Реферати українською » Физкультура и спорт » Підвіщення ефектівності сілової підготовкі кваліфікованіх ліжніків-гонщіків в підготовчому періоді


Реферат Підвіщення ефектівності сілової підготовкі кваліфікованіх ліжніків-гонщіків в підготовчому періоді

наперший план, природно,висувається завдання позабезпеченнюгармонічноговиховання йформуванням’язовоїсистеми,розвиткутонічнихвластивостейм'язів, щогарантуєправильнупоставу,вихованняздатностей довідноснолокальнихм’язовихнапружень, апотімшвидкісно-силовихздібностей, щовиявляються урушійнихдіях беззначногозовнішньогообтяження. Помірівіковогодозріванняорганізму все болееповновирішуютьсязадачівихованнявласнесилових йшвидкісно-силовихздібностей, атакожсиловоївитривалості уєдності ізвдосконаленнямцілісних формосновних,спортивних йпрофесіонально-прикладнихдій.


1.4Тренувальнірежими йметоди, щозастосовуються вспеціальнійфізичнійпідготовцілижниківвисокоїкваліфікації

>Аналізвпливурізнихтренувальнихзасобів наорганізмлижника-гонщика.

>Процессиловоїпідготовки напрямів нарозвитоксиловихякостейрізнихвидів:максимальної йвибуховоїсили,силовоївитривалості.Силовапідготовкапередбачає не лишепідвищеннямаксимальнихпоказниківсиловихякостей, але й йвдосконаленняздібностей до їхньогоутилізації впроцесізмагальноїдіяльності,обґрунтоване наоптимальнійвідповідностірівнярозвиткусиловихякостей,досконалостіспортивноїтехніки йдіяльностівегетативних систем.

>Ефективністьпроцесусиловоїпідготовки багато вчомузалежить відтехнічноїоснащеностітренувальногопроцесу.Протягомостанніх 15 років всистемісиловоїпідготовкиспортсменівреалізований рядметодичнихпідходів,заснованих як навикористаннітрадиційнихметодівобтяжень йопорів (штанги,гантелі,блоковихпристроїв,подоланнімасивласноготіла й опору партнера й так далі), то й назастосуваннірізноманітнихспеціальнихтренажернихпристроїв. Привикористаннісиловихтренажерівкеруються, якмінімум, одним ізнаступнихчинників:

1)можливістювитриматиосновніметодичнівимоги доти чиіншоговиглядусили;

2)підвищеннямефективностіуправління й контролю запроцесомсиловоїпідготовки;

3)можливістюреалізації принципусполученості прирозвиткусилових йіншихрушійнихякостей йстановлення йтехнічноїмайстерності.

>Найбільшвдалітехнічні йметодичнірішеннязавждипов'язані ізцимитрьомачинниками.Саметакітренажерніпристрої вдосить короткийтермінотрималитеоретичнеобґрунтування йширокепоширення впрактиці спорту.

>Впровадженнярізнихтренажернихпристроїв, щодозволяютьзначнотоншедиференціювати режим роботим'язів,чимвикористаннярізнихобтяжень, привело до более дробовогорозподілурежимів роботим'язів привиконаннісиловихвправ. В частности, за годинуприйнятовиділятивправисиловоїспрямованості, щовиконуються внаступних режимах:

> візометричному (>статичному);

> візотонічному (>динамічному) припостійнійвеличиніобтяження йпоєднанні роботидолаючого йпоступливого характеру;

> візотонічному припоступливомурежимі роботим'язів;

> візокінетичному;

>зміннихопорів.

>Цейрозподіл неєдоситьсуворим,оскільки усірежими,крімізометричного,єрізнимиваріантами роботидинамічного характеру. Однаквідмінності вметодиці,тренажерномуобладнанні йефективностісприялипоширенню такогопідрозділу йупорядкуваннюпроцесусиловоїпідготовкиспортсменів й далипідстави длявиділеннявідповіднихсамостійнихметодів.

>Ізометричний метод. Привикористанніізометричного режиму роботим'язівприрістсилиспостерігається лише повідношенню дотієїчастинитраєкторії руху, котравідповідаєвправам, щозастосовуються.Потрібнотакожвраховувати, що сила,придбанавнаслідок силовоготренування в цьомурежимі,розповсюджується на роботудинамічного характеру йвимагаєперіодуспеціального силовоготренування,направленого на забезпеченняреалізаціїсиловихякостей привиконаннірухівдинамічного характеру.

Притренуванні візометричномурежиміприрістсиловихякостейсупроводжуєтьсязменшеннямшвидкіснихможливостейспортсменів, щодостовірновиявляється уже черездекількатижнів силовоготренування.

Цевимагаєпоєднуватизастосування цого методу ізроботоюшвидкісного характеру.

Учисліперевагізометричного методу, котріпримушуютьвикористовувати його впрактиці,требавідмітитиможливістьінтенсивного локальноговпливу наокремім’язовігрупи. Прилокальнихстатичнихнапруженняхвиявляютьсянайбільшточнікінестетичнівідчуттяосновнихелементівспортивноїтехніки, щодозволяєнарівні ізпідвищеннямсиловихякостейвдосконалитиїїокреміпараметри.Тривалістьколомережнихнапружень встатичнихумовах вдекількаразівперевищує ту, щореєструється вдинамічнихумовах.

Притренуванні встатичномурежимі, коли переносити завданнярозвиткумаксимальноїсили,требапрагнути довикористаннямаксимальних чиблизьких перед тимнапружень.Задачісиловоїпідготовкивимагаютьрозвиткусилистосовно дорізних фазрухів, щовикликаєнеобхідністьзастосуваннясеріїродиннихвправ длякожноїфази руху.Комплексистатичнихвправможутьвиконуватисящодня чи через день ізвідносноневеликоюкількістюповторень (до 10-15),тривалість шкірного із якіскладає від 5-6 до 10-12 секунд прирозвиткумаксимальноїсили й від 10-15 до 30-40 секунд прирозвиткусиловоївитривалості.Найкращатехнікадихання привиконанніізометричнихвправнаступна:глибокийвдих передвправою,затримкадихання надекілька секунд под годинувправи,повільнийвидих взаключнійчастинівправи.

>Ізотонічний метод (припостійнійвеличиніобтяження йпоєднанні роботидолаючого йпоступливого характеру). Привиконаннівправ ізтрадиційнимиобтяженнями (>наприклад,зіштангою)опірєпостійнимпротягомвсього руху. У тієї ж годинусиловіможливостілюдини врізних фазах рухуістотнозмінюються в зв'язку ззміною величинважелівдодаткусили, ймаксимальнийопірм'язавипробовують лише вкрайніх точкахамплітуди руху.

>Вправизіштангою,блоковимипристроями чиіншимиподібнимиобтяженнями малоприйнятні длярозвиткусиловихможливостейзастосовно досилової роботи.Пояснюєтьсяце тім, щовправи ізцимиобтяженнямиповиннівиконуватися ізпостійноюневисокоюшвидкістю.Тільки в цьомувипадкузабезпечуєтьсянавантаження нам'язи повсійамплітуді руху, й ті, у окремих фазах вон невідповідаєреальнимможливостямм'язів,залучених до роботи.

Привиконаннірухів ізштангою чиіншим снарядом ізвисокоюшвидкістю роботаєнеефективною,оскількизастосуваннямаксимальнихзусиль на початку рухудодає снарядуприскорення.Крім того, привиконаннірізнихвправ вкінцевих позиціїм'яза практично невипробовуютьнавантаження. Такбуває,наприклад, врізних видахвижимання штанги,віджимання напаралельнихбрусах.

>Всіцінедоліки взначніймірікомпенсуютьсяпростотою,доступністюінвентарю,різноманіттямвправ, котріможутьвиконуватися ізштангою, гантелями,блоковимипристроями, ізопором партнера, нагімнастичнихприладах (>брусах,перекладині таінш.).

>Різноманітністьзасобів, котріможутьвикористовуватися призастосуванніданого методу,забезпечуєвсебічнийвплив нам’язовийапарат,дозволяє забезпечитизв'язаневдосконаленнясиловихякостей йосновнихелементівтехнічноїмайстерності.

>Поєднаннядолаючого йпоступливогорежимів роботим'язівстворюєумови длявиконаннярухів іздосить великоюамплітудою, щоєпозитивнимчинником длявияву йрозвиткусиловихякостей.

>Шляхомраціональногопідборувправ (>наприклад,використаннявузькоспрямованихвправ ізобмеженоюамплітудою) можна впевніймірікомпенсуватинедоліки методу,пов'язані ззменшеннямнавантаження нам'язи,викликанимінерційністю пришвидкісно-силовійроботі. Так само шляхом можна забезпечитинавантаження нам'язи,адекватне їхньогоможливостям втій чиіншійфазі.

Простота тадоступність методу придоситьвисокій йогоефективностіобумовлюютьістотнийоб'ємсилової роботитрадиційногодинамічного характеру припідготовціспортсменів, особливо длярішення завданьзагальноїфізичноїпідготовки,пов'язаних зстворенням силового фундаменту, йнасамперед ізрозвиткоммаксимальноїсили.

Прирозвиткумаксимальноїсиливиконується робота із великимиобтяженнями (75-80% максимуму) приневеликійкількостіповторень (6-8 в одномупідході), вповільномутемпі (надолаючучастину роботизатрачується 1-2секунди, напоступливу - 2-4секунди). Темпрухів татривалість паузможутьваріювати. Колі переносити завдання приростусили зарахунок збільшенням’язовоїмаси,плануєтьсяповільний темп притривалих паузахміжпідходами (20-40 секунд);прагнення підвищити силу зарахуноквдосконаленням’язової тавнутрішньом'язовоїкоординаціїпов'язано ззбільшенням темпу (0,8-1,0секунди надолаючучастину роботи, 1-2секунди напоступливу) йтривалості пауз до 2-3хвилин.

>Така робота втренуванніспортсменівзвичайнозаймаєобмеженемісце. Тому нетребапобоюватися, щовиконаннявправ,направлених напідвищеннямаксимальноїсили,приведе дозниженняшвидкіснихможливостейм'язів. Однак,Каунсилмен (1980 р.)вказує, щоякщозастосовувативеликіобтяження прималійкількостіповторень йнизькійшвидкості, том’язовамаса йсиловіможливостізростають зарахунокгіпертрофіїповільноскорочуючихсям’язових волокон,нездібних досилової роботи. Цеможе привести дозниженнявитривалості йодночасно несприяє, анавітьперешкоджаєвиявусиловихякостей привиконаннішвидкісної роботи,оскількиостаннізабезпечуютьсяпереважнобілимим’язовими волокнами.

Цетвердження можнавважатиоб'єктивнимлише наполовину.Дійсно,внаслідок такоготренуванняможутьзнизитисярівеньвитривалості,стабілізуватися чинавітьзнизитисяшвидкісніякості. Це й природно,оскількивправи,направлені нарозвитокмаксимальноїсили, задинамічними йкінетичними характеристикамидалекі відосновнихруховихдій,характерних длябільшостівидів спорту. Коли ж до причинцихнегативнихнаслідків, з дохідними статтями Д.Каунсилмен,певне,помиляється.Аджепереконливо доведено, щозалучення до роботишвидкоскорочуючихсям’язових волоконпов'язане не ізшвидкістю, а ізінтенсивністю роботи,величиноюобтяження.Швидкоскорочуючисям’язові волокнаскорочуються йвключаються у роботу в міру збільшенняобтяжень, а чи не в міру збільшенняшвидкостірухів. Тому, уразінеобхідності, можнарозвиватимаксимальну силу прироботі із великимиобтяженнями таневисокоюшвидкістю руху.Морфологічнізміни вм'язах, щоотримуютьсявнаслідок такоготренування,можуть бутиосновою дляспеціальноїшвидкісно-силовоїпідготовки.

>Особливопотрібновиділититренуванняізотонічним методом припоступливомурежимі роботим'язів.Тренування в цьомурежимізасноване навиконаннірухівпоступливого характеру із великимиобтяженнями,звичайно, на 10-30%перевищуючимидоступні прироботідолаючого характеру.Відносно цого режимові упорівнянні ізіншими, думифахівціврозходяться.Одні із нихстверджують, щотренування припоступливомурежимі заефективністюперевищуєефективністьтренування вдолаючомурежимі;іншівважають, щотакетренування немаєпереваг впорівнянні ізтренуванням вдолаючомурежимі,однак,страждає поручнедоліків.Воноєнеспецифічним повідношенню допереважноїбільшостірухів врізних видах спорту,оскільки у якихвідсутнійпоступливий вид роботим'язів; воно та болеевтомливе, приводити до великогонакопичення вм'язахпродуктіврозпаду впорівнянні ізроботою візотонічному й особливо візокінетичному режимах.

Тому в спортивномутренуванні робота впоступливомурежимізастосовуєтьсядужеобмежено за низкою причин: 1)рухи в цьомувипадкувиконуються ізнизькоюшвидкістю, що невідповідаєвимогамефективноговиконанняруховихдій вбільшостівидів спорту; 2)вправи впоступливомурежиміпов'язані іздужевисокиминавантаженнями назв'язки йсуглоби йнебезпекою травматизму,складніорганізаційно,оскількивимагаютьспеціальногообладнання чидопомоги партнера для Поверненняобтяження впочатковеположення. Однак,розглядативикористання роботи впоступливомурежимі, якзасібпідвищеннясиловихякостей,примушуютьїїдеякісильністорони.

В частности, роботапоступливого характеруєефективним шляхом максимальногорозтягненням'язів призворотнихрухах, щозабезпечуєсуміщенийрозвитоксиловихякостей тагнучкості.

>Ізокінетичний метод. >Тренуванняізокінетичним методомпередбачає роботу ізвикористаннямспеціальнихтренажернихпристроїв, котрідозволяють спортсменувиконуватирухи в широкомудіапазонішвидкості,виявлятимаксимальні чиблизькі перед тимзусилля практично вбудь-якійфазі руху. Цедаєможливістьм'язампрацювати ізоптимальнимнавантаженнямпротягомвсьогодіапазонурухів, чого не можнадобитися,застосовуючибудь-якого ззагальноприйнятихобтяжень.Істотнезначеннямаєтакожможливістьпідборувиключновеликоїкількостірізнихвправ як локального, то йвідносно широкоговпливу.Перевагоюізокінетичного методуєтакожзначнескорочення години длявиконаннявправ,зменшенняймовірності травм,відсутністьнеобхідності вінтенсивнійрозминці,швидкевідновлення послезастосовуючихсявправ й ефективноговідновлення впроцесі роботи.

>Відомо, щонайбільшомурозвиткумаксимальноїсилисприяємаксимальнеобтяження. Зіншого боці, доведено, щонайбільшефективні длярозвиткуцієїякостівправи, в яківиконується 6-8повторень. Однак, тутіснуєоб'єктивнасуперечність:прагненнявиконувати 6-8повторень впідходізмушує спортсменавиконувативправи ізобтяженнями,маса якізначно меншедоступних при одномуповторенні.Ізокінетичний методзнімаєцюсуперечність,оскількидозволяє вкожномуповтореннідобитисямаксимальнихвиявівсили,тобтопов'язуєсиловівияви ізреальнимиможливостями надрізнихповторенняхокремогопідходу.

>Завдякиособливостямізокінетичного режимуопірможеваріюватися в широкомудіапазоні,пристосовуватися дореальнихможливостейм'язів вкожнійфазівиконуючогося руху.Потрібновраховувати й тієї факт, що прироботі візотонічномурежимішвидкістьпереміщеннябіоланоктілазвичайноможеперевищувати 45-60 за 1 секунду, у тому годину як вприроднихрухах,характерних длярізнихвидів спорту, вона частовиявляєтьсязначновищою. Цедужеважливийчинник,оскількисвідчить просуворуспецифічність силовоготренування.Силовівправи візокінетичномурежимі, щовиконуються насучасних тренажерах,дозволяютьваріюватишвидкістьпереміщення від 0 до 200 за 1 секунду та более.

Методзміннихопорів. >Виділення цого методу прямопов'язане ізвикористаннямрізнихтренажерів,конструктивніособливості якідозволяютьзмінювати величинуобтяжень врізнихчастинах руху ізурахуваннямреальнихможливостейм'язів,залучених до роботи.Наприклад, впрактиціпідготовкиплавців йвеслярівширокепоширенняотримавпружинно-важільний тренажерМартенса-Хюттеля длявиконаннярізноманітнихвправ, щоімітуютьробочірухи руками.Особливості тренажера й змінукількості пружиндозволяють «>пристосовувати»опір дореальнихможливостейм'язів врізнихчастинахрухів.Вправивиконуються лише вдолаючомурежимі.

Длятренування внавперемінномурежимі всеширшевикористовуютьсятренажери типу «>Наутілус», котрідозволяютьрегулюватиопір в широкомудіапазонівідповідно дореальнихможливостейгрупим'язів, щозабезпечуютьвиконання руху.Зміна опоруздійснюється шляхомзастосуванняважелів йексцентриків.Можливакомбінація,заснована назастосуванніексцентриків йважелів,довжина якізмінюється над перебігом руху.

>Істотноюперевагоютренування методомзміннихопорів ізвикористаннямтренажерів типу «>Наутілус»є ті, щовправивиконуються ізвиключно великоюамплітудою й таким чином,забезпечують впоступливійчастині роботимаксимальнерозтягненняпрацюючихм'язів. Цеважливе по двох причинах:по-перше,заздалегідь добророзтягнутім'язиздібні до болеевисокоговиявусиловихякостей;по-друге,створюютьсягарніпередумови дляодночасноговиявусиловихякостей йгнучкості.


1.4.1Аналізвпливурізнихтренувальнихзасобів наорганізмлижника-гонщика

>Фізична йфункціональнапідготовкалижника-гонщиказдійснюєтьсярізнимизасобами. Упроцесіфізичноїпідготовкиособливаувагаприділяєтьсярозвиткушвидкісно-силовихякостей.Функціональнапідготовкалижника-гонщикапередбачаєрозвиток системорганізму спортсмена, щозабезпечуютьдосягнення спортивного результату.Вонавизначаєрівеньрозвиткуосновноїфізичноїякостілижника -витривалості.Розвитокшвидкісно-силовихякостейздійснюється впроцесізагальної йспеціальноїфізичноїпідготовки.

>Загальнафізичнапідготовка. >Останнім годиноюлижникизаймаютьсязагальноюфізичноюпідготовкоюзначно менше. Ззростаннямкваліфікаціїчастказагальноїфізичноїпідготовкизнижується. При цьому вона стала болееспеціалізованою,причому колоїїзасобівпомітнозвузилося.Основнуувагузагальнійфізичнійпідготовціприділяють вбезсніжну пору року. Длярозвиткушвидкісно-силовихякостейвикористовуються:загальнорозвиваючівправи,трудовіпроцеси,пересування помісцевості,іншівиди спортушвидкісно-силовоїспрямованості,вправи на тренажерах.Раніше впроцесізагальноїфізичноїпідготовкилижника-гонщиказастосовувалися широковправи,направлені нарозвитокшвидкості,такі, якбіг 10 x 100 м йінш.Подібнийанаеробний режим роботи, щовиконується вшвидкомутемпі,зізначнимизусиллямимає малоспільного ізлижними гонками, тому за годину від такоготренуваннявідмовилися.Розглянемозасобизагальноїфізичноїпідготовкитрохидетальніше.

>Загальнорозвиваючівправи.Існує багатозагальнорозвиваючихвправ, щовикористовуються упідготовцілижників-гонщиків.

Утренуванні позагальнійфізичнійпідготовціпропонуютьсявправи, щочинятьвплив на усігрупим'язів.Раціональніше послеосновноїчастини зайняти (>звичайнотренування навитривалість) разом ізвправами нагнучкість йрозтяганнявикористати комплексвправ, напрямів нарозвитокконкретноїгрупим'язів,щобдосягтизначноговпливу нанеї.Якщовиявленевідставанняяких-небудьм’язових груп, тотренування,направлене на їхнірозвиток,потрібнопроводитичастіше.

>Трудовіпроцеси. У 60-х в нашій странеробилисяспроби широковикористовуватитрудовіпроцеси впідготовцілижників-гонщиків (>пиляння йкоління дров,рубаннялісу,земляні роботи, роботи насінокосі таін.). При цьомуокреміспортсменидомагалисязначнихрезультатів, але йзагаломцейзасіб собі не євиправдав й за годинувикористовується мало.Ціліпоколінняскандинавськихлижниківвикористовували роботу влісі яктренувальнийзасіб. Однак й смердотімайжеповністю відньоговідмовилися. Великийобсягважкоїфізичної роботинадаєпозитивнийвплив нарозвитокм'язів, але й роботаця неспеціальна, йсерцево-судинна системафункціонує не так нависокомурівні, у тому годину якенергетичнівитрати вельмивеликі.

Мивважаємо, щоважкоїфізичної роботи нетребауникатинавіть гонщикамвищоїкваліфікації, але йлише на початкупідготовчогоперіоду,причому в невеликихобсягах.Трудовіпроцесикорисні йлижникам старшихрозрядів, особливо ізнедостатньоюсиловоюпідготовкою,якщо їхньогоздійснюватилітомпротягомдвох-трьохтижнів впоєднанні ззвичайнимтренуваннямзізниженимобсягом. Колистосуєтьсялижниківмолодшихрозрядів, товключення в їхніпідготовкутрудовихпроцесів вбезсніжний годину року можна лишевітати, але й туттребадотримуватиміру [31].

>Пересування помісцевості.

>Ходьба табіг помісцевості,багатійкрутимипідйомами,призначенівирішуватизадачісиловоїпідготовкипочинаючихлижників упідготовчомуперіоді.Цірухивиконуються ізвисокоючастотоюкроків (3кроки за сік.),однак поструктурі смердотізначновідрізняються відлижного ходу. Для збільшення силовоговпливуранішезастосовувалисяобтяження (пояс, жилет,устілки таін.).Застосуванняходьби йбігулижниками старшихрозрядів ізметоюсиловоїпідготовкиобмежено: проводитися невеликакількістьтренування на початкупідготовчогоперіоду,спортсменидолаютькруті йзатяжніпідйоми втриваломутренуванні (походах).

>Іншівиди спортушвидкісно-силовоїспрямованості. якзасобишвидкісносиловоїпідготовки можнавикористовувати багато котрівиди спорту,вірніше,окремі їхньогоелементи. Так,веслування добросприяєрозвиткусилим'язів рук,спини й черевногопресу йїї можнавикористовуватилітом в основному на іншомутренуванні.Майже ті ж можнасказати й проплавання. При цьомунеобхіднохоча б взагальнихрисахосвоїтитехнікуплавальнихвправ, щорозширить запасруховихнавиківлижника йстворити болеесприятливіпередумови длярозвиткусили.Особливу рольпідготовцілижниківграютьгімнастичнівправи (>зі снарядами та без них), в якірухивиконуються ізпостійноюамплітудою, ізповнимвипрямленням рук йніг всуглобах. Невипадковолижникибудь-якоїкваліфікації широковикористовуютьцівправи врозминці,зарядці, в паузах й т.д.

>Спортивнаграпосідаєважливемісце впідготовцілижника-гонщика.Безперервна змінуігровихситуацій,граничнівибуховізусилля,максимальніприскореннятипові дляспортивноїгри йдозволяютьвикористовувати їхнього якзасібшвидкісно-силовоїпідготовкизагальноговпливу.

>Вправи на тренажерах.Існуютьрізнітипитренажерів, котрізастосовуються вплаванні,веслуванні таінших видах спорту. На шкода, улижномуспортітренажеридовгий годинуігнорувалися.Необхідновипробуватиіснуючітренажери впідготовцілижника-гонщика й поможливостіудосконалити їхні ізурахуваннямспецифікилиж.Цьогонаполегливовимагаютьінтересирозвиткулижного спорту.Найбільшуцінність будутьпредставлятитренажери, щодозволяютьвизначатирівеньрозвиткушвидкісно-силовихякостей.

>Заняття ззагальноїфізичноїпідготовкизручнопроводити вформіколовоготренування (>Шолих М., 1968). У цьомувипадкувправивиконуються на «>станціях».Задаєтьсякількістьповторень й годинувиконаннявправ наодній «>станції»,потімлижник переходити наіншу «>станцію» (як бі по палі).Такевиконаннявправ проходитинабагатоемоційніше.Крім того,єможливість потривалостівиконаннявправоцінюватипрогрес взагальнійфізичнійпідготовці. Черездеякий годину комплексвправміняється.

Чипотрібнопроводитизаняття ззагальноїфізичноїпідготовки наснігу?Одніфахівціобмежуютьсязаняттями налижах в зимовищ годину,іншіпроводять вдвох-трьох іншихтренуваннях втижденькроси чиспортивнугру,треті (в основномуфахівці НДР) -продовжуютьінтенсивнізаняття іззагальноїфізичноїпідготовки впідготовчому тазмагальномуперіодах. Національна командалижників НДРнеодноразововикористовувала впідготовці такзвані «>силовіфази», щомістятьщоденнізаняттясиловимивправамипротягомдекількохднівпідряд,причомумайжезавжди двітренування на день (>усього по 15-20 часів укожнійфазі),періодичнопротягомвсього року, аж доосновнихзмагань.Обґрунтування такого походу смердотібачать до того, щотренування навитривалість й силу негативновпливають одногоодне.Крім того,відомо, щоякщо невиконуватипротягомтривалого годинисиловівправи, торівеньсиловоїпідготовкизнижується.Питання до того, котра методика правильна, можнавирішитилише после того, як в практикулижного спортуміцноувійдетестування, до тогочислі й іззагальноїфізичноїпідготовки.Тоді можна якщовизначити, на стількизнижуєтьсярівеньшвидкісно-силовихякостей,якщовиключитизаняття іззагальноїфізичноїпідготовки та точно знатінеобхіднийрівеньрозвиткуфізичнихякостей длядосягненняпевнихрезультатів. Без цогосперечання проправильність методик навряд чиправомірне.

Унинішній годинузапропонованофізіологічний методрозвиткушвидкісно-силовихякостей іздопомогоюелектростимуляції.Визначенірежимиелекторстимуляціонноготренуванням’язовоїсили,знайденіпараметриелектростимуляції йрозробленийспеціальнийапарат, щоотримавназву «>Стімул». Однак навряд чи можнадобитисязначнихуспіхів задопомогою цого методу.


>Спеціальнашвидкісно-силовапідготовка.

>Спеціальнашвидкісно-силовапідготовка в основномуздійснюється привиконанніспеціальнихпідготовчихвправ (>крокова тастрибковаімітація ізпалицями,лижеролери,штучналижня) вбезсніжний годину року й припересуванні налижах зимою. Алі незрозуміло, задопомогою яківправ, що, як й колиформується, яквиявляютьсяшвидкісно-силовіякості нарізнихшвидкостях укожномузасобіпідготовки. Такихдослідженьдуже мало.Досі немаєвідомостей проопорніреакції припересуванні напідйомах. Томунашізнання частоінтуїтивні. Однакостаннім годиноюнагромадженодосить багатовідомостей прошвидкість,довжину й частотукроків врізних ходах надільницяхрізноїкрутості. Цедозволяєвиявитидільниці, на які укожномувидіпідготовкишвидкістьпересуваннявище, ніж налижах,тобто говорити пророзвитокшвидкісного компонентафізичнихякостей.

>Кроковаімітаціязастосовується впідйомикрутіше ніж 5 притренуванніневисокоїінтенсивності.Швидкостіпересуваннязвичайнонижче за 2,5 м/с придовжинікроку 1 м. Укваліфікованихспортсменівкроковаімітаціявикликаєлише невеликийтренувальнийефект. Упочинаючихлижниківвінможе бутизначним, особливо прибагаторазовомуподоланнікрутихпідйомів. Але воникроковаімітаціяєосновнимзасобомтренування вбезсніжний годину року.

>Стрибковаімітація ізпалицями упідйом. На шкода,досідинамічні характеристикивідштовхувань у цьомувиглядівправзареєстровані лише нарівнині, децейзасіб незастосовується.Протебезперечниймогутнійсиловийвпливцієївправи на багато котрім’язовігрупи, й,передусім, нам'язи-розгиначистегон. як правило,тренування ззастосуваннямімітації ізпалицями проводитися на кілкахнайбільшоїважкості. Аліімітація ізпалицяминадає не лишесиловийвплив.Виявлено, щозмагальнашвидкість вімітації ізпалицями упершорозрядниківописуєтьсявиразом:


V = 4,38 -0,1а (>4°<а<13°),

адовжинакроків й частотакроків взалежності відінтенсивностімаютьвигляд:

L = 1,23 -0,42а + 0,0085 і,

> = 1,01 +0,04а + 0,0107 і.

Зцихспіввідношень видно, щозмагальнашвидкість напідйомах вімітаціївище, ніж налижах (>починаючи із 6), але впідйомі 13різницяскладає уже понад за 30%. Тому вонвищенавіть тоді, колипідйоми вімітаціїдолаються не ізграничноюшвидкістю. Отже,імітація ізпалицяминадаєтакож йшвидкіснийвплив.

Частотакроків приімітаціїдосягає 2,5 та понадкроків за секунду, щоблизько домаксимальнихзначень й більше, ніж припересуванні налижах.Навіть натренуваннізісередньоюінтенсивністю приподоланніпідйомів вімітації ізпалицямишвидкість, як правило,висока. Таким чином,стрибковаімітація ізпалицямиємогутнімспеціальнимзасобомшвидкісно-силовоїпідготовкилижників-гонщиків.Цейзасібвикористовується, як правило, впоєднанні ізбігом,причому взначнихобсягах йогопотрібнозастосовуватилише придосягненнівисокогорівнятренувальності.

>Істотну рольграєвибіртренувальнихкіл.Бажано,щобґрунт ними бувм'яким. Колапотрібнопідбирати надекілька років,щоб матірможливістьспостерігати задинамікоюрезультатів.Крутістьпідйомів винна бутирізною.Найбільшефективнимєнаступнийрозподілпідйомів:пологі (до 6) - 20%,середні (6-12) - 50%,круті (понад 12) - 30%.Довжинапідйомів винна бутирізною (>обов'язкововключати йкороткіпідйомидовжиною до 50 м, на якіпідтримуєтьсявисокашвидкість), але й не було за 250 м,оскільки уразібільшоїпротяжностідужепадаєшвидкість їхніподолання.

>Лижеролери.Існує багатотипівлижеролерів, щовикористовуються дляшвидкісно-силовоїпідготовкилижників-гонщиків.Останнім годиною в основномузастосовуютьсялегкілижеролери (на кшталтвиготовлених уНімеччині).Швидкістьпересування ними (ізкоефіцієнтомтертяколивання 0,04-0,06)загаломвище, ніж налижах.Наприклад, напідйомі 10ведучілижникидосягаютьшвидкості 4 м/с придовжинікроку до 2,5 м йчастотікроків 1,5-1,6кроку за секунду. Налижахціпоказники будутьіншими: 3,5 м/с, 2 м, 1,5 м/с.

>Виявлено (>Кондрашов А.В.), щозмагальнашвидкість налижеролерах упершорозрядниківописуєтьсявиразом:

V = 5,1 -0,23а (>0°<а<10°),

адовжина й частотакроків:

L = 2,11 +0,0092i -0,123а +0018a ,

> = 0,34 + 0,0108 +0,057а0,0045a.

>Порівнянняданихвиразів ізаналогічними припересуванні налижахпоказує тієї ж характерзалежності, що й вприкладі длялижниківвисокоїкваліфікації.Відмінностіпояснюютьсяумовамипересування: хорошимзчепленнямлижеролерів із асфальтом, щовиключаєпрослизання, атакожвисокоюякістюколивання.

Дляпідвищенняефективностілижеролерноїпідготовкинеобхіднілижеролернітраси.Сумарнадовжинапідйомів,спусків йрівниннихдільниць натакійтрасі винна бутиприблизнооднаковою.Потрібноуникати великихпідйомів, їхньогодовжина не виннаперевищувати 300 м, ависота -50м.Підйомипотрібновибиратинаступноїкрутості:пологі - 50%,середні - 35%,круті - 15%.

>Рельєфлижеролерних трас винен бути болееперетненим, ніжзвичайнешосе, де сумаперепадіввисот накожномукілометрідужерідкоперевищує 20 м. Нашосе, як правило, небуває йкрутихпідйомів (ізкрутістю 10 й более), котріобов'язкові налижеролернійтрасі.Лижеролернітраси,призначені длялижниківрізноїкваліфікації,необхідно будувати увиглядісполучуючихся петельрізноїміритрудності.

>Лижнапідготовка.Розвитокшвидкісно-силовихякостей припересуванні налижах носитиспеціалізований характер.Єможливістьвиборчовпливати нарізністорони цогопроцесу.Дужеважливо правильновибиратитренувальні кола.Основнимпоказникомможеслужити сумаперепадіввисот накожномукілометрітраси. Дляпершорозрядників ймайстрів спортуцейпоказник винензнаходитися вмежах 30-40 м, дляспортсменів IIрозряду 20-35 м, для IIIрозряду - 15-25 м. Ужінокцівеличинизнижені на 10%.Чимважче трасу, тімкращерозвивається силам'язів,оскільки напідйоміподаютьсяпідвищенівимоги до їхні роботи.Тренуванняповинніпроходити нарельєфівказаноїважкості, але й їхньоготребапостійноваріювати.Крім того, 15%обсягурекомендуєтьсявиконувати на более легкомурельєфі (але й ізпідвищенимишвидкостями) й скільки ж нарельєфі,важкістьякогоперевищуєвказану між. Усіцепередбачаєпостійневрахуванняпрофілівтренувальних тазмагальних трас, щопокище неувійшло в практику роботитренерів.

>Змагальнішвидкості длякожноїкатегоріїлижниківвизначаютьсявимогамиспортивноїкласифікації,причомушвидкостіпочинаючихлижниківмайжевдвічінижчерекорднихдосягнень.Потрібновраховуватитакож, щозагальнішвидкостізначноміняються взалежності від умівковзання. Так,якщошвидкістьлижника при доброгоковзанніприйняти за 100%, то, при поганому вонстановитиме 94%, пом'якійлижні - 80%, приожеледі - 105%. Нашвидкістьпересуванняістотновпливаєрозташуванняпідйомів,спусків йрівниннихділянок натрасі.Якщоприйнятишвидкістьпроходженнярівнинноїтраси за 100%, то можна такпідібратитрасу, щошвидкість в тихий жумовахковзаннястановитиме 115% йвище.Цей прикладілюструєможливості тренеравпливати нашвидкістьпересуваннялижника.

Длярозвиткушвидкісно-силовихякостейлижників припідготовці наснігунеобхідно провестишвидкіснетренування на короткихвідрізках ізшвидкістю 100-105% відзмагальноїінтервальним таповторним методом, атакож спе-ціальнусилову роботуодночасними ходами йнавперемінно лише задопомогою рук -дистанційно,рівномірнийтривалий годину (до 60-90хвилин).Рекомендуєтьсязмагатися нашвидкісних йполегшених трасах неменш 5-7разів за сезон йпланувати вряді гонокпроходженнячастинидистанції ізмежовоюшвидкістю.

>Виявшвидкісно-силовихякостейспецифічний для шкірного способупересування.Розвитокцихякостейвідбуваєтьсялише придостатньомуобсязізастосування шкірного ходу [31].

1.4.2Модельні характеристикифункціональнихможливостейлижників-гонщиків

>Вимоги, щопред'являютьсяорганізмулижника под годину гонки, абсолютно однозначнопоказують, що добротренованіспортсмениможутьдобитисяуспіху.Якогорівняфункціональних йшвидкісно-силовихпоказників (щовизначаютьсятестуванням) винендосягнутилижник,щобпоказатизапланований результат? Це запитаннянезрозуміле докінця вбагатьохвідносинах.По-перше,поки невизначенонабіртестовихпоказників, щозумовлюєможливістьдосягнення конкретного результату.По-друге, невиявленомінімальнізначенняцихпоказників, котрінеобхідні длядосягненнязапланованого результату.Нарешті,кожнийлижник на шляху довисокого результату проходити через рядпроміжнихцілей,якимвідповідають своїмодельні характеристики.Взаємозв'язокрезультатів,навантажень й окремих характеристик далеко ще нелінійний.Визначитиоптимальнудинамікузростанняцихпоказниківпоки невдається. Однак донинішнього години проведенозначне числообстеженьлижниківрізноговіку йкваліфікації, щодозволяють ізпевноючасткоюупевненості говорити проадекватність моделей станугонщиків.

як прикладприведемомодельні характеристикилижниківрізноїкваліфікації (табл. 2).Параметритренувальнихнавантажень,відповіднірівнямфункціональногорозвитку - запитання болеезрозуміле йвідпрацьоване тренерами йфахівцями впроцесібагаторічноготренування.Організм спортсменаволодієдивнимикомпенсаторнимиможливостями, йнерідкоуспіхудомагаютьсялижники, у які немаєрекорднихпоказників вфункціональних тестах, але й усі смердотізнаходяться надоситьвисокомурівні.Відміченівипадки, колилижники ізневисоким МПКдосягалинепоганихрезультатів (але й нечемпіонських).Мабуть,підготовленість спортсменавизначаєтьсялишесукупністюрізнихтестовихпоказників.

>Якщовдастьсязв'язатизростаннярізнихфункціональних йшвидкісно-силовихпоказників із параметраминавантажень, тоз'явитьсяможливість вповніймірізастосуватиметодиімітаційногомоделювання. У цьомувипадкутренувальніпланиспочаткуможуть «>програватись» наПЕОМ длявідборунайбільшраціональногопоєднаннязасобівпідготовки,обсягу таінтенсивності їхнізастосування.Метоюпрограми якщовихід назапланованийрівеньфункціональних йшвидкісно-силовихможливостей, щозабезпечуютьдосягнення максимального результату.

1.5Модельні характеристикиспеціальнихсиловихпоказниківлижників-гонщиківвисокоїкваліфікації

1.5.1Динамікарозвиткуспеціальнихсиловихякостей улижників-гонщиківрізноїкваліфікації

Улижномуспортівеликезначеннямаєрівеньрозвиткуспеціальнихсиловихякостей (>абсолютної йвідносноїспеціальноїсили, годинивідштовхування,вибухової йвідносноївибуховоїсили), щовиявляються вробочих позах.

>Якщорівеньрозвиткуодної ізцихякостей недосягаєпотрібного,цюякістьнеобхідновдосконалити наспеціальнихзаняттях. При цьомутребавраховувати, щополіпшуватиокреміфізичніякостіраціональніше вперіоди їхнього природногозростання. Цеположення,обґрунтованебагатьмафахівцями,торкається йспеціальнихсиловихпоказників.

>Розглянемо, якрозвиваютьсяспеціальнісиловіпоказники успортсменіврізноговіку йрізноїспортивноїкваліфікації.Рівеньрозвиткуспеціальноїсилибезперервнозростає ізпідвищеннямспортивноїкваліфікації (табл. 3). Це збільшеннявідбувається порівняно плавно до 13-14 років (до Iюнацькогорозряду). З 13-14 років до 19-21 року (>майстри спорту)відмічаєтьсябурхливезростання (>стрибок)спеціальноїсили,причому вкожнійгрупітемпи приростунеоднакові.Вони болеевиражені у14-15-тирічнихспортсменів. З 19-21 року до 22-25 років (>майстри спорту)показникиспеціальноїсилистабілізуються,темпи приросту вцейперіоднезначні на чотири%. З 22-25 років й до 26-30 років (>майстри спорту,майстри спортуміжнародного класу)зновувідмічаєтьсязростанняпоказниківспеціальноїсили всередньому на 8%.Якщозіставитипоказникиспеціальноїсили22-25-тирічнихспортсменів й26-30-тирічних, то можнавідмітитидеякуперевагуостанніх (>майстрів спортуміжнародного класу) у всіхспецифічнихпоказниках (>відповідно на 7,3 7,2 24,0 кг). Таким чином,спеціальна сила улижниківрізноговіку (від 11 до 30 років) йрізноїспортивноїкваліфікації (відноваків доМСМК)розвиваєтьсянерівномірно,стрибкоподібно,періодибурхливогорозвиткузміняютьсяперіодами плавногозростанняпоказниківспеціальноїсили.Найбільшінтенсивне збільшенняпоказниківспеціальноїсилиспостерігається в 14-15 років,темпи приростустановлять 45% (табл. 3).

>Динамікапоказників годинивідштовхування улижників-гонщиків вспецифічнихрухахмає своїособливості (табл. 4).Щорічнийприрістпоказників годинивідштовхуваннянеоднаковий.Найбільшінтенсивнеполіпшенняцихпоказниківвідбувається увіці 17-18 років (Iрозряд): приодночасномувідштовхуванні руками на 0,05 з,відштовхуванні ногами на 0,06 з.

>Показники годинивідштовхування із 19-21 до 23-25 років (МС)змінюються удосліджуванихрухахнеоднаково: привідштовхуванні ногамизменшаються (>поліпшуються) всередньому п'ять%, принавперемінномувідштовхуванні рукамистабілізуються, а приодночасномувідштовхуванні рукамизбільшуються (>погіршуються) всередньому п'ять%.

Увіці від 22-25 до 26-30 роківціпоказникизменшуютьсянезначно: приодночасномувідштовхуванні руками на 0,01 з, привідштовхуванні ногами на 0,02 з, а принавперемінномувідштовхуванні рукамизалишаються беззмін.

Таким чином, зміну годинивідштовхуваннявідбуваєтьсянерівномірно,періодипосиленогополіпшенняпоказниківзмінюютьсяперіодамистабілізації.Цянерівномірність,мабуть,пов'язана ізрізноюміроютренувальності,специфікоютренування,збільшеннямпоказниківспеціальноїсили, атакож ззростаннямспортивно-технічноїмайстерності.

>Показникиспеціальноївідносноїсилитакожзбільшуються ззростаннямспортивноїкваліфікації йвіком (табл. 5). Однак,це збільшеннявідбуваєтьсянерівномірно. З 11-12 років до 12-13 років (>новаки - IIюнацькийрозряд)відносна сила зростаннірівномірно, із 13-14 до 16-17 (I юний.розряд - IIрозряд)ціпоказникистабілізуються.Надаліпродовжуєтьсяїїбурхливезростання, й до 26-30 років (>МСМК) вондосягаємаксимальних величин. Най-більшийприрістабсолютнихпоказниківвідносноїсилиспостерігається у 13-14-річному років. Так, приодночасномувідштовхуванні рукамивінстановить 0,08 кг,навперемінномувідштовхуванні руками 0,08 кг,відштовхуванні ногами 0,35 кг.Аналізрозвиткувідносноїспеціальноїсили показавши, щотемпизростанняїїбезперервнозбільшуються.

>Дані, щохарактеризуютьвіковізмінивибуховоїсили,приведені

Схожі реферати:

Навігація