Реферати українською » География » Глобальні природні ресурси. Глобальні фінансові ресурси. Криза глобальної ринкової системи


Реферат Глобальні природні ресурси. Глобальні фінансові ресурси. Криза глобальної ринкової системи

Страница 1 из 5 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ

>ГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

>КАМСКАЯ ДЕРЖАВНАИНЖЕНЕРНО - ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ

Кафедра «Економіка, організація та управління виробництвом»

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

з дисципліни «>Ресурсосбережение»

на тему « Глобальні природні ресурси. Глобальні фінансові ресурси. Криза глобальної ринкової системи»

>НабережниеЧелни 2011


Зміст

Запровадження

Глава 1. Глобальні природні ресурси

1.1 Природні ресурси як найважливіші об'єкти довкілля

Глава 2.Природно-ресурсний потенціал Росії

2.1 Ресурси мінерального сировини й палива

2.2 Земельні, водні й лісові ресурси Росії

2.3 Населення й працю Росії

Глава 3. Участь світових фінансових ресурсів у боротьби з світовим економічну кризу

3.1 Початкові умови нинішній стан фінансово-економічного кризи

3.2 Рух фінансів України й фінансових ресурсів у період кризи

Укладання

Список використаних джерел


Запровадження

Соціально-економічний розвиток людства у другій половині сучасності супроводжувалося і продовжує супроводжуватися на початку 3-го тисячоліття виснаженням природних ресурсів, деградацією і забрудненням природної довкілля, зростанням рівня смертності і захворюваності населення, зокрема й дитяче. Важка екологічна ситуація породжена системою нераціонального, марнотратного природокористування і є важливим характеристикою і складовим елементом соціально-економічного, політичного, духовного і охорони культурної кризи як у країні, і у у світі загалом.

>Неотложность запобігання екологічної кризи, забезпечення екологічно безпечного розвитку людської цивілізації, необхідність розв'язання глобальних негараздів у умовах взаємозалежного світу, є об'єктивної основою виникнення спільних інтересів різних країн і народів у пошуках загальних скоординованих прийняття рішень та дій.

У разі, коли масштаби антропогенного на довкілля досягли таких розмірів, під загрозу поставлена життя в планеті, охорона довкілля та раціональне природокористування виходять чільне місце.

Метою моєї роботи є підставою вивчити поняття природних ресурсів у умовах масштабного антропогенного на довкілля.

Досягнення мети вирішити ряд завдань:

· вивчення поняття “природних ресурсів”;

· класифікація природних ресурсів;

· аналіз проблемиисчерпаемости природних ресурсів;

· вивчення сфери використання природних ресурсів немає і проблеми забруднення середовища.


Глава 1. Глобальні природні ресурси

 

1.1 Природні ресурси як найважливіші об'єкти довкілля

 

Природокористування як основна форма взаємодії між людиною і природою єсукупність продуктивних сил, виробничих відносин, спрямовану використання природних ресурсів, властивостей, якостей природних об'єктів для задоволення потреб громадського виробництва та людини. Вони взаємопов'язані,т.к. людина - частина природи, її продукт, і поза нею існувати не може.

У основі потреб у природокористуванні лежать принципи взаємовідносин людини з природним середовищем, які мають протиріччя тим часом, що необхідно, І що можливо, за досягнутому рівні продуктивних зусиль і громадських відносин.

У процесі природокористування повинно вирішуватися двоєдине завдання задоволення потреб людини у ресурсах природи за одночасного >поддержанита обмеження екологічного рівноваги - не перевищити здатність природних об'єктів до самоочищення, самовідновлення і самовідтворенню (асиміляції).

Природні ресурси відновлюються (>регенерируются) під час які у природі процесів перетворення, руху, накопичення речовини і. Це є і тоді, коли людина втручається у ці процеси, здійснюючи функції регулювання.

Поновлення речовин і, відтворення джерел природних ресурсів відбувається за залученні до господарського обороту відходів виробництва та споживання.

Сучасний етап розвитку світового господарства відрізняєтьсявсевозрастающими масштабами споживання природних ресурсів, різким ускладненням процесу взаємодії природи й суспільства. Тому велике значення набуває вивчення природно-ресурсного потенціалу окремих регіонів та світу загалом

Природні ресурси - ресурси, які утворилися в природної середовищі внаслідок природних процесів. Вони складаються з природних умов, до котрих віднести сонячне випромінювання, тепло Землі, рельєф місцевості, клімат тощо та власне природних ресурсів - елементів літосфери, гідросфери і атмосфери, які у виробничої діяльності чи у сфері споживання.

Головні види природних ресурсів - сонячна енергія, внутрішнє тепло землі. Водні, земельні і мінеральні ресурси - є засобами праці.

Рослинні ресурси, тваринний світ, питна вода, дикорослі рослини - є предметами споживання. У зв'язку з величезним обсягом використовуваних природних речовин і проблема забезпеченості людства на природні ресурси є глобальної. Щоб запобігти їх виснаження необхідно раціональне і комплексне використання ресурсів природи, пошуки нових джерел сировини, палива й енергії.

Природа складається з елементів,подразделяющихся на природні ресурси, і природні умови.

До природним умовам ставляться ті елементи природи, які не залучені безпосередньо до господарського обороту при досягнутої технології виробництва, але можуть надавати позитивне чи негативне вплив на процес виробництва (географічне розташування, геологічне будова, рельєф й розміри територій, клімат, водний режим, рослинний світ, грунт, інтенсивність сонячної радіації). Природні умови визначаються внутрішніми зовнішніми чинниками (атмосфера, гідросфера, сонце, космічний простір).

Кількість ресурсів, створених самим природою негаразд велике: земля, вода, ліс, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря, сонячна енергія, морські припливи і відливи, енергія вітру, корисні копалини. Усі природні ресурси класифікуються деякі групи з урахуванням їхньої властивостей і особливості. >Исчерпаемие природні ресурси >возобновимие, щодовозобновимие,невозобновимие; невичерпні природні ресурси.

Кожен із названих природних ресурсів перебуває у складному стосунках коїться з іншими ресурсами, іноді беручи участь у освіті декого з тих. Отже, дана класифікація умовна, але виділення категорій природних ресурсів у самостійні групи, дає понад чітке уявлення про їхню природу.

Отже, природні ресурси - це частина сукупності природних умов людства, найважливіші компоненти оточуючої його природною середовища, використовувані у процесі громадського виробництва задоволення матеріальних й культурних потреб суспільства.

Відтворення джерел природних ресурсів

Поновлення природних ресурсів пов'язані з витратою праці, тим самим, природнесамовозобновление перетворюється на процес громадського відтворення природних ресурсів. Роль відтворення ресурсів у порівнянні зі своїми природним поновленням поки невелика, величина затрачуваного нею громадського праці стає більше, зі збільшенням ефективності самого процесу відтворення. Такий працю називаютьпотенциалообразующим.

Підпотенциалообразующим працею розуміється сукупність всіх видів діяльності суспільства, напрямом на свідоме перетворення довкілля

Мета цієї бурхливої діяльності полягає у збереженні і розширенні природних потенціалів або заміні і збільшенні невідновлюваних ресурсів. Цей працю витрачається насамперед ті природні потенціали, які можуть слугувати джерелами потребує матеріальних та енергетичних ресурсів. Проте сьогодні можна уявити ті титанічні зусилля, що на даний час суспільство докладає у тому, щоб уникнути вимирання багатьох видів тварин та рослин.

Класифікація природних ресурсів

Під класифікацією природних ресурсів розуміється поділ їх у групи з функціонально значимим ознаками. Існують класифікації по:

1.  спільності походження та місця розташування: енергетичні,атмосферно-газовие, водні, кліматичні,рекреационно-антропо-екологические ресурси.

2. швидкостіисчерпаемости і самовідновлення.Неисчерпаемими вважаються такі ресурси, нестача яких не повинна відбутися на час і передбачається у майбутньому (сонячна радіація, атмосферне повітря, енергія вітру, морських припливів і відпливів, земні надра, ресурси Світового океану). Підисчерпаемими маються на увазі такі види природних ресурсів, запаси яких під впливом людської діяльності зменшилися настільки, що подальша експлуатація загрожує повним їх зникненням, поділяються:

-на поновлювані, які можна відновлено, якщо антропогенна діяльність людини не змінить умов відтворення (рослини, тварини, ресурси лісів);

-невідновлювані, тобто. не та частина природних ресурсів, вона можесамовосстановиться у майбутньому (більшості з корисними копалинами, видовий склад рослин та тварин);

- умовно поновлювані (земельні ресурси)

Заміна природних ресурсів

>Заменимие природні ресурси можуть бути іншими наприклад вугілля, нафту, газ - сонячної енергією, залізо - кольоровими металами, дерево - пластмасою.Незаменимие -це, які неможливо замінити іншими ні тепер, ні з недалекому майбутньому (атмосфера, вода, жива природа, умови існування людей). Велику роль розвитку економіки грає ступінь вивченості природних ресурсів, будова грунту, кількість і структура з корисними копалинами, запаси деревини і його щорічний приріст. Серед природних ресурсів особливу роль життя суспільства грає мінеральну сировину, а ступінь забезпеченості на природні ресурси відбиває економічний рівень держави.

По економічним значенням корисні копалини діляться на балансові, експлуатація яких доцільною у цей час, ізабалансовие, експлуатація яких недоцільна через низького змісту корисного речовини, великий глибини залягання, особливості умов праці, проте вони у найближчій перспективі які можна розробляти.

Можливість у майбутньому розробляти бідні руди безперспективні нині родовища з корисними копалинами відсувають небезпека мінерально-сировинного кризи. Але це значить, що природні ресурси можна використовувати нескінченно. Під час розробки з корисними копалинами потрібно використовувати найбільш раціональні способи розтину і системи розробки родовищ, комплексне вилучення основних та спільно залягаючих з корисними копалинами, раціональне використання розкритих порід.

Реальні природні ресурси це, яких людиною в виробничий кругообіг і вони використовуватися у тому чи іншому етапі розвитку продуктивних зусиль і виробничих відносин. Прикладами реальних природних ресурсів можуть бути насамперед земля, рослинний і тваринний світ, нафту, газ, вугілля, електрична енергія.

Потенційні природні ресурси - ті, котрі за жодних причин нині не використовуються, наприклад сонячна енергія, ресурси місяця тощо.

Елементарні, чи прості природні ресурси за складом є однорідними, кисень, водень, залізо, енергія вітру.

Комплексні, чи складні складаються з кількох елементів: повітря, грунт, руда, вугілля й т.д.

>Исчерпаемие природні ресурси певному етапі людської діяльності може бути геть вичерпано. Їх можна розділити на 3 категорії:возобновимие, щодо поновлювані, невідновлювані. До останнього належать ті, які відновити неможливо, це корисні копалини (крім торфу, і солей). Природі на відновлення знадобляться мільйони, і може бути мільярди. Зниклі види звірів, птахів, рослин відновити неможливо. Поновлювальні - це природно відновлювані ресурси під час природних процесів (тварини, рослини).

До тваринного та рослинного світу застосуємо термін "відтворювані природні ресурси". Це, коли людина штучно підтримує на суспільно необхідного рівня той чи інший вид рослин та тварин. Щодо поновлювані ресурси (грунту) вони вважаються щодо поновлюваними на природні ресурси, оскільки поновлення руйнівного шару грунту в 2.5 див природі знадобиться 300-1000 років, у 18-ти див - 2-7 тис. років. Можливо, настане момент, коли наука зможе ця дата скоротити, допомагаючи природі.

>Неисчерпаемие природні ресурси складаються із трьох груп: сонячна космічна радіація, дає світ і різноманітну енергію, космічні радіохвилі, морські припливи і відпливи, походження яких пов'язане з притяганням відвідин Місяця й Сонця; кліматичні атмосферне повітря, енергія вітру, водні, використовувані людиною задоволення своїх фізіологічних, побутових потреб, широко застосовувані в промисловим і сільськогосподарському виробництві, щоб одержати електричної енергії, розведенні озерних, річкових риб і морських тварин.

>Заменимие - ті природні ресурси, які усунути іншими - це то, можливо, економічно вигідніше, наприклад поступова заміна мінеральних паливних ресурсів атомної, сонячної енергією. Це і замінники.

>Незаменимие - сюди ж належить атмосферне повітря, що у собі певна кількість кисню, азоту, вугільної кислоти, питна сода, і навіть генетичні ресурси - види живих організмів.

З іншого боку, природні ресурси діляться втричі великі групи.

неорганічні, безупинно вступники на грішну землю з космосу (сонячна і космічна радіація, метеоритне речовина, космічні радіохвилі, енергія припливів і відпливів);

планетарні, зумовлені особливостями нашої планети (атмосферне електрику, магнітні сили Землі, тиск, повітря, вода, гірськіпороди хіміки елементи, тепло, клімат);

біологічні - рослинний і домашні тварини світ, змішані різні природні ресурси.

Земельні ресурси планети

Земля, територія - основа, фундамент життя, життєвий простір, у якому людство виникло розвивається.

Земля - одна з головних видів ресурсів природи. Забезпеченість земельними ресурсами визначається світовим земельним фондом. Із загальної площі Землі в 510млн.км2 частку суші доводиться 149млн.км2. Загальна площа земельних ресурсів світу призначають у 129млн.км2, чи 86.5% площі суші (інші 20 - крижані пустелі Арктики і Антарктики). Земельний фонд становить13.4млрд. га, їх -1.5 ріллі; 3.2 -пасовища; 4.1 - лісові угіддя; 4.6 -невикористані землі.

Лише 1/3 земельного фонду планети - сільськогосподарські угіддя (4783 млн. га), інша територія - гори, пустелі, льодовики, болота, лісу.

Сільськогосподарські угіддя є ріллі, багаторічні насадження (сади), природні луки й пасовища. У різних країнах це співвідношення різна.

Нині на ріллі припадає близько 11% всієї площі суші (>1450млн. га) і 24% суші (3235 млн. га) - використовують у тваринництві, як пасовища, і було часто розорюються з виробництва зернових та інших культур, їх втрати компенсуються зведенням лісів.

Розподіл ресурсів вкрай не рівномірно. У середньому становив одну особу у світі доводиться 0,3 га ріллі, окремими країнах їх кількість трохи більше: вСША-0,67; вФРГ-0,12 у Великій Британії - 0,11, вЯпонии-0,03га.

Більшість оброблюваної землі перебуває у Північній півкулі. Понад половину її лежить у Європі та Азії і 15% - у Північній Америці. У цих регіонах виробляється і полягала основна частина продовольства.

>Обрабативаемие землі зосереджено лісових, лісостепових і степових зонах планети. Структура земельного фонду постійно змінюється, її у впливає процеси: розораність цілинних земель й спустелення. У перебігу XX в. розораність земної суші майже подвоїлася, з допомогою знову освоєних земель Росії, Казахстану, США, Канади, Китаю, Бразилії. Збільшення земельного фонду ввозяться Нідерландах та Японії при відвоюванні суші у моря.

Одночасно відбувається погіршення якості земель, виснаження, розпорошення. У результаті ерозії зсельхозоборота щорічно випадає 6-7 млн. га.Заболачивание, засолення виводять ще 1,5 млн. га, ще, великі території поглинаються пустелями, вони є вже 900 млн. га загрожують площі 3 млрд. га переважно у країнах Африки та Латинській Америки: Алжир, Лівія, Нігерія, Камерун, Намібія. Процесопустинивания протікає зі швидкістю7км2 за годину.

У цих процесів "виробнича навантаження" на грішну землю постійно зростає, а забезпеченість земельними ресурсами зменшується.

Лісові ресурси

Покриті лісом площі в усьому світі досягають 36 млн. км2, що становить 27% території суші. Більшість покритих лісом територій у межах СНД - 8.1 млн. км2, США -2 , Канаді - 2,6, у Бразилії- 3.2, великі площі зайняті лісами таки в Індії, Анголі, Колумбії, Мексиці, Перу. Ресурси характеризуються два показники - розмірами лісової площі - 4 млрд. га і запасами деревини повністю - 350 млрд. м? , які щороку збільшуються на5млрд.мЗ, що відповідають світової заготівлі, тобто. приріст повністю,

Загальна величина заготовок деревини в усьому світі характеризується даними провивозке лісу. У 1994 р. було вивезено з лісу 2092млн.мЗ, зокрема у Росії - 119,

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація