Реферати українською » Физкультура и спорт » Фізична культура працівників промислового виробництва


Реферат Фізична культура працівників промислового виробництва

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Доктор педагогічних наук, професор Ю.П. Галкін

У нашій країні вступив у етап економічної реформи і початку ринкових відносин. Почалася соціальна переорієнтування економіки, заснованої на пріоритетності вирішення злободенних проблем народного добробуту. Стали відбуватися помітні зміни у соціальної сфери. У центрі соціальних проблем науково-технічної революції, на перетині їх післядій перебуває проблема людини. Це забезпечення всебічного розвитку особистості, загальне та професійну освіту і, організація праці та дозвілля, підвищення матеріального добробуту і російськомовної культури, трудовий та соціальній активності.

Відзначаючи великій ролі і значення фізичної культури задля зміцнення здоров'я, нормального фізичного розвитку та забезпечення готовності сучасної людини до високопродуктивному праці, багато провідні вітчизняні й іноземні незалежні дослідники [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11] вказують, що повинно бути включені у загальний ансамбль всіх соціальних, чинників, визначальних спосіб життя людини. Відомо, що поняттями "здоров'я" і "фізичне стан" людини існує тісний зв'язок. Сьогодні здоров'я розглядається як як добре самопочуття відсутність хвороб, а й як стабільний і до того ж час вариативное психофізичне й духовне стан, що дозволяє йому досить ефективно здійснювати його біологічні і соціальні функції. За наявними даними [2], більшість хвороб людини починається при стан організму за межею норми і патології. У цьому вся загрозливому здоров'ю стані нині від 50 до 80% робітників і службовців, яка дозволяє їм високоефективно трудитися.

Результати проведеного нами дослідження серед працівників промислове підприємство жінок багато в чому підтверджують ці невтішні здоров'ю цифри. Виявилося, що кожна п'ята працівниця у віці 20-30 років (22%) має низький рівень фізичного стану (УФС), кожна третя - нижчий від середнього (32%) і середній (36%) рівні.

Тільки в одній з десяти (10%) молодих робітниць УФС вищим середнього. Приблизно таку ж співвідношення в УФС були й у робітниць інших вікових груп. Примітно, що високий УФС ні виявлено в жодній з 273 обстежених жінок.

За даними, кількість робітниць, мають ті чи інші патологічні відхилення стану здоров'я, із віком збільшується, хоча достовірні розбіжності у УФС в жінок різних вікових груп відсутні. Ці значимі відмінності виявлено в вікової динаміці деяких показників, характеризуючих УФС (маса тіла, систолічний і діастолічний артеріальний тиск, частота серцевих скорочень після функціонального навантаження, рухові здібності). У цьому було встановлено, що середні показники гнучкості, швидкості і динамічної сили піддослідних не відповідають необхідному рівню. Жінки краще виходить із рухами, які вимагають прояви швидкісної і скоростно-силовой витривалості.

Реалізація індивідуальних програм рухової активності у протягом річного періоду, розроблюваних з допомогою ЕОМ, виявила високу ефективність самостійних занять фізичними вправами у час як в практично здорових працюючих жінок, і в тих, хто мав патологічні відхилення у своїй стані. Ці сприятливі зміни відбулися переважно по рахунок статистично значимого зниження їх маси тіла, і підвищення тестових успіхів у швидкісної витривалості, і навіть зниження величини серцевих скорочень після функціонального навантаження.

Аналіз змін за показниками і УФС обстежених робітниць показав також, що відсутність статистично значних відмінностей у деяких даних пов'язані з великою коефіцієнтів варіації (V%). Це свідчить про велику вариабельность проявляемых ними функціональних можливостей та рухових здібностей і свідчить про великих індивідуальних коливаннях в відповідної реакції їх організму на тривало і систематично що їх самостійно фізичні вправи. Усе це доволі переконливо свідчить перспективність здійснення індивідуальної форми організації та методики проведення занять фізичними вправами з трудящими у час з урахуванням розробленої нами технології складання індивідуальних програм з допомогою ЕОМ, яку доцільно запровадити у фізичної рекреації і рухової реабілітації трудящих промислових підприємств.

Як засвідчили результати проведених нами масових соціологічних досліджень, кількість працівників, котрі займаються як фізичної рекреації і неспеціального фізкультурного освіти, з 1989 по 1995 рік зменшилося загалом з 57,1 до 34%, а коефіцієнт їх активності (Ка) - співвідношення кількості постійно котрі займаються фізичної культурою до кількості тих, хто ці заняття ігнорує, - в заняттях фізичними вправами упав з 0,3 до 0,09, тобто. в 3,3 разу. Особливо (вшестеро-всемеро разів) коефіцієнт активності знизився в організованих формах занять. Приблизно о двічі поменшало тих, хто постійно самостійно займався фізичними вправами. У меншою мірою це працівників, які скоїли ці заняття самостійно, але з систематично. Інакше кажучи, можна сказати, що самостійні види занять фізичними вправами виявилися стійкими до дії руйнівних сил затяжного перехідного періоду, тож теоретики і практики масової фізичної культури більше уваги повинні приділити зміцненню її організаційно -методичної основи. На прагнення працівників заводів до самостійним формам занять фізичними вправами, які менш лімітовані формальними, а останнім часом і матеріальними, умовами, звертають увагу й інші дослідники [7].

Серед різних вікових груп трудящих найбільшу активність в заняттях фізичної культурою і спортом продовжує виявляти молодь до 25 років, хоча раніше їх Ка також знизився, а й у молоді до 18 років зменшився в 9,1 разу. Ще істотні зміни припадають на групі самих літніх працівників (50-60 років), які мають активність у тих заняттях впала відразу удесятеро. Ка робочих, ІТП і кількість службовців приблизно однаковий, хоча серед інженерно-технічних працівників залишилося щодо дуже багато прихильників самостійних занять різними видами фізичної культури.

Активність у цьому напрямі в працівників, мають вищу чи незакінчену вищу освіту, в 1,5-2 разу вищу проти працівниками, які мають рівень освіти буде нижче. Ка у одружених (заміжніх) і неодружених (незаміжніх) працівників приблизно однаковий, хоча, судячи з величині цього коефіцієнта, активність У першій групі стала нижчий за 3,5 разу, тоді як у другий - в 5,4 разу. Активність в заняттях фізичними вправами у бездітних працівників удвічі більше проти тими, хто має одного, двох чи трьох дітей. Слід зазначити, що активність працівників, мають трьох дітей, за цей період спостережень зменшилася в 7,3 разу. Порівнювати отримані нами дані зі своїми у літературі, певне, немає сенсу. По-перше, оскільки виявлені у процесі дослідження однією чи навіть кількох промислових підприємствах закономірності можна екстраполювати інші підприємства країни лише певною мірою, оскільки всі вони має своєї неповтори мій специфікою, що з відмінностями не у змісті і характері праці, особливостям професійної структури, загальноосвітнього і охорони культурної рівня трудящих, і низку інших особливостей [11]. По-друге, оскільки наявні в цьому плані дані [8] відрізняються більшою розмаїтістю. Ці розбіжності літературних даних пов'язані, певне, із повною відсутністю єдиної методики отримання й опрацювання матеріалу, ні з різної інтерпретацією респондентами поняття "заняття фізичної культурою".

За даними, активність працівників у сфері фізичної культури проти інші види діяльність у структурі занять у час дуже незначна, хоча треба сказати, що у інших заняттях ця активність помітно знизилася останні роки. Тож якщо шість років тому найпопулярнішим заняттям у трудящих було читання газет та часописів (Ка=20,1), то нині першому місці перегляд телепередач (Ка=12,1). Працівники знизили активність у читанні газет та часописів, красного письменства, стали рідше відвідувати театри й концертних зал, кінотеатри. У той самий час підвищився Ка в перегляді телепередач, в заняттях улюбленою справою, але у зустрічі з друзями, компаній т.п. Активність ж у заняттях різними видами фізичної культури знизилася на 70% , у цій структурі вони займають останнє місце. На співвідношення різних видів занять у цій структурі впливають соціально -демографічні чинники. Наприклад, чоловіки ще й регулярніше, ніж жінки, читають газет і журналів, а навіть більше живуть на погостинах та дочірніх компаніях. Одружені (заміжні) працівники приблизно майже удвічі більше дивляться телевізор, ніж вільні (незаміжні), ще й регулярніше читають газет і журналів, зате останні активніші у читанні красного письменства, відвіданні кіно, концертів і театрів, що стосується відвідин своїх друзів, родичів, компаній чи навіть прогулянок відпочинку, всі вони активніше перших у 2-3 разу. Молоді працівники (до 30 років) проти працівниками старшого віку менше дивляться телевізор, читають газет і журналів, але у 2-3 разу активніше у читанні красного письменства, відвіданні театрів, і інших культурних закладів, у зустрічі з друзями й в компаніях. Потреба освіченіших працівників у змістовному характері відпочинку викликає, зазвичай, ще більшу активність в заняттях фізичної культурою.

Як кажуть, найвища активність трудящих проявилася у таких традиційних формах споживання культури, як перегляд телепередач, читання красного письменства, газет та журналів. Ці форми занять носять хоча й загальний, проте масовий, найпоширеніший характер. Як слід було очікувати, найпопулярнішу і тривалу бік культурного життя сфері побуту закономірно утворюють ті заняття, у яких отримання культурної інформації та духовно-эстетические переживання невіддільні від відпочинку і розваги. Отримані нами дані свідчать, що майже половини усього часу повсякденної культурному житті працівників, тобто. загалом 10-12 год на тиждень, поглинає телебачення. Це приблизно стільки на той час, скільки працівники відводять для читання, виходи у кіно і театр разом узяті. Те, що з трудящих серед інших занять у час набули найбільшого поширення перегляд телепередач, читання книжок, газет та журналів, відзначили та інші дослідники. Безумовно, для гармонійного розвитку особистості необхідно розмаїтості та багатство повсякденної культурному житті. Зрозуміло, що це означатиме обов'язкове (коли казати про великих групах людей) поширення та читання, і програм телебачення, і публічних видовищ, й фахової творчості, і занять фізичної культурою.

Раціональний спосіб життя сучасної людини немислимий без спільного поширення фізичної культури. Це вимагає, що переважна більшість працюючих людей щодня роблять ранкову гімнастику і понад те - більш-менш регулярно займаються неспециальным фізкультурним освітою, фізичної рекреацією, спортом чи рухової реабілітацією.

Вивчення бюджетів часу заводу дозволило встановити, що з 6-річна період чоловіки скоротили час занять фізичної культурою з 3,2 до $1,5 год на тиждень, а жінки - з 1,2 до 1 год, що підприємство вочевидь нижче рекомендованої для робітників і службовців промислових підприємств норми (4-6 год на тиждень) рухової активності [8, 11]. Щоправда, працівники у своїй різко збільшили витрати часу на фізична праця на садових ділянках, але цю заміну форми рухової активності не вважається рівноцінною. Взагалі-то слід зазначити, що з встановленні реальна кількість часу, відведеного трудящими навчання фізичної культурою в тижневому бюджеті часу, у літературі є розбіжності. Наприклад, з одних спостереженням для цієї заняття однієї умовного працівника доводиться до 1 год на тиждень, а, по іншим, залежно від його віку, - від 9,6 до 16,7 год, службовця - від 2,8 до 17,9 год, а ІТП - від 7,5 до 11 год на тиждень. Є й інші дані. Як ми вже відзначали, певною мірою цей дефіцит фізичних вправ працівники компенсують іншими засобами, і зокрема пішими прогулянками. Але, звісно, що така компенсацію рухового дефіциту вважатимуться доцільною лише з великою натяжкою, хоча деякі автори у вигляді рухової активності знаходять великий позитивний ефект. А резерви для занять різними видами фізичної культури у трудящих є. У чоловіків вони мають шукати насамперед у скороченні нерозподіленого часу, а й у жінок (і особливо заміжніх) - у зменшенні часу влади на рішення багатьох побутових проблем. Поки що ж приблизно третину працівників використав вільний час переважно пасивні в руховому відношенні види занять за досить високої вербальної потреби у фізичної активності. Головні причини цього положення криються, на погляд, у складній загальної соціально-економічної і побутової обстановці, у недостатній культурі споживання різних громадських благ, у невмінні гармонійно поєднувати різні види діяльність у вільний час, соціальній та незадовільною організаційної працювати з трудящими і їм всебічної методичної допомоги у проведенні самостійних занять. Саме цими причинами ми схильні пояснити те що, що кожна п'ята працівник (21,8%) свою незайнятість фізичної культурою пов'язує або з небажанням займатися, або із повною відсутністю звички й потреби у цьому виді занять.

Науково-технічна революція з кожним етапом буде змінювати нашого суспільства в технологичес кому відношенні, продовжувати його складнішим. Безумовно, незмірно зростуть вимоги до професійної компетентності, соціальної відповідальності держави і моральному виглядом працівників, а обмін економічної й інший плідної діяльністю для людей дедалі глибшим, широким, багатогранним. Таке суспільство, щоб успішно функціонувати, потребує універсально підготовленому працівника, віртуозно владеющем своєю професією і обладающем широким світоглядом. Останнім часом з особливою гостротою стоїть питання необхідність "олюднення" нашому житті. Ми вже до таких понять, як "століття машин", "століття електрики", "століття кібернетики". Здається, що має коли-небудь наступити і століття людини. Людина хоче краще, цікавіше, і науково-технічного прогресу їй немає обійтися. Досягти цього прогресу може по-справжньому всебічно гармонійно розвинений, фізично досконалий людина.

Список літератури

1. Арвисто М.А. Зв'язок ціннісними орієнтаціями і фізкультурної активності у спосіб життя //Спорт в суспільстві. Філософія, історія, соціологія. - М.: ФиС, 1980, із 18-ї.

2. Бєлов В.І. Визначення рівні здоров'я й оптимальнішою фізичної навантаження в котрі займаються оздоровчої тренуванням //Теорія і практика фізичної культури, 1989, № 3, з. 6-9.

3. Видрін В.М. Введення у професійну діяльність. Навчальний посібник для физкультурных вузів. СПб.,1995. -138 з.

4. Видрін В.М.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація