Реферати українською » Физика » Біологічна дія іонізуючого віпромінювання


Реферат Біологічна дія іонізуючого віпромінювання

>РЕФЕРАТ

 

натему:”Біологічнадіяіонізуючоговипромінювання”

План

1. Основибіологічної діїіонізуючихвипромінювань.

2. 2.Первинніпроцеси діїіонізуючихвипромінювань.

3.Деякіміризахисту відзовнішнього йвнутрішньогоопромінення

4.Розрахунокзахисту йзахисніматеріали


3.7.1 Основибіологічної діїіонізуючихвипромінювань

>Іонізуючевипромінювання напершийпоглядзовсім нееквівалентневеличиніпоглинутоїенергії.Дійсно,летальна доза дляссавцівскладаєблизько 10Гр (1 000 радий).Поглинута при цьомутканинами і органамиенергія могла б підвищити температурутілавсього натисячнічастки градуси. Зрозуміло, щотакепідвищеннятемператури неможевикликатинастількивираженогоефектуруйнування; в тієї ж годинубезпосередньопряміпорушення вхімічнихзв'язкахбіологічних молекул уклітинах йтканинах, щовиникаютьслідом заопроміненням,незначні. У зв'язку іззазначенимиобставинами в даний годинувисуваєтьсягіпотеза проможливістьіснування вклітинахланцюговихавтокаталітичнихреакцій, котріпідсилюютьпервиннудіюопромінення.Поява вклітинахпозитивнихзворотнихзв'язків,підтримуєтьсянезалежно відіснування заподій їхньоговиникнення.

>Процесивзаємодіїіонізуючоговипромінювання ізречовиноюклітинприводять доутворення вклітинахіонізованих йзбудженихатомів і молекул, котрітривалий годинувзаємодіютьміж собою й ізрізнимимолекулярними системами,даючи вушкохімічноактивним центрам (>вільнірадикали,іони,іон -радикали іін.). Уцей жперіодможливевиникненнярозривівзв'язків у молекулах як зарахунокбезпосередньоївзаємодії ізіонізуючим агентом, то й зарахуноквнутрішньоїміжмолекулярноїпередачіенергіїпорушення.

>Надалімаютьмісцереакціїхімічноактивнихречовин ізрізнимибіологічними структурами, при яківідзначається якдеструкція, то йутворення нових невластивих, дляорганізмусполук.

>Наступніетапирозвиткупроменевоїхворобипроявляються впорушенніобмінуречовин убіологічних системах ззміноювідповіднихфункцій.

>Явища, щовідбуваються напочатковихфізико-хімічнихетапахпроменевоговпливу,прийнятоназиватипервинними чипусковими,оскількисаме смердотівизначають весьподальшийхідрозвиткупроменевихускладнень.

3.7.2Первинніпроцеси діїіонізуючихвипромінювань

Приопроміненнібіологічнихоб'єктів, котрімістять воду, щознаходитьсячастково увільномустані, ачастково входити у складорганелвідповіднихбіологічних систем,прийнятовважати, що 50%поглиненоїдози впересічнійклітині припадати на воду,інші 50% наїїорганели йрозчиненіречовини.Відповідно долокалізаціїпоглиненоїенергії (уводі чи восновнійречовині) можна говорити пропряму йнепрямудіюіонізуючоговипромінювання.

Привзаємодіїіонізуючоговипромінювання із водою вкінцевомупідсумкувідбуваєтьсявибиванняелектронів із молекул води ізутворенням такзванихмолекулярнихіонів, що несутьпозитивний йнегативний заряд. Схематичноцей процес можна податі втакийспосіб:

H2>O H2>O+ + e -,

e - +nH2>O e >гідрат.,

де е>гідрат. –гідратованийелектрон.

Убільшостівипадківелектрони, котрівиникають впершійреакції,стаютьгідратованими,тобтооточениминейтральними молекулами води.Гідратованийелектронєоднією зголовнихвідновних форм вопроміненихводнихрозчинах.

>Утворенііони води у своючергурозпадаються ізвиникненнямцілого рядурадикалів, котрітакожвзаємодіютьміж собою:

>Вважається, щоосновнийефектпроменевоговпливу наводнірозчини вбіологічних системахобумовлений такими радикалами, як М+, ВІН- й особливо М3Про+ .Останній радикал,маєвисокуокиснуздатність.

 >Вихід цого радикалазменшуєтьсяпропорційнопадіннюпарціальноготискукисню.Цимпояснюєтьсякисневийефектопромінення, суть,якогополягає до того , що призниженніконцентраціїкисню вклітинах вперіодопроміненнязменшуєтьсяефектпроменевоговпливу.Кисневийефектвідсутній приопроміненнібіологічнихоб’єктів нейтронами.

Приопроміненні водиважкимичастинкамиіонізаційніефекти вклітинахдоситьінтенсивні. Цеє причиною локальногосполученнярадикалів ізутворенням М2 й М2Про2. Приопроміненніелектронами ігамма-квантами води, Якаміститься вклітинахспостерігаєтьсядоситьнизькагустинаіонізації. Цепризводить дозростанняшвидкостідифузіїрадикалів ізутворенням АЛЕ2, й Про-.

Удужечистійводі невідбуваєтьсярозкладання молекул поддієюгамма-квантів йрентгенівськоговипромінювання. У цьомувипадкуспостерігаєтьсястійкарівновагашвидкостідисоціації ірекомбінації.

3.7.3Деякіміризахисту відзовнішнього йвнутрішньогоопромінення

як вжевідзначалося,біологічнийвпливрізнихвидіввипромінюванняєнеоднозначним,тобто та самапоглинена доза гама - і альфа -випромінювання приводити дорізногобіологічногоефекту. Зметоювідповідноїстандартизаціїнаслідківвпливурізнихвидіввипромінювання за їхньогобіологічноюефективністю введенопоняття ">відносноїбіологічноїефективності"випромінювання іеквівалентної дозаопромінення,одиницеюякоїєзіверт (>Зв).

Характеррадіаційноговпливу наживийорганізмвизначається нелише виглядомвипромінювання, але й і тім, чи було бопроміненнязовнішнім чивнутрішнім.

>Радіоактивніречовиниможутьзнаходитися позаорганізмом йопромінювати йогозовні; у цьомувипадкуговорять прозовнішнєопромінення.Якщо ж смердотіє уповітрі,якимдихає людина, чи уїжі чиводі йпопадаютьусерединуорганізму, товідбуваєтьсявнутрішнєопроміненнятканин. Усередньомуприблизнодвітретиниефективноїеквівалентноїдозиопромінення, яку людинаодержує відприроднихджерелрадіації,надходить відрадіоактивнихречовин, щопотрапили ворганізм зїжею, водою чиповітрям.

>Перш ніжпотрапити ворганізмлюдинирадіоактивніречовинипроходять поскладних маршрутах унавколишньомусередовищі йце припадативраховувати приоцінюванні дозопромінення,отриманих відякого-небудьджерела.Радіоактивніречовини, щовипадають наповерхнюземлі,включаються вбіологічнийкругообігречовин,насамперед черезрослини.Середрізнихпродуктівподілу особливовеликезначеннямаєвключення вбіологічнийкругообігречовинрадіонуклідівстронцію йнасампередSr, щомаєтривалийперіоднапіврозпаду. Прибудь-якомуспособіпопадання ворганізмстронційміцнофіксується вньому йдужеповільновиводиться.

Одним ізістотнихбар'єрів, котріперешкоджаютьвключеннюпродуктівподілу вбіологічний цикл,єґрунт, що їхнізв’язує. Навідміну відбільшостіпродуктівподілуSr порівняно легкозв’язується ізкатіонаминейтральних солей, щополегшує йогонадходження врослини йнагромадження увирощеномуврожаї.

ЗметоюскороченнянадходженняSr йдеякихіншихрадіонуклідів ворганізмлюдини йтвариннеобхіднознижуватиінтенсивність їхнізалучення вбіологічнийкругообіг черезрослини. Ос-кількиSrконцентрується, як правило, уверхньомушаріґрунтутовщиноюблизько 5 див (до70% - 80%), його можна перевестиглибокоюоранкою внижні шариґрунтового кулі, до які не доходитикоренева системарослин. Наглибині 25-30 диввін теж не надтовпливати на життярослин.Необхідновідзначититакож, щозастосуваннядеякихагротехнічнихзаходів, таких, яквнесення вґрунторганічнихдобривсуттєвознижуєнадходження врослиниSr.

>Необхіднотакожприйняти заходь, щозапобігаютьнадходження ворганізмрадіоактивнихречовин зхарчовими продуктами й водою.Запасихарчовихпродуктів й водислідзберігати взакритих -водонепроникнихємностях.Якщозапасипродуктіввиявилисязабрудненими йвиникненеобхідністьспоживаннязабрудненихпродуктів, то їхнінеобхіднопіддатидезактивації.Наприклад,достатньосвіжіфрукти іовочіобмити водою чизняти із нихшкірку.Поганодезактивуютьсяпродукти, котрімаютьпориступоверхню, смердотіпідлягаютьзнищенню читриваломувідлежуванню. Молоко відкорів, щознаходяться взонірадіоактивногозабруднення, у зв'язку ізнаявністю вньомурадіоактивного йоду,можливо,виявитьсянепридатним длявживання вїжу, борадіоактивність молокаможезберігатисяпротягомдекількохтижнів.

Призабрудненніводоймрадіоактивніречовиниможутьнадходити ворганізмлюдинизавдякибіологічнимланцюжкам вода -водорості, планктон -риба - людина,якщоводоймабезпосередньо дляпитноговодопостачання, толанцюжку вода - людина. Наводопровіднихстанціяхпитна вода, Яказбирається впідземних резервуарах,може бути очищена відрадіоактивнихречовин шляхомосадженняколоїднихчастинок ізнаступноюфільтрацією.Питна вода, здобуто ізпідземнихкриниць чизбережена вгерметичнихємностях,звичайно непіддаєтьсязабрудненнюрадіоактивнимиречовинами.

>Середзаходівщодоскороченнянадходженнярадіоактивнихречовин ворганізмлюдиниважливемісцеприділяєтьсявикористаннюзасобівзахистуорганівдихання. Дляцієї метипридатні впершучергуреспіраторирізнихтипів (Р-2,Р-2д, ">Пелюсток", "Астра" йінші). Привідсутностіреспіраторівможуть бутивикористаніпротигази чинайпростішізасобизахистуорганівдихання ,такі, якпротипилова маска,ватно-марлевапов'язка іінші.Застосовуютьсяцізасоби вперіодвипаданнярадіоактивнихопадів йпротягомщедекількохнаступнихдіб, докирадіоактивніречовиниможутьпопадати вповітря урезультатівторинногопилоутворення,маючи при цьомущедоситьвисокуактивність.

>Основними правилами, котрівизначають характерзахисту від -випромінювання назабрудненій територїє:

·Потужністьдози -випромінюваннянайбільшвисока на початку послевипаданнярадіоактивнихопадів, тому захист від -випромінюваннянеобхідноздійснювати буквально ізпершоїгодини,навіть ізпершиххвилинвипаданнярадіоактивнихопадів.Початоквипаданнявиявляєтьсярізкимпідвищеннямрівнярадіації;

·Перебування вбудь-якомубудинку чиспорудізнижує дозу –опромінення на величинукоефіцієнтаослаблення –випромінюваннябудинком чиспорудою;

·Внаслідок того, щопотужністьдози -випромінюваннязнижуєтьсяшвидше на початкузабруднення,укриттялюдини вспорудах ізвідомимкоефіцієнтомослабленнямає бути поможливостітривалим. Упершудобу послевипаданнярадіоактивнихопадівукриттярятуєлюдину від діївипромінювання взначнобільшіймірі, ніж у другу й тім понад внаступнудобу.

Напідставіцих правил можназробитиважливийвисновок:

 длянадійногозахистулюдини відзовнішнього > -випромінювання назабрудненій територїдоцільно знаті, щонайвищазагрозаопроміненняіснуєлише в Першігодини послезабруднення територї.Ці Першігодинислідперебувати вприміщеннях ізнайвищимкоефіцієнтом >захисту.

3.7.4Розрахунокзахисту йзахисніматеріали

>Робота ізрадіоактивнимиречовинами виннавиконуватися в окремихспеціальнообладнанихприміщеннях. Для роботи ізгазоподібнимиречовинамивикористовуютьсябокси (>шафи) звмонтованими у якихгумовими рукавичками чимеханічнимиманіпуляторами.Такібоксиповинні матірзакриту системувентиляції.Роботи ізвідкритимиджерелами (>наприклад,радіоактивними пробамиґрунту й т.п.)такожпроводять у боксах, чивикористовуютьіндивідуальнізахиснізасоби,такі якпротигази,гумові рукавички й т.п.

>Джерелавеликоїактивності,рівнідози якіперевищуютьдопустиму міждози,закриваютьзахиснимиекранами.Вибірматеріалу йтовщинизахисногоекраназалежить від видувипромінювання, йогоенергії іактивностіджерела.

>Найбільшрозповсюдженим методомрозрахункузахисту відзовнішньогоопроміненняєрозрахунокнеобхідноїкратностіослаблення.

>Необхіднакратністьослаблення До>необхвизначаєтьсявідношеннямдозивипромінювання увідповіднійточці долімітудози (ЛД) йпоказує у стількиразівнеобхіднопонизитирівеньрадіації задопомогоюзахиснихзасобів,щоб забезпечитибезпечніумови роботи:

До>необх = , (3.7.4.1)

де Х -експозиційна доза, Р; ЛД -лімітдози (>задаєтьсяНРБУ - 97),мЗв;f = 9.3мЗв/Р –нормувальнийкоефіцієнт.

 >Знаючинеобхіднукратністьослаблення, можнарозрахуватинеобхідний захист.Зупинимося впершучергу нарозрахункузахисту від-випромінювання, бозакриті -джерелазнайшлиширокезастосування внауці йтехніці.Ослабленняінтенсивності-випромінювання (>вузького пучка) уречовинівідбувається заекспонентним закономБугера

I>d = I0, (3.7.4.2)

де I0 -інтенсивність-випромінювання,вимірянаприладом привідсутностізахисногоекрана; I>d -інтенсивність -випромінювання принаявностізахисногоекранатовщиноюd див., -лінійнийкоефіцієнтослаблення -променів, див-1, щохарактеризуєвідноснузмінуінтенсивностівипромінювання наодиницютовщинизахисногоекрана.
 >Логарифмуючивираз (3.7.4.2),одержуємо формулу длявизначеннялінійногокоефіцієнтаослаблення.

. (3.7.4.3)

>Відношення K = I0/I>d >називаютькратністюослаблення, що уданомувипадкупоказує ускількохразівпослабляєтьсяінтенсивність потоку -випромінюваннязахиснимматеріаломтовщиноюd.
 >Звичайно вдовідникахприводятьзначеннямасовихкоефіцієнтівослабленнярізнихречовин.Лінійнийкоефіцієнтослабленняпов'язаний ізмасовимкоефіцієнтомослабленняспіввідношенням.

, (3.7.4.4)

>Врахувавши усіцізауваження легкорозрахуватитовщинузахисту длявибраногоматеріалу

 (м). (3.7.4.5)

>Користаючисьвиразом (3.7.4.5), можнавизначититовщинуматеріалу, щозабезпечуєослабленняінтенсивностівдвічі - кулю половинногоослаблення:

 (м), (3.7.4.6)

й до 10разів –товщина кулі десятикратногоослаблення

 (м). (3.7.4.7)

>Якщовиходити іздовжини максимальногопробігузарядженихчастинок до того чиіншомуматеріалі, тотовщина куліпоглинанняможевиявитисьдещобільшою зарозраховану. Так кулюматеріалутовщиною 0,2 ммповністюзатримує -випромінювання.

>Пробіг a -частинок убудь-якійречовинірозраховується за такоюемпіричноюформулою

 (див) (3.7.4.8)

де А>реч.-атомнамасаречовини; -густинаречовини,г/см3; Є -енергія альфа -випромінювання в Ме.

Длязахисту від a -випромінюваннядостатній кулюповітря вкількасантиметрів чиекран ізплексигласу чисклатовщиною вкількаміліметрів.

 >Пробіг a -частинок уповітрірозраховується заемпіричноюформулою:

 (див), (3.7.4.9)

де До1 -коефіцієнт, щозалежить відтемператури йтиску; До2 -коефіцієнт,рівний 9,67.10-28; Є -енергія a -частинок, Ме; V -швидкість a -частинок,см/с.

Дляпоглинання -випромінюваннянеобхідний кулю води чипластмаситовщиною не менше 15 мм.Якщо ж вякостіпоглинаючоїречовинивикористовуєтьсяречовина ізвищиматомним номером, тотовщина куліпоглинаннязменшується.

Для роботи із -випромінюваннямнеобхіднопередбачити захистбезпосередньо від -частинок й захист відгальмовоговипромінювання, якувиникає пригальмуванні -частинок узахисномуекрані.Гальмівневипромінюванняє квантамиенергії,аналогічними до-квантів.

>Захист від -частинокздійснюється іздопомогоюкомбінованихекранів. У такомуекрані із боціджереларозташовують кулюматеріалу ізмалоюатомноюмасою (плексиглас,карболіт йін.);цедаєможливістьзнизитиенергіюквантівгальмівноговипромінювання.Товщина цого кулі виннавідповідатидовжині максимальногопробігу -частинок уданомуматеріалі. Далірозміщується кулюматеріалу із великоюатомноюмасою, щозабезпечуєослабленнянаведеногогальмівноговипромінювання.

>Дані промаксимальнийпробіг -частинокрізноїенергії вповітрі,воді (чибіологічнійтканині) йалюмініїнаведені в табл. 5.

 

>Таблиця 5.

>Максимальнийпробіг -частинокрізноїенергії вречовині

>Максимальнийпробіг -частинок ізмаксимальноюенергією вмежах від 0.5 до 20 Мерозраховують заемпіричноюформулою:

, (3.7.4.9)

де Є>max - максимальнаенергія -частинок, Ме; -густинаречовини,г/см3.
 Упершомунаближенні можнавважати, що вповітрімаксимальнийпробіг -частинок L =0,41Е>макс [див], уводі (чибіологічнійтканині) - L =5Е>макс [мм], валюмінії - L =2Е>макс [мм].

>Ослаблення потоку -частинок набільшійчастиніпробігу вречовинімаєекспонентний характер

I>d = I0, (3.7.4.10)

де I0 -потік -частинок привідсутностізахисногоекрана,частинок/с;

I>d -потік -частинок принаявностізахисногоекранатовщиноюd див;

> -лінійнийкоефіцієнтослаблення -випромінювання вречовинізахисногоекрана, див-1.

>Нейтрони і-випромінювання немаютьпевноїдовжинивільногопробігу.Залежністьміжтовщиною куліпоглинання іінтенсивністювипромінювання тутмаєлогарифмічний характер. Прибудь-якійтовщиніпоглинання у цьомувипадкудосягаєтьсялишечастковезниженняінтенсивності.

Длязахисту від нейтронноговипромінюваннязастосовуютьрізніматеріали взалежності від йогоенергії.Нейтрони зенергієюбільшою за 0.5 Ме добропоглинаються врезультатіпроцесівнепружногорозсіюваннязалізом.Нейтрони ізенергієюменшою 0.5 Меефективнопоглинаютьсязахиснимекраном , щоміститьводень (вода,парафін), атакожберилій чиграфіт.Найбільшефективнопоглинаютьтепловінейтрони -кадмій, бір йзалізо.Процесзахопленнятепловихнейтронівсупроводжуєтьсявипущенням -випромінювання. Длякомбінованогозахисту від нейтронного й-випромінюваннязастосовуютьшаровіекрани ізважких й легкихматеріалів.

Напідставірозрахункових йекспериментальнихданихстворенітаблиці длявизначеннятовщинизахисту від -випромінювання ізрізнихматеріалів.

Длязахисту від -випромінюваннявикористовуютьсвинець, бетон,залізо, воду, вольфрам,збіднений уран йосмій.Захист з бетону ( = 2,3г/см3)міцний,дешевий, але йдужегроміздкий йважкий.Свинець ( = 11,34г/см3)ефективний, але ймаєпоганімеханічнівластивості.Свинецьвикористовують длявиготовленняконтейнерів (вкомбінації ззалізом) длятранспортуваннярізнихізотопів. Вольфрам ( = 19.3г/см3) йзбіднений уран ( = 18.7г/см3)використовують в особливовідповідальнихпристроях для забезпеченнямінімальної вагизахисту.

 як приклад у табл. 6наведенідані, щодозволяютьвизначититовщинузахисту зсвинцю,заліза і бетону для -випромінюваннярізнихенергій.

>Товщиназахиснихекранів, див ( длярізнихенергій)


>Таблиця6

>Свинець >Залізо Бетон

(>р=11,34г/см3)

(р = 7,89г/см3)

(>р=2,3г/см)

>1МеВ 2 Ме >3МеВ >1МеВ >2МеВ 3 Ме 1 Ме 2 Ме 3 Ме
2 1,3 2,0 2,1 3,3 3,9 4,4 12,9 14,1 15,3
10 3,8 5,9 6,5 8,5 11,0 12,2 29,9 37,7 43,4

102

7,0 11,3 12,2 14,5 19,5 22,1 50,5 65,7 77,5

103

10,2 16,5 18,0 20,5 27,5 31; 7 70,4 92,7 110,9

104

13,3 21,3 23,5 26,0 35,5 40,9 89,2 118,6 143,2

105

16,5 26,2 28,9 31,5 43,2 50,0 106,8 144,4 173,8

106

19,5 31,0 34,3 37,0 50,6 58,8 124,4 171,4 205,4

>Більшістьджерел –випромінювання,маючидискретнийлінійчастий характер – спектра ,випромінюють відодної докількохдесятків окремихліній. Так було в –спектрі ,якийперебуває урадіоактивнійрівновазі із продуктами свогорозпаду,нараховуєтьсябіля 50характернихліній, з нихвідмічаєтьсяшістьнайбільшінтенсивних ізінтерваломенергії від 0,3 до 1,76 Ме.Гамма-джереламають як правилоневеликірозміриd. Навідстаняхr>4d чи яку гама –джерело можнавважатиточковим.Крім того,точкові гама –джерелавідносяться доізотропнихджерел, котрівипускають гама –кванти ізоднаковоюімовірністю у всіхнапрямках.

>Радіоактивніречовинирозміщують угерметичніметалевіампули,стінки якіпевним чиномзмінюють спектргамма-випромінювання.Стінки ампул, атакожматеріали, котрівикористовуються для ампулпоглинаютьчастинугамма-ліній й томуназиваютьсяфільтрами.

>Потужністьекспозиційноїдози вповітрі відточковогоізотропногоджерелахарактеризуєтьсяіонізаційноюгамма-сталоюК .Воначисельнодорівнюєпотужностіекспозиційноїдози (>Р/год)нефільтрованогогамма-випромінювання відточковогоізотропногоджерелаактивністю 1мКі навідстані 1 див віднього. ЗначимістьКвиражають водиницях .Її величинувимірюютьекспериментально йприводять вдовідниках (>таблиця 7). >Іонізаційні > –сталі і –еквіваленти длядеяких >радіоактивнихречовин

 >Таблиця 7

>Речовина

Т1/2

>К ,

>-еквівалент 1мКіречовини,мг-екв.Ra

 

14,9 рокта 18,55 2,20

 

5,27 рокта 12,93 1,54

 

127діб 1,84 0,23

 

2,2 рокта 8,58 1,02

 

1622 рокта 9,36 1,11
>Фільтрація-випромінюваннязменшуєК доК(), де > –товщинафільтра. Урозрахунках змінувеличини >Квраховується задопомогоюкоефіцієнта,меншого заодиницю,тобтоК() =>К.

Длясвинцевих,залізних йалюмінієвих ампултовщиною 0,1 – 0,3 дивзначенняперебуває вмежах від 0,85 до 0,98 дляенергійгамма-квантівбільших за 1 Ме.

ВеличинаКзначноспрощуєрозрахункиекспозиційноїпотужностідози Р( R ) навідстані R віднезахищеноготочковогогамма-джерела. Ос-кількиінтенсивність гама –джерелапропорційна1/R, то

Р( R) =АК/R2, (3.7.4.11)

де Р ( R ) –>експозиційна доза ,Р/год; А –активність гама –джерела,мКі; R –відстань до гама –джерела, див.

Удозиметрії гама –джерела частопорівнюють заіонізацієюповітря.Двірадіоактивніречовини, котрі приоднаковихумовахстворюютьоднаковіпотужностіекспозиційноїдози,маютьоднаковий-еквівалент. Гама –еквівалентвимірюють вміліграм -еквівалентахрадію (>мг-еквRa).Цяодиницядорівнюєтакійкількостірадіоактивноїречовини, –випромінюванняякої приданійфільтрації йтотожнихумовахстворюєтаку жпотужністьекспозиційноїдози, що і 1мг-екврадію.Потужністьекспозиційноїдози одинмг-екв.Ra навідстані 1 дивдорівнює 8,4Р/год.

Гама –еквівалентречовиниm (>мг-еквRa)пов’язаний ізїїактивністю А (>мКі) йвеличиною До> (>Рсм2 /(>год.мКі))співвідношенням

>m =AK> /8,4. (>З.7.4.12)

>Замінимо уформулі (3.7.4.11)АК на8,4m, одержимо

Р( R ) =8,4m/R2 , (3.7.4.13)

де Р( R ) –потужністьекспозиційноїдози ,Р/год;m – гама –еквівалентречовини,мг-еквRa; R –відстань доджерела , див.

>ПРИКЛАД. Наякійвідстані R відточковогоджереламасою 10-6 р зашестигодиннийробочий день дозаопромінення неперевищить граничнодопустимоїдози (ГДП)?Розрахуватитакож гама –еквівалент цогоджерела.

>Кількістьатомів у 10-6 р якщодорівнювати

N =

>Активність кобальту,періодпіврозпадуякогодорівнює T1/2= 5,27 роківрозраховується так

 ,

>враховано, що 3,7.107 >відповідаєрозмірності 1мКі.

>Гранично припустимапотужністьдози пришестигодинномуробочомудні для кобальту – 60 Р>г.д = 2,8.10-3бер/год. Для


Схожі реферати:

Навігація