Реферати українською » География » Оцінка оптимальності вибору ERP-СИСТЕМ виробничих підприємств Україна за загальноприйнятими критеріями порівняння


Реферат Оцінка оптимальності вибору ERP-СИСТЕМ виробничих підприємств Україна за загальноприйнятими критеріями порівняння

Досліджувалося критерії ефективності (оптимуму) впровадження корпоративних інформаційних систем. Здійснено інформаційний пошук існуючих українського ринку інформаційних систем з оцінкою їх характеристик,смоделировано процес вибору покупцем корпоративної інформаційної системи за загальноприйнятими критеріями порівняння. Сформовано вимоги до формування уточненого критерію ефективності (оптимуму) впровадження інформаційних систем з комплексним урахуванням чинників впливу на рішення за виборі системи.

Виробниче підприємство є складною функціональної системою, що займає певне місце у загальному економічному просторі регіону, країни, має вагоме впливом геть процеси країни взагалі. Останніми роками констатують тенденцію до зниження рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств. Це визначається тим, що на даний час головним чинником забезпечення ефективного функціонування підприємств є використання оперативної, надійної, достовірну інформацію всіх етапах виробництва, після ухвалення управлінські рішення. Наприклад, інформація щодо тенденцій розвитку кон'юнктури ринку, поточного фінансового становища підприємства, виконання плану випуску продукції, своєчасності виконання договорів, забезпеченості сировиною, запчастинами, видатковими матеріалами, трудовими ресурсами, стану устаткування й іншого подібного начиння. Водночас у умовах зростання кількості і інтенсивності інформації, яка передається усередині та межі підрозділів, використання паперових методів зберігання й передачі інформації на гірничо-металургійних, машинобудівних, приладобудівних підприємствах неефективне.

Шляхом до вирішення цього питання є новітніх інформаційних технологій (>HИT) в практику управління у вигляді комплексних інформаційних систем. І це визначається «пріоритетним напрямом державної політики» Указом президента України № 1497/2005 від 20.10.2005 р. „Про першочергових завданнях навчити щодо впровадження новітніх інформаційних технологій" [1], насамперед стосовно і впровадження корпоративних системам управління підприємством.

На національному ринку виробничих підприємств значний попит мають корпоративні інформаційні системи,ERP-системи. Питання автоматизації лише окремих бізнес-процесів (бухгалтерський, складської облік, постачання, збут) є вирішеними багатьом підприємств. Саме для вибору комплексноїERP-системи з кола аналогів набуває актуальність визначення критеріїв ефективності (оптимуму) впровадження інформаційних систем.

Метою статті є дослідження існуючих критеріїв ефективності (оптимуму) впровадження інформаційних систем, виявлення їхніх вад, дослідження існуючих українського ринку інформаційних систем за загальноприйнятими характеристиками та засобами визначення вимог на формування уточненого критерію ефективності (оптимуму) впровадження інформаційних систем.

Провівши інформаційний пошук, домовилися висновку, що є безліч критеріїв ефективності (оптимуму) впровадження інформаційних систем, але з існує придатної до застосування їх порівняльної характеристики (більшість авторів лише наводять опис характеристик системи, залишаючи безпосередньо процес вибору на розсуд покупця). Оскільки покупець оцінює систему за інформацією, яка надходить йому з джерел, спробуємо здійснити вибір системи за загальноприйнятими критеріями порівняння. Як-от: повнота функціональних можливостей інформаційних систем виробничих підприємств, можливість швидкихперенастраиваний, необхідність додаткових капіталовкладень купівля системам управління базами даних (>СУБД), вартість устаткування, адаптація до законодавства України, кількість підтримуваних операційними системами (ОС) для серверу, кількість підтримуванихСУБД вартість (для 25 робочих місць).

Завдання вибору ємногокритериальной завданням вибору оптимального об'єкта у разі великої кількості об'єктів і критеріїв порівняння. Для її вирішення скористаємося методом «усунутогоидеала»[2].

Нехай безліч А включає певну кількість корпоративних інформаційних систем {>k1і...kmi},i=1...n, де п – кількість об'єктів, т – кількість критеріїв в об'єктах. Усі критерії вимірюються за шкалою інтервалів чи відносин. Було проаналізоване найбільш використовувані на виробничих підприємствах України 37 систем, які порівнювали по 8 критеріям. Тобто нашому випадкуп=37,т=8. Характеристики систем по вищевказаним критеріями, формалізовані так: 1) критерій «повнота функціональних можливостей інформаційних систем виробничих підприємств»: 0 – інформаційна система коштує взагалі адаптована, 1 – адаптована, 2 – абсолютно адаптована; 2) «можливість швидкихперенастраиваний»: 0 – немає можливості,1-есть можливість; 3) «необхідність додаткових капіталовкладень купівляСУБД»: 0 – не потрібно, 1 – необ-хідно; 4) «вартість устаткування»: 0 – низька, 1 – середня, 2 – висока; 5) «адаптація до законодавства України»: 0 – не адаптована, 1 – адаптована; 6) «кількість підтримуванихOC для серверу»: 0 – 1 ОС, 1 – 2-3 ОС, 2 – 4 і більше ОС; 7) «кількість підтримуваних :>СУБД»: 0 – 1СУБД, 1 – 2-3СУБД, 2 – 4 і більшеСУБД; 8) «вартість»: 0 – 0-30 тис. дол., 1 – 31-60 тис. дол., 2 – 61-90 тис. дол., 3 – 91-125 тис. дол., 4 – 126 тис. дол. і більше.

Ідеальний об'єкт {>k1+...km+} формуємо, з максимуму корисного значення критерію.

Аналогічно формуємо найгірший об'єкт {>k1-...km-} з мінімуму корисного значення критерію, яка досягається в безлічі А. У нашій випадку найгірший об'єкт маєвид:{k1-...km-} = {0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 4}.

Від звичайних шкал виміру час торкнутися шкалам, нормованих в інтервалі [0, 1]

>dj, і =kj+ –kj, і /kj+ –kj-,

деdj, і – можна інтерпретувати як відстаньмногокритериального об'єкта критеріємkj від ідеального об'єкта. У цьому всеdj, і для ідеального об'єкта рівні 0, протеdj, і для найгіршого об'єкта рівняються 1.

Після цього експерти визначають відносну значимість критеріївWi...Wm. Прийнято твердження: якщо розкид деякого критерію з об'єктів, які обленерго належать купі А, незначний чи дорівнює нулю, цей критерій перестав бути інформативним і це можна знехтувати. І навпаки, якщо розкид критеріїв великий, – цей критерій інформативний. Отже, прийнятоW1= 0, 9,W2=0, 2,W3=0, 5,W4=0, 5,W5=0, 2,W6=0, 7,W7=0, 7,W8=0, 9.

За міру розкиду одиничних критеріїв використовується ентропія h з коефіцієнтом рівним 0, 5.

Отже, в розрахункахh1=1, 538864,h2=0, 693147,h3=1, 567747,h4= 1, 653824,h5=0, 693147,h6=1, 451001,h7=1, 687296,h8=1, 507146.

За значимість критеріїв прийнято Y =Wj /hijY1=0, 584847,Y2=0, 288539,Y3=0, 318929,Y4=0, 30233,Y5=0, 288539,Y6=0, 482426,Y7=0, 414865,Y8=0, 597155.

За метрики порівнювати об'єктів використовуємо вираз:

>Lpi = [>Y1(1 –dj, 1 )+>Y2(1 –dj, 2 )+>Y3(1 –dj, 3 )+…+>Ym(1 –dj,m )]>p

де коефіцієнт р прийнято рівним 2 і трьох.

У цьому, зі збільшеннямp зменшується що уLpi критеріїв, значення яких близькі до ідеальних. Вибираємо максимальне значення метрики визначення найоптимальнішої системи для автоматизації бізнес-процесів виробничого підприємства. Отже, за результатами наших розрахунків оптимальної є системаКАІ (рис 1.)[3].

>Рис. 1. Демонстрація результату оцінки оптимальності вибору ERP-систем виробничих підприємств ринку України з загальноприйнятим критеріям порівняння.

Однак у процесі рішення фахівцями виробничого підприємства запитання відносно впровадження корпоративної інформаційної системи постає цілий низка запитань, які зачіпаються в загальноприйнятих критеріях ефективності (оптимальності) й, звісно, не розглядаються у відкритих джерелах, яких має доступ покупець. Авторами сформовані вимоги доуточненному критерію ефективності (оптимальності) впровадження корпоративних інформаційних систем.

Уточнений критерій має включати три категорії характеристик корпоративних інформаційних систем, які мають прийняття рішення покупцем під час виборів, саме: функціональні критерії (тимчасові характеристики, характеристики надійності реалізації інформаційного процесу), соціальні критерії й економічні критерії, які у своє чергу діляться на ресурсні і фінансові критерії. При виборі системи вони необхідно враховувати комплексно, задля забезпечення достовірності й ефективності прийнятого рішення.

У подальших дослідженнях планується виконати формалізацію запропонованих вимог на формування уточненого критерію ефективності (оптимальності) впровадження інформаційних систем, і навіть його апробація.

Отже, проаналізувавши літературні джерела [4, 5], нами дійшли висновку, що є безліч критеріїв ефективності (оптимальності) впровадження систем, але немає придатного для використання його порівняльної характеристики. Для вибору інформаційної системи заплановано використання теорії рішеннямногокритериальних завдань, саме – методу «усунутого ідеалу». З іншого боку, під час виборів корпоративної інформаційної системи керуватибизнес-процессами постає цілий низка запитань, які враховуються в загальноприйнятих критеріях ефективності (оптимальності).

Тому авторами запропоновані уточнені критерії ефективності (оптимальності) інформаційних систем, які комплексно враховують чинники впливу на рішення за виборі. Системний критерій можна використовувати після ухвалення рішення про впровадження корпоративної інформаційної системи на виробничих підприємствах гірничо-металургійної, машинобудівної, приладобудівної галузі й т.д. А прийняття обгрунтованого, ефективного, оптимального рішення з урахуванням галузевих особливостей кожного підприємства дозволить підвищити якість управління підприємством, цим надати високий рівень конкурентоспроможності української продукції як на, а й у міжнародному ринках.

Список літератури

Пропершочергові заподіяннящодовпровадженняновітніхінформаційнихтехнологій / указ президента України № 1497/2005 від 20.10.2005 р.

>ЕлтаренкоЕ.А. Методи рішеннямногокритериальних завдань /Е.А.Елтаренко, С.В. Симонов. – Москва: МІФІ, 1980.

>ERP-cистемаKAI-Предприятие. – Режим доступу :URL :kai.com.ua. – Назва з екрана.

>Автоматизованісистемиобробкиекономічноїінформації / Під ред. проф.Г.В.Лавінського. –К.:Вища Д, 1995. –С.47-60.

Баранов В. Г.,Милов В.Р. Інформаційні системи та мережі: Учбов. Довідник / Нижегородський технічний ун-т. – Нижній Новгород, 2000. – 113 з.

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із російського сайтуreferat/


Схожі реферати:

Навігація