Реферати українською » Физкультура и спорт » Природні Умови та історичні пам'ятки Греції


Реферат Природні Умови та історичні пам'ятки Греції

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Зміст

>Вступ

>Розділ I.Географія країни

>Розділ II. Історія країни

>Розділ III.Промисловість

>РозділІV.Найбільшіміста країни

>Розділ V.Рекреаційніресурси

>Розділ VI.Безпека турподорожей

>Висновок

>Використанніджерела


>Вступ

Темакурсової роботиобрана неспроста.Природніумови таісторичніпам'яткиГреціїщорічнопривертаютьмільйонитуристів.

>Прибудете ві доГреції накораблі,літаку чипоїзді, перше, щовразить вас, лишеторкнетесяногоюземлі,це -сонце.Іскриться наводі,відбите відметалу йскла, щовідкидаєтіні -середземноморськесонценаздоганяєвсюди.

>Об'єктомданоїкурсової роботиє самі ізнайпрекрасніших йнезабутніхмальовничихландшафтівГреції: шедевр архітектури - Парфенон,музеї,храми,архітектурніансамблі,театри,номи,знаменитий Акрополь, щоєсвященноюскелею йсполучноюланкоюміжвеличноїцивілізацієюдревньоїГреції тасучасністю.

Предметом роботиєхудожня культура таархітектураГреції таїїоколиць, щодозволяють вдостальнасолодитисяпишністюпам'яток.

>Метою роботиєрозробкапізнавальнихтуристичниймаршрутів поГреції,щобпереймутьсяпрекраснимиархітектурними ансамблями Акрополя,музеєм Акрополя,розташованим навершиніскелі,побродити повелелюднимвулицями, парками йплощамиСалонік,насолодитисябезліччюримських йвізантійськихпам'ятниківСалоніки,столиціМакедонії,серед якінайвідоміший -ЛефкосПіргос йіншимпишністю.

>Виходячи ізоб'єкта, предмета йцілейкурсової роботи,виділимоосновні заподіяння:вивчитилітературу,архітектуру, культуру йпобутГреції,виділити йописатинайбільшпривабливіпам'ятки ізметоюподальшогозалученнятуристів.

Зтієїхвилини, що ступите ві на грішну землюГреції, вонавбере вас якчастку свого ландшафту ізблакитним небом над головою,білимпіском под ногами, Парфенономоливковими гаями, храмами, святому вина;всюди васочікуютьвидовища й ві - їхньогонеодміннийучасник. Де б ві непобували под годинувідпусткираніше, передГрецією згасатинайсильнішівраження.

>Цякраїна - непростомісце длявідпочинку, де можназадовольнити чисвоєбажання,цеще і люди - 10мільйонів Чоловік, котрізалучать вас у вірсвоємуповсякденномужитті, впишністьсвоїхгір,стародавніххрамів,білихгальковихпляжів й на свійдружнукомпанію . Колілітняжінкадарує вамгілочкубазиліка -традиційний жестгостинності, - вона тім самим кличі вас усвій світло йодночасно входити у ваш.Цякраїнацураєтьсяповсякденності; вонавабитьзануритися внеї,відчутиїї аромат,послухати,помацати,спробуватиїї,подивитися нанеї ізрізнихсторін,розім'ятибазилікміжпальцями,вдихаючипахощі.

>Вірно, щоГреціяпротягомбагатьохстолітьвпливала наформуваннязахідноїцивілізації, тому вон йзберігаєсвійнеповторний шлях.

>Грецькаісторія був бнеповною без вас й безіншихмандрівників, котріпобували тамраніше.

>Багатостоліть тому Першігрецькімореплавці -аргонавтипроклали шлях відЕгейського моря доЧорного. Ісьогодніцим ждревнім шляхом мипідпливаємо доберегівГреції.Їїлегендарне минуледосідивує людей.

НапівдніГреції, вОлімпії, в одному ізхрамівзнаходилосяскульптурнезображення верховного бога стародавніхгреків - Зевса.Величезний,чотирнадцятиметровий Зевссидів натроні. Голову йогоприкрашавзолотийвінок ізоливковихгілок - знакмиролюбствагрізного бога. Статуязгоріла, вон бувчетвертим "дивом світу".

>Народна легендарозповідає, що после того, як бог ">створив світло",останню жменюкаменіввінжбурнув у море. Тут йвиниклаГреція -суворакам'яна земля.СтолицяГреції -Афіни, тутживемайжечверть населення країни. Удавнину показували: ">Якщоти непобував вАфінах -ти осів,якщо був й незахопився - верблюд ".Напевно томуГреціющорічновідвідуютьмільйонитуристів.


>Розділ I.ГеографіяКраїни

>Греція - держава впівденно-східнійЄвропі, впівденнійчастиніБалканськогопівострова й наприлеглих островахІонічного,Середземного йЕгейськогоморів.Греціямаєспільнікордони ізАлбанією,Югославією,Болгарією йТуреччиною.ПлощаГреції - 131,9 тис.квадратнихкілометрів.Столиця -Афіни.

>Греція -капіталістичнаіндустріально-аграрнакраїна. Длянеї характернадуже велика залежність відіноземногомонополістичногокапіталу йміжнародногоімперіалізму. Унійпосилюється йрозвиваєтьсядержавно-монополістичнийкапіталізм.

У 1974роціГреція бувпроголошенареспублікою. Глава держави, президентреспубліки,обираєтьсяоднопалатним парламентом п'ять років.

Увнутрішньомужитті країнибере долябезлічпартій таугруповань.Найбільшимвпливомкористуєтьсялівоцентристськапартія ">Всегрецькийсоціалістичний рух"ПАСОК ".Греція входити у складвійськовоїорганізації НАТО, й в 1981 р. стала 10 членомЄвропейськогоекономічного товариства.

>Воназаймаєпівденний крайБалканськогопівострова. Доїї складувходятьтакож понадтисячіостровів, на котріприпадаєблизько 20%всієї територї країни.Греціявідрізняєтьсясамоїзвивистійбереговоюлінієюсеред всіхкраїн світу.

>Приблизно 2/3 територї країнизаймаютьсредньовисокі міські йплоскогір'я. Бережи сильнорозчленовані.Територіяскладає 132 тис. кв. км.

ЛандшафтГреціїбагатий тарізноманітний. Цілком -широкірівнини,високі міські,родючідолини ймереживо сильнопорізаноїбереговоїлінії.

>Такий жрізноманітнийрельєфморського дна.Неподалік відмисуТенаро наПелопоннесі,знаходиться ">Інусськийколодязь" -найглибшемісцеСередземного моря (>глибина 4850 м).

>Греція -країнагірська. З одного боці,цевисокі міськіМакедонії йФракиї, ізіншою -хребти ізгустимиреліктовимилісами,такі якПінд, Парнас йнайвища точкаГреції - гораОлімп, якої, запереказами,вибрали своїмпомешканнямолімпійські боги.ГлибоказрізаністьберегівдодаєГреціїнадзвичайну красу йробитьїїпобережжяєдиним йнеповторним вСередземномор'ї.Навітьрельєфморського днагрецькихглибин,якиймільйони років тому бувпродовженнямсуші,своєрідний. Недалеко відмисуТенаро, напівострові Пелопоннес, наглибині 4850 мзнаходиться ">Інусськийколодязь" -самеглибокемісце всередземномуморі.

>Островиславлятьсям'якимкліматом,родючими грунтами,безліччюапельсинових йлимоннихсадів. Тутще можназустрітинезайманінароднітрадиції йдостовірноострівний колорит.

>Кожний ізгрецькихостровівзаслуговуєпильноїуваги.Найбільші із них -Кріт, Керкіра (Корфу), Родос,Міконос - доброосвоєні. Тамрозташованізатишнісучасніготелі,просторіпляжі,ресторани, парки.

>Греція укладатисредземноморськукліматичну зону (>субтропічний,середземноморськийклімат):влітку тутмайже немаєдощів, а под годинунетривалоїзимийдутьдощі,інодівипадаєсніг, але йшвидкотане.Тількигірськірайоницентральноїчастини країнихарактеризуютьсяпомірноконтинентальнимкліматом.Кількістьопадів зарік 400 - 700 мм нарівнинах й до 1500 мм серед стосів.

>Морози в страненадторідкі,однаквершинигірвзимкупокритіснігом.

>Кращийтуристичний сезон вГреції - ізтравня почервень. Уцейперіод морепрогрівається до 18 - 20градусів.

>Середньорічна температура вАфінахбіля 17° З.Найхолоднішиймісяць вАфінах -січень (9° З),найбільш спекотний -липень (всередньому 27° З). Улипні -серпні впівденній йцентральнійГреції температураповітряінодіпідіймається до45°С. Напівночітрохипрохолодніше,інодійдутькороткочаснідощі, котріприносятьприємнусвіжість.

Увересні -оксамитовий сезон.

>РікиГреціїневеликі.Найбільшзначні -Вардар,Маріца,Стримон(Струма),Нестос (Місця) - напівночі йпівнічномусході.Більшість -гірськірічки, щопрітають потектонічнимрозломам.Їхпідживлюютьпереважносніги тадощі,кількість водипомітнтозменшуєтьсявлітку.Деякірікивикористовуються дляорошення.

>Найбільші озера -Триконіс (напівденномузаході),Веюрітис (напівнічномузаході,Преспа (накордоніГреції,Югославії йАлбанії).Ці озера -тектонічногопоходження.

>Багатокарстових озер,є імінеральніджерела.

Уприбережних йнизькогірсних районахГреції под кущами й сухимилісамигрунтикоричневі йбуро-коричневі,вище -бурі,гірсько-лісисті. Накарбонатних породахсхідноїФесалії,Пелопоннеса, наСпорадах -гірськічервонігрунти. Убагатьох районахгрунтипіддаютьсяерозії.

>Лісизаймаютьлише 10-11% територї країни, але й тут широкопоширенічагарникивічнозеленихкущів.Зустрічаютьсясосновіперліски,вічнозелені дуби,кипариси йплатани. Нарівнинах й впередгір'ї широкопоширені виноградники й садисредиземноморськихфруктовихдерев.Вищевічнозеленого поясурозташовуютьсяпоясигірськихлісів йкущів, в які ізпідвищеннямвисоти культурнарослинністьпоступовоміняється (>вічнозеленіліси йкущіпереходять влистяні, аостанні - вхвойні).

>Тваринний світлоГреціїбідний нассавців, особливо накрупних.Зрідка, серед стосів, напівнічномузаході країнизустрічаєтьсямедвідь, а ізхижаківзалишилася дикакішка,лисиця, шакал,кам'янакуниця,баразк.Копитних уневеликійкількостізустрічаютьсякрітськийгірський цап, лань, косуля,благородний олень, кабан.Найбільшчисленніссавці -гризуни (>дикообраз,сірийховрах,миші, сонько,польовамиша),південний вид летючихмишей йкомахоїдніземлерийки,їжаки,кроти.

УГреціїчималоплазунів - черепах,ящірок,змій.

>Різноманітна йчисленна фаунапташок:перепілка,дикі качки, голуби,в'яхир йклінтух,сіра йгірська куріпка,яскравоперіудоди, зимородки, а ізхижих -коршуни,чорнігрифи, орлі,соколи,сови.

ДляГреціїхарактернітакождовгоносий баклан,кучурявийпелікан.

>Середибезхребетних багатомолюсків (>равликів): наКрітінараховується 120видівмолюсків, із які 77зустрічаютьсялише тут.

>КориснікопалиниГреції:високоякіснізалізні рудій (>Кіклади,Евбей,передмістяАфін),марганцю (>Македонія), хрому (>Фессалія),нікелю (>біля міськіЛаршина),поліметалів (>біля міськіЛавріон),боксити (гора Парнас йострівАморгос), мармур (>околиціАфін йострів Парос), наждак (>острівНаксос), бурівугілля (>Птолемаїс).


>Розділ II. Історія країни

>рекреаційнийтуристичнийгреціяархітектурний

>Греція -колискаєвропейськоїцивілізації.Греція -цекраїна, де

>Ерос (бог кохання)зустрічаєСофію (богинюмудрості). Згрецькогоалфавітувиникслов'янський, апотім йросійська.Грецькімислителі іучені заклалиосновинаукових знань. Р -по-грецьки - літера,граматика - наука про правила листи, арифметика - наука про числа,географія -опис землі,геометрія -вимір землі. Удеякихгалузяхнаукових знаньдавньогрецьківченідосягли такихуспіхів, що їхнього роботи (>наприклад, книга ізгеометрії, написана грекомЕвклідом) лежали восновісучаснихпідручників йнавчальнихпосібників із цого предмета.

УГреціївпершевиник театр. Донашого годинидеякі ізп'єс,написанідавньогрецькимиписьменниками, як,наприклад,сказання пронещасну частку царямістаФів -Едіпа (">ЦарЕдіп"),йдуть на сценахсучаснихтеатрів.Безсмертніпам'яткигрецькоїскульптури і архітектури. БеззнанняісторіїДавньоїГреціїсучасна людина неможеповноюміроюзрозуміти іоцінитикультурніскарби,створенілюдством.Греція (>ДревняЕллада),загальнаназватериторійдавньогрецьких державпівдніБалканськогопівострова, островах

>Егейського моря,узбережжяФракії, позахіднійбереговійсмузіМалоїАзії.

>Перші державиахейців (>Кнос, Фест,Мікени,Терінф,

>Пілос йінші)утворилися на початку 2-готисячоліття вепохубронзи.

>Вторгненнядорійців (>бл. 1200 дон.е.)спричинилорозпад держав йпожвавленняродовихвідносин. До 9 ст. дон.е.Грецію заселяли:еолійцями -

>ПівнічнаГреція,дорійці -СередняГреція йПелопонесс,іонійці - Аттика іострови. Урезультатіборотьби демосу ізродовоюаристократією в 8-6 ст. до

>Н.Е. уГреціїсформувалисяполіси (>міста-держави).Залежно відрезультатівборотьбиземлевласників йремісників зродовоюзнаттюдержавна влада вполісах був чидемократичної (>Афіни), чиолігархічною (Спарта, про. Кріт). Уекономічнорозвиненихполісах (>Афіни,Коринф йін) широкорозповсюдили рабство; вСпарті,Аргосі ііншихдовгозберігалися пережитки родового ладу. 5-4 ст. дон.е. -Періодвищогорозквітуполісів.Вінпов'язаний ізпіднесеннямАфін врезультатіперемогигреків угреко-перськійвійні (500-499 рр.. Дон.е.) йствореннямДелосского союзу (начолі ізАфінами).

ЧаснайвищоїмогутностіАфін,найбільшоїдемократизаціїполітичного ладу йрозквіту культури - роктаправлінняПерікла (443-429 рр.. Дон.е.).БоротьбаміжАфінами йСпартоюзагегемонію вГреції йсуперечностіміжАфінами йКорінфом заторговішляхи привелидоПелопонесськійвійні (431-404 дон.е.), котразавершиласяпоразкоюАфін.

Усередині 4століття напівночіГреціїпіднесласяМакедонія.Післярозпаду державиОлександраМакедонського в так званьперіоделлінізму (3-2 ст. Дон.е.) уГреціїпереважали держави йсоюзивоєнізованого типу (>Македонія,Ахейський союз,Етолійський союз), щооспорювалипанування вГреції. З 146 р. до М. Є. (послерозгрому римлянамиАхейського союзу)

>Греціяпідкорялася Риму (із 27 р. дон.е. наїї територї бувзаснованаримськапровінціяАхайя). З 4 ст.Н.Е.Греція сталачастиноюСхідноїРимськоїімперії -Візантії.

УсередністоліттяГреція бувоб'єктомгостроїборотьбиміжВенеціанськоюреспублікою йТуреччиною. Уходіцієїборотьби бувчастковозруйнованийвсесвітньовідомий храм Парфенон. Туркивлаштували вньомупороховийльох, авенеціанцівідкрили поньомувогонь ізгармат. У XIV-XV ст.Греція бувпоневоленатурецькими феодалами.Грецький народвівтривалу йзапеклуборотьбупротичужоземногопанування, йлише в 1830 р.країнадомогласянезалежності.ЗвільненнюГреції від ярмаОсманськоїімперіїсприялаРосія, котразавдалапоразкитурецькимвійськам увійні 1828-1829 рр.

У роктадругоїсвітовоївійнигрецький народ подкерівництвомНаціонально-визвольного фронту (>ЕАМ),вирішальною силоюякого бувКомуністичнапартіяГреції (КПН), усприятливихумовахуспішногопросуваннярадянськихвійськ на Балканахвигнавфашистськихокупантів із країни. Однак урезультатівідкритоїзбройноїінтервенціїВеликобританії вгрудні 1944 р. й грубоговтручанняамериканськогоімперіалізмугрецького народу бувнав'язанийантидемократичний режим. Угрудні 1947 р. булизаборонені КПН,ЕАМ таінпрогресивніорганізації.

У 1952 р.Греція вступив у НАТО, в 1953 р.підписала із СШАнерівноправні догоди пронаданняїм територї подвійськовібази.

У 1962 р. бувприйнята в ">Загальнийринок" на правахасоціації, а 1981 р. стала йогодесяту членом.

>Післяпадіннявійськовоїдиктатурикраїноюпротягом 7 із гаком років правилапартія "Новадемократія", Яка наперших порах подтискомантидиктаторськихнастроїв народувідновилаосновнібуржуазно-демократичніінститути тазробиладеякіспробимодернізувати режимпануваннямонополій.Надалі уряд ">Новоїдемократії"зробило поворотправоруч.

Законституцією, Яка набралачинності11.VI 1975 р.,Греція -парламентарнареспубліка ізпрезидентськоюформоюправління. Глава держави - президент -обирається парламентомстроком п'ять років.

>Законодавча владаналежить парламенту (300депутатів),обираєтьсястроком на виборах 4 рокта, й президентареспубліки.Виконавча владаздійснюється президентомреспубліки йурядом.

УГреціїдіє рядполітичнихпартійрізнихнапрямків.

>Найбільшвпливові:правлячапартіяВсегрецькийсоціалістичний рух (>ПАСОК) -відбиваєінтереси в основномудрібнобуржуазнихверствміста й села: правапартія "Новадемократія", котравиражаєінтересивеликоїпромислово-фінансовоїбуржуазії,пов'язаної ізіноземнимкапіталом, й великихземлевласників; Союз демократичного центру (ЕДІК) -партіяліберальноїбуржуазії.

>Греція - Держава вПівденно-СхіднійЄвропі,розташоване впівденнійчастиніБалканськогопівострова й наприлеглих островахІонічного,

>Середземного йЕгейськогоморів.Островичисленні,наприклад, про.Кріт, про. Лесбос, про.Лемнос, про.Ебвея, про. Родос,о.Самотракі, про.Скірос, про.Хіос, про.Самос, про.Ікарія, про.Андрос,о.Сірос, про. Парос, про.Аморгос, про.Мілос, про.Кітіра.Такожєланцюгаостровів:островиКіклади,островиПівденніСпаради,Іонічніострови (про. Корфу, про.Леткос, про.Кіфарінія, про.Закінтос).Приблизно 2 / 3 територї -середньовисотні міські (>найбільшависота - 2911 м., р.Олімп) йплоскогір'я. НапівночіГреціямежує ізАлбанією,

>Югославією,Болгарією, насході - ізТуреччиною.СхіднеузбережжяГреціїдужепорізано. Тут багатозручних бухт для стоянки суден.БезлічкрасивихостровівЕгейського моря лежати такблизько один від одного, щомайже із шкірногокрізьсерпанок моря можнапобачитисусідніострови.

>Територія - 131,99тис.км.

>Населення - 10, 256мільйонів Чоловік (1991рік), понад 95% - греки,інші - турки,македонці,албанці таінші.Офіційна мова -грецька.Сьогодні мовоюспілкування вГреціїємайжевиключноновогрецька, щорозвинувся ізкласичноїгрецькоїмови.Літературний йофіційна мовадужеблизький додавньогрецького. Дляспілкування ізіноземними туристамиприйнятаанглійська мова.

>Релігія -православнехристиянство.Майже 98% населенняГреціїдотримується автокефального (>незалежного)греко-православноговіросповідання.Представникомгрецькоїправославної церквиєАрхієпископАфінський.

>Народжуваність - менше 15 Чоловік зарік на 1000осіб населення.

>Смертність - 5-10 Чоловік зарік на 1000осіб населення.Природнийприріст населення - 0-5 Чоловік зарік на 1000осіб населення.

>Переважаєжіноче населення. Усередньомущільність населення від 10 до 50осіб на 1 км2.Рівеньурбанізації - 60-80%.

>КліматГреціїм'який,середземноморський, наузбережжісубтропічний.

>КороткігірськірічкиЦентральної йПівденноїГреціївліткумайжепересихають.

>Тільки под годинунетривалоїзимийдутьдощі,інодівипадаєсніг, але йшвидкотане.Незліченні міські йплоскогір'я, сильнопорізані бережи,блакитнасинява моря й неба -невід'ємна,найбільштиповачастина пейзажуГреції.

>Підлісом йчагарникомзайнятоблизько 20%площі. У основному на територїГреціївиростаютьтеплолюбні культури:бавовник,кукурудзапізня,маслини,цитрусові, чай,тютюн,місцями -фінікова пальма таін..

>Країнамаєзначнізапасикориснихкопалин. УГреціїдобуваютьМініт,боксити,нікелеву руду,алюмінієві рудій,азбест,магнезит, бурівугілля.Приблизно 60% територїГреціїзаймаютьпасовища (впосушливих областях ізосередкамиоброблюваних земель), 35% -оброблюваніземлі, 5% -нетропічніліси ізвогнищамиоброблюваних земель йпасовищами.

>ЦентральнаГреція -це область, щозаймає центрматериковоїГреції йє одним ізнайбільшгористихрайонів країни, ізкліматом сухим увнутрішнійчастині йм'яким уприбережних районах. Тут візустрінетезеленісхили,суцільновкритілісами, йгірськівершини,порослі буком,тополею йсосною.Стрімкі потоки йтихі озерачергуються ізнезліченними бухтами йузбережжями.Крутіобривисті берега ймальовничіострівціприкрашаютьпівденно-західнеузбережжя.Казковокрасивий йрізноманітнийтутешнійкраєвид на усі пори року.

>МіжЕвбейській йКоринфскимзатокамизнаходитьсяномБеотія.Колоритні села,красивіморськіузбережжя,гірськакраїнаповна життяМістоЛівадія,столицянома,розташованийамфітеатромбіляпідніжжяГелікону, буввідомийще іздавніх-давензавдяки знаменитому оракула Зевса -Трофонія й двохджерел -Літа йМнемосіна, щознаходяться впівнічнійчастиніміста.

>Херонее - селище, щопредставляєзначнийархеологічнийінтерес,зіскульптуроюХеронійского ЛьоваРозташований насхилах міські Парнасмістечко

>Арахова із йогомальовничимибудинками,відрізняєтьсяяскравиммісцевим колоритом. На схід відньогознаходитьсявізантійськиймонастирХосиос Лука.ІнтерестакожпредставляютьсучасніФіви із їхньоговізантійським церквами.

>НомФокиде, весь взелені, ізчисленнимиоливковими гаями й маленькими пляжами.Йогостолиця, містоАмфіссарозташованийсередгір. Насхилі міські Парнас, в Дельфах,знаходитьсязнаменитий оракул бога Аполлона.

>НомФтіотида -Величні міські,чудовогарніузбережжя - самітихі йвідокремлені,іншібагатолюдні, щоє курортамисвітового масштабу.Столицянома містоЛамія, великийторговий центр,розташований напокритихсосновим боромпівденно-західнихсхилах міськіОтрі, недалеко відрічкиСперхея. Напівденний схід відЛаміізнаходятьсяФермопіли -місцебитвиЛеонідаСпартанського із персами.

ПрироданомаЕвританіязачаровує будь-якого.Здоровийклімат,густіліси, великакількість води.Столицянома містоКарпенісі,розташованийбіляпідніжжя міськіТімфрістос нависоті 960 м вище надрівнем моря,є самимпідходящиммісцем длязимовоговідпочинку; тавлітку густатінь йогоплатанів,каштанів йялинтеж,мабуть,непоганийваріант.

>ОстаннійномЦентральнійГреції -Етолоакарнанія,зі столицеюМесолонги. Насходізнаходитьсятретій зачисельністю населення містоНавпактос,дивуєвідвідувачів своїмстарим портом йкрасивоювенеціанськоїфортецею.Звідси дорога Веде далі районупівнічноїНавпакте, дезнаходитьсянайбільший вГреціїялиновийліс.Найчистішебілийпісок набезкрайніх пляжах селищАйос -Георгіос,Аспроялі й Вела, -якраз ті, щопотрібно длянезабутньоголітньоговідпочинку.

>Аттіка -частинаГреції, щомежує напівночі ізЦентральноюГрецією, але впівдніомивається водамиСаронічної затоки. УАттицізнаходятьсяАфіни -столицягрецької держави йПірей - йогоголовнийморський порт.Клімат

>Аттикисередземноморський, не лишеприємний, але й іздоровий,завдякивідрізняє йогосухості.Столицягрецької держави носитиім'ядревньоїбогинімудрості тапізнанняАфіни. Тутнародиласядемократія. Тут було бстворено шедевр архітектури Парфенон.СьогоднішніАфіни -сучасне місто ізбезліччюяскравихвітрин.ВеликіАфінидаютьблизько 70%загальногромадянськоїпродукції.Текстильна,швейна,шкіряна,харчова,взуттєва,нафтопереробна,металургійна,машинобудівна (у томучислі -суднобудування)промисловість.Важливийтранспортнийвузол, центр туризму.

>Протягомтисячоліть Акропольє символомАфін,священноїскелею, щопредставляє собоюсполучну ланкуміжвеличноїцивілізацієюдревньоїГреції тасучасністю. Акропольпідноситься над столицею на плескатомупагорбі, центромякогоє Пантеон - один із найвідомішихкласичнихпам'яток античного світу, щонараховує 2400 років.Пам'ятники Акрополявідносяться до самихрізниххронологічнимперіодам(Віддоісторичноїепохи докінцяантичності), аархітектурний ансамбльсклався у Vстолітті дон.е.Саме вцейперіодАфіни вступив у порурозквіту, щомаввизначальнезначення дляформуванняєвропейськоїцивілізації.Крімстародавніхбудівель навершиніскелірозташованийтакожМузейАкрополя.

>Першіархеологічнісвідоцтва пропоселення насвященнійскелівідносяться доепохинеоліту (4000 років дон.е.).Вже враннюмикенскуюепоху, в XVIстолітті дон.е.,скелюзміцнилистінами йзвелицарський палац.

>Пізніше тампобудувалиперший храмбогиніАфіни,покровителькиприлеглогоміста, й із тихийпірскелянабуваєневід'ємнийепітет - ">Священний". Укінці VIстоліття дон.е.афіняниназиваютьскеля ">Акрополем"(Верхньомумістом) впротиставлення донижньогомісту - ">Асті". КолівVIIстолітті дон.е.аристократизахопили уладові, Акропольпродовжуєзалишатисяадміністративним центромАфін. У Vстолітті дон.е. вАфінахвстановиласядемократія, й тодіцивільні,адміністративні йсуддівські владиперемістилися на ">Агору" й на ">Пникс",тобтоприблизнотуди, де смердотіперебувають й тепер.Кожен день, насвященнийскеляпішкипіднімаютьсятисячі гостей - якбезвісних, то й великих йзнаменитих.Вонихочутьпобувати там,звідкирозпочаласвій шляхкласичнаєвропейськацивілізація. Акрополь ставши символомвсієїантичності й,зокрема,їїестетики. У усіепохи й увсесвітньомумасштабівіннадихав йпродовжуєнадихатихудожників йпоетів. УМузеї Акрополязберігаютьсябезцінніскарби.Відвідуванняекспозиціїдопоможе вамскластидокладнеуявлення проісторію таролі Акрополя якнайголовнішогорелігійного центруАфін.Найбільшцікавимиекспонатамиє:Mосхофор - "щомаєТільця" -Виключновишукана скульптура VIстоліття дон.е.зображує молодогочоловіка,якийнесе обов'язокбичка нахлібнубогиніАфіні.Архаїчні кору -статуїмолодихдівчат, якіпротягомдовгогоперіодуприсвячувалибогиніАфіні.Жодна із них схожа наіншу.Зміни, котрівідбуваються із годиною увиконаннізачіски й вмоделюванні складокодягу,даютьможливістьоцінити подостоїнствурозвиток скульптурногомистецтва встародавнійГреції.

Парфенон -перлина Акрополя.Зведений усередині V ст. дон.е.,він уже тоді ставши символомміста, апізніше йвсієїЕллади.Парфенон

(">Притулокцілинних")почали будуватище в VIстолітті дон.е.Вінзазнавпомітніруйнування под годину навалиперсів у 480 р. дон.е. Парфенон був храм,оточений із всіхбоківколонадою: ізфасаднихсторін по 8 колон, ізпоздовжніх по 17.Всерединіприміщення храмуподілялосяглухоюстіною. Узахідній йогочастинімістилисяспочаткупредмети культу, апізнішедержавнаскарбниця, всхіднійчастинізнаходилосяприміщеннязістатуєюбогиніАфіни.ЗводятьсяПропілеї.БудуютьсяхрамиБезкрилоїАфіни-Перемоги (>НікиАптерос) таЕрехтейон. Уцентріскелі до цого години ужевисочитьвеличнадванадцятиметрова статуяАфіни роботиФідія -одне з семи чудес світу. У 334 р. дон.е.ОлександрВеликий,якийзібрав под своїпрапори всіхеллінів,здійснив уПарфеноніузливання богам заперемогу нарічціГранике. УелліністичнічасиДеметрійПоліоркетперетворив Парфенон усвій палац, девлаштовував своїзнаменитібенкету йоргії. У 160 р. дон.е.ГеродаАттикзводитьбіляпідніжжяскелі Акрополя театрОдіон. Увізантійськічаси Парфенон бувперетворений вхристиянський храм -спочаткуСвятоїСофії, апізніше –ПресвятоїАфінськоїБогоматері.Ерехтейонтакож ставши храмомБогоматері. УПропилеяхрозмістилисяхрамиПресвятоїТрійці таАрхангелівМихаїла таГавриїла.Потім насталачергазахоплень,війн йруйнувань.Першимизагарбниками були франки. З приходомкатоликів Парфенонстаєкатолицьким храмом СантаМарія деАфіни. У 1456році Акропользахоплюють турки. Занаступнічотиристоліттятурецькогопануванняскелязазнавнайбільшоїшкоди. Парфенон туркивикористовували якпороховий склад, йвибухзнищуєзначнучастину приміщення.Ерехтейонперетворили до гарему. ХрамНікизруйнували,щобвикористовувати йогомармур длязміцненнястін.Проте великий храм такпрекрасний, щонавіть вороги незмогливстояти перед йогокрасою.Англійський лорд Томас БрюсЕлгінвиявився повідношенню доПарфенону болеебезжалісним, ніжтурецький генерал.Він бувпризначений посломВеликобританії в

>Константинополі в 1799році.Користуючись тім, щоВеликобританія йТуреччина як разуклаливійськовий союз,Елджінотримав в 1801році відтурецьких владидозволупослатигрупумайстрів ізметою детальногоопису Парфенона,нібито у тому,щобпобудуватисобі палац зацимзразком.

>Протеробочізайнялися неописом храму, а демонтажем скульптур Парфенона. З фронтону храмувідколюютьцілі шматкибезцінногомармуру, із храмуЕрехтейон грубовиламують колону й однукариатиду (колону увиглядіжіночоїфігури).Пограбування Парфенонатривало десять років, із 1801 р. по 1811 р.

>Вантажні судна лордаЕлджінскоїли вцілому 33рейсу із портуПірей на Мальту йзвідти до Лондона.Іншими словами,це був неодиничнакрадіжка, асистематична й добровідпрацьованаоперація. У 1816роцібританський уряд купило уЕлгінафрагменти Парфенона нааукціоні,якийспеціально для цого йспровокувало. Це було б незаконно,оскільки заВіденськоюконвенцією 1815Великобританія винна бувповернутифрагментиТуреччини.Щобуникнути цого,колекцію лордаЕлджіноголосили ">приватної".

>Післяздобуття в 1830 р.незалежностіГреціянеодноразовозверталася доВеликобританії ізпроханнямповернутифрагменти Парфенона доАфін. Однак йцяпропозиція не бувпідтриманабританськимурядом. У одну годину наБританськомумузеїперебувають 16 із 64 скульптур ізособовихфризів Парфенона,причому 6 із нихфрагментарні, бовідсутні їхньогочастинизнаходяться вАфінах.

17 із 28 скульптурфронтонів (>решта 11 вАфінах), 56 пластин фриза (>ще 40 вАфінах), із них 16фрагментарні. бовідсутнічастинизберігаються вАфінах. З самого Першогопогляду віпереконаєтеся до того, що перед вамиунікальний шедеврсвітовогомистецтва.Краса,гармонія йграціяцієї приміщеннязберігаються попри всі життя упам'яті шкірноговідвідувача.Спочатку намісці Парфенонастоявмонументальнийархаїчний храм, щодатується VI ст. дон.е. На йогоруїнах й було бспорудженокласичнебудівля ізбілогомармурупентелийского - храмАфіниПарфенос (>Діви),побудований й оформленьміж 447 й 432 рр.. дон.е.Будівництво Парфенонаприблизнозбігається із годиноюправлінняПерікла, з прававважаєтьсязолотимстоліттямАфінської держави. Увнутрішньомуприміщеннікласичного храму перебувала статуябогиніАфіни з золота йслоновоїкістки роботи знаменитого скульптораФідія. Затрадицією, уцієїскульптуризавершуваласяурочистапроцесія щоднясвяткування ВеликихПанафіней (свято,присвяченийАфіні й щовідбувалося разів замірялися вбитичотири рокта).Зображенняпроцесії можнапобачити нафризі Парфенона.

>Будівництвовідомі палацАхілліон (>острів Корфу)споруди завершене 1892році.Йогоспорудили дляімператриціАвстріїЄлизавети, Яка,впершевідвідавшиострів30-марокамираніше, бувназавжди ним зачарована. Уміру того якрік за фатальністю,покиімператриця жила уВідні,їїподружня сум всезбільшувалася, усвоїх думкахЄлизавета всечастішезверталася до острова. У 1890 р.,придбавши увласність землю, вонарозпорядиласяпобудувати палац,гіднийАхіллеса (>звідси іназва). Алілишекілька роківдовелосябідноїЄлизаветі,насолоджуючисьмісцем,перебувати туп наповнійсамоті.ЛуїджіЛуккені,божевільнийанархіст, 1898-гороці вбившиЄлизавету вЖеневі (>Швейцарія).Пам'яттю процюнещасливуімператрицізалишаєтьсяПалацАхілліон. Довгий годину незнаходилосяпокупця,гідногоПалацу,покинімецький кайзерВільгельм ІІ 1905році невідвідав Корфу. Назапрошеннягрецького короля ҐеоргаВільгельм ставши гостемАхілліона.Пристрастю кайзера булиархеологічнідослідження, аПалацвиявився їмпідходящої базою. І кайзервважав защастяпридбатиАхілліон в 1907році.Середрозкиданих поземлі статуй лише одна, яквважаютьексперти,маєможливехудожнєзначення.Це"ВмираючийАхіллес",твірнімецького скульптораЕрнстаХертера.

>Скромний музейАхілліонаскладається із капеліЄлизавети,кімнати,заповненоїсувенірамичасівїїперебування вАхілліоне, йапартаментів кайзера. Угрудні 1962 р. господаремАхілліона ставшизахіднонімецький концерн, йпротягомбагатьох роківПалацфункціонував в основному як казино.Заразгральний закладпереїхало вготельХілтон на Корфу, аАхілліонреставрується.

Один ізнайдавнішихтеатрів у світі - театрДіоніса. У Vстолітті дон.е.чотири великихдавньогрецьких драматурга (>Есхіл,Арістофан,Евріпід й Софокл)вперше представили на судпубліки свої твори.

>Спочатку виряджайсидінь й сцена були із дерева.Їхреконструкція вмармурі був проведена в IVстолітті дон.е. У наш годинузберігаютьсялишефрагментикам'яногокойлона. На думкуфахівців, театрвміщав 17.000глядачів. У стародавніхАфінахвистави втеатріДіонісавідбувалися накоштизабезпечених людейміста, такзваниххорегів (>спонсорів).

>Хорег, щонадавкошти длякращогоуявлення року,отримував приз відміської влади. КолібагатийЛисикратотримавцей приз в 334році дон.е.,вінвирішивпобудуватиспеціальнийбудинок, вякому приз буввстановлений йзберігся до відома нашихднів.

ІсторіяЛисикрата й його призу бувлишепершоюсторінкою

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація