Реферат Ваттметрхо

У А З Про Р А Т І М А Про Р І Ф І Ч У М Х У Р І І Т Про Ч І До І Т Про М

У М І У Є Р З І Т Є Т І Т Є Х М І До І І Т Про Ч І До І З Т Про М

Б А М Про М І А До А Д Є М І До М. Про З І М І


КАФЕДРАИ ФІЗИКА

Лабораторияи механіка, физикаи

малекулави ва термодинаміки


ХИСОБОТИ

Кори лабораторії № 6


______________________________

______________________________

______________________________


Факултаи енергетики, курси II , гурухи "6547А"


Ном, номи падар

Имзо

Таърих

Тахияи

Умаров Нозим ЧамшедовичСанчид
Химояро кабул кард
Дарачабандии ватметр.

Муайян кардани ташкилдихандаи уфукии шадидияти майдонимагнитии замин


Максади корів: шиносои бо хусусиятхои майдони магнитии Замин ва тавассути тангенс – шалванометр муаяйн кардани тагкилдихандаи уфуки шадидияти ін майдон.


Лавозимот: тангенс – галванометр, манбаи чараёни доими, миллиамперметр, реостат, калиди дукуша, калиди мукаррари, симхои васлсози.


Мазаряи метод ва тафсири дастгох


Одамон хануз аз замонхои кадим дар бораи мавудияти майдони магнитии замин огох муданд, акрабаки сабуки магнитии дар нуги ресмон овезон хар гох ба самти муаяйн нигаронида мешавад. Чи тавре кі маъхазхо собит менамоянд, марудмони Чін зиёда аз ду хазор сол мукаддам ба максадхои дарёнаварди ва мукаррар сохтани самтхо кутбнамои магнити истифода мебурданд. Аз садаи XII сар карда аврупоиён низ кутбнамои магнитиро барои дарёнаварди ва саёхатхо дар биёмонхои беканор корів мефармуданд. Хамин гуна истифодаи амалии ходисахои магнити эхтиёчоти омухтани хосиятхои майдони магнитии Заминро ба миён овард.

Валі бояд икрор шуд, кі назаряи пурраи микдори оид ба майдони магнитии Замин холо ззам пешниход нагардидааст. Мувофики акидахои олимон майдони магнитии Замин бо чараёнхои аз руи сатхи магзи моеъсимои Замин гардишхуранда, кисман чинсхои кухии аз раъду барки ба заминзала магнитнок гардида, инчунин тасмахои радиатсионии кураи Заминро ихотакарда алокаманд мебошад.

Холо мукаррар карда шудааст, кі кутбхои магнитию чугрофии Замин хамчоя нестанд, кутби чанубии магнити P.S дар 71, 20 арзи имоли ва 150,80 тули гарки, кутби, шимоли магнити N-буда, ба кадри баробари 1500 км суи укёнуси Ором кучидааст.

ба туфайли він, кі кутбхои гуногунчинси магнити хамдигарро чазб мекунанд, кутби шимолии акрабаки магнити N суи кутби чанубии магнитии Замин, яхъне чонибаи кутбии гимолии чугрофиён він нигаронида мегавад.

Бояд кайд кард, кі кутбхо ва мехвари магнитии Замин бо мурури замон дар тули шабонаруз, мох сол ва садхо мавкеи худро дигар мекунад.

Хатхои куввагии майдони магнитии Замин такрибан аз маркази Замин ба воситаи нимкураи Чануби баромада Заминро гирд мегарданд ва ба маркази він ба воситаи нимкураи Шимоли бармегарданд.


Тартиби ичрои корів:


 1. Схемаи электрии дар расми 3 тасвирёфта, кі аз тангенс-галванометри ТГ, миллиамперметри mA, реостати R, калиди До, калиди дукушаи П ва манбаи чараёни доимии Є иборат аст, тартиб дихед.

 2. Тангенс-галванометр ва кутбнаморо гардиш дода, хамвории галтакро бо хамвории меридиани магнити хамчоя намоед. Дар ін хол яку аз нукхои акрабаки магнити бо таксимоти 00 зростання меояд.

 3. Лагжонаки ростро такрибан дар мобайни печахо чойгир карда, манбаи чараёнро ба шабакаи шахри пайваст намоед.

 4. Бо ёрии реостат чунон кувваи чараёнро мукаррар созед, кі акрабаки магнитии кутбнома ба кунчи Ф1=300 майл хурд. Баъди ба мувозанат омадани акрабак бузургии кувваи чараёнро ба кайд гиред.

 5. Бузургии кувваи чараёнро тагйир надода, таввасути калиди дукушаи П самти чараёни галтакро баръакс гардонед ва кунчи майли акрабаи Ф2-ро майян намоед.

 6. Пунктхои 4 ва 5-ро барои кунчхои майї 350 , 450 ва 500 ичро карда, натичахои тачрибаро дар чадвал гирд оваред.


Чадвали 1


№ тач.

I, A

Ф1

Ф2

tj<Ф>

H3, A/м

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: 100 Завдань по Физике зі вступних іспитів
  Решебник завдань Физике Динаміка, кінематика, закони збереження, механічні коливання Гидростатика,
 • Реферат на тему: Cинергетика
  Метою розвитку системної інтеграції інформаційних технологій у освіті є збільшення ефективності
 • Реферат на тему: I MUST TO DO MY DUTY
  I MUST DO MY DUTY continue I.G. Goriacvhko, St. Petersburg, in March, 08. Quantified body’s motions
 • Реферат на тему: I must do my duty
  (continue) G. Goriachko, St. Petersburg, in February, 23. Forms of neutral and changed body’s
 • Реферат на тему: Macro-microcosm substance space time quantum
  I MUST DO MY DUTY During year 1999 I must pass to the peoples the novae knowledge about macro- and

Навігація