Реферати українською » Физкультура и спорт » До питання про поняття феномена "фізична рекреація"


Реферат До питання про поняття феномена "фізична рекреація"

Останнім часом започатковано ряд успішних спроб дослідження фізичної рекреації як складного соціального явища. Розкриваючи соціальну сутність фізичної рекреації, роботи наукових-наукової-природно-наукового іобществоведческого циклів у значною мірою сприяють подальшого розвитку знання даному феномен, служать передумовою до створення теорії цього феномена [1-5, 8, 9, 12].

У узагальненому сенсі під фізичної рекреацією розуміються будь-які форми рухової активності, створені задля відновлення сил, витрачених у процесі професійного праці [1, 3, 5, 6, 8]. Виділяються і чималі ознаки, складові її основний зміст:

полягає в рухової активності;

як головних коштів використовує фізичні вправи;

ввозяться вільне або спеціально виділений час;

включає ціннісний-ціннісну-ціннісне-ціннісна-культурно-ціннісні аспекти;

містить інтелектуальні, емоційні і її фізичне компоненти;

складає добровільних, самодіяльних засадах;

надаєоптимизирующее впливом геть організм людини;

включаєобразовательно-воспитательние компоненти;

носить переважно розважальний (гедоністичний) характер;

характеризується наявністю певних рекреаційних послуг;

здійснюється у природних умовах;

має певну науково-методичну базу.

Цей далебі неповний перелік ознак фізичної рекреації можна було продовжити. Тут відзначаються різні за спрямованості, важливості сторони, і риси, рівні, види й форми. Можливо, щось втрачено, із них носять опосередкований характер, і деякі зводяться до рангу які панують.

Відповідно до такого різноманіттю ознак фізичної рекреації виділяються і різноманітні її форми: рекреаційна фізична культура,рекреативная фізична культура, рекреація спорту, рекреація туризму, оздоровча фізична рекреація,физкультурно-производственная рекреація та інших. У основу різних форм кладуться різні ознаки,дефинитивное значення багатьох із них просто позначається, і деякі їх розглядаються яксинонимичние поняття.

Такий аналітичний шлях спроби створення теорії фізичної рекреації скажімо, але може з відповіддю питанням: чи всі перелічені ознаки, види й форми є у необхідному і достатню кількість, що вносить певну плутанину і утрудняє сприйняття фізичної рекреації як системного явища.

Багато наукові дослідження стверджується думку, що теорія фізичноїреакреации найповніше розроблено у надрах теорії та методики фізичної культури. У цьому, зокрема, побудована концепція фізичної рекреації, з особливою інтенсивністю розроблювана В.М.Видриним з працівниками [1-3].

Головна ідея запропонованої концепції залежить від розгляді фізичної рекреації як органічної, іманентної частини фізичної культури, системоутворюючим чинником якій служить кінцевий результат - створення оптимального фізичного стану, забезпечує нормальне функціонування організму людини. У цьому концепції акцентувала робиться на біологічної боці фізичної рекреації - вплив на організм людини. Інші боку: пізнавальна,культурологическая, комунікативна, розважальна - розглядаються як супутні рішенню головного завдання. Це твердження, проте, справедливе тільки почасти, воно звужує проблему фізичної рекреації і з нашої думки, вимагає спеціального обговорення.

Розглядати фізичну рекреацію як вид фізичної культури є правомочним, оскільки вони теж мають ряд загальних ознак. Але наукові гіпотези щодо фізичної рекреації власними силами не впливають формування теорії фізичної рекреації, бо надають опосередкований вплив, обгрунтовуючи і зміцнюючи дидактичний апарат які вивчають її приватних методик.

Фізична культура має власну теорію, що включає як фізичну рекреацію, а й фізична виховання, спорт, рухову реабілітацію, які мають свої теорії. Наявність загальних ознак дозволяє об'єднувати в головнуметасистему - теорію фізичної культури. Тоді предмет теорії фізичної рекреації виявляється, сутнісно, без власної теорії, бо деякі пізнавальні, оздоровчі,ценностно-ориентационние й інших аспектів, представлені як у самій теорії фізичної культури, і у приватних теоріях її видів, не можуть із достатньої повнотою й у потрібному обсязі задовільно виконати свої пояснювальні функції щодо такої складного й багатогранного явища, як фізична рекреація.

Понад те, у самій теорії фізичної культури все численні аспекти фізичної рекреації представлені фрагментарно, неповно, розпливчасто, унаслідок чого став невизначеним сам предмет науки про фізичної рекреації.

У цьому дедалі більшеукрепляешься на думці, що через складність імногоаспектности такого об'єкта, як фізична рекреація, його неможливо описати з достатньої повнотою з позицій лише однієї, такий "інтегративної" науки, який прийнято вважати теорію фізичної культури. Аналіз йде успішніше, якщо чітко вирізняється предметна сторона об'єкта з позицій обслуговуючих його наук: філософії, історії, соціології, культурології, педагогіки, психології, біології, теорії та методики фізичної культури та ін.

Необхідність в терміні "фізична рекреація" виникає передусім тоді, коли йдеться аналіз певного елемента (у разі фізичного) р е до р е а ц й, для позначення якого і використовується цей термін. Рекреація як наукову дисципліну - родове поняття всім її видів тварин і форм, однієї з них і є фізична рекреація [8, 12].

Поняття "рекреація", освічене від латинського ">recreatio", було запроваджено римлянами і має низку значень: відновлювати, відпочивати, зміцнювати, освіжати та інших. Історично цей термін однак пов'язувався зі здоров'ям людини, але, це важливо відзначити, розуміння здоров'я не обмежувалася лише станом організму людини. Нині воно у ширшому значенні і включає соціальне, психологічне та біологічне зміст [8, 10, 12, 13].

Відповідно до цим правилом і прийнято виділяти такі різновиду рекреації, як соціальна, біологічна, психологічна,климато-гео графічна та інших.

З усього розмаїття ознак рекреації головними, визначальними її сутність, прийнято вважати такі: ввозяться вільний час, носить діяльний характері і побудовано добровільної, самодіяльної основі [8, 10-12, 14]. Це три найважливіших ознаки рекреації, без них вона втрачає своє значення. Інші її ознаки:культурно-аксиологические, пізнавальні, оздоровчі - розглядаються як похідні, супутні.

Виникло новий напрям -рекреалогия, спеціальний міждисциплінарний розділ науки про відпочинок, оздоровленні, відтворенні здоров'я практично здорових людей. Цей поділ включає процес фізичного, соціального, психічного саморозвитку людини, коли набуває дедалі більш універсальні способи адаптації людини до постійно постійно змінюваних умов природної та соціальній середовища. Найважливіший методологічний принцип рекреації - принцип єдності тілесного та духовної, біологічної та соціальної, організму, що особистості.

Головною областю досліджень теорії рекреації служить особлива область життєдіяльності людей - сфера дозвілля. Виділяються різноманітні види й формидосуговой діяльності, що носять рекреаційний характер, та навести їх до якоїсь єдину систему докипредставляется можливим [7, 8, 12, 14].

Сказане тут дозволяє знову повернутися до вузловим питанням теорії фізичної рекреації й у певної міри проаналізувати його з позицій теорії загальної рекреації.

Фізична рекреація - одне з форм рекреації, її аспекти представлено у всіх її видах, здійснюється вона у вигляді рухової діяльності, зі використанням фізичних вправ як основних засобів. Це дає підстави відносити цю форму рекреації до фізичного.

Визнання фізичних вправ як основних засобів фізичної рекреації у наукових дослідженнях загальноприйнято. Таке твердження справедливо, але вимагає обговорення. По-перше, більшість фізичної рекреаційної діяльності відбувається у природних умовах природного довкілля, де середовищні чинники також можуть в ролі її засобів. По-друге, фізична рекреація може мати і щодо пасивні форми. На спортивнихмероприятих глядачі є їх споглядальниками і у прямому сенсі не виконують активної рухової роботи і фізичних вправ. У разі сам собою факт спортивного змагання може у ролі засобів фізичної рекреації, позаяк у ньому присутні емоційні, оздоровчі, гедоністичні та інші компоненти, дають рекреаційний ефект. З цього поглядусправедли у твердження В.М. Видріна у тому, головним системоутворюючим ознакою фізичної рекреації можна вважати її кінцевий результат (мета), заради якого організується дана форма рекреації.

У наукові дослідження прийнято виділяти такі аспекти фізичної рекреації:

1. Біологічний: який вплив фізична рекреація надає на оптимізацію стану організму людини.

2. Соціальний: якою мірою вона сприяє інтеграції людей якусь соціальну спільність як у процесі неї відбувається обмін соціальним досвідом.

3. Психологічний: які мотиви лежать у основі рекреаційної роботи і які психічні новоутворення виникають в людини у результаті діяльності.

4.Образовательно-воспитательний: який вплив фізична рекреація надає формування особистості її фізичному, інтелектуальному, моральному, творчому розвитку.

5.Культурно-аксиологический: які культурні цінності засвоює чоловік у процесі фізичної рекреаційної роботи і якою мірою вона сприяє створення новихличностно-общественних цінностей.

6. Економічний: як організується фізична рекреація, які кошти використовують і хто її організує (кадри).

Отже, предметні області фізичної рекреації дуже широкі, об'ємні; вони вторгаються в міждисциплінарну область або традиційно, або з допомогою недавно освоєних інших приватних теорій. Це що утрудняє створення власної теорії фізичної рекреації і більше пропозицію будь-якого узагальнюючого її визначення.

Список літератури

1. Видрін В.М. Перебудова у сфері фізичної культури //>Теор. іпракт. фіз. культ., 1987. № 8, з. 22-24.

2. Видрін В.М.,Джумаев А.Д. Фізична рекреація - вид фізичної культури //>Теор. іпракт. фіз. культ., 1989. № 3, з. 2-3.

3.ЕвстафьевБ.В. Аналіз основних понять теоретично фізичної культури. - Л.:ВИФК. - 118 з.

4. ІльїнЕ.П. Деякі психологічні аспекти масової фізичної культури //>Психол.журн. 1987. Т. 8, № 5, з. 77-83.

5.КалинкинЛ.А.,Матов В.В.Физкультурно-рекреационная стратегія розвитку сучасного суспільства //>Теор. іпракт. фіз. культ. 1990. № 1, з. 8-11.

6.Китаев-СмикЛ.А. Проблеми інтеграції з психології та медицини //Психол.журн. 1988.Т.9, № 5, з. 85-96.

7.МосалевБ.Г. Дозвілля: методологія й методику соціологічних досліджень:Учеб. сел. - М.:МГУК, 1995. - 96 з.

8. Орлов О.С. Концепція соціології рекреації //Социол.исслед. 1990, № 9, з. 102-106.

9.Рекреология - система наук про відпочинок. - Київ: Знання, 1990. - 16 з.

10.РижкинЮ.Е.Психолого-педагогические основи фізичної рекреації:Учеб. сел. -Спб:РГПУ їм. А.І. Герцена. 1997. - 36 з.

11.DumazedierJ.Towards asocietry ofleisure/L.,1967,p.25.

12.Kaplan M.Leisure:theory andpolicy. New-York. 1958,p.22.

13.KellyJ.R.Leisure andsport: ofsociologicalapproach //>Handbook ofsocialsciences ofsport.Champaigh:striplespubl.comp.1981.

14.Neumeyer V.,Neumeyer E.Leisure andrecreation. New-York. 1958,p. 22.

15.Ю.Е. Рижков, кандидат психологічних наук, доцент . До питання понятті феномена "фізична рекреація".Схожі реферати:

Навігація