Реферати українською » Физкультура и спорт » Історія Виникнення та розвітку жіночого марафону


Реферат Історія Виникнення та розвітку жіночого марафону

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ЗМІСТ

>ВСТУП

>РОЗДІЛ 1.ВИНИКНЕННЯМАРАФОНСЬКОГОБІГУ

>РОЗДІЛ 2.ВИНИКНЕННЯЖІНОЧОГОМАРАФОНУ

2.1Зародженняжіночого марафону

2.2Розвиток тапоширенняжіночого марафону

2.3Перспективирозвиткужіночого марафону

>РОЗДІЛ 3.ОСОБЛИВОСТІ ТАОБМЕЖЕННЯУЧАСТІЖІНОК УМАРАФОНАХ

3.1Жінкачекаєдитину

3.2Особливостіпотовиділення

3.3Особливостіхарчуваннямарафонців

>ВИСНОВКИ

СПИСОКЛІТЕРАТУРИ


>ВСТУП

>Останнім годиноюінтересжінок добігустрімкозріс. У СШАжіночийбігзазнавнастількисерйознихзмін, щонавіть самзавзятіприбічникирівноправностіжінок було неможливо бцеспрогнозувати.

Нарубежістолітьжінки настадіоні,одягнені вбезглуздіспідниці,викликалиглузування.Глядачамздавалося, що смердотіхочутьперевершити уфізичнійсилі чоловіків. Говорили й про ті, що доляжінок у великомуспорті не лишезовнінежіночна, але йтакожстворюєзагрозу для їхніздоров'я (>зокрема, ставити подсумнівдітонародження). З годинипершоївинятковонегативноїреакції ставлення дожінок-спортсменокпройшлотакістадії:заперечення,терпимість,нарешті,незначнесхвалення йпідтримку.Нині прекрасна статипроникнула вусісфери спорту, деранішповновладнопануваличоловіка.Більш того, бувзруйнований стереотип,відповідно доякогожінки вспорті нездатнізрівнятися ізчоловіками. Однакдомігшись праватренуватися ізчоловіками нарівних,жінкиможутьзайматисябагатьма видами спорту то й смердоті.Безумовно, й вбігуситуаціяпочинаєзмінюватисясаме в цьому напрямі.

>Звернемося дорезультатівмарафонськихзабігів. У 1913 р. Р.Грін ізВеликобританії встановившисвітовий рекорд для чоловіків - 2:38.16, а ще через 68 років, у 1981 р., Альберто СалазарпробігНью-Йоркський марафоном на 30хв.швидше - 2:08.13. Однак у 1971 р.кращим у світі дляжінок був результат Бет Боннер - 2:55.22, а ще через 12 років ДжоанБену із Бостонаперемогла вБостонськомумарафоні ізновимсвітовим рекордом - 2:22.43. Таким чином,жіночий рекордпокращився зацей невеликий упорівнянні ізчоловікамиперіод години націлих 33хв.

як лишежінкам дозволилибігати, смердотізробиликількіснийстрибок урезультативності,плідновикористовуючидосвід,накопичениймарафонцями.

>Метою роботиєаналізісторіївиникненняжіночого марафону.

>Основні заподіяння роботи:

1)проаналізуватипередумовивиникненнямарафонськогобігу;

2)охарактеризуватиосновніаспективиникнення тарозвиткужіночого марафону;

3)розглянутиособливостіжіночогоорганізму тавстановленняобмежень на доля вмарафонах.


>РОЗДІЛ 1.ВИНИКНЕННЯМАРАФОНСЬКОГОБІГУ

У 1897 р.п'ятнадцятьбігуніввийшли на старт,щобпробігти 24милі, щовідокремлювали їхнього від Бостона. Це бувдругиймарафонськийзабіг наамериканськійземлі. У 1964 р. числоучасників марафонузросло до 301, а ще через 15 років неменш 4200офіційнозареєстрованихбігунівстартувало вХопкінтоні, Незважаючи навведення новихкваліфікаційних норм. Заостанні ж рокта вАмерицівідбувсясправжній ">марафонськийвибух".

>Марафонськийбіг нетакий уже істарий.Біговадистанція марафону бувзаснованаодночасно ізвідродженнямолімпійськихігор у 1896 р. вАфінах (>Греція),хочацейрізновидбігу невходив упрограму стародавніхолімпійськихігор.Відкіля жвиниклосамепоняття ">марафонськийбіг"?Відповідно допереказу, у 490 р. дон.е.грецькийвоїнФідиппідпробіг 23милі, щовідокремлювалиМарафонськурівнину відАфін, у томущобповідомити проперемогу над персами.Найбільшромантичніджереласвідчать про ті, що закількаднів до цоговінподолав не лише одну сотню миль, й тому,викликнувши: ">Радійте! Миперемагаємо!" -воїн впавши намертво [1].

У 1896 р.довжинадистанції вційновійолімпійськійдисциплінідорівнювалаприблизно 24 милям 1500 ярдам, аПарижі (1900 р.) вон був доведено до 40 км, що було бцілкомлогічно. УСент-Луїсі (1904 р.)відстаньзалишилася такою ж,однак вже віграх уЛондоні в 1908 р.спортсменибігли 26 миль 385ярдів. УСтокгольмі (1912 р.)довжинамарафонськоїдистанції бувдорівнює 24 милям 1725 ярдам, вАнтверпені (1920 р.) - 26 милям 990 ярдам, але вПаризькійолімпіаді (1924 р.) буввстановлена стандартнадовжина марафону,рівналондонській, - 26 миль 385ярдів.Єдиною причиноювстановленняцієїдистанції вЛондоні було ббажанняорганізаторівзмаганьдогодитикоролівськійродині, один зчленівякої, будучиважкохворим,виявивбажанняподивитися, якстартуютьмарафонці. Так вжевийшло, щоВиндзорський; замок перебував у 26 миль 385 ярдах відфінішу. З тихийпір усєнові йновіпоколінняспортсменівбіжатьцідвідодатковімилі в славуБританськогокоролівства.

>Відзначимо, щонавіть 24миліцілкомсерйознийіспит,оскількифізичне йпсихологічненавантаження вмарафонськомубігудоситьвеликі.Такадистанціянадмірноважка длялюдини,недостатньопідготовленої.Жоднийдрукованийвиступ на задану тему не обходитися беззгадування просуворіумови, у якіпроходятьзмагання ізмарафонськогобігу, атакож пролегендарніфізичніякостіспортсменів, щозуміли благополучноподолатитакудистанцію.Усецесприяло бопубліка сталасприймати марафон якіспитвищоїскладності.

>Пам'ятаєте, удитинствімарафонськийбігздавався намнедосяжним. ">Тількисуперменибігають марафон йтерплячепереносятьстраждання,володіючинепомірниммарнославством", - так думали ми тоді. Зцієї заподій мизалишили марафон для тихий,хто віднародженнямав доньогоздатності...

Убудь-якійкнизі поісторіїмарафонськогобігу можназнайтипринаймні двакласичнихепізоди. перший досягати 1908 р., коли наОлімпіаді вЛондонііталійськийпекарДорандоП`єтрізабіг надоріжкустадіону встаніблизькому до шокового й после того, якйомувказалинапрямок, уякомупотрібно було ббігти, впавши.Італієць бувдискваліфікований, аперемогаприсудженаамериканськомубігунові, щоприйшов іншим.Іншийвипадоквідбувся в 1952 р. наОлімпійськихіграх уХельсінкі.ТодіЕміль Затопек,беручи доля всвоємупершомумарафоні,біг заанглійськимчемпіоном ДжимомПетерсоном,якийлідирувавпротягоммайжевсієїдистанції, а й задвімилі дофінішузійшов іздистанції [1].

>Спортсмениминулого не булиготові до марафону.Вони мало знали прореакціїорганізму настресовуситуацію йзовсім мало про ті, як вартопроводититренування. Насучасніуявлення, смердотібігалинебагато. На початкустоліттяамериканськіспортсмени запровадилибіг накороткідистанції побіговійдоріжці припідготовці до всіхвидівбігу,включаючимарафонський. І лишепочинаючи із 1920 р.бігуни,готуючись дозмагань,почаличергуватиповільний йшвидкийбіг.Цей методзалишавсяосновним й за 30 я років.Навіть Затопектренувався в цьомуодноманітномурежимі ізвикористаннямбігу надовгідистанції.

>Наприкінці 40-х роківнімецький спортсменЕрнст ванАакен (апізнішеПерсіЧерутті ізАвстралії)упершеввів упрограмутренуваньповільнийбіг надовгідистанції.Новозеландец АртурЛідьярдудосконаливнаприкінці 50-х років системутренування,основану начергуванні ">важких"днів, щовключаютьбіг надовгідистанції, й "легких"; цого режимутренуваннядотримуються втій чиіншійформібільшістьспортсменів й внашідні.

>Освоєння новихметодівтренування,удосконалення спортивногоінвентарю (>зокрема,біговоговзуття), атакожрозробкатеоретичних основдієти йфізіологіїбігусприялизначномуполіпшеннюспортивнихпоказників. У 1904 р. ТомасХікс ставшипереможцем марафону вСент-Луїсі (тодідистанціязабігуперевищувала 40 км),показавши годину 3:28.53, а 1976 р. уМонреалі ВальдемарЦирпінскіприйшов дофінішу на 1 годину 19хвилинраніш,подолавши при цьому на 2195 м більше, ніж призерСент-Луїса.

>Олімпійськімарафонськізабігинайбільшцікаві йзахоплюючі,хочаспортсмени, щоберуть доля в них, незавждипоказуютькращий годину.Бігунизаймають трипершихмісця,тобтозмагаються заодержання медалей. Шкода, щобігун, щозайнявчетвертемісце, неодержуєнагороди,навітьякщовін й показавшичудовий годину.Протеісторіяолімпіадзнаєчималовизначнихдосягнень. У 1952 р. Затопек,перемігши впершомумарафоні,завоював своютретю золоту медаль наолімпійськихіграх [11].

>Пізніше світло заговоривши проАбебеБікіле, спортсмена ізЕфіопії, щобігавбосоніж й после двохолімпіадполіпшив рекордЗатопека націлих 8хв. (рекордБікіли - 2:15.17). Через 4 рокта вТокіоБікілавстановивновий рекорд - 2:12.12.Вінстартував у черевиках, апотім скинувши їхні йпродовжувавбігтибосоніж. Урозквітіслави спортсменаосяглажорстоканевдача -вінпотрапив вавтомобільну катастрофу.Переможцем наОлімпіаді вМехіко ставши йогоспіввітчизникМамоВолде; уМюнхенівінприйшов дофінішутретім.

>ФренкуШортеруперемога вМюнхенідісталася легко.Він показавшимайжерекордний годину,усього на 8 з.відстаючи відтокійського результатуБікіли. УМонреалівін побивши рекордБікіли на 2хв.,однакфінішував націлих 50 з.пізнішепереможця, спортсмена із НДР ВальдемараЦирпинського (2:09.55).Динамікаолімпійськихрекордів более ніж за80-літнюісторіюмарафонськогобігу показано на малий. 1.

>Рис. 1.Динамікамарафонськогобігу

>ПісляолімпійськихігорБостонський марафон -самийпредставницький.Змагання вБостоні -цесерйознийіспит длябагатьохкращихбігунів.Змагання тутпроводятьсящодня.Незважаючи тих щоБостонський марафонзавждикористувавсявеличезноюпопулярністю йзалучавкращихбігунівміжнародного класу,жоден ізолімпійськихчемпіонів не здобувши уньомуперемоги.Трьом із нихудалосязайняти 2-гемісце. Це булиХікс (1904 р.),Хейєс (1908 р.) йСтенрус (1926 р.).Бікілавиявивсяусьоголише на5-мумісці в 1963 р., аМамоВолде до того жзабігуфінішувавдванадцятим.Шортерзайняв 20-тімісце(1978 р.), послетріумфу вМюнхені, девінзавоював золоту медаль [9].

У СШАпроходять йіншітрадиційнізмагання ізмарафонськогобігу,деякі із них здобулиширокупопулярність й заостаннікілька роківзалучилиучасників більше, ніжБостонський марафон. Марафон у Гонолулу, щоє одним ізнайбільшзначних,оскільки наньому було бвстановлено дварекорди –найкращий йнайгірший годину марафону, -займає одномумісце.Іншийтрадиційний марафонвиник порівняно нещодавно у Чикаго і здобувшиназвуМейорДейлі, у 1977 р.він ставшичетвертим закількістюбігунів, щоприйшли дофінішу - 2131осіб.Звичайно ізпевних причинахдистанціюзалишаєблизько 15-20% відзагальноїкількостіучасників. УзабігуМейорДейлі бувпоставленийсвоєрідний рекорд світу -близько 60 %бігунів нефінішували.Подібноюстатистикою навряд чи можнапишатися. УБостоні вцюкатегоріюпотрапиливсього 5 %бігунів (доречі, там буливведенікваліфікаційнінорми),хоча в цьомумарафонівідзначалисярезультати, щоперевищують 4години.

Заостанні роктавиникцілий ряд новихмарафонів, регулярноорганізовуваних США.Арміямарафонцівпоповнюється.Щорічно проводитися понад 200марафонськийзабігів, а стільки людейбігає так просто у своївихіднідні!

>Викликаєздивування не скільки сама доля взмаганнях, стількисамовідданість спортсмена, щовиявляється впроцесітренування [22].

>Біговий "бум"почався в 1967-1968 р., коли булиопубліковані роботиБіллаБоуермана й Кеннета Купера. Біґ ставшизаняттям, щозаслуговуєповаги. Куперстверджував, щофізичнапідготовленістьлюдиниможе бутивиміряназавдякиаеробіці -системіпідрахункуочок, щовраховуєобсягнавантаження насерце йлегенібігуна.Вінтакождоводивможливістьвизначенняступенявпливу наорганізм Люди такихвидів спорту, якбіг,плавання,велосипедний спорт, йменш ">вигідних" -тенісу й гольфу. Однакякби мидодержувалисярекомендацій Купера йприйнялизбалансованупрограмуфізичнихвправ, щосприяютьполіпшеннюфізичноїпідготовленості, нам бідовелосядотримуватися свого родудієти увідношенні регулярногофізичногонавантаження,тобтобігати не более двох миль 4 чи 5разів утиждень.Природно, ми було неможливо такдіяти.Величезнакількість людей,готуючись до марафону,пробігаєнабагато понад, 60-100 миль утиждень. Алі що жємотивацією длялюдини, що жвступає вборотьбу задосягнення мети - 26 миль 385ярдів?

>Цікавідослідження,проведені вГарварді ізметоюз'ясувати, щовідбулося ізвипускникамиуніверситету заостанні 50 років, а й за їхні станомздоров'яустановити, чиіснує залежністьміжсерцевимизахворюваннями йфізичнимивправами.Результатидослідженьвиявилисянесподіваними.Буловстановленеіснування порогуфізичноїактивності.Висновок, доякогоприйшливчені, бувнаступним:якщорівеньфізичноїактивностінижче цого порогу, товідбуваєтьсяослабленняопірностіорганізму досерцевихзахворювань. У томувипадку,якщорівеньфізичноїактивності йогоперевищує,імовірністьвиникненнясерцевихзахворювань улюдинизначнознижується.Цейрівеньвідповідаєтакійфізичномунавантаженню, щожадає відлюдиниенерговитрат у 2000калорій, щоеквівалентнобіжу на 20 миль. Ацетрохи більше, ніжрекомендував Купер длядосягненнянеобхідноїфізичноїпідготовленості [1].

Доктор ТомасБасслер,каліфорнійський патолог, утверждает, щожоден ізбігунів, щопробігмарафонськудистанціюменш ніж за 4години, нестраждаєсерцевимизахворюваннями.Подібніпідбадьорюючі заявиможуть бутипідданікритиці із боці болееобережнихдослідників вобластімедицини. Справедливо ті, щомарафонськийбіг сам пособі нестворюєімунітету. Праворуч туп наіншому:марафонець Ведездоровийспосіб життя,звичайно регулярнотренується, не курити, добро спіти йнадзвичайнодбайливовідноситься до своготіла. як правило,віндотримуєтьсядієти, щовключаєсвіжіфрукти іовочі,уживаєїжузізниженимвмістомжирів (ізособливоюобережністювінвідноситься дом'яса).Цілий ряддосліджень показавши, щопаління,переїдання (>зокрема,споживаннявеликоїкількостіжирів),гіподинаміявпливають наорганізмлюдини.Тількиусунення всіхцихнегативнихфакторів приводити до збільшеннятривалостілюдського життя.

>Середаматорівбігу можназустріти людей, котріцікавляться марафоном унадіївберегти собі відсерцевихзахворювань, й тихий,хтопочавзайматисярегулярнимифізичнимивправами урезультатіперенесеного нимисерцевогоінфаркту.Усеце можнарозглядати якмотивацію для зайнятимарафонськимбігом. Однакдативичерпнуоцінкумотивації нелегко [11].

Марафон -іспит, щовимагаєвитривалості.Проте його ізуспіхомдолаютьнавіть людилітньоговіку. Марафон ставши тім виглядом спорту, девік задлялюдиниперешкодою.

>Особистімотиваціївиявляються на болеепізніхетапах. На нашпогляд, марафон -цеджерелозадоволення, щодопомагаєлюдинізнайти собі. Миставимо собі втакіумови, у які намніхто неможедопомогти, йзалишаєтьсярозраховувати лише зважується на власнуцілеспрямованість,спритність й силу. Миведемоборотьбу намежіможливостей, що всучасному світітрапляється нещодня.


>РОЗДІЛ 2.ВИНИКНЕННЯЖІНОЧОГОМАРАФОНУ

2.1Зародженняжіночого марафону

>Відомо, що впершомуолімпійськомумарафоні 1896 р. взяла доляжінка. якприпускають,її звалиМельпоменою.Вонапройшладистанцію зачотири із половиноюгодини. На шкода,перевіритицівідомостінеможливо.Звичайно, Незважаючи наопірсуспільства,жінкиробили свої Першікроки вспорті, йцілкомможливо, що Мельпомена на самом делеіснувала [1].

Історія донесла до нас йіншеім'я -Марі-ЛуїзаЛедрю.Цяфранцузькадівчина вмарафоні в 1918 р.Її результатневідомий.ПотімйдеВіолета Персі, Якаподолала в 1926 р.відстань, щовідокремлюєВіндзор відЧесвика (>Великобританія).Її результат -приблизно 3:40.22. УМарафоніЗахідноїпівкулі (>Каліфорнія, 1963)двіжінки брали долянеофіційно.Одній із нихнавітьдовелося боротисяврукопаш ізофіційнимпредставникомНаціонального союзуаматорів атлетики,якийнамагавсязавадитиприйняти доля взмаганнях, аіншій,Мері Леппер,удалося прийти дофінішу із результатом 3:37.07. У 1964 р.жінка все-такидомоглася правабрати доля вмарафоні назаконнійпідставі.Вонаприйняла старт на виборах 4хв.раніш чоловіків й показала годину 3:27.45. Це був ДейлГрейг,її результат ставшикращим у світісереджінок.

Однакнаступний рекорд бувзафіксований уже вНовійЗеландії, дечемпіонкацієї країни вбігуМілліСімпсонпробігла марафон за 3:19.33.Потім у Торонто (1967 р.)тринадцятилітняМорінУілтон умарафонськомузабігу - уньому брали доля 28 чоловіків -прийшла дофінішушостою,показавши годину 3:15.23. У тому жроці у ФРН АнніПеде-Ердкамдполіпшилацей результат - 3:07.27.Її рекорд бувздобутий лише через три рокта, колиКаролінУолкер уСісайді (штат Орегон)подолаламарафонськудистанцію за 3:02.53.

>Усе понаджінокпоповнюють виряджайаматорівбігу накороткідистанції,щоб унайближчомумайбутньому статімарафонцями.

У СШАсамийзнаменитий ізмарафонів -Бостонський - бувспочаткудоступний лишечоловікам. Алі уже в 1964 р. одна молодажінка, якглядачка цоготрадиційногозабігу, щоспостерігала заперипетіями,подумкиготувалася доти,щобприйняти вньому доля. У 1966 р.23-річна РобертаГібб заявила просвоєбажаннядолучитися доучасниківБостонського марафону, але йорганізаторивідповілиїй, що ">жінки зсвоїхфізіологічнихособливостей нездатніпробігтимарафонськудистанцію". Це було б - у1966-му [10].

Алі Роберта неупокорилася й,прийнявшивідмову завиклик,почалатренуватися вбігу надистанціях,близьких до 40 миль. За день дозмагань Робертаприбула автобусом зСан-Дієго до Бостона.Ховаючись недалеко відмісця старту, вонадочекалася початкузабігу й, колизабігпочався,непомітноприєдналася домарафонців.Бігуниспівчутливопоставилися донеї, й вонауспішно завершиладистанцію за 3години 20хв. Робертаприйнялатакож доля взабігах 1967 й 1968 р.

У 1967 р.ім'яіншої, щоправдаменшшвидкої,бігункипотрапило нагазетнісмуги.ДвоєофіційнихпредставниківБостонського марафону, Хілі йСемпл,знайшлиїїприсутність вже вдистанції.КетрінСуіцерудалося ">проникнути" у спискиучасників марафону,сховавшисвоєім'я подініціалом До.Суіцер -такепрізвище невикликалопідозр. КоліКетрінподолала половину шляху,виниклаганебнабійка, уходіякоїофіційніпредставникинамагалисязірвати ізнеїстартовий номер. як бі ті ані було б,Суіцерфінішувала,хоча і поступилася ушвидкостіРоберті, що у цьомузабігувислизнула відпильного окаорганізаторів.ПіслявикриттяСуіцерНаціональний союзаматорів, атлетикиприйнявнадзвичайно ">мудре"рішення:заборонитиспортсменцібрати доля взабігу через ті, що вонбігла разом ізчоловіками, так доти ж безсупроводукомпаньйонки!

>Позитивним у цьомуінциденті було б ті, що спортсменка повернула його у своюкористь, акінцевомурахунку й накористь всіхжінок-аматорок марафону.Вона стала одним ізкерівниківмарафонськоїпрограми,організованоюфірмою ">Ейвон",чияфінансовапідтримка, атакождопомогаіншоїкосметичноїфірми "Бон Белл" йще рядуіншихсприяли болеемасовійучастіжінок узабігах подегідоюспонсорів. Кожна із них,якщо внеї було бтакебажання, здобуламожливістьпозмагатися [10].

Згодом послеганебногоінциденту вБостоніорганізаторибагатьохмарафонів дозволилижінкамбрати доля в них, Незважаючи назавзятийопірНаціонального союзуаматорів атлетики. На одному ізподібнихзабігів (у Нью-Йорку)жінкам дозволиливиступити взмаганнях, але й ізумовою, що смердотіприймуть старт на 15хв.раніш чоловіків - спортсменкиповиннібігтиокремо. Коліроздавсястартовийпостріл,усіжінкисіли на грішну землю.Вонипросиділичвертьгодини, апотімпобігли разом ізчоловіками, таксказатизаписавши насвійрахунокцей15-хвилинний "штраф".Нарешті в 1972 р. й вБостоні допустилижінок до старту.НінаКушик встановилапершийофіційнийжіночий рекорд умарафонськомубігу - 3:10.21. У 1975 р. дофінішуприйшли 28жінок, у 1978 р. їхнього було б уже 186, а 1982 р. - 482.Стосовно числа чоловіків, що завершилидистанцію,цескладає 1,5; 4,6 й 9,6 %,причому тутврахованірезультати, щовходять урозрядофіційнозареєстрованих.

У 1983 р. Джоан Бенуа сталапереможницеюсереджінок уБостонськомумарафоні - 2:22.43.Сталосяцераніш, до 1957 р., й вонвипередила б всіх чоловіків, щопробіглиповнудистанцію назмаганнях, котрі тодівідбулися, (>деякі іззабігів булиукороченими). Так,воістину ">жінки зсвоїхфізіологічнихособливостей нездатніпробігтимарафонськудистанцію".

>Незважаючи тих щоБостонський марафонпривернув до собінайбільшуувагазавдякиширокійучасті вньомужінок,він був неєдиним у цьомуроді. Жінками заявляли про собі уіншихкраїнах,однак, невважаючидекількохнайбільш великихзмагань,проведених у ФРН йФранції,справдімасовий характержіночийбігнабув США.Протеєдиноюамериканкою, щозумілаполіпшитисвітовий рекорд, сталаЖаклінГансен:європейкидвічі поступалисяїй пальмупершості.Вонатакожупершесереджінокподолаларубіж за 2години 40хв.Француженка ШантальЛангласдвічіпоказувалакращий результат у світі,ЛіанаВінтер з ФРН сталарекордсменкою світу одного разу, аїїспіввітчизниця КрістаВаленсік -двічі. У 1977 р.жіночий рекордскладав 2:34.48.

Ужовтні 1978 р.загальнаувага бувприкута доНью-Йоркського марафону.Завдякидопомозіспонсоріворганізатори запросили назмаганнякращихспортсменів,переможцівчекалагрошовавинагорода.Забігперетворився вдвобійнайсильнішихбігунів. Однаксереджінокпереможницею тодівиявилася невідоманікому СШАбігунка, що не брала доляраніше великізмаганнях.НорвезькавчителькаГретеВайц,краща у собі набатьківщині вбігу насереднідистанції, встановилановийсвітовий рекорд - 2:32.30. Упідтвердження боїївидатний результат 1978 р. не буввипадковістю, вон побила своївласнірекорди 1979-го й 1980 р. (>відповідно 2:23.33 й 2:25.42).Тепер всім стали ясно:жінкиздатніпробігтимарафонськудистанцію, такще й ізвисокими результатами. Унаступні два роктажінкивсюдидемонстрували своюготовність прийти дофінішушвидше ніж за 2,5години. І в 1981 р. рекордГретеВайц впавши.Цього разуусі заговорили проновозеландкуЕллісон Роу, що взяла старт у Нью-Йорку йподолаладистанцію за 2:25.29. УнаступномуроціГретеВайц уже вчетвертий разперемогла вНью-Йоркськомумарафоні, щоправда неустановивши рекорду [1].

У 1983 р.Лондонський марафонстартувавусьоголише власне - напередодніБостонського. УЛондоніГретеВайцприйшла дофінішупершою й повториласвітовий рекордЕллісон Роу.

>Наступного дні, уБостоні на стартвийшли Роу й Джоан Бенуа, що недавно показалакращий годинусеред американок (2:26.11). Бенуа, щобігла разомзі своїм тренером відеальнихпогоднихумовах,поліпшиласвій результат й встановилановийсвітовий рекорд - 2:22.42.Вонамчалася як одержима йподолала половинудистанції за 1:08.23. Іхочаїїперемога бувзлегказатьмаренаприсутністюпоруч із нею надистанціїїї тренераКевінаРайена (НоваЗеландія), показаньспортсменкою годинуз'явивсячерговимстрибком веволюціїжіночихрекордів умарафоні.

>Таблиця 1.Еволюціяжіночихрекордів світу вмарафонськомубігу

>Рікзабігу >Учасниця >Країна Результат
1926 >Віолета Персі >Великобританія 3:40.22
1963 Мері Леппер США 3:37.07
1964 ДейлГрейг >Шотландія 3:27.45
1964 >МілліСімпсон НоваЗеландія 3:19.33
1967 >МорінУілтон Канада 3:15.23
1967 >АнніПеде-Ердкамп ФРН 3:07.27
1970 >КаролінУолкер США 3:02.53
1971 Бет Боннер США 3.01.42
1971 Бет Боннер США 2:55.22
1971 >ЧерілБріджес США 2:49.40
1973 МікіГормен США 2:46.36
1974 ШантальЛанглас >Франція 2:46.24
1974 >ЖаклінГансен США 2:43.55
1975 >ЛіанаВинтер ФРН 2:42.24
1975 >КрістаВаленсік ФРН 2.40.15
1975 >Жаклін Хансен США 2:38.19
1977 ШантальЛанглас >Франція 2:35.16
1977 >КрістаВаленсік ФРН 2:34.48
1978 >ГретеВайц >Норвегія 2:32.30
1979 >ГретеВайц >Норвегія 2:27.33
1980 >ГретеВайц >Норвегія 2:25.42
1981 Еллісон Роу НоваЗеландія 2:25.29
1983 >ГретеВайц >Норвегія 2:25.29
1983 ДжоанБе ну, а США 2:22.43
1985 >ІнгрідКрістіансен >Норвегія 2:21.06
1986 >ІнгрідКрістіансен >Норвегія 2:21.06

 


>ВченийЕрнста ванАакена з ФРНспочатку буввисококваліфікованиммарафонцем,потім прийшов натренерську роботу, написавшикілька книжок пропідготовкубігунів.Він -прихильникбігу якоздоровчогозасобу,думаючи, щобіг не лишезміцнюєздоров'я, але й йдає людям зарядбадьорості,сприяєзбільшеннютривалості життялюдини.Його система зайнятимістить усобіповільнийтривалийбіг,якийзмінюєтьсяходьбою. Урезультатінещасноговипадку (коли відтренувався навулиці, йогозбила машина)Ернста ванАакенарозбивпараліч, йвінвиявивсяприкутим докрісла-каталки.Тодівченийвирішивпожертвуватичастинуотриманої нимстраховоїсуми нарозвитокжіночого марафону.СамеЕрнст ванАакенорганізував йфінансувавпершийнеофіційнийчемпіонат світусереджінок уВальднілі (ФРН, 1974). Системапроведенняподібногоміжнародного форумумарафонців (тодіпереможницею сталаЛіанаВінтер - 2:50.31) бувзаохочена Клубомаматорівбігу,організованимфірмою ">Ейвон", що у 1982 р.нагородивпереможцівзабігу в Сан-Францискозначнимигрошовими призами [11].

2.2Розвиток тапоширенняжіночого марафону

>Жіночий марафонзмінюєтьсядужешвидко. Ос-кільки вважалось, щозаняттябігомзгубні дляжіночогоорганізму, доля їхнього волімпійськихдисциплінахзавжди було бобмеженим. До 1980 р.жінкамзаборонялосязмагатися вбігу надистанції, щоперевищують 1500 м.Групоюжінок (>серед них булиДжекіГансен йНінаКушик) запідтримкоюКетрінСуіцер йфірми ">Ейвон" бувпочатаспробазмінитиукорінененедовірливе ставлення дожіночогобігу із боці МОК йМіжнародноїаматорськоїлегкоатлетичноїфедерації. Так,солідним людямпохилоговікудовелосявивчитипредставленіентузіастамижіночогобігудокази,зокрема, того, щомарафонськимбігомзаймаютьсяпредставниціпринаймні

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація