Реферати українською » Физкультура и спорт » Туристичні ресурси багамськіх островів


Реферат Туристичні ресурси багамськіх островів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Вступ

>Актуальність тими. Туризм – сферагосподарського комплексу, щозабезпечуєдесятучастинусвітового валового продукту.Цягалузьрозвиваєтьсяшвидкими темпами й внайближчі роктаможе статінайбільшважливим секторомпідприємницькоїдіяльності, не так на ті, що тепер вусьому світіпануєекономічна кризу.

>ПрогнозиекспертівВсесвітньоїтуристичноїорганізаціїщодорозвитку туризму у світіповноюміроюстосуються іБагамськихостровів.Адже смердотімаютьнадзвичайновигіднегеографічне тагеополітичнерозташування,розвиненутранспортнумережу,володіютьзначнимиприродно-рекреаційними таісторико-культурними ресурсами,населеніпрацелюбним йгостинним народом.Забезпечитиналежнувіддачу від цогопотужногопотенціалу,використати його вінтересах активноговідпочинку таоздоровлення можналише заумовичіткоїорганізаціїтуристичноїдіяльності,зміцненняіснуючої тастворенняновоїматеріально-технічноїбази,залученнядосвідчених йкваліфікованихкадрів,тобто заумовиправильноїорганізації таефективногоуправління туризмом.

>Також,актуальністьданої тимиполягає у бо данийтуристичнийнапрямокдужеперспективний дляподальшогопросування наукраїнськомутуристичномуринку, йдослідження йоготуристичнихресурсівнеобхідно длястворенняякісного таконкурентоспроможноготуристичного продукту.Такожданедослідженняцікаве як прикладефективноїорганізаціїтуристичноїдіяльності ізвикористаннямтуристичнихресурсівостровів.

>ДослідженнятуристичнихресурсівБагамськихостровів іосмислення їхньогопотенціалу тазначення длярозвитку туризмуєактуальним, щоспонукало автора зверни темукурсової роботи: ">Туристичніресурсибагамськихостровів".

>Об’єктомдослідженняєтуристичніресурсиБагамськихостровів.

>Географічні рамкикурсової роботиохоплюютьтериторіюБагамськихостровів.

>Хронологічні рамкикурсовоїохоплюютьперіод віддавніх-давен досьогодення.

>Джерельна база. Упроцесінаписання роботи авторвикористала понад 30джерел.Насампередпотрібновиділититакіенциклопедичні роботи, щонайповніше тавсебічновисвітлюють запитанняцієї тими. Цетаківидання, як: ">Країни світу:Енциклопедичнийдовідник", "Країни світу", "Енциклопедія країн світу", атакожсайтиvizit-bagamy.com,unwto.com.

>Найскладнішим бувзбірінформації длятретьогорозділу. Цепояснюється тім, що у нашійтуристично-краєзнавчійлітературі немаєспеціальнихвиданьприсвяченихдосліджуваномупитанню. Тому автору для характеристикирозвитку туризму наБагамських островахдовелосяопрацюватизначнукількістьінтернетсайтів.

>Метоюкурсової роботиєвсебічнедослідженнятуристичнихресурсівБагамськихостровів. Длявиконаннязазначеної мети автор ставити собі занаступні заподіяння:

-датизагальну характеристику Багам;

-розглянутиприроднийпотенціал країни;

-описатиісторико-культурнийпотенціал Багам;

-визначитиперспективирозвитку туризму в стране;

-датианалізтуристичногоринку країни.

Структурнокурсова роботаскладаєтьсязівступу,трьохрозділів, з висновками, спискувикористаноїлітератури таджерел тадодатків.


І.Загальна характеристикабагамськихостровів

1.1Фізико-географічна характеристика країни

>Географічнеположення. УзахіднійчастиніАтлантичного океанурозташований великийБагамськийархіпелаг.Вінзнаходитьсяміж 20°57' й 26°57'північноїшироти й 72°57' й 80°західноїдовготи.Архіпелагплощеюблизько 250 тис. кв. км. йдовжиноюблизько 800 км.складається более ніж із 700островів, атакожкрихітнихнежилихострівців й великихскелястихутворень.Розташований уПівнічнійАтлантиці, напівденний схід відпівостроваФлориди й напівнічний схід від Кубі,архіпелаггеографічно належати доКарибськогобасейну.Загальнаплощаостровів – 13 939 тис. кв. км.Найбільшіострови – ВеликаБагама (1114 км),Андрос (4144 км), ВеликийАбак (2010 км), ВеликаІнагуа (1723 км),Ельютера,Нью-Провіденс.[7;57]Островикораловогопоходженняхарактеризуються пологимрельєфом ізрідкимипагорбами йкришталевимиприбережними водами,визнаними одними з самихчистих вусьому світі.Найвища точка –Альвернія наостровіКет (63 м).Всьогоблизько 30островівархіпелагуєнаселеними, 70% місцевого населенняживе наостровіНью-Провіденс.ОстрівАндросєп'ятим завеличиною увсьомуКарибськомубасейні, аострівЕльютера зажившислави якмісце романтичноговідпочинкучленівбританськоїкоролівськоїродини.[6; 265]

>Довжинабереговоїлінії 3542 км.Багамипростягаються на 1220 км. ізпівнічного одразу ж напівденнийзахід.Відпівночі АмерикивідокремлюютьсяФлоридською йНово-Багамською протоками, від Кубі –Старо-Багамськоюпротокою.Невеликірічки наостровіАндрос, наіншихповерхневіджерелавідсутні.Багатосолоних озер,пов'язаних із морем. [7].

>Рослинний світло. На островахростутькокосовіпальми,банани, агава,апельсини,ананаси.Переважаютьколючівічнозеленічагарники,значнуплощузаймаютьсосновіліси.Рослинністьостровіввідрізняєтьсяпереважаннямкактусів та червона. На островахАндрос й ВеликийАбакоростутьлистяні івічнозеленітропічніліси,найціннішішироколистяніпороди –махагони, кампешеве йзалізне дерева,карибська сосна,серед якіпишноквітнуть йдивовижно пахнутибугенвіллія, жасмин,численнівидиорхідей таіншихрослин. Набагатьох островах ужествореніштучні посадкирослин. Таких,наприклад, якмахагони,хвойнихтропічнихпорід. Наузбережжіростутьгаїкокосовихпальм.Культивуються агава (>сизаль), ананас,апельсинове дерево, банан, томат,цукроватростина. [3; 289]

>Тваринний світло Багамбідний, великихтварин немає.Найбільшпредставницькийкласссавців –летючімиші,земноводних –жаби,плазунів –змії таящірки. Наостровиприлітаютьзимуватидуже багатоптахів. Болота йлагуниєприродним ареаломфламінго. Доречі, наостровіІнагуаєнаціональний парк, демешкають понадп'ятдесяттисячособинрожевогофламінго.Комах не багато, адуже багато.Такожєбагамськийєнот – ЄдинийхижакВест-Індії.Летючімиші,ящірки, зокрема.ігуани.Великевидоверізноманіттяптахів, із них 28видівендеміків,серед яківиділяєтьсямісцевийпапуга.Прибережні водибагатірибою йморськимитваринами,включаючи черепах йдельфінів. [20]

>Грунтипереважнолатеритнічервоно-коричневі.

1.2 Короткийнарисісторіїбагамськихостровів

>Найдавнішимимешканцями на Багами булиіндіанці-араваки зплеменілукая. Один зБагамськихо-вів – про.Вотлінг (>Сан-Сальвадор) –перша земля Нового світу,відкритаХристофоромКолумбом 12жовтня 1492 р.Згодом, у XVI ст.,іспанці нападали наострови,захоплювали в сповненийараваків йперетворювали їхнього наарабів. Черезце населеннярізкоскоротилося, але йіспанціостровів неколонізували.

>Період ізкінця XVII до початку XVIII ст.вважаєтьсяпіратськоїепохою вісторіївсьогоКарибськогобасейну.Багамськіострови, щовідрізняються великоюкількістюмілководних областей йвузькихканалів, надаваливеликіможливості длязберіганнянаграбованого. Доцихпірходятьлегенди, щодесь на островахзахованіпіратськіскарби. [10]

У 1629 р.виникло першеанглійськепоселення на про.Нью-Провіденс, то булирелігійнібіженці ізБританії таБермудів. Про те ж рокуострови було б включено у складколоніїБританськоїКароліни. Це несподобалосьіспанцям, але й смердотізмушені буливиконуватиумовиМадридського договору 1670 р.СтатусукоронноїколоніїБагаминабули 26 июля 1718 р., апершимкоролівським губернатором ставшиколишнійпірат Вудс Роджерс.Іспанцізахопилиострови 1782 р., але йнаступного року повернули їхньогоВеликійБританії. Наострови часто нападалипірати. Наплантаціїцукровоїтростини завозилирабів із Африки. У 1838 р. рабствоскасували. [1; 33]

У XIXстоліттіархіпелаг обійнявшиеру туризму, сплескякогоспостерігався у 20-хроках XXстоліття:сухий закон СШАзалучав наостровибезлічамериканців, котріпобудували тутготелі, заводі,бари та банки. Другадихання туризм на Багамизнайшов у 1961році, послеоголошенняКубоюзаборони нав'їздгромадян США. Уцей годину булипобудовані портНассау,якийодночасноможевміщати 6круїзнихлайнерів, містміж островомНью-Провіденс йРайським островом.

7 января 1964 р.Багамам було бнаданевнутрішнє самоврядування. У 1967 р.відбулися Першівибори донаціональнихзборів,прем’єрміністром на 25 років ставшиЛінденПіндлінг.Країна сталаповністюнезалежною 10 июля 1973 р., тоді жприйняличиннуконституцію. У 1983 р.ставсянадзвичайний скандал: сталовідомо, щодеякіміністризв’язані ізнаркоторговцями, черезцепершийвіце-прем’єр й дваміністрикабінету подали увідставку. Напарламентських виборах 1992 р.перемогусвяткувавВільнийнаціональний рухГубертаІнгрегема,який 21серпня ставшиновимпрем’єр-міністром. Наційпосаді 3травня 2002 р. його заступивши П.Кристі. [1; 34]


1.3Політичний таадміністративно-територіальнийподіл

ЗаформоюправлінняБагамськіострови –парламентськамонархіяВестмінстерського типу.Політичний режимдемократичний. Голова держави – КорольоваВеликобританії, представлена генерал-губернатором (АртурДайонХнна, приступивши довиконання обовязків 1 лютого 2006 р.).Останнійпризначається зарекомендацієюБагамського уряду.Законодавчу уладовіздійснюєдвопалатний Парламент (>термінповноважень – 5 років), щоскладається з Сенатові (16призначенихчленів: 9членів запорадоюПрем'єр-міністра, 4 – зарекомендацієюЛідераопозиції й 3 – запорадоюПрем'єр-міністра послеконсультації ізЛідеромопозиції) йПалатизборів (49депутатів, щообираютьсязагальнимголосуваннямстроком п'ять років). ГоловаCенату -ЛіннХоловеско; головаПалатизборів,спікер –EлвінСміт(обрана 2травня 2007 р.)Виконавча владаналежить уряду (Кабінету Міністрів) начолі ізПрем'єр-міністром. На посадуостаннього Генерал-губернаторпризначаютьлідера партіїбільшості вПалатізборів.Урядвідповідальний передПалатоюзборів. [7]

>Місцеве самоврядування введено наБагамських островах із 1996 р.Члени 24міськихкомітетівобираються на рядків 4 рокта. З їхнісередовищаобираються голова та членивиконавчихорганів –міських радий, число які укожному конкретномувипадкувизначаєтьсяміністром усправах місцевого самоврядування.Основнучастинумісцевихбюджетівзабезпечуютьтрансферти центрального уряду,меншу –збори зареєстрацію таліцензування окремихвидівдіяльності.

>Фактичнодієдвопартійна система.Прогресивналіберальнапартія упочатковийперіоддіяльностідотримуваласярадикальнихпоглядів йвисувалатезу проможливістьзбройногозахоплення влади.Незабаромперейшла на болеепомірнілівоцентристськіпозиції,дотримуєтьсяконцепціїзмішаноїекономіки.Правлячапартія уперіод 1968-92 рр. На виборах 2002 р.отримала 50,8% голосів й 29 місць упалатізборів йповернулася до влади.Лідер – П.Крісті. [16]

>Вільненаціональний рухутворено в 1980 р. приоб'єднанні двохправоцентристськихпартій.Дотримуєтьсяконсервативноїорієнтації,виступає завсебічнийрозвиток приватногопідприємництва таскороченняролі держави векономічномужитті.Правлячапартія у 1992-2002 рр. На виборах 2002 р.отримала 41,1% голосів й 7 місць упалатізборів.Лідер – Т.Тернквест. [16]

>РайониБагамськихостровівявляють собою систему місцевогоуправління наусій територїБагамськихостровів,крім про.Нью-Провіденс,управлінняякимздійснюєтьсябезпосередньоцентральнимурядом.Нинішняадміністративна система бувстворена 1996-го р., котраподілялася на 23райони. У 1999 р. було бдоданоще 8районів. [22] (>Додаток 2)

1.4Соціольно-економічнийрозвиток

>Соціальнийрозвиток. У 2003 р. наБагамських островах мешкало 297,48 тис. Чоловік,причому понадполовини із них – на про.Нью-Провіденс. 28,8% населенняналежить довіковоїгрупи до 15 років, 65,4% – від 15 до 65 років й 5,8% – старших 65-літнього віку років.Народжуваністьоцінюється в 18,57% на1тис.чол. населення,смертність – 8,68% на1тис.чол,еміграція – 2,67% на 1 тис.чол.Зростання населення у 2003 р.склало 0,77%,дитячасмертність – 26,2% на1тис.новонароджених. У зв'язку ізпоширеннямСНІДу на островахпростежуєтьсятенденція дозростаннясмертності,скороченняочікуваноїтривалості життя тазниженнятемпів приросту населення. Заоцінками, у 1999 р. наБагамських островах 6900 Чоловік булиінфікованіСНІДом,померли від цогозахворювання 500 Чоловік.

>Основний компонентформуєтьсябагамськийнації –афроамериканці ймулати, щостановлять понад 3/4всього населення.Єдіаспоривихідців ізГаїті, Ямайки й ізо-вів Теркс й Кайкос.Часткаєвропейців йпівнічноамериканців невелика. Це в основному контингент людейпохилоговіку,забезпеченихгромадян з США,Канади,Великобританії, котріоселилися на Багамах послевиходу напенсію. [7]

>Середвіруючихпереважаютьпротестанти, у томучислі 35%баптисти, 15%англікани,методисти, близько 19% –римськихкатоликів,частина населеннядотримуєтьсяафриканськихкультів. [2; 1040]

>Державна мова –англійська,іммігранти ізГаїтівикористовуютьсвійдіалект (наосновіфранцузькоїмови).

НаБагамських островах введенобезкоштовнеобов'язковенавчаннядітейвіком від 5 до 14 років. Заостанні роктазначнозрослакількістьнавчальнихзакладів, й на великих островахбільшістьдітеймаєможливістьвідвідуватисередню школу.Близько 20%випускниківшкілотримуютьпрофесійнупідготовку вдекількохпрофесійно-технічних училищах,педагогічному татехнічномуколеджі.Власнихвищихнавчальнихзакладів наБагамських островах немає, але й із 1964 р. урядвстановивзв'язок ізВест-Індськимуніверситетом наЯмайці йрік у тійвідкрили уНассау йогозаочневідділення.Деякібагамціотримуютьвищуосвіту вуніверситетах США,Великобританії йКанади.Грамотністьбагамців – 96%.

>Охороназдоров'язнаходиться нависокомурівні.Місцевим медикамвдалосяповністюперемогтибільшістьтропічниххвороб. У 1965 р. уряд приступивши доздійснення проектужитловогобудівництва длямалозабезпеченихверств населення та затвердивши системуіпотечного продаж дешевогожитла.Державнідопомогивиплачуються лише людямпохилоговіку (>пенсії постарості) таінвалідам.[7]

>Економічнийрозвиток.БагамськіОстрови – держава, щорозвивається,економікаякоїзначноюміроюзалежить відіноземного туризму йофшорноїбанківськоїдіяльності. У 2002 р. ВВПсклав 5,1 млрд. дол, чи 16,1 тис. дол на свою душу населення. У 1999 р. начастку туризмудоводилося 60% ВВП,іншихсферипослуг – 30%,промисловості – 7%,сільськогогосподарства – 3%.Стабільнезростання ВВП (3% у 1998 р., 6% у 1999 р. й 4,5% у 2000 р.)забезпечує збільшенняпотіктуристів й бум,пов'язаний ізбудівництвомготелів,житловихбудинків йоблаштуваннямкурортів.Трудовіресурсиоцінюються у 156 тис. Чоловік (40%працюють утуристичномубізнесі, 50% – у сферііншихпослуг, 5% – упромисловості, 5% – усільськомугосподарстві). Немаютьпостійної роботи 9%економічно активного населення.

>Ще доДругоїсвітовоївійниНассау ставши невеликимтуристичним центром. Упіслявоєннийперіод числоготелів умістінабагаторазівзросла.Готеліпобудованітакож нанайбільшнаселених й надеяких островахмалонаселених.СлавлятьсяБагами йсвоїми казино.Щорічнокраїнаприймає понад 2 млн.туристів.Багато готелів,ресторанів й казино належатиіноземнимкомпаніям.

>Податковіпільги та забезпеченнятаємницьвнесківроблятьБагамськіОстровипривабливими длябізнесменів йфінансистів, томуостровиє одним ізпровіднихміжнароднихфінансових йділовихцентрів.Сотнібанків,

>кредитно-фінансовихустанов йфірм США,Канади,Великобританії таінших державмають своївідділення уНассау йФріпорті. [7]

>Промисловість.Видобутоккориснихкопалин наБагамських островахведетьсяамериканськимикомпаніями й обмеженарозробкоюшельфовогородовищаарагоніта (>застосовується увиробництвіскла,залізобетону йдобрив) узахіднійчастиніархіпелагу йвипаровуваннямсолі ізморської води на островахЛонг-Айленд таВеликоїІнагуа. У 1955 р.приватнаамериканськакомпаніяорендувала напівденномуузбережжі про. ВеликаБагамаділянкуплощею 20 тис. га подбудівництвоглибоководного порту,промисловебудівництво таствореннянеобхідноїінфраструктури.Натомістьїй було бзабезпеченобезподатковий режим до 1990 р. йбезмитневвезеннязасобіввиробництва до 2054 р. У 1963 р.виросло містоФріпорт,поступовоперетворився нанайбільшийіндустріальний центр країни ізнафтопереробним заводом (>належитьамериканськимкомпаніям), що працює наімпортнійсировині, йдекількома десяткамиіншихпромисловихпідприємств. З великихпідприємств уФріпортдіютьцементний й двафармацевтичних заводі,також належатиіноземнимкомпаніям. Іншим зазначеннямпромисловиммістомєНассау, вякомузосереджені підприємствахарчової,швейної,текстильної тахімічноїпромисловості. На про. ВеликийАбакдієпобудованийамериканськоюкомпанією завод ізвиготовленнядеревно-целюлозноїмаси, що працює набазі заготовокмісцевоїкарибськоїсосни.Цейнапівфабрикатйде навиготовленняпаперу назаводіцієїкомпанії уФлориді. [7]

>Сільськегосподарство.Сільськегосподарство в странеобмежене шлюбомвідповіднихплощ нагустонаселених островах (>обробляєтьсявсього 1% земель) йзабезпечуєтьсяприблизно 25% потреб країни впродовольстві. Удрібнихнапівнатуральнийгосподарствахвирощуютьголовним чиномовочі, убільших –ананаси,банани, манго,цукровийочерет,цитрусові,кокосову пальму.Розвинутептахівництво. Уприбережних водахведеться невеликий заобсягомпромиселлангустів,морських губок йперлів. [7]

Транспорт.Протяжністьавтомобільнихдоріг на островах –бл. 2700 км, понадполовини із нихмаютьтвердепокриття.Розвиненікаботажнесудноплавство йавіасполучення. НаБагамськихо-вахдіють триосновнихморськихпорти:Нассау,Фріпорт йМатью-Таун.Головний портНассауможеприймативеликіокеанські судна ймає усвоємурозпорядженнітакожвеликуприродну гавань,захищену відвітру йхвиль, йбезліччюякірних стоянок для яхт тамаломірних суден. УоколицяхФріпортупобудованийнафтовий порт для прийомусупертанкерів,якийвикористовується для транзитублизькосхідної таафриканськоїнафти тавідвантаженнянафтопродуктів США. У цьому ж порту проводитися заправкапаливомокеанських суден, у томучислітранзитних.Торговий флотБагамськихОстровівнараховує 1049 суден.Під прапоромБагамськихОстровівходятьторгові суднаприблизно 40країн.

У странедіють 65аеропортів.Місцеваавіакомпаніязабезпечуєсполученняміж островамиБагамськогоархіпелагу, атакож ізналежнимиВеликобританії островами Теркс й Кайкос. Зміжнародногоаеропорту вНассауздійснюютьсярейси доЄвропи,країнКарибськогобасейну йПівнічну таПівденну Америку. Іншийміжнароднийаеропортзнаходиться уФріпорті.

>Зовнішня політика.ЕкономікаБагамськихОстровівперебуває узалежності відзакордоннихінвестицій. На островахдіютьвеликііноземні, в основномуамериканські,фінансові тапромисловікомпанії. [15]

Уструктуріекспортупереважаєпромисловапродукція,головним чиномнафтопродукти,медичніпрепарати й цемент.БагамськіОстровиекспортуютьтакож ром,деревно-целюлознумасу,морепродукти й вневеликомуобсязі –тропічніовочі йфрукти.Доходи відекспортупостійнозбільшуються.Основніпартнери поекспорту – США,Швейцарія,Великобританія,Данія.

Уструктуріімпортупереважаєсировина,зокреманафта(в основному ізСаудівськоїАравії) дляїїподальшоїпереробки,продовольства,споживчихтоварів, машин,електроніки.Основніпартнери поімпорту – США,Італія,Японія,Данія.БагамськіОстровиєперевалочним пунктомнаркотрафіку США йЄвропу.

Бюджет йгрошовийобіг.Більшачастинадержавнихдоходівскладається ізмитнихзборів,надходжень від казино, продажземлі,поштовихзборів йкомунальнихпослуг.Прибутковогоподатку в стране немає.Витратні з статтею державного бюджетувключаютьосвіту,соціальне забезпечення йсуспільні роботи.Грошоваодиниця –багамськийдолар = 100центів.[7]


2.Природно-рекреаційні таісторико-культурніресурси країни

2.1ПрироднийпотенціалБагамськихостровів

>Багамськіострови –це крайпіщанихпляжів йстрімчастихморськихберегів, старихсадиб йруїнорденськихзамків,укріплених церков ймонастирів, крайзмішаних культур йбурхливоїісторії.

>Багамизнаходяться надужемальовничій територї ізчудовимкліматом,рослинним йтвариннимсвітами,маєдовгубереговулінію,прекрасніможливості для зайнятиводними видами спорту,рибалкою,підводнимплаванням.

>Багамськіостровиможутьзапропонуватибудь-який вид туризму. Туризм на островах –цекультурний,гірський,екстремальний,оздоровчий,пізнавальний,сучасний,vip,індивідуальний туризм.Багами – все, про щоможемріятибудь-яка людина.

>Кліматичніресурси.Пасатнийтропічнийклімат, іздощовимперіодом ізтравня пожовтень,хочаяскравовираженого сезонудощів немає.ЗахіднеузбережжяостровівомиваєтьсятеплимГольфстрімом, ізпівденного одразу жпостійнодмем'якийекваторіальнийвітер.Середня температурагрудня-лютого +>21°С (+>19°С напівночі),липня-серпня +>24°С (+>32°С напівдні).Найпрохолоднішим сезономвважаєтьсяперіод ізвересня потравень, коли температураопускається до +18 – +>22°С. 310сонячнихднів уроці.Середньорічна сумаопадівзменшується ізпівночі напівдень із 1600 до 1100 мм. Зчервня по листопадчастіурагани, щовикликаютьповені. [9]

>Активнийвідпочинок.Найкращийвідпочинок –цевідпочинок урусі.Сучаснікурортидаютьможливість своїм туристамзайнятисярізними видами активноговідпочинку.Він носитирізнийвідтінок й характер –починаючи відсерйознихвидів спорту йзакінчуючитривалимипрогулянками по пляжах.КоженострівБагамськихостровівзнаменитий йпопулярнийпо-своєму.Багамиє великимтуристичним центром, де можназнайти все, щовашійдушізавгодно.

>ОстрівСпівдружності ГрандБагама чи ВеликаБагамапритягує до собітуристів великоюкількістювидів активноговідпочинку. Наострові в даний годинустворенірізніумови для зайняти спортом насуші йводі. Длялюбителівводнихрозваг ГрандБагамапропонуєпідводнеполювання,дайвінг,класичнурибалку,різнівидикатання наводі –віндсерфінг,кайтинг,серфінг,яхти,воднімотоцикли таін. Зметоюзбереження видовогорізноманіття тавинищеннянайбільшціннихвидівриб таморськихссавців, закономСпівдружностіБагамськихостровівзабороненопідводнеполювання ізвикористаннямпідводнихрушниць таіншихзабійнихкоштів.

>Особливопрекрасний йнеповторний на Багамидайвінг.Завдякипрекраснійекологічнійобстановкі, води Атлантикизалишаютьсякришталевочистими, щозабезпечують найкращіумови длярозвиткукораловихрифів, котрі йєголовнимоб'єктомдайвінгістів. Длялюбителів активноговідпочинку насуші ГрандБагамапорадуєчудовими полями для гольфу,тенісними кортами,спортивнимистадіонами.

>Багамськийархіпелаг –цеулюбленемісцеяхтсменів.Острови таузбережжя Багамвважаються одними ізнайкрасивіших місць у світі.Проїхатися наяхті усунь чивночі –цесправдінезабутнєвраження.Багамиздатнізадовольнитивишуканий смак йготовізапропонуватинеймовірнірозваги таактивнийвідпочинок.

>Можнанавчитися йстояти наводнійдошці, й наводнихлижах, йуправлятиводним мотоциклом.Спеціальні школи таклубипропонують вам своїпослуги ізнавчання.

До активноговідпочинку можнавіднестипрогулянки унаціональних парках йзаповідниках.Ганд-Інагуа чи ВеликаІнагуамає усвоємурозпорядженнічудовийНаціональний парк,екскурсійніпрогулянки поньомудужепізнавальні йзахоплюючі. У паркуживе одна ізнайбільшихпопуляційрожевихфламінго, якідбайливоохороняють.ПопулярністюНаціональний паркІнагуакористується й самих маленькихтуристів.

>Курорти.ОстрівНью-Провіденс.СерцеБагамськихостровів,Нью-Провіденсприваблює й сім'ї, йлюбителів пляжноговідпочинку, йцінителівміськихрозваг.Острівповнийконтрастів: тут, у самомуцентрісучаснихрайонів, можназненацьказустрітичарівнийстародавній особняк. Самажвававулиця уНассау –Бей-стріт, тутрозташованобезлічресторанів,барів,історичнихбудинків,магазинів.Під годинупрогулянки помістутакожобов'язковопотрібнозазирнути до однієї із йогочисленнихцеркв йфортів,пройтися поПарламентськоїплощі ізбудівлями ізрожевогокаменю, котрієціннимизразкамиколоніальної архітектури.Пляжі:ЗахіднаЕспланада –розташованийпоруч іздаунтауномНассау,всього удекількоххвилинах відпристані длякруїзнихлайнерів;Гудменс-Бей –розташованийпоруч ізкурортноюзоноюКейбл-Біч,створенаінфраструктура длядітей,також тутприємноздійснюватиранковіпробіжки йзайматисягімнастикою;Сондерс-Біч –популярнийсеред місцевого населення йтуристів;Кеббедж-Біч – один ізнайкрасивішихпляжів острова,розташований наРайськомуострові. [17]

>Острів ВеликаБагама.Протягомтрьохсотень роківострівзалишався практичнонежилий,проте у даний годинувінє одним ізнайбільшвідвідуваних на Багами. Наостровіствореноумови длябезлічірізнихтипіввідпочинку:регати,дайвінг,прогулянок начовнах,екологічний туризм,спостереження заптахами, гольф,спортивнариболовля.Відбудованобезлічготелів,барів,ресторанів танічнихклубів.Також вартовідзначити, що наострові регулярнопроводяться свята йрізні заходь.Висококласніготелі тутрозташованіпо-сусідству ізчарівнимирибальськими селами, йцестворює наостровіцікавий колорит.

ВеликаБагама –цеострівекологічнихбагатств. На територї островарозташовананайбільша у світі системасполученихпідводнихпечер, тринаціональних парки, великакількістьпляжів ізсмарагдовою водою йнеймовірнимпідводнимсвітом.Саме наострові ВеликаБагама, щоєчетвертим заплощею вархіпелазі,знімався ряд сцен популярногофільму ">ПіратиКарибського моря 2".Визначниммісцем наостровієострівецьДип-Вотер –спокійний,ізольований,по-справжньомуідилічнийострів,вінє одним ізкращих місць у світі длярибалки набоунфіш – такназивається один з самихневловимихриб напланеті.Острівоточуєвеличезнамілководна зона, вякійсірі,схожі напривидів,рибигодуються креветками,комахами таракоподібними.Боунфіш, Якасягає в однієї метри,характеризуєтьсясвоєюневгамовноювдачею, силою йцікавоюзвичкоюзлітає, як ракета, надповерхнею води, при цьомуобертаючись йсхоплюючи наживку. [17]

>ОстрівАбакос – групаостровів, щопростягаються более ніж на 210 км. йсформувалиархіпелаг увигляді бумеранга.Найбільш великийострів уційгрупіАбак –називаютьпарусною столицеюБагамськихостровів,є центромвітрильного спорту,змаганнях начовнах. Великакількістьзахищених областей,сформованихзвивистістьконфігурацієюархіпелагу,приваблюютьсюдивеликукількість яхт.Поруч ізАбакомрозташованокількадесятків маленькихострівців, ряд із якінаселені:цеВолкерс-Кей,Грін-Тертл-Кей,Грейт-Гуана-Кей,Меновар-Кей йЕлбоу-Кей.Цінителівприродизачарує статокмальовничихнатуральних бухт, апоціновувачів місцевого колориту –зразкиновітньоїанглійської архітектури уколоніальнихмістах острова.

>Волкерс-Кей –ценайбільшвіддалений напівнічострів вусьомуБагамськомуархіпелазі йодне ізнайкращих місць у світі дляриболовлі. На цьомуостровієкомфортабельнийготель,морський порт, магазин длядайверів йаеродром.

>ПівнічнаАбака –острів,якийнаселенийпереважнорибалками.Наприкінці XIX ст. населення островатакож було бзалучено віндустріювиробництвасизалю.

>Грін-Тертл-Кей –острів,розміриякогоскладають 5 км. удовжину й 2,5 км.завширшки,вінхарактеризуєтьсязламаноюбереговоюлінією ізмальовничимизатоками йчудовими пляжами. У далекомуминулому наострові мешкалобезлічморських черепах. На шкода, великачастина із них буввинищенапротягомбезжальногополювання. У даний годину наостровізапанувалагармонійна атмосфера.Більшачастинамісцевихжителів –нащадкибританськихвірнопідданих, котріприбули наархіпелаг укінці XVIII ст.Також тутзнаходитьсяодне ізнайхарактернішихбританськихпоселеньНовийПлімут, якувідрізняєтьсябудівлями вунікальномуанглійськомустилі ізакуратними,загостренимидахами йбарвистими фасадами. [18]

>ОстрівАклінс, щознаходиться напівденномусходіБагамськихостровів, унайбільш широкомумісцімає поперечниквсьоголишетрохи понад 6 км.Рельєф островадоситьмінливий:береговалінія ізчисленнимипечераминесподіванозмінюєтьсягарними пляжами, захимернимискелястимиутвореннямивідкриваютьсяяскраві села, а з нихлітаютьекзотичні птахи.Острівпридатний дляглибоководноїриболовлі,виловлюваннябоунфіш,сноркеллінга,скубі-дайвінгу,відпочинку напляжі. [17]

>ОстрівАндрос.Остріввідомий якстолицясвітовоїрибноїловлі і частоприймає усвоїх водахаквалангістів, бо тутзнаходитьсятретій завеличиною риф у світі. У даний годинуАндросславитьсярізноманітними пейзажами,флорою йфауною.Саме тут ві можетенасолодитисячудовоюпанорамоюпляжів, щопростягаються на багатокілометрів, обширамидрімучихсосновихлісів йвишуканоюмозаїкоюводнихканалів,виявили 40видіворхідей, дикихкабанів йрідкіснихптахів.Корінні жителі островаАндрос в основномузаймаютьсявиробництвомсувенірів уповнійвідповідності ізтрадиціями їхніпредків.

НапівночіАндросазнаходитьсядекількавапняковихпечер, атакожневеликіпоселення.

У центральних районахАндросанаявний урозпорядженнівільний годину можнаприділитирозвагам насвіжомуповітрі:купання із дикимидельфінами,сноркеллінгу,сафарі,спостереження заптахами,прогулянці на фабрику батику (>красивівироби ізмалюнкомцінуються на всіхБагамських островах),ретельнодослідженняпідводнихпечер.Неподалік відпоселенняЛав-Хіллрозташована одна ізнайбільшихблакитнихдірАндроса ізплатформою длядайвінгу (>діаметрстановить 121 метр).

>Мангрув-Кей –внаслідокнезвичайногорозташування,Мангрув-Кей частоназивають ">острів уострові". Час наостровіздаєтьсязупинилося, й життяпротікає то й сто йдвісті років тому. Тутдосі можнавідшукатифермерськегосподарство вулоговинах, атакожприготуваннястрав наскелях.

НапівдніАндросазнаходиться два десяткикрихітнихпоселень. [17]

ОстровиБіміні.Менш ніж за 80 км відФлоридизнаходитьсяміні-архіпелаг,якийскладається із такихостровів:Північний, Південний таСхіднийБіміні, усі смердотібагатіісторичними таприродними ресурсами.Єгіпотеза, щоданіострови колися буличастиноюгігантської дороги континенту Атлантида.Левовачасткаготелів,ресторанів,туристичнихцентрів йриболовецькихкомпанійсконцентровані наостровіПівнічнийБіміні. Одним ізпершихпоселенцівостровів буливихідці ізкраїнзахідної Африки, котрівідбудовувалибудинку ізприроднихматеріалів й ловили вморіпредмети, котрі затонули под годинукорабельнихаварій.Вінвважаєтьсяпершим островом уКарибськомуморі, наякомузнаходиться казино.Сьогоднінайбільшрозвиненерибальство, так щогості островацілкомможутьприєднатися до ловуриби,лобстерів,крабів, раковин,морських губок й черепах.

>ОстрівКетєшостим завеличиною островом вархіпелазі.Йогорозміристановлять 77 км. удовжину йблизько 6 км. у ширину.Острів,який був назв на честьпірата АртураКетті,розташованийпоруч ізТропік Рака йможепохвалитися самимм'якимкліматом увсьомуархіпелазі йпостійнимиосвіжаючимивітрами.Цейострівдоситьрідковідвідується туристами,завдякичомузберігаєчарівністьнедосліджених йкільказагадкових місць.Кетвважається одним ізнайкрасивішихостровів вархіпелазі, йогонезайманіпляжіпідходять як длявідпочинку, то й длярізноманітнихводнихвидів спорту. НаостровіКетрозташовананайвища точкаБагамськихостровів –мисАлверни (>близько 63метрів). На йоговершиніпобудований невеликиймонастир.

>ОстрівЕльютера.Цей невеликийострівтрадиційновважаєтьсяелітниммісцемвідпочинку.Шикарнікурорти таклубиперемежовуються тутрозкішнимибереговимипісками, астарі села –ультрасучаснимиспортивнимиспорудами.Заслуговують наувагу рифХарбор-Айленд упівнічно-західних берегахЕльютери,колоритнемістечкоДанмор-Таун, пляжПінк-Сендз-Біч йбезліччудовихділянок длядайвінгу тасноркелинга.

>Острівмаєкораловепоходження.Вінмає форму серпа йпостійнозмінюєсвій ландшафт подвпливомсильнихвітрів, що несуть з собоювеличезнімасипіску, йхвиль.

ДоЕльютеритакожвідноситьсякрихітнийострівець Харбор,близько 5 км.казковихпляжів,покритихоксамитовимрожевимпіском, з прававважаєтьсяунікальнимприродним дивом.Незвичайнийколірпісканабуває черезприсутністькрихітнихчастинок раковинФорамініфери.Острів Харборє одним ізкращих місць длядайвінгу вусьому світі.Особливостідайвінгу острова Харбор –це один із місцьвищого класумісці у світі,відомий як ">CurrentCutDive"швидкедрейфуючізанурення.Острів 2005 р. буввизнанийкращимкарибським островом.Опитування було б проведеноміжчитачамивпливового журналу "TravelLeisure".Місто, якузнаходиться на цьомуострові,який був у XIX ст. центромочищенняцукровогоочерету ікораблебудування,вважаєтьсянайстаршим увсьомуБагамськомуархіпелазі.[17]

>ОстрівЕксума.Якщодивитися ізвисотипташиногопольоту,острови будутьсхожі накоштовнікамені, котрідрейфують наповерхні океанусмарагдовогокольору.Яскравікольори,чудовіпляжі,тихімальовничібухтитягнуть наБагамитуристівзівсієїземноїкулі, анатуральнігавані йспокійні затоки –рибалок йяхтсменів.Ексума, щопредставляє собоюгрупу із 365островів,розкиданих вокеані наділянціпротяжністю 193 км,вражаєуяву йдарує гостям,почуттєві йестетичнізадоволення.

Дваголовніостровиархіпелагу ВеликаЕксума й МалаЕксумапов'язуєміж собою невеликий міст.Комерційний центростровівзнаходиться на про. ВеликаБагама. НаостровіЕксума проводитися фестивальбагамськоїмузики тавітрильнірегати.Також

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація