Реферати українською » Физкультура и спорт » Підготовка велосіпедістів до індівідуальніх гонок на треку


Реферат Підготовка велосіпедістів до індівідуальніх гонок на треку

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Курсова робота

П>ідготовкавелосипедистів доіндивідуальних гонок на треку


>ЗМІСТ

 

>Введення

>Розділ 1. Структурафізичноїпрацездатностівелосипедистів.

1.1Етапибагаторічноїпідготовкивелосипедистів.

1.2Адаптаціяорганізмувелосипедистів дотренувальних йнавантаженнямзмагань.

1.3Чинники, щовизначають структуруфізичноїпрацездатності.

1.3.1Значеннярізнихчинників впідготовціспортсменів

1.3.2Чинники, щороблятьвплив на спе-ціальнупідготовленістьвелосипедистів

>Розділ 2.Методи й організаціядосліджень.

2.1Загальна характеристикаметодівдосліджень.

2.1.1Методитеоретичногоаналізу йузагальненнянауково-методичноїлітератури

2.1.2Методипедагогічнихдосліджень.

2.1.3Медико-біологічніметодидослідження.

2.1.4Методиматематичної статистики.

>Розділ 3.Власнідосліджень

3.1Підготовкавелосипедистів до гонок на треку

3.2Підготовкавелосипедистів впідготовчомуперіоді.

3.3Підготовка впередзмагальнийперіод

>Висновок.

>Виводи.

>Практичнірекомендації

Списоклітератури.


 

>перелікумовнихпозначень,скорочень йтермінів

>ЖЄЛ -життєваємкістьлегенів
>МСК -максимальнеспоживаннякисню
>ЧСС - частотасерцевихскорочень
ЦНС -центральнанервова система
>ЗМЄ -загальнаметаболічнаємкість
>АМЄ -аеробнаметаболічнаємкість
>АНАМЄ -анаеробнаметаболічнаємкість
>Вес.рост. показ. -весо-ростовойпоказник
АТ -артеріальнийтиск
>ІГСТ -індексГаргвардськогостеп-теста
КВ -коефіцієнтвитривалості
>Рівномірний - методтренуванняприпускаєрівномірневиконання роботи
>Інтервальний - методтренуванняприпускаєвиконаннясеріївправоднаковоютривалістю ізпостійноюінтенсивністю й суворорегламентованими паузамивідпочинку
>Змінний - методтренуванняприпускаєваріюванняінтенсивностітренувальногонавантаження
>Змагання - методтренуванняприпускаєспеціально-організовану діяльністьзмагання, котравиступає якоптимальнийспосібпідвищеннярезультативностітренувальногопроцесу

 


 

>ВВЕДЕННЯ

 

>Актуальністьдосліджень.Спортивнапідготовкавелосипедистівохоплюєдекількаперіодів їхнівіковогорозвитку,кожен із якімає своїособливості, щоєосновоюзмістутренувальногопроцесу,побудоваякогоздійснюєтьсявідповідно дозакономірностей спортивноговдосконаленнявіковогорозвитку тихий, щозаймаються. Унауковій йметодичнійлітературідостатньоповно представлена системаплануванняспортивноїпідготовки вбагаторічномуаспекті, згідноякої весь процесділиться наетапи: 1)початковоїпідготовки; 2)попередньоїбазовоїпідготовки; 3)спеціалізованоїбазовоїпідготовки; 4)максимальнійреалізаціїіндивідуальнихможливостей; 5)збереженнядосягнень.

Широкеосвітленняці запитанняотримали впідручниках,монографіях йдокторськихдисертаціях Л. П.Матвєєва, А.Д.Новікова,Л.С.Хоменкова, В.М.Дячкова, В.П.Пугача, Н.А.Фоміна, Ю.В.Верхошанського, В.В. Кузнєцова, В.М.Зациорського,B.C.Фарфеля,М.Я.Набатникової,Г.І.Зозулина, В.А. Друзя,І.П.Ратова, Д.Харре,Р.Е.Мотилянськой, О.Н. Макарова, В.М. Платонова, Ю.Д. Залізняка, В.А.Запорожанова, А.А.Гужаловського.

>Методичніаспекти проблемоптимізаціїбагаторічногоучбово-тренувальногопроцесу вспортівикладені в роботівС.М.Вайцеховського, У.Петровського,Г.М. Панова, Г.С.Туманяна, О.Г.Мартіросова,С.М.Дедковського йіншихавторів.

>Глибокідослідження основпобудови спортивноготренування вбагатьох видах спорту [4, 6, 7] показали, щотривалість,межі йзміствказанихетапівможутьваріювати впевнихмежахзалежно відіндивідуальнихможливостей йспецифіки виду спорту.

>Необхідністьрозглядузагальноїструктурипроцесубагаторічноготренуванняобумовлена тім, що безоптимізації йогопобудови наранніхетапах вся робота ізпідготовкивелосипедистіввищоїспортивноїкваліфікації назавершальнихетапах недаєочікуванихрезультатів.

>Аналіз стану велосипедного спорту в світівиявивтенденціюпостійногозростанняспортивнихрезультатів ймайстерностівелосипедистів.Неухильнезростанняспортивнихдосягненьсвідчить проприхованіфункціональніможливостіорганізмулюдини [22-26].Протеприхованірезервиорганізмуможутьвиявлятисялише врезультатінауковоїобґрунтованоїсистемипідготовкиспортсменів.Надаліспортивнідосягнення прямозалежать від того,наскількиефективно будутьвизначеніперспективнішляхивдосконалення спортивноготренування.Необхідноюумовоюефективногоуправлінняпідготовкоюспортсменівєвідповідністьпрограмтренувальнихдійфункціональнимможливостяморганізму [19-21].

Одним ізосновнихнапрямівпідвищенняефективностіпідготовкивелосипедистіввисокого класу, щоспеціалізуються в гонкахпереслідування,євдосконаленнясилових йшвидкіснихможливостейгонщиків,рівеньрозвитку які взначніймірі зумовлюєшвидкістьпроходженнядистанціїзмагання . При цьому,специфікоюпроявуданихякостей у велосипедномуспортієспіввідношеннясилових йшвидкісних характеристикпедалювання взмаганнях.Пошукшляхівефективноговикористання велосипедистамиповишенихпередавальнихспіввідношень взмаганняхтіснопов'язаний ізпитаннями розробкивідповіднихтренувальнихпрограмсиловоїнаправленості у межахрічного циклупідготовки. Це дозволитидосягати максимальногорівня силовогопотенціалуспортсменів до моменту їхньогоучасті вголовнихзмаганнях сезону.

Метадослідження >полягає впідвищенніефективностітренувальногопроцесу віндивідуальнійгонціпереслідування.

>Завдання роботи:

1.Вивчитидинамікузростаннярезультатів віндивідуальнійгонціпереслідування.

2.Охарактеризувати системупідготовкивелосипедистів доіндивідуальної гонкипереслідування.

3.Розробитимікроциклтренувань вперіодіпередзмагання длягонщиків тихий, щоспеціалізуються вгонціпереслідування.

>Об'єктомдосліджень бувпідготовкакваліфікованихвелосипедистів.

Предметомдосліджень >є методикапобудовипідготовкикваліфікованихвелосипедистів дляучасті віндивідуальнійгонці.

Длявирішенняпоставленихзавдань вроботівикористовувалисянаступні >методидосліджень:

1.Теоретичнийаналіз йузагальненнянауково-методичноїлітератури.

2.Педагогічнідослідження йексперименти.

3.Медико-біологічнідослідження.

4.Математичної статистики.

>Наукова новизнаотриманихрезультатів: >проаналізована методикапобудовитренувальногопроцесу наетапахбагаторічноїпідготовкивелосипедистів.

>Теоретичнезначення роботи >полягає врозкритті йконкретизаціїосновнихкомпонентів методикипобудовитренувальногопроцесупідготовкипередзмагання ізвикористаннямрізних методик.Матеріаликурсовоюдоповнюютьтеорію й методику спортивноготренуваннякваліфікованихвелосипедистів попитанняхплануваннябезпосередньоїпідготовки дозмагань.

>Практичнезначенняотриманихрезультатів >полягає вможливості широкоговикористаннязапропонованихрекомендацій приплануванніучбово-тренувальногопроцесу наетапіпідготовки доголовнихзмагань сезону ізучастю віндивідуальних гонках; уроботітренерів по велоспорту в ДЮСШ,школах-інтернатах спортивногопрофілю, школахвищоїспортивноїмайстерності,збірних командВузів,збірних командах областей й країни, припідготовціспортсменів “>інваспорта” йветеранів.

 


 

>РОЗДІЛ 1. СТРУКТУРАФІЗИЧНОЇПРАЦЕЗДАТНОСТІВЕЛОСИПЕДИСТІВ

1.1Етапибагаторічноїпідготовкивелосипедистів

>Періодизаціятренувальногопроцесу увелоспортіґрунтується назагальнихзакономірностяхрозвиткутренованості йстановленняспортивноїформи.

>Аналізлітературнихджерел основпобудови спортивноготренуваннякваліфікованихспортсменів вбагатьох видах спорту показавши, щоміжетапамибагаторічноїпідготовки немаєчітких між, їхньоготривалістьможе допевноїміриваріювати,залежно відіндивідуальнихможливостейспортсменів,структури йзмістутренувальногопроцесу (>табл.1.1)

 

>Таблиця 1.1

>Етапибагаторічноїпідготовки

>Параметрипідготовки >Етапипідготовки
>Початковою >Заздалегідьбазовою >Спеціалізованобазовою >Максимальнійреалізації >Збереженнядосягнень
>Річнийоб'єм роботи, часів 150-200 300-500 600-800 900-1400 1000-1200
>Загальнафізичнапідготовка % 80-90 70-80 50-60 30-40 10-20
>Спеціальнафізичнапідготовка % 10-20 20-30 40-50 60-70 80-90

>Плануваннятривалостіетапівслідпочинативиходячи із

>оптимальноївіковоїзони, вякій спортсменможе максимальнореалізувати своїіндивідуальніможливості.

Усередньомутривалість шкірногоетапускладає 2 – 2,5 року.

Неіснуєчіткихвідмінностей й вметодиціпідготовкивелосипедистів насуміжнихетапахбагаторічноїпідготовки.

>Етаппочатковоїпідготовки.

>Основними йогозавданнямиє:зміцненняздоров'я щозаймаються,різносторонняфізичнапідготовка,навчанняпосадці,техніціїзди навелосипеді йтехніціпедалювання.

>Підготовкавелосипедистів наетапіпочатковоїпідготовкибазується назагальнихпедагогічних принципах,тренувальний процес винен бутибезперервним йцілорічним.

>Найбільшзначнийпрогрес увибраномувиді спортуможливийлише наосновізагальногопідвищенняфункціональнихможливостейорганізму,різносторонньогорозвиткуфізичних йдуховнихздібностей. Наетапіпочатковоїпідготовкизагальна йдопоміжнафізичнапідготовка –це фундамент, наосновіякоговідбувається подалівдосконаленняюнихвелосипедистів.Їйприділяєтьсяосновнаувага –об'ємзагальної йдопоміжноїпідготовкискладає до 90 %, аспеціальною –всього 10 % (ПоліщукД.А.,1996р) [23-27].

У годинунабір вгрупипочатковоїпідготовки з велосипедного спорту, як правило, проводитися в партії 11 – 12 років.Річнийоб'єм роботи уюнихспортсменівзначноюміроюзалежить відтривалостіетапупочатковоїпідготовки, Яка, у своючергу,зв'язана із годиною качани зайняти спортом.Наприклад,якщодитинапочалазайматися велоспортом в партії 11 років, тотривалістьетапупочатковоїпідготовкискладатиме 2 року.

Удеякихвипадкахдіти із 9 – 10 роківпочинаютьвиявлятицікавість до велосипедного спорту.Тодіперіодпочатковоїпідготовки виненскласти 3– 4 року,об'єм роботипротягом Першого року невеликий -100 – 150 часів.Якщо жмайбутній велосипедистпочавзаняттявелосипедним спортом із 13 – 15 років, тотривалістьетапупочатковоїпідготовки частоскорочується до одного чинапівроки, аоб'єм роботи ізурахуваннямпопередніх зайняти вшколіможедосягтирівня йогоровесників 250 – 300 часів врік.

>Восени, послевідборупідлітків вгрупу, тренерзнайомить їхнього із основами виду спорту, вчитиїзді навелосипеді наспеціальнихмайданчиках чидоріжкахстадіону.Взимкуосновнаувагаприділяєтьсявправам ізіншихвидів спорту йнавчаннюїзди на велотренажері.Навесні йлітомїзда навелосипеді ззаняттями позагальнійфізичнійпідготовці.Заняттятривалістю 60 - 90хвилинорганічнопоєднуються із урокамифізкультури вшколі,носятьпереважноігровий характер йпроводяться 2 – 3 рази натиждень

>Підготовкавелосипедистів наданомуетапіхарактеризуєтьсявинятковоюрізноманітністюзасобів йметодів ізіншихвидівспорті йрухомихігор. Неслідплануватитренувальних зайняти ззначнимифізичниминавантаженнями, щоприпускаютьзастосуванняодноманітних,монотоннихнавантажень. На шкода, напрактиціцявимогаігнорується.Відсівши із груп йвтрататалановитихспортсменіввідбуваєтьсяіз-за неправильногопідбору йдозуваннявправ, їхніодноманітності,загальноїнизькоїемоційності зайняти. Наетапіпочатковоїпідготовкиособливуувагуприділяютьвдосконаленнютехнікируховихдій (>біг, ходьба налижах,навчаннярізнимспортивниміграм). Уцей годину у юного спортсменазакладається основа щоприпускаєоволодіння широким комплексомрізноманітнихруховихдій.

Урічномуциклі непотрібновиділятиетапівпідготовки.Взимкупереважнопроводятьзаняття без велосипеда,влітку -їзду навелосипедіпоєднують ззагальноюфізичноюпідготовкою.Змаганнязазвичай непланують (Філін В.П.1974р.) [34].

>Етаппопередньоїбазовоїпідготовки.

Разом ззавданнями, котрівирішувалися напершомуетапі, переносити нова –формуваннястійкогоінтересуюнихспортсменів доцілеспрямованоїбагаторічноїспортивноїпідготовки.Річнийоб'єм роботискладає 300 -500 часів.

На цьомуетапізагальна йдопоміжнапідготовка всуміможутьскласти 75%об'єму; збільшеннячасткиспеціальнепідготовчихвправ приводити дошвидкогозростаннярезультатів впідлітковомувіці,протенадалінеминуче негативнопозначаєтьсянеперспективності спортсмена.Спеціальнафізичнапідготовка виннаскладати 25%загальногооб'єму роботи.Технічневдосконаленнябудується нарізноманітномуматеріаліпереважно велосипедного спорту [20-22, 25, 27,33].

Так,велосипедистиосвоюютьвсілякінавикиїзди навелосипеді безуправліннякермом,їзді "наколесі",їзді вгрупі,їзді на велотренажері беззорового контролю,фігурнійїзді,їзді поснігу,подоланнякрутихспусків йпідйомів,проходженняповоротів,віражів,розворотів,різнихспособів старту йфінішування,подоланняприродних йштучнихперешкод,зміни впарних гонках йін. Урезультаті роботи на цьому йподальшомуетапібагаторічноїпідготовкиюний спортсменвинендосить доброосвоїтитехнікубільшостізагальнопідготовчих йспеціальнихруховихдій.

>Підвищенняфункціональнихможливостей системорганізму наданомуетапі носитирізносторонній характер йпланується ізобліком йвідповідно доособливостей природногорозвиткуруховихздібностей.Основнуувагузвертають нарозвитокшвидкості. Привисокомутемпі приростуфізичнихздібностей неслідзастосовувативправи ізвисокоюінтенсивністю упоєднанні ізнетривалими паузамивідпочинку, непрагнути частобрати доля ввідповідальнихзмаганнях,недоцільноплануватитренувальнізаняття із великиминавантаженнями йін. Наетапіпопередньоїбазовоїпідготовки,якийзазвичайохоплюєвіковийдіапазон 14 – 16 років,слідвраховуватируховіздібності упідлітківрізноговіку йпов'язану ізцимнеобхідністьрізносторонньоїпідготовки [3, 5, 24].

>Змістпідготовки наданомуетапіпоступовоспеціалізуєтьсявідповідновимогамвибраного виду спорту.Спостерігаєтьсяпоступове збільшеннязагальногооб'єму йінтенсивності роботи, особливо докінцяетапу. Структурарічного циклувключаєтривалийпідготовчийперіод йнетривалий,всього іздекількох гонок,змагання.

>Етапспеціалізованоїбазовоїпідготовки

>Завданняметапуспеціалізованоїбазовоїпідготовкиєстворенняпередумов длявиключнонапруженоготренування наподальшомуетапі – етапімаксимальноїреалізаціїіндивідуальнихможливостей.Підготовкастає болееспеціалізованою.Річнийоб'єм роботи наетапіспеціалізованоїбазовоїпідготовкизростає до 600 – 800 часів,загальнафізичнапідготовка (>ОФП)складає 20 %,допоміжна – 30 %, аспеціальнафізичнапідготовка – 50%всьогооб'єму роботи. На цьомуетапіуточнюєтьсямайбутняспортивнаспеціалізація [20, 21, 24].

>Вирішуючи завданняпідвищенняфункціональногопотенціалуорганізму велосипедиста, нерекомендуєтьсявикористовувативеликоїоб'ємної роботи, Якаблизька характером дозмагання.Бажанозастосовуватирізнізасоби, невіддаючипереваги таким, щогостровпливає. Наданомуетапі ужепроводятьспеціалізованізаняття длявдосконаленняспеціальноївитривалості.Протенайбільшнапруженінавантаженняспеціальноїспрямованостіслідплануватилише наетапімаксимальноїреалізаціїіндивідуальнихможливостей.

Припідготовцівелосипедистів дозмагань вслідвиконуватизначніоб'єми роботи,направленої нарозвитокзагальноївитривалості.Спортсменидостатньо легкосправляються ізроботоюаеробного характеру й їмтренери частоплануютьвеликіоб'єми роботисаметакоїспрямованості.Об'єм роботи на цьомуетапі убагатьохвелосипедистівдосягає 70 – 80 %об'єму,виконуваного спортсменамивисокого класу наетапмаксимальноїреалізаціїіндивідуальнихможливостей,щоб,незалежно відмайбутньоїспеціалізації,створитиспортсменовімогутнюаеробну базу.Передбачається, щонадалівінзможеуспішніше заіншихвиконувативеликіоб'ємиспеціальної роботи [3, 7, 9, 11].

>Протецевиправданолише в тихийвипадках,якщо спортсменмаєсхильність додосягненьвисокихсередніх чидовгихдистанціях,оскількизміст роботивідповідає посвоїйспрямованостіпрофільнимякостям, щообумовлюютьуспіхи нарізнихдистанціях. Длямайбутніх жспринтерівподібнабазовапідготовкашкідлива, вонастаєнепереборнимгальмом взростанні їхнімайстерності. Уосновіданогоявищаперш на лежатизміни вструктурім'язовоїтканини Якаперебудовується до роботи навитривалість, йїїздібності допроявушвидкіснихякостейпригноблюються. Томуплануватифункціональнупідготовку наетапі, щохарактеризуєтьсявисокимтренувальниминавантаженнями,слідуєдиференційовано ізурахуванняммайбутньоїспеціалізації спортсмена.

>Етапмаксимальноїреалізаціїіндивідуальнихможливостей.

>Побудовутренувальногопроцесуприпускаєдосягнення максимальноможливихрезультатів в номерахпрограми,вибраних якспеціалізація. Уцей годинуістотнозбільшуєтьсячастказасобівспеціальноїпідготовки взагальномуоб'ємітренувальної роботи.

>Головне заподіяння цогоетапу –досягненнянайвищихрезультатів –диктуєнеобхідність максимальноговикористаннянайбільшсильнихтренувальнихдій,здатнихвикликатиінтенсивнепротіканняадаптаційнихпроцесів.Сумарнівеличиниоб'ємуінтенсивностітренувальної роботизростають домаксимальнихзначень, широковикористовуютьсязаняття із великиминавантаженнями,збільшуєтьсякількість зайняти втижневихмікроциклах.

>Загальнийоб'єм роботи зарікскладає 900 – 1400 часів,частказагальноїфізичноїпідготовкизменшується до 15 %,такий жоб'єм йдопоміжноїпідготовки, аспеціальнафізичназростає до70% [20-23].

>Спостерігаєтьсяпрагнення дозастосуваннямаксимальнихпараметрівтренувальних йзмаганьнавантажень, котрі заокремимипоказникамидосяглиграничнихзначень (табл. 1.2).

>Слідпам'ятати, що саме пособізастосуваннямаксимальнихтренувальнихнавантажень,широкої практикизмагання,жорсткихрежимів роботи,гострогоспарингу,використаннятренажерів,засобіввідновлення,застосуванняполегшень чиутруднень (змінузовнішньогосередовища,лідирування,дихання череззбільшениймертвийпростір,використання середньогір'я,побудовитренувальногопроцесу бездніввідпочинку,застосуваннястрибкоподібного збільшеннянавантажень вроці,декількох великихнавантаженьпротягом дня йін.) -всього того, щохарактеризуєпідготовкуспортсменіввисокого класу наетапімаксимальноїреалізаціїіндивідуальнихможливостей,автоматичноще незабезпечуєрішенняосновноїзадачі [19].

 

>Таблиця 1.2.

>Параметритренувальної роботивелосипедистіввисокого класу наетапімаксимальноїреалізаціїіндивідуальнихможливостей.

>Параметри >Мікроцикл Зарік
>Об'єм роботи, часів 30-50 1300-1500
>Об'єм роботи, км. 800-900 28000-35000
>Кількістьднів зайняти 6-7 310-330
>Кількістьтренувань 12-20 600-650
>Кількістьзмагань 20 100-120

>Ефективність роботизалежить від того,наскільки тренерзумієсумістити вчасіперіодвикористаннямогутніхзасобівтренувальнихдій ізперіодоммаксимальноїсхильностіорганізму спортсмена додосягненнянайвищихрезультатів. До цогоперіодуорганізм спортсмена винен бутипідготовлений, із одного боці,природнимрозвитком, а ізіншої –направленимперетвореннями,обумовленимибагаторічноюпідготовкою. Припоєднанніцих умівмаксимальніспортивнідосягненнястаютьреальністю,якщо цогозробити невдалося, то спортсмендемонструєрезультатинижче за тихий, котрівінміг біпоказати.

>Вивченнядосвідупідготовки йвиступівпровіднихвелосипедистів світудозволяєвиявитинайбільшхарактернітенденціїсходження до вершинмайстерностізалежно відвимогконкретноїспортивноїдисципліни,об'єму роботирізноїспрямованості,динамікитренувальних йзмаганьнавантажень йін.Вивченняцихтенденцій дозволитивизначитинайбільшефективнутривалістьтренування наетапімаксимальноїреалізаціїіндивідуальнихможливостей,встановитидоцільнудинамікутренувальних йзмаганьнавантажень,співвідношення роботирізноїспрямованості.

>Етапзбереженнядосягнень.

>Зміст роботи й характерзавдань цогоетапу маловідрізняються відпопередньогоетапу. Тутставляться тих жцілі,протенеминучевиснаженняфункціональнихресурсіворганізму,зниження йогоадаптаційнихможливостей,пов'язані уже ізвіковимиінволюційнимипроцесами, атакож ізбагаторічноюдієювисокихфізичнихнавантажень,обумовлюютьнеобхідністьвираженогоіндивідуальногопідходу.Цьомусприяєнакопиченийдосвідпідготовки,якийдозволяєвизначитинайбільшдоцільні конкретноїіндивідаспособивизначеннянавантаження,найбільшефективнізасоби йметоди,тобторозкритиіндивідуальніособливості. Таким чиномвдається підгримуватирівеньспортивнихдосягнень.

Наетапізбереженнядосягнень незавждивиправданопідвищеннянавантажень,важкоутримувати йрівеньнавантажень наранішедоступних величинах. Томуспортсменипрагнутьутриматидосягнутийрівеньпідготовленості зарахунокрозширення не скількифункціональнихможливостей, стількивдосконаленнямайстерності,усуненняприватнихнедоліківпідготовленості приколишньому чинавітьменшомуоб'ємі роботи.Скорочується йчастказагальноїфізичної йдопоміжноїпідготовки, ачасткаспеціальної роботизростає до 80 % [20-22].

>Найбільшважкоюпроблемоюєпідвищеннямотиваціїспортивноїдіяльності успортсменів,результати які уже непроявляютьтенденції доподальшогозростання.Спонукальним мотивом дляпродовженнятренування вжорстких режимах ззастосуваннямфізичноїнапругиможеслужитивизнаннясуспільної ціностівисокого спортивного результату.

Наданомуетапі, якніколираніше,виявляєтьсяпрагнення довикористання тихийзасобів йметодів, котрі черезякісьобставинизастосовувалисянедостатньо чивзагалі незастосовувалисяКолишнімиваріантамирозподілу роботи не лише невдаєтьсябитисяпрогресу, але йнавітьважкоутримати результат, томувикористовуєтьсязначна варіативністьвеличинитренувальнихнавантажень: натлізменшеннязагальногооб'єму роботи (1000 – 1200 часів урік)міняються ">ударні"заняття,,малих чисередніхциклинавантажень.Цічинникиможутьвиявитисяефективними наетапізбереженнядосягнень [21].

>Слідзазначити, що багатофахівціветапмаксимальноїреалізаціїіндивідуальнихможливостей йетапзбереженнядосягненьоб'єднують йрозглядають якетаппідготовки довищихдосягнень. (Платонов У.Н.1997) [20].

 

1.2Адаптаціяорганізмувелосипедистів дотренувальних йзмаганнямнавантажень

>Спортивнізмаганняєкульмінацієютренувальногопроцесу,оскільки у якихвиявляютьсяінтегрованірезультати спортивноготренування, й смердотідаютьможливістьоб'єктивнооцінюватиїїефективність.Змаганнямаютьвиключноважливе,значення дляспортсменіврізноговіку. Безучасті у яких немає спорту, немаєвиховання спортсмена.

Доля взмаганняхвикористовуються якдієвийзасіб длястимулюванняадаптаційнихреакційорганізму спортсмена.Змаганняєактивноючастиноюінтегральноїпідготовки,об'єднуючої усівидипідготовки (>фізичну,технічну,психологічну,тактичну) до системи,направлену надосягненнявисокихспортивнихрезультатів.Тільки впроцесізмаганьспортсмениможутьдосягтирівняграничноїфункціональноїнапругиорганізму йвиконатитакенавантаження, якунепосильне втренувальнихзаняттях.

>Змаганняєважливоюскладовоючастиноюспортивноїпідготовкиспортсменів,сприяютьвирішеннюнаступнихзавдань:

-пропаганді йпопуляризації спорту;

- прищеплюванняінтересу до зайняти спортом;

-вдосконаленнюфункційорганізму;

-зміцненнюздоров'я;

-розвиткужиттєвоважливихфізичних йморально-вольовихякостей;

-зростаннюдосягненьспортсменів.

>Аналізлітературнихджерел показавши [12, 19, 21, 22, 32 йін.], щоважкафізичнапраця,посиленаекстремальнимикліматичнимиумовами, нездатнавикликати ворганізмілюдини такихадаптаційнихперебудов, котріспостерігаються увисококваліфікованихспортсменів. Цестосуєтьсянавітьбагатогодинноїщоденної роботилісорубів втропіках,сільськогосподарськихробочих нависоті3000-4000м надрівнем моря,шерков вГімалаях, рикші вкраїнахАзії.Ніхто ізосіб із таким характеромпрофесійноїдіяльності поособливостяхадаптаційнихперебудовсерцево-судинної йдихальної систем неможепорівнятися ізбігунами надовгідистанції,велогонщиками-шосейниками,лижниками-гонщиками й спортсменами, щоспеціалізуються вінших видах спорту,пов'язаних ізпроявомвитривалості (>Hollmann,Hettinger, 1980).

>Дослідженнянауково-методичноїлітератури [1, 3, 24, 34 йін.]свідчать про ті, щодосягшивисокогорівняспортивноїформи, успортсменіввиявляютьсямаксимальнірівнітіснотивнутрішніхміжкомпонентнихкореляційнихзв'язків, а послезавершенняперіодузмаганняцізв'язкидужешвидкорозпадаються дорівнівнижче, ніж впідготовчомуперіоді. Томугостровстає проблемапідтримкиміжсистемнихспеціалізованих для велоспортузв'язківвпродовж вельмитривалогопідготовчогоперіоду.

>Враховуючи ж багатоваріантністьшляхівдосягненнявисокого спортивного результату,найбільшвиправданимє акцент нарозвитокзагальних характеристикфункціональнихможливостейорганізму, котрі лежати восновікомпонентівструктуридіяльностізмагання.

>Виявлено [18], що недивлячись навиключновисокіаеробніздібностіспортсменів, щотренуються навитривалість,великезначення длядосягненнявисокихспортивнихрезультатівмають:здатністьтривалий годинуутримуватимаксимальнеспоживаннякиснюефективноїтехнікипедалювання, що зумовлюютьекономізуєенерговитрат, щохарактерний длядіяльностізмагання.

У своючергу,щорокуможевключати від одного дотрьох,чотири йсамостійнішихмакроциклів,кожен із якізавершуєтьсявідповідальнимизмаганнями,вимагаєспеціальноїпідготовки перед тим й, природно, нового,збільшеного (повідношенню допопередніхзмагань)рівняадаптації (Платонов, 1988) [20-22].

>Тривалеутриманнявисокогорівняадаптаційнихреакцій всучасномуспортіхарактерний длязавершуючогоетапубагаторічноїпідготовки,пов'язаного ззбереженнямдосягнень на максимально доступномурівні, ймає своюскладнуспецифіку.Високийрівеньпристосуванняфункціональних системорганізму увідповідь натривалі,інтенсивні йрізноманітніподразникиможе бутизбереженийлише занаявностінапруженихпідтримуючихнавантажень. І тутвиникає проблемапошукутакоїсистеминавантажень, Яказабезпечила бпідтримкудосягнутогорівняадаптації йодночасно невикликала бвиснаження йзношування структурорганізму,відповідальних заадаптацію.Генетичніособливостіконкретнихіндивідуумів далеко ще незавждидозволяютьвирішитицю завданнялише шляхомутриманнядосягнутогорівняадаптації.Виникаєскладна проблемапошукуметодичнихрішень, котрі дозволили бзберегтивисокийкінцевий результат призгасанні окремихкомпонентівадаптації зарахунокрезервів, щозбереглися, увдосконаленніінших (>Platonov, 1992, 1995) [20].

На думкуВ.С.Міщенко [14] йд.р. спортсмен неможепротягомтривалогоперіоду підгримуватиоднакововисокіспортивнірезультати.Спостерігаютьсяперіодипідвищення й спадурезультатів.Відповідно до цого впроцесітренуваннявиділяються трифази:

1 – фазаадаптації (>зростанняможливостей спортсмена);

>2–фазаадаптованості –найвищоїспортивноїпрацездатності йїїпідтримки;

3 – фазадеадаптації –поступовоївтратипрацездатності.

Приадаптаціїорганізму дотренувальних йзмаганнямнавантаженьможливіреакції двохвидів: 1)якщонавантаження будутьдужевеликі йпродовжуватисядовго,відбудетьсявиснаженняорганізму; 2)якщонавантаження неперевищуютьпристосовнірезервиорганізму,відбуваєтьсямобілізація йперерозподіленергетичних йструктурнихресурсіворганізму,активізуютьсяпроцесиспецифічноїадаптації й так далі

Уумовахфізичнихнавантажень,характерних длятренувальної йзмаганнядіяльності, усірезерви невикористовуються (Мозжухін, 1982;Давіденко, 1984).Необхідновідзначити, що вумовах,найбільшхарактерних дляголовнихзмагань (>Олімпійськіігри,ЧемпіонатиСвіту йЄвропи йд.р.), котрівідрізняютьсявиключнонапруженоюконкуренцією,несприятливимипогоднимиумовами, щозмінюютьсяіноді,інтенсивнимпсихологічнимнавантаженням,спортсменивисокого класу частоздатнімобілізуватифункціональнірезерви, щознаходяться далеко замежеюуявлень проможливостіорганізмупротистоятитривалійроботі вумовахпрогресуючогостомлення,виявлених вумовахтренування йучасті вдругоряднихзмаганнях (Платонов, 1988) [20].

>Питання промеханізміндивідуальної (>фенотипичной)адаптаціїполягає до того,яким чиномпотенційні,генетичнодетермінованіможливостіорганізму увідповідь навимогисередовищаперетворяться вреальніможливості.

>Збільшенівимогинавколишньогосередовища порівняношвидкоприводять доутворення систем, котрізабезпечують болееменшадекватнуадаптаційнуреакціюорганізму нановіподразники.Проте дляформуваннядосконалоїадаптації саме пособівиникненнятакоїфункціональноїсистемивиявляєтьсянедостатнім.Необхідно,щоб вклітках,тканинах й органах,створюючихтаку систему,виникалиструктурнізміни, щопідвищуютьїїпотужність йвзаємодіюміжрізнимискладовими (Булатова, Платонов, 1996) [21].

>Дієвийрозвитокдовготривалоїадаптаціїпов'язаний ізсистематичнимзастосуваннямнавантажень, щопред'являютьвисоківимоги досистеми, щоадаптується.Інтенсивністьрозвиткудовготривалихадаптаційнихреакційвизначається величиноюодноразовихнавантажень,частотою їхньогозастосування йзагальноютривалістютренування.Найефективнішедовготривалаадаптаціярозвивається при частомувикористанні великих йзначнихнавантажень, щопред'являютьвисоківимоги дофункціональних системорганізму.Структурні йфункціональнізміни всерцевомум'язі (>їїгіпертрофія, збільшенняпотужностікальцієвого насоса волокон,багатихсаркоплазмою, котрівідносяться допровідноїсистемисерця,підвищенняконцентраціїгемоглобіну йактивностіферментів,відповідальних за транспортсубстратів домітохондрій, збільшеннякількостікоронарнихкапілярів ймасимітохондрій йд.р.),єосновою дляпідвищенняможливостейсерця йтерміновоїмобілізації, збільшенняшвидкості йамплітуди йогоскорочення,швидкості йглибинидіастоли,стійкості достомлення (>Astrand,Rodahl, 1986;Hartley, 1992) [22].

>Такий характердовготривалоїадаптаціївідноситься не дуже досерця, азакономірновиявляється нарівнім'язовоїтканини,органівнервової йендокринноїрегуляції йін.Наприклад, нарівнінервовоїрегуляціїадаптаціїфункціональнійсистеміпов'язана ізгіпертрофієюмотонейронів йпідвищенням у якихактивностідихальнихферментів; нарівнім'язовоїтканинизбільшуєтьсяємкістьмережікапілярів,зростаєкількістьмітохондрій вм'язах.Збільшеннякількостімітохондрій вм'язовійтканині разом ззростаннямаеробноїпотужностісприяєзростаннюздатностім'язівутилізувати, щообмежуєнакопиченнялактату,забезпечуємобілізацію йвикористанняжирних кислот, а й урезультатісприяєінтенсивнішому йтривалішомувиконанню роботи (>Мєєрсон, 1981, 1986) [14].

>Процесформуванняефективноїдовготривалоїадаптаціїнейрогуморальноїсистемиорганізмупов'язаний ззбільшеннямпоказниківїїпотужності йекономічності.Підвищенняпотужності впершучергуобумовлюєтьсярозвиткомгіпертрофіїмозкового кулінадниркових йзбільшенням у якихзапасівкатехоламінів,гіпертрофією корунадниркових,зокремаїїпучковоїзони, щосупроводжуєтьсязмінамиультраструктурикортикоцитів, щоприводять допідвищенняздатностісинтезуватикортикостероїди.Збільшеннязапасівкатехоламінів приводити до їхньогобільшоїмобілізації прикороткочаснихнавантаженняхвибухового характеру,попереджає їхнівиснаження притривалихнавантаженнях.Збільшенняздатності корунаднирковихсинтезуватикортикостероїдизабезпечує їхнівисокийрівень вкрові притривалихнавантаженнях й тім самимпідвищуєпрацездатністьспортсменів (>Горохов,1970;Віру йд.р., 1993) [5, 6].

>Збільшенняекономічності нейрогуморальноїсистемивиявляється взначноменшомувивільненнікатехоламінів увідповідь настандартнінавантаження.Наприклад, ужетритижневетренування навитривалістьпризводить додостовірногозниженняконцентраціїкатехоламінів вкрові привиконанні стандартногонавантаження впорівнянні ізпочатковимиданими, а послевосьмитижневоготренування збільшеннякатехоламінів неспостерігалосявзагалі (>Winder etal.,1973).

>Підвищенняфункціональнихможливостейнадниркових багато вчомувизначаєефективністьенергозабезпеченням'язової роботи.Катехоламіниактивізуютьключовіферментиглікогенолізу йгліколізу й, якнаслідок, самціпроцеси вскелетнихм'язах,серце йпечінкизбільшуютьвихід в притулок ізпечінкиглюкози йїї транспорт вкліткиміокарду йм'язів (>Віру, 1984; Пшеннікова, 1986) [6].

>Прирістекономічностідіяльностінейрогуморальноїсистеми притренованостіпов'язують ізпідвищеннямадренореактивностітканин (>Askew et al., 1975) йвдосконаленняммеханізмусаморегуляціїорганів,функціональноїсистеми,відповідальної заадаптацію (>Пшеникова, 1986).

Та, щоекономізуєадаптованогоорганізму впорівнянні ізнеадаптованимвиявляється:

Устаніспокою – взменшенніЧСС із 65-75 до 30-50 в1мин,частотидихання – із 16-20 до 6-10циклів в1мин,зниженніхвилинногооб'ємудихання на 10-12%,зменшенніспоживаннякисню на 20%;

При стандартномунавантаженні – взниженніспоживаннякисню вміокарді в 1,5-2 рази (>Heiss et al., 1975),значноменшомузбільшенніЧСС йчастотидихання, в 2-2,5 разуменшомупідвищеннірівнялактату вкрові,меншвираженійреакціїсимпато-адреналовоїсистеми йвідповідноменшомупідвищеннірівнякатехоламінів вкрові (Пшеннікова, 1986).

>Раціональнопобудованийтренувальний процес приводити дорізкогозростанняфункціональнихможливостейорганів й системорганізму зарахуноквдосконаленнявсього комплексумеханізмів,відповідальних заадаптацію.Застосуваннянадмірнихнавантажень, щоперевищуютьіндивідуальніадаптаційніможливості спортсмена,вимагаютьнадмірноїмобілізаціїструктурних йфункціональнихресурсіворганів й системорганізму,кінецькінцем приводити допереадаптації, щовиявляється увиснаженні йзношуванніфункціональних систем, що несутьосновненавантаження.Припиненнятренування чивикористаннянизькихнавантажень, нездатних забезпечитипідтримкудосягнутогорівняпристосовнихзмін, приводити додеадаптації –процесу,зворотномуадаптації.

>Надмірнінавантаженняпевноїспрямованості танути всобідвінебезпеки:

-можливістьфункціональноговиснаженнясистеми,домінуючої вадаптаційнійреакції;

-зниження структурного йвідповіднофункціонального резервуінших систем, котрібезпосередньо неберуть доля вадаптаційнійреакції (>Мєєрсон, 1986,Platonov, 1992) [22].

>Попередитицінегативніявища можнараціональнимплануваннямнавантажень вмікро- ймезоциклах, акрупнішихструктурнихутворенняхтренувальногопроцесу.

>Деадаптаціяєвиразомчудовійздатностіорганізмуусуватиневживаніструктури,завдякичомуможливевикористанняструктурнихресурсів, щовивільняються, вінших системахорганізму й, таким чином,перехід подвпливомзовнішньогосередовища відоднієїадаптації доіншої (>Мєєрсон, 1986).

>Процесдеадаптаціїпротікаєдужеінтенсивно приповномуприпиненнітренування. На тому годинупродовження зайнятинавітьприрізкоюпониженомуоб'ємі (25-30%)здатнезберегтиранішедосягнутийтренувальнийефектпротягомдостатньоготривалого години – не менше2-3мес. (>Wilmore,Costill, 1994).

>Дослідженняпоказують, щорівеньадаптації,придбаний врезультатіп'ятирічнихтренувань навитривалість,може бутивтраченийпротягом 6-8тижнівперіоду (>Costil et al., 1985;Wilmore,Costill, 1994).Вже в Першітижні послеприпиненнятренуваннянаголошуютьсяяскраві проявидеадаптаціїфункціональноїсистеми, щовизначаєрівеньвитривалості:протягомперших 6-24дні на 14-25%зменшуєтьсякількістьфункціонуючихкапілярів,розташованихнавколом'язового волокна (>Saltin,Rowell,1980;Klausen et al., 1981); последванадцятиденногопасивноговідпочинку на 11%знижуютьсяпоказники максимальногосерцевоговикиду, на майже 7% - максимальногоспоживаннякисню (>Coyle et al., 1983).

Уприхованомувиглядіадаптаційніреакціїзберігаютьсятривалий годину йслужатьосновою дляшвидшоговідновленнявтраченогорівняадаптації привідновленнятренування послетривалогоперервою впорівнянні із годиною,витраченим напервиннеформуванняадаптації (Пшеннікова, 1986).Наприклад,гіпертрофіям'язовоїтканини, щоєнаслідком силовоготренування,зникає в 2-3 разиповільніше, ніжвиникає (>Goldspink, 1974; DeVries,Housh, 1994).Важливовраховувати й ті, щочимшвидшеформуєтьсяадаптація, тімскладнішеутримуватидосягнутийрівень й тімшвидше вонвтрачається послетренування.

>Цязакономірністьвиявляється прирозглядіефективності методикрозвиткурізнихфізичнихякостей йфункціональнихможливостей системорганізму, атакожпідготовленості спортсмена вцілому йможе бутипов'язана ізрізнимиелементамиструктуритренувальногопроцесу –етапамибагаторічноїпідготовки,макроциклам,періодам йд.р.Фактами,підтверджуючимицюзакономірністьстосовнобагаторічноїпідготовкиєбезлічвипадків, колистрибкоподібнийприрістнавантаження (у 2-3 разипротягом року),реалізований спортсменамивищого класу,дозволивїм вкороткітермінидосягтивиключновисокихадаптаційнихперебудов,показативидатнірезультати внайбільшихзмаганнях йодночасно недозволивутриматипридбанийрівеньадаптаціїтривалий годину,різкоскоротивперіод їхньоговиступу нарівнівищихдосягнень. Утеж годину успортсменів, котрірівномірновпродовжбагатьох роківпідвищувалинавантаження,наголошувалосяпланомірнезростанняфункціональнихможливостей. Надосягненнярівняадаптації,необхідної дляуспішноїдіяльностізмагання внайбільшихзмаганнях,їмвимагалосязначно понад години.Протесамеціспортсменивиявилисяздатнимивиступати нарівнівищихдосягненьтривалий годину (>Platonov, 1992)[20].

>Слідпам'ятати, щопідтримкаструктурних основадаптації шляхомпомірнихфізичнихнавантажень,чимбагатократнеповторенняциклів «>деадаптація-реадаптація».Багатократнаактиваціябіосинтезу,необхідна длябагатократноговідновленнявтраченогорівняадаптації,може привести досвоєрідного локальногозношуванняорганів, щовходять до системи,відповідальну заадаптацію (>Мєєрсон, 1986).

>Протезначночастішезустрічаєтьсяіншакрайність:продовженнятривалого йнапруженоготренування придосягненні спортсменомграничнихіндивідуальнообумовлених міжадаптації дотренувальнихдійпевного типу.Особливоцевиявляється вщорічномуплануванні великихоб'ємів роботиаеробної йаеробно-анаеробноїспрямованості втренуванніспортсменів, щодосяглибіляграничних чиграничнихпоказниківаеробнихможливостей (>Platonov, 1991). При цьому вонипорушуютьсягенетичнорегульованіпроцесибіосинтезу,відбуваєтьсяатрофіяключових структур,лімітуючихфункціюклітокміокарду, й,нарешті,виникаєфункціональнанедостатністьсерця. Відразу частокриються заподійвідхилень встані ЦНС,печінки йіншихжиттєвоважливихорганів.

>Надмірніфізичнінавантаженняможуть матір дляорганізмунегативнінаслідки, котрівиявляються:

> у прямомузношуванніфункціональноїсистеми й особливоїїланок, що несутьосновненавантаження;

> уявищахнегативнійперехреснійадаптації,тобто впорушенняхфункціональних систем йадаптаційнихреакцій, непов'язаних ізфізичнимнавантаженням (>Мєєрсон, Пшеннікова, 1988;Щиглів йд.р., 1993).

>Надмірнінавантаженняможуть привести допатологічноїгіпертрофіїміокарду,розвитку внімдистрофічних йсклеротичнихзмін,порушенняобмінуречовин, нейрогуморальноїрегуляції (>Бутченко, 1974).Гострефізичнеперенапруженняможетакож навестикрововиливу всерцевийм'яз,зокрема догострогоінфарктуміокарду ізрозвиткомгостроїнедостатностісерця,гострійдистрофіїміокарду (>Дембо, 1981).

>Єбезлічданих, щосвідчать про ті, щоспортсменивисокого класу, доброадаптовані донавантажень навитривалість,піддаютьсяризикураптової смерти відзупинкисерця за годину йвідразу послеграничнихфізичнихнавантаженьбільшоюмірою,чим люди, що незаймаються спортом (>Keren,Shoenfeld, 1981).

Учислі причинпреадаптаціїслідназватитакож ті, упроцесі окремихтренувальних зайняти,днів,мікроциклівпорушуютьсянеобхідніспіввідношенняміжоб'ємом й характеромтренувальнихдій – із одного боці, йенергетичнимпотенціаломорганізму йможливостями доадаптаціївідповіднихбіологічних структур – ізіншою. Такихвипадкахвідбуваєтьсяпереадаптаціяорганів йфункціональнихмеханізмів, що несутьневеликенавантаження (>Platonov, 1991;Wilmore,Costill, 1994).

>Переважнекровопостачанням'язів зарахунокіншихорганівможе привести досерйознихнегативнихнаслідків.Слідпам'ятати, що втренуваннісучаснихспортсменів, щоспеціалізуються у видах спорту,пов'язаних ізпроявомвитривалості,щоденнийоб'єм роботиаеробноїспрямованостіможедосягати4-6ч.Робота в такомурежимі, яквідомо,можепродовжуватисяпротягомбагатьохтижнів. Таким чином, всередньомублизько 20% години доби багатоорганіворганізму спортсменавідчувають нестачукровопостачання.Такетренування, приводити дорізкого приростуможливостейаеробноїсистемиенергозабезпечення,одночаснонерідкоприводять дозменшеннямаси йкількостікліток впечінці,нирках йнадниркових, негативнопозначається напроявівищоїнервовоїдіяльності –порушуютьсяпроцесивироблення,фіксації йвідтвореннятимчасовихзв'язків.Спостерігаються йвипадкипорушенняфункціїтравлення уформі спазмустравоходу,шлунку, кишок,виразковихпоразок й так далі (Пшеннікова, 1986). Цестає абсолютнозрозуміло,якщорозглянутиперерозподілсерцевоговикиду встаніспокою й принавантаженняхрізноїпотужності (>таб.1.3).

 

>Таблиця 1.3

>Розподілсерцевоговикиду врізнісудинніобластіорганізму встаніспокою й припрогресуючомунавантаженні дорівнямаксимальноїаеробноїпотужності (>Vander et al., 1985)

>Судинна область Величинасерцевоговикиду, млмін-1
Станспокою >Легкенавантаження (30%) >Значненавантаження (75%) >Максимальненавантаження (100%)
Великиймозок 720 (12%) 720 (6%) 720 (3%) 720 (2%)
>Серцевийм'яз 240 (4%) 480 (4%) 960 (4%) 1200 (4%)
>М'язів 1260 (21%) 5760 (48%) 17280 (72%) 26400 (88%)
>Нирки 1320 (22%) 1200 (10%) 720 (3%) 300 (1%)
>Печінка 1560 (26%) 1440 (12%) 960 (4%) 300 (1%)
>Шкіра 540 (9%) 1920 (16%) 2640 (11%) 900 (3%)
>Іншіоргани 360 (6%) 480 (4%) 720 (3%) 180 (0,7%)

При цьому встаніспокою усерцевийвикидскладавбіля6лмін-1, при легкомунавантаженні –12лмін-1,тренувальногопроцесу безурахуванняетапувіковогорозвитку спортсмена, призначній –24лмін-1,максимальній –30лмін-1.

>Негативніефектиадаптації,звичайно, неєнеминучими, аєнаслідкомнераціональногопобудованогопроцесупідготовки,застосуваннямнадмірних, невідповіднихможливостям спортсменанавантажень;плануваннямспрямованостітренувальногопроцесу безурахуванняетапувіковогорозвитку спортсмена.

>Ефективнепротіканняпристосовнихпроцесів ворганізмі спортсменавідповідно довимоглижного спортуможливолише притакійорганізаціїтренувальногопроцесу, котрадозволяєпомітноускладнюватитренувальнупрограму накожномучерговомуетапібагаторічноїпідготовки, вкожномучерговомуроці чимакроциклі.Виділяютьнаступніосновнінапрямиускладненняпроцесупідготовки:

- збільшеннясумарногооб'ємутренувального йзмаганнянавантаження, щовиконуєтьсяпротягом року чимакроциклу;

- збільшенняінтенсивностітренувальногопроцесу;

- змінуспрямованостітренувальногопроцесу йпідвищеннячасткизасобів,специфічної діїзагальногооб'ємутренувальної роботи;

-використаннячинників, щозбільшуютьвимоги доорганізму спортсмена (для цоговикористовуютьсярізнітренажери ізпримусовим режимоммобілізаціїможливостей м'язової йінших системорганізму,тренування вумовах середньогір'я йвисокогір'я йд.р.).

>Віддоцільностівикористанняможливостейвказанихнапрямів нарізнихетапахбагаторічноїпідготовки увирішальніймірізалежатьтемпизростаннямайстерностіспортсменів,максимальнийрівень їхньогодосягнень йтривалістьвиступів навищомурівні.

>Великезначення дляформуванняефективноїдовготривалоїадаптаціїмаєраціональнеплануванняспрямованостітренувальнихнавантажень на всіхетапахбагаторічноїпідготовки,їївідповідністьспецифічнимвимогам, щопред'являютьсяефективноюдіяльністюзмагання.Якщо жспрямованістьтренувальногопроцесу набазовихетапахбагаторічноїпідготовки (>попередньоюбазовою йспеціалізованоюбазовою)будується безурахуваннявимог, щопред'являєтьсяефективноюдіяльністюзмагання дорізнихфункціональних системорганізму, тоце частовиявляєтьсяневизначнимбар'єром вдосягненнівищоїспортивноїмайстерності.

Дляспортсменіввисокого класу,індивідуальнихможливостей, щознаходяться наетапімаксимальноїреалізації, йпідготовлюваних довищихдосягнень,характернівиключновисокінавантаження (>табл.1.4).

 

>Табліца1.4

>Максимальніпараметритренувальної роботиспортсменіввисокого класу (>чоловіки) наетапімаксимальноїреалізаціїіндивідуальнихможливостей (Платонов, 1997).

ВИД
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація