Реферат Географія туризму

Страница 1 из 14 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки України

Севастопольський комерційний технікум

Курс лекцій з дисципліни:

Географія туризму

Посібник для студентівспециальности5.050403 «Організація обслуговування в готелях і маркірування туристичних комплексах»

>Составил:

Викладач

>Емелин Сергій Вікторович

>Cевастополь 2006 р.


Зміст

1.Пояснительная записка

2. Запровадження

3. Розділ 1. Туризм як громадська явище і той дослідження.

3.1 Лекція 1. Предмет «Географія туризму». Предмет і завдання дослідження.

>3.2Лекция 2. Види сучасного туризму.

3.3 Лекція 3. Географія міжнародного туризму

3.4 Лекція 4. Туристичні ресурси.

3.5 Лекція 5. Туристичні ринки.

3.6 Лекція 6. Індустрія туризму.

3.7 Лекція 7. Екскурсійні послуги і туристичні маршрути.

3.8 Лекція 8. Транспортне забезпечення туризму.

3.9 Лекція 9. Безпека туристів в подорож.

4. Розділ 2. Туристичні ресурси України

4.1 Лекція 10. Туристична привабливість України.

4.2 Лекція 11. Туристична привабливість Криму.

5. Розділ 3. Туристичні ресурси світу.

5. 1 Лекція 12. Європа.

5.2 Лекція 13. Близький схід.

5.3 Лекція 14.Азиатско-тихоокеанский регіон.

5.4 Лекція 15. Америка.

5.5 Лекція 16. Африка і Австралія.

6. Список літератури


>Пояснительная записка

Географія туризму - галузь географії, вивчає територіальні аспекти туризму: умови і ресурси, щоб забезпечити можливості туристської діяльності, види туристської діяльності, туристські установи. Проблеми туризму - предмет вивчення як географії, а й інших наук - економіки, медицини, соціології, психології, із якими вона міцно пов'язана.

Мета курсу:

· вивчити історію становлення туризму у світі, Україні, Криму і Севастополі;

· з урахуванням фізичних і соціально-економічних закономірностей сформувати уявлення студентів про розвиток географії туризму;

· ознайомити студентів із станом і особливостями туризму у Україні та поза кордоном;

· виявити основні тенденції сучасного туризму й розглянути засадничі поняття, пов'язані з географією туризму;

· вивчити регіональні особливості сфери відпочинку.

Через війну вивчення курсу студенти знати:

історію становлення туризму в Україні за кордоном;

сучасний стан туризму у світі, в Україні, Криму;

засадничі поняття географії туризму;

чинники, що визначають потреба у туризмі;

основні тенденції в географії міжнародних потоків;

структуру туристських потоків;

основні райони і центри туризму у різних регіонах світу.

вміти:

використовувати карти, путівники і той літературу з вивчення умов і можливостей розвитку у цьому чи іншому регіоні;

давати з урахуванням різних джерел характеристику туристського району, центру, маршруту.

Форми навчання:

>лекционно-семинарские заняття;

проблемні уроки;

рольові гри;

аналіз конкретних ситуацій.

Дисципліна "Географія туризму" варта студентів ВНЗ, які за спеціальності « Організація обслуговування в готелях і керівники туристичних комплексах»

Дисципліна належить до циклу дисциплін спеціалізації.

Мета дисципліни - ознайомлення студентів із рекреаційними ресурсами, туристськоїосвоенностью і перспективами розвитку у різних регіонів України в, країн СНД, республіках Балтії і країн світу.

Завдання дисципліни - вивчення основних понять про територіальних рекреаційних системах і рекреаційномурайонировании, оцінка сучасного стану розвитку у регіонах і прогноз їхнього подальшого рекреаційного освоєння.

Міжнародний туризм належить до найактивніших форм спілкування покупців, безліч перебуває у тісного зв'язку з такий галуззю географії як рекреаційна географія, вивчає природо-географічні, культурні, історичні та інші умови, які сприятимуть розвитку туризму.

Увага студентів у процесі вивчення дисципліни "Географія туризму" буде сконцентровано на таких напрямах як аналіз значення міжнародних туристських зв'язків й визначення основних зон тяжіння туризму у окремих країн світу.

У дисципліну "Географія туризму" включена характеристика рекреаційних ресурсів країн і, з урахуванням яких розвивається міжнародний, і внутрішній туризм й відбувається формування основних туристських потоків, аналізуються континентальні, національні і регіональні особливості розвитку.

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення і узагальнення складних розділів дисципліни, які висвітлюються, переважно, на проблемному рівні.

Практичні заняття є аудиторними, проводяться або у формі семінарів, або за заздалегідь відомим тем. Вони призначені закріплення та більш глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу практично.

Індивідуальні заняття припускають роботу кожного студента з індивідуального (групового) завданням і особиста усний чи письмовий звіт у ній перед педагогом. Індивідуальне заняття єаудиторним.

Самостійна робота є позааудиторного і послуг призначена для самостійного ознайомлення студенти з певними розділами курсу по рекомендованим педагогом матеріалам та підготовки до виконання індивідуальних завдань зі курсу.

Відповідно до навчальному плану вивчення дисципліни "Географія туризму" передбачено на 1 курсі денного відділення (1 семестр).

Вивчення дисципліни на денному відділенні здійснюється за єдиної тематичної програмою відповідність до навчальним планом з допомогою індивідуального консультування й стати самостійною роботи студентів.


Запровадження

У разі переходу України залучені до ринкової економіки, відбувається пошуку нових шляхів розбудови держави, аналіз сучасного стану, розробляються перспектив щодо майбутнє. Всі ці процеси стосуються і внутрішнього туризму. Який спрямовано одержання прибутку через задоволення потреб людей відпочинку. Туризм - це унікальна галузь народного господарства. При невеликих капіталовкладень туризм є одним із найприбутковіших галузей. Щорічний дохід туризму становить 3 трлн.$. На туризм доводиться 6% ВНП світу, 7% інвестицій. У багатьох країнах світу туризм перетворився на передову галузь економіки.

>Таб. 1 Доходи країн світу лише від туризму вмлд.$.

Країна

Доходи від міжнародного туризму

2000 2001

Ринкова частка %
США 82 72,3 15,6
Іспанія 31,5 32,9 7,1
Франція 30,7 29,6 6,4
Італія 27,5 25,9 5,6
Китай 16, 2 17,8 3,8
ФРН 117,9 17,2 3,7
Великобританія 19, 5 15,9 3,3
Австрія 10 12 2,6
Канада 10,7 - -
Греція 9,2 - -
Туреччина 7,6 8,9 1,9
Мексика 8,3 8,4 1,8
>Гонг-Конг 7,9 8,2 1,8
Австралія 8 7,6 1,6
Новій Зеландії 7,5 7,6 1,6

2000 року СОТ зареєструвала 698 млн.турприбитий у світі, а прибуток становить 467млд.$. Останні 20 років середньорічні темпи зростання кількості прибуттів іноземних туристів сягають 5,1%. За прогнозами експертів, бурхливий розвиток міжнародного туризму триватиме й далі далі. Із різних підрахункам, до 2000 року ця галузь переважить експортної галуззю світі. Очікується, що зі збереженням сформованих темпи зростання число міжнародних подорожей до 2005 року досягне 900 млн. людина, а до 2010 року і становитиме близько 937 млн. людина.

Таблиця 2. Перші десять країн світу з числу туристів в 2002 р. |

Позиція Країна Кількість туристів млн. чол.

Частка від населення світу рівня %

У 703 100
1. Франція 77 11
2. Іспанія 51,7 7,4
3. США 41,9 6
4. Італія 39,8 5,7
5. Китай 36,8 5,2
6. Великобританія 24,2 3,4
7. Канада 20,1 2,9
8. Мексика 19,7 2,8
9. Австрія 18,6 2,6
10. Німеччина 18 2,5

Стратегічна мета України це створення конкурентоспроможного туристичного продукту міжнародному ринку. Створення позитивного образу нашої країни.

Туристи приїжджі до нас повинні переконатися що Україна зовсім – незалежна держава.


Розділ 1. Туризм як громадська явище і той дослідження

 

Лекція 1. Предмет « Географія туризму». Предмет і завдання дослідження

Туризм сам собі є цінністю

Папа Римський Іван Павло Другий

Туризм - (франц.tourisme, — прогулянка,поездка)временний виїзд людини з місця постійного проживання оздоровчих, розпізнавальних чи професійно-ділових цілях без заняття оплачуваної діяльністю;

Географія туризму – галузь географії, вивчає територіальні аспекти туризму: умови і ресурси, щоб забезпечити можливості туристської діяльності, види туристської діяльності, туристські установи.

Можна сміливо сказати ,що географія туризму вивчає країни та регіони привабливі для туризму.

напрями дослідження: історичний, географічний, культурологічний, соціально-психологічний, екологічний, економічний, педагогічний, політологічний

Методи дослідження: описи, математичний, статистичний, аналізу та синтезу, порівняння , історичний метод.


Схема 1. Місце географії у системі наук.

Географічні науки Гуманітарні Технічні

фізична культура математика

соціально- економічна історія архітектура

рекреаційна географія етика і естетика

географія культуриправоведенье

медична географія

конструктивна географія

 

Географія туризму

 

 


                    Естествоведческие Інші

                      Біологія Економіка

                      Екологія Медицина

Функції туризму: Рекреаційна, просвітня, соціальна, культурна, економічна, виховна, екологічна.

>Восстановительная - звільнення людини від почуття втоми шляхом контрастної зміни обстановки і виду;

 Розвиваюча – надання можливості для особистості (розширення пізнавального горизонту, творчої і організаторської діяльності);

 Розважальна – надання відпочиваючим можливості розважитися. Сюди також відносять: ознайомлення з місцевістю, її жителями, організація концертів, спортивних та інших заходів активний відпочинок).

Чинники розвитку: біологічні, соціальні, психологічні, економічні, технологічні, фізико-географічні, політичні.


Основні поняття і терміни

Щоб далі вивчати географію туризму необхідно опанувати основними поняттями і чи термінами. У законі України - проТуризме дано такі поняття і терміни.

турист - обличчя, яку здійснює подорож Україною чи іншу країну з різноманітною, не забороненої законом країни, метою терміном перебування від 24 годин до шість місяців.

мандрівник – обличчя, яку здійснює подорож Україною чи іншу країну з різноманітною, не забороненої законом країни, метою терміном перебування від шість місяців.

екскурсійна діяльність – діяльність із організації подорожей, які перевищують 24 годин, у супроводіспециалиста-екскурсовода по попередньо укладеними маршрутами із єдиною метою ознайомлення з пам'ятками історії, культури, природи, музеями, із видатними місцями, що іншого подібного начиння;

туристичні ресурси – сукупність природно-кліматичних, оздоровчих, історико-культурних, розпізнавальних та соціальнопобутових ресурсів відповідної території, які задовольняють різноманітні потреби туриста;

суб'єкти туристичну діяльність – підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, фізичні особи, які у встановленому чинним законодавством України порядку і мають ліцензію за проведення діяльності, що з наданням туристичних послуг;

туристична індустрія – сукупність різних суб'єктів туристичну діяльність (готелю, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транспорту, закладу культури, спорту іншого подібного начиння), що забезпечують прийом, обслуговування може й перевезення туристів;

туристичні послуги – послуги суб'єктів туристичну діяльність щодо розміщення, харчування, транспортного і інформаційно-рекламного обслуговування, і навіть послуги закладів культури, спорту, побуту, розваг тощо, вкладених у задоволення потреб туристів;

туристичний продукт – комплекс туристичних послуг, необхідні задоволення потреб туриста під час його подорожі;

туристський ваучер (путівка) – документ, який підтверджує статус особи чи групи осіб як туристів, послуги чи його гарантію і є необхідною підставою щоб одержати туристом чи групою туристів туристичних послуг;

тур – туристичне подорож (поїздка) за певним маршрутом на конкретні терміни, забезпечена комплексом туристичних послуг (бронювання, розміщення, харчування, транспорт, рекреація, екскурсії тощо);

Історія міжнародного туризму.

>1841г. Томас Кук англійський священик організував прогулянку по залізниці відЛанкастера доДолнгборуга у якій прийняли 600 чол.

>1847г. Суспільство Кука стало поширювати квитки на подорожі й екскурсіїв.т.ч. за кордон.

>1852г. Кук запровадив у Лондоні перше Туристичне Бюро.

>1863г. Кук організував поїздку до Швейцарію поклавши початок Міжнародному туризму.

1918 р. Америкен експрес туристична фірма з філіями всіх континентах нашої.

>1958г. Перший трансатлантичний авіарейс.

1975 р. Створено Всесвітня туристична організації з штаб квартирою у Мадриді.


Лекція 2. Види сучасного туризму

Туристичний бум, що охопив за останні десятиліття всю планету, привертає до собі багато уваги. Однією проблемою яка цікавить фахівців є питання видах туризму який досі залишається актуальною. Є різноманітні його трактування, найчастіше дуже сильно розходяться. Цю систематику видів туризму пропонують більшість фахівців.

За значенням туризм ділять на іноземний( подорожі іноземців нашою ж країною), міжнародний (подорожі громадян України та осіб які проживають тут постійно до інших країн), внутрішній( подорожі осіб тут які проживають у країні).

По масштабу туризм ділиться континентальний ( Столиці Європи), трансконтинентальний ( наприклад круїзЛондон-Нью-Йорк), кругосвітній ( Лондон - Нью-Йорк – Маямі – Ріо -Токіо – прибули до Кейптауна ->Каир-Рим-Париж).

За характером організації туризм буває організований( поїздка по путівки все-таки) і дикий. Причому ті, та інші туристи можуть подорожувати індивідуально, і групами.

За тривалістю туризм діляться на короткочасний і тривалий. Нині у світі особливо у Західної Європи стали популярні тури ламанути (2-3 денні поїздки до сусіднє держава приміром, із Франції до Німеччини). Це з спрощенням формальностей та розвитком транспорту.

За інтенсивністю туристичні потоки поділяються на постійні( тури Париж, Рим чи Токіо) ,>сезонние(лето – Крим, зима- Карпати) і тимчасові ( наприклад, у Донецьк на футбольний матч Шахтар – Реал).

За віком виділяють дитячий, молодіжний, дорослий, і туризм людей віку. Статистика свідчить, що найбільша туристична рухливість практикується в літніх людей від 30 до 50 років.

Чи по кишені пересування виділяють авіаційний, автомобільний ,велосипедний, залізничний, морської, річковий , їздитиме на коні, пішохідний. У міжнародних туристичних перевезеннях45%авиационний, 43% автомобільний, 7% морської авіації та 5% залізничний.

По соціальним статусом туристів виділяють туризм соціальний - це з середнім чи малим статком (поїздки за пільговими путівками, в масові курорти, розміщення готелях 3*, напівпансіон) і комерційний - люди середнього та високого статку( поїздка за повну вартість, готель 5* пансіон) .

По мети подорожі виділяють лікувально-оздоровчий, спортивний, екскурсійний, ділової, фестивальний, заохочувальний туризм, науковий, політичний, зелений,агротуризм, космічний, релігійний.

>Лечебно- оздоровчий:

Страница 1 из 14 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація