; держава – його конституційний устрій, суверенітет і територіальнацелостность[1].

Життєво важливі інтереси є сукупність потреб, задоволення яких надійно забезпечує існування й можливості розвитку об'єкта безпеки. Під загрозою, своєю чергою, розуміється сукупність умов і внутрішніх чинників, збіг, значно збільшують ризики життєдіяльності об'єкта.

Енергетична безпеку передбачає стан захищеності країни (регіону), її громадян, суспільства, держави, економіки відстають від загрози дефіциту у забезпеченні їх обгрунтованих потреб у енергії економічно доступними паливно-енергетичними ресурсами прийнятного якості, і навіть захищеності від порушень стабільності, безперебійності паливо- іенергоснабжения[2].

1.2 Мету й принципи забезпечення енергетичній безпеці держави

Метою політикиЭБГ є послідовне досягнення якісно нового рівня її головниххарактеристик[3]:

· здібності ПЕК надійно забезпечувати економічно обгрунтований внутрішній і зовнішній попит енергоносіями відповідного якості і прийнятною вартістю;

· здібності споживчого сектору економіки змогли ефективно використати енергоресурси, запобігаючи цим нераціональні витрати суспільства до своє енергозабезпечення і дефіцитність паливно-енергетичного балансу;

· стійкості енергетичного сектора до зовнішніх та внутрішньою економічним, техногенним і природним загрозам, і навіть її спроможність мінімізувати збитки, викликаний проявом різних дестабілізуючих чинників.

Найважливішими принципами забезпечення енергетичній безпеціявляются[4]:

·гарантированность і надійність енергозабезпечення економіки та населення повному обсязі у звичайних обставинах й у мінімально необхідному обсязі у випадку загрози чи виникненні надзвичайних ситуацій різного характеру;

·восполняемостьисчерпаемого ресурсу (темпи споживанняисчерпаемих ресурсів палива мають узгоджуватися з темпами освоєння заміщуючих їх джерел енергії);

· диверсифікація використовуваних видів палива й енергії (економіка має надмірно залежати від будь-якого одного енергоносія);

· облік вимог екологічну безпеку (розвиток енергетики має бути збалансовано із дедалі вищими вимогами охорони навколишнього середовища);

· запобіганняенергорасточительства (взаємозв'язок з політикою енергетичної ефективності);

· створення економічних умов (передусім з допомогою податкових і митних заходів), які забезпечуютьравновигодность постачання енергоресурсів на внутрішній і його зовнішні ринки і раціоналізацію структури експорту;

· максимально можливе використання під всіх технологічними процесами і проектах конкурентоспроможного вітчизняного устаткування.

1.3 Критерії і отримала показники оцінки рівня енергетичній безпеці держави

Для оцінки рівня енергетичній безпеці держави можна застосувати наступний склад показників (>индикаторов)[5]:

1.Индикатори забезпеченості електроенергією:

· частка власної вироблення (ставлення виробітку електроенергії електростанціями до річного споживання електроенергії);

· виробництво електроенергії душу населення (ставлення виробництва електроенергії до чисельності населення);

· споживання душу населення вкоммунально-битовом комплексі (ставлення споживання електроенергії укоммунально-битовом комплексі до чисельності населення).

2.Индикатори забезпеченості тепловою енергією:

· коефіцієнт покриття (ставлення сумарноюрасполагаемой потужності джерел теплопостачання до максимально річної потреби в теплової навантаженні);

· виробництво теплової енергії душу населення (ставлення виробництва теплової енергії до чисельності населення);

· витрата котельно-пічного палива (КПТ) (ставлення фактичного витрати палива до нормативу);

· часткавведенних джерел теплопостачання (ставленнявведенних джерел теплопостачання до діючих джерел теплопостачання);

· коефіцієнт втрат теплової енергії (ставлення втрати теплової енергії до зробленому кількості);

· середня кількість аварій однією джерело теплопостачання (ставлення числа аварій на джерелах теплопостачання до джерел теплопостачання);

· коефіцієнт зносу теплових і парових мереж (ставлення протяжності теплових і парових мереж, які потребують заміни до спільної протяжності).


2. Аналіз і - оцінка рівня енергетичній безпеці держави (з прикладу Росії)

 

2.1 Основні енергетичні показники розвитку

У таблиці 1 зібрані основні енергетичні показники розвитку Росії з електричної й теплової енергетиці від 2000-го до 2009 роки. З цих даних в параграфі 2.2 дано аналіз стану та оцінка рівня енергетичній безпеці.

Таблиця 1. Дані про основних енергетичних показниках Росії згодам[6].

Показник Рік
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Чисельність РФ, в чол. 146596869 145976482 145306497 144565928 143821212 143113885 142487259 142114903 141956409 141842844
2 Виробленняел.ен. електростанціями, в млрд.кВтч 877,8 891,3 894,3 916,3 939,9 954,1 996,2 1042,1 1040,3 1013,5
3 Споживання електроенергії по РФ, в млрд.кВтч 861 874,5 877,5 899,5 923,1 937,3 979,4 1025,3 1022,7 995,9
4 Споживання електроенергії укоммунально-битовом комплексі по РФ, в млрд.кВтч 187,4 196,0 207,4 222,2 243,5 253,7 262,7 272,4 280,6 278,4
5 Сумарна потужність джерел теплопостачання,гигакал. за годину. 664862,4 658330,9 654681,1 661933,4 657203,4 623210,6 619984,01 602622,5 590758,9 590686,8
6 Максимальна річна потреба у теплі,гигакал. за годину. 499339,3 495138,8 489876 491609 482195,3 476104,8 472354,3 452165,5 433702 434448
7 Зроблено теплової енергії, в тис.гигакал 998678,3 990277,4 979751,9 983218,2 964390,6 952209,7 944708,37 904330,9 867403,88 868895,95
8 Зроблено теплової енергіїкогенерационними тепловими установками, в тис.гигакал. - - - - - - 19705,3 18171,5 14356,8 13392,9
9 Втрати теплової енергії, в тис.гигакал. 98083,2 108427 111702,7 112086,9 113014,3 115977,9 120316,23 112892,2 113088,8 118805,21
10 >Отпущено теплової енергії споживачам, в тис.гигакал. 1039576,5 1005590,2 985238,1 978765 955423,5 945649,6 946124,87 925174,4 899839,73 894885,79
11 Витрата пального фактично на РФ, в тис. тонн умовного палива 176855,5 173186,1 207111,2 167120,6 162965,2 162135,5 174559,85 162033,61 150544,12 150947,11
12 Витрата пального за нормою до, в тис. тонн умовного палива 178118,8 174246,7 173215,7 168872,9 164677,7 163381,8 178572,5 164370,08 152797,71 152512,41
13 Кількість джерел теплопостачання, в одиницях 67913 67775 67890 67703 66936 64895 65985 70232 72161 73136
14 Введено джерел теплопостачання, в одиницях 1960 1643 1842 1706 1374 1576 2009 2400 2729 2887
15 Кількість котлів (енергоустановок), в одиницях. 192216 191513 190034 186933 183737 180063 179023 184763 188404 189053
16 Кількість аварій на джерелах теплопостачання, парових і теплових мережах, в одиницях 96365 107539 86948 112087 34519 27605 22592 20107 17045 12943
17 Протяжність теплових і парових мереж вдвухтрубном обчисленні, в кілометрів 186586,1 197546,6 183545,1 180727,7 179031,3 177174,9 176514,13 173073,7 172019 171995,6
18 Протяжність теплових і парових мереж вдвухтрубном обчисленні, які потребують заміни, в кілометрів 30273,1 39325,8 33698,1 33135,6 34566,6 44669,3 44179,67 44830,2 45020,6 46318,4
19 >Заменено теплових і парових мереж вдвухтрубном обчисленні, в кілометрів - - - - - 5912,5 5706,6 5151,2 5417,3 4540,7
20 Економія від робіт з модернізації, тис. крб. - - - - - - - - 860133,5 507602
21 Економія від проведених заходів із енергозбереження, тис. крб. - - - - - - - - 1671334,6 2353904,5

2.2 Оцінка рівня енергетичній безпеці держави

У таблиці 2приведен розрахунок показників, переказаних у параграфі 1.3 і вирахуваних підставі даних в таблиці 1.

Таблиця 2. Оцінка енергетичній безпеці держави

Показник (розраховується з табл. 1) Рік
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Частка власної виробленняел.ен. (рядок 2 />строка3) 1,01951 1,01921 1,01915 1,01868 1,0182 1,01792 1,01715 1,01639 1,01721 1,01767
2 Виробництво електроенергії душу населення вкВтч, (>1000000000*ст.3/ст.1) 5988 6106 6155 6338 6535 6667 6992 7332 7328 7145
3 Споживання електроенергії душу населення вкоммунально-битовом комплексі вкВтч, (>1000000000*ст.4/ст.1) 1278 1343 1427 1537 1693 1773 1844 1917 1977 1963
4 >Коеф-т покриття тепловою енергією, (>ст.5/ст.6) 1,33148 1,32959 1,33642 1,34646 1,36294 1,30898 1,31254 1,33275 1,36213 1,35963
5 Виробництво теплової енергії душу населення вгигакал., (>ст.7/ст.1) 6,81241 6,78381 6,74266 6,80118 6,70548 6,65351 6,63013 6,36338 6,11035 6,12577
6 Витрата КПТ в %, (>ст.11/ст.12) 99,29 99,39 119,5 98,96 98,96 99,23 97,75 98,57 98,52 98,97
7 Часткавведенних джерел теплопостачання в %, (>ст.14/ст.13) 2,886 2,424 2,713 2,519 2,052 2,428 3,044 3,417 3,781 3,947
8 >Коеф-т втрат теплової енергії в %, (>ст.9/ст.7) 9,8213 10,9492 11,4011 11,4 11,7187 12,1799 12,7358 12,4835 13,0376 13,6731
9 Середнє число аварій однією джерело теплопостачання, (>ст.16/ст.13) 1,418 1,586 1,280 1,655 0,515 0,425 0,342 0,286 0,236 0,176
10 >Коеф-т зносу теплових і парових мереж в %, (>ст.18/ст.17) 16,22 19,90 18,35 18,33 19,30 25,21 25,02 25,90 26,17 26,93

Росія відстає у виробництві електроенергії душу населення більшості розвинутих країн (наприклад, від США вдвічі), але значно перевищує що розвиваються (наприклад Китай в 6 раз);

· У в середньому у РФ великий запас потужності з виробленні тепла, більш як третина, про це свідчить коефіцієнт покриття тепловою енергією;

· Витрата пального фактичний незначно менше, ніж заплановано за нормою. Про це свідчать показник витрати КПТ в таблиці 2;

· Величезні втрати теплової енергії (рядок 8), які збільшуються у рік до року. Тож з 2000 по 2009 років вони зросли 1,39 разу. Це зростання обумовлений старінням енергетичних установок і теплових мереж, і навіть відсутністю уваги до них;

· Ще більше вражає коефіцієнт зносу теплових і парових мереж: в 2009 р. 26,93 %, і з 2000 по 2009 рік він зріс в 1,66 разу;

· Середнє число

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація