Реферати українською » Физкультура и спорт » Підвіщення ефектівності сілової підготовкі кваліфікованіх ліжніків-гонщіків в підготовчому періоді


Реферат Підвіщення ефектівності сілової підготовкі кваліфікованіх ліжніків-гонщіків в підготовчому періоді

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>Курсова робота

«>Підвищенняефективностісиловоїпідготовкикваліфікованихлижників-гонщиків впідготовчомуперіоді»


>Зміст

 

>Введення

>Розділ 1.Перспектививдосконаленнятренувальногопроцесулижників-гонщиківвисокоїкваліфікації

1.1Загальна характеристикасистемиуправління успорті

1.2Чинники, щовизначаютьспортивний результат

1.2.1Значеннярізнихчинників впідготовціспортсменів

1.2.2Чинники, щовпливають на спе-ціальнупідготовленістьлижників-гонщиків

1.2.3Чинники, щовпливають нарічну структурутренувальногопроцесулижників-гонщиківвисокоїкваліфікації

1.3Силовіздібності йзадачі по їхньоговихованню

1.3.1 Характеристикисиловихякостей

1.3.2Задачі, щовирішуються впроцесівихованнясиловихздібностей

1.4Тренувальнірежими йметоди, щозастосовуються вспеціальнійфізичнійпідготовцілижниківвисокоїкваліфікації

1.4.1Аналізвпливурізнихтренувальнихзасобів наорганізмлижника-гонщика

1.4.2Модельні характеристикифункціональнихможливостейлижників-гонщиків

1.5Модельні характеристикиспеціальнихсиловихпоказниківлижників-гонщиківвисокоїкваліфікації

1.5.1Динамікарозвиткуспеціальнихсиловихякостей улижників-гонщиківрізноїкваліфікації

1.5.2Взаємозв'язокспеціальнихсиловихпоказниківзіспортивними результатами улижників-гонщиківвисокоїспортивноїкваліфікації

>Розділ 2.Методи й організаціядосліджень

2.1Загальна характеристикаметодів йобробкаданихдослідження

2.1.1Методитеоретичногоаналізу,узагальнення

2.1.2Методипедагогічногообстеження

2.1.3Методипедагогічногоексперименту

2.1.4Методимедично-біологічногообстеження

2.1.5Математичнаобробкаматеріалівдосліджень

2.2Організаціядосліджень

>Розділ 3.Розробка йобґрунтуваннястандартнихтренувальнихзавданьсиловоїспрямованості длялижників-гонщиківвисокоїкваліфікації

3.1Попереднійексперимент (>вибір таранжируваннявправ)

3.2Розробкастандартнихтренувальнихзавдань

3.3Результатиексперименту пообґрунтуваннюрізних пооб'ємунавантажень

>Висновки

>Література

>Додаток


>Перелікумовнихпозначень,скорочень йтермінів

>ЖЄЛ >життєваємкістьлегенів
>МСК >максимальнеспоживаннякисню
>ЧСС частотасерцевихскорочень
ЦНС >центральнанервова система
>ЗМЄ >загальнаметаболічнаємкість
>АМЄ >аеробнаметаболічнаємкість
>АНАМЄ >анаеробнаметаболічнаємкість
>Вес.рост. показ. >весо-ростовойпоказник
АТ >артеріальнийтиск
>ІГСТ >індексГаргвардськогостеп-теста
КВ >коефіцієнтвитривалості
>Рівномірний методтренуванняприпускаєрівномірневиконання роботи
>Інтервальний методтренуванняприпускаєвиконаннясеріївправоднаковоютривалістю ізпостійноюінтенсивністю й суворорегламентованими паузамивідпочинку
>Змінний методтренуванняприпускаєваріюванняінтенсивностітренувальногонавантаження
>Змагання методтренуванняприпускаєспеціально-організовану діяльністьзмагання, Якавиступає якоптимальнийспосібпідвищеннярезультативностітренувальногопроцесу

>Введення

>Актуальністьпроблеми.Стрімкезростаннярезультатів налижних гонкахпостійноміняє багатодеякіположення методикитренування. Практикависуваєновіваріантипобудовитренувальногопроцесу,вимагає їхньоговивчення.Загалом,тренувальний процесрозвивається призбільшенніоб'єму йінтенсивностітренувальнихнавантажень, атакожпідвищеннячасткиспеціальнихвправ взагальномуоб'єміпідготовки. Однак, для спортувищихдосягнень характерновичерпаннярезервів вподальшомузбільшенніоб'ємівтренувальнихнавантажень йзбільшенніінтенсивності, йсталасядеякастабілізаціяостанніх. Томуприрістрезультатів влижних гонках за годинувідбувається зарахунокреалізаціїіншихпрограм, щовключають у собі болееглибокий йраціональнийпідхід допитаньспеціальноїсиловоїпідготовки,психологічної,фармакологічної йіншихвидівпідготовки.Ціпроблеми насучасномуетапіеволюціїлижного спортубачатьсядоситьважливими йвимагаютьособливоїувагифахівців,тренерів йспортсменів.

>Сучасналижна трасупред'являєпідвищенівимоги дофізичноїпідготовкилижника-гонщика.Сумарний перепадвисот для чоловіків надистанції 10 кмстановить 300-450 м, 15 км 450-600 м, 30 км 750-1000 м, адеякихвипадках йзначно понад.Крім того, ізпоявою все болеедовершеного спортивногоінвентарю,новітніхрозробок вобластізмазки тапарафінів, атакожпідготовцілижних трас задопомогоюспеціальних машин,результати улижних гонках сталирости великими темпами. Усіцевимагає від спортсмена збільшеннявласнихфізичнихкондицій,застосування новихтренувальнихрежимів та їхніпоєднань,перегляду старихпідходів дотренування йзміщенняакцентів у бікспеціальноїсиловоїпідготовки.

>Вагомийвнесок врозробкутеорії й методикисиловоїпідготовки внеслинауковітруди Платонова В.М. (>1987р.),МатвеєваЛ.Г. (>1991р.), КузнєцоваВ.К. (>1982р.), Манжосова В.М. (>1982р.),Кал’юстоЮ-Х. А. (1976 р.),Листопада І.В. (>1983р.),Ростовцева В.Л. (>1985р.),Зеновського Є.В. (>1985р.), ГілязоваР.Г. (>1981р.),ДевальдаВ.Г.(1982г.),ДунаєваК.С.(1981г.),СавицькогоЯ.И. (>1982р.) таінших. У їхнього роботів показанозначна рольсиловоїпідготовки йїївнесок вдосягненнявисокихрезультатів врізних видах спорту,науковообґрунтованіметоди,засоби й організаціятренування, щодозволяєрозвиватисиловіякостіспортсменів.

Однак,аналізуючидоступну намлітературу, мипересвідчилися, що за годину запитання,пов'язанезіспеціальноюсиловоюпідготовкоюлижників-гонщиківвисокоїспортивноїкваліфікації, асаме:особливостіперіодизаціїсиловоїпідготовки,переліквправ,комплексисиловоїспрямованості,міравпливу їхнього наорганізм спортсмена й более того,виділенняпроцесусиловоїпідготовки всамостійну (“>паралельну” основномутренувальномупроцесу)програмупідготовки,вивчененедостатньоглибоко йвимагаєдодатковоговивчення.

Усвітлівикладеного, проблемаспеціальноїсиловоїпідготовкилижників-гонщиківвисокоїспортивноїкваліфікаціїпредставляється вельмиактуальною.

>Актуальністьвибраної тимивизначаєтьсязапитами практики спорту,пов'язаної ізпідвищеннямефективностітренувальногопроцесу улижних гонках зарахунок болееякісноїорганізаціїтренувальногопроцесусиловоїпідготовки йзастосування вньомустандартнихкомплексіввправсиловоїспрямованості.

>Гіпотеза.Аналізосновнихтенденцій йпередової практики дозволилипередбачити, щотренувальний процеслижників-гонщиківвисокоїкваліфікації впідготовчомуперіоді посиловійпідготовціможе бутираціоналізований зарахунокзастосуваннястандартнихтренувальнихкомплексіввправ,підібранихспеціально после детальногоаналізу йформування ізцихкомплексівспеціальноїтренувальноїсиловоїпрограмизісвоєюструктурою,градацієюнавантажень йперіодомзастосування.

>Об'єктдослідження -тренувальний процес улижномуспорті. А конкретно: процессиловоїпідготовкилижників-гонщиківвисокоїкваліфікації впідготовчомуперіодірічного циклупідготовки.

Предметдослідження -фізичніякостілижників-гонщиків (максимальна сила,вибухова сила,силовавитривалість, статична сила) йобґрунтуваннярізнихфізичнихнавантажень втренувальнихзавданнях силового характеру.

>Метою роботиєпідвищенняефективностітренувальногопроцесулижників-гонщиківвисокоїкваліфікації впідготовчомуперіоді зарахунокзастосуваннястандартнихкомплексіввправсиловоїспрямованості.

>Основнізадачідослідження:

1. Провестианалізіснуючих методик посиловійпідготовці у видах спортуциклічного характеру.

2.Виявитисучасний стан вобластізастосуваннясиловихвправ,комплексів,динамікизростаннясиловихпоказниківспортсменів,зв'язоксиловихпоказниківзіспортивним результатом,модельні характеристикисиловихпоказниківлижників-гонщиківвисокоїспортивноїкваліфікації.

3.Зробитидетальнийвідбірвправсиловоїспрямованості,виборчевпливаючих нагрупим'язів, щобезпосередньоберуть доля вроботі привиконаннілижнихрухів.

4.Скластистандартнікомплексивправсиловоїспрямованості йзробитиранжирування шкірного конкретного комплексу понавантаженнях.

5.Вивчитиглибинувпливу наорганізмспортсменів призастосуванністандартнихкомплексіввправ ізрізниминавантаженнями (мала,середня,значна, велика).

>Практичназначущість роботиполягає вможливості широкоговикористанняметодичнихрекомендацій позастосуваннютрадиційних йнетрадиційнихзасобів спортивноготренування,застосовуючирозроблені намитренувальні заподіяння.Рекомендаціїможуть бутивикористані вумовах ДЮСШ, набазішкіл-інтернатів спортивногопрофілю,ШВСМ тазбірних команд товариств України.

На захиствиносяться:

- методика розробки йзастосуваннястандартнихтренувальнихзавданьсиловоїспрямованості длялижників-гонщиківвисокоїкваліфікації.


>Розділ 1.Перспектививдосконаленнятренувальногопроцесулижників-гонщиківвисокоїкваліфікації впідготовчомуперіодірічного циклупідготовки

1.1Загальна характеристикасистемиуправління вспорті

Уцей годинуінтенсивнорозвивається наука про спорт.Важливемісце урішенніпошуку нових, болееефективнихшляхівпідготовкиспортсменіввисокого класувідводитьсявдосконаленнюуправліннятренувальнимпроцесом.

Перед Управліннямспортивнимтренуванням стоятискладнізадачі.Вдосконалення цогопроцесуобумовлюєнеобхідністьрозв'язаннядекількохвзаємопов'язаних проблем: а) структурупобудовитренувальногопроцесу, б) перспективногопланування, в)прогнозування.Всіціпроблемиможутьвключати якприватні, то йзагальні запитання [32,39,44].

>Складністьпланування спортивноготренуваннявизначаєтьсянасампередспецифікоювиборутренувальнихзасобів таметодів. У тієї ж годинунеобхідновраховувати, щокожний спортсменволодіє лишейомувластивимипсихікою, характером,здібностями таінтересами. Вісьчому втренувальномупроцесіпередусімнеобхіднодобитисячіткоївзаємодії йкоординації всіхланок. Цепотрібно матір наувазі призагальному перспективномуплануваннітренування, щоєнеобхідноюумовою «>керованості»спортсменів,можливостірегулюваннятренувальногопроцесу,спрямованості його надосягненняпевної мети [42, 45].

>Значення спортивноготренування якцілеспрямованогопсихолого-педагогічногопроцесузводиться,загалом, доуправлінняскладноюбіологічноюсистемою,якоює людина.Людина якоб'єктуправліннянадзвичайноскладна. Нанеїодночасновпливаєбезліччинників:фізичні,біологічні,соціальнасереда.Значначастина такихвпливівможепорушитиоптимальнутечіюїї життя. Однак,організмлюдиниволодіє такоюважливоювластивістю, якадаптивнамінливість.Цінністьадаптаціїлюдиниполягає вздатностінагромаджувати,зберігати йвикористовуватиресурси [35, 43, 44, 45].

>Специфічним прикладом «>адаптаційногоефекту»є зміну, щовідбувається ворганізміспортсменів уперіодзмагань йтренування.Внаслідокцихадаптаційнихпроцесіввиникаютьзміни врівнітренувальності, що, на свійчергу,змінюєспортивнукваліфікацію [49].

Спортсмен вфункціонуючійсистемірозглядається яквиключноважливийелемент, тренербезпосередньоздійснюєуправлінняпідготовкою спортсмена.Причомуінформація від тренера до спортсменаєпрямимзв'язком впідсистемі, від спортсмена до тренера танавпаки.Взаємовідносиниміж нимиздійснюються вформітренувальногопроцесу,пов'язаного ізнавчанням,вихованням йвдосконаленням.

У самомузагальномувиглядіуправлінняскладається іздекількохстадій:прийняттярішення, організаціявиконання,збір йобробкаінформації,підведенняпідсумків. Посвоїйсутіуправлінняце процесперекладускладноїдинамічноїсистеми із одного стану вінше,заздалегідьзадане, шляхомвпливу наїїзмінні. Однак, для цого вкеруючійсистемінеобхідно матірмоделіоб'єкта в йогосучасному й перспективномустані.Проте,навіть принаявностісамоїмоделі,необхіднийпошукнайбільшефективнихтренувальнихкоштів йметодів. Вісьчомунайактуальнішимпитаннямуправліннятренувальнимпроцесом у всіхланкахзалишається йогораціональнепланування [3, 39, 48].

>Обов'язковоюумовою оптимальногоплануваннятренувальногопроцесує постійнапедагогічний ймедично-біологічний контроль [6, 7].

Дозагальних завданьуправліннясистемитренувальногопроцесувідносяться: а)розробкапрограмтренувальноговпливу, б)поповненнянауково-теоретичноїерудиції, в)корекціяповедінки спортсмена.

Це коло завданьмає шляхзворотного зв'язку: 1) тренеротримуєінформацію про станкерованоїсистеми від спортсмена, 2)переробляючицюінформацію, тренервиробляєрішення прокоригуючиможливості,визначаючи коломожливихзасобів йметодіввпливу.

Неменшважливоюзадачею вуправліннітренувальнимпроцесомєвизначеннякомпонентівуправління йпослідовність (алгоритм) їхньоговиконання.Під алгоритмомуправліннярозумієтьсяпослідовністьдійуправління. У основному діїуправліннямаютьнаступнупослідовність:

1)розробка метиуправління,

2)розробка завдань, котрінеобхідновирішити длявведення спортсмена вновийбажаний стан,

3) наоснові мети й завданьрозробказасобів,методів йпослідовності їхньогорішення учасі (>визначенняструктурнихланок,етапів й т.д.),

4)розробказасобів таметодів контролюефективностіуправління тастроків контролю,

5)аналіз розробкивиконаннянаміченого напершомуетапіуправління,

6)оцінкарезультатівпроробленої роботи йвиявленняневідповідностей із планом,

7)аналіз причинневідповідностей,корекція,уточнення завдань впроцесіуправління.

>Основою прискладанніпрограмєтренувальненавантаження. Однак, прирозподілінавантаженнявеликезначеннямаютьіндивідуальнідані спортсмена (>вік,кваліфікація, стаж,переносимість й т.д.) [7, 8, 11].

В.М. Платонов [44,45]вважає, щотренувальнінавантаженнянеобхіднохарактеризуватинаступними компонентами:

а) характеромвправ,

б)інтенсивністю роботи при їхньоговиконанні,

в)тривалістю роботи (>протяжністювідрізків чидистанції),

р)тривалістю й характеромвідпочинкуміжокремимивправами,

буд)кількістюповтореньвправ (>тривалість роботи).

>Співвідношенняцихкомпонентів втренувальнихнавантаженняхвизначає величину йспрямованість їхньоговпливу наорганізм спортсмена.

>Способипідвищенняоб'єму йінтенсивності:

1)підвищенняшвидкостівиконання,

2) збільшеннядистанції,

3) збільшення вагиснарядів,

4) збільшеннятривалостівиконаннявправ читренувальнихзавдань,

5)заміна легкихвправ болеескладними,

6) збільшення числаповторень.

Укожномузаняттіє свояміра граничнодопустимихнавантажень, але йбудь-якенавантаженняповинневизначатися йзалежати відвіку,статі,підготовленостізаймаючихся. Значимістьтренувальногонавантаження В.М. Платонов [44]характеризує йранжує втренувальнихзаняттях начотириумовнихгрупи: 1)великі, 2)значні, 3)середні, 4)малі.

>Великі >навантаженнясупроводжуютьсязначнимифункціональнимизсувами ворганізмі спортсмена,зниженнямпрацездатності.Зовнішнімкритерієм великогонавантаженняєнездатністьпродовжувативиконанняпропонуємої роботи.

>Значні >навантаженняхарактеризуються великимсумарнимоб'ємом роботи, щовиконується вумовахстійкого стану й несупроводитьсязниженнямпрацездатності.Об'ємїїзвичайностановить 70%об'ємувиконуємої роботи до станустомлення (явногостомлення).

>Середнє >навантаженнявідповідає початкудругоїфазистійкоїпрацездатності, щосупроводитьсястабільністюрухів.Об'єм роботи взаняттізвичайноколивається вмежах 40-50% від роботи, щовиконується донастання явногостомлення.

Малі >навантаженнязначноактивізуєрухливістьрізнихфункціональних систем,супроводитьсястабілізацієюрухів.Об'єм роботи взаняттізвичайноколивається вмежах 20-25% відоб'єму роботи, щовиконується до явногостомлення.

>Всіціданістосуютьсятренувальногопроцесу дляспортсменіввисокоїкваліфікації,тобтоетапу спортивноговдосконалення.Якщорозглядатиідеюрозподілунавантажень ізурахуванняметапубагаторічноїпідготовкиюнихспортсменів, тотакеранжирування не дуже доетапівпопередньоїпідготовки йпочатковоїспортивноїспеціалізації.

Уциклічних видах спорту величинузовнішніхнавантажень, щозастосовуютьсяоцінюють попоказникахоб'єму йінтенсивності.Об'ємнавантаженняхарактеризуєтьсятривалістювпливувправ наорганізм спортсмена.Критеріємоб'ємуєкількість: а)тренувальних зайняти, б)вправ, в) години,затраченого навиконаннявправ, р)виконаної роботи (км,метрів, секунд й т.д.).

>Об'ємвнутрішньогонавантаженнявизначається: а)сумарноюЧСС, б)кількістювтраченої ваги.Підзагальнимпоняттямінтенсивностінавантаженнярозуміють силувпливу вкожний моментнапруженняфункцій.

Уциклічних видах спортунавантаженняоцінюють із двохпозицій:

1)міринапруженняорганізму привиконанні окремихвправ. Тутмірою служитишвидкість їхнівиконання (м/с),

2)часткоювправ, щовиконуються ізпідвищеноюінтенсивністю взагальномутренувальномуоб'ємі,виражених у відсотках.

>Петровський В.В. [43]використовуєтерміни «абсолютна» й «>відносна»інтенсивність.Абсолютнаінтенсивність длявиборушвидкостівиконанняоб'ємутренувальнихзасобів.Критеріємінтенсивностіможутьслужитирізніфізіологічні йбіохімічніпоказникинавантаження.Критеріїоцінкивибирають взалежності від того, Якафункціональна системаєоб'єктомдослідження.Більшеусього впрактицівикористовуютьсяданіаналізуелектрокардіограм, максимальногоспоживаннякисню,ЧСС,артеріальноготиску,рівняконцентраціїлактату.


1.2Чинники, щовизначаютьспортивний результат

1.2.1Значеннярізнихчинників впідготовціспортсменів

>Результати вспортізалежать відбагатьохчинників (>педагогічних,біологічних,соціальних),діючихсамостійно й увзаємозв'язку один із одним.

>Ролічинників, щовизначаютьуспіх вспорті,відведенозначнемісце врядівітчизняних йзарубіжнихробіт [1, 4, 13, 38].

>ОзолінН.Г. [40] показавши, що до числаосновнихчинниківпотрібновіднести: а)рівеньматеріальногодобробуту народу, б)ефективністьорганізаціїтренувальногопроцесу, в)наявністьспортивних баз.ОсобливемісцеН.Г.Озолінвідводитьпедагогічномукерівництву,плануваннютренування,гігієнічному режиму,лікарському контролю.

>Найбільшістотнимичинниками, щовпливають наспортивний результат вбільшостівидів спорту,є:вік й стаж спортсмена, йогозовнішніморфологічніознаки,функціональніможливості,рівеньнайважливішихсторін йогопідготовки (>фізичної,технічної,тактичної,психологічної йтеоретичної),здібність довідновлення после великихтренувальнихнавантажень (>фізичних йпсихічних), станздоров'я.

>Булкин В.А. [3,4]відмічає тригрупичинників, щовпливають наспортивний результат:

1)педагогічновідноснокеровані -функціональний стан,фізична,технічна,тактична йпсихологічнапідготовленість,

2) «>проміжні» - станздоров'я,особистівластивості,індивідуально-типологічні,

3)педагогічно мало чизовсімнекеровані -вік, стаж,соціальнесередовище,умовизмагань.

>Жмарьов Н.В. [13],розглядаючиможливості, щовизначаютьзростанняспортивнихрезультатів увеслуванні,виділив тригрупичинників:

1)генетична (>природжена) чиіндивідуальнаобдарованість до зайнятивеслуванням,

2) систематренування,

3)умови життя, іпобуту.

>Розкриваючиособливостіпершоїгрупичинників, авторвраховуєнаступне: а)мірамотивації до зайнятивеслуванням, б)психічнустійкість, в)здатність спортсмена доадаптації, р)показникифізичногорозвитку щозаймаються, буд) ритм й темпбіологічногодозріванняорганізму.

Додругоїгрупичинниківвідносяться усікомпонентисистемитренування: а)об'ємтренувальнихнавантажень, б)поєднаннянавантажень поспрямованості напереважнийрозвитокзагальної (>аеробний) чишвидкісної (>анаеробної)витривалості, в)вихованняфізичнихякостей (>сили,швидкості,силовоївитривалості), р)орієнтація натехнічну йпсихологічнупідготовку, буд)раціональнийрозподілтренувальнихрежимів.

Утретюгрупучинників,пов'язаних ізорганізацієюпобуту й умів життя, авторвключає: а) ресурсвільного години,необхідного длятренування йвідпочинку, б) сон,достатній длявідновлення наснаги в реалізації)правильнеорганізоване йзбалансованеживлення.

>Жмарьов Н.В.,завершуючиперелік й характеристикучинників, щовизначаютьзростанняспортивнихрезультатів увеслуванні,затверджує, що,крімперерахованихчинників, впроцесібагаторічноготренуванняіснує залежність від стажу зайняти спортом,рівня спортивного результату йвіку спортсмена.

>Дослідження вбільшостівипадківприводять доти, щоосновнимичинниками, щовизначають результат врізних видах спорту,єчинникифізичної,технічної йпсихологічноїпідготовленості [1, 4, 38].

>Далі мирозкриємоосновніособливостівпливучинників на спе-ціальнупідготовленістьлижників-гонщиків врічнійструктуріпідготовки.


1.2.2Чинники, щовпливають на спе-ціальнупідготовленістьлижників-гонщиків

>Особливостісучасноголижного спорту, дляякоговластивавиключновисоканапруженістьм’язовоїдіяльності,обумовлюєпошукчинників, щовизначаютьспортивний результат взалежності відрівнярозвиткуспеціальноївитривалості спортсмена.Вважаючи спе-ціальнувитривалість базою длядосягненнявисокихрезультатів улижномуспорті, мививчили рядлітературнихджерел по видах спортуциклічного характеру,пов'язаних ізвиявомвитривалості [7, 20-30, 35,37.46]. Заданимицихджерел,здатністьвиявлятивисокийрівеньспеціальноївитривалостівизначають багато котрічинники. Одними ізведучихчинниківєфізіологічні. В.С.Міщенко всвоїйроботі [35, 36] приводитисистематизаціюприватних йузагальненихфізіологічнихчинниківлімітуванняпрацездатностіспортсменів, щоспеціалізуються у видах спортуциклічного характеру. На його думку, вобмеженнімаксимальноїпрацездатності вдинамічнихнавантаженняхграють роль якфізіологічні, то йбіохімічнічинники самогом'яза -обмеженняїїздатностівикористатикисень, щодоставляється, субстратокислення йгліколізу, то й максимальназдатністьсистеми доставкикисня доенергетичнихутвореньпрацюючихм'язів,видаленняметаболітів йпідтримка теплового балансу.

Уумовахзмагальноїдіяльностіглобальне йлокальнелімітуванняпрацездатностітіснопов'язані.Мірапереважання того чиіншоговизначаєтьсяоб'ємомфункціонуючихм'язів йконкретнимиумовамизмагальноїдіяльності.Слідує,однак,враховувати, щоосновнізакономірності такого родувстановленіголовним чином длялімітуванняпрацездатності вмодельнихумовахвиконанняграничнихнавантажень.Механізмиобмеженняпродуктивностіведучих систем за весьперіодінтенсивності прирізнійтривалостізмагальноїдистанції вспортівивченіщенедостатньо. Дляконкретноїзмагальноїдистанції смердотіістотноспецифічні йвимагають укожному конкретномуразіспеціальногоаналізу.

>Розвитокпринципівуправлінняспортивнимтренуванням, котріможуть бутипозначені якбіологічні,єзначним резервомїїінтенсифікації,якийможе бутиреалізований внайближчомумайбутньому.

Дляаналізуведучихчинниківобмеженняспортивноїпрацездатності нарізнихзмагальнихдистанціяхважливовраховувати якмаксимальнутривалістьтакої роботи, то йїїсиловий компонент.Останнійнабуваєнаглядність,якщо йоговиражати увідсотках відмаксимальноїсили, котраможерозвиватися в одномуциклі руху.

ЗурахуваннямцихкласифікаційнихознакМіщенко В.С.систематизуєведучіфізіологічнічинникиобмеженняпрацездатності прирізнійорієнтовнійтривалості роботизмагального характеру.Ціданіподані в табл. 1.

>Деякідослідники для контрастногофізіологічногоаналізувиділяютьіншіпотужностінавантажень подіапазону їхніграничноїтривалості. Так,Кеул [58]виділяєтаківидинавантажень,розглядаючи їхнього яквидитренування:

1)тренування ізперіодаминавантаження менше за 30 з.Основнийфункціональнийефект такихнавантажень - сила йшвидкість, збільшеннякількостіміофіріл,активностіферментівАТФази йКФкінази;

2)тренування ізперіодаминавантаження 1-3хвил.Основнийфункціональнийефект -аеробназдатність й локальнам’язовавитривалість. Унижньомудіапазоніцієїгрупинавантаженьспостерігаєтьсявиразнепереважаннягліколізу йнакопиченнялактату. Унайбільшіймірівдається «>навантажити»гліколітичну систему при 4-5повтореннях межовогонавантаженнятривалістюблизько 1хвил. ізінтерваламивідпочинку 2-4хвил. Це одна ізнайбільшінтенсивних формтренування, Якапсихологічно переноситися якдужеважка.Деякідослідникипропонуютьзастосовуватиінтерваливідпочинку, щоскорочуються.

3)Тренування ізперіодаминавантаження,принаймні, 3-4хвил. ізвикористанням вроботі великогооб'ємум’язових груп -близько 2/3м’язовоїмаси.Умовноюверхньоюмежеютривалості такогонавантаженняє 8-10хвил.Їїосновнийфункціональнийефект - збільшенняаеробноїпотужності, щохарактеризуєтьсявеличиною МПК, йпотужносних характеристикцентральноїциркуляції,зовнішньогодихання,потужностігазотранспортнихфункцій разом йсистемибуферування,компенсаціїацідозу. У цьомувипадку,крім великогооб'ємум’язовоїмаси, вінтенсивнійроботінеобхіднийдосить великийсиловий компонентнавантаження.

4)Тренування ізперіодаминавантаження 1-3 р.Основнийфункціональнийефект -поліпшенняокислювальноїздатностім’язовихклітин,метаболічноїпродуктивностіорганізму.

>Є йіншіподіленнядіапазонівтривалостінавантаженьграничноїінтенсивності, котрізасновуються на їхньогофізіологічномуефекті, щовиразнорозрізнюється.

>Якщоспробуватиузагальнити вселімітуючипрацездатністьчинники, то можнавиділитичотириосновнихкомпонентиобмеженняспеціальноїпрацездатності спортсмена:

1)м’язовий (>локальний) компонент (>енергетичний,координаційнийпотенціалм'язів);

2)вегетативнийсистемний компонент (доставкакисню, субстратенергетичнихпроцесів йочищення відметаболітів й тепла;

3)метаболічнийорганізмений компонент (>енергетичніресурсиорганізму,теплоутворення);

4)регуляторний компонент (>регуляторнаінтеграція,оптимізаціяфізіологічноїреактивності).

Накожнійзмагальнійдистанціїзначення тихий чиіншихчинниківлімітуванняпрацездатностірізне.Деякічинники будуть матірнайбільшупитому ваги,інші жможуть бутималоістотними.

>Поглибленнярозумінняфізіологічнихчинниківлімітуванняпрацездатності,систематизація їхнього притій чиіншійдовжинізмагальноїдистанціїстворюєоснови длярегламентаціїзасобівтренування.Логікаміркувань при цьомуполягає до того, що весьтренувальний процес,принаймні, наетапіпідготовки, винен бутичіткоорієнтований тогодіапазонінтенсивностінавантажень,лімітуючичинники які в основномуспівпадають із такими назмагальнійдистанції.

>Такийпідхідпередбачаєцільовийпідбір спектразасобівтренування (потривалості йінтенсивностівідрізківдистанції) длярозвиткумеханізмів йрезервівподоланняведучихфункціональнихчинниківлімітування дляосновноїдистанціїзмагань.Якщорозглянутидинамікуфізіологічнихпроцесівпротягомнавантаження, щомоделюєзмагальніумови, то можнаоцінити рольрізнихчинників влімітуваннізагальноїробочоїпродуктивності наданійдистанції.

>Підбірзасобівтренуванняможездійснюватися наосновіописанихвище йсистематизованихзагальнихзакономірностей йчинниківобмеженняпрацездатності взалежності відтривалостінавантаженняграничноїінтенсивності. Зприведених в табл. 1даних видно, щотривалістьнавантаженьможе бутидіаметральнопротилежною помеханізмахлімітування їхніграничноїінтенсивності.Єтакож велика групанавантажень, в якірізницювизначаєміраприсутності тихий чиіншихлімітуючихчинників й їхньогоспіввідношення.

Длякожноїдистанціїспіввідношеннячинниківлімітування якщорізним.Нижче наводитисяперелік 20основнихчинниківлімітуванняпрацездатності.

1)механізмзбудження ЦНС -стійкість йпотужносні характеристики,

2)метаболічні характеристиким'язів, їхньогомаса та склад,

3)можливостігліколізу,обмеження,місткістьпотужністьформених системгліколізу,

4)ацидотичніявища, самеруйнувальнадіялактату,

5)потужністьциркуляторнихсистемнихчинників,міокарда йефективністьрозподілукрові,

6)пікове МПК,

7)потужністьдихальноїкомпенсаціїметаболічного ацидозу ймісткістьсистемибуферированняацидемії,

8)об'ємакумуляціїлактату вм'язах,

9)можливостіочищенняактивнихм'язів,розподілилактату увсьомуорганізмі,швидкість йогоутилізації,

10)окислювальнийпотенціалорганізму,

11)міраутилізаціїкисню впрацюючихм'язах й увсьомуорганізмі,

12)гіпоксичніявища,

13)стійкістьрегуляціїциркуляторнихреакцій йефективністьгазообміннихпроцесів,

14)виснаженнязапасівглікогену ворганізмі,

15)обмеженнятепловіддачі,гіперемія,

16)деградація йзниженняоб'ємукрові,їїреологічних характеристик,

17)зниження контролю ЦНС,

18)виснаженняресурсівводно-сольовогообміну,

19)зниженняефективностім’язового насмокчукрові,

20)активність ймісткістьферментних систем жировогообміну.

>Детальнийаналіз шкірного ізприведенихвищечинниківдозволяєвиділити 2-4ведучихчинникаобмеженнязмагальногонавантаження, щомаютьнайбільшезначення длявиявуспеціальноївитривалості влижних гонках нарізнихдистанціях. Так, надистанціях 5-15 кмведучимичинникамиє 5, 6, 14, атакі, як 9, 10, 11, 12 й 16 будутьдругорядними. Для болеедовгихдистанційспіввідношення будутьнаступними: 6, 11 й 13, 14, 17, 18, 19, 20відповідно.

>Співвідношеннявказанихчинників, їхнізначення длявиявіввитривалостіваріює взалежності відіндивідуальності спортсмена, йоговіку,етапупідготовки, атакождеякихінших причин. разом із тім,загальніпринциповізакономірностілімітуваннязалишаються всилі у всіхвипадках йможуть бутивикористані длявиборузасобівтренування, котріцілеспрямовановпливають нарозвитокздатностіподоланняведучихлімітуючихчинників.

>Викладенийматеріалілюструєможливостіпрограмуваннятренування поїїспрямованості набіологічнійоснові.Основоюможутьслужитичіткі,систематизованіуявлення проведучіфізіологічнічинникилімітуванняпрацездатності вумовахзмагальногонавантаження. На їхніосновіможе бутискладена стандартнапрограмаспіввідношеннязасобівтренування длякожноїзмагальноїдистанції.Вонакоректується ізурахуванняміндивідуальнихособливостейлімітуючихчинників,виявлених прифізіологічномутестуванні.

>Такийпогляд навибірзасобівтренування, їхньогоструктури, приводити донеобхідностівироблення новихвидівтренуючихвпливів,модифікаційрежиміввиконаннянавантажень,спрямованих напоглибленняспеціалізованого їхньоговпливу із точкизоруподоланнятієї чиіншоїсторонилімітації. Дляпоглибленняспеціалізованоговпливутренувальнихнавантажень наподолання шкірного ззначущихлімітуючихчинниківможуть бутирозробленіспеціальнінетрадиційнірежиминавантажень йіншихнаправленихвпливів.

1.2.3Чинники, щовпливають нарічну структурутренувальногопроцесулижників-гонщиківвисокоїкваліфікації

>Періодизаціятренування влижних гонкахзасновується назагальнихзакономірностяхрозвиткутренувальності йстановленняспортивноїформи. Уцей годину улижномуспортіприйнятанаступнаосновнаперіодизація:річний циклділиться втричіперіоди -підготовчий,змагальний йперехідний.

>Підготовчийперіодтренування посутієнайважливішим всучаснійсистеміпідготовкилижника. У цьомуперіодізакладаютьсяосновимайбутніхуспіхів назмагальномуетапі,виконується великийоб'ємнавантажень нарозвитокфізичнихякостей,удосконалюєтьсятехнікаспособівпересування налижах,поліпшуютьсявольовіякостілижника,вивчаєтьсятеоріялижного спорту.

>Підготовчийперіод втренуваннілижникамістить триетапи:

1-їетап -весняно-літній.Іноді йогоназиваютьетапомзагальноїпідготовки.Вінпродовжуєтьсяорієнтовно із 1травня по 31 июля.Головна завданнятренування за годину -придбання тапідвищеннярівнязагальноїфізичноїпідготовки.

2-їетап –літньо-осінній (>етаппопередньоїспеціальноїпідготовки) із 1серпня довипаданняснігу (постановки налижі).Головна завдання цогоетапу -створенняспеціального фундаменту длямайбутньогорозвиткуспеціальнихякостей впересуванні налижах.Крім того,удосконалюютьсяелементитехнікиспособівпересування налижах.Об'ємзасобівЗФП на цьомуетапіменшає, але йпідтримуєтьсядосягнутийрівеньрозвиткуосновнихфізичнихякостей.Об'ємтренувальногонавантаження вцімісяціпоступовопідвищується, збільшенняінтенсивностінавантаженнявідбуваєтьсяповільніше йдещовідстає відзростанняоб'єму.

3-йетап - зимовищ (>етапосновноїспеціальноїпідготовки),починається ізвипаданнямснігу (із моменту постановкилижників насніг),продовжується до початкуосновнихзмагань, йзакінчуєтьсязвичайно вкінцігрудня.Головна завдання, Якавирішується на цьомуетапіпідготовки -розвитокспеціальнихякостей,насампередвитривалості, атакожвдосконаленнятехнічноспособівпересування налижах,вдосконаленнятактичноїмайстерності йдосягнення докінцяетапуспортивноїформи. На цьомуетапілижникивиконують великийоб'єм впересуванні налижах.Пікхвиліоб'єму доводитися наполовинуетапу, колилижникизвертаютьувагу нарозвитокзагальноївитривалості.Інтенсивністьнавантаження за годинудещознижується.Надалі в зв'язку ззбільшеннямнавантаження нарозвитокшвидкісноївитривалостізагальнийоб'ємнавантаженнядещознижується (але йзалишаєтьсядоситьвисокий), але йзростаєінтенсивністьтренування. На цьомуетапі паралельнорозвиваються йіншіспеціальніякості -швидкість й сила, але йзасобамилижного спорту.

>Змагальнийперіод (із 1 января по 15 апреля)маєголовноюметоюдосягненнянайвищоїспортивноїформи йїїреалізацію. Нацей годину доводитися рядосновнихзмагань сезону, в якілижник виненпоказатинайвищірезультати.Основнізадачізмагальногоперіоду: подаліпідвищення йрозвитокспеціальнихфізичнихякостей,морально-вольовихякостей,технічної йтактичноїмайстерності,придбаннязмагальногодосвіду.Тренувальнімікроцикли й їхньогочергуваннябудуються ізурахуванням календарязмагань.Тренувальнімікроцикличергуються із передзмагальними тазмагальними.

Припобудовітренувального циклуоб'єм йінтенсивність, як правило,підвищуються.Змагальний цикл, щозакінчується стартом нарізнідистанції,передбачаєдеякезниження чистабілізаціюоб'єму взалежності відцілей й масштабузмагань.Інтенсивністьнавантаженнямаєтенденцію до збільшення.

У зв'язку ізучастю взмаганняхтренувальненавантаження, як пооб'єму, то й поінтенсивностізазнаєзначниххвилеподібнихзмін.Часом у календарномуплані немаєоднаковихінтервалівміжзмаганнями,крім того окремих стартах передлижником переносити завданняпоказатинайвищий результат, тому перед спортсменом вартоскладна завданняспланувати своюпідготовку так,щоб назагальномуфонівисокогорівняспортивноїформидобитисяїїнайвищогопідйомусаме вперіодосновнихзмагань.Крім того,міжвідповідальнимизмаганнямиважливо забезпечитивідновлення йдобитисяпотім новогопідйомуспортивноїформи.

>Такіхвилеподібнічергуванняпідйомів йдеякихспадів врозвиткуспортивноїформидаютьможливістьпоказувативисокірезультати на всіхвідповідальнихзмаганняхтривалогозимового сезону. Посуті, спортсмен винензнаходитися вспортивнійформі 3,5місяці.Цядоситьважка завданняможе бутивиконана лишеспільнимизусиллями спортсмена й тренера ізурахуваннямбезлічічинників, щовпливають наспортивний результат.

>Перехідний >періодтривалістю до одногомісяцямає наметівивести спортсменазі стануспортивноїформи йпідвести його до нового сезонувідновившимся йзберігшимдосягнутийрівеньрозвиткуфізичнихякостей. Уцейперіодосновнаувагазвертається напідтримкудосягнутогорівняЗФП йчастковоспеціальноїпідготовки.

>Такаперіодизаціязастосовується приплануваннітренуваннялижників-гонщиківрізноїкваліфікації.Терміниетапів, їхньоготривалість неєдогмою.Вониможутьмінятися подвпливомбагатьохчинників: 1)конкретнихзовнішніх умів, асаме -кліматичних умів,регіону, депроживає спортсмен й т.д.; 2)особливостіпідготовки спортсмена; 3)кількості йнапруженістьзмаганьданого сезону; 4)соціально-побутових умів; 5) поточного стануздоров'я спортсмена (>наявність травм йзахворювань).

>Специфікатренувальної тазмагальноїдіяльності улижників-гонщиківвисокоїкваліфікаціїнакладаєсвійвідбиток на структурурічного циклупідготовки, асаме,терміниетапів, їхньоготривалість,співвідношеннязасобівСФП йЗФП,кількістьзмагань, як в зимовищ, то й влітнійперіод (>змагання полижеролерам йЗФП).

1.3Силовіздібності йзадачі по їхньоговихованню

>тренувальнийлижниксиловий спорт

1.3.1 Характеристикисиловихякостей

>Силовіякості. >Основними формамисиловихвиявівє: абсолютна сила,швидкісна сила,силовавитривалість. Уіншійінтерпретації (В.М.Зациорський, 1965)запропонована й такаінтерпретаціясили:власне -силовіякості (статична сила),умови їхнівияву -статичний режим йповільнірухи;швидкісно-силовіякості: а)динамічна сила,умовиїївиявушвидкірухи, б)амортизаційна сила,умовиїївиявупоступовимирухами.

>Фізіологічні характеристикисиловихякостей.

Сила, щорозвиваєтьсям'язом,залежить від характерунервовихпроцесів, котрізабезпечуютьїїскорочення, атакож відкількостіскорочувальнихбілків, щознаходяться вм'язах.

Длярозвитку максимальногозусилля вроботі виннезалучатисянайбільше числорухливиходиницьм'язів.Збудження внервовійсистемі в цьомувипадку виннеохоплювативідповіднімотонейрони. Частотанервовихімпульсів, щопосилаютьсямотонейронами, винна бутидостатньою для забезпеченнянайбільшефективногоскороченням'язів.Фізіологічноюосновоюрозвиткусилиєнаступніпроцеси:скорочення поможливостібільшого числам’язовиходиниць,розслабленням'язів-антагоністів,попереднєрозтягненням'язів-сінергистів.

>Анатомічні характеристики.

>Максимальнісилові йшвидкісно-силовіякостіобумовлюютьсянаявністю вм'язах 90-95%білихм’язових волокон.Відомо, що напередпліччі й вгомілцічастішезустрічаютьсям'язи ізперистоюбудовою,тобтом’язове волокнопідходить досухожилля поддеякимкутом, ачимгостріше кутзміцненням’язового волокна (>коротше -м’язовечеревце), тімм'яз болеешвидкісний.

>Біохімічні характеристики.

>Можливостімаксимальнихсилових йшвидкісно-силовихякостей,визначаються запасами АТФ йкреатінфосфату, яківистачить на 8-10 секунд роботи.

>Біомеханічні характеристики.

>Власне-силові йшвидкісно-силовіякостіповиннізабезпечуватисявиборомробочихм’язових груп, щоберуть доля вформуваннііндивідуальноїспортивноїтехнікиданоївправи призбереженніпевнихпоказників йамплітудирухів.

>Психологічні характеристики.

Прирозвиткусиловихякостей смердотіповинніобумовлювативеликевольовезусилля приподоланнізовнішнього опору.

>Педагогічні характеристики.

>Вониповинні забезпечитисистематичність,доступність,послідовність йпропорційністьтренувальних зайняти.

>Методичні характеристики.

>Вониповиннівраховувативибірефективнихвправ,величининавантаження,умовивиконання, типсили.

>Використовуютьнаступніметоди врозвиткусили:повторний метод чи метод «довідказу»,максимальнихзусиль йдинамічнихзусиль.

При повторномуметодівикористовуютьвправи ізобтяженням від 30 до70% від максимуму,кількістьповторень 8-12,кількістьсерій 5-7,відпочинокміжсеріями 2-4хвилини.

Методмаксимальнихзусильвключає тригрупизасобів:

>перша -статичнівправи. Часвиконання 4-6 секунд,кількістьповторень 6-8,кількістьсерій до запланованих 4,відпочинок после шкірногонапруження 30-60 секунд.Кількістьм’язових груп 3-4;

друга група -вправи ззовнішнімобтяженням від 90 до 100% від максимуму.Кількістьповторень 1-3,кількістьсерій 5-6,відпочинокміжсеріями 4-8хвилин;

>третя група -електростимуляція. Часвиконання до 10 секунд,кількістьповторень 10,кількістьсерій 4-6,кількістьм’язових груп до 5.

Методдинамічнихзусиль.Варіантивиконання:

а)вправи ззовнішнімобтяженням від 30 до70% від максимуму.Швидкістьвиконання - максимальна,кількістьповторень від 5 до 25,кількістьсерій 3-7,відпочинокміжсеріями 2-4хвилини;

б)стрибковівправи ізмісця,многоскоки (3, 5, 10-їстрибкидовгі, 10-15 м) одну годину;

в) «>ударний»спосібвиконаннястрибковихвправ.Висотазістрибування 70-110 див длякваліфікованих й 50-60 див дляпочатківців.Кількістьповторень до 10,кількістьсерій 3-5;

р) «понадмаксимальний»спосібвиконаннястрибковихвправ.Висотазістрибування 2-3 м,кількістьповторень до 10,кількістьсерій 2-3,приземлення напісок,використовується лишевисококваліфікованими спортсменами.

>Педагогічнаоцінкасиловихякостей. Успортивнійпрактиціоцінюють:а)абсолютніпоказникисили (вагивижатої штанги рукою, руками,ногою, ногами;присідання ізвагою до максимуму;кистьова йстановадинамометрія); б)швидкісно-силовіякості (>стрибки ізмісцяпотрійним,п’ятірним,десятерним на результат;довгістрибки (10-15 м) одну годину;найменшакількістьстрибків напевномувідрізку;метання ізрізнихпочатковихположень); в)силовувитривалість (>кількістьповторень ізвагою від 55 до 85% від максимуму, годинуутриманняпози).

1.3.2Задачі, щовирішуються впроцесівихованнясиловихздібностей

>Задачі. >Загальна позначка увихованнісиловихздібностейоптимізуватирозвитокданихздібностейпротягом життя,створившиумови длянеобхідногопрогресування їхнього (особливо внайбільшсприятливівіковіперіоди) й дляможливогозбереженнядосягнутогорівня їхнірозвитку, як тоговимагаютьзакономірності нормальногофункціонуванняорганізму йповноцінноїжиттєдіяльності.

>Основнізадачі васпектіцієї метиполягають унаступному.

1.Забезпечитигармонічнеформування йподальшийрозвиток всіхм’язових групопорно-руховогоапарату шляхомвиборченаправленихвпливів нимиадекватнимисиловимивправами.

2.Забезпечити у межах базовогофізичноговиховання (>загальноїфізичноїпідготовки)різностороннійрозвитоксиловихздібностей (>власне-силових,швидкісно-силових,силовоївитривалості) вєдності ізосвоєннямосновнихжиттєвоважливих формрушійнихдій;гарантуватиможливовеликумірузбереженнядосягнутого наційосновірівнясиловоїдієздатності (базовогорівнярозвиткусиловихздібностей)протягом життя.

3.Збільшитиможливістьвисокихвиявівсиловихздібностей шляхомспеціалізованоговиховання їхнього у межахспортивної та (чи)професійно-прикладноїфізичноїпідготовки.

Прирішенніпершоїзадачітреба матір наувазі, щоприроднийрозвитокморфофункціональнихвластивостейрізнихм’язових груп вонтогенезівідбувається неодночасно й надоднаковіймірі.Вельмиістотнезначення при цьомумаютьоб'єм тазміст реальнорушійноїдіяльності, щоскладається вжитті. Уразіїїдефіциту йоднобічностівідмічаютьсязначнідиспропорції врозвиткурізнихм’язових груп,такожзагальнийнедостатнійрозвитокм’язовоїсистеми. Це негативнопозначається не так назовнішніх формахстатури йпоставі, але йголовне - нажиттєзабезпечуючихфункціяхорганізму йцілісномуефектіруховоїдіяльності.

>Навіть придужерозвинених окремих великихм’язовихгрупахдоситьефективновиконатиціліснуруховудію часто вже невдається,якщо вм’язовійсистемієслабкі ланки, -адже вонфункціонуєсаме як система.Звідсизрозумілаважливістьгармонізаціїрозвиткум’язовогоапарату впроцесіфізичноговиховання.

Друга завданняпередбачаєрозвитоксиловихздібностей всіхосновнихтипів, щовиявляються ужиттєвоважливих формахруховоїдіяльності.Доцільнаміра їхнірозвитку неодноразово йназавждизаданою,оскількивимоги доякіснихособливостейруховоїдіяльності йформиїївиявупротягом життялюдини незалишаютьсяпостійними. Усучаснихумовахповсякденноїжиттєдіяльностіпереважно непотрібнограничнихвиявівсиловихздібностей,якщо невважатиекстремальних умів.Було б,однак,невірнимвважати, що тім самимвзагалізнімаєтьсянеобхідністьвсебічногорозвиткуцихздібностей.

>Практично негаразд вжерідкоскладаютьсяситуації, при якіефектруховоїдіяльності багато вчомувизначаєтьсярівнем комплексногорозвиткувласнесилових йшвидкісно-силовихздібностей, атакожсиловоївитривалості.Відзагальногорівня їхнірозвитку вчималіймірізалежить й самаможливістьвдосконалення уруховійдіяльності.Необхіднийкожномубазовийрівень їхнірозвиткупередбачається увідповідних нормативипрограмобов'язкового курсуфізичноговихованнязагальноосвітньої школи йподальшоїзагальноїфізичноїпідготовки.

>Третя завданняспеціалізованевихованнясиловихздібностей переносити йвирішується увизначальнійзалежності відособистоїрухливоїобдарованості йспецифічнихвимог, щопред'являєтьсядіяльністю, котрає предметомпоглибленоїспеціалізації (>спортивної йпрофесійної).

Так, приспортивнійспеціалізації уважкійатлетиціпередбачається максимальноможливамірарозвитку всіхсиловихздібностей, приспеціалізації влегкоатлетичномуметанні молота чиштовхання ядра,швидкісно-силовихздібностей й так далі.Спортивнаспеціалізація ввипадках внайбільшіймірі,показує,наскількивеликіпотенціїлюдини в цьомувідношенні.Існує й рядвидівпрофесійноїдіяльності, щопред'являють вельмивисоківимоги досиловихздібностей (>чималачастинавидів продуктивногофізичного праці,деяківидипрофесійноїдіяльності,силові трюки вцирковому йестрадномумистецтві таін.).

>Розглянутізадачівирішуються вєдностіпротягомусьогобагаторічногопроцесуфізичноговиховання ізпослідовнимакцентуваннявпливу нарізністорони тачинникисиловихздібностейвідповідноособливостямперіодів їхньоговіковогорозвитку. Упочатковіперіоди

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація