Реферати українською » География » Геополітічна характеристика Кавказька-Каспійського регіону


Реферат Геополітічна характеристика Кавказька-Каспійського регіону

>Геополітична характеристикаКавказько-Каспійськогорегіону


>Вступ

>Актуальністьобраної тимипозначена тім, що заостаннєдесятиліття Кавказ й в более широкомупланіКавказько-Каспійськийрегіон,довгий годинувважавсядалекійпериферієюгеополітичнихінтересівпровідних держав світу, мало надцентрісуперництварізнихкраїн йполітичних сил,оскільки ставширозглядатися вякостіджереланадзвичайнихприроднихресурсів,перш навуглеводневоїсировини.Вуглеводневіресурсирегіону на очахперетворилися до однієї зстрижневих проблем Сучасноїміжнародної політики.Поряд ізенергоресурсамирегіонбагатий запасами такихкориснихкопалин, якзалізні,мідні йхромові рудій,глауберовасіль,хлориди,фосфорити,азбест й так далі, атакожбіоресурсами. УКаспійськомуморізосередженоблизько 90%світовихзапасівосетровихриб.Кавказько-Каспійськийрегіонмаєвеликіперспективи статіважливимвузломкомплекснихтрансконтинентальнихтранспортних систем полініїПівдень-Північ таСхід-Захід.

>Вінперетворився наепіцентрширокомасштабнихподій йпроцесіввсесвітньо-історичногозначення.Несподівано тутзав'язалисябагатоскладовівузлимісцевих,регіональних йглобальнихінтересів. УсіцеробитьКавказько-Каспійськурегіональну системуполітичнихвідносинважливимперехрестям длядекількохвеликомасштабнихпроектів, котріпотребують співпрацюкраїнусього континенту.

Мета роботидатигеополітичну характеристикуКавказько-Каспійськогорегіону.

Длядосягненняпоставленої метинеобхіднорозглянути рядзавдань:

-Описатиполітико-географічніпараметриКавказько-Каспійськогорегіону;

- ПровестигеополітичнуідентифікаціюКавказько-Каспійськогорегіону.


1.Політико-географічніпараметриКавказько-Каспійськогорегіону

 

>СьогодніКавказько-Каспійськийрегіонзнаходиться вфокусіінтересівРосії,ЗахідноїЄвропи, США, атакожвпливових державСходу -Ірану таТуреччини таінших держав, щопретендують в ролірегіональнихлідерів.Зростаючуувагурегіонуприділяють Китай,Японія таінші держави. УсіцеробитьКавказько-Каспійськурегіональну системуполітичнихвідносинважливимперехрестям длядекількохвеликомасштабнихпроектів, котріпотребують співпрацюкраїнусього континенту.

>Кавказько-Каспійськийрегіонпов'язаний ізРосієюякісно болеетіснимиісторичними,економічними,політичними йкультурнимивідносинами, ніж зЗаходом. Зіншого боці,російськагеополітика наПівнічномуКавказієпасивною, тоді як США, НАТО й Європейський Союзцілеспрямованореалізують тут своїполітичніінтереси.

>Кавказько-Каспійськийрегіонзаймає вгеополітицістратегічнунішу. Згеографічної точкизоруКавказько-Каспійськийрегіонце:

->По-перше, плацдарм,якийстягує у собіЧорноморське йКаспійськеморськіпростори;

->По-друге, ізвійськово-стратегічної точкизору -найважливіший плацдарм длятиску йнаступу вбудь-якому напрямі, набудь-якукраїну не лишеданогорегіону, а іприлеглихрегіонів;

->По-третє -це плацдарм для контролю надкомунікаціями;

->По-четверте, ізекономічної точкизору -це не лишесвітовійперехрестятранспортнихшляхів по вісяхСхід-Захід,Північ-Південь, але й ірегіон ізприлеглими доньоговеличезнимивуглеводневими ресурсами.

>Міністерствоенергетики СШАоцінюєресурсиКаспійськогобасейну таким цифрах:

- Нафта - від 17 до 33 млрд.барелів,потенційнізапаси 230 млрд.барелів (>близько 27,5 млрд. т.);

- Газ -розвідано 232 трлн. куб.футів,потенційно 350 трлн. куб.футів. Таким чином,КаспійськийрегіонДержавним департаментом СШАвизначається як «>найбільшзначнийгравець насвітовомунафтовомуринку вмайбутньомудесятилітті». якзауваживколишнійдержсекретар США Д. Бейкер, «в XXI ст.каспійськанафтаможе матіртаке жзначення дляіндустріального світу, якусьогоднімаєнафтуПерської затоки ».

>Кавказько-Каспійськийрегіондовгий годину бувпериферійним й негравскільки-небудьактивноїролі угеополітичнійстратегіїпровіднихучасниківміжнародногопроцесу.Йогостановлення яксамостійноїспільності сталонаслідкомрозпаду СРСР йнаступногоослабленняпозиційРосії впівденнихпострадянських державах.ПрагненняреспублікЗакавказзя таЦентральноїАзіїзакріпитиновий,суверенний статус послужило поживою для великихсвітових йрегіональнихполітичних сил приводом для початкуцілеспрямованихдійщодозалученняцихкраїн досфери своговпливу.Процесусвідомленняцентрально-азіатськими йзакавказькимиреспублікамисвоєїнезалежності відРосії, щоєбазовоюумовою дляреалізаціїцілого рядуінтересівпровідних держав йнедержавнихчинників, багато вчомуініціювалося йкоординувавсяостанніми.

У годинуКавказько-Каспійськийрегіонпритягує до собі практично всіхпровіднихсвітовихгеополітичнихгравців.Особливийінтерес із боцібагатьохпровідних держав світупов'язаний не лише й не скільки ізнаявністювеличезнихзапасіввуглеводневоїсировини, але й й із тім, щорегіонпоступовостаєключовим у геостратегіїсвітовихконкуруючих сил.Зростаючанапруженість урегіонінеминучийнаслідокгеополітичноїситуації,сприяє геостратегічноїконкуренції.

>Необхідновідзначити, щоКавказько-Каспійськийрегіонмає рядособливостей, котрівпливають нанаціональну безпечуРосії:

-Специфічнінаціональніособливостінародів, щопроживають наПівнічномуКавказі;

-Високийризикзагостренняетнічних йрелігійних проблем;

-Довгострокова основа длявиникненнявнутрішніхзбройнихконфліктів;

-БезперервніспробиЗаходуформувати й підгримуватипрозахіднуорієнтацію впівденно-кавказьких йцентрально -азіатських державах.

>Виняткововажливою,ключовоюгеополітичноюпроблемоюнадаєважливезначення у процесівполітичноїінтеграціїє «>Геополітичний статусКаспійського моря».Тривалідискусії із приводуміжнародно-правового статусуКаспіюпризвелилише доти, щовіннабув статусу «морярозбрату». Сутьпроблемиполягає до того, щоКаспійськап'ятірканіяк неможеподілитинайбільше до озера (яку давно ужеприйнятоіменувати морем), а із ним й йогонадра,зокрема,нафту.

З точкизорунормиміжнародногоморського права,Каспійвідноситься дозакритих (>замкнутим)морів.Відповідно доцієїкласифікаціїможливі двапідходи докерування ним:

а) чи задопомогоюподілу нанаціональнісектори,

б) чи шляхомспільногоуправління.

>Загальної,принциповоюосновою для всіхкраїн-учасницьчисленнихпереговорівєпереконання до того, що:

а) характерміжнародноївзаємодії наКаспійськомуморі - проблема глобальна;

б) забезпечення співпрацю всіхприбережних державКаспіїнеобхідно, дляреалізації цогодоцільностворення центрурегіональногоспівробітництва;

в)взаємодіяможливо лише наосновіповного паритету всіхприкаспійських держав.

>Кавказько-Каспійськийрегіонвідноситься до типу «>функціональних»регіонів й йогоформування було бпокликанесприятивирішеннюзавданьцілого рядуполітичнихчинників. Концепціюрегіонуспочаткуформулювалася якінструментекспансіоністськихустремлінь великихзахідних держав,пов'язаних ізпроникненням нараніше «>закрите»пострадянськийпростір.

>ПредставляючиосновнігеополітичніобразиКавказько-Каспійськогорегіонуслідвиділитинаступні:

образи «>енергетичноїкомори»,

«транспортного коридору»,

«>буферноїзони»,

«>зонинестабільності».

>Взаємодіяцих таіншихобразівпросторуформуєкількаконцептуальних міжрегіону,інодізбігаються іздержавними, аінодіперетинають їхнього.Кожен із такихобразів, будучи результатомосмисленнявласнихінтересів йпросторовихреалій, лагодитисерйознийвплив надинамікуполітичнихпроцесів урегіоні, багато вчомувизначаючистановлення йзадаючи векторрозвиткурегіональноїсистемиполітичнихвідносин.

разом із тімситуація, щосклалася востанні рокта уКавказько-Каспійськомурегіоні,набуває все болееглобальнузначимість.Надзвичайноактуальнимистаютьпроблеминафти йгазопроводів,умовивидобуткумінералів, атакожрозгорнулосягеополітичнесуперництворегіональних йсвітових держав.

>Ситуаціяускладнюєтьсяще і тім, що встратегічномуплані прилягла дорегіонутериторіяРосіїмаєнизькийрівеньпромисловогорозвитку,відставання побільшостісоціально-економічнихпоказників,високийрівеньбезробіття,тіньовоїекономіки йорганізованоїзлочинності. Усіце негативнопозначається набезпеціРосії, особливо ізпозиційможливогопідвищенняроліКавказько-Каспійськогорегіону вперспективі.

>Сьогоднінапруженістьпосилюється черезактивне військового,політичного таекономічногопроникнення США й НАТО доГрузії, Азербайджан й вперспективі доВірменії.

>Відсутністьналежноїуваги допитаньКавказько-Каспійськогорегіону із боціколишньогокерівництва країни послерозпадуРадянського Союзупризвело доти, щоРосіяледь невтратиласвійвплив у цьомустратегічноважливомумісці.Частковоцимпояснюється тієї факт, що врегіонінабувпевногопоширеннярелігійнийекстремізм, й миєсвідкамиспробміжнародноготероризмупуститисвоєкоріння вприкаспійськихрегіонах.

>ВисоказначимістьКавказько-Каспійськогорегіону васпектіросійськихнаціональнихінтересівзумовлюється тім, щоРосіяє йприкаспійських Державою, йтериторієюпотенційного й реального транзитукаспійськихенергоресурсів, й Державою, взначніймірівключеним вглобальнийрівень політики.ЗайманеРосієюположенняпов'язане ізособливимитруднощами, але йодночасностворює длянеїдодатковіможливості - як удосліджуваномурегіоні, то й за його межами. При цьомуситуація врегіоніхарактеризуєтьсястрімкимрозвиткомгострихполітичнихпроцесів,радикалізацієюсуспільно-політичного життя,активнимзовнішнімвтручанням врегіональніподії, що ставити подзагрозуполітичнустабільність й наприлеглихросійськихтериторіях.

УКавказько-Каспійськомурегіоні вРосії можна ужесьогодніокреслити якмінімум триваріантигеополітичногосценарію:

>Несприятливий -вихідРосії ізрегіону вякості активного йсамостійногогеополітичногогравця. При цьомуваріантіРосіястаєпровідником чужихідей таінтересів, аКаспійпотрапляє до зониміжнароднихвідносин «>третіхкраїн», заочновирішальних його частку. Притакійситуаціїкраїни-суб'єктирегіонуповністюусуваються ізбезпосереднього живогодіалогу йстаютьмаріонетковими.

>Сприятливий -Росіястаєгравцем-лідером й черезКаспійвиходить у зонуІндо -Перськогорегіону.Данийваріант якщосвідчити проповнузалученніІрану вросійську геостратегічнугру йпосиленняконфронтації із США.

>Середній (>проміжний)варіант -збереження уКавказько-Каспійськомурегіоні багатополярності іпосиленнянапруженості усправіврегулювання так званого «>каспійськоговузла».

>Фактори, щовизначаютьпершочергові заподіяннякавказько-каспійськоїгеополітикиРосії,такі:

-Володінняенергетичними ресурсамиКаспію, урозробку які ужезробленізначнікапіталовкладення;

-Підтримкаконкурентоспроможностіросійськихмаршрутіввиведенняенергоносіїв насвітовийринок;

-Модернізаціятрубопроводів йдиверсифікованістьїхніхнапрямків;

-Визначення правового статусуКаспію шляхом догоди всіх 5приморськихкраїн;

-Недопущення вКаспійськийбасейн ВМСзовнішніх дляньогокраїн чивсебічналокалізаціязбитку від їхніпояви;

-Модернізаціятранспортнихкомунікацій;

-Протидіявійськово-політичнимзагрозам,сприяння увирішеннірегіональнихконфліктів;

-Збереження йраціональнеуправлінняприроднимсередовищемКаспію.

Прианалізімісця йроліКавказько-Каспійського геостратегічногорегіону як усвітовійполітиці, то й вполітичнійстратегіїРосіїслідрозглядати якєдинецілебезвідносно додержавних,адміністративних,етнонаціональним таіншимкордонів, щорозділяють йогозсередини.Обґрунтованість такогопідходувизначаєтьсяспільністютіснихбагатовіковихекономічних,культурних,політичних таіншихзв'язків,історичнихдоль,близькістю форм,стандартів йстереотипіввеління,особливостямименталітету таінше. Ународів Кавказує йзагальні справ,інтереси, особливо у забезпеченню тапідтримці у світі йстабільності,подоланнінаслідківвоєн йконфліктів,запобігання новий витокконфронтації,захисту йогоетнокультурного таприродно-екологічногосвоєрідності.


2.ГеополітичнаідентифікаціяКавказько-Каспійськогорегіону

>регіонкавказькийкаспійськийгеополітичний

>Хронічнавійськово-політичнанестабільністьостанньогодесятиліття наКавказі йнагнітаються на цьомутлі страхирозпадурегіону, йогот.зв.балканізації й т.п.залучає дорегіонупильнуувагурегіональних держав,світовихцентрівсили,суб -транснаціональнихполітичнихавантюристів,міжнароднихтерористичнихорганізацій,іноземних спецслужб.Мабуть, всімздається, що Кавказ й весьЧорноморсько-Каспійськийрегіонможуть статі їмлегкоюздобиччю.

>Традиційнезначення Кавказу йКаспіювизначаєтьсянасамперед йогопроміжнимположенням настику культур йцивілізацій, наважливомуперехрестітранспортнихшляхівСхід-Захід,Північ-Південь. Кавказ якєвразійськийпограниччіпротягомдвох-трьохостанніхтисячоліть бувареноюсуперництваконтинентальнихімперій. Історіяборотьби заПівнічний КавказміжРосією,Туреччиною таІраномнараховуєкількастоліть.Починаючи ізХIХ ст. вцюборотьбу сталивтручатися державиЗаходу, а ізкінця ХХ ст.,поряд ізновоюактивізацієюроліТуреччини таІрану,посилилося доля врегіональних процесів держав ізБлизького йСередньогоСходу. При цьомуучасникикавказькоїінтригипереслідуютьрізніцілі йреалізуютьвласністратегії.

>Кавказько-Каспійськийрегіон якгеополітичнаконструкція, із одного боці,єнаслідокланцюговоїреакціїрозпаду СРСР, а ізіншого - результатцілеспрямованихзусиль (>проектування) рядурегіональних,нерегіональних,глобальнихполітичних таекономічнихакторів,спрямованих наполітичне таекономічнедомінування вданому геостратегічномурайоні задопомогоюрізного родуекспансій:економічної,духовно-культурної,інформаційної.

>СпецифікаКавказько-Каспійськийгеополітичного конструктувизначається йогоприкордоннимположенням,близькістю допівденного флангу НАТО,безпосереднімсусідством ізЗакавказзям йЦентральноюАзією,виходами доКаспійського йЧорногоморів;близькістю територїрегіону донафтовим запасам й дотранснаціональнихєвроазіатськихтранспортнихкомунікацій таенергомостів;особливоїстратегічноїзначимістюрегіону для РФ;найвищоюконцентрацієюсуб'єктнихадміністративно-територіальнихутворень врегіоні ізвисокоющільністю населення,наявністю вмежах йогокордоніввогнищсуспільно-політичноїнестабільності,міжнаціональних тарелігійнихконфліктів.

>СучаснаконфігураціяКавказько-Каспійськоїсистемиполітичнихвідносинвизначаєтьсягеополітичними (>військово-стратегічними,логістскімі),економічними,етноконфесійними,демографічними таекологічними чинниками,причомуекономічнаскладовавідносин неє простоюпроекцієюгеополітичної, бо рядпромисловихтранснаціональних групвикористовуютьконфликтогеннускладовуцихфакторів длядосягненнявузькокорпоративнихінтересів.Специфікаконфігураціїполітичнихвідносин вданомурегіоніобумовлена, із одного боці,спільністюекономічних,культурних,політичних таіншихзв'язків,історичнихдоль,близькістю форм,стандартів йстереотипівповедінки тамисленнярегіональнихакторів, а ізіншого -зіткненнямглобалізаційнихвекторів - неліберального,ісламського ,китайського.

>Внутрішній контурполітико-інтеграційнихвідносин вКавказько-Каспійськомурегіонівизначаєтьсяпроцесамивнутрішньодержавної,міжрегіональної таміжпартійноїполітичноїінтеграції, щоприводять доти, щопроекти,плановані якінтеграційні когорегіональнихавторів,розцінюютьсяіншими якдезінтеграційні,оскільки вструктурімотиваціївсерединірегіональнихполітичнихсуб'єктівдомінуютьмотивинеекономічного характеру (>історичнапам'ять проконфлікти таін.) Політичнаінтеграція вКавказько-Каспійськомурегіонієнеобхіднимпередумовоюекономічної, щовизначаєспецифікуінтеграційнихпроцесів вданомурегіональномупросторі.

>Зовнішній контурполітико-інтеграційногорозвиткурегіону,специфікареалізовуватиполітичніпроектіввизначаютьсясистемоюгеополітичнихінтересіврізнополярнихавторів. Привсьомурізноманіттіінтеграційнихпроектів уКавказько-Каспійськомурегіонінайбільш значущою їхнього «>поляризація» наосновіопозиції «>російських» й «>антиросійських»геополітичнихінтересів.

>Умовамиуспіхуросійськоїрегіональної політикиє:конструювання образуекономічно йполітичнорозвиненої країни, щоволодієглибокимкорінням врегіоні,відповідальної за йогодолі й щограє роль «мосту», «гаранта» мирного «>діалогуцивілізацій»;упереджувальноїактивність,спрямована наідеологічне таінституційнеоб'єднанняреалізованих подросійськоюегідоюінтеграційнихпроектів;залучення до сфери своговпливу неантагоністичноорієнтованих повідношенню донеїавторів.


>Висновок

Таким чином,нинішнігеополітичніпроцеси, щовідбуваються наПівнічномуКавказі, ізусієюочевидністю показали провалколишньоїкавказької політикиРосії.Протягомвсьогоостанньогоперіоду вонахарактеризуваласяколиваннями йнепослідовністю,помилками воцінціситуації тасумнівнимирішеннями,відсутністюполітичноїволі удосягненніпоставленихцілей. У годинуйдескладний процесосмисленняконцепціїкавказької політикиРосіїстосовножиттєдіяльностіЮФО,зокрема,Північнокавказькогорегіону. При цьомузахіднеспівтовариство активнонамагаєтьсябрати доля вкавказькихсправах, Ведепошук йнав'язуєсвоєбаченнярегіональноїсистемиколективної безпеки,пропонуєновіформиспівіснуваннянародів,підштовхуючипроцеси увигідному для собі напрямі.

>Сьогодніситуація наПівдніпомітнозмінюється. Цепов'язано ізпочаткомреформи влади вРосії,зміцненнямїївертикалі,підвищеннямефективностідій влади.Роблятьсякроки ізоздоровлення основросійськогофедералізму.Приводяться увідповідність ізросійськоюКонституцією тафедеральними законамиконституції йзаконодавчіактисуб'єктівФедерації. Москванамагаєтьсяуважновідслідковувативідбуваються вокрузіподії йтенденції йсвоєчасновживати такихзаходів, котрі не дали брозгойдатисуспільно-політичнуситуацію, перешкоджализмогирозвиватисянезворотнім,деструктивнимпроцесам.

>Геополітичний аспектміжнароднихвідносинстосовноЮФО -лише одназісторінскладноївзаємодіїінтересівчисленнихучасників,залучених у щовідбуваються врегіоніпроцеси. якпоказуютьподії,ціпроцесимають яквнутрішні, то йзовнішнікорені.

>Щоб бутиефективною,російська політика наПівдні країни вїїгеополітичномувимірі виннаспиратися на ясноусвідомлювати йчітковираженінаціональніросійськіінтереси,переслідуватичітковизначеніцілі й матірреалістичнустратегію їхнідосягнення.ЯкщоінтересРосіїполягає взбереженнітериторіальноїцілісності тазміцненнізагальнонаціональноїєдності, тоголовнимнапрямком державної політикимає статіактивнийрозвитокфедеративнихвідносин.Млявереагування нашвидкомінливуситуацію -найгіршийваріантдій.

>Завданняросійськоїзовнішньої політики йдипломатії -створеннясприятливихзовнішніхпередумов дляреалізаціїголовнихцілей,тобтозбереженняцілісності держави тазміцнення йогоєдності. Для цогонеобхідновиробити йреалізуватиєдинускоординованустратегіюстосовноПФО йкавказькогорегіону.

>Їїосновними напрямами могли б статі:

>Підвищеннязацікавленостііноземногокапіталу встабілізаціїситуації наПівнічномуКавказі,залученнязахіднихнафтових йгазовихкомпаній дореалізаціїкомерційнихпроектів на територїПівдняРосії,включаючибудівництвотрубопроводів,експлуатаціюресурсівросійського шельфуКаспію,реконструкція табудівництвопортів наросійськомуузбережжіЧорного таКаспійськогоморів;максимальневикористання транзитногопотенціалуПівдняРосії,активізаціяучастіРосії у проектах ТРАСЕКА;розвиток, у томучислі заучастюіноземногокапіталу,транспортної,комунікаційної тарекреаційноїінфраструктурирегіону,реалізація удодаток до ТРАСЕКАініціативи пророзвитоктранзитнихзв'язків черезтериторіюПівдняРосії та Кавказу умеридіональному напрямі;залученнятериторійЮФО впроекти,здійснювані у межахЧорноморськогоекономічногоспівробітництва;нормалізаціявідносин ізбезпосереднімисусідами - державамиЗакавказзя,відновленнядовірчихвідносин ізГрузією,створення умів длявідновленняколишньогоприкордонного режиму;активізаціязусильщодоврегулюваннягрузино-абхазького йгрузино –південноосетинськогоконфліктів;досягненнядомовленостей провідновленнятранспортнихкомунікаційПівніч-Південь черезтериторіюАбхазії. Увідносинах ізГрузією й АзербайджаномРосіяповноюмірою виннавикористовувати тієїекономічний аргумент, що доцихпір одним ізосновнихджерелжиттєзабезпечення населення Азербайджану йГрузіїє неміжнароднінафтипроекти, аторгово-підприємницька діяльністьазербайджанців йгрузинів на територїРосії.Самеросійськийринок, а чи некаспійськанафтазалишатьсяосновнимджереломрозвиткуцихкраїн й вмайбутньому.

>Необхідні подалізміцненняповномасштабного йвсебічногоспівробітництва ізВірменією;постійногополітичногодіалогу ізІраном йТуреччиною,створенняпередумов длярозуміннякерівництвомцихкраїнкористістратегічноговзаєморозуміння ізРосією,введення в практикурегулярнихконсультацій нарівнігенеральнихштабів;здійснення комплексузаходів,спрямованих наперетвореннятрадиційногоісламу наПівнічномуКавказі в союзника вборотьбі ізтероризмом йекстремізмом.

>ЗабезпеченнязовнішньополітичнихінтересівРосії у зв'язку ізПівнічним Кавказомвимагаєкоординаціїзусиль федерального Центру йрегіонівЮФО. Не політикапереваг когонародів таобмеженняінших, а політика культурногоплюралізму таповагицивільних прав винналежати восновісуспільного улаштую, щопрагнеуникнути криз йконфліктів.


Списоквикористаноїлітератури

1.Аббасбейлі О.М.Проблемивійськово-політичної безпекикраїнкаспійськогобасейну / /Каспійськийрегіон: політика,економіка. культура. - 2007. - № 4. - З. 11.

2.БуяновB.C.Росія йКавказькийрегіон / /Геополітика:Підручник / Зазаг. ред. В.А. Михайлова;Відп. ред.Л.О.Тернова, С.В.Фокін. - М.: Вид-во РАГС, 2007. - З 197-218.

3. Бурів А.А.СпецифікаКавказько-Каспійськогорегіону якгеополітичноїконструкції / /Вчені записки № 4, 2008 - З 6-ї.

4. Бурів А.А. Характеристикавнутрішнього контуруполітико-інтегрованихвідносинКавказько-Каспійськогорегіону / /ВісникПГЛУ. - 2008. - № 3. - З. 353 - 359.

5. Бурів А.А.Реалії татенденціїінтеграційногорозвиткуКавказько-Каспійськогорегіону / /Каспійськийрегіон. - 2009. - № 1 (18). - З. 73 - 79.

6.Військово-політична обстановка взоні Південний федерального округуРосії. / /ДоповідьпідготовленаекспертамиОб'єднаного бюроінформації йстратегічнихоцінок "Вектор" / / Журналтеорії й практикиєвразійства № 12. 2001

7. Гусейнов У.Каспійська проблема:геополітичні таекономічніаспекти / /Вісниканалітики. 2001. № 2. З. 89-144.

8.ІсаєвБ.А.Геополітика:Хрестоматія. - СПб.:Пітер, 2007. - 512 з.:

9.МешканцівС.С.,ЗоннІ.С.,Ушков А.М.ГеополітикаКаспійськогорегіону. - М., 2003. - 280 з.

10. Михайлов В.А.Міжнародніаспекти політикиРосії вКавказькомурегіоні / / Україна всвітовійполітиці. М., 2002.

11.ЄжієвІ.Б.ГеополітикаКаспійськогорегіону - М.: Вид-воАндалус. 2007. - 208 з.


Схожі реферати:

Навігація