Реферати українською » Физкультура и спорт » Установка і її вплив на спортивні результати


Реферат Установка і її вплив на спортивні результати

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

I. Теоретична характеристика процесу встановлення і її впливу результати

1.1 Теоретична сутність процесу установки

1.2 Основні теоретичні підходи до вивчення змін - у процесі установки

1.3 Основна роль установок

II. Практичне дослідження установки на результати футбольного матчу

2.1 Методичні підходи і характеристика бази дослідження

2.2 Аналіз основних отриманих результатів

Укладання

Список використаної літератури

Додаток


Запровадження

Спортивна діяльність, знана цілу низку специфічних особливостей іпредъявляющая до постаті різноманітний комплекс вимог, досліджували нині недостатньо, і це позначається рішенні практичних питань у області підвищення ефективності та результативності спортивних досягнень [1, з п'ятьма].

Будучи суб'єктом спортивної діяльності, спортсмен здійснює різні сторони професійної діяльності, виконує ряд трудових операцій та дій. Якість їхнього виконання залежить від рівня розвитку фахових знань, спеціальних умінь і навиків, зокрема і південь від наявних проблем спортсмена соціально-психологічних установок.

Проблема соціально-психологічних установок у професіональній діяльності спортсменів належить до недостатньо досліджених [1, з п'ятьма] і актуальна, передусім, з позицій виявленнярегуляционних психологічних механізмів спортивної діяльності.

Вивчення соціально-психологічних установок спортсменів, їх типологія залежно від професійної успішності, характер їхнього впливу на перебіг спортивної діяльність у цілому є актуальним як і практичному, і у теоретичному плані.

Актуальність дослідження соціально-психологічних установок спортсменів цікавить професійного відбору, психологічної підготовки спортивних кадрів, визначення парадигми психологічного дослідження спортивної діяльності.

Метою написання даної роботи є підставою необхідність охарактеризувати процес впливу соціально – психологічних установок на результати, які можна отримані під час проведення футбольного матчу.

Досягнення даної мети вимагає рішення наступних завдань:

1.Охарактеризовать теоретичну сутність поняття «соціально – психологічна установка» і побачити процес її впливу результати, які можна отримані під час проведення спортивного матчу.

2. Провести дослідження впливу установки на результати футбольного матчу.

Предмет дослідження - соціально – психологічна установка

Об'єкт дослідження - спортсмени від 3-го спортивного розряду до майстра спорту кількості 91 людинаБарнаульского футбольного клубу «Динамо». Вибірка представлена чоловіками – гравцями футбольних команд.

Як методів дослідження нами було використано: аналіз літератури, анкетування, тестування, кореляційний аналіз.

Як основний методики використали багатофакторний опитувальникКеттела.

Вибірка була з урахуванням різних рівнів успішності спортсмени.

Гіпотеза дослідження – ефективність установки на високий результат матчу безпосередньо залежить від особистих якостей спортсмена й досяг рівня його успішності.

До структури даної роботи входять зміст, запровадження, 2 глави, висновок, список використаної літератури, докладання.

У запровадження обгрунтовується актуальність теми даної курсової роботи, визначаються мети, завдання, предмет і методологія дослідження.

У першій главі розглядаються теоретичні аспекти впливу соціально – психологічної установки на результати футбольного матчу, характеризується поняття «соціально – психологічної установки» і його особливості, виділяються основні теоретичні підходи до вивчення змін - у процесі установки, характеризується переконуюче повідомлення основні чинники, що впливають ефективність котрий переконує впливу.

У другій главі характеризуються основні методики вивчення впливу установки на результати, дається характеристика результатів дослідження, виділяються проблеми і розробляються заходи вдосконаленню використання установки, з єдиною метою ефективніших спортивних результатів.

Наприкінці робляться висновки про виконану роботу.

Список використаної літератури містить 20 джерел.


I. Теоретична характеристика процесу встановлення і її впливу результати

1.1 Теоретична сутність процесу установки

Психологія спорту – це, передусім, галузь психологічної науки, вивчає особливості особистості, діючу пенсійну систему специфічних умовах спортивної роботи і що опинилася причому у специфічних психічних станах [6, з. 9].

Інтегральна підготовка кваліфікованих спортсменів нині є складний багаторічний імногоетапний процес спортивного вдосконалення. У процесі необхідно враховуватиме й загальні закономірності адаптації спортсмена до тренувальним і змагальних навантажень, й потужні приватні особливості формування спортивного майстерності залежно від структури та динаміки фізичних і психічних якостей,морфофункционального і психічного статусу спортсмена, наявності своєрідного поєднання спеціальних здібностей.

У той самий час стає дедалі ясним, що систему підготовки кваліфікованих спортсменів до змагань багато в чому вичерпує свої можливості, що базуються загальних закономірності адаптації організму до навантажень [6, з. 8].

Дедалі більше очевидно, що тільки за тренувальній навантаженні, адекватної психотипу спортсмена, підвищується реактивність центральної нервової системи та вдосконалюються механізми забезпечення ефективної спортивної діяльність у екстремальних умовах, які, сутнісно, супроводжують будь-яке велике змагання.

У цьому плані спорт специфічний тим, що вираженої психічної напруженості, без стресу неможлива повноцінна адаптація до навантажень, як неможлива й високий рівень тренованості спортсмена [6, з. 8].

Такі умови діяльності завжди провокують сильнийдистресс, до котрого процесі тренувальної та особливо змагальній діяльності необхідно адаптуватися. До станудистресса близько примикає стан тривоги - послідовність когнітивних, афективних та реакцій,актуализирующихся внаслідок впливу різної формиcтресса. Тривога розвивається за схемою: стрес - сприйняття загрози - стан тривоги. Оскільки зростання стану тривоги переживається спортсменом як неприємне, хворобливе, остільки когнітивні і поведінкові реакції, включені до цього стан, несуть функцію мінімізації виникає дискомфорту. Виниклий процес тривоги супроводжується процесом переоцінки стресових умов, ця переоцінка сприяє вибору відповіднихперекривающих механізмів, які полегшують переживання стресу, і навіть активації деяких механізмів уникнення, виводять спортсмена із ситуації, викликає тривогу [3, із сьомої].

У зв'язку з цим виникають проблеми вивчення психічних станів він і особливо - стану готовності до спортивної діяльності.

Перед ній формується установка, що з очікуванням найімовірнішого результату змагань. Нерідко установка формується на неусвідомлюваному рівні, проте складніше за своєю структурою майбутня діяльність, тим більше у що формується установці переважають усвідомлювані, вольові компоненти. Установка як цілісна модифікація суб'єкта фокусується у кожний конкретний час залежно з його індивідуальних особливостей по суті, визначає як прихильність до початку дії, а й зміст всієї діяльності [5, з. 126].

Отже, установка — це ціннісна диспозиція, стійка схильність до визначеної оцінці, джерело якої вкогнициях, афективних реакціях, сформованих поведінкових намірах (інтенціях) і попередньому поведінці, здатна (як ми переконаємося надалі), своєю чергою проводити пізнавальні процеси, на афективні реакції, на складання інтенцій і майбутнє поведінка [5, з. 126].

Цю ухвалу передбачає, що названі компоненти є незалежними друг від друга чи ізольованими у різних куточках нашої свідомості.

Навпаки, є підстави значною мірою взаємопов'язані. Пізнання та настанови у поєднанні є те, що ми можемо назвати відображенням об'єкта у свідомості.Аффективние реакції і зовнішня поведінка може бути наслідком появи відбиток об'єкту і нести з собою нове інформацію, доповнює його відображення у свідомості. Отже, установки, поведінка,когниции та емоції щодо нікого об'єкта чи проблеми становлять систему реакцій,специфичную кожної конкретної особи. Оскільки установка є комплексне освіту, що складається з взаємозалежних окремих елементів, назвемо її настановної системою. Взаємозв'язок установок,когниций, афективних реакцій, інтенцій і моделей поведінки, складових одну впорядковану систему, має значення. Припускається, зміна одного компонента може викликати зміни у будь-якому іншому. Зміна в переконаннях здатне потягнути у себе необхідність переглянути установку.

Нова установка, як це було показано на прикладах, може у остаточному підсумку змінити поведінки. Ми побачимо, що може бути зворотний процес, під час якого зміна поведінки може викликати зміна установки. Нарешті, нових установок можуть те що, що ми вважаємо про соціальних об'єктах, отже, викликати зміни у переконаннях [5, з. 126].

Слід зазначити, що настановні системи який завжди є добре організовану структуру. Деякі з установок можуть грунтуватися переважно на почуттях і не торкатися ні переконань, ні поділюваних нами ідей, — до того часу, коли ми неудосужимся осмислити власну установку. Проте, зазвичай, компоненти подібних систем у тому мірою взаємозв'язані й об'єднують у пари по якомусь критерію. Взаємозв'язок елементів здатна виходити далеко за межі системи. Установки Молдові і утвердження щодо одного об'єкта може бути пов'язані з настановами й переконаннями про іншого об'єкта. Якщо зміниться це переконання, очікується, що зміняться обидві установки.

Отже, головну тезу: настановні системи — всередині себе і ворожість одна одній — влаштовані в такий спосіб, зміна одного компонента особистості призводить до змін інших її компонентів.

З погляду психології впливу, установки часто виявляються найвагомішим компонентом настановної системи. Прихильність до оцінювання — тобто до формування установок — є невід'ємною частиною людської натури.

Справді, інколи здається, що ми автоматично оцінюємо геть усі, із чим нам вони зіштовхуються, незалежно від цього, наскільки коротким є ознайомлення з об'єктом чи наскільки значущий сам об'єкт.

Процес установки традиційно, на думку провідних спортивних психологів, складається із шести послідовно змінюваних етапів:

1. Пред'явлення повідомлення адресата (цільової групі). Якщо об'єкт переконання не побачить або почує повідомлення, він надасть нею впливу.

2. Звернення увагу повідомлення.

>Убеждаемий повинна звернути увагу до повідомлення, інакше мета повідомлення нічого очікувати досягнуто.

3. Розуміння інформації.

Щоб повідомлення могло вплинути, котру повинен принаймні зрозуміти його суть.

4. Прийняття виведення,диктуемого повідомленням.

Щоб установка змінилася, об'єкт котрий переконує впливу має взяти продиктований повідомленням висновок.

5. Закріплення нової установки.

Якщо нова установка забувається, повідомлення втрачає здатність впливати у майбутнє поведінка об'єкта переконання.

6. Переклад установки в поведінка.

Якщо метою повідомлення було надання впливу поведінка, то релевантної ситуації поведінкою повинна керувати нова установка.

Отже, можна дійти невтішного висновку у тому, формування установки визначені дії, випереджальна підготовка дають можливість, з одного боку, попереджати поява небажаних ситуацій, з другого - завчасно готувати адекватні реакцію виникнення тих чи інших обставин, які забезпечують рішення оперативних завдань.

1.2 Основні теоретичні підходи до вивчення процесу установки

Найпоширенішим підходом до вивчення процесу установки у спортивній діяльності є соціально – психологічний підхід.

У його основі лежать чотири що визначають характеристики.

По-перше, будучи психологічним, він сфокусований поведінці і психічних процесах індивіда.

Другий визначальною рисою соціально-психологічного підходу акцент на ситуаційних причинах поведінки. Основний принцип соціальної психології простий: всі події всередині нас (психологічні процеси), насамперед визначається зовнішніми чинниками. Особливо значимим чинником і те, що кажуть або виконують інші, і навіть характеристики конкретної історичної ситуації, котрі з основі колишнього досвіду людини активізують у свідомості специфічні інтерпретації того що відбувається відповідні патерни поведінки. Одне з засновників соціальної психології, Курт Левін, давним-давно подарував нам просте рівняння: «поведінка є функцією двох змінних — унікальної особистості індивідуума й ситуації на, де він або він робитьпоступки»[2,с.126], соціальні психологи підкреслюють значення другий складової— влади ситуації, як і раніше, що вони як і визнають важливість ролі, виконуваної індивідуальними диспозиціями у підсумковому поведінковому сценарії. Зрозуміло, установки є улюбленоюдиспозициональной перемінної під час розрахунків соціальних психологів.

Цим ученим чудово відомі наслідкинесходства установок в різних людей. Однак найбільше соціальні психологи занепокоєні тим, «як соціальні ситуації впливають на встановлення і інші схильності чоловіки й як цим ситуацій найчастіше вдається надати таке значний вплив на поведінку і мислення, що вони згладжують індивідуальні різницю між людьми, забавляючи усім нам реагувати аналогічно лише у й тією самоюситуации»[5,с.62].

Великий теоретик, працював у рамці теорії соціального навчання, Б. Ф.Скиннер, довгий час відстоювали ідею про те, що ситуаційні стимули — сусідні події — прямо впливають нашу поведінка однією з двох способів.

Будучи зовнішніми наслідками нашої поведінки, діють як котрі закріплюють стимули, підвищуючи частоту прояви будь-якого попереднього поведінки.

Ефект закріплення зокрема у тому випадку, коли слідство виявляється закономірно що з поведінкою: поведінка Х дозволяє очікувати, що з ним піде певний У.

З іншого боку, ситуаційні стимули управляють нашим поведінкою з допомогою своєї сигнальній функції: з її допомогою ми дізнаємося, коли або де нашу соціальну поведінку може викликати котрі закріплюють наслідки. Якщо стимули виконують рольдискриминативних стимулів, вони інформують нас у тому, коли ми почнемо робити Х прямо тут і він, то "за цим піде дані слідство Y. Але якщо вони подають інший сигнал, той самий поведінка може бути недоречним і навіть викликати на нас неприємності [8, з. 167].

Отже, можна дійти невтішного висновку у тому, що, будучи радикальнимбихевиористом,Скиннер стверджував, що діти наші установки, наміри, уявлення — це щось більше, ніж побічні продукти нашого зовнішнього поведінки.Изменению установки чи подання які завжди передує чи супроводжує зміна поведінки; під впливом закріплення змінюється лише зовнішня поведінка [8, з. 167]. Названі вище елементи внутрішньої злагоди займають центральне місце у теорії соціального навчання.

Перший систематичний аналіз ідеї про послідовних етапах у процесі установки зробив КарлХовленд, соціальний психолог з Єльського університету, в 1950-ті роки котрий здійснив об'ємний і результативний Єльський проект дослідження комунікації.Ховленд досліджував процес установки, з теорії навчання.

Він стверджував, що може успішно змінити установку аудиторії у разі, коли вона містить інформацію у тому, що з прийняттям запропонованої позиції піде якесь підкріплення. Наприклад, використовувані у міжнародному сполученні докази можуть акцентувати увагу об'єкта установки у тому, чому обстоювана позиція правильна і яка користь може викликати у себе її прийняття (скажімо, схвалення людей, чия думка цінно чи важливо задля нього). Ці аргументи, тим щонайменше, можуть на переконання в тому разі, якщо людина їх «вивчить».

>Научение стає можливим, якщо аудиторія узагальнює увагу до пропоноване повідомлення, потім певним чином розуміє її, тобто приймає до відома виражене у ньому переконання.

Потім, якщо повідомлення містить у собі незаперечні аргументи, слід прийняття яке витікає неї виведення і — тільки тоді ми — зміна установки. Зрозуміло, ситуація, підходяща з метою дій, що з зміненої установкою, може виникнути інший годину ж, а майбутньому. У зв'язку з цим, нова установка повинна бути закріплена і збережена незмінною доти, коли виконання цієї дії можна буде. Отже, єльский підхід виділяє три

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація