Реферати українською » Физкультура и спорт » Історія спортивних споруд. Сучасні спортивні споруди для легкої атлетики


Реферат Історія спортивних споруд. Сучасні спортивні споруди для легкої атлетики

>Мiнiстерствоосвіти та науки України

>Вищийнавчальний заклад “>Відкритийміжнароднийуніверситет

>розвиткулюдини “Україна”

>Горлiвськийрегіональнийінститут


Контрольна робота

іздисципліни: >Спортивніспоруди

студента 2-го курсуденноїформинавчання

>напрямупідготовки 0102 -фізичневиховання й спорт

>спеціальності 6.010200 -фізичнареабілітація

Богдан РоманаВікторовича

2008


1.Історичнівідомості проспортивніспоруди

1.1Спортивніспорудидревнього світу

>Фізична культура й спортсвоїмиісторичнимикоренямивиходять ізглибокоїстародавності.Археологічнірозкопкинадаютьвідомості пропримітивні приміщення дляфізичнихвправ.Значнимявищем щохарактеризуєрозвитокдавньогрецькоїфізичної культури булиОлімпійськіігри.Вонипроводилися регулярно черезкожні 4 рокта вОлімпії (776 до зв. е) - депочавсярахуноккалендарнимчотириліттям -Олімпіадам.

Дляпроведеннязагально-грецьких йрегіональнихігор було бспоруджено багатостадіонів,залишки які буливиявлені вОлімпії, Дельфах,Піреї,Мілеті іінших районахГреції.

>Античністадіони >відносять дотрьохперіодів:еллінського,елліністичного йдавньоримському.Грецькістадіонивідрізнялисязавершенимиархітектурними формами,грандіознимрозмахом, йгармонічновписувалися внавколишнійкраєвид.

>Стадіониелінськогоперіодувідігравали рольцентрівгромадського життя держави. Надавньогрецькихстадіонахранньогоперіоду не було бспеціальнихпристроїв дляглядачів -глядачірозташовувалися насхилахпагорбів передареною.

>Стадіон вОлімпії -першийзістадіонівстародавності щомавтрибуни й що послуживши прототипомнаступнихбудівельаналогічногопризначення.Закругленалінія трибунзберігалася безістотнихзмін уРимськуепоху йдійшла до відома нашихднів.

НаареніОлімпійськогостадіонурозташовувалисяґрунтовідоріжки, щорозмічалися дляодночасногобігу 20 Чоловік.Лінії старту йфінішупозначилися плитами.

>Стадіониелліністичногоперіодуприпиняютьвідігравати роль центругромадського життя, смердотістаютьвидовищнимиспорудженнями длягородянміста.Трибунистадіону уже ненастількиграндіозні.

>Давньоримськийперіод. Уцей годинувідбуваєтьсяреконструкціябагатьохстадіонівеллінськогоперіоду. У зв'язкузізростаннямкількостіучасниківзмагань булирозширеніаренистадіонів йвстановленіокремімармуровітрибуни дляглядачів, длякращоїоглядулінія трибунробитьсяувігнутою. У Істолітті до зв. е.почалосяформуваннятакоїдавньоримськоївидовищноїспоруди, якамфітеатр.

>Яскравим прикладомдавньоримськогоамфітеатруєКолізей.Спочаткувінмав триповерхи,потімдобудованийчетвертий.Спочатку уКолізеївідбувалисябоїзвірів,пізнішегладіаторів.Підареноюрозміщалисяклітки длязвірів ііншіпідсобніприміщення.Передбачалось, що надКолізеємнатягувалитентовепокриття, щоперетворювало його вкритийстадіон.

>Такожграндіознимибудівлями цогоперіоду булиЦиркусМаксимус чигіподром, щопризначався длязмагань у гонках наколісницях; йтерми (>грандіознібасейни)Діоклетіана йКаракалли, смердотізаймалиплощу 120000 м2 йрозміщалися вбудинку, щомав 337 м удовжину й 338 м у ширину,зістінамитовщиною 6 м,місткістюблизько 3000 Чоловік дляприйняття таких процедур, якмиття,потіння,масаж, душ,ванни,плавання вбасейнах ізгарячою чихолодною водою.

1.2Спортивніспорудисередніхстоліть

>Раннєсередньовіччяхарактеризуєтьсяцілковитимзанепадомфізичної культури. У X - XIстоліттідужеповільнопочалирозвиватисядеякіформифізичнихвправ,передумова -хрестові походи йлицарство, щоз'явилося.Головна позначкафізичнихвправзводилася доти,щобпідготуватилицарів довоєннихдій.

Урозвитому феодальногосуспільстві (XI - ХІ ст. в) подвпливомкласовоїборотьбисформуваласяфізична культура народних мас (селян тагородян) йфізична культурапануючого класу (>феодалів талицарів).

>Поряд змайданчиками дляігор ймісцями длягулянь знатистворювала у паркахгородянамрізнівидовищно-розважальніоб'єкти,такі якплавальнийбасейн уВіллаМонтально вРимі (XV в),амфітеатр у саду Боболі уФлоренції (XVII в). УдеякихкраїнахЄвропивелосябудівництвозалів дляфехтування іігор ум'яч,полів ймайданчиків длястрілянини із цибулі.

1.3Спортивніспоруди уРосійськійдержаві

УЦарськійРосіїрозвиткуфізичної культури й спортуприділялося малоуваги.Спортивніспорудиобчислювалисяодиницями (2 треки, 3яхт-клуби, 5кінних арен).

>Ціспоруди належаливищимспортивним клубам ("Сокіл ", ">Богатир ", "Маяк" таін.).Окремігімназії маліневеликіспортивні зачи. Удеякихмістах напустирищахрозміщувалисяпримітивніфутбольні поля йспортивнімайданчики.ПісляЖовтневоїреволюціїпочавсябурхливийрозвитокмасовогофізкультурного руху.

За Перші 20 роківіснуванняРадянської держави булипобудованітисячіспортивнихмайданчиків,футбольнихполів,сотніспортивнихзалів,лижнихстанцій,відкритихбасейнів йіншихспортивнихспоруд.Вже 1923-гороці вМосквіпередбачалосябудівництво такихстадіонів, якстадіон ">Юнихпіонерів", ">Іскра", ">Хімік" таінші.

У 1927роцівводять уексплуатаціюстадіони: ">Червоного спортивногоІнтернаціоналу", "Червонійтрикутник", уКиєві в 1929роцістадіон "Динамо". Великийрозмахздобулобудівництвотаборівзимового йлітньоговідпочинку.

Передфізкультурнимиорганізаціями країни було бпоставлене заподіяння - будувати понадспортивнихмайданчиків,приміщень необходимих длямасовоїфізкультурної роботи. До 1940 р. у СРСР бувстворенадоситьрозвитамережанайпростішихспортивнихспоруд.Нараховувалося 370стадіонів, 6000тисячспортивнихзалів, 200басейнів йводнихстанцій,усього 82000спортивнихспоруд.

>Центральнийстадіон ім.В.І. леніна уМоскві,є одним ізнайбільшихспортивнихкомплексів світу,побудований вході одного року йвідкритий у 1965році. Уньому можнапроводитизмагання более ніж за видами спорту.Головнаспортивна арена ізтрибуною на 130 тис.глядачів,футбольне полі й 4секторилегкої атлетики.

>Вонаосвітленасучаснимелектроннимустаткуванням. Упросторі подтрибуноюспортивноїаренирозміщені 8гімнастичнихзалів,спортивний манеж, 2кінозали, музей йблизько 900приміщень. Надп'ятнадцятьмаостанніми рядамитрибунирозташованийвітрозахиснийкозирок. Наньомувстановлено 1200прожекторів дляосвітленняарени.

>Палац спортустадіону ім.В.І. ленінамає аренурозміром 30 x 61 м. йтрибуни на 17 тис. місць. Тутпроводятьсязмагання ізхокею,фігурногокатання наковзанах,гімнастики, боксу,боротьби,спортивнихігор таіншихвидів спорту.УніверсальністьПалацу спортудозволяєпроводити тутзбори,конференції,концерти таіншісуспільні заходь.

>Відкритийплавальнийбасейн Центральногостадіону ім. В.І. ленінамає 4ванни (22 x50м,22 x25м, 6 x25м, 6 x25м).Трибунивміщають 13200глядачів.

Маласпортивна аренапризначена дляучасті взмаганняхзіспортивнихігор;її трибунарозрахована на 15600глядачів.

Успортивний комплекс ЦентральногостадіонуВ.І. ленінаходять:

1.Критийтренувальний каток ">Кристал"зіштучнимльодом й каток для зайняти балетом накризі;

2.Дитячийстадіон ізоднобокоютрибуною на 3 тис. місць йспортивним ядром;близько 100тренувальнихвідкритихполів й майданчиків, 2легкоатлетичніспортивні ядра.

>Українськийреспубліканськийстадіон уКиєвіпобудований у 1941роціреконструйований у 1969році. Дореконструкціїспортивна аренастадіону малатрибуни на 50 тис.глядачів, послереконструкціївміст на трибунахглядачівзбільшивсявдвічі.Вонаосвітленамогутніми прожекторами,установленими начотирьохщоглах. Настадіоніє поля ймайданчики, велотрек, тир,стадіон длятенісу,лижнийтрамплін таіншіспортивніспоруди.

>РеспубліканськийПалац спорту вКиєвіпобудований у 1960році.Його аренамаєрозмірихокейного поля - 61 x 30 м. Прибудівництві йоговперше у світі бувздійсненаможливістьтрансформаціїоднієї ізчотирьох трибун на 890 місць за 15 - 20хвилинперебудувати в сцену длявиступуартистів,демонстраціїкіно, йпроведеннябудь-якихмасовихзаходів.

ЗалПалацу спортуславитьсяпрекрасноюакустикою,м'якимелектроосвітленням. Тутє радіо йтелетрансляційніпристрої,функціонуєгімнастичний зал (42 x 20 м), залтенісу йнастільноготенісу,тренувальний катокзіштучноюкригою (30 x 15 м).

>Республіканськийстадіон вАлма-Атіпобудований у1957р. Трибунацентральноїспортивноїаренистадіонурозрахована на 30 000 місць. У1966мпоручпобудованийПалац спорту,пізнішекомплекснийспортивнийбасейн. Доцихспорудженьпримикаютьспортивні приміщенняКазахського державногоінститутуфізичної культури.

Таким чином,республіканськийстадіон разом ізінститутомутворятьсвоєріднийміськийспортивний центр. Настадіонівперше бувзмонтованагумово-битумнабіговадоріжка (>1965г).Палац спортупобудований по типовогопроекті. По цьому жпроектіспоруджувалисяПалаци спорту і віншихмістах СРСР.


2.Відкритіспоруди длялегкої атлетики

>Біговідоріжкиявляють собоюплощинніспоруди, щомаютьспеціальнепланування,покриття,розмітку,устаткування йпризначені длябігу нарізнідистанції.

>Доріжки длябігуможуть бутипрямими йзамкнутими вплані,їхніконструкціїрізні.Покриттяможе бутиводопроникним (>наприклад, угаревихдоріжок) йводонепроникним (угумово-битумних читартановихдоріжок).

2.1Габаритибіговихдоріжок

1. Прямабіговадоріжка винна матірконструктивнудовжину 130 м (придистанціїбігу 100 й 110 м ізбар'єрами) й 75-80 м (придистанціїбігу 60 м).Можнапобудуватитакожпрямібіговідоріжкименшоїдовжини 40 й 60 м. длярозучування старту й стартовогорозгону й дляконтрольнихзмагань у ">скороченому"спринті.

>Загальна ширинапрямоїдоріжкизалежить відкількостібіговихсмуг; ширинаоднієїсмуги1,25м.Смугибіговоїдоріжкивідокремлюються друг від другабілимилініямишириною5см.Лініяправоруч відбігуна входити у ширинусмуги.Поверхнябіговоїдоріжки в напрямібігу винна бутигоризонтальною (максимальноприпустима величинаухилу 0,001).Поперечнийухилбіговоїдоріжки неповиннийперевищувати 0,01 (длябудь-якихпокрить).

2.Замкнутабіговадоріжкаскладається ізпрямихділянок йповоротів (>віражів).Біговідоріжки по засобахобрисувіражівбувають:прямокутними,коробовими,поліцентричними іодноцентровими.

А. >Прямокутнібіговідоріжкипоширені,наприклад, вАнглії нафутбольнихстадіонах йслужать длятренувань йрозминокфутболістів.Радіусвіражутакоїдоріжки неперевищує10м,швидкийбіг повіражу неможливий, тому длятренувань йзмаганьлегкоатлетів вон непридатна.Прямокутнібіговідоріжки можна будувати накомплекснихфізкультурних майданчиках й на майданчиках длязагальноїфізичноїпідготовки,тобто наспорудах, де не проводитисяспеціальнихтренуваньлегкоатлетів.

Б. Коробовабіговадоріжкадовжини400муперше бувпобудована доОлімпійськихігор уШвеції в1912р. До1939ртакідоріжкибудувалися і у нашій стране, уМоскві1928р,Києві1929р,Ленінграді1927р,Тбілісі1934р. Коробовадоріжканайчастіше маланаступнірозміри:довжина400м,прямийвідрізок98,58м, великийрадіус48м,малийрадіус24м.Такадоріжка обрамлялафутбольне полірозміром 105 x70м.

У. >Поліцентрична (>італійська)біговадоріжка малавіражі,описанідвомарадіусамидовжиною 60 й 30 м. Наполіцентричнійдоріжці 2/3 шляху припадатибігти повіражах, щодуженезручно длябігунів.

Р. >Одноцентровабіговадоріжкає в даний годинунайпоширенішою. У странетакідоріжкибудуютьпочинаючи із1939р, коли бувуведений проект стандартного спортивного ядра, щовключавфутбольне полірозміром 104 x69м й400-метровудоріжкунавколо його.

>Геометричніпараметрибіговихдоріжокзалежать відрозмірівфутбольнихполів. Тому в нашій стране подіючих нормахрекомендується будувати400-метрові >одноцентровібіговідоріжки в якідовжина прямого 86 м,радіусвіражу36м.

>Цідоріжки болеезручні длябігучимбагатоцентрові (втраташвидкостібігу навіражі такихдоріжок менше, ніж навіражібагатоцентрових). Назменшених полях, але вшкільнихспортивних ядрахдозволяєтьсяобладнатидоріжкидовжиною333,33м (>радіусвіражу27м);250м (>радіусвіражу18м);200м (>радіусвіражу16м).


2.2Конструкціябіговихдоріжок йїхнєбудівництво

1.Водонепроникнібіговідоріжки ізпокриттямзіспеціальнихсумішей (>гареві,коксогареві,керамічні іінші).Конструкція їхнізалежить відгідрогеологічних йкліматичних умівбудівництва.

>Особливоважкозводитибіговідоріжки околицях із великоюкількістюопадів йглинистихґрунтів.Глинистийґрунтвсмоктуєвологу,набухає йстаєводонепроникним ймаломіцним.

>Великоющільністю,міцністю ймалоюводопроникністюволодіютьскельніґрунти.

>Піщаніґрунтисипучі,водонепроникні й тих, що малостискаються.Вонинайбільшсприятливі длябудівництвабіговихдоріжок йбільшостііншихплощиннихспортивнихспоруд.

2. Приконструюваннібіговимидоріжками варто знатізначення окремихконструктивнихшарів йвластивостіматеріалів, що при цьомувикористовуються

перший кулю (>знизу) -цепідстава наґрунті, щопідстилає,товщинаякого 5-12 див, склад:щебінь,гравій, шлак (>40-70мм) чигрубозернистогопіску.Цей кулює фундаментом здренувальнимводопроникнимпрошарком.

Інший кулюєпроміжним (>пружним). Дляньоговикористовуютькам'яновугільний шлак (10 -12мм).Цей кулюдодаєконструкціїеластичність.

>Третій кулюєпружновологомістким. На йогобудівництвойдутьм'які, доброфільтруючівологуматеріали (>лігнін,обпилювання, торф,хлоп'якордного волокна,відходихімічногопоходження йполіетиленовоговиробництва).

>Четвертий кулю -цепокриттявиготовленезіспеціальноїсуміші. Заназвоюосновнихкомпонентів цого кулівизначається йназвадоріжки.Покриттяповинне бутиміцним,пружним,водопроникним,атмосферостійким,гігієнічним йекономічним.


2.3Класифікаціябіговихдоріжок

І.Гарієвадоріжка (принормальнійвологості 15-20%)єдоситьпружною йцілкомпридатною дляшвидкогобігу. Однак вон недовговічна, малогігієнічна й надексплуатації.Будівництво такихдоріжокрізкоскоротилося.

2.Коксогарієвадоріжкає болеев'язкоючимгарієва.Вона болеепридатна дляспринтерськогобігу.Цей типпокриттядовготривалішийчимгареві, але й йдорожче.

3.Пиритогаревадоріжка - тверда, болеепридатна дляспринтерського (>нетривалого,динамічного йшвидкого)бігу.

4.Коксопирито-гаревадоріжка -нормально-пружна,відносно проста вексплуатації й болеедовговічна.Вартістьїївище, ніжгаревої.

5.Керамічнадоріжка -дужедовговічна іатмосферостійка.Вонавідрізняєтьсявигіднимиархітектурнимиякостями й невимагаєчастихкапітальнихремонтів.

>Гумово-битумні іасфальто-гумовіпокриття.Їхсумішімістятьасфальто-в'яжучіречовини (>бітум ймінеральний порошок), а якзаповнювачіпісок й дробленьгум (>гумовукрихту).

>Гумово-бітумнісумішіскладаються ізв'язкого компонента -бітуму йзаповнювачів -піску йдробленоїгуми (>крихти).

>Пісокголовний компонентсуміші, щозабезпечуєїїщільність йміцність;кращимвважаєтьсясереднєзернистийпісок.

>Гумовакрихтадодаєпокриттюпружність.Найбільшпридатнафракція1-3мм.Більш великакрихтапогіршуєякістьукладання йзнижуєопірністьпокриттярізнимвпливом.

>Наповнювачзастосовується дляущільненнясуміші:вінзнижуєводопроникність йчутливість дотемпературнихзмін. Уякостінаповнювачавикористовуютьвапняний порошок,цементний пив,цегельний порошок,мінеральніматеріали.

>Бітумєорганічноюв'язкоюречовиною. Напрактицізастосовуютьсябітуми марокБН-2,БН-3,БН-4. Уміру збільшення маркибітумупідвищується температура йогорозм'якшення йпадає йогорозтяжність, тому прибудівництвібіговихдоріжок упівнічних й центральних районахзастосовуютьбітумБН-2 йБН-3, апівденнихБН-3 йБН-4.

2.4Біговідоріжки зсинтетичнимпокриттям

>Синтетичніматеріали дляпокритьмаютьволодіютьнеобхіднимидефармативнимивластивостями, смердотіміцні,гігієнічні,маютьгарнийвигляд.Покриття зсинтетичнихматеріалівцілкомводонепроникні йїхняякість незалежить від постривай (тартан).

>Тартан - один ізнайбільшвідомих за кордономсинтетичнихматеріалів,відрізняєтьсяв'язкопружнимивластивостями. Цепокриттяпридатне длязмагань йтренувань убудь-якихпогодних йкліматичнихумовах.Властивість цогоматеріалумайже незмінюються вінтервалі температур від 20>O до +45O.Покриттяможе бутилистовим чиналивнимтовщиноюблизько15мм.

>Рекортан - посвоїхтехнічнихвластивостяхближче дотартана, але йбільшостіспортсменіввінподобається понад, бовін болеепружний.

Недивлячись, наширокепоширеннятортана йрекортана в нашій странепродовжуютьсяпошуки нових, болееекономічних йвисокоякіснихпокрить.


Списоклітератури

1. Усе про спорті. Довідник, 2-ге вид., в 3-х т. - М.: Фізкультура і спорт, 1988.

2.Гагина Ю.О. Спортивні споруди. - Підручник дляИФК. - М.: ФІС 1976. -327с.

3.ХолодовЖ.К., Кузнєцов B. З. Теорія й методику фізичного виховання і спорту:Учеб. посібник длястуд.висш.учеб. закладів. - М.: Видавничий центр "Академія", 2000. - 480 з.


Схожі реферати:

Навігація