Реферати українською » Физика » Порівняльна характеристика насосів


Реферат Порівняльна характеристика насосів

>ЗМІСТВступ

1.Загальна характеристиканасосів

2.Об'ємнінасоси

3.Динамічнінасоси

4.Порівняння іобластізастосуваннянасосіврізнихтипів

5.Розрахунокпараметрівнасосів

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Насос —проточнагідравлічна машина, Якаслугує дляпереміщення істворення натискурідин всіхвидів,механічноїсумішірідини зтвердими іколоїднимиречовинами чизрідженнямгазів.

>Особливезначеннямаєзастосуваннянасосів,насосних установок чинасоснихстанцій у системахводопостачання іканалізації, де смердотіє одним ізосновнихвузлів. У системахводопостачаннянасосизабезпечують подачу водиспоживачам:промисловимпідприємствам,тепловимелектростанціям,житловим кварталаминаселених місць. У системахопалення ігарячоговодопостачання задопомогоюнасосних установокздійснюєтьсяциркуляціягарячої води. У системахканалізаціїнасосизабезпечують подачустічноїрідини наочисніспорудження чиперекачуванняїїзізниженихрайонівнаселених місць восновніміські чирайонніколектори.

>Розвитокнасособудуваннятіснопов'язаний ззагальнимтехнічнимпрогресом такимгалузях, якмашинобудування,гідродинаміка,хімічнапромисловість,електропромисловість.Завдякидосягненням уцихгалузях сталоможливимствореннянасосіврізнихтипів,призначених дляперекачування не лише води, але й іагресивнихсередовищ,рідкихметалів,криогеннихрідин. Уцей годинувітчизнянапромисловістьвипускаєнасоси всіхтипів,необхідні для народногогосподарства країни,починаючи відмініатюрнихмікронасосів длямедичноїтехніки ікінчаючигігантськимиосьовими насосами дляіригаційних систем йенергетики.

.Метоюцієї роботи було бописатибудову таохарактеризуватипорівняльну характеристикунасосіврізнихтипів.

Дляреалізаціїпоставленої метивиконанонаступні заподіяння:

- описанобудову тапорівняльну характеристикунасосіврізнихтипів.

-розглянутобудову та характеристикуоб’ємних тадинамічнихнасосів.

-розрахуваливисоту наякій винензнаходитись насос надрівнем води.

1.Загальна характеристиканасосів

>Насосиявляють собоюгідравлічнімашини,призначені дляпереміщеннярідин подтиском.Перетворюючимеханічнуенергіюпривідногодвигуна намеханічнуенергіюрідини, щорухається,насосипіднімаютьрідину напевнувисоту,подаютьїї нанеобхіднувідстань угоризонтальнійплощині чизмушуютьциркулювати в чиякійзамкнутійсистемі.

>Виконуючи одну чикільказгаданихфункцій,насоси вкожномувипадкувходять у складобладнаннянасосноїстанції.

>Основними параметраминасосів, щовизначаютьдіапазонзмінирежимів роботинасосноїстанції, складїїобладнання іконструктивніособливості,єнапір, подача,потужність йкоефіцієнткорисної дії.

>Напірявляє собою збільшенняпитомоїенергіїрідини наділянці від входу в насос довиходу ізнього.Виражений у метрахнапір насосавизначаєвисотупідйому чидальність,переміщеннярідини.

Подачахарактеризуєтьсяобсягомрідини, щоподається насосом унапірнийтрубопровід водиницю години, йвиміряєтьсязвичайно в м/с,л/с чи м рік.

>Потужність,витрачена насосом,потрібна длястворення натиску іподолання всіхвидіввтрат,неминучих приперетвореннімеханічноїенергії наенергію рухурідини по трубопроводах.Вимірювана у кВтпотужність насосавизначаєпотужністьпривідногодвигуна ісумарнупотужністьнасосноїстанції.

>Коефіцієнткорисної діївраховує усівидивтрат,пов'язаних ізперетворенням насосоммеханічноїенергіїдвигуна венергіюрідини, щорухається.ККДвизначаєекономічнудоцільністьексплуатації насоса призмініінших йогоробочихпараметрів (натиску,подачі,потужності).

Історіявиникнення ірозвиткунасосівпоказує, щоспочатку смердотіпризначалисявинятково дляпідйому води. Однак тепер область їхнізастосуваннянастільки широка ірізноманітна, щовизначення насоса якмашини дляперекачування води було б боднобічним.Крімводопостачання іканалізації міст,промисловихпідприємств йелектростанційнасосизастосовуються длязрошення іосушення земель,гідроакумулюванняенергії,транспортуванняматеріалів.Існуютьживильнінасосикотельних установоктепловихелектростанцій,судновінасоси,насоси длянафтової,хімічної,паперової,харчової ііншоїгалузейпромисловості.Насосивикористовуються привиконаннібудівельнихробіт (>намивземлянихспоруд,водозниження,відкачування води ізкотлованів, подача бетону ібудівельнихрозчинів доспоруд), прирозробціродовищ йтранспортуваннікориснихкопалингідравлічним способом, пригідровидаленнівідходіввиробничихпідприємств. якдопоміжніпристроїнасосислугують для забезпечення,змащення іохолодження машин.

Таким чином,насосиє одним ізнайпоширенішихвидів машин,причому їхнього конструктивнарозмаїтістьнадзвичайно велика, томукласифікуватинасоси за їхньогопризначеннямдоситьважко. [1]

>Більшлогічноюєкласифікація,заснована наособливостях упринципі дії. З цогопогляду усііснуючінасосиможуть бутирозділені на двавиди:динамічні іоб'ємні.

1) Удинамічних насосахрідинарухається подсиловимвпливом укамеріпостійногообсягу, щооб’єднана зпідводними йвідводнимипристроями.Залежно від виду силовоговпливу нарідинудинамічнінасоси, у своючергу,розподіляються налопатевінасоси інасоситертя.

2)Об'ємнінасосипрацюють за принципомвитисненнярідини ізкамери зарахунокзменшенняїїобсягу.Періодична змінуобсягукамеривідбувається зарахунокзворотно –поступального чиобертового рухуробочого органу насоса.Позміннезаповненнякамериперекачуваноюрідиною таїїспорожнюваннязабезпечуютьсяклапаннимипристроямивхідного івихідногопатрубків насоса. [2]

>Конструктивневиконаннянасосіврізнихтипіввизначаєтьсяголовним виглядом їхньогоробочихорганів.

>Необхідновідзначити, що, Незважаючи назначніособливості впринципі дії,конструкціїнасосів всіхтипів,включаючинасоси,застосовувані в системахводопостачання іканалізації,повиннізадовольнятивимогам, до які упершучергувідносяться:

-надійність йдовговічність роботи;

-економічність йзручністьексплуатації;

- змінуробочихпараметрів у широкихмежах заумовизбереженнявисокогоККД;

-мінімальнірозміри імаса;

- простота прилаштую, щополягає вмінімальнійкількості деталей йповної їхньоговзаємозамінності;

-зручність монтажу і демонтажу.

>Вибір типу насоса вкожному конкретномувипадкувідбувається ізурахуванням йогоексплуатаційних йконструктивнихякостей, щонайбільшповнозадовольняютьтехнологічномупризначеннюнасосноїстанції. [1]

 

2.Об'ємнінасоси

>Імпеллернінасоси –забезпечуютьламінарнийпотік продукту щоперекачується навиході із насоса йможутьвикористовуватися якдозатори.

>Пластинчатінасоси –забезпечуютьрівномірне іспокійневсмоктування продукту щоперекачується навиході із насоса,можутьвикористовуватися длядозування.Можуть бути якрегульованими, то йнерегульованими. Упластинчастихрегульованих насосах змінуподачіздійснюється зарахунокзміниобсягуробочоїкамеризавдякизсувуексцентриситету ротора йстатора. якрегулюючийпристрійзастосовуютьсягідравлічні імеханічнірегулятори.

>Гвинтовінасоси –забезпечуютьрівнийпотік продукту щоперекачується навиході із насоса,можутьвикористовуватися длядозування.

>Поршневінасоси –можутьстворюватидоситьвисокийтиск, злепрацюють забразивнимирідинами,можутьвикористовуватися длядозування.

>Перистальтичнінасоси -створюютьневисокийтиск,хімічноінертні,можутьвикористовуватися длядозування.

>Мембраннінасоси –створюютьневисокийтиск,хімічноінертні,можутьвикористовуватися длядозування.

>Вакуумнінасоси –насоси, щоздійснюютьвідкачку зарахунокперіодичноїзміниобсягуробочоїкамери.

>Імпеллернінасоси – невимагаютьпопередньогозливання продукту ввсмоктувальний патрубок,можутьстворюватирозрідження івсмоктатиперекачуваний продукт.

>Пластинчастінасоси –застосовуються дляперекачуваннягустих йважкорозрідженихпродуктів, типу меляси,згущеного молока, смоли. Привиконанні зсорочкоюобігрівувикористовуються дляперекачуванняпродуктів, щозастигають,шоколадноїглазурі.

Уоб'ємних насосахсиловавзаємодіяробочого органу ізрідиноювідбувається взамкнутихобсягах (>робочих камерах), котріпоперемінноповідомляються ізпорожнинамиусмоктування інагнітання.

>Робоча камераєнайважливішимелементомоб'ємного насоса. Прироботі насосаця камераспочаткузаповнюєтьсярідиною (>усмоктування), апотімрідинавитісняється ізнеї (>нагнітання).Цей процесповторюєтьсябагаторазово.Робочий орган, щозабезпечуєзаповненняробочоїкамерирідиною, апотімвитісняєїї,називаютьвитискувачем.Найпоширенішимвитискувачемє поршень.

як було бвідзначеновище,робоча камераз'єднується ізпорожнинамиусмоктування інагнітанняпоперемінно. Це приводити довластивостей,характерним дляоб'ємнихнасосів й смердотівідрізняють їхні віддинамічнихнасосів.

>Першою зцихвластивостейєгерметичність, бо практично у всіхоб'ємнихнасосівробоча камера на даний момент годиниз'єднана чи ізпорожниноюусмоктування, чи ізпорожниноюнагнітання, томуцітрубопроводитакожрозділені.

>Відділенняусмоктувальноїпорожнини насоса віднапірного трубопроводупризводить доможливостістворення внійдоситьзначногорозрідження.Останнєдозволяє передпочаткомнагнітання забезпечитипідйомрідини вусмоктувальномутрубопроводі дорівня насоса ізаповнитицейтрубопровідрідиною. Данувластивістьназиваютьсамоусмоктуванням.Слідзазначити, щовисотаусмоктування в цьомувипадкуобмежуєтьсятискомнасичених парданоїрідини.

Дооб'ємноговідноситься великакількістьнасосіврізнихтипів:поршневі,плунжерні,діафрагмові,гвинтові,шестеренні.Найпоширенішими ізоб'ємнихнасосівєпоршневі іплунжерні. У системахводопостачання іканалізаціїпоршневінасоси за годинузастосовуютьсявідносно мало: дляпідйому водизішпар малогодіаметра, дляперекачуваннягрузлихрідин,наприклад облогу ізпервиннихвідстійників, атакож якдозувальнінасоси. [6]

>Поршневі іплунжернінасосивідносяться дозворотно-поступальних.Пристрій й принцип роботи поршневого насосаоднобічної дії можназрозуміти із (мал.1).Такий насосскладається ізробочоїкамери 1 ізусмоктувальними інапірним клапанами ВК й НК йциліндра 2 із поршнем 3, щоробитьзворотно-поступальний рух. Доробочоїкамериприєднаніусмоктувальні інапірнийтрубопроводи.

За один цикл,тобто за поворот валу 4 зкривошипом 5 уциліндрзасмоктується, апотімвиштовхуєтьсяобсягрідини,рівний:

V = FS (2.1)

де, P.S й F —хід йплоща поршня

Уплунжерномунасосідвосторонньої дії (мал.2)обидвіпорожнини поршняєробітниками, й захід поршня в прямому напряміодночасновідбуваєтьсяусмоктування інагнітаннярідини.Ці жпроцесиповторюються і приході поршня узворотному напрямі.

При тихий самихплощах поршня F,однаковомуході P.S йпостійнійкількостіходів водиницю години подачанасосівдвосторонньої дії у два рази понадподачінасосіводнобічної дії.Крім того,насосидвосторонньої діїзабезпечують болеерівномірну подачурідини.

Мал.1.Поршневий насосоднобічної дії

>Рис. 2.Плунжерний насосдвосторонньої дії

>Рівномірну подачузабезпечуютьтакож йдиференціальнінасоси (рис. 3). Таких насосахобидвіпорожнини поршня то й внасосівдвосторонньої дії,єробочими. Алі навідміну віднасосівдвосторонньої діїцінасосимають лише дваклапани:усмоктувальний йнагнітальний. Тому заобертколінчатого валу (>кривошипа) уцих насосахвідбуваються один циклусмоктування і двациклинагнітання. Приоднакових із насосамиоднобічної діїгабаритнихрозмірахдиференціальний насосзабезпечуєтаку ж подачу, але й ізбільшоюрівномірністю.

>Рис. 3. Схемадиференціальногоплунжерного насоса

1— плунжер; 2 — шток; 3 —всмоктувальний клапан; 4 —нагнітальний клапан

>Відповідно донаведених схем, атакожзалежно відпризначення, умів роботи іконструкції можнаприйнятинаступнукласифікаціюзворотно-поступальнихнасосів.

1. За виглядом дії -насоси:

а)однобічної дії;

б)двосторонньої дії;

в)строєні;

р)здвоєнідвосторонньої дії;

буд)диференціальні.

2. Зарозташуваннямциліндрів -насоси:

а)горизонтальні;

б)вертикальні.

3. Законструкцієюробочого органу -насоси:

а)поршневі, у якідисковий поршень,постаченийущільнюючимипристроями,переміщається врозточеномуциліндрі;

б)плунжерні, у якізамість поршнязастосовують плунжер увиглядіпорожньої склянки, щорухається вущільнюючому сальнику, неторкаючисьвнутрішніхстінокциліндра;плунжернінасосипростіші інадійніші вексплуатації, бо у яких немаєзміннихущільнюючих деталей;

в) зпрохідним поршнем -вертикальнінасоси, вода в котрі принагнітанні проходитиусередині поршня черезнагнітальний клапан,розташований уверхній йогочастині.

4. За способомприведення насоса вдію -насоси:

а)приводні - віддвигуна,з'єднаного із насосомшатунниммеханізмом йвідповідними передачами;

б)прямодіючі -парові, у які поршень насосногоциліндрарозташований назагальномуштоку із поршнемпаровоїмашини .

5. Запризначенням –насоси дляподачі:розчину, бетону,кислоти, олії.

 

3.Динамічнінасоси

>Динамічнінасоси широкозастосовуються утехнологічних процесів,пов'язаних ізпідйомомпластовоїрідини,впливом напризабійну зону кулі,транспортуваннямнафти і води в системахпідтримки пластовоготиску, в установкахпідготовкинафти длянафтопереробнихпідприємств.Найбільшефективнимєвикористаннядинамічнихнасосів дляпереміщеннязначнихобсягіврідини.

>Порівняно ізіншими видамидинамічнінасосивідрізняютьсяпростотоюконструкції,високимступенемуніфікаціївузлівнасосів одного типу,невеликимигабаритнимирозмірами,низькоювартістю.Перевагадинамічнихнасосівполягаєтакож уможливостібезпосередньогоз'єднаннявалівнасосів із валамиелектродвигунів,швидкохіднихтурбін йрегулюванняподачінасосів у широкихмежах.

>Динамічнінасосипідрозділяються на:

>Лопатевінасоси –робочим органом у якіслугуєлопатеве колесо чидрібнозахідний свердло.

Але вонивходять:

>Центробіжні – у якіперетвореннямеханічноїенергії приводу впотенційнуенергію потокувідбуваєтьсявнаслідоквідцентрових сил, щовиникають привзаємодії лопатокробочого колеса ізрідиною.

>Відцентровінасосипідрозділяють на:

>Центробіжно –шнековий насос – відвідцентрового насоса ізпідведеннямрідини доробочого органу,виконаному увиглядідрібнозаходного шнека великогодіаметра (>дисків),розташованому у центрі, ізвикидом подотичнійнагору чи в бік від корпусу.

>Консольний насос – відвідцентрового насоса ізоднобічнимпідведеннямрідини доробочого колеса,розташованому накінці валу,вилученому від приводу.

>Осьові (>пропелерні)насоси –робочим органом якіслугуєлопатеве колесопропелерного типу.Рідини вцих насосахпереміщуютьсяуздовжосіобертання колеса.Швидкохіднінасоси ізвисокимкоефіцієнтомшвидкості,характеризуютьсябільшимизначеннями подач, але йнизькихзначеннях натиску.

>Напівосьові (>діагональні,турбінні)насоси –робочим органом якіслугуєнапівосьовелопатеве колесо.

>Радіальнінасоси –робочими органами якіслугуютьрадіальніробочі колеса.Тихохідніодноступінчасті ібагатоступінчастінасоси ізвисокимизначеннями натиску принизькихзначеннях подач.

>Відцентрово –шнекові (>дискові) –здатніперекачуватикарамелізованіклеї імаси, щосклеюються.

>Струйнінасоси – у якіпереміщеннярідиниздійснюється зарахунокенергії потокудопоміжноїрідини, парі чи газу (немаєрухливихчастин, але йнизькийККД).

>Тарани (>гідротарани) –використовуютьявищегідравлічного удару длянагнітаннярідини (>мінімумрухливихчастин,майже немаєповерхоньтертя, простотаконструкції,здатністьрозвивативисокийтиск навиході,низькіККД йпродуктивність).

>Вихровінасоси –динамічнінасоси,рідина в якіпереміщається попериферіїробочого колеса втангенціальному напрямі.Перетвореннямеханічноїенергії приводу напотенційнуенергію потоку (>напір)відбувається зарахунокмножиннихвихорів,порушуванихлопатевим колесом уробочомуканалі насоса.ККДідеальноговихрового насоса неперевищує 45 %.ККДреальнихнасосів неперевищує 30 %.

>Вихровінасоси вбагатоступінчастомувиконаннізначнорозширюютьдіапазонробочихтисків прималих подачах,знижуючикоефіцієнтшвидкості дозначень,характерних длянасосівоб'ємного типу.

>Вихровінасосиоб’єднуютьперевагинасосівоб'ємного типу (>високі лещата прималих подачах) йдинамічнихнасосів (>лінійна залежність натиску насоса відподачі,рівномірність потоку).

>Вихровінасосивикористовуються дляперекачуваннячистих ймалов’язкихрідин,зрідженихгазів, якдренажнінасоси дляперекачуваннягарячогоконденсату.

>Відцентровілопатевінасоси,призначені дляперекачуваннястічних вод,повиннізадовольнятиособливимвимогам,висунутим характеромперекачуваноїрідини, щоміститьвеликукількістьзначних йдрібнихвідходів.Крім того, устічнійрідинізавждивтримуєтьсяпісок (усередньому 160 кг на 1000 мрідини). Складстічноїрідиниспричиняєдеякіконструктивніособливостідинамічнихнасосів длястічних вод, асаме:

-робоче колесозакритого типузначноширше імаєменшукількість лопаток, ніж колесонасосів, щоперекачуютьчисту воду;

- лопаткамнадається болееобтічна форма;

- накорпусі насоса і навхідному патрубкує люки –ревізії;

- у зонучепцевого прилаштуюподається чиста вода;

-внутрішняпорожнина корпусузахищеназмінними дисками. [6]

 

4.Порівняння іобластізастосуваннянасосіврізнихтипів

>Перевагивідцентровихнасосів передпоршневими:

-високапродуктивність йрівномірна подача;

-компактність йшвидкість (>можливістьбезпосередньогоприєднання доелектродвигуна);

- простота прилаштую, щодозволяєвиготовляти їхні ізхімічностійких, щоважкопіддаютьсямеханічнійобробціматеріалів;

-можливістьперекачуваннярідин, щомістятьтвердізваженічастки,завдякибільшимзазорамміж лопатками івідсутностіклапанів;

-можливістьвстановлення на легких фундаментах.

Однаквідцентровінасосиневеликої ісередньоїпродуктивностімаютьККД на 10-15%нижче, ніжпоршневі. Це обумовлененаявністюбільшихзазорівміжпорожнинамиусмоктування інагнітання, через котріможливийперетіканнярідини, атакожвитратамиенергії напобічнівихоріпоблизукраїв лопаток узв’язку зобертанням із великоюшвидкістюробочого колеса, щоперетворюється на тепло ірозсіюється унавколишньомусередовищі.Таківтратирізкозростають длявисоков'язкихрідин,перекачування яківідцентровими насосами,внаслідокрізкогозниженняККД,єекономічноневигідним.

Донедоліківвідцентровихнасосів вартовіднестидоситьнизькийнапір, атакожзменшенняпродуктивності призбільшенні опорумережі ірізкезниженняККД призменшенніпродуктивності.

>Поршневінасосидоцільнозастосовувати при порівняно невеликих подачах йвисоких лещатах, дляперекачуваннявисоков'язких,вогне- йвибухонебезпечнихрідин, атакож придозуваннірідкихсередовищ.

Уобластібільших подач (до 1500 м />хв.) при невеликихнапорах (до 10-15 м)застосовуютьпропелернінасоси, щовідрізняютьсявисокимгідравлічнимККД,компактністю ішвидкістю.Цінасосипридатні дляперекачуваннязабрудненихрідин, щокристалізуються.

>Гвинтовінасосиможуть бутивикористані дляперекачуваннявисоков'язкихрідин,палива,нафтопродуктів.

>Позитивнимиякостямигвинтовихнасосівє:

-швидкість,

-компактність,

-безшумність.

>Продуктивністьгвинтовихнасосів практично незмінюється призмінітиску.ККДцихнасосівдоситьвисокий.

Областьзастосуванняодногвинтовихнасосів обмеженапродуктивністю 3,6-7 м /рік. йтиском 10-25ат.Одногвинтовінасосивикористовують дляперекачуваннязабруднених йагресивнихрідин,розчинів йпластмас звисокоюв'язкістю.

>Пластинчастінасосизастосовують дляпереміщеннячистих, немаючихтвердихдомішокрідин присередньомувиробництві йнапорі.

Дляперекачуваннягрузлихрідин, що немістятьтвердихдомішок, при невеликих подачах (невище 5-6 м /рік.) йвисокихтисків (100-150ат)використовуютьшестереннінасоси.

>Вихровінасосизастосовують дляпереміщеннячистихмалов’язкихрідин ізневеликими подачами (до 40 м /год) й порівняновисокиминапорами (до 250 м), що укількаразівпереважаютьнапоривідцентровихнасосів.

>Позитивнимиякостямивихровихнасосівє:

- простотаконструкції,

-компактність,

-можливістьодержання болеевисокого натиску, ніж увідцентрових насосах.

>НедолікомвихровихнасосівєнизькийККД ( = 20-50%), що обумовленезначнимивтратами припереносіенергіївихорами, атакожнепридатність дляперекачуваннягрузлихрідин йрідин, щомістятьтвердісуспензії.

>Струминнінасоси,повітряніпідйомникивикористовують увиробництвах, денаявністьчастин, щорухаються ітрутьсянеприпустимо.Струминнінасоси можназастосовуватилише в тихийвипадках, колиприпустимезмішуванняперекачуваноїрідини ізробочою.Струминнінасоси,повітряніпідйомникиможуть бутивиготовлені ізхімічностійкихматеріалів, але ймаютьнизькийККД.

Удинамічних насосахрідинапереміщується подвпливом сил нанезамкненийобсягрідини, щобезупинновідбувається з входом у насос йвиходом ізнього.

Улопатевих насосахенергіяпередаєтьсярідині приобтіканні лопатобертовогоробочого колеса насоса.

Увідцентрових насосахрідинарухається від його центру допериферії.

Уосьових насосахрідинарухається в напрямівісі колеса.

У насосахтертярідинапереміщається подвпливом силтертя.

Уоб'ємних насосахрідинапереміщається (>витісняється) приперіодичнійзміні замкнутогообсягурідини, щоперіодичноповідомляється з входом у насос йвиходом ізнього.

Упоршневих,плунжерних,діафрагмових насосахрідинавитісняєтьсятілом, щорухаєтьсяпоступально.

Ушестеренних,пластинчастих,гвинтових насосахрідинавитісняєтьсятілом, щоробитьобертовірухи.

5.Розрахунокпараметрівнасосів

>Поршневий насос,якийробить 160об/хв., виненперекачувати воду, Яканагріта до 65 З.Попередніпідрахунки показали, щовитратаенергії настворенняшвидкості,інерційнівтрати йгідравлічні опоривсмоктуючоїлініїскладають всумі6,3 мм рт ст.Середнійатмосфернийтиск вмісці установки насоса 740 мм рт ст. Наякійвисоті надрівнем води винен бутивстановлений насос?

>Розв’язок:

>Нвсм < А –ht – h

>Ht = 2,02 м води ст.

760 мм рт ст. – 101300Па

740 мм рт ст. – x

1 м. вод – 98634Па

Х – 98634Па

А = 10 м води

>Нвсм = 10 – 2,02 – 6,3 = 1,68 мводн. ст.

Отже,теоретичнависотавсмоктування неможе бути понад 1,68, тому насос винен бутивстановленийнижчерівня води.


>Висновки

1. За характером сил, щопереважають унасосі, смердотібувають:

-об'ємні – у якіпереважаютьсилитиску;

-динамічні – у якіпереважаютьсилиінерції.

2. За характеромз’єднанняробочоїкамери з входом йвиходом із насоса:

-періодичнез'єднання (>об'ємнінасоси)

-постійнез'єднання входу івиходу (>динамічнінасоси).

3.Об'ємнінасосивикористовуються дляперекачуваннягрузлихрідин. Уцих насосаходнеперетворенняенергії –енергіядвигунабезпосередньоперетворюється наенергіюрідини (>механічна =>кінетична +потенційна). Цевисоконапірнінасоси, смердотічутливі дозабрудненняперекачуваноїрідини.Робочий процес воб'ємних насосахневрівноважений (>високавібрація), томунеобхідностворювати їммасивніфундаменти.Також дляцихнасосівхарактерноюєнерівномірністьподачі.Значним плюсом такихнасосів можнавважатиздатність до сухогоусмоктування (>самоусмоктування).

4. Длядинамічнихнасосів характерноподвійнеперетворенняенергії (1етап:механічна =>кінетична +потенційна; 2етап:кінетична =>потенційна). Удинамічних насосах можнаперекачуватизабрудненірідини, смердотімаютьрівномірну подачу іурівноваженістюробочогопроцесу. Навідміну відоб'ємнихнасосів, смердоті не дуже досамоусмоктування.


Списоквикористаноїлітератури

1. Башта Т. М.Гидравлика,гидромашини ігидроприводи:Учеб. для машинобудівних вузів / Т. М. Башта,С.С. Руднєв,Б.Б. Некрасов та інших. -М.: Машинобудування, 1982. – 400 з.

2.Дитнерский Ю. І. Процеси і апарати хімічної технології: Частина I. Теоретичні основи процесів хімічної технології.Гидромеханические і теплові процеси та апарати: Підручник для вузів. – М.: Хімія, 1995. – 416 з.

3.Дитнерский Ю. І. Процеси і апарати хімічної технології: Частина II.Массообменние процеси та апарати: Підручник для вузів. – М.: Хімія, 2002. – 384 з.

4. Касаткін О.Г. Основні процеси та апарати хімічної технології. -М.:Химия, 1971. – 784 з.

5. Павлов К.Ф. Приклади і завдання курсу процесів і апаратів хімічної технології:Учеб. посібник длястуд.хим-технол. спец. вузів / К.Ф. Павлов,П.Г.Романков, А.А. Носков. Під. ред.П.Г.Романкова.. - Л.: Хімія, 1987. – 220 з.

6.Плановский А. М.,Рамм У. М., Каган З. З. Процеси і апарати хімічної технології. – М.: Хімія, 1968. – 848 з.

7. Екологія міста /Під ред.Ф.В.Стольберга.- Київ.:Лібра, 2000.-464с.


Схожі реферати:

Навігація