Реферат Індустрія туризму

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Реферат на задану тему

">ІНДУСТРІЯТУРИЗМУ"


План

 

1.1. Туризм якгалузь

1.2.Потребитуристичноїгалузі

1.3.Шкільніпоїздки йосвітніподорожі

1.4.Зарубіжні ринки


1.1. Туризм якгалузь

>Галузь туризму -цескладний комплексорганізаційсуспільного йкомерційногосекторів,звичайновиступаючихпосередникамиміжпублікою йтуристичними продуктами.Багатотуристівподорожуютьсамостійно, так що промоушн не винен бутинаціленийвиключно натуристичнугалузь.Протеіснуютьдеяківажливіпереваги співпрацю ізтуристичноюгалуззю:

>Безпосередньовпливати нанезалежнихвідвідувачівбуває складно, томувзаємодія ізтуристичноюгалуззю частопредставляється болеелегкою шляхомпідвищення числавідвідувачів й гостей.

>Туристичнагалузьєекономічнонадзвичайноефективним методом маркетингу - вонволодіємножинноюкупівельноюспроможністю, так що одного разувизначившиосновну особу, щоухвалюєрішення, ві можетечекати, що воно тапривернечисленнихтуристів, якодиничних, то йколективних.

>Організаціїтуристичноїгалузі, як правило,замовляютьпослугизаздалегідь; таким чином смердотіможутьсформуватинепоганийстрижньовийбізнес, що дозволитисплануватикомплектуванняштатів й т.д.Завдяки богрупи йорганізаціїтуристичноїгалузіроблятьзамовлення наперед,це часто болеенадійніклієнти, ніжокремі особини.Наприклад,парковіатракціонизазнаютьзбитки відзниження числавідвідувачів впогану погоду, але йгрупи, щозробилизамовлення наперед,відвідаютьатракціон все одне.

>Організаціїтуристичноїгалузі можнасхилитизробитизамовлення навідвідини в ">непіковий" годину, колиіншихвідвідувачів менше.

Хочагрупи, як правило,вимагаютьзнижок чикомісійних,деколи смердотіготовіплатитидодатково занестандартніпослуги,такі якнеофіційніпоїздки йрозширеніекскурсії.

Дотуристичноїгалузівідносяться:

•агенти поорганізаціїподорожей;

•туроператори;

•агенти пообслуговуваннюпасажирів,туроператори, щопрацюють із туристами, щоприбувають, йназемнізасобиобслуговуванняпасажирів;

•компанії, щозаймаютьсяміжміськимиавтобуснимиперевезеннямипасажирів;

•організаторигруповихподорожей;

•оператори короткихпоїздок;

•агенти поорганізаціїзаохочувальнихпоїздок;

•організаторикорпоративнихзаходів йконференцій.

>Транспортнікомпанії,такі якавіалінії йпороми,також можнавіднести доцієїкатегорії, особливоякщо смердотіпропонуютьвласніпрограми, щовключають комплексзаходівщодорозміщення нанічліг йоглядувизначнихпам'яток.

>Агенти поорганізаціїподорожей

>Агенти поорганізаціїподорожейпродаютьпутівки,виступаючи якдистриб'ютори -агентівтуроператорів йтранспортнихкомпаній ізроздрібного продаж.Вонизаробляють на життя зарахуноккомісійнихвиплат йдодатковихпоїздок. як видно ізназви,агенти поділовихпоїздкахспеціалізуються назамовленняхпольотів йнічлігу длямандрівних усправах.Агенти порезервуванню йзамовленням невідрізняються відагентів поподорожах, але й, як правило,спеціалізуються на одномуаспекті,наприкладбронюванні місць вготелі.

Хочаагенти поподорожахєчастиноютуристичноїгалузі,націлюватисябезпосередньо ниминераціонально,оскількибільшість із них просторозміщуєзамовлення,користуючисьброшурамитуроператорів.

>Туроператори

>Туроператорискладаютьпакети із окремихкомпонентівпоїздки чи туру, в котрівходятьплатня запроїзд,розміщення, пересадки,оглядвизначнихпам'яток й т.д.Багатохтореалізує своїпакети задопомогоюброшур,розміщуваних наспеціальнихстійках втуристичних агентствах.Деякіздійснюютьоперації із продажнапряму,використовуючипрямупоштову рекламу йпродаючи тур "зсторінки" - через рекламу насторінках газет йжурналів.

>Агенти пообслуговуваннюпасажирів,туроператори, щопрацюють із туристами, щоприбувають, йназемнізасобиобслуговуванняпасажирів

>Ці трикатегорії частооб'єднують, недивлячись тих, щоміж нимиіснуютьдеяківідмінності.Робота всіх їхньогопочинається, коликлієнтииз-тельно занестандартніпослуги,такі якнеофіційніпоїздки йрозширеніекскурсії.

Дотуристичноїгалузівідносяться:

•агенти поорганізаціїподорожей;

•туроператори;

•агенти пообслуговуваннюпасажирів,туроператори, щопрацюють із туристами, щоприбувають, йназемнізасобиобслуговуванняпасажирів;

•компанії, щозаймаютьсяміжміськимиавтобуснимиперевезеннямипасажирів;

•організаторигруповихподорожей;

•оператори короткихпоїздок;

•агенти поорганізаціїзаохочувальнихпоїздок;

•організаторикорпоративнихзаходів йконференцій.

>Транспортнікомпанії,такі якавіалінії йпороми,також можнавіднести доцієїкатегорії, особливоякщо смердотіпропонуютьвласніпрограми, щовключають комплексзаходівщодорозміщення нанічліг йоглядувизначнихпам'яток.

>Агенти поорганізаціїподорожей

>Агенти поорганізаціїподорожейпродаютьпутівки,виступаючи якдистриб'ютори -агентівтуроператорів йтранспортнихкомпаній ізроздрібного продаж.Вонизаробляють на життя зарахуноккомісійнихвиплат йдодатковихпоїздок. як видно ізназви,агенти поділовихпоїздкахспеціалізуються назамовленняхпольотів йнічлігу длямандрівних усправах.Агенти порезервуванню йзамовленням невідрізняються відагентів поподорожах, але й, як правило,спеціалізуються на одномуаспекті,наприкладбронюванні місць вготелі.

Хочаагенти поподорожахєчастиноютуристичноїгалузі,націлюватисябезпосередньо ниминераціонально,оскількибільшість із них просторозміщуєзамовлення,користуючисьброшурамитуроператорів.

>Туроператори

>Туроператорискладаютьпакети із окремихкомпонентівпоїздки чи туру, в котрівходятьплатня запроїзд,розміщення, пересадки,оглядвизначнихпам'яток й т.д.Багатохтореалізує своїпакети задопомогоюброшур,розміщуваних наспеціальнихстійках втуристичних агентствах.Деякіздійснюютьоперації із продажнапряму,використовуючипрямупоштову рекламу йпродаючи тур "зсторінки" - через рекламу насторінках газет йжурналів.

>Агенти пообслуговуваннюпасажирів,туроператори, щопрацюють із туристами, щоприбувають, йназемнізасобиобслуговуванняпасажирів

>Ці трикатегорії частооб'єднують, недивлячись тих, щоміж нимиіснуютьдеяківідмінності.Робота всіх їхніпочинається, коликлієнтиз-за кордону (багатохто із якізробивзамовлення задопомогоюзарубіжного туроператора)ступають на грішну землюВеликобританії, йзакінчується, коли смердотіпокидаютьїї.Всііншіпослуги,наприклад,переліт доВеликобританії,організовуютьсяз-за кордону.

>Агенти пообслуговуваннюпасажирів йназемнізасоби їхньогообслуговуваннядіютьвідповідно довимогисвоїхклієнтів,організовуючиперевезення із пунктуприбуття вготелі,здійснюючизамовленняготелів йорганізовуючиекскурсії пооглядувизначнихпам'яток.Туроператори, щопрацюють із туристами, щоприбувають,можуть матірвласнупрограму йброшури, по якіклієнтироблятьзамовлення.Багатотуроператорівпропонуютьіндивідуально ">підігнані" подклієнтапослуги ; таким чином, смердоті адекватнореагують напопит йпрацюють болееіндивідуально. Ос-кільки багатоагентів пообслуговуваннюпасажирів йназемнізасоби їхніобслуговуванняназивають собі туроператорами пороботі із туристами, щоприбувають,відмінністьінодіє сутотеоретичною.

Удеякихвипадкахзарубіжніклієнтизнають точно, щосаме смердотіхочутьзамовити, особливо колиоформляютьстандартні тур,такі якчотириденнапрограма длявідвідуючих Лондонвперше.Інодітуроператори, щопрацюють із туристами, щоприбувають,мають понаднагоди длятворчогопідходу, особливоякщо смердотіпроводятьдослідження йзамовляють тур длямандрівників ізособливимиінтересами.

Одного разу Менізапропонувалиорганізувати тур поАнглії длягрупинімецькихполіцейських.Їхкерівник попросившивлаштуватиособливийрозиграш щодня - Меніпотрібно було бзробити так,щоббританськаполіціязупинила автобус йарештувала всіх разомгодинника!Туроператори, щопрацюють із туристами, щоприбувають,використовуютьдовгийланцюжокдистриб'юторів.Наприклад, французможепридбати пакет у агента поподорожах,якийзамовить пакет через туроператора,який,можливо,придбав його у оптовогопродавцятуристичнихпакетів, щоуклав контракт ізготелями черезназемнуорганізацію пообслуговуваннюпасажирів, щознаходиться вЛондоні. Цеозначаєнеобхідністьдужешвидкореагувати назапити проінформацію й т.д. (>протягом 24 часів) ізурахуванням тогоціну якщозроблена надбавка,можливо,неодноразово,перш ніж пакетдосягнекінцевогокористувача чиспоживача.

>Британськаасоціаціятуроператорів пороботі із туристами (BritishIncomingTourOperators Association,BITOA), щоприбувають, приводити списокблизько 125повноправнихчленів всвоєму ">Довіднику йреєстрі членства",якийкоштуєблизько 37фунтів 4    призамовленні заадресою:

>BITOA

120WiltonStreet

London

>SW1

Телефон 020 7931 0601.

>Компанії, щозаймаютьсяміжміськимиавтобуснимиперевезеннямипасажирів

Доцієїкатегоріївідносятьсярізні по масштабахкомпанії - відкрупнихоператорів, таких яквидаючавласнуброшуруавтобуснихпоїздоккомпанія ">Уоллас Арнольд", додрібнихкомпаній, щоскладаються ізводіїв ізсвоїми автобусами, чисімейнихкомпаній, діяльність якіпов'язана в основному ізвиконаннямзамовлень за наймом автобуса ізводієм, щопоступають відорганізаторівгруповихпоїздок ймісцевихсуспільств.

>Ранішекомпанії, щозаймаютьсяміжміськимиавтобуснимиперевезеннямипасажирів,вважалися ">бідними родичами"туристичноїгалузі,оскільки смердоті булиздатніорганізувати лишенедорогіподорожі для великих груплітніх людей,неспішноюпроцесієювідвідуючоїмаленькі кафе.Останнімирокамирозміри групмаютьтенденцію дозменшення до 30 Чоловік призростаючомурівніучасті у яких болееспроможнихпасажирів.

Убагатьохвипадкахавтобусніпоїздкизамовляютьсяактивнимигромадянами "увіці". Людиживутьдовше ймають болеевисокий ">вільний"дохід, так що смердотіє хорошимринком.Автобусніпоїздки йподорожізамовляютьтакож люди,охочівикористовувати другу читретючастинусвоєїщорічноївідпустки.

>Інодімаєсенсдомовлятися із болеекрупнимикомпаніями,міжміськимиавтобуснимиперевезеннямипасажирів, щозаймаються,переконуючи їхньоговключити ваш продукт на свійпрограму.Організаторигруповихтурівінодіпросять болеедрібні із такихкомпанійвибратимісця длявідвідин, але й вбільшостівипадківприходять перед тим ізпевнимрішеннямщодомісця,кудихочутьспрямувати своюгрупу.


>Оператори короткихпоїздок

До числаоператорів поорганізації короткихпоїздок можнавіднестимережуготелів, щовипускають своїброшури ізописоммаршрутів короткихпоїздок,щобпродатимісця вготельних номерах, щопорожніють, навихідні.Існуєтакождекількакрупнихоператорів, щонадаютьнічліг натермін відоднієї дочотири ночей й,якщо якщопотрібно, транспорт йекскурсії пооглядувизначнихпам'яток. Церинок, щорозвивається, але йконкурентоздатний, йоператори короткихпоїздок неприпиняютьпошуки новихпунктівпризначення йзаходів дляпакетів.

>Агенти поорганізаціїзаохочувальнихпоїздок йорганізаторикорпоративнихзаходів

>Подорожможе бути стимулом дляспівробітників чиклієнтів.Агенти поорганізаціїзаохочувальнихпоїздок, як правило,підбирають заходь чимаршрути, невідповідні дляпубліки вцілому, щоробитьподорожособливою.Аналогічнопроходять йкорпоративні заходь. При цьому частовикористовуються заходь назразокодноденноїпоїздки на перегони якосновний компонент,доповнюванийчимось понадпрограму,наприклад,дозволом навхід назакритутериторію,вишуканим ленчем йпридбаннямсувенірів.

 

>Організаторигруповихподорожей

Нещодавнопроведенедослідження показало, щоіснуєблизько 6000незалежних йдіючихорганізаторівгруповихподорожей (їхніприйнятоназивати ОГП), багатохто із які працює яксуспільніорганізації.

>Більшістьопитанихорганізацій погруповихподорожах -пенсійні йсуспільніклуби, при цьому более ніж 41 % всіхорганізаційскладаються із увіці від 60 років.Організації, щоздійснюютьгруповіекскурсії насуспільних качанах,включають:

•жіночігрупи,такі якЖіночіінститути,Міськігільдії дляжінок йТовариськіклуби;

•суспільніклуби,такі яксуспільніклуби для персоналу чиклуби поорганізації ">поїздок на день";

•асоціаціїпенсіонерів,такі як ">Пробус" йпенсійніклубикомпаній;

•групи поінтересах,такі якклубихудожників йуніверситети ">третьоїепохи".

Спискицихорганізацій можнаодержати відброкерів, чи ними можнанацілитимаркетингову діяльність й задопомогоюпублікацій,наприклад вжурналі ">Організаторгруповоїподорожі".Багатоорганізаційперераховано в ">Довідникубританськихасоціацій", але й там, як правило,представленіцентральніофіси, а чи немісцевівідділення.Іноді спискимісцевихорганізаційє вбібліотеках.

1.2.Потребитуристичноїгалузі

Візможете более активнопрацювати ізтуристичноюгалуззю,якщозрозумієте йзадовольнитеїїпотреби.Від васочікуєтьсянаданняінформації.

>Інформаційніматеріали длястворенняпаблісіті

>Матеріали длястворенняпаблісітіповиннічітковідповідатипотребамтуристичноїгалузі.Розмістітьскрізь, деце якщодоречно,наступнуінформацію:

>Базовийопис вашихпослуг - вчомуполягаютьвашівідмінніриси чипереваги перед конкурентами?

>Попереднєсповіщення -переважно за 6-12місяців - йдеталібудь-якихподій чиспеціальнихпропозицій.

>Терміни йпередбачуванатривалістьвідвідин (длярозважальнихзаходів йпунктівпризначення). Бажанатакожінформація просамийвідповідний годину длявідвідин.

>Місцеположення,переважно ізвказівкою накартіпунктіввисадки із автобуса ймісця стоянки.

>Деталі прогруповітарифи,структурікомісійних йбудь-якихособливихвиплатахорганізаціямтуристичноїгалузі.

>Наявністьвільних місць йнаданняособливихпослуг дляводіївавтобусів йекскурсоводів.

>Деталіспеціальних умів для груп, таких якпоїздки ізекскурсоводами; організаціяживленнязнижки всувенірних магазинах;функціонування їхні впозаурочний годину;реєстрація груп й т.д.

>Ім'япотрібної особини йконтактнийтелефонний номер длязапитівщодогруповихпоїздок.

>Замовлення йзапити

>Важливополегшитиорганізаціямтуристичноїгалузі процесзамовлення,інакше смердоті нездійснять його.Необхідно,щоб бувчіткапевна контактна особа, ізякою можназв'язатисяпротягомзвичних часів роботи.Переважно,щоб посадуцієї особининазивалася,наприклад, "координатор груп", в цьомувипадкуорганізаціїтуристичноїгалузівідчувають, щоця людинарозуміє їхніпотреби.

>Процесзамовлення винен бутипрямим йздійснюватисяневідкладно.Наприклад, прибронюванні телефоном місць длягрупибентежить,якщо вамговорять, щопотрібна формагруповогозамовлення, означати,доведетьсячекати,покиїїпришлють,заповнять бланк,повертати його йпотімчекатипідтвердження.Ніж понадстадій на продаж, тімменшавірогідність, щоорганізаціїтуристичноїгалузі дійснозроблятьзамовлення.

>Цінова політика й оплатазамовлення

>Звичайноготелінадаютьгруповізнижки чикомісійніорганізаціямтуристичноїгалузі,організаторирозважальнихзаході вбільшостівипадківтакожпропонують10-20-процентнузнижку.Наданнявільногомісця дляводія/екскурсовода чикерівникагрупи,якщо групаполягає более ніж із 15 Чоловік,єзагальноюпрактикою.

>Туристичнагалузьпотребуєгнучкоїсистеми оплати. Удеякихвипадкахкерівникгрупимаєнагодупредставити чек чизаплатитиготівкою відіменівсієїгрупи послеприбуття.Проте багатоорганізаційтуристичноїгалузівимагаютьухвалення їхніваучерів як дляодиничнихвідвідувачів, то й для груп,чекаючи, що вівипишетеїмрахунок-фактуру послевідправлення.

1.3.Шкільніпоїздки йосвітніподорожі

Суворокажучи,організаторишкільних йосвітніхподорожей неєелементомтуристичноїгалузі, але йвиступають якзамовники-посередники йнерідкодозволяютьзначнорозширитибізнес, так що про них тут вартозгадати.

>Деякі школи йосвітніустанови (>включаючи школианглійськоїмови)організовують длясвоїхучнівекскурсії йпоїздки, в основному у межахосвітньоїпрограми, так що смердотіпредставляютьважливийринок длярозважальнихзаходів йдеякихпунктівпризначення.Освітніекскурсіїінодірозглядаються негативно,оскількимаютьнизькувартість, доти жюніекскурсантиможуть статінекерованими.Протеєвірогідність, що смердотіініціюютьвториннівідвідини,приводячи із собою свої сім'ї.Іншоюперевагоюосвітніхекскурсійє ті, що смердоті, як правило,проходять у в непіковіперіоди.

>Ключовімоменти, котріпотрібновзяти доуваги приорганізаціївідвідиншколярів:

>Більшістьшкільних йосвітніхекскурсійздійснюється вмісця,куди можнадобратися відучбовоїустанови за 60хвилин.

Приухваленнірішення про ті,кудивідправитися, для учителів йкерівників групнайважливішимиєнаступніміркування:

•відчутнаосвітняцінністьекскурсії;

•позитивнийдосвід под годинупопередніхвідвідин;

•упевненість до того, що штатспівробітниківрозважального заходженню чи пунктупризначеннярозумієпотребиосвітніх груп йчіткоорганізовує їмекскурсії.

>Якщо говорити прометодирекламноїдіяльності, одним ізнайважливішихвважається "чутлива" -розповідіколег: ">Повірю, колипобачу", томумаєсенсзапросити учителів,щоб смердотіособистооглянулимісцепроведенняекскурсії, йнадатиможливість провестиїї за годину, коли длярештивідвідувачівустановазакрита.

Ос-кількиважливийосвітній характерекскурсії,потрібно,щобінформація, щонадається,демонструвала, якекскурсію можнапов'язати ізтими чиіншими стандартами знань чиелементамиобов'язковоїучбовоїпрограми.Важливо забезпечити учителівінформаційними пакетами й планамиекскурсій.

>Одноденніекскурсіїзвичайноплануються за - тримісяці, абагатоденні - не менше ніж за ці десятьмісяців.

>Максимальнаприйнятна межаціни -близькоп'ятьфунтів заучня.Освітніекскурсіїнадзвичайночутливі доціни.Проте под годинуповторнихвідвідинвитрачаєтьсяготівка, йекскурсантиможутьзаплатити заобслуговування більше, ніжочікувалося.

>Більшістьосвітніхекскурсійздійснюєтьсяпочатковими йсередніми школами.

1.4.Зарубіжні ринки

КількістьвідвідинБританіїз-за кордонузростає, то йкількість грошей, котрітуристивитрачають вБританії. У 1998 р. (>останнійрік, поякомуєстатистичнідані)Британіювідвідали 25,9мільйони Чоловік йвитратили 12,8мільярдифунтівстерлінгів.Зростання числазарубіжнихвізитів доВеликобританіїочікується всередньому наблизько 4 % врік, й до 2005 р. числотуристів, заоцінками,досягне 34,6мільйонів, а їхньоговитратискладутьблизько 21мільярдафунтівстерлінгів зарік.

>Навіть при болеенизькомурівнівитрат - 12,8мільярдифунтівстерлінгів врік -доходи від туризму увалютізначноперевищують,скажімо,доходи відторгівлі продуктаминафтопереробки, котра приноситивсього 9,5мільярди. Туризмскладаєблизько 27 %всьогооб'ємуекспортуіндустріїпослуг й 9 % явногоекспорту.Свіжідані пооб'ємах туризму вБританіїз-за кордону можначерпнути вБританськомууправлінні у туризмі.

>Британськеуправління у туризмі (>БУТ) -цеофіційний орган, щовідповідає зазміцненняпозиційБританії як пунктупризначення длятуристівзівсього світу.БУТ працює в співпрацю ізіншимирегіональними йзагальнодержавнимиустановами, такими якШотландський йУельсській заради із туризму.Цяпідтримуванаурядом організаціяодержуєрічнудотаціюблизько 3 5мільйонівфунтівстерлінгів відМіністерства культури,ЗМІ й спорту.

>БУТпокликаний підвищитицінність туризму вБританії, забезпечитиотриманнядодаткового прибутку від туризму повсійБританіївпродовжвсього року.БУТнадаєнеупередженуінформацію у туризмі йзбираєнеобхідніринковівідомості дляіндустрії туризмуВеликобританії.БУТконцентрує діяльність наспоживацьких сегментах, котрізабезпечатьБританіїнайбільшуфінансовувіддачу.Маркетинговікампанії,відображаючитрадиційне йутілюючитеперішній годину,організовані так,щобпривертатицісегменти.

разом ізЦентральнимофісом вЛондоніБУТмаємережузарубіжнихофісів.Вонитісноспівробітничають ззарубіжнимбританськимдипломатичним корпусом йпрацівниками культури,місцевимиорганізаціямитуристичноїгалузі йзасобамимасовоїінформації,стимулюючиінтерес доВеликобританії. УсамійВеликобританіїБУТпідтримуєстратегічне партнерство ізіншимиорганізаціями, такими якБританськапорада,BITOA й СлужбаімміграціїВеликобританії.

>Зовнішнічинники, щовпливають наміжнародний туризм на територїБританії

>Соціально-економічнічинники,демографічнітенденції,особливості туризмуосібрізнихнаціональностей йполітичнічинники - всеценадаєвирішальневплив наміжнародний туризм на територїБританії.

>Економічніпрогнозиможутьдопомогтивизначитицільові ринки. До числаосновнихвідносятьсятакіекономічнічинники, якрівеньзайнятості йбезробіття,процентні ставки,довір'яспоживача йрівень ">вільного" прибутку.

>Дискреційний, чи ">вільний",дохід (сума, щозалишилася врозпорядженні после того, як булизробленінеобхідні для життявитрати йіншіфіксованівитрати,такі яквиплатиіпотечноїпозики)єключовим,визначаючимелементомпопиту напослуги туризму.

>Наступнимвизначальнимелементомєвартістьподорожі.Очікується, щосвітоватенденція доскороченнявтручання держави в запитанняповітрянихперевезеньприведе дозниженняплатні заполіт,оскількиконкуренціяміжавіалініямистає все болееінтенсивною.Крім того,посилиласяконкуренція на маршрутах черезЛа-маншміжпоромнимикомпаніями йтунелем подЛа-маншом.

>Вартістьготельнихномерів йрозваг (таких як купівлі,їжа в ресторанах йвхід наатракціони) увизначенніконкурентоспроможностіБританіїмає не меншеважливезначення, ніж курс валют.

>Іншісоціальнічинники, щовпливають наміжнароднітенденції втуризмі, -цевік,рівень життя, і декларація провідпустку.Чинники, щовизначаютьпопулярністьБританії як пунктупризначення длятуристів

>Дослідження,проведенеБУТ, показало, що тихий, щоприїжджають доБританіїтуристівпривертаютьдекількааспектів:

>Культурнаспадщина,сільськамісцевість йрозважальні заходь:

•історичніміста;

•собори й церкви;

• замки;

•старовинніаристократичнімаєтки із парками;

•археологічнімісцявеликоїісторичноїважливості,такі якСтоунхендж йСтінаАдріана;

•промисловаспадщина;

•музеї йгалереї;

•літературнаспадщина;

•традиції йпишніурочистіцеремонії;

• краса йрізноманіттябританськоїсільськоїмісцевості йпобережжя.

>Розваги ймистецтво:

•різноманітність йякістьхудожнього життяБританії (вЛондоніблизько 30 % всіхквитків до театрукупуєзарубіжнимивідвідувачами);

•візуальнівидимистецтва (багатохто із наших галереймаєчудовурепутацію назарубіжних ринках);

•спортивні заходь,включаючиУїмблдонськійтеніснийтурнір,Британськийвідкритийчемпіонат по гольфу,чемпіонат порегбі ">П'ятинацій",фінал кубкаФутбольноїасоціації йвеликікінні перегони.

>Місцярозміщення нанічліг:

•Британіяпропонує широкий, спектр місцьрозміщення, щоваріюються від маленькихготелів, щонадаютьнічліг йсніданок, дообладнаних нарівні люкскотеджів йапартаментів ізвласнимживленням;

•маленькіпансіони ізнічлігом,сніданком йможливістюпобувати ватмосферібританської сім'ї особливопопулярні узарубіжнихвідвідувачів.

>Походи по магазинах:

•Британіяславитьсясвоїми магазинами,якістю,різноманітністютоварів йпомірністюцін;

•магазиниєулюблениммісцембагатьохтуристів.

Кількістьтуристів йдохід відзарубіжнихринків

>Наступнатаблицяпоказуєостаннідоступнідані (за 1998 р.) прокількістьтуристів йдохід від шкірногозарубіжногоринку, наякомудієБУТ.

>Відвідини, тис.чіл. >Дохід, млн.фунтівстерлінгів
Повсьому світу 25 745 12 671

 

>Європа 17 383 6 303

 

Далекий захід 5 052 3 233

 

Далекий схід 3 310 3 134

 

>Європа 17 383 6 303

 

>Австрія 242 101

 

>Бельгія 1183 225

 

>Угорщина 91 40

 

>Німеччина 2 830 882

 

>Греція 195 157

 

>Данія 434 163

 

>Ірландія 2 310 824

 

>Ісландія 74 37

 

>Іспанія 900 396

 

>Італія 1090 555

 

Люксембург 60 27

 

>Відвідини, тис.чіл. >Дохід, млн.фунтівстерлінгів >Нідерланди 1718 407 >Норвегія 509 218 >Польща 216 78 >Португалія 177 94 >Росія 121 174 >Туреччина 75 71 >Фінляндія 145 66 >Франція 3 274 750 >ЧеськаРеспубліка 107 94 >Швейцарія 583 287 >Швеція 676 310 >Югославія 50 27 >Інші країниЗахідноїЄвропи 116 179 >Інші країниСхідноїЄвропи 207 141 >Північна Америка 4 553 2 801 Канада 673 319 США 3 880 2 482 >Центральна йПівденна Америка 499 432 Аргентина 91 65 >Бразилія 154 160 Мексика 49 30 >Відвідини, тис.чіл. >Дохід, млн.фунтівстерлінгів >Інші країниЦентральної йПівденної Америки 206 177 >Азія 538 558 Гонконг 165 135 Китай 32 51 >Малайзія 79 137 >Сінгапур 91 68 >Таїланд 33 25 Тайвань 37 48 >Інші країниАзії 101 95 >Японія йПівденна Корея 582 458 >Південна Корея 37 29 >Японія 545 429 >Тихоокеанськийрегіон 769 544 >Австралія 603 424 НоваЗеландія 166 420 >Середній схід йІндостан 849 916 >З'єднаніАрабськіЕмірати 101 113 >Інші держави Затоки 118 180 >Відвідини, тис.чіл. >Дохід, млн.фунтівстерлінгів

 

>СаудівськаАравія 100 138

 

>Інші країниСередньогоСходу 55 83

 

>Єгипет 45 81

 

>Ізраїль 198 113

 

>Індія 175 140

 

Пакистан 58 68

 

Африка 572 657

 

>Південна Африка 284 216

 

>Інші країниПівденної Африки 48 48

 

>Нігерія 65 159

 

>Інші країни Африки 174 234

 

Джерело:Британськеуправління у туризмі /Міжнароднийоглядпасажирів,Центральнестатистичне бюро,Ірландія.Дані наданііЦентральнимстатистичним бюро вКірці.

Маркетинг за рубежем

>Перш ніжзайматисязарубіжним маркетингом, вампотрібновивчитинаступні запитання:

Чиповинні візайматисязарубіжним маркетингом тепер?

Будіпотрібноякийсь годину,перш ніжбізнес

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація