Реферати українською » Физика » Мережі електропостачання


Реферат Мережі електропостачання

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Змiст

>1.Вступ

>2.Розрахунокпадiннянапруги вмережахелектроосвiтлення.

>3.Розрахунокструму однофазногокороткозамкнення, таперевiрка умівспрацюваннязахистного апарату приоднофазномузамкненнi.

>4.Органiзацiйно-економiчнийроздiл.

>4.1Розрахуноккапiтальнихвитрат наелектроустаткування.

>4.2Розрахунокматерiальнихвитрат напроведеннякапітального ремонту.

4.3Штати персоналу ,>обслуговуючогоелектроустановку.

4.4Розрахунокрiчного фондузаробiтньоi платиобслуговуючого персоналу.

4.5Технiко-економiчнеобґрунтування проекту.

5.Охоронапрацi тапротипожежна безпека.

5.1Технiчнi заходь ,щостворюютьбезпечнiумовивиконанняробiт.

5.2Засобизахисту.

5.3Розрахунокзаземлюючого прилаштую.

5.4Протипожежнi заходь тавiдомiстьпротипожежногоiнвентаря.

>6.Лiтература.

>7.Перелiкстандартiв.


>Вступ

>Розвитокекономікинашої країнинерозривнозв`язано ізелектрифікацією всіхгалузей народногогосподарства.Головнимнапрямкомекономіки тасоціальногорозвитку країни наперіод до 2009 року передбачене довести в 2008роцівиробіткуелектроенергії до 1840-1880 млрд. кВт на годину, до тогочислі наатомнихелектростанціях до 390 млрд. кВт на годину, забезпечитиподальшийрозвитокенергетичнихпотужностей. Уєвропейськійчастині країни шляхомвведення вексплуатацію новихатомних тагідроелектростанцій.

>Зізростаннямпромисловості тажитлово-суспільнихбудівництв вмістахз`являєтьсянеобхідність вспорудженні новихміськихелектричнихсітей тапідстанцій та перед тимвисуваються все болеевисоківимогинадійного табезперебійногопостачанняелектроенергієюспоживачів.

>Однією ізнайважливіших завданьєперетворенняжитлово-суспільнихгосподарств ввисокомеханізовану танадійнопрацюючугалузь народногогосподарства.

Широкевпровадженнямеханізації таавтоматизаціївиробництва – одна із основпідвищеннявиробничогопроцесу.

>Автоматизаціявиробничихпроцесівзнаходить все понадвикористання наміськихпідприємствах.Загальневикористання автоматики дозволитискоротитивитратиелектроенергії, атакожзабезпечитьнадійну роботуелектроприймачів.


2Розрахунокпадіннянапруги вмережахелектроосвітлення

>ЗгідноПУЕнапруга унайбільшвіддаленійлампівнутрішньогоосвітленняпромисловихпідприємств тацивільнихспоруд винна бути неменш 95% відномінальноїнапруги вмережі.

>Вихідніданіприведені нарисунку1.

Малюнок 1.


 (1)

де UH –напругалінії;

>U = U1 + U2 + U3 + U4 + U5 + U6 + U7 + U8 (2)

 (3)

де UЛ -падіннянапруги влінії, де

 (4)

 (5)

де l -довжиналінії, а

 (6)

> = 32 (дляліній ізалюмінієвими жилами);

g -перетиноднієїлінії.

>Знаходимопадіннянапруги влініїміж шинами ТП та щитомСПМ.Падіннянапруги на шинах нерахуємо, боопір шинфактичнодорівнює нулю.

1) A

>Oм

>Ом/км

g = 120 мм2; l = 10 м

У

2) A

>Oм

>Ом/км

У

3) A

>Oм

>Ом/км

У

4) A

>Oм

У

5) A

>Oм

У

6) A

>Oм

У

7) A

>Oм

У

8)Знаходимопадіннянапруги віднайдальшого щитка донайдальшоїлампи.

У цьомувипадкутребазнайтипадіннянапруги в прямому тазворотномупровіднику, боопірзворотногопровідникадорівнює опору прямого, таким чином

>r8 =r18 +r28;

A

>Oм

>Ом/км

>Ом

У

Наосновіцихрозрахунківзнаходимопадіннянапруги від шин ТП донайвіддаленішогоелектроприйомника.

>U = U1 + U2 + U3 + U4 + U5 + U6 + U7 + U8 =

= 0,54 + 3,31 + 0,47 + 0,08 + 0,057 + 0,0191 + 0,0564 = 4,5325 У.

 (7)

>Виходячи із цогоможемозробитивисновок, що схемаелектропостачаннявибрана правильно, так якпадіння неперевищуєвстановленихПУЕ рамок у 5%.

Наосновіпопередніхрозрахунківзнаходимопадіннянапруги від шин ТП дощитківосвітлення.Розрахункизводимо дотаблиці, Яказнаходиться вкресленняхелектричногоосвітлення.

1)Знаходимопадіннянапруги до щиткаосвітленняЩО-1

>U1-3 = U1 + U2 + U3 = 0,54 + 3,31 + 0,47 = 4,34 У.

.

2) До щиткаЩО-2

>U1-4 =U1-3 + U4 = 4,34 + 0,08 = 4,42 У.

.

3) До щиткаЩО-3

>U1-5 =U1-4 + U5 = 4,42 + 0,057 = 4,477 У.

.

4) До щиткаЩО-4

>U1-6 =U1-5 + U6 = 4,477 + 0,0382 = 4,515 У.

.

5) До щиткаЩО-5

>U1-7 =U1-6 + U7 = 4,515 + 0,019 = 4,534 У.

.

>Розрахунки поіншимщиткаманалогічні,результатиприведені втаблиці накресленніелектричногоосвітлення.


3Розрахунокструмуоднофазового короткогозамкнення таперевірка умівспрацьовуваннязахисногоапарату приоднофазовомузамкненні

Учотирьохпровіднихмережах призамкненніоднієїфази нанульовийпровідник чи корпуселектрообладнаннязахиснийапарат виненавтоматичновідключитиаварійнуділянкуланцюга.

Длянадійногоспрацюваннязахисногоапарату вможливийнедовгий годинуПУЕвимагає,щобструм однофазногозамкнення велектричних установках був неменштрьохкратноїкількостіномінальногоструму тепловогороз`єднувачаавтоматичноговимикача

І>н.з ЗІ>н.роз.

, (8)

>z`>тр = 0,16Ом [2]т.21.1стр.277,

, (9)

де

RП = Rф + R0, (10)

котрівиведені в табл. 8.2стор.91 [2].

>Індуктивнийопір [2] – xпприймаєморівним xп = 0,5Ом км

Так якрозраховуватиструм короткогозамкненнятреба внайвіддаленішійлінії від ТП, то миможемовикористовуватиданіпопередніхрозрахунків,проведених врозділі 2.

>Опір впершійлінії:

>однієї жили кабелю g = 120 мм2; l = 0,01 км.


>Ом, g0 = 35 мм2

>Ом

>Опіріндуктивний

>Ом

>Опір вдругійлінії:

>однієї жили g = 50 мм2

>Ом

>Нульової жили g = 16 мм2;

>Ом

>Індуктивнийопір

>Ом

>Опір втретійлінії:

>однієї жили g = 35 мм2

>Ом

>Нульової жили g = 16 мм2

>Ом


Малюнок 2. Схема длярозрахункуструмів короткогозамкнення в найвіддаленішійточці

Малюнок 3. Схемазаміщення

>Індуктивнийопір

>Ом


>Опір вчетвертійлінії:

>опіроднієї жили g = 2,5 мм2;

>Ом

>Індуктивнийопір

>Ом

>Знаходимоповнийопірпетлі,фаза-нуль

;

>RП =Rф +R0

>Rф = R>1ф + R>2ф + R>3ф + R>4ф =

= 0,0027 + 0,064 + 0,033 + 0,189 = 0,2887 У.

>R0 = R10 + R20 + R30 + R40 =

= 0,0092 + 0,198 + 0,071 + 0,189 = 0,4672 У

>RП =Rф +R0 = 0,2887 + 0,4672 = 0,7559Ом

>Ом

>Ом

А

I>к.з. = 269,8 А > 3, І>расц = 3 15 = 45 А

Автомат типА3161 із Ітроянд =15А

>Згідно ізвимогамиПУЕступіньнадійності діїзахисногоапаратузабезпечується.


4Організаційно-економічнийрозділ

4.1 Систематехнічногообслуговування та ремонтуустаткування (>ТОіР),їїзначення

Систематехнічногообслуговування й ремонтуустаткування пообслуговуванню й ремонтуустаткування (>ТОіР0 –це комплексорганізаційних йтехнічнихзасобів.

СистемаТОіРвключаєпланування,підготовку,реалізацію,технічнеобслуговування та ремонт іззаданимипослідовністю таперіодичністю. Дляцихцілей всистеміТОіРприведенінормативипродовженняміжремонтнихперіодів,ремонтнихциклів,простоїв времонтіустаткування йтехнологічнихагрегатів,трудоємності ремонту,примірнеодержанняремонтнихробітрізнихвидівобладнання,данівказівки про ремонт татехнічногообслуговування.

СистемаТОіР покликана забезпечити:

-підтримкуобладнання впрацездатномустані іприпиненнянесподіваноговиходу йогозі строю;

-правильнуорганізаціютехнічногообслуговування та ремонтуобладнання;

- збільшеннякоефіцієнтатехнічноговикористанняобладнання зарахунок збільшенняґатункутехнічногообслуговування та ремонту йзменшення простою времонті.

У основусистемиТОіРпокладенесучаснетехнічнеобслуговування йпланово-попереджений ремонт.

>СутністьППРполягає до того, що усівиди ремонтуплануються тавиконуються у сувороустановленіремонтними нормами рядки.


4.2Видиремонтів, їхніпланування йфінансування

>Згідно ізособливостямипошкоджень йзносускладовихчастинобладнання, атакожтрудоємністюремонтнихробітсистемоюТОіРпередбачаєтьсяпроведення такихвидів ремонту: поточного (ПР) такапітального (>КР).

>Основними документами приремонтіє:

-установленіремонтнінормативи;

-нормиперіодичностіосвідченості йістинісосуди йапаратів;

-титульний списоккапітального ремонтуосновнихфондівпідприємств;

- разом –технічнадокументація;

-річнийграфікППРобладнання;

-місячнийплан-графікзміст ремонтуобладнання;

-атніна календарного рядок ремонту;

- проектграфікаосновнихремонтіввиробництва.

>Витрати натехнічнеобслуговування йпоточніремонтиобладнаннявідносяться насобівартістьвипускаємоїпродукції.Джереламифінансуваннякапітального ремонту єамортизаційнівідрахування,передбачені дляКР,включаючивільнийзалишок кошт на вухо року, атакожамортизаційнівідрахування,отримані відвищестоящихорганів, таіншікошти,направлені увстановленому порядку нацю мітку.

>Амортизаційнівідрахування,призначені наКРосновнихфондів,залишаються урозпорядженні підприємства.Частинаамортизаційнихначислень,призначених дляфінансуванняКР,централізується таперерозподіляєтьсяміжпідприємствами таорганізаціями.

>ФінансуванняКРосновнихфондівпідприємстввиношуєтьсяпорядним чигосподарчим способом, проводитися ізособливихрахунків поКР згідно із планомКР:

-затрати накранові роботи,включаютьціну демонтажу й монтажу;

-затрати напроектно-кошторисні тавишукані роботи;

-затрати назамінупоношених деталей;

-затрати напридбання новогоустаткування,КРякогоекономічно необґрунтований.

>Капітальній ремонтобладнаннявиконуєтьсяпідрядним способом, проводитися наосновідоговорів чизаказів.Затрати накапітальний ремонтможутьпроводитись понадвказаних у державномуплані, приприсутностіджерелфінансування тадозволеннівищестоящоїорганізації.

Зарахунокамортизаційнихвідрахувань наКРутворюютьсянормативнізапасиматеріальнихцінностей,призначених дляКР.Розрахунки ізпідрядчиками заКРобладнанняпроводяться порахункам заповністюзакінченим ремонтом, роботи пооб`єкту уцілому чи поокремимвузлам.

4.3Організаціяремонтноїслужби у цеху

Нахімічнихпідприємствахіснують триформиорганізації ремонту йобслуговування.

НаСПО «Азот»використовуєтьсязмішана форма, приякійкапітальний ремонт, атакожвиготовленняскладнихзапаснихчастинвиконуютьЦЦР чиРМЦ, авиготовленняостанніхзапаснихчастин таобслуговуванняобладнанняцехів –ремонтніслужби.

У цеху ізвиробництваоцтноїкислоти всю роботу про ремонт,обслуговуваннюобладнання,плануванняцихробіт, атакож контролю над їхньоговиконуванням проводитимеханік цеху.Ремонтний персоналутворюється таким чином:слюсар 6розряду – 1 Чоловік,слюсар 5розряду – 2чоловіка,токар 6розряду – 1 Чоловік,газоелектрозварник 6розряду – 1 Чоловік.

>Обслуговуючий персонал проводити контроль протягомробочоїзміни зароботоюустаткування,усуваємалінесправності, проводитипоточні огляньобладнання, дивуватися зазмазкою.

Оплату роботипочасово-преміальну,преміївиплачуються приумовівиконування всіхосновнихплановихпоказників роботи цеху.

4.4Розрахуноккапітальнихвитрат наелектроустаткування

>Річнийграфік ремонтуустаткуванняскладається наоснові нормативного години, атакож години простою уремонті закошторисомтехнічногообслуговування та ремонтуелектроустаткування.

>Таблиця №1.Розрахунокефективного фондуробочого годиниоднієїодиниціобладнання.

>Найменування

>електроустаткування

Час роботиелектроустаткуванняміж ремонтами, р. Час простоюелектроустаткування под годину ремонту

>Трудомісткість

ремонту

До П До П До П
 >Трансформатор 25920 8640 16 6 24 8

>Розрахуноккапітальнихвитрат накапітальний ремонтпроводимо наприкладісиловихтрансформаторів.

>Розраховуємоперіодичністькапітального ремонту

, (11)

де Ц –довжина ремонтного циклу угодинах;

720 –місячний фонд години угодинах;

Пдо -періодичністькапітального ремонту.

.

>Розраховуємоперіодичність поточного ремонту


, (12)

де Пп –періодичність поточного ремонту,міс/років;

Тп - годину роботиміжпоточними ремонтами угодинах.

>Кількістькапітальнихремонтів у ремонтномуциклівизначаєтьсявідношенням

, (13)

де Цдо -це годину роботиустаткуванняміждвомакапітальними ремонтами угодинах

.

>Кількістьпоточнихремонтів у ремонтномуциклівизначаєтьсявідношенням

, (14)

.

>Визначаємофактичний фонд години зарік

 

Пфакт = Пкал - Прем (15)

де Пфакт –цефактичнийвідроблений годину после ремонту;

Пкал -цекалендарний фондробочого години, Пкал = 8760 часів.

Прем = Т>крін (16)

де Т>кр –кількість часів простоюустаткування укапітальномуремонті;

Пін -цекількість часів простоюустаткування употочномуремонті.

 

Прем = 16 6 = 96 часів,

Пфакт = 8760 – 96 = 8664години.

>Визначаємокількість часів простою укапітальномуремонті

 

П>кр = n>k t>k , (17)

де n>k –цекількістькапітальнихремонтів;

>t>k -це годину простою у одномукапітальномуремонті.

 

П>кр = 1 ∙ 16 = 16

>Визначаємокількість часів простою употочномуремонті

 

Пін = nn tn , (18)

де nn –цекількістьпоточнихремонтів;

>tn - годину простою одного поточного ремонту.

 

Пін = 2 ∙ 6 = 12

>Річнийграфікпланово-періодичного ремонтуустаткування.


>Таблиця 2.Річнийграфікпланово-періодичного ремонту

>Назва

>устаткування

>Умовніпозначенняремонтів Час простоюустаткування, угодинах >Річний фондробочого годиниустаткування
>місяці уроці
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
>Трансформатор №1 До П 96 8664
>Трансформатор №2 До 96 8664

>Визначаємо годинузупинки напершийкапітальний ремонт

, (19)

де Уприбл –це годинузупинки напершийкапітальний ремонт

>місяць

>Визначаємо годинузупинки напершийпоточний ремонт

, (20)

де У>оп –це годинузупинки напершийпоточний ремонт

>місяць

>Визначаємосереднюкількістьремонтів зарік.

>Середнюкількістьремонтів заріквизначаємо заформулою


, (21)

де Є = 1;

n –кількістьремонтів зарік;

До –плановийкоефіцієнтвикористанняустаткування у плановомуроці;

Тдо -календарний годину,приймаєморівним 8760год/рік;

Ц -довжина ремонтного циклу угодинах;

пй - числоремонтів у ремонтномуциклі

>Коефіцієнтвикористанняустаткування у плановомуроці угодинах

, (22)

>тобтокількістькапітальнихремонтів зарікдорівнює 1.

>Визначаємокількістьпоточнихремонтів зарік

, (23)

,

>тобтокількістьпоточнихремонтів зарікдорівнює 1.


4.5Розрахунокматеріальнихвитрат напроведеннякапітального ремонту

>Витрати на: ремонтскладаються ізнаступних статей:

-Річний фондзаробітної плати;

-Відрахування насоціальнестрахування та фондзайнятості 31% відосновної тадодатковоїзаробітної платиремонтнихробітників.

>Накладенівитративключають у собівитрати назаробітну плату,витрати наутримання тапоточний ремонтбудівель таспоруд.

>Витрати нараціоналізацію тавинахід цехового характеру,витрати наохорону роботи.Приймаємо 130-150% відзаробітної плати.

>Таблиця №3.Кошторисвитрат накапітальний тапоточнийремонти

>Статті

>витрат

>Витрати У томучислі
До, 90% П, 10%

>Річний фондзаробітної плати

>Відрахування на соцстрах

>Вартістьматеріалів

>Накладнівитрати

Разом

4783,96

1483,027

9089,52

7175,94

22532,447

4305,56

1334,72

8180,56

6558,34

20379,184

478,39

148,3027

908,952

717,594

2253,244

4.6Штати персоналу,обслуговуючогоелектроустановку

>Визначаємо балансробочого години одногоробітника

>Таблиця №4. Балансробочого години

>п/ч

>Показники >Виробництвобезперервне

1

2

3

4

5

6

7

8

>Календарний годину

>Неробочий годину:

-святкові

-вихідні згіднографіказмінності

>Максимально-можливий фондробочого години

>Невиходи на роботу

-лікарняні

-відпустка

-виконаннядержавнихобов‘язків

>Ефективний фондробочого години

>Тривалістьробочого дні вгодинах

>Ефективний фондробочого години угодинах

>Коефіцієнт перекладу

365

-

92

273

7

24

2

240

7

1680

1,137

>Коефіцієнт перекладувизначаєтьсявідношенняммаксимально-можливогоробочого години доефективного фондуробочого години.Вінпотрібен длявизначеннясписковоїкількостіробітників.

>Визначаємотрудоємністьремонтнихробіт

, (24)

де N>k(n) –середнякількістькапітальнихремонтнихробіт уроці;

T>p(k) -трудоємнстьвиконуємихремонтнихробіт прикапітальномуремонті;

T>p(n) -трудоємнстьвиконуємихробіт припоточномуремонті.

, (25)

>чол./год.

>Визначаємотрудоємність поточного ремонту

, (26)

>чол./год.

>Визначаємозагальнутрудоємність


, (27)

>чол./год.

>Данірозрахунківзводимо втаблицю.

>Таблиця №5.

>Найменування

>електроустаткування

>Середнякількістьремонтів зарік >Трудоємність,чол./год. >Загальнатрудоємність,чол./год.
До П До П
 >Трансформатор 1 1 24 8 384

>Визначаємосписковучисельністьремонтнихробочих заформулою

, (28)

де Т>заг –загальнатрудоємність,чол./год.;

Т>еф -ефективний фондробочого години угодинах;

Доперекл -коефіцієнт перекладу.

>Визначеніданізводимо втаблицю.

>Таблиця №6.

>Фах >Списковачисельність >Розряд >Годиннітарифні ставки, грн. >Умови роботи
>електромонтер 1 6 2,10 норм.

4.7Розрахунокрічного фондузаробітної платиобслуговуючого персоналу

>Тарифний фондзаробітної платидорівнюємноженнюсписковоїчисельностіробітників нагодиннутарифну ставку й наефективний фондробочого години.

>Преміяскладає 25% від тарифного фонду.

>Відпускнізнаходяться урозмірі 9,8% від тарифного фонду.

>Відпускні тавиконаннядержавнихобов‘язків 0,8% віддодатковоїзаробітної плати.

>Прикладрозрахунку

 

Т>тар.ф = N Зт Р>еф , (29)

де Т>тар.ф –тарифний фондзаробітної плати;

N -списковачисельністьробітників;

Р>еф -ефективний фондробочого години;

Зт -годиннатарифна ставка.

 

Т>тар.ф = 1 2,10 1680 = 3528 грн.

>Визначаємопремію

 

Пін = Т>тар.ф ∙ 25% , (30)

Пін = 3528 25% = 882 грн.

>Визначаємовідпусткові

 

У>ідп = Т>тар.ф ∙ 9,8% , (31)

У>ідп = 3528 9,8% = 345,74 грн.

>Визначаємо суму навиконаннядержавнихобов‘язків

 

Дпро = Т>тар.ф ∙ 0,8% , (32)

Дпро = 3528 0,8% = 28,22 грн.

>Данірозрахунківзводимо утаблицю.

>Таблиця №7.Річний фондзаробітної плати

>Фах >Електромонтер

Система оплати

>Тарифнийрозряд

>Умови роботи

>Списковачисельність

>Годиннатарифна ставка

>Ефективний фондробочого години

>Тарифний фондзаробітної плати

>погодинно-преміальна

VI

>нормальні

1

2,10

1680

3528

>Основназаробітна плата >премія, % 25
сума 882
разом 4410
>Додатковазаробітна плата >відпустка % 9,8
сума 345,74
>виконаннядержавнихобов‘язків % 0,8
сума 28,22

>РАЗОМ

>Тарифний фондзаробітної плати

373,96

4783,96

4.8Техніко-економічнеобґрунтування проекту

Длярозрахункуекономічногоефектунеобхіднопорівнятибазове тапроектневиробництво.

>Результатипорівняннязводимо втаблицю.


>Таблиця №8.

>п/п

>Показники >Одиницівимірювання >Проектневиробництво >Базовевиробництво >Зміни
+,- %

1

2

3

4

5

>Обсягремонтнихробіт

>Кількістьремонтнихробочих

>Трудоємність

>Середнязаробітна плата

>Вартість ремонту

>години

Чоловік

>чол./год.

грн.

грн.

16

1

24

398,66

22532,44

19

4

27

345

22982,44

-3

-3

-3

53,06

-450

15,78

75

11,11

15,55

1,95

>Прикладрозрахункузмін припроектуванні

, (33)

де Пін –показник проектноговиробництва

Пбаз -показник базовоговиробництва.

,

,

,

,

Заданимирозрахунками можназробитивисновок, щопроектневиробництвомаєекономічний характер, урозрахункахвитрат накапітальний ремонт при цьомупідвищуєтьсязаробітна плата,зменшився годину простоюустаткування времонті,трудоємністьробіт.

>Тобтопроектневиробництвомаєвигіднийтехніко-економічний характер.


5Охорона роботи тапротипожежна безпека

Заходь ізтехніки безпеки таексплуатаціїелектрообладнання

>Організаційні заходь

>Організаційні заходь, щозабезпечуютьпрацівників под одну годину наелектроустановках,трансформаторнихпідстанцій й накабельнихлініяхелектропередачі.

За нарядомвиконуються роботи велектроустановкахелектростанцій,трансформаторнихпідстанцій й наКЛнапругою понад 1 кВ:

-зізняттямнапруги;

- беззняттянапруги наструмовіднихчастинах тапоблизу них;

- беззняттянапругивіддалік відструмовіднихчастин, щоперебувають поднапругою, колипотрібневстановленнятимчасовихогороджень;

- ззастосуванням в РУмеханізмів йвантажно-підіймальних машин.

За Розпорядженнямвиконуєтьсярештаробіт велектроустановках понад 1 кВтривалістю не понадоднієїзміни, у томучислі:

- роботи в КРУ таКРУЗ, навізках ізобладнанням, котрівикочені ізкомірок заумови, щодверцята чи шторкикомірокзачинені;

- роботи вприводах йагрегатнихшафах,комутаційнихапаратах,пристрояхвторинноїкомутації, релейногозахисту, автоматики,телемеханіки тазв‘язку.

За нарядомвиконуються роботи велектроустановкахнапругою до 1 кВ назбірних шинах РУрозподільчихщитів,збірок, але вприєднанняхпереліченихпристроїв, по які назбірнішиниможе бути поданонапруга.

За Розпорядженнямдопускаєтьсявиконувати роботи натупиковихприєднаннях.

Один наряддопускаєтьсявидавати дляодночасної роботи на всіхприєднаннях под година заелектроустановкахпідстанцій й наКЛ, на якінапругазнята із всіхстромовіднихчастин, до тогочислі ізвиводівТЛ йКЛ заумови, щозбірки йшининапругою до 1 кВможутьзалишатися поднапругою.

Один наряддозволяєтьсявидавати для роботи на шинах й на всіх чичастиніприєднаньсекцій РУ до 10 кВ ізодиничноюсистемою шин йбудь-якоюкількістюсекцій уразівиводу в ремонтоднієї із них. Допуск на усіробочімісцясекціїможеприводитисьодночасно,дозволяєтьсярозосереджувати бригаду порізнихробочихмісцях вмежахцієїсекції.

>Забороняєтьсяпідготовка довмикання чивипробування поднапругоюбудь-якогоприєднаннясекції доповногозакінченняробіт за нарядом.

Один наряд дляодночасного чипочерговогопроведенняробіт нарізнихробочихмісцях чидекількохприєднаннях безоформленняпереведення із одногоробочогомісця наінше ізрозосередженнямбригади порізнихробочихмісцяхдопускаєтьсявидавати ввипадках:

- вразівипробування,перевіркипристроївзахисту,блокування, автоматики тощо;

- под годину ремонтукомутаційнихапаратів,окремого кабелю,якийвиконується в двохкотлованах чи вЗРУ йкотловані, щознаходитьсяпоруч, колирозташуванняробочих місцьдозволяєкерівникуробіт (>наглядачеві)здійснюватинагляд забригадою.

Уразірозосередженнябригади порізнихробочихмісцяхдопускаєтьсяперебування одного чикількохчленівбригади, котрімаютьгрупу ІІІ,окремо відкерівникаробіт.Керівникробітмає привести наробочемісцечленівбригади, котрі будутьперебуватиокремо відкерівника, тапроінструктувати їхніщодобезпечноговиконанняробіт.

Один наряддопускаєтьсявидавати напочерговепроведенняоднотипнихробіт накількохпідстанціях, на одному чикількохприєднанняхкожноїпідстанції.

До такихробіт належати:протиранняізоляції,підтягуваннязатискачів,відбір проб тадоливання олії,перемиканнявідгалуженьтрансформаторів,перевіркапристроїв релейногозахисту, автоматики,вимірювальноїапаратури таприладів,випробуванняпідвищеноюнапругою відсторонньогоджерела,перевіркаізоляторіввимірювальноюштангою тощо.Термін дії такого поряд 1доба.

>Кожнупідстанціюдозволяєтьсявмикати послеповногозакінченняробіт наній заданим нарядом.

5.1Технічні заходь, щостворюютьбезпечніумовивиконанняробіт

5.1.1 Порядокпідготовкиробочогомісця

Дляпідготовкиробочогомісця до роботи, Якавимагаєзняттянапруги,слідвжити такимтехнічнихзаходів:

-здійснитинеобхіднівідключення йвжитизаходів, щоперешкоджаютьпомилковому чи самочинномуввімкненнюкомутаційноїапаратури;

-вивіситизаборонніплакати наприводах ручного й на ключахдистанційногокеруваннякомутаційноюапаратурою;

-перевіритивідсутністьнапруги наструмовіднихчастинах, котріслідзаземлити для таких людей відураженняелектричнимструмом;

-встановитизаземлення (>ввімкнутизаземлювальніножі,встановитипереноснізаземлення);

-обгородити, занеобхідності,робочімісця чиструмовіднічастини, щозалишилися поднапругою, йвивісити наогородженняхплакати безпеки.

>Залежно відмісцевих умів,струмовіднічастиниобгородити до чи после їхньогозаземлення.

5.1.2Вимикання (>зняттянапруги)

Уразі роботи наструмовіднихчастинах, щопотребуютьзняттянапруги,повинні бутивимкнені:

-струмовіднічастини, на які якщовиконуватися робота;

-необгородженіструмовіднічастини, до якіможливенаближення людей чи ремонтногооснащення таінструменту,механізмів йвантажно-підіймальних машин.

Уелектроустановках до та понад 1 кВ із шкірного ізбоків, із якікомутаційнимапаратомможе бути поданонапруга наробочемісце,має бутивидимийрозрив,утворенийвід‘єднанням чизняттям шин йпроводів,відключеннямроз‘єднувачів,зняттямзапобіжників.

>Трансформаторинапруги тасиловітрансформаторипов‘язані ізвиділеною дляробітдільницеюелектроустановки,мають бутивимкненітакож й із боцінапруги до 1 кВзадляунеможливленнязворотноїтрансформації.

5.1.3Вивішуванняплакатів безпеки.Обгородженняробочогомісця

Наприводахроз‘єднувачів,відокремлювачів йвимикачівнавантаженнянапругою понад 1000 У, на ключах й кнопкахдистанційногокерування, накомутаційнійапаратурі до 1 кВ (>автоматичні таіншівимикачі, рубильники),підчасввімкнення якіможе бути поданонапруга наробочемісце,мають бутививішеніплакати «Невмикати!Працюють люди».

Наприєднанняхнапругою до 1 кВ, котрі немаютьавтоматичних таіншихвимикачів чирубильників,плакатививішуютьсябілязнятихзапобіжників, под годинувстановлення якіможе бути поданонапруга намісце роботи.

Невідключеніструмовіднічастини,доступні длявипадковогодоторкання,мають бути одну годину роботиобгороджені.

Длятимчасовогообгородженняструмовіднихчастин, щозалишилися поднапругою,можутьзастосовуватисящити,ширми,екрани тощо,виготовлені ізізоляційногоматеріалу.

>Післявимикання тавмиканнязаземлювальнихножів чивстановленняпереноснихзаземленьвивішується плакат «>Заземлено». Насітчастих чисуцільнихогородженняхкомірок,сусідніх ізмісцем роботи йрозташованихнавпроти,мають бутививішеніплакати «>Ситій!Напруга».

Наконструкціях,сусідніх ізтією, поякійдозволяєтьсяпідійматися, внизуслідвивісити плакат «Невлазь!Уб‘є», а, по якідозволяєтьсяпідійматися,має бутививішений плакат «>Влазити тут».

Уелектроустановках,крімПТ таКЛ, на всіхпідготовленихробочихмісцях послевстановленнязаземлення йогородженняробочогомісцямає бутививішений плакат «>Працювати тут».

На годину роботизабороняєтьсяпереставляти чизабиратиплакати тавстановлюватитимчасовіогородження.

5.1.4Перевіркавідсутностінапруги

>Перевірятивідсутністьнапругинеобхіднопокажчикомнапругизаводськоговиготовлення,справністьякого передзастосуваннямслідперевірити задопомогоюпризначених для цогоспеціальнихприладів чинаближенням дострумовіднихчастин,розташованихпоблизу, котрі явноперебувають поднапругою.

Уелектроустановкахнаругою понад 1 кВкористуватисяпокажчикомнапругинеобхідно вдіелектричнихрукавичках.

>Перевіркувідсутностінапруги навідключеномуустаткуванні виненпроводитидопускач послевивішенняпопереджувальнихплакатів.

>Перевіркувідсутностінапругислідпроводитиміжусіма фазами таміжкожноюфазою йземлею, атакожкожноїфази йнульовим дротом, але ввимикачі йроз‘єднувачі – на всіх шести вводах,затискачах.

>Якщо намісціробітєрозривелектричного кола, товідсутністьнапругиперевіряється наструмовіднихчастинах ізобидвихчастинрозриву.

>Постійніобгородженнязнімаються чивідкриваютьсябезпосередньо передперевіркоювідсутностінапруги.

>Перевірятивідсутністьнапруги велектроустановкахпідстанцій та в РУдозволяється одномупрацівникузі складуоперативних чиоперативно-ремонтнихпрацівників ізгрупою IV велектроустановках понад 1 кВ й ізгрупою ІІІ – в установках до 1 кВ.

Уелектроустановкахнапругою понад 1 кВ ззаземленоюнейтраллю вразізастосуваннядвополюсногопокажчикаперевірятивідсутністьнапругипотрібно якміж фазами, то йміжкожною із фаз тазануленим корпусомустаткування чинульовим дротом.Допускаєтьсязастосуватипопередньоперевірений вольтметр.Користуватися «контрольними» лампамизабороняється.

>Показаннясигнальнихпристроїв пронаявністьнапругиєбезумовноюознакоюнеприпустимостінаближення

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація