Реферати українською » Физкультура и спорт » Фейр плей в сістемі олімпійської освіти


Реферат Фейр плей в сістемі олімпійської освіти

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>ЗМІСТ

>олімпійська системаосвітифейр плей

>ВСТУП

>РОЗДІЛ 1. СИСТЕМАОЛІМПІЙСЬКОЇОСВІТИ

1.1 Історіявиникненнягуманістичнихідеаліволімпізму

1.2Значущістьолімпійськоїсистемиосвіти

>РОЗДІЛ 2.СУТНІСТЬ ТАОСОБЛИВОСТІФЕЙР ПЛЕЙ УСИСТЕМІОЛІМПІЙСЬКОЇОСВІТИ

2.1СутністьФейрПлей якосновиосвітніхпрограм

2.2ПринципиФейрПлей тавипадкинедотриманняосновних із них

>РОЗДІЛ 3.ЕТИКА СПОРТУ ТА КУЛЬТУРАЧЕСНОЇГРИ

3.1Формальний танеформальнийФейрПлей

3.2 Проблемачесноїгри тарівенствашансів вконкурентнійборотьбіолімпізму

>ВИСНОВКИ

СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ


>ВСТУП

 

Історіяолімпійського рухуналічує понад 100 років,однакпроблемидотриманняетики тамеханізмивпровадженняцінностейолімпізму у практику спорту йповсякденне життяєактуальними йсьогодні.

>Ще на початкуісторіїрозвиткулюдськогосуспільствавідбулосязародженняелементів спорту увиглядізмагальнихвправ таігор.

>Автори щозаймалисяпроблемою.Теоретичнимпитаннямдослідженнярізнихаспектівсистемиолімпійськоїосвіти таФейрПлейприсвятили свої роботитаківчені йфахівці:Деметр Г.С.,ЛубишеваЛ.І.,Констаністов О.Т.,Єгоров О.П.,БальсевичВ.К. таінші.

Уходідослідження було бвиявленодоситьнизькийрівеньзасвоєнняідеалів йцінностейолімпізмусередсоціальних груп.

>Цей фактпояснюєтьсянедосконалоюсистемоюфізичноговиховання, спортивноготренування йпідготовкиспеціалістів,пріоритетиякоїзміщені в бікфізичногорозвитку безурахуванняінтересів йорієнтації надуховнесамовдосконалення.

Незменшуючизначущостінауковихробітвищевикладенихавторів,слідзауважити, що вартоакцентуватиувагу надеякихважливих аспектах, щовідіграютьпринципову роль у розбудові національноїсистемиолімпійськоїосвіти таїїскладових.

>Метою роботи наоснові системногоаналізувиділити таохарактеризуватиосновніпроблемидотриманняетики всучасномуолімпійськомурусі,показатишляхи їхніподолання.

>Реалізація метизумовиланеобхідністьвиконання такихзавдань:

-узагальнититеоретичні засадиФейрПлей всучасномуолімпійськомурусі;

-сформуватипріоритетирозвиткумеханізмудотримання правилФейр заетапамитрансформації длякоригування йогофункціональногопризначення в напрямізадоволення потребсуспільства;

- провестисистематичнийаналізорганізаційних йфункціональнихважеліврегулюванняетикиолімпійськоїосвіти;

-обґрунтуватишляхивдосконаленняорганізаційного забезпеченняолімпійськогоетикету.

Предметомдослідженняєтеоретичні таприкладні засадиФейрПлей всистеміолімпійськоїосвіти.

>Об’єктомдослідженняєорганізаційнаскладовамеханізмуФейрПлей всистеміолімпійськоїосвіти.

>Методидослідження.Методидослідження:історичні (>історико-логiчний,конкретно-історичний,порівняльно-історичний,ретроспективний);системно-функціональнийаналіз,аналізспеціальноїлітератури,періодичноїпреси таматеріалівмережіІнтернет.

>Інформаційна база.Інформаційною базоюкурсової роботиєнормативні,статистичнідані,опубліковані узасобахмасовоїінформації, унауковійлітературі імережіІнтернет.

>Курсова роботамаєпевну структуру, щоподіляється на 3розділи,маєвступ тависновки. Упершомурозділірозглядаєтьсяісторичніданісистемиолімпійськоїосвіти,значущістьцієїсистеми всоціальномусередовищі. У іншомурозділірозглядаєтьсяпоняттяфейр плей, якосновиосвітніхпрограм та йогопринципи, атакождослідженнявипадкiвнедотриманняцихпринципів.Третійрозділприсвяченорозгляду формального та неформального «>фейрплею».

Укінці роботи будутьзробленнiвисновки тарекомендаціїщодо покращанняефективностіорганізаціїФейрПлей волімпійськійосвіті.


>РОЗДІЛ 1. СИСТЕМАОЛІМПІЙСЬКОЇОСВІТИ

1.1 Історіявиникненнягуманістичнихідеаліволімпізму

>олімпійська системаосвітифейр плей

>Олімпійський спорт -унікальнеявище,засноване на співпрацюміж державами й народами.Учасникамиолімпійського рухуєглядачі,організаториспортивнихзмагань,тренери, судье,науковці,лікарі,фахівці іздопінг-контролю,представникиділовихкіл йзасобівмасовоїінформації,інженери,режисери й т.д.

>Протецентральнемісце волімпійськомуспортіналежить спортсмену,якийєзразком длянаслідування, прикладом,якийзачаровує, служити стимулом,надихає йзмушуємріяти про доля вОлімпійськихіграх [11,с.22].Спортивна діяльністьолімпійцяспрямована назавоюванняолімпійськоїмедалі. І на цьому шляху проти ньоговиникає проблемавибору:перемогти,слідуючиетичним нормам й принципам, чи - завсякуціну.

>Гуманізм відлатинського слова >Humanus -людський,людяність -визнання ціностілюдини якособистості,її права волю,розвиток,виявленнясвоїхздібностей,утвердження благалюдини яккритеріюоцінки всіхсоціальнихінститутів від сім'ї до держави [5,с.52].

>Своєвиявленнягуманізмзнаходить успівчуттілюдині,готовності надатидопомогу тому,хтопотрапив убіду.Гуманною можнаназвати тулюдину, щопрагне боротисяпротижорстокості,насильства,дискримінації,приниженнялюдськоїгідності, щовідстоює добро йборитьсяпроти зла. Абсолютно усісферилюдського життявідображаютьгуманізм.Спортивна діяльність неєвиключенням.Самесоціальнасутність спорту, йогопрогресивна роль усуспільствівизначаєтьсягуманістичноюприродою основного його компоненту.Ще на початкуісторіїрозвиткулюдськогосуспільствавідбулосязародженняелементів спорту увиглядізмагальнихвправ таігор.

>Гуманістичний характер практикиспортивнихзмагань, щонароджувались,визначався,пешзавсе,тимицілями, котрі ставила людина: более ефективногозасвоєннявиробничихнавичок,розвитокфізичнихякостей йзміцненняздоров'я,формуваннядуховних йморальнихцінностей,задоволеннянайбільшсильнихлюдських потреб - потреб успілкуванні іспівчутті [>8,с. 36].

>Змагання -складнеявище. З одного боці,змаганнямпритаманнийособливий духборотьби тапротиріч, а із іншого, - вньомузакладенатворчаздатністьоб'єднувати людейспільнимипереживаннями,інтересами, перспективами.

>Змагання -це формасоціальноїактивності, Якастворюєфізичні йморальні ціностіособистостілюдини.

Зглибокоїдавниниморальнівимоги й «>законичесті» належали до правил,якимирегулювалисьзмагання:рівність умівзмагань йсправедливевизначенняпереможця,неухильневиконання правилгри,толерантнеставлення допереможеного, особіста йколективначесність,повага досуперника,суддів,глядачів тощо.

>Змагальна діяльність як формасуспільного життядосяглазначногорозквіту уСтародавнійГреції.Саме уеллінів спортпроявився утісномувзаємозв'язку ізсуспільно-політичним,культурнимжиттям,спробамиврегулюваннямирнихвідносинміжгрецькимимістами-полісами. І не чудово, що греки вОлімпійськихіграхзнайшлипротивагувійні, якмирнесуперництво уфізичнихвправах ймистецтві.

>Етика якпрактичнеспрямуванняфілософіїбере вухо ізчасів Аристотеля.Мислителюналежитьпершість й вобгрунтуванніїїтеорії.Поняттяетикамаєгрецькекоріння:ethica від ethos -звичай, характер,тобтофілософськадисципліна, щовивчає мораль таетичнінорми [5,с.53].

>Олімпійськіігри, щозародилися вСтародавнійГреції в VIII ст. дон.е., регулярнопроводилися понад 1000 років й булиоднією ізнайбільшважливихскладовихрозвиткуеллінськоїцивілізації.Вже в тихчасиіснував Кодексчестіспортсменів-олімпійців,якийбазувався нанаступних принципах:

•почесна й бажана великоюпрацеюперемога;випадкова чи легкаперемога не приносити моральногозадоволення;

• атлетзавжди виненпам'ятати,завдякичиїмзусиллямвін ставшипереможцем; слова подяки тренеру -ознакахорошого тону;

• неслідзагострюватиувагу нанегативних моментахзмагань;

•необхіднагармоніяфізичноїсили йпорядності;

•спраганагородинерідкоперевершуєпорядність; нехайжагаслави незмуситьзвернути із прямого шляху [16,с.19].

Однак у священній гаю вОлімпіїпоруч ізпочесними статуямипереможцівОлімпійськихігор стояли ітакі, на які дляповчаннянащадків буливисіченіімена тихий,хтопорушив клятву ізаплямував собінечесноюгрою. Одним ізпершихпорушників регламентуОлімпійськихігор бувЄвропол ізФессалії: в 388році дон.е.вінпідкупивтрьохучасниківзмагань, котріповинні булизмагатися із нею в кулачному бою.

У 92році дон.е.грецький спортсменАполлоній буввиключений із числаучасниківОлімпійськихігор свої, щозапізнився до початкуІгор.Атлетназиваврізніповажні заподійсвоєїзатримки,проте, яквиявилося,істиною причиною був доля віншихзмаганнях - зазарадивинагороди. У 12році дон.е.Дамонік, батькоучасникаолімпійськихзмагань,забезпечивперемогусинові,підкупивши йогосуперника.Покараннязазнали батьки, про щосвідчатьнаписи на статуях,встановлених загрошівинуватців [17,с.145].

>Олімпійськаетикасучасного спортумаєлогічнийзв'язок ізісторієюзмаганьстародавніхгреків й принципамиїхньоїповедінки, щодійшли до нас ізглибинистоліть.Саме уСтародавнійГреції спортпочинаєвідокремлюватись усамостійнесуспільнеявище.Складаютьсяосновнівизначальніриси спорту:

-з'являєтьсятермін «>агоністика» (від слова «>адви» -змагання,боротьба) длявизначенняпублічнихзмагань ізфізичнихвправ;

-визначаютьсяфізичнівправи, котрі можнавикористовувати длязмагальноїдіяльності, адосягнення у якихкращепіддаютьсякількісним йякіснимоцінкам;

-створюєтьсяматеріальна основа спорту увигляді двохтипівспоруд:стадіону тагімнасія, якмісце длятренувань;

-стаютьпублічнимизмагання ззабезпеченням контролю над перебігом й результатами;

-започатковуєтьсяморальний кодекс йтехнічні правила, котрірегламентують духрівності тачесності припроведеннізмагань;створюєтьсяінститутсуддів,якийспостерігає задотриманнямучасникамизмаганьетичних йтехнічнихвимог івизначаєпереможців;

->утверджуютьсяритуалинагородження тавшануванняпереможців.

Минуло багато години,перш ніжП'єр де Кубертен,ініціаторвідродженнясучаснихОлімпійськихігор,зміг перенестикращітрадиціїСтародавньоїГреції впобудову тарозвитоколімпійського рухусьогодення.Йомуналежитьконцепціясучасного >олімпізму, >якийєжиттєвоюфілософією, щозвеличує таоб'єднує вгармонійнецілеякостітіла,волі ірозуму.

 

1.2Значущістьолімпійськоїсистемиосвіти

>Олімпійськаосвіта,виступаючи одним ізголовнихсистемоутворюючихфакторівпоширенніідейолімпізму,являє собоюспеціальноорганізованийпедагогічний процесоволодіннямолоддюцінностямиолімпізму,перетворенняостанніх удіючімотивиповодженняіндивідів йнорми здорового способу життя.

>Потребасуспільства впідвищенняуваги доцінностейолімпізмувикликана поруч проблем ізякимизіштовхнулосьлюдство у сферіжиттєдіяльності, йнасамперед -освіті івихованнідітей ймолоді.Самепідростаючепоколінняєтієюстрижневоюланкою, відякоїзалежитьподальшийпрогрессуспільства.

У зв'язку ізцим,проведеннядослідженьпов'язаних ізвивченнямолімпійськоїосвіти якпотужногозасобувихованнядітей ймолодієактуальним.

>Активнийрозвитоколімпійського руху -одне зпрогресивнихявищсучасногосоціуму.Олімпізм,якийскладаєдуховну основу спортивного рухувизнано яксоціокультурнуосвіту, дезакладенігуманістичні ціності: добра воля людей, їхньогопрагнення до світу,співробітництва,взаєморозуміння.Гуманістична природавизначає йогосуттєвийзміст -служіннялюдині,особистості,суспільству.Ведучимитенденціями спортує:

-по-перше,посиленнявпливу спорту на усівидидіяльностілюдини, культуру,освіту;

-по-друге, активнаінтеграція спорту усоціальнуорганізаціюсуспільства, йоготіснийзв'язок ізіншимисуспільнимиявищами;

- по третє,суттєвийвплив спорту насоціалізацію йвихованняособистості.Завданняпедагогів,тренерів,організаторів спортивного руху не лишезалучитидітей уфізкультурно-спортивну діяльність, але й іорієнтувати їхні назасвоєннягуманістичнихцінностей спорту,щобвиростити непросто спортсменависокого класу, анасампередособистість, громадянина,здатногозахищатиспортивну честь,чесно боротися,протистоятигрубощам,агресивно -сті,насильству,всьому боруйнує спорт йособистість.

>Олімпійська культураскладаєсукупністьнакопиченихлюдством знань, норм,цінностей,зразківповедінки, котрівідповідаютьОлімпійські іхартії,філософіїолімпізму, наоснові якіформуєтьсягуманістичнийспосіб життяособистості.Трансляціяцінностейолімпійської культуривідбувається системоюосвіти йвиховання [4, з. 15].

У межахтрадиційногофізичноговихованнявирішувати заподіянняолімпійськоговиховання йосвітимолодідужеважко.

>Змістпедагогічногопроцесу позасвоєннюцінностейолімпійської культури виненвключати у собітакіскладовічастини:

1) процесформування знань проОлімпійськіігри, про ціностіолімпізму;

2) процесформуванняінтересу до спорту,потреби доспортивних зайняти,прагнення доперемоги узмаганнях,досягненнявисокого результату;

3) процес активноговключеннядітей ймолоді уфізкультурно ->спортивну діяльністьрізноїспрямованості.

Заостанні рокта вмежахсистемиосвітидітей ймолоді все понадувагиприділяєтьсяпедагогічнійдіяльності,метоюякоїєзалученняпідростаючогопокоління доідеалів йцінностейолімпізму.

>Олімпійськаосвітаз'явилась вгалузіпедагогікифізкультурноїосвіти йзайняла там своюнішу,постійнопритягуючирозумбагатьохдослідників як ми, то й за кордоном.

>Результатибагаточисельнихдосліджень (>Деметр Г.С., 1986;ЛубишеваЛ.І., 1997;Констаністов О.Т., 2003;Єгоров О.П., 2001;БальсевичВ.К., 1995 таінші)переконливопідтверджуютьнизькийрівеньзасвоєнняідеалів йцінностейолімпізмусередсоціальних груп.

>Цей фактпояснюєтьсянедосконалоюсистемоюфізичноговиховання, спортивноготренування йпідготовкиспеціалістів,пріоритетиякоїзміщені в бікфізичногорозвитку безурахуванняінтересів йорієнтації надуховнесамовдосконалення.Аналізспеціальнихробіт,міжнародногодосвідусвідчить про ті, удослідженніолімпійськоїосвітивиділяютьсядвівзаємопов'язанітенденції. З одного боці -науково-пізнавальний аспект, ізіншого -соціально-педагогічний аспект, щовиходить ізрозробленоїПьєром де Кубертенконцепціїолімпійського рухуперш на якпедагогічного феномену.Вирішенняданого запитання дозволитиконкретизуватиосновні напрямиреалізації йоптимальніформиздійсненняолімпійськоїосвіти впроцесіфізичноговиховання , спортивноготренування.

>Вивченнярівняолімпійськоїосвітиздійснювалось методомсоціологічногоопитуванняюнихспортсменівдекількохшкілрізних міст України. Удослідженні брали доляспортсмени із такихвидів спорту: баскетболу, акробатики,боротьби,спортивноїгімнастики, котрівідвідувализаняття вгрупахпочатковоїпідготовки тагрупах спортивноговдосконалення.Загальнакількістьопитуванихюнихспортсменів 120осіб.

Анкета включала 16запитань, котрівисвітлювализнання проОлімпійськіігри,джерелаотриманняінформації проолімпізм, ставленняюнихспортсменів доолімпійськихцінностей.

Урезультатісоціологічногодослідження було бвстановлено, щоюніспортсмениволодіютьпевноюінформацієющодо знань ізолімпізму.Рівень знань проОлімпійськіігри представлено.

Узалежності відскладностізапитаньюніспортсмени показалирізнийрівень знань.Вірнівідповіді напоставленізапитання уюнихспортсменів группочатковоїпідготовкиколиваються умежах від 7% до 40%респондентів.

Угрупах спортивноговдосконаленнязростаєкількістьюнихспортсменів, котріволодіютьточноюінформацією проОлімпійськіігри.Найбільшакількістьюнихспортсменів, котрі далиправильнівідповіді,знаходяться угрупах із баскетболу таборотьби (від 30% до 73%).

>Юніспортсмени группочатковоїпідготовки показалинизькийрівень знань прозаснувникаОлімпійськихігорП'єра де Кубертена.Добрізнаннямають провиглядОлімпійськогопра час, проолімпійськихчемпіонів України.

>Юніспортсмени груп спортивноговдосконаленнямаютьвищийрівень знань проОлімпійськіігри.Найбільшенеправильнихвідповідей напоставленізапитання далиюніспортсмени із групспортивної акробатики, баскетболу.Деякіспортсмени незмоглиназвативидатнихспортсменівзісвоєїспеціалізації.

>Проведенедослідження далозмогуз'ясувати запитання проджерелаінформації,якимикористуютьсяюніспортсмени.

>Найбільшпоширенимджереломінформації проолімпізмє радіо тателебачення - 33% - 73%респондентів.Тренери, котріведутьзаняття, малоувагиприділяютьпропаганді знань проолімпізм.Тільки від 7% до 20%респондентіввказали, що смердотіотримуютьінформацію проОлімпійськіігри черезтренерів.Газетами та журналамикористуються від 13% до 40%юнихспортсменів.Інформаціюотримують черезІнтернет від 6% до 13%юнихспортсменів.

>Більшістьюнихспортсменівсхвалюютьпроведеннярізнихзаходів ізметоюотриманняцікавоїінформації проолімпізм. На нашу, думкуолімпійськаосвітаще сталаскладовоючастиноюнавчально-тренувальногопроцесу в ДЮСШ.

Уостанні роктазначнаувагавчених,спеціалістівспрямована напідвищеннярівня знаньшкіл.Сьогодні длявирішенняцієїпроблемирозроблено йреалізується на цілий рядінноваційнихпроектів йпрограм (>програма «>Спарт», «>ФейрПлей»,клуби «>юних олімпійцям»).

>Дослідження показало, щоюніспортсмениволодіютьпевнимиморальнимиякостями, щопов'язані ізреалізацієюолімпійськихідеалів,цінностей. ПравилоФейрПлей (>чесноїгри)підтримуютьбільшістьюнихспортсменів (від 80% до 93%респондентів). Алідеякіюніспортсмени могли бпорушити правило «>чесноїгри вім'яперемоги. І такихспортсменів упроцесідослідженнявиявлено від 13% до 20%.Основна причинаслабкоїорієнтаціїюнихспортсменів на принцип «>чесноїгри»криється надслабкійпояснювальнійроботі, аперш на, втіймоделіорганізації йпроведенніспортивнихзмагань, Якавикористовується напрактиці йстимулюєреальнуповедінкуспортсменів.

>Юніспортсменивказали усвоїхвідповідяхолімпійськіпринципи, котрі смердотіпідтримують. Принцип «>чесноїгри»підтримують від 20% до 40%респондентів; принципвзаємоповаги - 10% - 60%респондентів; принцип «світу» - 20%-70%респондентів.Спортсмениспортивнихспеціалізацій -боротьба,спортивнагімнастика, невизнають принцип «>взаємоповаги».

Таким чином,вчені йпрактичніфахівці все понадусвідомлюють, щоефективність нових формолімпійськоїосвітитіснопов'язана ізнеобхідністюподальшогорозвитку нових форм й нових моделейспортивнихзмагань длядітей ймолоді. Одним зосновнихвекторіврозвиткусучасногосуспільстває глобальнаінформатизація й якнаслідок тотальнакомп'ютеризація практично всіхгалузейжиттєдіяльностілюдини. Уостанні двадесятиріччявідбуваєтьсяпринципова зміну характеруінформаційнихпроцесів:ускладнюється системна структура,підвищуютьсяшвидкістьобміну тащільністьінформаційнихпотоків. Усучасномусуспільствівиникаєоб'єктивна необхідність увпровадженніновітніхінформаційнихтехнологій, йолімпійськаосвіта винна активнозалучатися до цогопроцесу. Упрактиці роботи ізолімпійськоїосвітидітей ймолодісьогоднізастосовуєтьсядоситьшироке колорізноманітних форм,методів тазасобів.

Доосновнихнапрямківпідвищенняроліолімпійськоїосвіти впроцесівиховання молодогопокоління належати:вдосконаленняструктурипідготовкикадрів; організаціясистемиконференцій,семінарів,тренінгів;розробкаметодичнихрекомендацій,зокрема іширокевикористанняінформаційнихтехнологій.Інформаційнітехнологіїзнайшлисвоєширокевпровадження й впедагогічнійпрактиці.Особливоефективно смердотізастосовуютьсясередучнівськоїмолоді (школи,вузи),оскількикомп'ютернатехнікакористується великоюпопулярністю [9,с.22].

>Результатианкетуваннясвідчать, щокомп'ютер у собівдомамають 84 %школярів, 41 %мають доступ домережіІнтернет.Вміннявільнокористуватисякомп'ютеромзасвідчили 66 %опитуваних, із які 41 %постійнокористуютьсяпрограмамизразкамультимедійнихенциклопедій.Більш того, 52 %школярівстверджують, щоїмнабагатолегшеотримуватинеобхіднуінформацію зелектроннихджерел.


>РОЗДІЛ 2.СУТНІСТЬ ТАОСОБЛИВОСТІФЕЙР ПЛЕЙ УСИСТЕМІОЛІМПІЙСЬКОЇОСВІТИ

2.1СутністьФейрПлей якосновиосвітніхпрограм

>Головна позначкаолімпійського руху -поставити спорт наслужіннялюдині. Спортпершим ізгромадськихінститутівофіційнообрав для собі якнапрямокдіяльностіетику - абсолютнонеобхіднуприналежністьтієїсфери, вякійзавждиєнебезпеканасильства,агресивності,нечеснихприйомів як вбудь-якійконкурентної сферідіяльностілюдини.Етикаолімпійського спортупередбачаєреалізаціюпринципівФейрПлей («>Fairplay» -чесна, чиста, справедливагра). Саманазвавідображаєсутністьданогопоняття:це більше, ніжпростедотриманняетичних норм успортивнійдіяльності,цеспосібмислення, а чи не лишеповедінка, щоповністювиключає обман,грубість,насильство,застосуваннядопінгу таін [4,с.12].

Історіяолімпійського рухуналічує понад 100 років,однакпроблемидотриманняетики тамеханізмивпровадженняцінностейолімпізму у практику спорту йповсякденне життяєактуальними йсьогодні.

>Провідна роль укоординаціїзусильрізнихміжнароднихорганізацій йгромадськихрухів,спрямованих нареалізаціюспортивноїетики,належитьМіжнародномуолімпійськомукомітету [8,с.37].

Длязалученняувагиспортсменів-олімпійців додотриманняетичних нормповедінки вспортивнійдіяльності НОК Українирозробив Кодексчестіолімпійця України -сукупністьморальнихпринципів,якиминеобхіднокеруватися спортсмену.

Кодексчестіолімпійця України -цефундаментальний тауніверсальний документ,якийєнормативноюосновою українськоїсистеми спортивноговиховання йсамовдосконалення. Кодексчестірозроблений ізурахуванням норм йвимогКонституції України, законів, щодіють у сферахосвіти,фізичної культури й спорту,положеньОлімпійськоїхартії,Етичного кодексу МОК,Антидопінгового кодексу.Норми йвимоги Кодексуспрямовані наформуваннягармонійнорозвиненоїособистості ізглибокимиморально-етичнимипереконаннями.Відповідно довимог Кодексу,атлети Україніповиннідотримуватисянаступнихосновнихположень:

1.Ставитиметоюзбагаченнянашогосуспільствашляхетністю,чесністю,добримивчинками, котрі несуть у сус-пільство світло,благополуччя,злагоду,гуманізм,братерство тавзаємоповагу.

2.Жити увідповідності іззагальнолюдськимицінностями, котрієвизначальними вдосягненні вершинспортивноїмайстерності:вірою,надією,любов'ю,мудрістю,справедливістю,хоробрістю, волею,стриманістю,доброзичливістю.

3.Вчитисястійко йгіднопереноситипоразку,несправедливість, недопускатифізичноїрозправи над своїмсуперником чикривдником.

4.Пам'ятати, щоспортивний дух -це сплавлюдськоїволі,тіла йрозуму, азастосуваннядопінгупринципово цьомусуперечить.

5. Недопускати «>бруду»,злоби й обману повідношенню досуперників, як у думках, то й вдіях;служитиправді йдобримсправам, недопускатидискримінації,залишатисянеупередженимщодополітичних,расових,національних,релігійнихпереконань, непіддаватисякомерційному йкорупційномувпливу.

6.Пам'ятати, щоспортивна діяльністьнесумісна ізганебнимирисами характерулюдини:заздрістю,гнівом,лінню,приниженнямлюдськоїгідності; незабувати, щонайтяжчимзлочиномєпозбавленнялюдини життя, аюридично й моральнонеприпустимимдією -умисненанесенняйомутілеснихушкоджень.Сьогодніолімпійськаперемога йїїтворцісприймаються якнаціональненадбання.Серед причин, котрі негативновпливають надотриманняморальності вспорті, можнавиділитиполітизацію,комерціалізацію,професіоналізацію.Вонипровокуютьдопінг-скандали,випадкикорупції волімпійськомурусі,агресію,нечеснугру й т.п.Зупинимося натиповихпорушенняхетики всучасномуолімпійськомуспорті:застосуваннядопінгу,корупція,агресія,нечеснагра,апартеїд,шовінізм йін.

>Допінг, на думкуфахівців,єсерйозноюзагрозоюолімпійськоїетики тачесноїгри.Сподівання наФейрПлейвиглядаютьілюзорними,якщозвернутися додинаміки поширеннядопінгу.Кількістьзабороненихпрепаратівзбільшилася заостанні 50 років более ніж у 400разів йстановитьсьогодні понад 24 тис.найменувань.

>Головні із правилФейрПлей :

- нежадайперемогибудь-якоюціною;

-зберігай честь йшляхетність наспортивних аренах;

-головне -вдосконаленнясвоєїособистості,подоланняособистихслабкостей, а чи неперемога надсуперником.

>Недаремнодавньогрецькийфілософ П