Реферати українською » Физкультура и спорт » Особливості побудова тренувальний процесу ліжніків-гонщіків до гонок з дуатлону


Реферат Особливості побудова тренувальний процесу ліжніків-гонщіків до гонок з дуатлону

Страница 1 из 3 | Следующая страница
>Курсова робота

>Особливостіпобудовитренувальногопроцесулижників-гонщиків до гонок іздуатлону


>Вступ

>Актуальність роботи.Останнім годиною влижних перегонахсталося багатонововведень. Введеноспринтерські перегони йестафету,гонку-дуатлон ймасовістарти. У своючергу,введення новихдисциплінпризводить доудосконаленняорганізаційно-методичних основспортивнійпідготовці.

>Основнідослідження влижних перегонахспрямовані напобудовитренувальногопроцесу врізнихскладових ізурахуваннямкласичного йконькового стилюпересування налижах натрадиційнихдистанціях. На тому годину,досліджень, в якірозглядатисяновілижнідисциплінинедостатньо.

У роботівцілого рядувчених (М.А. Аграновського, 1980 – 1982;В.І.Акімова, 1985; М. Ф.Атонова, 1977;Б.І. Бергмана, 1989 – 2000;В.Д.Євстратова,Г.Б.Чукардина,Б.І.Сергєєва, 1989;О.І.Камаева,М.В.Блєщунова, В.В.Мулика, 1989;П.К.Колчіна, 1986; В.М. Манжосова, 1986; В.В.Мулика, 2002;І.Г.Огольцова, 1997;Ф.П. Суслова, 1995;С.К.Фоміна, 1986)розглядається запитання пропідготовку доучасті в перегонахкласичним стилем таковзанярськими ходами.Тоді якспеціальних ждосліджень попідготовці догонки-дуатлону, вдоступній намлітературі, ми незустріли.

>Відсутнідослідження, щостосуютьсяпрактичнихрекомендаційпідготовкикваліфікованихлижників-гонщиків доучасті взмаганнях подуатлону,останнімирокамизазналазміни методикапідготовкиспортсменів, основоюякоїпокладенііндивідуальніанатомо-фізіологічні,біологічні йпсихологічніособливостіорганізмуспортсменів.

>Виходячи ізвищеприведеного очевидно, щонаукове йпрактичнеобгрунтування йрозробкасистемипідготовкилижників-гонщиків ізурахуваннямучасті вгонке-дуатлонеєактуальноютемоюдосліджень.

Мета роботи:визначитивплив наорганізмлижників-гонщиківнавантаження внаслідокучасті вгонці іздуатлону.

>Задачідослідження:

1.Здійснитианалізсучасного стану методикипідготовкилижників-гонщиків доучасті в перегонахкласичним йковзанярським стилямипересування.

2.Виявити внесокрізнихскладових вспортивний результат гонки іздуатлону.

3.Розробитиантропометричнімодельні характеристикилижників-гонщиківвисокоїкваліфікації, щодозволяютьпоказувативисокірезультати в гонках іздуатлону.

Предметомдослідженьєтренувальний процескваліфікованихлижників дляучасті вгонці іздуатлону.

>Об'єктомдосліджень був методикапідготовкикваліфікованихлижників-гонщиків догонки-дуатлону.

>Гіпотеза.Аналізуючивплив налижників-гонщиківнавантаження внаслідкуучасті в гонки іздуатлону, мипропонуємо:

>виявитирізницюміжоднойменимилижними ходамирізнихстилівпересування;

>визначити внесокрізнихскладовихпідготовки до гонки іздуатлону;

>розробитиантропометричнімоделіспортсменів, котріуспішнозмагаються в гонкахкласичним таковзанярським стилемпересування налижах.

Усіцезначноюмірою позитивносприяє наспортивніпоказники взмаганні іздуатлону.


>Розділ 1.Впливнавантаженьрізноїспрямованості наорганізмлижників-гонщиків под годинузмагань

 

1.1Впливнавантажень нафункціональну системулижників-гонщиків

>Особливістюлижнихперегонівєрізковираженийзмінний характеррельєфудистанцій, наякому смердотіпроводяться. Церобитьістотнийвплив нафункціонуванняорганізмуспортсменів.Проведенимидослідженнямивстановленийтіснийзв'язокміжзначеннямЧСС йпрофілемтраси.Різницяміжнайбільшим йнайменшимзначеннямскладає до14-20удхв-1 [58].

>Встановлено, щосередньодистанційний пульс у шкірного спортсменаіндивідуальний й із годиною неміняється.Він незалежить відспособівпересування –класичного чиковзанярського стилю [21, 38]. Заданимиавторів,середньодистанційний пульслижників-гонщиківзалежно відіндивідуальнихможливостейколивається від 156+2 до 192+3удхв-1.Причомукожен ізвказанихрівнівдіяльностісерцево-судинноїсистемиздатні забезпечитидоситьвисокийрівень спортивного результату. Алі,враховуючи ті, що применшнапруженомунавантаженніпротіканняпроцесівенергозабезпеченнянабагатоефективніше, оптимальна зонасередньодистанційноюЧССможе бути вдіапазоні 170-180удхв-1.

Таким чином, влижних перегонах, разом ізсередньодистанційнимиданими,важливу рольграєваріативнацихпоказників, щопред'являєособливіспецифічнівимоги дофункціональних системорганізмуспортсменів.Особливостівимоги дофункціональних системорганізмуспортсменів приінтенсивностітриваломунавантаженню навитривалістьпредставлені втаблиці 1.1. [48].


>Таблиця 1.1Вимоги до системорганізму принавантаженні навитривалість (заданними Міщенка В.С.)

>Функціональніпоказники >Умовніпоказники >Типивитривалості
1 2 3 4
>Тривалістьнавантаження >Т(мін) > 360 90-360 35-90 10-35
>Кровообіг >Удхв-1 120-150 151-170 171-180 181-190
>Споживання О2 V Про, % 50-60 61-80 81-90 91-95
>Змістглікогену % 95 80 60 40
>Гліколіз >ммольл-1 2 4 8 12
>Інтенсивність зашвидкістю % < 90 90 95 100

На нашу думкуенерговитрати припересуванні налижахзалежать відрельєфумісцевості,тривалостідистанції,якостіінвентаря ймастила,ефективностізастосуваннялижнихходів на окремихділянкахтраси,спортивноїкваліфікації йіншихчинників.

>Лижні перегонивимагаютьрозвиткузагальної йшвидкісноївитривалості, атакожсили.Ефективність роботим'язівнижніх йверхніхкінцівокобумовленарозвитком їхньогосиловихякостей.

Рухилижника надистанціїрізноманітні йскладні покоординації. Спортсмен винен нелишеволодітинавичками, щозабезпечуютьпересуваннярізними способами порівнині й щодозволяютьдолатипідйоми й спуски, але й йумітивикористатиціруховінавички вскладнихумовах,іноді примиттєвійзмінірельєфу йнапрямтраси [22].

Припересуваннях налижах вроботіберуть долямайжеусім'язитіла. Томулижники, як правило,відрізняютьсярівномірнимрозвиткоммускулатури [43].

>М'язилижникамають бутиадаптовані до роботи, як ваеробних, то й ванаеробнихумовах [60].

>Дихальнім'язивиконують прилижних перегонахінтенсивну йтривалу роботу, щовимагаєзначного їхньогорозвитку. У зв'язку ізцимлижникимаютьвеликужиттєвумісткістьлегенів.

Длядосягненнявисокихрезультатів влижних перегонахспортсмениповинні матірвисоку,аеробнупродуктивність. Укваліфікованихлижників, заданимиП.О.Астранда [15], величина МПКрівнабіля 75-86млхв-1кг-1, ужінок –біля 60-65млхв-1кг-1.

>Численнідослідження показали, що длядосягненнявисокихрезультатів насвітовійаренілижник винен матір МПК не менше 80млмин-1кг-1, алижниця - не менше 70млхв-1кг-1.

>Споживаннякисню прилижнійгонці незалишаєтьсяпостійним. Нарівнині воно тапідтримується нарівні 80-82% від МПК, припідйомахпідвищується до 90-95%, на спусках, особливодовгих й положистих,стаєнижче 80%. Укваліфікованихлижників, щодосконаловолодіютьтехнікою, напідйомахспоживаннякиснюпідвищується всередньому до 87% від МПК, на спускахзнижується до 62% [46].

>Чим понадвеличини МПК улижника, тімвідносновище йогошвидкістьзмагання.Проте, Незважаючи навеликезначення МПК,високий результат влижних перегонах неможе бутидосягнутий безвисокиханаеробнихможливостейорганізму йдосконалоїтехнікирухів [60].

Надистанціях30км й50кмсумарнийкисневийзапитдосягаєбагатьохсотеньлітрів. Цепояснюєтьсязалученням до роботи прибігу налижах великихм'язових груп, що нелишезбільшуєкисневийзапит, але й йдещополегшуєспоживаннякисню. Доля вроботі великихм'язових групзабезпечує прибігу налижахкращевикористаннякиснюартеріальноїкрові, що Веде допідвищенняартеріально-венозноїрізниці. Цеполегшуєвступкисню із альвеолярногоповітря в притулок.Утвореннюоксигемоглобіну влегеняхсприяєвступ у яких холодногоповітря.Підвищена ж температура впрацюючихм'язахсприяє йогодисоціації.Усіцічинники,полегшуючиспоживаннякисню,забезпечуютьможливістьлижниковіпрацювати привідносностійкомустані [19, 43, 61].

>Кисневийборгутворюється улижниківголовним чином припідйомах вгору йзбільшеннішвидкостібігу нарівнині. Розмір йогозалежить відрізнихумов(рельєфумісцевості,швидкості,рівнятренованостілижника таін.).Вінможедосягати8-12л [62].

Проінтенсивністьанаеробнихпроцесів прилижних перегонах можнасудити поконцентраціїмолочноїкислоти вкрові.Вонапідвищується в основному приприскореннях йпідйомах вгору; прималійшвидкості на пологомупідйоміконцентраціямолочноїкислоти вкровімайже незбільшується, але й припідвищеннішвидкості на цьому жпідйомізростає всередньому до150мг% [22, 62].

>Витратаенергії прилижних перегонахскладає всередньомубіля 20 Ккал захвилину. На окремихділянкахдистанціїпідвищується до 25 Ккал й понад.Сумарнавитратаенергіїзалежно віддовжинидистанціїдосягає 350 – 4000 Ккал й понад [43, 61].

>Післятривалої роботипідвищенавитратаенергіїможеспостерігатисявпродовждекількохдіб. Заданими У. У. Михайлова [46],наступного дня послеучасті в перегонахосновнийоб'єм улижниківзалишаєтьсяпідвищеним на 25-26% впорівнянні ізналежними величинами встаніспокою.

Длятренованихлижників, як правило, характерно встаніспокоюрізковираженабрадикардія. Улижників-чоловіків частотасерцебиттязнижується до 32-45ударів вхвилину, ужінок – до 44-48 [62].

>Об'ємсерця улижників-гонщиківзбільшений. ЗаданимиХеймса йДікінсона, укваліфікованихлижників чоловіківвінрівний всередньому 1010+34,7см, ужінок – 730+14,3см.

Частотасерцебиття надистанціїзалежить відрельєфутраси йшвидкостіпересуваннялижника. Занаявностівідносно короткихпідйомів,спусків йвеликоїшвидкості нарівнині, частотасерцебиття улижниківможепідтримуватися настабільномурівні – 170-180ударів вхвилину, прирізковираженійпересіченостітраси вонможезначноваріювати – від 140 до 210 разів замірялися вбитихвилину.

У роботів [43, 61]вказується тих, щокількістьеритроцитів йгемоглобіну прилижних перегонахзбільшується,зростає йкількістьлейкоцитів (нейтральна фазаміогенноголейкоцитозу), разом ізцимвідзначається, що вплазмікровіпідвищуєтьсяконцентраціямолочноїкислоти, тоді як принедостатньому йнераціональномуживленніможерізкознижуватисявмістглюкози вкрові (до 50-40 мг), щосприяєрозвиткустомлення.

>Впливсистематичноготренування влижних перегонах наорганізмпроявляється впідвищенніздатностірізних систем:дихальною,серцево-судинною йкрові –витягати понадкисню йдоставляти його вмітохондріїпрацюючихм'язів.

Утаблиці 1.2приведенімодельні характеристикилижниківрізноїкваліфікації. Вочевидь, щоорганізм спортсменамаєдивовижнікомпенсаторніможливості, йнерідкоуспіхудосягаютьлижники, у які немаєрекорднихпоказників уфізіологічних тестах, але йусі смердотізнаходяться надоситьвисокомурівні.Відміченівипадки, колилижники ізневеликимипоказниками МПКдосягалинепоганихрезультатів (але й нечемпіонських).Мабуть,підготовленість спортсменавизначаєтьсялишесукупністюрізнихтестовихпоказників [45].

1.2Вплив стилюпересування налижах наорганізм спортсмена

>Лижні гонкипроводятьсядвома стилямипересування,цетрадиційним (>класичним) тавільним (>ковзанярським).Традиційним стилемзмагалисьспортсмени із самого початкупоявилиж, аковзанярськілижні ходивпершез’явилися 70-х років ХХстоліття.Першим,хто в йоговикористав бувфінськиймарафонецьсорокалітній спортсменПауелСітен.Пізнішецейлижнийхід велітнихлижних гонкахпочаввикористовувативідомийлижникБілл Кох (>Німеччина) таудосконалив йогоГунде Сван (>Швеція). НаконгресіФІС 1987 рокувідбулосярозділеннялижнихходів на двастилі:класичний таковзанярський.


>Таблиця 1.2Модельні характеристикифункціональнихможливостейлижниківрізноїкваліфікації (заданнимиГраевская М. Д., Долматова Т. І., Калугіна Р. Є.)

>Показники >Спортивнийрозряд
2 – 3 КМК - 1 МС -МСМК
>Чол. >Жін. >Чол. >Жін. >Чол. >Жін.
>ЖЕЛ, л. 4,5 3,2 5,5 4,0 5,8 4,5
>Об'ємдіастоли, см3 66+10 ------ 85+8 ------ 128+6 ------
>Систолічнийоб'єм, см3 16+4 ------ 35+6 ------ 49+5 ------
>Хвилиннийоб'ємдихання, л. 60+5 48+5 85+9 68+10 120+10 100+10
МПК,млкг-1хв-1 50+5 48+5 70+6 65+6 82+6 75+6
>Максимальнийкисневийборг, л 8+2 6+2 10+2 8+2 18+3 12+3
>СереднядистанційнаЧСС,удхв-1 200+10 200+10 180+5 190+10 175+5 180+5
>Кисневий пульс,умов.од 20+4 16+2 26+4 23+2 30+2 28+3
>Хвилиннийоб'єм, л 24+4 20+2 30+4 26+4 36+4 30+3

>Способівпересування налижахдосить багато.Деякі із нихвикористовуютьсячастіше,деякірідко.Щоброзширитирухливіможливості й підвищититехнічнумайстерність, спортсменунеобхідновивчити усіспособипересування налижах.

Гонки налижахвідносяться донавантаженнязмінноїінтенсивності. Упроцесі гоноклижниквиконуєпереважноциклічнірухи. Однак в міруускладненнярельєфудистанціїзбільшується вагиациклічнихрухів: гонщикдолає спуски, поверни та часто переходити із одного ходу наінший.

Гонки поперетненіймісцевостіпов'язані із великимзагальнимнавантаженням,високимивимогами додіяльності всіх системорганізму.

Уостанні рокта впрактиціорганізаціїзмагань длякваліфікованихгонщиківзастосовуютьсярізнідистанції, від спринту (1000 – 2000 м),дуатлону (гонкакласичним +ковзанярським стилем),естафетні гонки ( 1-2етапікласичний стиль, 3-4ковзанярський стиль), гонок насереднідистанції (5 – 15 км) тамарафонських гонок (30 – 100 км), десумарний перепадвисот 450 – 600 м, але вмарафонськихдистанціях 1000 – 1500 м. Томулижник-гонщик виненволодітивисокоюфункціональною,вольовою татехнічноюпідготовленістю.

>Технікапересування налижах винна бути доведено до автоматизму й бутистійкою до діїзбиваючого чиннику. У тієї ж годину,їйпритаманнаваріативність (>зізміною умівковзання,рельєфутраси,тактичноїборотьби таінше). Одна ізнайважливішихякостейтехніки,цеіндивідуальність, котравизначаєтьсябудовоютіла,зростом,масою,рівнемфізичногорозвитку тапсихологічнимиособливостямилижника.

1.2.1Порівняльнийаналізтехнікикласичного таковзанярськогостилівпересування налижах

>Технічнамайстерністьлижниківявляє собоюсвоєріднийпідсумокдіяльності спортсмена: йогофізична,тактична,психологічна татеоретичнапідготовки,зрештоюпідсумовуються всучаснутехніку. Томуоднією ізголовних завдань в спортивномутренуванні втеоретичному й тактовномупланієпроблемоюпідвищеннятехнічноїмайстерності.Процесстановленнятехнічноїмайстерності спортсменазв'язаний ізвинятковимитруднощами, особливо наетапіпідведення його довищоїспортивноїформи, колинеобхіднонеухильновдосконалититехніку увідповідності ізрівнемфізичної,тактичної,психологічної,функціональноїпідготовленості.

Улижних гонках, навідміну відіншихвидів спорту,нерідківипадкиуспішноговиступугонщиків нарізнихдистанціях (від коротких додовгих) тарізних за стилемпересування (>класичний чиковзанярський).Аналізсередньоїдистанційноїшвидкості нарізних задовжиноюдистанціях та стиляхпересуваннясвідчить пронезначнуваріативностьданогопоказника взалежності віддовжинизмагальних трас (табл. 1.3) [42].


>Таблиця 1.3Динаміказмінисередньоїдистанційноїшвидкості взалежності віддовжинидистанції й стилюпересування (>результатипереможцівчемпіонатів світу) (заданними КотлярС.М.,Мулик В.В.)

>Рік Стиль >Дистанція (км) >Середняшвидкість (м/с)

 

2003

>Класичний

>Ковзанярський

10

30

15

50

6,70

6,60

6,14

7,15

 

2005

>Класичний

>Ковзанярський

10

50

15

30

7,03

6,10

6,85

7,52

>Внаслідок цого можназазначити, щопоказникифункціонуванняосновних системорганізмулижників под годину гонок нарізнихдистанціях тарізним стилеммаютьблизькізначення. Разом із тім улижних гонкахвпливрізнихчинників, таких, якспортивнакваліфікація тапідготовленістьлижника,складністьтраси,умовиковзання таіншихнадзвичайновелике йможедосягати до 20%.

>Ковзанярські ходи впорівнянні ізкласичнимимаютьвідмітніособливості вбіомеханічнійструктурірухів,енергетичнійвартостіподоланнярізнихдільницьтраси.Аналізтехнікипересування налижахсвідчить пронаявністьістотнихвідмінностейміжковзанярськими такласичними ходами вдеякихкінематичних йдинамічних характеристиках.

>Специфічність роботиопорно-руховогоапарату,пов'язана ізковзанярськимковзаннямлиж тавідштовхуваннямногоюковзаючим упором,пред'являєновівимоги дотехнічної іфізичноїпідготовкиспортсменів.Головнаособливістьтехнікиковзанярськихходіввідсутністьперіодустояннялижі.Відштовхуванняногоювідбувається прирухомійопорі (>ковзаючійлижі).

Упорівнянні ізкласичними способамипересування вковзанярських ходах годинувідштовхування понад, й,здавалося б, немаєнеобхідностіпроводитимаксимальневідштовхування.Вимоги дошвидкогонаростаннясили (що йвизначаєпідвищенняпотужності) приодній йтій жшвидкостібігузнижуються.Щоботриматитакий жприрістшвидкості, як упоперемінномудвухкроковомуході,цілкомдосить того години,якийможе бути використано привідштовхуванніковзаючоюлижеюковзанярським стилем. Тому, Незважаючи наменшжорстківимоги дошвидкостівідштовхування,перевагу усе ж таки якщо матір тієї спортсмен,якийвиконує болееенергійневідштовхування.Динаміказміниосновнихпараметрівсучаснихлижнихходів взалежності відшвидкостіпересуванняпредставлені втаблиці 1.4 [42]. Зрезультатівприведених утаблиці видно, що припідвищеннішвидкостіпересуванняодночаснимдвухкроковимковзанярським ходомшвидконаростаєзусилля привідштовхуванні руками, а силазбільшується незначно (на 0,4 кг). Це,свідчить про ті, щошвидкістьнаростаннязусилля привідштовхуванні рукамиєведучимелементом збільшенняшвидкості. Припересуванніодночаснимдвухкроковимковзанярським ходом, назмагальнійшвидкості, силавідштовхуванняногоюзначно менше впорівнянні з силоювідштовхування вкласичномуході (47,3 кгпроти 88,4 кг).Причомувказана сила (88,4 кг) укласичномуходідосягається за 0,09 з, аковзанярськомуході за 0,08 з.Ковзанярськийхідвимагає более сильноговідштовхування рукою впорівнянні ізкласичнимпопереміннимдвухкроковим ходом (20,6 кгпроти 12,0 кг) (табл. 1.5).

>Таблиця 1.4Особливостіведучихпараметрівкласичних таковзанярськихходів прирізнійшвидкостіпересування (заданними КотлярС.М.,Мулик В.В.)

Стиль >Лижні ходи >Швидкість 1 2 3 4 5 6 7
>Класичний

>Поперемінний

>двокроковий

>Середня

>Змагальна

83,8

88,4

42,4

50,6

10,3

12,0

17,6

20,9

0,10

0,09

7,6

7,8

0,27

0,24

>Ковзанярський >Одночаснийдвокроковий

>Середня

>Змагальна

49,3

47,3

44,8

42,3

20,2

20,6

18,7

57,9

0,25

0,18

8,8

9,4

0,25

0,22


>Умовніскорочення: 1- сила маху />черевиком (кг); 2- сила маху />п'ятою (кг); 3- сила маху рукою (кг); 4-градієнтскладовоївідштовхування рукою (>кг/см); 5- годину махуногою (з); 6-швидкістьвипаду (>м/c); 7- годинувідштовхуванняногою (з)

>Таблиця 1.5 Характеристиказусиль повертикалі привідштовхуванніногою й рукою вковзанярських ходах удорослихвисококваліфікованихспортсменів йюніорів (заданимиКамаеваО.І.)

>Лижні ходи >Відштовхування Величиназусилля, кг
>Дорослі >Юніори
>Одночаснийдвокроковий

>Ліва нога

Права нога

>Ліва рука

Права рука

101,3 + 3,3

112,4 + 2,0

15,8 + 1,0

11,2 + 0,7

88,2 + 2,6

99,8 + 2,8

10,1 + 0,7

7,9 + 0,05

>Одночаснийоднокроковийковзанярськийхід

>Ліва нога

Права нога

>Ліва рука

Права рука

122,1 + 2,7

120,6 + 2,7

25,8 + 1,2

20,2 + 1,2

92,2 + 3,0

88,1 + 2,9

18,4 + 1,2

17,2 + 1,0

Наосновіданихбіомеханічногоаналізу вструктуріковзанярських такласичнихстилівпересування можнавиділитинаступнірухи:відштовхуванняногою,маховірухиногою,відштовхування рукою (руками),маховевинесення рук.Даніпараметри можнавіднести до причин, від якізалежитьшвидкістьпересування,причомувідштовхуванняногою й рукоюмаютьшвидкісно-силові характеристики, амаховірухивідносяться доінерційних сил.

Привідштовхуванні руками водночасномуковзанярськомуходіє багатозагального ізодночаснимикласичними ходами, в годину як увідштовхуваннінігєвідмінності. Уковзаючомукроцітрадиційнихлижнихходівосновненавантаження привідштовхуваннівиконуютьм'язи-розгинателінижніхкінцівок, а примаховихрухахнігм'яза-згинателі.

Длявиконанняефективноговідштовхуванняногою вковзанярських ходахнеобхідні:швидкепідсідання;хорошезавантаження ногивагоютіла;суцільне ташвидкісневиконанняпідсідання йвідштовхування;виконаннявідштовхування рубалижі (особливо вдругійполовині);максимальневипрямлення ноги втазостегновому таколінномусуглобах призакінченнівідштовхування;прискоренерушення вгомілкостопномусуглобі уфіналівідштовхування,закінченнявідштовхуванняповнимпідошвенимзгинаннямстопи та поворотомїї донаруги;напрямувідштовхуванняуперед, а чи не убік. Уковзанярськомуходікрімназваних групм'язівзначненавантаження доводитися на йм'язи, щоприводятьстегна, щовідводять, але ввеликукількістьдрібнихм'язів тазового дна таіншихм'язів.

Увідштовхуванні жнігосновноювідмінністю вроботім'язів, щорозгинаютьтазостегновийсуглоб уковзанярськомуході (впорівнянні ізпопереміннодвокроковому ),євключення в роботуверхнього пучкавеликоїсідницької танатягувателяширокоїфасціїстегна,середньої тамалоїсідницької,грушовидної івнутрішньоїзапиральної.

>Цім'язиберуть доля вроботі приодночасномувідштовхуванні йповоротістегна донаруги. Уроботім'язів, щорозгинаютьколіннийсуглоб,особливихвідмінностей немає,крім того, щокравецький тадвоголовийм'язистегнавиконують роботу,перешкоджаючу повороту цогосуглобанавколовертикальноїосі. Угомілкостопномусуглобі привідштовхуванніпрацюють тих жм'язи, що й втрадиційних ходах (>ікроножної,камбаловідної,згинателя великогопальця,заднявеликоберцьова тадовгийзгинательпальців), атакождовгій йкороткіймалоберцьовий.

Улижних ходахвідштовхуваннюпередуєпідсідання,найбільшяскравовиявленне вколінномусуглобі. У момент початкувідштовхуванняногоюформується вертикальнаскладова сил, Якастворюєсприятливіумови длямаховогорушенняіншоюногою. Удругійполовиніпоштовхупочинаєтьсяформуватися горизонтальнаскладова силвідштовхуванняногою, Якадосягаємаксимумі йбезпосередньопросуваєлижникауперед [36].

>Особливу рольформуваннігоризонтальноїскладовоїграє стопа, котрапритискує лижу до опори йдозволяєвиявитьзусилля болеемогутнімгрупамм'язівразгинателястегна тагомілки.Сприятливимиумовами длянаростаннягоризонтальноїскладової вковзанярських ходахєвідштовхування рубалижі, атакожїїеластичнівластивості в горизонтальному напрямку (>ваговий прогин).

>Ковзанярськевідштовхуванняпочинається призведенихп'яткахмахової тавідштовхувальної ноги. Кутрозведеннястопивідштовхувальної ногизалежить відшвидкостіпересування та умівковзання, причому,чим гіршеумови, тім кутрозведення понад, що служити резервом для збільшенняшвидкостіпересування.Закінченнявідштовхуванняногою виннефіксуватисяповнимвипрямленням ноги втазостегновому йколінномусуглобах тазначнимзгинанням угомілкостопному [35].

Укласичнихлижних ходахвідштовхуваннялижамипідготовлюється вперіодахковзання тастояннялижі (>перекочування,підсідання наопорнійнозі) йвиконується вперіодстояння.Відштовхуваннявключаєвідштовхуваннявипрямленням ноги тамаховірухиногою, рукою (чи руками) татулубом.Відштовхуванняногоювиконується лишерухами всуглобахопорної ноги. З моментузупинкилижіпочинаєтьсярозгинання втазостегновомусуглобі йпродовжуєтьсяпідсідання вколінному тагомілкостопномусуглобах.Далі,включаєтьсярозгинання ноги вколінномусуглобі таприєднуєтьсявідштовхуваннястопою (>підошвенезгинання вгомілкостопномусуглобі).Маховірухипосилюютьвідштовхуванняногою тазабезпечують более ефективногопересуваннялижника.

>Особливістюковзанярськихходівєвідштовхуванняковзаючоюлижею, що дозволилоназвати данийспосібпересування «>ковзаючим упором» (>В.В.Єрмаков, 1990).Відсутністьзупинкилижі привідштовхуванні приводити доменшихколиваньшвидкостізагального центрумаси, щобіомеханічнозначновигідніше [18].

Уковзанярськомустиліпересування налижахмаховірушенняногоюздійснюються покриволінійнійтраєкторії. Зкрайньогозадньогоположення, послезакінченнявідштовхування, ногамаховимрушеннямпідводиться доопорної,потім відопорної ноги ізприскореннямвиноситьсяуперед у бік,тобтовідбуваєтьсявипад.Особливістюмаховогорушення водночасномуковзанярськомуходієпізнєзавантаженнямахової ногивагоютіла,цедозволяєзбільшитишвидкістьвипаду тапересування.Данеположенняє одним ізперевагковзанярського ходу впорівнянні ізтрадиційнимковзаючимкроком, депродовженнямаховогорушення уже на початкувипадувідбувається ззавантаженнямлижівагоютіла.

>Мах уковзанярськомуходівиконується болеезігненою вколінномусуглобіногою, авипадколіномуперед, що втрадиційномуковзаючомукроцієпомилкою. Узаключнійфазівипадувідбувається замахгомілкоюуперед, щодозволяєзбільшитишвидкістьмаховогорушення .

>Необхіднозазначити, що фазавільногоковзання вкласичномуході, до моменту постановкипалиць на опору,виконується назначнозігненійнозі вколінномусуглобі. У зв'язку зцимзростаєстатичненавантаження нам'язипередньоїповерхністегна тагомілки. Це йспричиняєстомленням'язівнижніхкінцівок.

>Відштовхування руками водночасномуковзанярськомуході заформою тазусиллями багато вчомунагадує роботу рук водночасномуоднокроковомуході. Основуефективноговідштовхування рукамистворюєжорстка система рука -тулуб, особливо впочатковийперіодвідштовхування, щовимагає добророзвиненихм'язівплечового пояса.

разом із тім уроботі рукєістотнівідмінності. Це более широка постановкалижнихпалиць на опору, щоанатомічноменшвигідно впорівнянні ізкласичними ходами. Постановкалижнихпалиць водночаснихковзанярських ходахвідбуваєтьсяразнобіжно: із боціопорної ногилижнапалиця переноситипоруч ізчеревиком,зісторонивідштовхувальної – под болеегостримкутом.Можливанесинхронна постановкалижнихпалиць, іздеякимзапізненням із боцівідштовхувальної ноги.

Так саме як водночасних ходах, привиконаннівідштовхування рукаминебажанимєзгинання рук уліктевихсуглобах (>підтягнення допалиць).Збільшеннянахилутулуба до обрію служити резервом для збільшенняшвидкостіпересуваннялижника.Закінченнявідштовхування рукамивідбуваєтьсяодночасно, у моментзакінченнявідштовхуваннялижніпалиці та рукискладаютьпрямулінію.

Уцей годину багато котрілижники-гонщикизастосовують болеедовгілижніпалиці, щодозволяєзбільшити шляхдодаткузусиль, а означати, йсумарнийефект відвідштовхування руками. Цетакожвимагаєзначноїсиловоїпідготовким'язівплечового пояса.

>Маховевинесення руквиконуєтьсяодночаснимзгинанням тавідведенням рук й багато вчомуідентичнероботі рук уваріантіодночасногооднокроковогокласичного ходу.Винесення руксупроводжуєтьсярозгинанням (>випрямленням)тулуба ізодночаснимвиконаннямковзанярськогоковзаючогокроку.Найбільшхарактернеположення передпочаткомвідштовхування –декільказігнені вліктевихсуглобах руки,ліктізвернені вниз у бік.

Зпоявоюковзанярськихспособівпересування налижахпринциповозміниласятехніка та тактикапроходженняспусків. Укласичних гонках, пришвидкості понад за 8 м/с,лижникипроходять спуски внизький, асередній стійках, невідштовхуючись руками та ногами. Ос-кількилижник,якщонавітьвінвстигаєвідштовхнутися хоч бі лише руками, привипрямленнітулуба передчерговимпоштовхом рукамистворюєвелику силу лобового опоруповітря, котразводить нанівецьзусилля рук, а при болеевисокійшвидкості спускузнижуєїї. Добревідштовхнутисяногою нависокійшвидкостілижник тім понад неустигає.Вінможезбільшитишвидкість спуску лише зарахунок болеенизької стійки.

>Використанняковзанярського ходу безвідштовхування руками (безмахів та із махами ними) принизькійстойці практично набудь-якійшвидкості спускудозволяєзбільшуватиїї. Цезумовленеспецифікоювідштовхуванняногою.Щобзбільшитишвидкість ходу,необхіднозменшити кут постановкилижі насніг повідношенню до основногонапрямурушення.Завдяки цьому годинувідштовхуванняногою незмінюється. Томулижник-гонщик винендосконаловолодітиковзанням наоднійлижі внизькійстойці привисокійшвидкості. Ацевимагаєспеціальноїпідготовки.

Улижних гонкахзмагальнішвидкостірік від рокузростають як укласичних, то й вковзанярських гонках.Неухильномузростаннюзмагальноїшвидкостінарівні ізудосконаленнямспорядження,інвентарю,змащеннялиж,підготовки трас багато вчомусприяютьполіпшенняфункціональної таспеціальноїфізичноїпідготовленості. У зв'язку зцимважлива рольвідводитьсяшвидкісно-силовимякостям,оскільки відрівня їхньогорозвиткуістотнозалежитьформуваннякінематичних тадинамічних характеристиклижнихходів.

Таким чином,основноювідмінністю втехніці прикласичному йковзанярськомупересуванні налижахє структуравідштовхування ногами.Меншістотнимпотрібновважатиособливістьрухів тазусиль привідштовхуваннілижнимипалицями.

Разом із тімшвидкістьпересування налижахзалежить не лише від Сучасної ідовершеноїтехніки, але й і відрівнязагальноїфізичної тафункціональноїпідготовленості, відякостейлижногоінвентарю тамастил [58, 67]

>Зростанняшвидкостіпересування налижахвнаслідокпостійноговдосконаленняінвентарю й широкоговикористання болеековзаючихмастил,парафініввимагає новихпідходів дотехнічноїпідготовкилижників-гонщиків. Уцей годину усє понадувагиприділяєтьсятехніціодночаснихходів яккласичних, то йковзанярських. Цепов'язано із тім, що смердотідозволяютьдосягати болеевисокоїзмагальноїшвидкості йдаютьможливість болееефективно йраціональновикористатифізичний тафункціональнийпотенціаллижника


1.3Адаптаціяорганізмулижників дотренувальних йзмаганнямнавантажень

>Спортивнізмаганняєкульмінацієютренувальногопроцесу,оскільки

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація