Реферат Гидравлика

Рух води у руслі каналу.

Відкриті русла може бути природними чи штучними.

До природним відкритим руслам ставляться річки й струмки, до штучним– канали, безнапорные труби (наприклад, дренажные),гидротехнические тунели тощо. буд.

Особливість руху на відкритому руслі у тому, що потік тут обмежений не зусебіч, а име ет вільну поверхню, всі крапки якої під впливом однакового зовнішнього тиску (атмос ферного). Равномерное рух рідини у відкритих каналах чи трубопроводах з частково заповненим по перечным перерізом встановлюється, коли геомет ри чес київ ухил трубопроводу чи дна каналу має постійне зна чение у всій дли а й форма поперечного перерізу не ме няется. Шероховатость стінок каналу також має мати постійне значення.

При відзначених умов, можливо існування рівномірного руху. Проте задля реалізації одно мірного руху потрібен ще, щоб попці реч ное січі ние потоку в каналі було також постійним у всій довжині каналу.

Слід зазначити, що безнапорное рух води представляє значно більше складне явище по срав нению з напорным рухом, оскільки наявність сво бод іншої поверхні потоку призводить до зміни площ живих перетинів за довжиною другого навіть при незначних перешкоди. Це рас смот ре ния процесів волно–образования, змушує деяких випадках счи тать ся із впливом сил поверхового натягу тощо. п.

При гідравлічних розрахунках відкритих каналів і напірних трубо про у дов поставлено завдання визначення ско рости руху рідини в каналі, площа ді перерізу й найвигіднішої форми каналу.

При рівномірному русі рідини у відкритому русич ле гідравлічний ір і пьезометрический іп ухили, а як і ухил дна русла іп рівні між собою:

ір ­= іп = ібуд         (5. 29)

З урахуванням рівності (5. 29) відкриті канали і безна порные трубопроводи рас зчитуються по формулам, до торые опинився раніше напірних тру бо дротів (формули Шези і Павловського). Значення коефіцієнта шеро хо ватости п для широкого діапазону умов приведе ны при застосуванні 2.

Відповідно до формули Шези, канал володітиме найвигіднішої фор мій, якщо заданої площі по перцевого перерізу він матиме наимень ший змочений периметр. У цьому канал забезпечуватиме найбільший витрата. Найбільш вигідними профілями каналів виявляють ся коло і полукруг. На прак тику частіше застосовуються канали трапецеидальной форми, що у грун ті напівкругле перетин досить важко.

Більше докладних відомостей про рух води у відкритих руслах можна почерп нуть у спеціальній літературі.

Місцеві опору

При русі реальної рідини крім втрат на тертя за довжиною потоку можуть бути й дуже називавши мые місцеві втрати напору. Причина останніх, напри заходів у трубопроводах, – різноманітних конструктивні вставки: коліно 3, трой ники 2, звуження і рас ширения трубопроводу, засувка 1, вентилі тощо. п., не обходимость застосування яких пов'язане з умовами спорудження та екс плу атации трубопроводу.

Місцеві опору викликають зміна швидкість руху рідини за значенням (звуження і розширення), напрямку (коліно) чи значенням і. Нап ра вле нию одночасно (трійник), тому часто свідчить про деяку ана логию між явищами, наблюдаемы ми у опорах, і уда ром твердих тілах, що з механічної погляду також характери зуется раптовим зміною швидкості.

Насправді місцеві втрати hмп визначають за такою формулою Вейсбаха

де

Схожі реферати:

Навігація