Реферати українською » География » До методики еколого-гідрогеологічних досліджень в Тамбовському промисловому районі


Реферат До методики еколого-гідрогеологічних досліджень в Тамбовському промисловому районі

А. А. Бердників, Воронезький державний університет

Протягом 2005–2007 рр. здійсненоекологогидрогеологические дослідження Тамбовського промислового району, які включають загальну оцінку стану території восьми діючих водозабірних вузлів й управління промислових майданчиків ВАТ «>Пигмент», «>Тамбовмаш», «>Ревтруд», «>Ремсельбурвод», «Полімер», «Арті»; аналіз діючих та кроки потенційних осередків забруднення підземних вод; оцінку техногенного стану свердловин спостережної мережі, їх придатності для спостережень за режимом динаміки та хімічного складу підземних вод; дослідження процесу забруднення на якість підземних вод експлуатованимиводозаборними спорудами і забезпечують населення міста питної води [1; 2].

Основний частиноюеколого-гидрогеохимических досліджень сталогидрогеохимическое випробування експлуатаційних і спостережних свердловин. Виконане геохімічне випробування – це комплекс прийомів і операцій щоб одержати достовірних кількісних і якісних характеристик хімічного складу підземних вод і передачею даних про їхнє фізико-хімічному стані [3].Рациональная методика випробування була отримання необхідноїгидрогеохимической інформацією достатню кількість на вирішенняеколого-гидрогеологических завдань із всьому промисловому району. До складугидрогеохимического випробування входили:

– попередня прокачування експлуатаційних свердловин;

–химико-аналитические визначення проб виявлення інтегральних і нестійких показників якості води;

– фільтрація водних проб за наявності зважених чи колоїдних частинок;

– концентрація фільтрату;

– відбір водних проб для лабораторниххимикоаналитических визначень нормувальних елементів і сполук, у стаціонарних умовах.

Необхідність попередньої прокачування свердловин, попередньоїгидрогеохимическим дослідженням, викликана невідповідністю хімічного складу підземних вод за умов водоносного горизонту складу води над фільтрової частиною тимчасовопростаивающей свердловини. На рис. 1 © Бердників А. А., 2009 показані результатигидрогеохимического випробування одній з спостережних свердловин Тамбовського родовища підземних питних вод, обладнаної на продуктивнийверхнефаменский водоносний обрій девону.Опробование було реалізоване знепрокаченной свердловинижелонкой, опущеної під рівень підземних вод, іпогружним насосом, опущеним безпосередньо на глибину робочого інтервалуверхнефаменского горизонту, і навіть стовбуром свердловини. Як очевидно з малюнка, випробуванняжелонированием призвело до отриманню різко завищених значень рН води (>рН = 2, 4) і занижених величинЕh (>Eh = -80mV). У цьому підземні води за умов водоносного горизонту характеризуються вищими значеннями мінералізації і загальної жорсткості, концентраціямигидрокарбонатного ісульфатного іонів. Навпаки, концентраціязакисного заліза в підземних водах, що з вапнякамифаменского ярусу, значно нижчі від її змісту водами верхню частину свердловини [2].

Отримані результати розходяться з цими випробування спостережних свердловин у районі ВАТ «>Пигмент», проведеного без попередньої їх прокачування, і відбивають істинний хімічний склад підземних вод. Ця обставина необхідно враховувати в інтерпретації результатівгидрогеохимического випробування водоносних горизонтів у тих ділянках їх забруднення.

>Химико-аналитические визначення дома випробування інтегральних і нестійких показників якості вод мали за мету:

– отримання оперативних даних прогеохимическом класі підземних вод по інтегральним характеристикам їх хімічного складу;

– визначення фізичних властивостей, характеризуючих органолептичні показники якості вод;

– визначення швидко мінливих (не стабільних у часі) компонентів;

– оцінку якості підземних вод комплексу пріоритетних узагальненихсанитарно-токсикологических показників із застосуванням хіміко-аналітичних методів, допущених для використання при контроль знань водцентрализированних систем питного водопостачання [4]. Польовіхимико-аналитические визначення виконуються з урахуваннямекспрессних лабораторій фірми Merck і устаткування фірмиHANAInstruments. У лабораторних умовахмасс-спектроскопическим методом визначаються зміст мікроелементів (V,Cr,Mn, Fe, Co,Ni,Cu,Zn,Pb,Ba,Sr) і концентрації елементів високих класів токсичності (>As,Se,Cd,Sb,Hg,Bi). Органічні сполуки (нафтопродукти, фенолу та її похідні, ароматні іполихроматические вуглеводні, азотомісткі вуглеводні, включаючи анілін та її похідні, аміни жирні інепредельние кислоти) визначенохромато-масс-спектрометрическим методом [2].

Використовувана методикаеколого-гидрогеологических досліджень є оптимальною й дозволяє розв'язувати проблеми екологічного стану підземної гідросфери і забезпечення населення якісної питної води, відповідає сучасним вимогам санітарно-гігієнічних нормативів [5; 6].

Автори вважають за свій обов'язок висловити щиру вдячність генерального директораОАЗТ «>ГИДЭК», доктору геолого-мінералогічних наук професору Б. У.Боревскому допомогу підготовкою даної роботи.

Список літератури

1.Боревский Б. У. Оцінка запасів підземних вод /

Б. У.Боревский, М. І.Дробноход, Л. З.Язвин. – Київ :Висш. школа, 1989. – 407 з.

2.Боревский Б. У. Сучасні існують, та завдання вивчення й порядку використання ресурсів питних підземних вод / Б. У.Боревский, Л. З.Язвин, М. У.Кочетко // Сучасні ж проблеми і використання питних підземних вод :мат-лиВсерос.совещ. – М. :ГИДЭК, 2003. – З. 17–25.

3. Бочаров У. Л. Екологічнагидрогеохимия : русич.- анг.слов.-справ.осн. термінів та понять :учеб. посібник / У. Л. Бочаров, Л. М. Титова, Л. М.Строгонова. – Воронеж : Вид-во Воронеж. держ. ун-ту, 2004. – 220 з.

4. Смирнова А. Я.Лабораторная гідрогеологія і екологічна гідрогеологія :учеб. посібник / А. Я. Смирнова, Л. М.Строгонова. – М. :Совр. зошити, 2002. – 115 з.

5. Смирнова А. Я. Практична гідрогеологія :учеб. посібник / А. Я. Смирнова, Про. А. Бабкіна. – Воронеж : ІСЦ ВДУ, 2008. – 42 з.

6. Екологічна гідрогеологія :учеб. для вузів / А. П. Бєлоусов [та інших.]. – М. :ИКЦ «>Академкнига», 2007. – 397 з.

А. А. Бердників, аспірант, Воронезький державний університет; тіл.: (4732) 208-980; е-mail:[email protected] A. A.Berdnikov,postgraduatestudent,Voronezh State University;tel.: (4732) 208-980; е-mail:[email protected]

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із сайтуvestnik.vsu/


Схожі реферати:

Навігація