Реферати українською » Физкультура и спорт » Устаткування двомісного однокімнатного номеру готелю напівлюкс


Реферат Устаткування двомісного однокімнатного номеру готелю напівлюкс

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>ХАРКІВСЬКИЙДЕРЖАВНИЙУНІВЕРСИТЕТХАРЧУВАННЯЙТОРГІВЛІ

Кафедраустаткуванняпідприємствхарчування

 

>Індивідуальна робота

ізустаткуваннязакладівготельногогосподарства

на задану тему: «>Устаткуваннядвомісногооднокімнатного номераготелюнапівлюкс »

>Виконала:

студентка грн.ГРС-57

ф-ту менеджменту

>КузінаЛ.Т.

>Перевірив:

>к.т.н.доц.ЗолотухінаІ.В.

>к.т.н.асист.Горєлков Д.В.

>Харків 2009


>Готельний номернапівлюкс >комфортабельний,затишний номер, обладнань усімнеобхідним дляповноцінноговідпочинку: 2спальніліжка,м'якімеблі, телефон,телевізор,кондиціонер, холодильник, фен. Номеробладнанийокремимсанвузлом,душовакабіна ізцілодобовоюподачеюхолодної йгарячої води.Включенігігієнічні такосметичнізасоби.

>1.Фен -електричнийприлад,якийвидає напрямівпотікповітря.Використовується длясушінняволосся. Один ізвидів, щовикористовуються, вготеляхє фен виробникаStarmix модельTFW12.

>Виробник:Starmix

МодельTF W 12

>Насадка дляукладанняволосся.Спіральниймережевий шнур 0,8 м., щорозтягується до 2,0 м.Постійнепідключення домережі.Захиснийтемпературнийобмежувач. Тихий вроботі.TFSW 12 – Кнопкавкл /вимк., один режим роботи (>1200Вт), однашвидкість.TFTW 12 -Двішвидкості. Трирежимипотужності:Холоднеповітря -600Вт -1200Вт.Окремо кнопкавкл /вимк.TFW 12 --Чотирьохрежимнийперемикач: 0 -холоднеповітря -600Вт -1200Вт.Двішвидкості роботи. КласзахистуIP24.Вага 0,5 кг.Гарантія 1рік.

 

Модель

>Потужність, кВт

>Висота, мм

>Ширина, мм

>Глибина, мм

>Маса, кг

>TFTW 12

0; 0,6; 1,2 107 102 116 0,5

>TFW 12

0; 0,6; 1,2 107 102 116 0,5

>Душовакабіна -призначена дляприйняттяводних процедур йпідтримкисанітарно-гігієнічних нормспоживачів.RAVAK модельAfrodyta.Напівкругладушовакабіна ізрозсувнимидверима900х900х2105 мм.Виробник -Польща.КабінаAfrodytaєідеальнимрішенням для таких людей, котріцінуютьестетикувиготовлення, й у тій годинуставлятьвисоківимоги до комфорту.Високіестетичні характеристикидосягнутізавдякизастосуваннюхромованих,алюмінієвихпрофілів йоригінальниххромованихручок, форма, якіперегукується ізформоюпрофілів.Скляніелементикабіни в стандартномувиконаннімаютьзахиснепокриттяEasyClean, щоохороняє їхні віднадмірногоосіданнякаменя таіншихзабруднень.Конструкція дверей напідшипникових роликах ізможливістювідстібаннязначнополегшуєдогляд закабіною.Висотакабіни - 1950 мм, щодозволяєвстановлюватиїї надрібнихпіддонах.Цювластивістьналежним чиномоцінятьвисокі люди, котрізможуть комфортноприймати душ вційкабіні.

>Кондиціонер -пристрій, щовідповідає застворення таавтоматичнупідтримку взакритихприміщеннях всіх чипевнихпараметрів (>температури,вологості,чистоти,швидкості рухуповітря).Призначається дляствореннянайбільшсприятливих для таких людейкліматичних умів в квартирах,будинках,готелях таофісах.Однією ізфірм, Якавиробляєкондиціонери дляготелів,єInverter,виробник:Daikin Europe NV.

Модель:FTXG-E /RXG-E 25, 35, (50CTXG-E/MXS-E )

>Inverter, фреон:R-410A,охолодження /нагрів

>Виробник:Daikin Europe N. V.

Характеристики таспоживчіфункції

-Кондиціонернастінного типу

-КондиціонериDaikinмаютьгарантію від заводу виробника - три рокта

-КондиціонерDaikinFTXG-E -ценовийкомпактний йстильний дизайн

>Внутрішній блокспліт-системиDaikinFTXG-E Єдиний у світімаєтовщину 150 мм приенергоефективностікондиціонеравище 4 (EER).Такеунікальнепоєднаннякомпактності йвисокоїенергоефективностівідзначенопремією «Закращий дизайн»Японськоїфедераціїпромислового дизайну (>JIDPO).

>Основніспоживчіфункціїсистеми

1.Автоматичнегойданнязаслінки повертикалі йжалюзі погоризонталі

2.Об’ємнийповітрянийпотік

3.Осушенняповітря

4. 24-хгодинний таймер

5.Автоматичнийвибір режиму

6.Управління однимдотиком

7.Датчик «>Розумне око»

8.Багатоступінчатеочищенняповітря

9.Електроннекеруванняпотужністю

10.Зниженнярівня галасу якзовнішнього, то йвнутрішньогоблоків

11.Автоматичнепереміщеннялицьовоїпанелі

12.Використанняозонобезпечногохладагента

13.Інверторнатехнологія

14.Захист відграничних температур

15.Ширококутніжалюзі

16. Режимпідвищеноїпотужності

17.Подвійніповітрянізаслінки

18.Автоматичнийрозподілповітря

19.Самодіагностика

20.Бактерициднепокриття корпусу пультауправління

21.Функція теплого старту

22.Функціянічноїекономії

23.Автопереключеннярежимів «>нагрів-охолодження»

24.Антикорозійнепокриттятеплообмінника й корпусузовнішнього блоку

25. Системазахисту відобмерзання

26.Авторестарт йстабілізаціянапруги

27.Компресор ізплаваючимротором

>КондиціонерDaikinFTXG -ценовий режим комфортногорозподіленняповітря.Конструкція йпривідздвоєноїгоризонтальноїзаслінкивиконані несхожими напопереднімоделі, щодозволяєвикористовувати їхнінабагатоефективніше. Приохолодженніповітрянийпотікпрямуєвздовжплощинистелі зарахунокфіксаціїзаслінки в горизонтальномуположенні.Нагріванняповітря вприміщенніістотноприскореноподачею теплогоповітряного потоку ізкондиціонерамайже вертикально вниз.Такерозподіленняповітрязначнопідвищуєкомфортністьмікроклімату впорівнянні ізвнутрішніми блокамиколишніх моделей.Післявиключеннякондиціонеразаслінкаавтоматичноповертається наосі йзабирається усередину корпусу блоку.Закриталицьова панельзверху йприхованазаслінка внижнійчастиністворюютьвраження єдиноїпередньоїплощинивнутрішнього блоку.

>Більшвисокамобільністьуправліннязаслінкамисприяластворенню нового режиму комфортногорозподіленняповітря.ВінактивізуєтьсяклавішеюComfort напультіуправління.Одноразовенатисканняцієїклавішіпризведе дофіксаціїздвоєноїзаслінкимайже у вертикальномуположенні (принагріванні) чимайже в горизонтальному (приохолодженні). якпоказує практика,такі гуляйвідхиленнясприяють болеерівномірнійциркуляціїповітря вприміщенні, ніж пригойданнізаслінок, як було б впопередніх моделях.Нові гуляйвідхиленнязаслінокповністювиключаютьнебезпекувиникненняпротягів.

Телефон -електроннийпристрій, щоперетворює звукилюдськоїмови велектричнісигнали йнавпаки.Такісигналипередаються черезкомунікаційніпристрої поповітряних,кабельних йрадіорелейнихлініях зв'язкуміжабонентськимителефоннимиапаратами.КомпаніяTeledex -світовийлідер у сфері розробки йвиробництвависокоякісноїтелекомунікаційноїпродукції дляглобальноїготельноїіндустрії. Наступного дня увсьому світівстановлено понад 10 тис.телефоніввиробництваTeledex. У 2005роціTeledexвипустилановупродуктовулінію -сімействоiPhone наосновітехнології VoIP.Іншимнапрямком роботикомпаніїєінноваційні широкосмужнімережевірішення, котріідеальнопідходять дляготелів,пансіонатів,кооперативнихбудинків й т.д. ЗаразTeledex входити досотнінайбільшінтенсивнорозвинених на територїСиліконовоїдолини.ПродукціяTeledexвизнана вусьому світінайбільшимиготельними мережами таміжнароднимикорпораціями.

>Готельні т>елефони.SKYMAXTECHNOLOGIESпропонуєувазіпостійних тапотенційнихклієнтівспеціалізованіготельні інтернет-телефоніїTeledex.ТелефониTeledex -вибірперевірений годиною.Більше 10мільйонівтелефонівTeledexвстановлено вготелях світу.Teledexнайстаріший йнайбільший у світівиробникготельнихтелефонів,самеTeledexрозробив в 1984роціпершим у світіготельний телефонDiamond, телефон,якийздійснивреволюцію в стандартахоснащенняготельнихномерів, телефон,який ставшинайпоширенішимготельним телефоном у світі.

З тихийпір, более ніж у 125країнах,встановлено понад 10мільйонівтелефонівTELEDEX.Всісвітовіготельнімережімаютьсвійвнутрішній стандартоформлення йоснащенняномерів й убільшості із нихякостітелефонів для номерного фондувизначені інтернет-телефоніїTELEDEX. Іце невипадково.Всірозробленіфахівцями та дизайнерамикорпораціїTeledexмоделітелефонів стали у світіготельнихтелефонів, тім ж,чимєстрогіанглійськікостюми вчоловічіймоді, Мерседес вавтомобільному світі,телевізори Sony в світіелектроніки -цеКЛАСИКА.Надійна,солідна, що невтрачає із годиноюсвоєїпривабливостіКЛАСИКА. Донеї можна наблизитись, але йїїнеможливоперевершити.ВпливTeledex на світлоготельнихтелефонівнеможливопринизити -погляньте на інтернет-телефоніїіншихвиробників й що Віпобачите - всі у них - дизайн,функції,модельний ряд йнавітьколір -вперше булиреалізовані в телефонахTeledex. ІсьогодніTeledexсвітовийлідер врозробці нових моделейтелефонів.ТелефониTeledexприйняті як стандарт де-факто длянайбільшихготельнихоператорів, таких як Radisson SAS, Marriot, Hilton,Skandic, HolidayInn йін

Холодильник:

1.Пристрій,прилад дляохолодженнячого-н. (тих.). Х.паровоїмашини (резервуар, вякийвипускається дляохолодження пару).Масляний x. (дляохолодженнявідпрацьованої парі); 2.Споруда,приміщеннязі по однійзниженоютемпературоюповітря длязберігання,перевезенняшвидкопсувнихпродуктів.Вагон-х.Міські холодильники. Один ізвикористовуванихвидівхолодильників вготеляхєміні-холодильники -Міні холодильникHT-50A.

ХарактеристикиМіні-холодильникHT-50A

>Термоелектричнийміні-холодильник (>міні холодильник)ідеальнопідходить для дому,офісу,дачі,готелю,санаторія.

>Споживаєзначно меншеелектроенергії порівняно ізкомпресорним холодильником.

>Практичнобезшумний.

>Об'єм: 50літрів.

Температура: від 6 ° З до +18 ° З.

>Напруга: 220 У.

>Робочапотужність: 0,6 кВт /добу.

>Розміри:

>висота: 505 мм.

ширина: 500 мм.

>глибина: 500 мм.

>Вага: 13 кг.

>Рівень галасу: 30дБ.

>Колір:білий.

>Опції:

>Регулюваннятемператури.

>Внутрішнєпідсвічування.

>Освітленняномерів.Відправнимикрапками припроектуванніосвітлення вномеріє йогоплоща йобладнання.Готельний номер винен бути обладнаньдостатньоюкількістюджерелсвітла.Лампи тавимикачінеобхіднорозташовувати так,щоб було б ясно видно, якої лампузапалюєвимикач.Рекомендується,щоб лампа вспальнійвключаласябіля входу внеї ізпередпокою, а й уліжок. Уінших лампможе бути одиніндивідуальнийвимикач.Згідно ізрозміщенняммеблів уномеріпроектуютьсянаступніджереласвітла: лампа длячитання у шкірноголіжка, щостоїть натумбочці чижорсткозакріплена в головах,настільна лампа написьмовомустолі чисерванті, лампа у туалетного столика й торшер,який можнапереставляти умірупотреби.Загальнеосвітленнякімнатиможескладатися ізпанелі,розташованої надштороюуздовжоднієї зстін чиприхованоїнастінним орнаментом.Світло в головахліжка винне забезпечитиосвітленість книжки чи газета,приблизно 300 лк. Гарнимрішеннямєвстановлення надліжкомлампирозжарюваннялокалізованогорозсіяногосвітла бездратівливих для читачатіней. Убудь-якійточціприміщеннясвітлотребаекрануватищобуникнутизасліплення.

>Телевізор [відгрец.tle - далеко йлатин.visor -спостерігач] (новий. тих.).Частинателевізійногоприймача, щовідтворюєпереданезображення. Т. із великимекраном.

LG27HIZ10 -телевізорспеціально дляготелів

LG представилановийтелевізор27HIZ10,створенийспеціально дляготелів.Вінмає всвоємурозпорядженнімасукорисних й необходимихфункцій.Телевізоруправляється черезспеціальноналаштоване меню, якудоступне задопомогою прилаштую подназвою TVLinkLoader. TVLinkLoaderдозволяєзаощадити годинунастроюваннятелевізорів, бовідпадаєнеобхідністьналаштовуватикожентелевізорокремо у межах великогоготелю.Систематизований протокол LGдозволяєінтегрувати данийтелевізор до системиінтерактивногоготельноготелебаченнябільшостіпровіднихєвропейськихпровайдерів.Спеціальновиготовленакришка, котразакриваєусікомутаційнідроти,заощаджуємісце зателевізором. Умоделі широкий кутогляду - 178градусів,роздільназдатність -1366x768,яскравість - 500кд/м2, контраст - 1200:1.Додатковіпереваги – 3Dкомбо –фільтр йпроцесорDCDi.


Схожі реферати:

Навігація