Реферати українською » География » Париж, Його історія, культура та суспільство


Реферат Париж, Його історія, культура та суспільство

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ЗМІСТ

>ВСТУП

>РОЗДІЛ І Історіяміста Парижа

1.1Походженняназви тазаснуванняміста Парижа

1.2 Париж –столицяфранцузькихкоролів

1.3Визначнімісця

>РОЗДІЛ ІІ сучасний Париж таперспективи йогорозвитку

2.1 сучасний Париж.

2.1.1Архітектура

2.1.2 Транспорт

2.1.3 Спорт

2.1.4Освіта та наука

2.1.5Зовнішнізв'язки

2.2Перспективирозвитку Парижа

>ВИСНОВКИ

СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ


>ВСТУП

Париж —столицяФранції,адміністративний центррегіонуІль-де-Франс.Окремий департаментФранції.Розташований нарічці Сена.Населення — 2 211 297осіб (2008),міськаагломерація - 10 млн.

>Метою роботиєісторичнийрозглядміста Парижа, йогосучасний стан тапрогнози намайбутнє.

>Згідно мети, було б поставленонаступні заподіяння:

-проаналізуватиісторичнийрозвиток Парижу;

-дослідитисучасний станміста;

-охарактеризувати культуру та сус-пільство Парижу;

-проаналізуватиможливийподальшийрозвитокміста Париж.

>Об’єктдослідження – місто Париж, йогоісторія, культура та сус-пільство.

Предметдослідження –розвиток Парижу.

>Методидослідження :

1. Методзіставлення придослідженнірізнихпоглядів насучасне й минуле Парижа.

2.Описовий метод длявизначеннясучасного стануміста.

3.Історико-соціологічний метод дляпростеженняісторіїміста Парижа.

Париж –столицясвітла тамоди, містосміливихпроектів таяскравихвражень. «...Святе, якузавжди із тобою...», – такніжно про ПарижзгадувавХемінгуей.Місто, якупобудоване на контрастах:широкібульвари, котріперетинаютьвузьківулички;величнімонументи, котріприховуютьубогізадвірки;затишнімаленькі кафе, котріконкурують ізреспектабельними ресторанами. На блошиномуринку тут ізоднаковимуспіхомторгують дорогимантикваріатом тадешевимкитайськимодягом. «Париж –це все, щотизахочеш!» – сказавшиФредерік Шопен 150 років тому, але йці словаактуальні йсьогодні.

Центрсвітовоїторгівлі (>автомобілі,літаки,канцелярськітовари ітуристичнеспорядження);головнийнаціональнийпромисловий округ (>засоби транспорту,енергетичнеобладнання,електроніка,одяг, косметика),фінансово-банківськастолиця; великийтранспортнийвузол (2міжнародніаеропорти).

>Штаб-квартири низькіміжнароднихорганізацій: ЮНЕСКО,Організаціяекономічногоспівробітництва тарозвитку,Міжнародне бюромір й ваги,Міжнароднаторгова палата таін.

Це містоживе вже багатостоліть.Скількиоблич у тобі, Парижі?Спокійніокраїни йметушливий центр;богемне життяМонматру тапродажніжінки уБулонськомулісі;аристократичнийСіте табрудніперевулки напериферії;розкішнідами убутіках, таобірванці-клошари, котрілінивопотягуються после сну на крамничках парку;величнісобори йпалаци іультрасучасні приміщення, котріявляють собоюзразкиавангардної архітектури;чисті парки тарозмальованіграфітістіникварталів деживутьіноземці. Це Париж.Місто вякому можнапрожити все життя, але й непізнати його докінця.

Отже, темакурсової роботиєактуальною.


>РОЗДІЛ I Історіяміста Парижа

 

1.1Походженняназви тазаснуванняміста Парижа

>Назва Париж скидатися відназвикельтськогоплеменіпаризіїв, як йщекількафранцузькихтопонімів.Етимологіяназвиплеменідостеменно невстановлена.

>Місто було бутворено всередині IIIстоліття до зв. е. ізкельтськогопоселенняЛютеціяплеменіпаризіїв намісцісучасного островаСіте.Сучаснаназваміста скидатися відімені цогоплемені.Першаписьмовазгадка проЛютеціюзустрічається в6-ійкнизіЮлія Цезаря проГалльськувійну 53 р до зв. е. [13,с.12-14].

Колі в 52році до зв. е.римляни послепершоїневдалоїспробивдругеспробувалипідійти доміста,парізіїпідпалилиЛютецію ізруйнували мости.Римлянизалишилиїмострів йпобудували налівомуберезіСенинове місто. Там смердотізвелитерми, форум йамфітеатр. УРимськійімперії місто немало великоговпливу.

>Правління римлянскінчилося в 508році із приходомфранків.Відомийусьому світу музей Луврзбудовали зачасівФіліпа ІІ. Алі тоді Лувр бувлишефортецею назахіднійокраїні Парижа. У 1190році було бзбудованоміськиймур на правомуберезіСени, а й у 1210 — налівому.Починаючи із XIстоліття Париж — один ізцентрівєвропейськоїосвіти,насампередрелігійної [13,с.12-14].

 

1.2 Париж –столицяфранцузькихкоролів

Уісторіїнайромантичнішогоміста світу – Парижа – багатопарадоксів.Французькастолиця бувзаснована в тихчаси, колисамоїФранціїще не було б, а бувГалія.Проте місто було бзакладене негалами, а римлянами в 52році дон.е.

З 987 року Париж –столицяФранкської, апізніше –Французької держави. Умістізбереглося 19палаців йзамків, в які у тому чиіншийперіод жиликоролі.

>Першимфранцузьким правителем,який проявившитурботу проблагоустрійміста, бувФіліпп Август II, приякомурозпочалосябудівництвоголовноїрезиденціїдинастіїКапетінгов – замкуКонс’єржері [13,с.12-14].

Ценайстаріший ізкоролівськихпалаців. Уньому був поставленаостаннякрапка вісторіїабсолютноїфранцузькоїмонархії: уКонс’єржерістратилиМарію-Антуанету.Сьогодні в приміщеннярозташовуєтьсяМіністерствоюстиціїФранції.

>Будівництво Луврутеж заслугаФіліппа.Спочаткуфортеця на правомуберезіСенибудувалась, якзахиснаспоруда.Звідси йназва: уперекладі зстароанглійского “>леовар”означає “>зміцнення”.

>Повернувшись ізХрестового походу,Філіппперевізсюди своюскарбницю. УЛуврі й до цого годинизберігаютьсяголовніскарбиФранції.Сьогодніценайбагатший музей світу.Впершепублікапобачила йогоекспонати в 1793році,ще на той час, коли Лувр бувголовноюкоролівськоюрезиденцією. Прислові “Лувр”багатьомуявляютьсярозкішніпокої, в якіюна Маргарита Валуаприймала свогокоханого герцогаГіза;потаємнікоридори, по які герцогБекингемпрокрадався до АнніАвстрійської;глибокіколодязі, в котрі, зачутками, скидаликавалерів, що недогодили своїмвінценоснимкоханим [1,с.88].

>Нічого цого понад немає. Унашідні зарозкішним фасадом Лувруховаєтьсязвичайний, нехай йдужебагатий, музей.Сьогодністіни Луврузакритісірими панелями,таємнівходи-виходи наглухозамуровані, азамістьпотаємнихсходів із зверху на поверхвідвідувачівперевозятьзручніескалатори [1,с.89].

УЛувріє кафе, де можнапередихнути й ізновими силамивідправитись навивченнятворів мистецтв.

>Східний фасадпалацупобудувавЛюдовік XIV,який нежалів ані сил, ані грошей тих,щобзробитисвоє містощекрасивішим. Епоха Короля –Сонця сталаЗолотимстоліттямфранцузької архітектури.

Одним ізнайграндіознішихпроектів сталаВандомськаплоща,покликанаувічнитивійськовіперемогиЛюдовіка.Придворнийархітектор ЖульАрдуен-Мансаррозбивпрямокутнуплощу ізоднаковимипалацами за периметром.Фасади булизведенідоситьшвидко, але йпотім вказнізакінчилисягроші.

>Вандомськійплощі мизобов’язаніпоявіпаперових грошей:щобзакінчитибудівництво,шотландець Джон Лоу придумавшиновийспосіброзрахунку – не золотом, не монетами, апаперовими купюрами.

>Всівважали його авантюристом, але й коливін скупивши усіземлі наВандомськоїплощі й ставшипродавати їхнібагатим людям,знайшлося багато охочихпридбатиземлі вобмін нанікому непотрібніпапірці.Будівництвопоновилося, районувійшов домоди, як,втім, йрозплатапаперовими купюрами.

 

1.3Визначнімісця

УПарижірозташованавеличезнакількістьвизначнихпам'яток, до яківідносяться не лишеархітектурніспоруди, але йтакож йвулиці, мости ймайдани.

Тринайвідомішіпаризькіпам'ятки —цестародавній СоборпаризькоїБогоматері,побудований наостровіСітеще в XIIстолітті,Ейфелева вежа йТріумфальна арка —конструкції XIXстоліття.Ажурнаметалевабашта,побудована за проектомінженераЕйфеля,замислювалася яктимчасоваспоруда для входу наВсесвітнювиставку 1889 року. Алі вон не лише пережиласамецейзахід, але й й сталавідтодісправжнім символомміста. Напівночі й напівдні віднеї надлінією обріюпідносятьсябазіліка Сакре-Кер,побудована навершиніпагорба Монмартр, йсамотняВежаМонпарнас, що особливовирізняється натлі районуневисокоїзабудови [2,с.103-104].

>Історичнавісьпам'ятників архітектуриперетинає місто із центру назахід.Починаючись відвсесвітньовідомого музею Лувр, вонапродовжується через садТюїльрі, проспектЄлісейські поля досамоїТріумфальної арки вцентріплощі Шарля де Голля. У 1960-хроках напродовженнілінії бувпобудований квартал Дефанс, центромякого стала Велика арка Дефанс.

У самомуцентріісторичноїчастинирозташованийБудинокінвалідів, вякомуміститьсявійськовий музей, відразупокояться останки Наполеона Бонапарта. Тутрозташована йцерква Пантеон, дезнайшливічнийспокійнайвідомішідіячіФранції.Колишнійкоролівський палацКонсьєржері ставши одну годинуВеликоїфранцузькоїреволюціїв'язницею дляповаленоїкоролеви,звідки вона бувзгодомконвоїрована дляпублічноїстрати.Щеодненагадування пропалаючібої за свободуфранцузького народу — статуяСвободи,встановлені наЛебединомуострові. Великукопіюцієїстатуї було бподарованоСполученим Штатам Америки в 1886році, івідтодізустрічаємандрівників в порту Нью-Йорка [2,с.103-104].

Уісторичномуцентріміста, наостровіСіте,знаходятьсядвінайзнаменитіші церквиФранції: СоборПаризькоїБогоматері йСвятакапела.

>Архітектурнінапрями XXстоліттязалишилимістутакіпам'ятники якКультурний центрімені ЖоржаПомпіду, вякому теперрозташований музейсучасногомистецтва, новабудівляопери наплощіБастілії,торговий центрЛе-Аль,побудований намісці «>Чрева Парижа», атакож район Ла Дефанс, щоєархітектурним комплексом ізхмарочосів йспоруд ізавангардними формами.

>Неабиякийінтересстановитьпарковий ансамбльнауково-промисловогомістечка, вякомурозташований великий музей науки йтехніки.

>Пам'ятки культури та архітектури:

>кафедральний соборПаризькоїБогоматері (>NotreDame deParis, Нотр-Дам деПарі,XII—XIII ст.);

>каплицяСент-Шапель (LaSainteChapelle) (XIII ст.);

Пантеон (LePanthon) (XVIII ст.);

>Тріумфальна арка (Париж) (>L'Arc deTriomphe) (XIX ст.);

Опера (>L'Opra) (XIX ст.);

>Ейфелева вежа (LaTourEiffel) (XIX ст.);

>Базиліка Сакре-Кер (LeSacr-Cur) (>кінець XIX — вушко XX ст.);

>будинок ЮНЕСКО (>UNESCO) (XX ст.);

Центр ЖоржаПомпіду (LeCentreGeorgePompidou) (XX ст.);

Велика арка Дефанс (LaGrandeArche) (XX ст.) [2,с.103-104].

Отже, можназробититакийвисновок, що місто Парижще із йогозаснування маловеликіперспективи дляразвитку.Проаналізувавшиісторію Парижа, можнасказати, що вон дійсноцікава,дивовижна йзахоплююча. Париж бувзаснованийще всередині ІІІстоліття до зв. е.плем’ямкельтськихгаллів.Сходження на тронФіліпа II Августа,якийправив із 1180 по 1223 рр.,єпочатком одного ізнайпрекраснішихперіодів вісторії Парижа.Починаючи уже із XIстоліття Париж — один ізцентрівєвропейськоїосвіти.

>Кожний правитель цогомістадоклав багато сил йенергії для йогопроцвітання йблагоустрою,завдяки ним Парижє тепер таким,яким ми йогознаємо.


>РОЗДІЛ II.СУЧАСНИЙ ПАРИЖ ТАПЕРСПЕКТИВИЙОГОРОЗВИТКУ

2.1 сучасний Париж

ЗачасівЛюдовіка XIVкоролівськарезиденціяпереїхала до Версаля,проте Париж як йранішезалишавсяполітичним центромФранції,завдякизростаючомунаселенню тапровіднійролі Парижа векономіці країни.

У 1844довколамістабудуєтьсятретякріпоснастіна, намісцісьогоднішньоїкільцевої дорогидовколаміста. Унайближчихоколицяхміста булизведенізміцненнядовжиною 39 км. із 16 фортами, того годинуце було бнайбільшоюзахисноюспорудою в світі [3,с.63-65].

>ПіслязанепадуДругоїімперії тазайняття Парижанімецькимивійськами,Паризькакомуна, щоскладалась зробітників,ремісників тадрібних буржуа,виступилапротитимчасового консервативного урядуреспубліки.

У90-і рокта XIXстоліття й першедесятиліття XXстоліття,відомітакож як «>Прекраснаепоха»,Франція переживаланебувалийпідйом йекономічнийрозвиток. У роктаДругоїсвітовоївійни місто було бзайнятенімецьким вермахтом,окупаціяпродовжилася докінцясерпня 1944.

>Сьогоднішній Парижподіляється на 20адміністративнихокругів,нумерація якійде від центру поспіралі загодинниковоюстрілкою. Номер округуєводночасостаннімидвома цифрамипоштовогоіндексу Парижа (>Наприклад, XIV округмаєіндекс 75014) [3,с.63-65].

>Містославитьсясвоїми парками і садами, котріокрімрекреаційноїфункції несуть всобіісторичну такультурнусутність парижан.Єсеред них дванайстарші сади в самомуцентрі Парижа, садТюїльрі й сад Люксембургу. СадТюїльрі бувстворений у XVIстолітті, на правомуберезірічки Сенапоблизу Лувру,це бувпалацовий садоднойменногопалацу, що непроіснував досучаснихчасів.Люксембурзький сад, налівомуберезірічки, вминуломуналежав приватного замку, й бувпобудований дляМаріїМедичі в 1625році.ТакожвідомийБотанічний сад,закладений втіжчаси, йстворенийГі де ляБроссе,лікарем Людовіка XIII, длявирощуваннялікарськоїрослини,згодомнабув статусу Першогогромадського саду вПарижі.

Іншимперіодомрозвиткупаризькихсадів, котрісаме і довели до поточного виду — буличасиімператорські. У тихчаси,створеннязеленихпросторівєважливим аспектом політикиаераціїмістоупорядників,оскількишвидкими темпамизросталонаселенням Парижу.ПідкерівництвомінженераЖана-ШарляАльфана (>Jean-CharlesAlphand) йхудожника-пейзажистаЖана-П'єраБаріллет-Дешампс (>Jean-PierreBarillet-Deschamps) було бствореноновісадовікомплекси —Булонськийліс й Буа деВенсен, щорозміщувалися впередмісті Парижа, (>відповіднорозташовані накрайньомузаході такрайньомусходітогочасного Парижу, смердотітепер єзеленоюзоною самогоміста).Також,цимінженером Наполеона ІІІ, у нових районахміста, булирозроблені парки:Монсо (>ранішевідомий як «>Фолі деШартрі»),Монтсоріс (>Montsouris),Буттес-Шамонт (>Buttes-Chaumont). Упослідуючихрокахсадово-парковемистецтво та їхньогокількість вмістінеухильнозростали [3,с.63-65].

ПаркЕспландиІнвалілів(1814)

СадПреКатлан(1850)

Сад дюРанела(1860)

Садд’Аккліматасьйон(1860)

Сад АвенюФош(1864)

Парк наМарсовомуполі(1867)

ПаркБютт-Шомон(1869)

ПаркМонтсурі(1878)

ПаркМонсо(1878)

ПаркБагатель(1904)

СадПрироди(1936)

ПаркКеллерман(1937)

СадТіно-Россі(1946)

СадШекспіра(1953)

Сад дел’Арсеналь(1963)

ПаркФлораль(1968)

СадтеплицьОтей(1968)

Сад Променад –лініяБастілії(1969)

ПаркСент-Перін(1977)

СадВільмен(1977)

СадКатрін-Лабурже(1977)

Сад ЛеАль(1980)

ПаркБютт-дю-Шапо-Руж(1937)

СадТрокадеро(1980)

Парк ЖоржБрассенс(1984)

ПаркБерсі(1984)

СадКоролівськогоПалацу(1986)

Паркла-Віллетт(1987)

ПаркБельвіль(1988)

Сад МузеюКарнавале(1989)

ПаркШуазі(1990)

>Зоосад(1990)

СадТюїльрі(1990)

СадАтлантік(1990)

Парк АндреСітроен(1992)

парижстолицяфранцузька


2.1.1Архітектура

>Зовнішнійвиглядсучасногоміста був завдань у ХІХ ст. врезультатіграндіозноїперебудови.Багатостоліть до цого містоскладалося ізлабіринтавузькихвулиць йдерев'янихбудинків. У 1852 за планомудосконаленняміста,задуманому барономОсманом, булизруйнованіціліквартали старихспоруд, але вїхньомумісціз'явилисяширокіпроспекти йзбудовані вєдинулініюкам'яні приміщення внеокласичномустилі,такіхарактерні дляновоїепохи буржуа.Принципимістоустроючасів Наполеона III й тепер невтратилисвоєїактуальності:висота йрозмірибудівельпідкоряютьсяєдиному законурівномірності, й ізсередини XIX ст. було бзробленовсьоголишекількавинятків із правил.Завдяки цьому Парижзалишаєтьсямістомневисокоїзабудови [5,с.181].

>Типовим для архітектури Парижаєособливий видособняків —htelparticulier.Такий особняк —цебагатийприватнийбудинокП-подібноїформи ізвнутрішнім двором й садом ізтильного боцісередньоїчастини приміщення.Більшістьспоруд було бзбудовано вXVII—XVIIIстоліттях, дляспоруд XVIIIстоліттяхарактерноюрисоюєзамкненийзі всіхчотирьохбоківдвір.Типовий приклад —будівля Палє Рояль,кардинальськогопалацу ізвнутрішньоюплощею, фонтаном й парком.Більшістьміськихособняків, щозбереглися,розташовані вкварталіМарі,наприклад ГотельСубіз, ГотельСалі й ГотельКарнавале.

>Незміннімежіміста, йогочіткий план улаштую й шлюбмісця для створення новогобудівництвапоступовоперетворили місто на музей, щодіяв й живий. Зарадизбереженнявеликої спадщинизакониутрудняютьспоруду новихбудівель йкомунікацій вцентрі, томузначне числоділовихорганізаційпереїхало чиплануєпереїзд взручніпередмістя.Вже тепер за межамиісторичногомістарозташованіділовий район Дефанс звежею Ган, великийпродовольчийринок (районРанжіс),важливіосвітніустанови (>Політехнічнийінститут),науковілабораторії,спортивніспоруди йнавітьміністерства (>наприклад,Міністерство транспорту) [5,с.182].

2.1.2 Транспорт

>Найзручнішим йнайшвидшим транспортом Парижавважається метро, щоскладається із 16лінійзагальноюпротяжністю 212,5 км, щоробить його одним ізнайбільших в світі.

>Такожєрегіональнеекспрес-метро (>RER) —лініїприміськихелектричок, щопроходять вПарижі подземлею йперетинаються ізлініями метро.МережаRERскладається із 5ліній,позначених літерами A, B, З, D, E.

З 1992 року вПарижіпочализнову будуватитрамвайнілінії,знищені в60-70-і рокта.Мережапаризького трамваяскладається ізчотирьохліній, три із якісполучаютьпаризькіпередмістя, йлише одна (>Т3) вперше іде уміськіймежі.

УПарижііснує широкаавтобуснамережа.Вонавключає не лишезвичайніавтобуси, але йтакож йспеціальнілінії, щопроходятьтуристичними маршрутами Парижа [5,с.183].

Знедавнього годиниз'явиласяможливістьподорожуватимістом навелосипеді.Всюди вмістірозташовуютьсяавтоматизованівелостоянкиVelib'.

Париж —значнийтранспортнийвузол країни.Історичноосновні дороги країнирадіусамирозходилися відстолиці, й досьогоднішніхднівцірадіусичітко видно наавтомобільнійкартіФранції.Від Парижарадіусамисходяться дорогизі всіхможливихнапрямів: А1 ізЛілля, А4 із Реймса,А5 ізДіжона, А6 ізЛіона,А77 ізНевера,А10 із Орлеану,А13 із Руана йА16 ізАм'єна.

>Безпосередньонавколомістапобудованакільцеваавтомагістраль, щомає від 2 до запланованих 4смуг руху вкожну бік.Щедвікільцеві дороги —A86 йA104 —дозволяють транзитного транспортуоб'їхати Париж, незаїжджаючи в місто.

Парижобслуговують триміжнародніаеропорти:

«Шарль Де Голь» із 48,3 млн.пасажирів зарікєтретім вЄвропі заобсягомпасажироперевезень.

«>Орлі» із 23,1 млн.пасажирипосідає 9-мумісце вЄвропі,приймаючипередусімвнутрішнірейси.

>Старішийаеропорт Ле Буржевикористовуєтьсяголовним чиномприватнимилітаками йневеликимиавіакомпаніями.

>Залізничнілініїпаризькихвокзалівсполучаютьстолицюзі всімарегіонамиФранції йсусіднімикраїнами. Длявантажоперевезеньвикористовуютьсявокзали Ле Бурже,розташований воднойменнійкомуні, йVaires, ізВеликоюкільцевоюдорогою, щойде віднього (>GrandeCeinture).

 >Зв'язокміж вокзалами доброналагоджений задопомогоюгромадськоготранспорту[5,с.183].

ВокзалСен-Лазар —Нормандія.

>Північний вокзал —північнийнапрям (>TGV),Великобританія (>Eurostar),Бельгія йГолландія (>Thalys).

>Східний вокзал —східнийнапрям,Німеччина,Швейцарія,Австрія.

>Ліонський вокзал — реґіони Центр йпівденний схід (>TGV), Альпі,Італія.

ВокзалБерсі — Альпі,Італія (>нічніпоїзди).

ВокзалАустерліц —південно-західнийнапрям (>TGV),Іспанія,Португалія.

ВокзалМонпарнас — Бретань йзахідФранції (>TGV).

 

2.1.3 Спорт

Історія Парижазафіксуваларізніспортивнізмагання на йогомайданчиках:теніснітурніри XIIстоліття,футбольніматчі XXстоліття,єдиноборствашпажистівXІXстоліття,велосипедні такінні перегони. Париждовгий годину бувзаконодавцем «>спортивноїмоди» — першеприсудженнязвання «>Чемпіон світу» в 1740році (>Clerg) в великомутенісі,впершевикористанняметричноїсистеми влегкійатлетиці в 1798році на «>Олімпіадіреспубліки» (>Olympiade de laRpublique),перший конкурскінноївиїздки в 1866році, Першівелосипедні перегони в 1868році,першийтурнір ізсучасногофехтування в 1893році,першажінка допущена доучасті вОлімпійськихігор в 1900році.Багатоміжнароднихспортивнихорганізацій булизасновані іквартирують вПарижі.Саме тому містомає 360спортивнихмайданчиків: 172тенісних корту, 131муніципальнігімнастично-тренажерних зачи, 36басейнів (котрі обслужили 3,4мільйонаплавців 2006-гороці) й 10плавальнихкомплексів-шкіл, 32муніципальнихстадіона [18,с.11-15].

>Містомає добророзвинутуспортивнуінфраструктуру.Востаннє ПарижприймавОлімпійськіігридоволі давно — самі ізперших 1900 й 1924.Проте, 1998-го вПарижіпроходивфіналчемпіоната світу із футболу. Парижтакожзацікавлений ворганізаціїлітніхІгор 2020-го року.Щороку вПарижі на кортахРолан-Гарросвідбувається один зтурнірів великогошолому ізтенісу —ВідкритийчемпіонатФранції.Популярними видами спортує футбол,теніс,регбі,кінні перегони, баскетбол. Хочавідправноюточкою вмаршрутізнаменитої велогонки «Тур де Франс»змінюєтьсякоженрік, але й назаключномуетапі вонзавждизавершується вПарижі, а із 1975 року, гонказакінчується наЄлисейськихПолях [18,с.11-15].

>Стадіон «Парк деПренс» (>ParcdesPrinces) бувпобудований в 1897році напівнічно-західнійоколиці Парижу йреконструйований в 1972році.Вінвміщає 45 500 місць йєклубнимстадіономфутбольноїкоманди,хочазазвичай наньомупроводилисяголовніспортивнівидовища країни, особливо до 2000 року. «>ПалацомніспортПариж-Берсі» (LePalaisomnisports deParis-Bercy)цільнийспортивний комплекс,побудований насході Парижу,відкрився в 1984році, вньомупроводять багатоспортивнихзаходів, але йвінтакож служити, якшоу-концертна майданчик, девідбуваютьсяконцерти,льодові шоу. «>СтадіонШарлеті» (>StadeCharlety),створена в 1939році йперебудований у 1994році,має славу «храмуаматорського спорту» вПарижі йвключає у собі:легкоатлетичнийстадіон на 20 000 місць й криту арену на 1 500 місць. «>Стад де Франс» (LeStade de France) — 80 000спортивна арена бувпобудована вСен-Дені впівнічномупередмісті дофінальноготурніру Кубка світу із футболу 1998 року йвикористовується длядомашніхігор національноїфутбольноїкомандиФранції, атакожєосновноюареною для національноїкомандиФранції ізрегбі под годинутурніру Шестинацій, аіноді івизначальнихматчів ізрегбіфранцузьких команд. У 2007році настадіоні було б проведенокількаігор Кубка світу ізрегбі (до тогочислі уфіналтурніру) [18,с.11-15].

першийтурнір-чемпіонат із футболу уФранціївідбувся вПарижі у 1894-муроці, йборотьбурозпочаличотириклубистолиці й два ізїїпередмість.Наразі, «>Парі Сен-Жермен»єнайбільшпопулярнимфутбольним клубом Парижу, вмістіє рядіншихнапівпрофесійнихфутбольнихклубів: «ФК Париж» (>ParisFC), «>ЧервоніЗірки» (>RedStar), «>РКФ Париж» (>RCFParis) й «>СтадФрансе Парі» (>StadeFranaisParis).Останній клубєзагально-спортивним,оскількипредставляєкоманди врегбійному тагандбольномутурнірах країни ірозвиваєіншівиди спорту.

>Основнірегбійнікомандиміста «>СтейдФранкас Париж» (>StadeFranaisParis) та «>Ресінґ Метро 92 Париж» (>RacingMtro 92Paris), котріграють втурнірі Top 14, котрімаютьдавнюісторіюсуперечностей,ще із 1892 року, коли смердоті провелиміж собоюфінальнугру. Умістіпопулярнібаскетбольна «>Парі-ЛевальєБаскет» (>Paris-LevalloisBasket) тагандбольна команда «>ПаріАндбол» (>ParisHandball) —колишня команда «>Пари-Аньєр» (>Paris-Asnires).Значнихуспіхівпочалидобиватисяколишніуніверситетськікоманди —волейбольна «>Парі Волею» (>ParisVolley) табейсбольна дружина «>ПаріУніверсите клуб» (>ParisUniversit Club).

>НайбільшпопулярнііподромиВансан (>Vincennes),Лоньшам (>Longchamp) йЕтой (>Auteuil), вПарижіпроводятьсязначнікінні перегони, до які частозалучаються ііподроми за Парижа, вШантіі (>Chantilly),Мезон-Лаффітт (>Maisons-Laffitte),Сен-Клу (>Saint-Cloud).Графіккіннихзмаганьрізноманітний,майжещодня, від галопу,смугиперешкод, довиїздки — Парижвідзначаєтьсяпрестижними перегонами «ПризТріумфальної арки» (lePrix del'Arc deTriomphe), «ГрандСтіпл-Чес деПарі» (le GrandSteeple-Chase deParis) й «Приз Америки» (>Prixd'Amrique) [18,с.11-15].

2.1.4Освіта та наука

>НайпрестижнішінавчальнізакладиФранціїрозташовані вїїстолиці.

>НайвідомішийПаризькийуніверситет — Сорбонна — бувзаснований в 1257році Робером деСорбон ізметоюнавчитидекількадесятківбіднихстудентівбогослів'ю.Доситьшвидко Сорбонна (своюназвууніверситетотримавлише в XIVстолітті) сталанайбільшою йпрестижнішоюосвітньоюустановою Парижа йФранції.НавколоСорбонниутворивсязнаменитийЛатинський квартал,чияназвапотімрозповсюдилася й настудентськікварталиінших міст. У 1968роціПаризькийуніверситет бувреформований йрозділений на13незалежнихвищихнавчальнихзакладів,деякі із якізберегли всвоїйназвіім'я Сорбонна ізнаходяться вЛатинськомукварталі, а 5університетіврозташовані впередмістях Парижа [20,с.88].

УПарижітакожрозташованийІнститутФранції, щоскладається із 5академій,головною йнайпрестижнішою із яківважаєтьсяФранцузькаакадемія, що сталачастиноюІнституту в 1803році.Французькаакадеміявиникла ізпаризькоголітературногогуртка,заснованого в 1629роціВалентеномКонраром. Статус державноїнауковоїустановиАкадеміяотримала в 1635році.

>ІншимипрестижниминавчальнимизакладамиєКолеж де Франс,Політехнічна школа,Вища нормальна школа,Католицькийінститут,Гірськийінститут йНаціональнийінститутуправління.

>Найбільшабібліотека Парижа — НаціональнабібліотекаФранції,заснована в 1368році королем Карлом Vзісвоєїособистоїбібліотеки вЛуврі. Зараззаснуваннябібліотеканалічувалавсього 911манускриптів,оскільки в тихчаси було бприйнятознищувати после смерти монарха усі йогодокументи.Цейзвичайпорушив Людовік XI, ізякого йпочалосярозширення фонду. У 1988році президент ФрансуаМіттераноголосив пробудівництвонової приміщення Національноїбібліотеки за проектомархітектораДомініка Перро.Заразбібліотеканалічує 30мільйоніводиницьзберігання, із них понад 13мільйонівдрукованихвидань [20,с.88].

 

2.1.5Зовнішнізв'язки

Парижмаєоднемісто-побратим й багатоміст-партнерів.

>Місто-побратим:

Рим,Італія, із 1956 (>SeuleParisestdigne deRome;seuleRomeestdigne deParis /SoloParigidegnadiRoma;SoloRomadegnadiParigi / «>Тільки Парижвартий Риму; лише Римвартий Парижу»).

>Міста-партнери:

Алжир, Алжир

Амман,Йорданія

>Афіни,Греція

Бейрут,Ліван

>Берлін,Німеччина

>Буенос-Айрес, Аргентина

Варшава,Польща

Вашингтон, США

Джакарта,Індонезія

>Єреван,Вірменія

Женева,Швейцарія

>Каїр,Єгипет

>Касабланка, Марокко

Квебек, Канада

>Кіото,Японія

Копенгаген,Данія

>Лісабон,Португалія

Лондон,Великобританія

Мадрид,Іспанія

>Мехіко, Мексика

Монреаля, Канада

Москва,Росія

>Пекін, Китай

>Порто-Алегре,Бразилія

Прага,Чехія

Рабат, Марокко

>Ріяд,СаудівськаАравія

Сан-Паулу,Бразилія

Сан-Франциско, США

Сана,Ємен

Санкт-Петербург,Росія

Сантьяго,Чілі

Сеул,Південна Корея

>Сідней,Австралія

>Софія,Болгарія

>Тбілісі,Грузія

>Тірана,Албанія

>Токіо,Японія

>Туніс,Туніс

Чикаго, США

 

2.2Перспективирозвитку Парижа

ВЕЛИКИЙ ПАРИЖ –грандіозний проект,запущенийурядомФранцузькоїреспубліки. Мета проекту –створитисучаснийконкурентоспроможниймегаполіссвітовогорівня.

>ФранцузькеМіністерство культури імасовихкомунікаційзалучило до роботинайбільшіміжнародніархітектурні бюро.Вони представили своїконцепціїмодернізації Парижа. Уцентрі всіхпропозицій стояти трипроблемиплануваннярозвитку ізурахуваннямохоронинавколишньогосередовища,реорганізаціїтранспортноїмережі іінтеграціїпригородів.

>Ідеямодернізації Великого Парижавпершепролунала 17грудня 2007 року навідкритті Центру архітектури ікультурної спадщини.Висловивїї президентФранцузькоїреспублікиНіколяСаркозі.Завершення проектунамічене на 2030 р. [21].

Великий Париж –цевеличезнаагломерація.Вонавключаєстолицю іпригороди – СенДені, Сен ЄмМарн, Про Де Сен,Валь-Де-Марн,Вальд-Д'Уаз,Ессон йІвелін.Усього – 11 млн Чоловік.Експертивказують набудівельний бум,якийнеобхіднонаправити впотрібне русло, натранспортнуінфраструктуру, котравимагаєреорганізації і напроблемисоціальноїнерівності.

УФранціїнацілені награндіознуперебудову. Десятьтворчих бригад, щозгрупувалисянавколометрів архітектури, таких як ЖанНувель,Крістіан деПортзампар, Ролан Кастро,Річард Роджерс, БернардоСеккі/ПаолаВигано,ФінГейпель таінші,шістьфранцузьких йчотириіноземніствориликонцепції,відповідні допозначенихпріоритетів.Міські жителіповиненніпроводитимінімум годині натранспорті і максимум - наприроді, аміські приміщення ізеленінасадженняповинніврівноважувати один одного. У десяти проектах Великого Парижа,представленихархітекторами імістобудівниками, великаувагаприділяєтьсярегіональномурозвитку, атакожоб'єднаннюстолиці йїїпригородів уєдинеціле.Перспективнимпредставляєтьсяполіцентричнийрозвиток,тобтокрімстароїстолиці на територї Великого Парижастворюєтьсякілька ядерпритяганнязісвоїмиофісними центрами,новими музеями, театрами ісимпатичнимнизькоетажнимжитлом.Архітекторипідкреслювали, що їхніпрограмиенергозберігаючі,створені увідповідно доКіотського протоколу проскороченняшкідливихвикидів у повітря ідружнісусідам поЄвросоюзу.

У надрах бюроArchitecturesJeanNouvelDuthilleul-CantalDupartдозріваютьпроекти, котрівирішують самскладніурбаністичні заподіяння. ЖанНувельвиступає заскасуваннярегламентаціївисотностібудинків.Вінпереконаний, що в йоговежах,зведених умалонаселених районахміста, можна жити іпрацюватисередквітучоїфлори іспіваючоїфауни.Хмарочосивінстилізує подвідоміісторичніпам'ятники.Ще одинцікавий пункт йогопрограмиреабілітаціянепривабливихбудівель. Методнакладанняструктури зпрозорихкубиків-балконів ззеленимитерасами. «>Змінаепохсупроводжуєтьсязміною моделейрозвитку»,відзначаєНувель [21].

АнтуанГрумбах (>AntoineGrumbach)пропонуєстворитигігантськиймегаполісуздовжріки. Великий ПарижГрумбаха –це великатериторія аж до портового Гавра. Триміста Париж, Руан, Гавр,з'єднанірізноманітнимилогістичнимизв'язками,повиннівиявитиновуекономічну силу вєвропейськомумасштабі. Амаркіруватиновустоличнуідентичність й статізаставоюстабільностісистемипокликанаріка Сена якосновнатранспортнаартерія. «Париж виненпам'ятати проглобалізацію, вумовахякоїморський транспортстаєосновнимзасобомпересування.Усісвітовістолиціє великимипортовимимістами», –ввважаєархітектор.

>Кристіан деПорзампарк (>Christian dePortzamparc)визначає що,головне – недопускатизамикання всобі окремихрайонів.Усі смердотіповинні бутивзаємозалежні, у всіхповинні бутиприсутнімжитло,офісні іторговіцентри.Вінпропонуєпустити надокружними бульварами легкий йшвидкий «>повітрянийпоїзд», аПівнічний йСхіднийвокзализамінитиновимтерміналом,звідкипоїздом будутьходити вмістапівнічноїЄвропи.

>Група Декартапропонуєстворитиблизькодвадцяти міст,кожне ізнаселенням в 50000жителів,ставлячи при цьому до главикутаміжмуніципальнеспівробітництво ізметоюстворенняпочуттяприхильності досвоєї територї іпоєднуючи при цьомурозвитоксільськогогосподарства івиробництво продовольчихтоварів ізбудівництвом назанедбанихділянкахавтодоріг. Одна ззаявленихцілей –знизитирівеньтемператури на2°C,обновившилісовиймасиврегіонуІль-Де-Франс,який служити як дляпоглинаннявуглекислого газу, то йджереломекономії.

КомандаДжамеляКлушаLAUC працює надстворенням «міста-будинку».Електричнийавтомобільзмуситьзадуматися проміста із болеерозвиненоюінфраструктурою, щодозволяєуникнутибудівництва великихавтодоріг,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація