Реферати українською » Физика » Вибір апаратури й устаткування розподільніх прістроїв и трансформаторних підстанцій


Реферат Вибір апаратури й устаткування розподільніх прістроїв и трансформаторних підстанцій

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Тема: ">Вибірапаратури іустаткуваннярозподільнихпристроїв йтрансформаторнихпідстанцій".


>Зміст

>Введення

1.Пояснювальна записка

1.1Вибір родуструму інапруги

1.2Вибірсхемизовнішнього івнутрішньогоелектропостачання

2.Розрахунковачастина

2.1Визначеннярозрахунковихелектричнихнавантажень

2.2Вибір числа іпотужностіцеховихтрансформаторів йпідстанції

2.3Розрахуноквтратпотужності в трансформаторах

2.4Вибір марки іперетинукабелів

2.5Розрахунокструмів короткогозамикання

2.6Перевіркаобранихкабелів натермічнустійкість

2.7Вибірапаратури іустаткуваннярозподільнихпристроїв йтрансформаторнихпідстанцій

2.8Компенсаціяреактивноїпотужності

>Література

 


>Введення

 

>Розвитокпромисловостізабезпечуєтьсявпровадженнямновітніхтехнологій.

>Першемісце покількостіспоживаноїелектроенергіїналежитьпромисловості, начасткуякої доводитися понадшістдесятьомвідсоткамвсієївироблюваної в странеелектроенергії. Задопомогоюелектричноїенергіїприводяться в рухмільйониверстатів ймеханізмів,висвітлюютьсяприміщення,здійснюєтьсяавтоматичнекеруваннявиробничимипроцесами.Заразіснуютьтехнології, деелектроенергіяєєдинименергоносієм.

>Промислові підприємства ізпотужністювище 1000 кВстановлятьдев'яностосімвідсотків. Встановленопотужністьелектроустаткуваннясучаснихметалопрокатнихцехівдосягає 150-200 мВтбіляп'ятнадцятивідсотків відпотужностіелектростанції.Енергоємні підприємствамаютьвисокийступіньенергооснащеності іавтоматизації.Основоюрозвиткуелектроенергетикиєспорудженняелектростанційвеликоїпотужності. УРосійськійфедераціїпрацюютьелектростанції ізпотужністювище 1000Мвткожна.

Уумовахприскореннянауково-технологічногопрогресуспоживанняелектроенергії впромисловостізначнозбільшуєтьсязавдякиствореннюгнучкихавтоматизованихвиробництв, такзванихбезлюднихтехнологій.Робототехнікавикористовуєтьсянайчастіше на тихийділянкахпромисловоговиробництва, котрістановлятьнебезпеку для таких людей, але вдопоміжних йпідйомно-транспортних роботів.

У 1920році зазавданням У. І. ленінаДержавноюкомісією ізелектрифікаціїРосії буврозробленийперший Єдинийдержавнийперспективний планвідновлення ірозвитку народногогосподарства. ПланомГОЕЛРО нап'ятнадцять років було бнаміченебудівництво великихпідприємств й понадтридцятирайоннихелектростанцій. У 1935році план бувперевиконаний за всімапоказниками.

>Війна 1941-1945 років принеславеличезнийзбиток народномугосподарству, але йзавдякисамовідданій роботи вже безпосередньо до 1946 рокупотужністьелектростанцій СРСРдосягларівня 1940 року.

СРСРєбатьківщиноюядерноїенергетики. У 1954році даластрумперша у світіатомнаелектростанціябілямістаОбнинськапотужністюп'ятьмегават. Черездвадцять роківпотужність одного блокуЛенінградської АЕСперевищилапотужністьелектростанції вОбнинську удвістіразів.Такі блокипотужністю в 1000Мвтсталісерійними длябагатьох АЕС країни.Одночасно ізатомнимиелектростанціямибудуютьсяприливнігеотермальні,вітрові,сонячніелектростанції.

>Виробництвоелектроенергії в нашій странебазується,головним чином, нароботіатомних йтепловихелектростанцій.


1.Пояснювальна записка

 

1.1  >Вибір родуструму інапруги

>Економічнодоцільно дляхарчування заводувикористовуватилініїзізміннимструмом, а чи не ізпостійним, бо дляхарчування заводупостійнимструмомпотрібнедодатковевстаткування, щозбільшуєвитрати навиробництвоелектроенергії.Двигунипостійногоструму назаводі незастосовуєтьсятому-те немаєнеобхідностірегулювати частотуобертання вбільшихмежах.

Завод можнаживитинапругою 6 й 10 кВ, але й бовідстань від ДПП До заводу двакілометричотиристаметрів,економічнодоцільновикористовуватинапругулінії 10 кВ при цьомувтратиелектроенергії будуть менше ніж принапруга 6 кВ.

Назаводіприсутнівисоковольтнідвигунинапругою 10 кВмінімальноїпотужності. 800 кВт, а заподіяння сказано, щомінімальнапотужністьдвигунів менше 800 кВт.

>Низьковольтнідвигуни доброзапитувати відмережінапругою 380 й 660 У. Удвигунівнапругою 660 Умінімальнапотужність200кВт. У заподіяння максимальнапотужність неперевищує 100 кВтзвідситреба, що дляхарчуваннянизьковольтнихдвигунівприймемонапругу 380 У відцієї жмережі будеможивитиосвітлювальненавантаження.

1.2Вибірсхемизовнішнього івнутрішньогоелектропостачання

У заподіяння говоритися, що заводєспоживачемпершоїкатегорії. З цоготреба, щохарчування якщовиробляється по двохлініяхелектропередач, від ДПП, девстановлені дватрансформатори,економічнодоцільновикористовуватикабельнілініїпрокладені вземлі, бовідстань від ДПП Дорозподільноїпідстанції менше 10кілометрів.Кожний трансформаторпідключений Доокремоїлінії,цепов'язане із тім, що приаварії напершійлінії робота якщопродовжаться, бо другавізьме у собі всенавантаження.

Длявнутрішньогоелектропостачанняцехів.Харчуваннявисоковольтнідвигуни відтрансформаторів ізнапругоюпервинної обмотки 10 кВвторинної 6 кВ, анизьковольтнихдвигунів йосвітлювальногонавантаженнявстановлюємо трансформатор ізнапругоюпервинної обмотки 10 кВвторинної 0,4 кВ.


2.Розрахунковачастина

 

2.1Визначеннярозрахунковихелектричнихнавантажень

а)Визначиморозрахунковіелектричнінавантаження дляпершоїпідгрупи.

Uном = 6 кВ

Рном = 380 кВт

>Кu = 0.63

Co( = 0.82

( = 0.87

n = 26

Тут й далі за текстом формулвикористаніскорочення:

Uном -номінальнанапругамережі.

Рном -номінальнийпотужністьдвигуна.

>Кu -коефіцієнтвикористанняактивноїпотужності.

Co( -коефіцієнтпотужності.

(-коефіцієнткорисної дії.

n -кількістьдвигунів.

P.S -повнапотужність.

>Q -реактивнапотужність.

I -струм.

(>Pном. -алгебраїчна сумаактивнихпотужностей.

>Знайдемономінальнийструм.

>Знайдемо числоприймачівелектроенергії.


>Знаючи числоприймачівелектроенергіїзнайдемокоефіцієнт максимуму потаблиці.

>Знайдемосереднюпотужність зформули

.

>Знаючисереднюпотужність,визначимомаксимальну.

>Знайдемоповнупотужність.

>Знаючиповнупотужністьвизначимореактивну.

>Знайдемомаксимальнийструм.


б)Визначиморозрахунковіелектричнінавантаження длядругоїпідгрупи.

Uном = 0,4 кВ

Рном = 20Квт

>Кu = 0,46

Co( = 0,86

( = 0,87

n = 84

>Знайдемономінальнийструм.

>Знайдемо числоприймачівелектроенергії.

>Знаючи числоприймачівелектроенергії,знайдемокоефіцієнт максимуму потаблиці.

>Знайдемосереднюпотужність зформули


.

>Знаючисереднюпотужність,визначимомаксимальну.

>Знайдемоповнупотужність.

>Знаючиповнупотужність,визначимореактивну.

>Знайдемомаксимальнийструм.

в)Визначиморозрахунковіелектричнінавантаження длятретинпідгрупи.

Uном = 0,4 кВ

Рном = 16Квт

>Кu = 0,54

Co( = 0,82

( = 0,86

n = 82

>Знайдемономінальнийструм.

>Знайдемо числоприймачівелектроенергії.

>Знаючи числоприймачівелектроенергії,знайдемокоефіцієнт максимуму потаблиці.

>Знайдемосереднюпотужність зформули

.

>Знаючисереднюпотужність,визначимомаксимальну.

>Знайдемоповнупотужність.


>Знаючиповнупотужність,визначимореактивну.

>Знайдемомаксимальнийструм.

р)Визначиморозрахунковіелектричнінавантаження длячетвертоїпідгрупи.

Uном = 0,4 кВ

Рном = 70Квт

>Кu = 0,52

Co( = 0,87

( = 0,83

n = 35

>Знайдемономінальнийструм.

>Знайдемо числоприймачівелектроенергії.

>Знаючи числоприймачівелектроенергії,знайдемокоефіцієнт максимуму потаблиці.


>Знайдемосереднюпотужність зформули

.

>Знаючисереднюпотужність,визначимомаксимальну.

>Знайдемоповнупотужність.

>Знаючиповнупотужність,визначимореактивну.

>Знайдемомаксимальнийструм.

буд)Визначиморозрахунковіелектричнінавантаження дляп'ятоїпідгрупи.

Рном = 120Квт

Co( = 0,89

Uном = 0,4 кВ

>ПриймаємоКu = 1,Кmax = 1.

>Знайдемосереднюпотужність зформули

.

>Знаючисереднюпотужність,визначимомаксимальну.

>Знайдемоповнупотужність.

>Знаючиповнупотужність,визначимореактивну.

>Знайдемомаксимальнийструм.

>Всівихідні іотриманіданізаносимо втаблицю


>Таблиця №1.

в.п

Рном N >Рном

До u

Co j

>Tg j

N еф

Доmax >Pпорівн >Pmax >Qmax P.Smax Uном Imax
кВт прим. кВт прим. кВт кВт >кВА >кВА кВ А
1 320 26 9880 0,63 0,82 0,69 26 1,128 6224 7020 4843 8560 6 824
2 20 84 1680 0,46 0,86 0,59 84 1,114 772 844 507 1000 0,4 835
3 16 82 1312 0,54 0,82 0,69 82 1,104 708 776 539 952 0,4 1375
4 70 35 2450 0,52 0,87 0,57 35 1,154 1274 1466 838 1689 0,4 2440
5 120 - - 1 0,89 0,51 - 1 120 120 61 135 0,4 195

2.2Вибір числа іпотужностіцеховихтрансформаторів йпідстанцій

>Вибираємо числопідстанцій йпотужністьтрансформаторів дляхарчуванняспоживачівU=0.4 кВ,якщовстановленапотужність напідприємствіS=3776,ускладі підприємстваєспоживачіпершоїкатегорії, бо вскладі підприємстваєспоживачіпершоїкатегорії, то тут для забезпеченнянадійності ібезперебійностіелектропостачання накожнійтрансформаторнійпідстанціїнеобхіднопередбачити установку двоходнакових попотужностітрансформаторів,завантаженнятрансформаторівпотрібноробити так: у нормальномурежимікожний трансформатор виненпрацювати векономічнодоцільномурежимі,тобто ззавантаженням 60-70% від йогономінальноїпотужності. Уаварійномурежимі, коли один трансформаторвідключився, а трансформатор, щозалишився вроботі, узявши бі у собінавантаження трансформатора, щовідключився, й йогоперевантаженнястановило 20-40%. дляхарчуваннянизьковольтногонавантаження будемовикористовуватитрансформаторніпідстанції, на якіустановлюютьсяспеціальнісиловітрансформаториТМЗ.

>Цітрансформаторивипускаютьнапругою напервинної обмотки 6-10 кВ, авторинної 0,4 кВ.Номінальноїпотужності 630, 1000, 1600кВа.

Припустимо, що в нормальномурежимікожний трансформатор напідстанції працює ізкоефіцієнтомзавантаження 0,65. Колі ваварійномурежимі один трансформаторбере у собіподвійнезавантаженнякоефіцієнтзавантаження 1,3. Божоден зтрансформаторів, щовипускаються,ТМЗ зурахуваннямприпустимихперевантажень неможевзяти у собі всенавантаження підприємства тінеобхідновибратикількатрансформаторнихпідстанцій.

Тут й далі за текстом формулвикористаніскорочення:

P.Smax - максимальнаповнапотужність.

P.Sп/ст. -потужністьпідстанції.

n -кількістьпідстанцій.

P.Sтр. -потужність трансформатора.

Доз.а -коефіцієнтзавантаження ваварійномурежимі.

Доз.н -коефіцієнтзавантаження в нормальномурежимі.

>Знайдемонеобхідне числопідстанцій.

1)Визначаємопотужність для двохпідстанцій.

>Визначаємоорієнтовнупотужність трансформатора,уважаючи, що ваварійномурежимі йогокоефіцієнтзавантаження винен бути 1,3.


>Визначимокоефіцієнтзавантаження в нормальномурежимі для шкірного подваріанта.

1а)Трансформаторпотужністю 1000кВа.

>1б)Трансформаторпотужністю 1600кВа.

2)Визначаємопотужність длятрьохпідстанцій.

>Визначаємоорієнтовнупотужність трансформатора,уважаючи, що ваварійномурежимі йогокоефіцієнтзавантаження винен бути 1,3.

>Визначимокоефіцієнтзавантаження в нормальномурежимі для шкірного подваріанта.

2а)Трансформаторпотужністю 630кВа.


2б)Трансформаторпотужністю 1000кВа.

>Висновок: З всіхваріантіввибираємо 2б.Орієнтовнапотужність трансформатора 630кВа,уважаємо, що ваварійномурежимі йогокоефіцієнтзавантаження винен бути від 0,6 До 0,7.

Марка трансформатораТМЗ-1000/10-65первинна обмотканапругою 10 кВвторинна 1 кВ.

(Рх.х = 3,3кВа

(Рк.з =12,3кВа

Uк.з = 5,5 %

Iх.х = 2,8 %

Длявисоковольтноїлініїберемо однутрансформаторнупідстанцію, ваварійномурежимі трансформаторвізьме у собі всенавантаження і якщоперевантажений на 30%,тобто якщопрацювати ізкоефіцієнтомзавантаження 1,3.

>Визначаємоорієнтовнупотужність трансформатора.


>Визначимокоефіцієнтзавантаження.

а)Трансформаторпотужністю 6300кВа.

б)Трансформаторпотужністю 10000кВа.

>Висновок: З всіхваріантіввибираємо 2а.Орієнтовнапотужність трансформатора 630кВавважаючи, що ваварійномурежимі йогокоефіцієнтзавантаження винен бути від 0,6 До 0,7.

Марка трансформатораТМ-6300/10первинна обмотканапругою 10 кВвторинна 6,3 кВ.

( Рх.х = 12,3кВа

( Рк.з = 46,5кВа

Uк.з = 6,5 %

Iх.х = 3 %

2.3Розрахуноквтратпотужностей у трансформаторах

Тут й далі за текстом формулвикористаніскорочення:

>Q -реактивнапотужність.

X -індуктивнийопір.

>P - активнапотужність.

U -напруга.

>Розраховуємовтратипотужності в силовомутрансформаторі марки

>ТМ-6300/10напругаживильноголанцюга 10 кВ.

P.Smax = 417кВа,

>Знайдемовтратипотужності холостого ходу.

>Знайдемовтратипотужності при короткомузамиканні.

>Визначимоіндуктивнийопір.

>Знаючиіндуктивнийопірвизначимореактивнівтрати трансформатора.

>Знайдемовтратипотужності втрансформаторі.


>Знайдемовтратиповноїпотужності втрансформаторі.

>Визначаємоповнупотужність.

>Знаючиповнупотужність,знайдемострум.

>Розраховуємовтратипотужності в силовомутрансформаторі марки

>ТМ-1000/10напругаживильноголанцюга 10 кВ.

>Знайдемовтратипотужності холостого ходу.

>Знайдемовтратипотужності при короткомузамиканні.

>Визначимоіндуктивнийопір.


>Знаючиіндуктивнийопір,визначимореактивнівтрати трансформатора.

>Знайдемовтратипотужності втрансформаторі.

>Знайдемовтратиповноїпотужності втрансформаторі.

>Визначаємоповнупотужність.

>Знаючиповнупотужність,знайдемострум.

>Всівихідні іотриманіданізаносимо втаблицю №2.


>Таблиця №2.

в.п

P.Sтр Uн1 Uн2 Iх.х Uк.з >DPх.х >DPк.з >DQх.х До зв Доз.а Xтр
кВ кВ кВ % % кВт кВ >кВар

>квар

>квар

>Ом
1 6300 10 6 3 6,5 12,3 46,5 189 0,05 1,36 0,00103
2 1000 10 0,4 2,8 5,5 3,3 12,2 28 0,05 1,26 0,0055
Доз.н >DPтр >DQтр >DSтр >Pmax >Qmax P.Smax P.S n I n
>кВар >кВар >кВА кВт >кВар >кВА >кВа А
0,68 140 755 769 7020 4843 8560 9329 534
0,63 28 115 118 1069 648 1258 1376 79

2.4Вибір марки іперетинукабелів

>Приймаємонаступнідовжиникабелів.

>L1 = 2.4 км.

>L2 = 50 м.

>L3 = 200 м.

>L4 = 200 м.

>L5-7 = 100 м.

>Поправочнікоефіцієнти на числокабелів лежачихпоруч уземлі чи в трубах.

N 1 2 3 4 5 6
>k 1 0,9 0,85 0,8 0,78 0,75

Длякабелівпрокладених поповітрюпоправочнікоефіцієнти невраховуються.

яквисоковольтнікабелі будемовибирати маркуААШВ. УякостінизьковольтнихАВВГ (5-7 кабель).

>Приймемоекономічнущільністьструму поПУЕjек =1,8А/мм2.Ця величина якщовикористовуватися привиборівисоковольтнихкабелів.

Длявиборунизьковольтнихкабелівтабличнезначенняекономічноїщільностіструмузбільшуємо на сороквідсотків .

>ПриймаємоXо =0,08Ом/км.

Тут й далі за текстом формулвикористаніскорочення:

I -струм.

P.S ек. -перетин кабелю.

j ек. -економічнущільністьструму.

nкаб. - числокабелів.

(U -втратинапруги.

>r -активнийопір.

(-коефіцієнткорисної діїдвигуна.

До ПК –поправочнийкоефіцієнт.

1.Вибираємо марку іперетини Першого кабелю.

>Знайдемоповнийструмнавантаження.

>Визначаємоекономічнийперетин кабелю.


>Знаючиповнийструмнавантаження,знаходимострум кабелю.

>Визначимопропускнийструм кабелю.

>Вибираємонайбільшийперетин кабелю, а, поньомунайближчестандартне ідовгостроковоприпустимийструм потаблиці.

P.S = 185мм2, I = 310 А.

>Знайдемопропускнийструмлінії.

>Розрахуємоактивнийопір.

>Знаходимокоефіцієнтпотужності.


>Знаючиcos(,знаходимо задопомогою калькулятораsin.

>Розрахуємовтратинапруга.

Бовтратинапруги меншеп'ятивідсотків означати кабель маркиААШВ-10-3 (3(185)обраний правильно іпідходить подовгостроковоприпустимомуструму.

2.Вибираємо марку іперетини іншого кабелю.

>Знайдемоповнийструмнавантаження.

>Визначаємоекономічнийперетин кабелю.

>Знаючиповнийструмнавантаження,знаходимострум кабелю.

>Визначимопропускнийструм кабелю.


>Вибираємонайбільшийперетин кабелю, а, поньомунайближчестандартне ідовгостроковоприпустимийструм потаблиці.

P.S = 240мм2, I = 270 А.

>Знайдемопропускнийструмлінії.

>Розрахуємоактивнийопір.

>Знаходимокоефіцієнтпотужності.

>Знаючиcos(,знаходимо задопомогою калькулятораsin.

>Розрахуємовтратинапруга.

Бовтратинапруги меншеп'ятивідсотків означати кабель маркиААШВ-10-2 (3(240)обраний правильно іпідходить подовгостроковоприпустимомуструму.

3.Вибираємо марку іперетинитретього кабелю.

>Знайдемоповнийструмнавантаження.


>Визначаємоекономічнийперетин кабелю.

>Знаючиповнийструмнавантаження,знаходимострум кабелю.

>Вибираємонайбільшийперетин кабелю, а, поньомунайближчестандартне ідовгостроковоприпустимийструм потаблиці.

P.S = 50мм2, I = 105 А.

>Знайдемопропускнийструмлінії.

>Розрахуємоактивнийопір.

>Знаходимокоефіцієнтпотужності.

>Знаючиcos(,знаходимо задопомогою калькулятораsin(.

>Розрахуємовтратинапруга.

Бовтратинапруги меншеп'ятивідсотків означати кабель маркиААШВ-10-(3(50)обраний правильно іпідходить подовгостроковоприпустимомуструму.

>Вибираємо марку іперетини четвертого кабелю.

>Знайдемоповнийструмнавантаження.

>Визначаємоекономічнийперетин кабелю.

>Знаючиповнийструмнавантаження,знаходимострум кабелю.

>Вибираємонайбільшийперетин кабелю, а, поньомунайближчестандартне ідовгостроковоприпустимийструм потаблиці.

P.S = 35мм2, I = 85 А.

>Знайдемопропускнийструмлінії.


>Розрахуємоактивнийопір.

>Знаходимокоефіцієнтпотужності.

>Знаючиcos(,знаходимо задопомогою калькулятораsin(.

>Розрахуємовтратинапруга.

Бовтратинапруги меншеп'ятивідсотків означати кабель маркиААШВ-6-(3(35)обраний правильно іпідходить подовгостроковоприпустимомуструму.

>Вибираємо марку іперетинип'ятого кабелю.

>Знайдемоповнийструмнавантаження.

>Визначаємоекономічнийперетин кабелю.


>Знаючиповнийструмнавантаження,знаходимострум кабелю.

>Вибираємонайбільшийперетин кабелю, а, поньомунайближчестандартне ідовгостроковоприпустимийструм потаблиці.

P.S = 16мм2, I = 55 А.

>Знайдемопропускнийструмлінії.

>Розрахуємоактивнийопір.

>Знаходимокоефіцієнтпотужності.

>Знаючиcos (>знаходимо задопомогою калькулятораsin).

>Розрахуємовтратинапруга.

Бовтратинапруги меншеп'ятивідсотків означати кабель маркиАВВГ-1-(3(16+1(10)обраний правильно іпідходить подовгостроковоприпустимомуструму.

4.Вибираємо марку іперетинишостого кабелю.

>Знаючиповнийструмнавантаження,знаходимострум кабелю.

>Визначаємоекономічнийперетин кабелю.

>Знаючиповнийструмнавантаження,знаходимострум кабелю.

>Вибираємонайбільшийперетин кабелю, а, поньомунайближчестандартне ідовгостроковоприпустимийструм потаблиці.

P.S = 16мм2, I = 55 А.

>Знайдемопропускнийструмлінії.

>Розрахуємоактивнийопір.

>Знаходимокоефіцієнтпотужності.

>Знаючиcosзнаходимо задопомогою калькулятораsin

>Розрахуємовтратинапруга.

Бовтратинапруги меншеп'ятивідсотків означати кабель маркиАВВГ-1-(3(16+1(10)обраний правильно іпідходить подовгостроковоприпустимомуструму.

5.Вибираємо марку іперетинисьомого кабелю.

>Знайдемоповнийструмнавантаження.

>Визначаємоекономічнийперетин кабелю.

>Знаючиповнийструмнавантаження,знаходимострум кабелю.

>Вибираємонайбільшийперетин кабелю, а, поньомунайближчестандартне ідовгостроковоприпустимийструм потаблиці.

P.S = 95мм2, I = 155 А.

>Знайдемопропускнийструмлінії.


>Розрахуємоактивнийопір.

>Знаходимокоефіцієнтпотужності.

>Знаючиcosзнаходимо задопомогою калькулятораsin

>Розрахуємовтратинапруга.

Бовтратинапруги меншеп'ятивідсотків означати кабель маркиАВВГ-1-(3(95+1(35)обраний правильно іпідходить подовгостроковоприпустимомуструму.


2.5Розрахунокструмів короткогозамикання

>Побудуємо схемузаміщення длярозрахункуструмів короткогозамикання.

Забазиснупотужністьприймаємопотужність трансформаторавстановленого на ДППSб = 16 МВА.

Тут й далі за текстом формулвикористаніскорочення:

>Sб -повнабазиснапотужність.

>Iб -базиснийструм.

Uном. -номінальнанапруга.

>Xб -базиснийіндуктивнийопір.

>rб -базиснийреактивнийопір.

>Визначимобазисніструми для всіхкрапок короткогозамикання.

Длякрапок К1;К2;K5базисніструмирівні.

Длякрапок К3 йК4базисніструмирівні.

ДлякрапкиК6базисніструмирівні.

>Визначаємовідноснібазисні опори дляелементіврозрахунковоїсхеми:

1) Для Першого трансформаторавраховуються лишеіндуктивні опори.

2) Дляпершоїкабельноїлініїнеобхіднорозраховуватиактивні ііндуктивні опори.


3) Длядругоїкабельноїлініїнеобхіднорозраховуватиактивні ііндуктивні опори.

4) 

5) Длятретинкабельноїлініїнеобхіднорозраховуватиактивні ііндуктивні опори.

6) 

7) Для іншого трансформаторавраховуються лишеіндуктивні опори.

8) 

9) Для четвертогокабельноїлініїнеобхіднорозраховуватиактивні ііндуктивні опори.


10) Длятретього трансформаторавраховуються лишеіндуктивні опори.

>Визначаємосумарнівідноснібазисні опори длякрапок К1,К2, К3,К4,К5,К6 йрозраховуємоструми іпотужності короткихзамикань уцихкрапках.

1)Крапка К1.

>Визначаємоіндуктивнийопір.

>Знаходимострум украпки К1.

>Визначаємопотужність короткогозамикання.

>Знаходимоударнийструм.


2)КрапкаК2.

>Визначаємоіндуктивнийопір.

>Розрахуємоактивнийопір.

-виходить,активнийопірнеобхідновраховувати.

>Повнийопір якщоперебуває так:

>Знаходимострум украпціК2.

>Визначаємопотужність короткогозамикання.

>Знаходимоударнийструм.


3)Крапка К3.

>Визначаємоіндуктивнийопір.

>Розрахуємоактивнийопір.

-виходить,активнийопірнеобхідновраховувати.

>Повнийопір якщоперебуває так.

>Знаходимострум украпціК2.

>Визначаємопотужність короткогозамикання.

>Знаходимоударнийструм.


4)КрапкаК4.

>Визначаємоіндуктивнийопір.

>Розрахуємоактивнийопір.

-виходить,активнийопір невраховується.

>Знаходимострум украпціК2.

>Визначаємопотужність короткогозамикання.

>Знаходимоударнийструм.

5)КрапкаК5.

>Визначаємоіндуктивнийопір.


>Розрахуємоактивнийопір.

-виходить,активнийопірнеобхідновраховувати.

>Повнийопір якщоперебувати так.

>Знаходимострум украпціК2.

>Визначаємопотужність короткогозамикання.

>Знаходимоударнийструм.

6)КрапкаК6.

>Визначаємоіндуктивнийопір.


>Знаходимострум украпки К1.

>Визначаємопотужність короткогозамикання.

>Знаходимоударнийструм.

 

2.6Перевіркаобранихкабелів натермічнустійкість Дострумів короткогозамикання


>Мінімальнийперетин кабелю потермічнійстійкості іструмам короткогозамиканнявизначається поформулі.

(-коефіцієнттермічноїстійкості, дляалюмініювіндорівнюєдванадцяти.

Ік -струм короткогозамиканнянаприкінці кабелю.

>tn - наведень годину якувизначається покривих.

>tn = ((t, (" ).

Бокрапки короткогозамиканняперебувають на великомувідстань відджерелахарчування ті можнавважати Ік = I( = I" =In

(" = 1

>t -дійсний годинупротіканняструму короткогозамикання від моментувиникнення На моментвідключення короткогозамикання,цей годинускладається з годиниспрацьовуваннязахисту і годиниспрацьовуваннявимикача.

>t =tзахисту +tвим.

>Захистповинний бутивиконаний посхідчастійознаці,тобтокожнийнаступний захист,уважаючи відспоживача доджерелахарчуванняповинне бути понад за годиною нащабель години ((>t).

>Приймемо (>t = 0,5 з.

>Приймемо годинуспрацьовуваннязахисту Першогощабляtзах.1=0,5 з.

>Орієнтуючись навикористаннявакуумнихвисоковольтнихвимикачівприймемовласний годинуспрацьовуваннявимикача привідключенняtвим. = 0,1 із, тодідійсний годину Першогощаблязахисту якщоt1 =tзах. +tвим. = 0,5 + 0,1 = 0,6 з.

Час іншогощаблязахистуt2 =t1 + (>t +tвим.0,6+0,5+0,1=1,2с.

>Дійсний годинутретинзахистуt3 =t2 + (>t +tвим. = 1.2+0.5+0.1=1.8 з.

>Користуючиськривими длявизначеннянаведеного години,знаходимо його.

Для Першогощабляtn1 = 0,68 із,

іншогощабляtn2 = 0.92 із,

>третинщабляtn3 = 1,22 з.

>Визначимомінімальнийперетин Першого кабелю потермічнійстійкості.

Потермічнійстійкостіперший кабель марки

>ААШВ-10-3 (3(185)підходить, бо 107<3(185.

>Визначимомінімальнийперетин іншого кабелю потермічнійстійкості.

Потермічнійстійкостіперший кабель марки

>ААШВ-10-2 (3(240)підходить, бо 79<3(240.

>Визначимомінімальнийперетинтретього кабелю потермічнійстійкості.

Потермічнійстійкостіперший кабель марки

>ААШВ-10- (3(50) непідходить, бо 53>50 означативибираємо кабель маркиААШВ-10-(3(70).

>Визначимомінімальнийперетин четвертого кабелю потермічнійстійкості.

Потермічнійстійкостіперший кабель марки

>ААШВ-6- (3(35) непідходить, бо 60>35 означативибираємо кабель маркиААШВ-6- (3(70).

2.7Вибірапаратури іустаткуваннярозподільнихпідстанцій

1)Вибірапаратури іустаткування наРУ-10 кВ.


Введення 2

 

Введення 1

 НаРУ-10 кВвибираємовисоковольтнівимикачі ітрансформаториструму.Вимикачівбирають пономінальномуструмі іномінальнійнапрузі,місцю установки іперевіряються наздатність, щовідключає, натермічну ідинамічнустійкість дострумів короткогозамикання.

>Орієнтуємося навикористаннякомплектнихрозподільнихпристроїв типу КРУ івакуумнівимикачіструмуВВТЕ-М.

>Вакуумнівимикачівипускаються нанапругу 6 кВ й 10 кВ.

>Номінальніструм 630, 1000, 1600.

>Вибираємовступноївимикач.

,

де I рас. -розрахунковийструм.

I n -струм кабелю.

P.S -потужність трансформатора.

>Попередньовибираємовимикач на 1000 ампер.

>Становимопорівняльнутаблицю.

>Таблиця № 3.

>Розрахунковівеличини >Припустимівеличини

>Uном = 10 кВ

Iрас. = 771 А

I>к.з = 8,07кА

>iуд. = 20,48 ка

>Sк.з = 139мва

>Uном. = 10 кВ

I>ном. = 1000 А

I>отк. = 20 ка

>iуд. = 51 ка

>Sотк. = 350мва

Божоден ізрозрахункових величин неперевищуєвідповідногозначенняприпустимоївеличини, то остаточноприймаємо До установкивимикач 10-20-1000.

>Вибираємо науведення трансформатораструму.

>Трансформаториструмувибираємося пономінальнійнапрузі іномінальномуструміпершої обмотки іперевіряються натермічну ідинамічнустійкість Дострумів короткогозамикання.Трансформаториструмувиготовляються нанаступніномінальніструмипервинної обмотки: 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000 й приструмі навториннійобмотціп'ятьамперів.

>Попередньовибираємо трансформаторструму на 800 ампер.

>Становимопорівняльнутаблицю.


>Таблиця № 4.

>Розрахунковівеличини >Припустимівеличини

>Uном = 10 кВ

Iрас. = 771 А

>Uном. = 10 кВ

I>ном. = 800 А

>Кt = 120

>Кд = 250

Потермічній йдинамічнійстійкостіпопередньоприйнятий трансформаторструмупідходить, й остаточноприймаємо

трансформатор маркиТвлм-10-Р/р-800/5.

2)Вибираємосекційнийвимикач наРУ-10 кВ.

>Визначаєморозрахунковийструм.

>Попередньовибираємовимикач на 630 ампер.

>Становимопорівняльнутаблицю.

>Таблиця № 5.

>Розрахунковівеличини >Припустимівеличини

>Uном = 10 кВ

Iрас. = 385 А

I>к.з = 8,07кА

>iуд. = 20,48 ка

>Sк.з = 139мва

>Uном. = 10 кВ

I>ном. = 630 А

I>отк. = 20 ка

>iуд. = 51 ка

>Sотк. = 350мва

Божоден ізрозрахункових величин неперевищуєвідповідногозначенняприпустимоївеличини, то остаточноприймаємо До установкивимикач 10-20-630.

Для цоговимикачапопередньовибираємо трансформаторструму на 400 ампер.

>Становимопорівняльнутаблицю.

>Таблиця № 6.

>Розрахунковівеличини >Припустимівеличини

>Uном = 10 кВ

Iрас. = 385 А

>Uном. = 10 кВ

I>ном. = 400 А

>Кt = 120

>Кд = 250

Потермічній йдинамічнійстійкостіпопередньоприйнятий трансформаторструмупідходить, й остаточноприймаємо

трансформатор маркиТвлм-10-Р/р-400/5.

3)Вибираємовимикач на трансформатор.

P.S = 6300кВа

I рас. = 534 А

>Попередньовибираємовимикач на 630 ампер.

>Становимопорівняльнутаблицю.

>Таблиця № 7.

>Розрахунковівеличини >Припустимівеличини

>Uном = 10 кВ

Iрас. = 534 А

I>к.з = 8,02кА

>iуд. = 20,35 ка

>Sк.з = 138мва

>Uном. = 10 кВ

I>ном. = 630 А

I>отк. = 20 ка

>iуд. = 51 ка

>Sотк. = 350мва


Божоден ізрозрахункових величин неперевищуєвідповідногозначенняприпустимоївеличини, то остаточноприймаємо до установкивимикач 10-20-630.

Для цоговимикачапопередньовибираємо трансформаторструму на 600 ампер.

>Становимопорівняльнутаблицю.

>Таблиця № 8.

>Розрахунковівеличини >Припустимівеличини

>Uном = 10 кВ

Iрас. = 534 А

>Uном. = 10 кВ

I>ном. = 600 А

>Кt = 120

>Кд = 250

Потермічній йдинамічнійстійкостіпопередньоприйнятий трансформаторструмупідходить, й остаточноприймаємо

трансформатор маркиТвлм-10-Р/р-600/5.

4)Вибираємовимикач на трансформатор.

P.S = 1000кВа

I рас. = 79 А

>Попередньовибираємовимикач на 630 ампер.

>Становимопорівняльнутаблицю.

>Таблиця № 9.

>Розрахунковівеличини >Припустимівеличини

>Uном = 10 кВ

Iрас. = 79 А

I>к.з = 8,02кА

>iуд. = 20,35 ка

>Sк.з = 138мва

>Uном. = 10 кВ

I>ном. = 630 А

I>отк. = 20 ка

>iуд. = 51 ка

>Sотк. = 350мва

Божоден ізрозрахункових величин неперевищуєвідповідногозначенняприпустимоївеличини, то остаточноприймаємо до установкивимикач 10-20-630.

Для цоговимикачапопередньовибираємо трансформаторструму на 100 ампер.

>Становимопорівняльнутаблицю.

>Таблиця № 10.

>Розрахунковівеличини >Припустимівеличини

>Uном = 10 кВ

Iрас. = 79 А

>Uном. = 10 кВ

I>ном. = 100 А

>Кt = 120

>Кд = 250

Потермічній йдинамічнійстійкостіпопередньоприйнятий трансформаторструмупідходить, й остаточноприймаємо трансформатор маркиТвлм-10-Р/р-600/5.

Для контролюізоляції івимірів накожнійсекціїРУ-10 кВустановлюємо за однимтрансформаторінапруги типуНТМ-10-66.

Длязахисту цого трансформатора ті короткихзамиканьпідключаємо його через плавкийзапобіжникПКТ-10.

Длязахистуапаратури іустаткування відперенапруг накожноюсекціювстановлюємо покомплектівентильнихрозрядниківРВП-10.

Длязахистукабельнихліній відоднофазнихзамикань на грішну землю накожний кабельустановлюємо трансформаторструмунульовоїпослідовності типуТЗЛ. Накожноїсекційпередбачаємо по одного резервногоосередку із настільки жвимикачем як навступногоосередку.

1)Вибірапаратури іустаткування наРУ-6 кВ.

 
>Розрахунковийструм длявиборувступноговимикача якщо.

,

де I рас.-струмрозрахунковий.

n-кількістьдвигунів.

Iном.дв. -номінальнийструмдвигуна.

Для контролюізоляції івимірів накожнійсекціїРУ-10 кВустановлюємо за однимтрансформаторінапруги типуНТМ-10-66.

Длязахисту цого трансформатора ті короткихзамиканьпідключаємо його через плавкийзапобіжникПКТ-10.

Длязахистуапаратури іустаткування відперенапруг насекціївстановлюємо покомплектівентильнихрозрядниківРВП-10.

Длязахистукабельнихліній відоднофазнихзамикань на грішну землю накожний кабельустановлюємо трансформаторструмунульовоїпослідовності типуТЗЛ. Накожноїсекційпередбачаємо по одного резервногоосередку із настільки жвимикачем як навступногоосередку.

>Розраховуємострум длявиборувступноговимикача наРУ-6 кВ.

>Попередньовибираємовимикач на 1600 ампер.

>Становимопорівняльнутаблицю.

>Таблиця № 11.

>Розрахунковівеличини >Припустимівеличини

>Uном = 6 кВ

Iрас. = 1326 А

I>к.з = 5,34кА

>iуд. = 13,55 ка

>Sк.з = 57мва

>Uном. = 10 кВ

I>ном. = 1600 А

I>отк.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація