Реферати українською » География » Донецький економічний район


Реферат Донецький економічний район

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Зміст

 

>Вступ

I.ЗначенняДонецькогоекономічного району дляекономіки України

II.Основнігалузіспеціалізаціїгосподарського комплексуДонецькогоекономічного району

1.Вугільнапромисловість

2. Чорнаметалургія

3.Машинобудування

4.Хімічна танафтохімічнапромисловість

5.Галузі котріпотребуютьрозвитку

III.Передумовирозвитку тацентрирозміщення

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури

 


>ВСТУП

>Економіку України якскладну системувиробництва йвідтворенняматеріальних благ можнауявити як Єдинийнародногосподарський комплекс (>ЄНГК),якийявляє собоюсукупністьтехнологічно йекономічновзаємопов'язанихвиробництв йпідприємств, щорозкриваютьсяпропорційно йфункціонують усистемісвітовоїекономіки.Народногосподарський комплекс Українивиник наосновісоціального таекономічногорозвитку,міжнародногоподілу роботи тавнутрішньодержавнихінтеграційнихпроцесів. Доосновних із нихнеобхідновіднеститериторіальнекооперування,технологічне таінфраструктурнеінтегрування. УосновієдностіЄНГКлежить Єдинийекономічнийпростір країни.

>Народногосподарський комплекс Українискладається згалузевих йтериторіальнихпідсистем. УгалузевомувідношенніЄНГКскладається згалузевихгосподарськихкомплексів –сукупностіпідприємств йоб'єднань,пов'язанихфункціонально всистемісуспільноговідтворення.

>Територія Україниподіляється наекономічнірайони, котріформуютьсязавдякиподілу роботи (ТПП), щозумовлюєвиробничуспеціалізацію окремихтериторій йрозвитокміжрайонноїкооперації.

>Економічний район – >цегеографічнаціліснатериторіальначастина народногогосподарства країни, Якамаєвиробничуспеціалізацію,міцнівнутрішніекономічнізв'язки йнерозривнозв'язана ізіншимичастинамисуспільнимтериторіальнимподілом роботи (завизначеннямП.М.Алемпієва).

Уреальнійдійсностіформуванняекономічнихрайонівпов'язано з способомвиробництва,рівнемрозвитку йособливостямирозміщенняпродуктивних сил.Розглянемо один зпотужнішихміжрегіональнихтериторіально-виробничихкомплексів –цеДонецькийекономічний район.

>Відіграєпровіднемісце уекономіцінашої держави йє одним ізнайрозвинутішимтериторіально-виробничихкомплексів на територї України.

Умежах районурозміщенийУкраїнськийДонбас – один знайрозвинутіших у странетериторіально-виробничихкомплексів ізпереважаючоюспеціалізацієюдобувнихгалузейпромисловості тапов'язаних із нимигалузейобробноїпромисловості,значнимиприродними ресурсами,потужнимвиробничимпотенціалом.Маєгустумережутранспортнихмагістралей.


І.ЗНАЧЕННЯДОНЕЦЬКОГОЕКОНОМІЧНОГОРАЙОНУ ДЛЯ

>ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

>Донецькийекономічний районрозташований насході йпівденномусході України.Межує ізРосійськоюФедерацією,Північно-східним таПридніпровськимекономічними районами України.Сучаснасіткаекономічногорайонування районуохоплює територїЛуганської йДонецької областей.Маєвихід доАзовського моря.Площа району – 53,2 тис. км. кв.Кориснікопалинидоситьрізноманітні,найбільшізапасикам'яноговугілля вДонецькомубасейні (>коксівне,енергетичне, антрацит),єтакож рудійрізнихметалів:ртутні,свинцево-цинкові,алюмінієві; районбагатий набудівельнусировину:вапняки,глини,гіпс,графіт,крейду,піски,пісковики.

>Вигіднегеографічнеположення,близькістьджерелсировини йринківзбутупродукції,багатогалузевапромисловість,розвинутамережатранспортнихкомунікацій,висока густота населення районувиділяють йогосередіншихекономічнихрайонів країни.Займаючи 8,8% територї йзосереджуючи 15,2% населення,Донецькийекономічний районвиробляє 25%обсягупромислової та 8,0%обсягусільськогосподарськоїпродукції країни. Тутнайвища густотаміського населення,найнижча –сільського,найбільшпромисловийпотенціал й у тій годинунайнижча густотасільськогорозселення. Зарівнем техногенногонавантаження нанавколишнєсередовище районпосідаєодне ізперших місць уЄвропі та світі. Урайоніутворивсяіндустріально-аграрнийгосподарський комплекс зпереважнимрозвиткомважкоїпромисловості.Більшістьгалузейспеціалізації –вугільна,чорнаметалургія,машинобудування,хімічна,нафтохімічна –маютьміжрегіональне йміжнароднезначення.

ЧерезДонецькийекономічний районпроходятьважливітранснаціональнізалізничнімагістралі: Москва –Донецьк,Київ –Північний Кавказ,Київ –Чорноморськеузбережжя Кавказу;автомобільнішляхиміжнародногозначення:Київ – Баку,Кишинів –Одеса – Ростов – Баку.Неподаліксхіднихкордонівпроходятьважливі авто- йзалізничнамагістралі – Москва – Ростов – Баку, анеподалікзахідних – Москва –Сімферополь. Районмає одну ізнайсучасніших в Українімережуавтомобільних йзалізничнихшляхівзагальнодержавногозначення. Черезтериторіюпроходятьтранзитнінафто- йгазопроводи.Завдякивигідномуекономіко-географічномуположеннюДонецькийекономічний район активнозалучений дорозвиткуміжрегіональнихзв'язків, атакож доторговельних,виробничих танауково-технічнихвзаємовідносин України ізіншими державами,насамперед ізкраїнами СНР, атакож державамиЧорноморсько-Середземноморськогорегіону,Східної таПівнічноїЄвропи. Районмаєзначніпотенційніможливості длястворенняпромисловихекономічних зон,розвиткуміжнародноїсистемиторгівлі,транспортнихкоридорів,сучаснихліній зв'язку.


II.ОСНОВНІГАЛУЗІСПЕЦІАЛІЗАЦІЇГОСПОДАРСЬКОГО

>КОМПЛЕКСУДОНЕЦЬКОГОЕКОНОМІЧНОГОРАЙОНУ

Україна –індустріально-аграрна державаСхідноїЄвропи.їїнароднегосподарство (>економіка) –цесукупністьтериторіальновзаємозв'язанихгалузейматеріальноговиробництва йневиробничоїсфери.

>Народно-господарський комплекс (>НГК)

>Виробнича сфера >Невиробнича сфера

 

>Галузьгосподарства – >сукупністьпідприємств йорганізацій,об'єднанихспільністюфункцій, котрі смердотівиконують усистемітериторіальногоподілу роботи.

Кожна ізгалузеймає своюспеціалізацію. Складспіввідношення йзв'язокміжгалузямиутворюютьгалузеву структуругосподарства.

>Галузева структуранаціональногогосподарства України

>НАЦІОНАЛЬНЕГОСПОДАРСТВО

Сфераматеріальноговиробництва

>Невиробнича сфера

>Створюютьматеріальні блага

>Галузісферипослуг

>Промисловість >Житлово-комунальнегосподарство
>Сільськегосподарство >Побутовеобслуговування
>Будівництво >Зв'язок

>Постачаютьматеріальні благаспоживачам

Транспорт
Транспорт

>Сферисоціальногообслуговування

>Зв'язок >Освіта про

>Продовжуютьобіг

>Охороназдоров'я
>Торгівля >Фізичний спорт
>Матеріально-технічне забезпечення Наука йнауковеобслуговування
Заготівлі

>Органиуправління

>Суспільнехарчування >Кредитування/фінанси
>Страхування

Під час перебуваннячергупромисловістьподіляється наважку (група «А») талегку (група «Б»)групи.

Доважкоїгрупи належати:

>паливна –вугільна,нафтова,газова,торфяна;

>електроенергетика –атомна,теплова,гідроенергетика;

>металургія –чорна,кольорова;

>машинобудування –важке,транспортне,сільськогосподарське,верстатобудування,приладобудування,радіоелектронне;

>хімічна –гірничо-хімічна,основнахімія,хіміяорганічного синтезу;

>лісодеревообробна –лісозаготівля,лісопильна,деревообробна,целюлозно-паперова,лісохімічна;

>промисловістьбудівельнихматеріалів –цегляна,виробництво цементу,залізобетоннихконструкцій,стіновихматеріалів,скляна.

Долегкої тахарчовоїгрупи належати:

легка –текстильна,швейна,шкіряна,взуттєва,хутряна,галантерейна;

>харчова –борошномельна,м'ясна,молочна,олійно-жирова,хлібопекарська,кондитерська,плодоовочеконсервна,рибна,тютюнова,цукрова,виноробна.

>Промисловістьвідіграєвелику роль,оскількиДонецький районнайбільшіндустріальний в Україні.Переважаєважкапромисловість тасільськегосподарствоприміського типу.Основнігалузіспеціалізації –вугільна,чорнаметалургія,машинобудування,хімічна,нафтохімічна –маютьміжрегіональне йміжнароднезначення.Завдякисучаснійсітціекономічногорайонування району мизрозуміємо, що доДонецького районувідноситьсяДонецька таЛуганськаобласті, тому йрозглянемо їхніосновнігалузіспеціалізаціїгосподарського комплексу.

 


1.Вугільнапромисловість

>донецький районгосподарськийпромисловість

>Вугільнапромисловість >видобуває 95%вугілля в Україні. Навугільнійсировинібазуєтьсяпотужнаелектроенергетика, Яка представленатепловимиелектростанціями –Вуглегірська,Луганська,Курахівська,Миронівська,Слов'янська,Старобешівська таінші.

ПЕК

>Паливнапромисловість

>Електроенергетика

>Транспортування та їв.енергії

>нафтова

ТЕС

>ЛЕП

>вугільна

АЕС

>Трубопроводи

>торф’яна

>ГЕС

>газова

>ВЕС

>сланцева

ПЕС

>уранодобувна

>СЕС

ЗапитомоювагоюбалансовихзапасівДонецькийбасейнмаєнайбільшіперспективирозвитку.Відмінність вумовах розробкивугільнихпластів убасейнахобумовлюєрізніекономічніпоказникивидобуткувугілля. Так,собівартість 1 тготовоївугільноїпродукції тутнайвища – 114,21 грн, в годину як уЛьвівсько-Волинському йДніпровському районах вонзначнонижче (>відповідно 94,37 й 95,89 грн.).ОсновнимспоживачемвугілляєДонецька,Дніпропетровська,Луганська йЗапорізькаобласті, дечастка поставоквугілля на територї Українивласнестановить 35%, 23%, 10%, й 7%. Це в основномудонецькевугілля для потребкоксохімічноїпромисловості таенергетики.

>Крім поставок на територї України,здійснюються поставкивугілля наекспорт таімпорт. Поставкивугілля наекспортздійснюються 3Луганської,Донецької таДніпропетровської областей –здебільшого Молдові,Білорусь й країни далекогозарубіжжя.Запаси шахтного метану лише в пластах, щорозробляються вДонбасі йЛьвівсько-Волинськомубасейні,становлять 139,2 млрд. м. куб.;запасигерманію (>переважноміститься увугілліДонецького таЛьвівсько-Волинськогобасейнів)становлять 92,9 тис. т,якийнині практично недобувається.

 

>Таблиця 1. –Обсягреалізованоїпродукції (>робіт,послуг) засічень-

>серпень 2007 року

 

>Реалізовано заперіод із початку року
тис. грн. у% допідсумку
>Промисловість 76343971,0 100,0
>Добувнапромисловість 7361291,0 9,6
>Добуванняпаливно-енергетичнихкориснихкопалин 5592512,8 7,3
>Добуваннякориснихкопалин,крімпаливно-енергетичних 1768778,2 2,3
>Переробнапромисловість 59927348,6 78,5

 

>Підземнийвидобутоквугілляскладає – 48 млн. тон,глибинашахти 500 -700 м.,товщина пласта – 0,6-1,2 метри.Донецькевугіллямаєвисокусобівартість.Шахтизнаходяться вкризовомустані, понад 40% шахтпрацюють понад 50-70 років,Горлівська шахта понад 100 років. На 1 млн. тоннприпадає 3-4 смертишахтаря. Наступного дняєзначначастканерентабельних шахт,йдереконструкція тавідкриттявисокопродуктивних шахт.>Таблиця 2. –Індексиобсягупромисловоїпродукції у 2006році.Донецькийекономічний район

>Січень >Січень-лютий >Січень-березень >Січень-квітень >Січень-травень >Січень-червень >Січень-липень >Січень-серпень >Січень-вересень >Січень-жовтень >Січень-листопад >Січень-грудень
>Промисловість 97,1 95,8 96,9 96,7 99,4 102,2 104,3 105,6 105,5 105,2 105,6 106,1
>Добувнапромисловість 99,8 104,7 104,5 103,0 103,5 104,0 104,3 103,1 101,9 101,2 101,0 101,4
>Добуванняпаливно-енергетичнихкориснихкопалин 99,8 105,2 104,6 103,5 103,8 104,2 104,2 103,2 102,0 101,4 101,1 101,2
>Добуваннякориснихкопалин,крімпаливно-енергетичних 99,7 101,0 103,4 99,8 102,3 102,6 105,1 103,2 102,0 101,3 101,0 103,3
>Переробнапромисловість 94,9 93,3 94,8 95,1 98,2 101,3 103,6 105,2 105,3 105,1 105,4 106,0
>Виробництво тарозподіленняелектроенергії, газу та води 127,1 115,4 115,2 109,6 109,9 112,1 114,8 115,8 115,7 116,5 117,9 117,8

2. Чорнаметалургія

 

Чорнаметалургія >займаєпровіднемісце врайоні, але й заобсягамивиробництвапоступаєтьсяПридніпровськомуекономічному району.Виробляютьчавун, сталь, прокат.Найбільші підприємствагалузізнаходяться уМаріуполі,Алчевську,Макіївці,Луганську,Донецьку,Краматорську. Чорнуметалургіюобслуговуєпотужнакоксохімічнапромисловість.Найбільшікоксохімічні заводі –Авдієвський,Ясинівський,Макіївський.

>Металургійний комплекс

Чорнаметалургія

>Кольороваметалургія

>металічнівироби

>кольорові метали

>металізованіокатиші

>вогнетриви,флюзи

>металобрухт

>чавун, сталь, прокат

>феросплави

кокс

>Металургійний комплекс – >сукупністьгалузейдобувної йобробноїпромисловості, підприємстваякоївидобувають рудійчорних йкольоровихметалів.Важливоюскладовоючастиноюметалургійного комплексуєвидобутокфлюсовихвапняків йвогнетривкоїсировини (>доломітів,магнезитів,вогнетривких глин тощо), атакожвиробництвовогнетривкихматеріалів, необходимих длявиплавкиметалу,будівництвадоменних ймартенівських печей,розливкисталі таін.Головніродовищацієїсировини, котріексплуатуються,знаходяться вДонбасі й УАвтономнійРеспубліці Крім.Необхідні длявиплавкичавунуфлюсовівапнякивидобуваютьбіляДокучаєвська йНовотроїцькогоДонецькоїобласті туттакожзосереджені йосновніродовищадоломітів (>Карубське,Докучаєвське,білястанціїМикитівна тамістаСіверськ), атакожДонецька областьмаєнайбільшіродовищавогнетривких глин такаоліну.

У Україні набазікрупнихзапасівнерудноїсировини й великогопопиту нанеї із боцічорноїметалургіїзначногорозвиткунабулапромисловість повиробництвувогнетривкихматеріалів йфлюсів.Вона представлена 13основнимиспеціалізованимипідприємствами.

УДонецькійобластірозташованапереважнабільшістьпідприємствцієїгалузі.Вонидають 90%всьогообсягуїїваловоїпродукції. Донайбільших із нихвідносятьсяЧасівярський йВелико-Анадольськийфлюсодоломітнийкомбінат,Красногорівський йКіндратівськийдінасові заводі,Микитівськийдоломітний завод,Артемівськийкомбінатвогнетривів.

>Сучаснаметалургіяхарактеризуєтьсянаявністюзаводів ізповним циклом йнеповнимметалургійним циклом.Повнийметалургійний циклвключаєвиробництвочавуну,сталі й прокату.Заводинеповного циклумають, як правило, один чи два ізтрьохтехнологічнихциклів:виробництвочавуну йсталі,сталі й прокату, лишечавуну, лишесталі, лише прокату.

УДонецькомуметалургійномурайоніпрацюють 5металургійнихзаводівповного циклу, 2трубні заводі, 6коксохімічних, 2метизні, 14спеціалізованихпідприємств ізвиробництвавогнетривкихвиробів йматеріалів. Навідміну відПридніпровського районуметалургійні підприємстварозміщені вбагатьохмістах йнаселених пунктах. УДонецькомуметалургійномурайоніпровідна рольналежитьДонецькійобласті, Якавипускає 45,5%чавуну відзагальнодержавногообсягу, 44,3%сталі, 37,6% готового прокату, 53,9% листового прокату, 51,1% коксу, 19,6%сталевих труб. Уобластірозміщенітакож 2трубні заводі:Харцизькийтрубний таМакіївськийтруболиварний завод,якийвипускаєчавунні сурми.

УЛуганськійобластіметалургійними центрамиємістаАлчевськ (>Алчевськийметалургійнийкомбінат йкоксохімічний завод),Луганськ (>трубний завод), Стаханов (заводферосплавів).


>Таблиця 3. –Виробництвоосновнихвидівпромисловоїпродукції засічень-серпень 2007рік

  >Вироблено >Темпизростання,зниження засічень-серпень 2007 р. у % досічня-серпня 2006 р.
засерпень2007р. Засічень-серпень 2007 р.
>Пластмаси упервинних формах, тис. т 16,1 120,2 106,8
>Цеглакерамічнаневогнетривкабудівельна, млн. прим. розум.цегли 7,8 52,8 113,8
>Чавун, тис. т 281,3 2098,2 102,2
Сталь безнапівфабрикатів,отриманихбезперервнимлиттям, тис. т 160,5 1207,2 94,2
>Напівфабрикати,отриманібезперервнимлиттям, тис. т 176,4 1392,4 107,4
>Труби великого й малогодіаметрів,профіліпустотілі ізметалівчорних, тис. т 28,6 200,7 118,0


3.Машинобудування

 

>Машинобудування >переважноважкеспеціалізується навиробництвіустаткування длягірничоїпромисловості,металургії.НайбільшіцентриМаріуполь,Горлівка,Донецьк,Харцизьк,Яснувата,Дружківка,Слов'янск.

>Транспортнемашинобудуванняпредставленевагонобудівним заводом уСтахановці, заводом ізвиготовленнязалізничних цистерн уМаріуполі;тепловозивиробляють уЛуганську,сільськогосподарськімашини – вПервомайську,Луганську,електротехнічнеобладнання – вДонецьку.

>Машинобудівний комплекс >сукупністьгалузейобробноїпромисловості, щовиробляютьмашини,устаткування,обладнання,прилади тапов'язану із нимипродукцію (>товари,послуги), для потреб народногогосподарства.

>Машинобудівний комплекс

>Новітні

>Енерге-

>Верстато-

>Важке

>Транспор-

>С/г

>Вир-во

>Галузі

>наукові

>тичне

>будування

>машино-

>тне

>машинобу-

>обладнання

>воєнно-

>галузі

>машино-

йприладо-

>будування

>машино-

>дування й

длялегкої

>промисл.комп.

>будування

>будування

>будування

>Тракторо-будування

>харчовоїпромис-ті

>Найбільшіосновніпромислово-виробничіфонди тапромислово-виробничийпотенціалмашинобудівного комплексузосереджено вХарківській,Донецькій,Дніпропетровській,Запорізькій,Луганській,Львівській областях, та встолиці України –Києві.


>Таблиця 4. –Індексиобсягупромисловоїпродукції у 2006році.Донецькийекономічний район (>наростаючим

>підсумком, у % довідповідногоперіоду 2005 року)

>Січень >Січень-лютий >Січень-березень >Січень-квітень >Січень-травень >Січень-червень >Січень-липень >Січень-серпень >Січень-вересень >Січень-жовтень >Січень-листопад >Січень-грудень
>Машинобудування 116,8 113,5 110,6 108,8 109,5 111,0 110,2 108,2 105,8 105,2 104,7 104,1
>виробництво машин таустаткування 125,4 116,4 111,4 110,8 110,7 111,4 111,6 110,0 107,5 107,1 106,3 105,6
>виробництвоелектричного,електронного таоптичногоустаткування 156,2 154,5 147,9 139,6 133,8 128,9 123,5 117,2 112,4 109,9 107,3 108,6
>виробництвотранспортнихзасобів таустаткування 100,2 104,6 105,5 102,6 105,2 108,4 106,8 104,1 102,0 101,0 101,4 100,7
>Таблиця 5. –Індексиобсягупромисловоїпродукції засічень-вересень 2007 року
>Індексиобсягупромисловоїпродукції (упорівняннихцінах), у % вересень 2007 р. досерпня 2007 р. вересень 2007 р. довересня2006р >січень-вересень 2007 р. досічня-вересня 2006 р.
>Машинобудування 120,1 168,1 152,0
>виробництво машин таустаткування  101,9  149,8 132,8
>виробництвоелектричного,електронного таоптичногоустаткування  117,2  102,5 106,7
>виробництвотранспортнихзасобів таустаткування  128,1  184,3 165,2

>Розміщення в Україні металомісткихгалузеймашинобудування привело до їхньогоконцентрації вмістах тихий областей, щоєосновнимивиробникамичорнихметалів.Найбільшакількістьпідприємствконцентрується уДонецькій,Луганській областях котріспеціалізуються навиробництвіметалургійногоустаткування.Виробництвогірничо-шахтногоустаткування длявугільноїпромисловостіпереважно вДонецьку –бурові установки йпотужніпідйомнімашини,Луганську –металомісткезбагачувальнеустаткуваннятакож вцихмістахрозвинуторозвитокелектроенергетики –виробництво кабелю, атакожвиробництвотепловозів.

 

4.Хімічна танафтохімічнапромисловість

 

>Хімічна танафтохімічнапромисловість набазімісцевоїкоксохіміївиробляєазотнідобрива вГорлівці йСіверсько-Донецьку,фосфатнідобрива вКостянтинівні,фарби вРубіжному, соду вЛисичанську,хімічніреактиви вДонецьку.Основноюсировиною длявиробництвасодовоїпродукціїєкухоннасіль йкарбонатнасировина (>крейда,вапняки),запасівякоїдостатньо в Україні.Содові підприємстварозташовані вДонбасі: ВАТ «>Лисичанська сода» (>ЛисичанськЛуганськоїобласті), ВАТ «>Содовий завод» (>Словянск,Донецькоїобласті).

>Хімічний комплекс – один ізпровідних уструктурі Сучасноїекономіки.Від йогорозвитку, як й відрозвиткумашинобудування,значноюміроюзалежитьнауково-технічнийпрогрес. Комплексхімічнихвиробництввиготовляєпродукцію для всіхосновнихгалузейпромисловості, транспорту,сільськогогосподарства, оборони,побутовогообслуговування таінших сфердіяльності.Віністотновпливає нарівень йтемпирозвиткуекономіки вцілому.


>Хімічнапромисловість

>Гірничохімічна

>Основохімічна

>Хім.полімерів

>Переробкаполімерів

>Видобутокхімічноїсировини

>Азотна (А)

Смолі,пластмаси

>Виробництвопластмаси

>Фосфорна(Ф)

>Хімволокна

>Виробництво шин

>Калійна(К)

>Синтетичний каучук

>Виробництвогуми

>Фосфатно-сірчана кислота (>Н2804)

Сода (З)

>Виходячи ізтериторіальноїструктурихімічного комплексу,провідними областямихімічноїпродукціїзалишаєтьсяДонецька таЛуганськаобласті. Уостаннійпередбачаєтьсярозконсерваціяпотужностейвиробництваполіетилену,реконструкціяоб'єктів, котріповинні забезпечитинарощуванняконкурентоспроможнихпродуктів.Донецькмаєвеликікоксохімічні заводізбудованіпоблизуосновнихспоживачів коксу –металургійнихзаводів.Такожвиготовляється такасировина яксинтетичні смоли йпластмаси.Синтетичні смоли – вельмитранспортабельний продукт.Вонийдуть навиробництвосинтетичних волокон. Неменш широкийасортиментпродукції вДонецьку таЛуганськуце –антикорозійнідекоративні лаки йфарби тарозчинники.Донецька областьвиділяєтьсяГорлівсько-Слов'янськимпромисловимвузлом.Нафтохімічнавиробництвосинтетичногокаучуку;виробництвопродуктів основногоорганічного синтезу;виробництвотехнічноговуглецю;шиннапромисловість;гумо-азбестовапромисловість (>виробництвогумотехнічнихвиробів;виробництвоазбестотехнічнихвиробів;виробництвогумовоговзуття;виробництвогумотехнічнихвиробів широкоговжитку).Нафтопереробнапромисловістьзосереджена вЛисичанську, дезнаходитьсянайбільшенафтопереробнепідприємство «>Лінос», смоли йпластмасивиробляють уДонецьку,також тутнайбільшіобсягивиробництвасірчаноїкислоти.


>Таблиця 6. –Індексиобсягупромисловоїпродукції у 2006році.Донецькийекономічний район (>наростаючим

>підсумком, у % довідповідногоперіоду 2005 року)

>Січень >Січень-лютий >Січень-березень >Січень-квітень >Січень-травень >Січень-червень >Січень-липень >Січень-серпень >Січень-вересень >Січень-жовтень >Січень-листопад >Січень-грудень
>Виробництво коксу,продуктівнафтоперероблення 82,7 81,0 82,2 82,4 85,5 88,6 92,8 95,9 97,5 97,8 98,6 98,7
>Хімічна танафтохімічнапромисловість 99,4 96,5 98,9 100,6 103,3 106,6 106,6 105,1 103,7 101,5 101,4 102,8
>хімічневиробництво 97,7 94,3 96,8 98,5 101,3 104,2 104,0 102,1 100,4 97,8 97,4 99,2
>виробництвогумових тапластмасовихвиробів 122,1 122,2 122,8 122,2 123,0 128,8 130,9 131,7 133,1 134,0 135,2 134,0

5.Галузі котріпотребуютьрозвитку

 

Прираціоналізаціїтериторіально-господарськихпропорційпріоритетом урозвиткурегіональноїструктуриекономікиДонецькогоекономічного районуповинні бутисільськегосподарство, транспорт, йзв'язок,галузісоціальноїсфери заумовизбереженняпромисловоїорієнтаціїрегіону. Длязменшеннятериторіально-господарськихдиспропорційДонбасунеобхідношвидшими темпамизалучати всуспільневиробництвозначнийгосподарськийпотенціалЛуганськоїобласті. Томунаведенінижчегалузіспеціалізації неєосновними й томурозглянемо їхньогостисло.

Транспорт. >Донецькийекономічний районмаєнайгустішумережузалізниць.Найбільшізалізничнівузли –Дебальцеве,Яснувата,Луганськ,Донецьк. Добрерозвинутийавтомобільний транспорт;такожтериторією районупроходятьнафтопроводи:Грозний –Лисичанськ –Кременчук, СамараСлов’янськ,газопроводи Оренбург Ужгород,Ставрополь – Москва. Най-більший порт наАзовськомуморі –Маріуполь.

>Будівельнапромисловість >виготовляє цемент,скло,покрівельніматеріали (толь,шифер)керамічнівироби,залізобетонніконструкції.Основніцентривиробництва –Амворосіївка,Макіївка,Єнакієве,Краматорськ,Костянтинівна.

>Легкапромисловість намісцевій йдовізнійсировинівиготовляєбавовнянітканини вДонецьку,трикотажнівироби вЛуганську,Костянтинівці,Донецьку,Артемівську.Швейневиробництворозміщене вбагатьохмістах району.

Усільськомугосподарстві >тваринництводомінує надрослинництвом.Спеціалізуєтьсятваринництво наскотарстві,свинарстві,птахівництві, арослинництво навирощуваннізернових культур (>пшениця),соняшнику,овочів.

У >харчовійпромисловості добророзвинутіборошномельна,хлібопекарська,олійна;єм'ясна,молочна,виноробна,кондитерська,пивоварна.Сільвиготовляють вАртемівську,Слов'янську.


III.ПЕРЕДУМОВИРОЗВИТКУ ТАЦЕНТРИРОЗМІЩЕННЯ

>Передумовирозміщенняпродуктивних сил –цеумови, без якірозміщення ірозвитоквиробництванеможливі.Наприклад,розвитокгірничодобувноїпромисловостіможливийлише занаявності урегіонікориснихкопалин;бавовнярствопотребуєдостатньоїрічноїсумидодатних температур;верстатобудуванняможездійснюватись урегіонах ізрозвинутоюпромисловістю (>споживачпродукції) та занаявностізначного контингентувисококваліфікованоїробочоїсили;виробництвотоварівширвжитку – за умівмісткоговнутрішньогоринку,зумовленого порівняновисокоющільністю населення тапевною йогокупівельноюспроможністю тощо.

>Паливніресурси.Кам’яневугіллявидобувається уДонбасі таЛьвівсько-Волинськомубасейні. УДонбасізосереджено 98%кам’яноговугілля України: 25%коксується, 30% –антрацити, 30%довгополуменеве.Глибиназалягання – 500-750 м (максимальна – 1200 м),товщинашарів – 0,5-2,0 м.

УрайоніЛисичанськазалягаєдовгополуменевевугілля,біляЧервоноармійська –газове,біляДонецька,Макіївки таКадіївки –коксівне.

Буревугіллябуває бурого,жовто-бурого чичорно-бурогокольору. Призгоранні 1 кг буроговугіллявиділяється 6500-7400 Ккал тепла.Використовується якдобриво дляодержаннярідкогопалива,побутового газу,гірського воску.Найбільшіпоклади:Дніпровськийбасейн (2,4 млрд. т,глибиназалягання – 5-140 м,відкритийвидобуток),Дніпровсько-Донецькавугленоснапровінція (0,9 млрд. т),Донецькийбасейн (0,3 млрд. т). Буревугілляєтакож уЗакарпатті і наПоділлі.

>Найбільшізапасинафти і природного газузосереджені уДніпровсько-Донецькомурайоні,Причорномор’ї таПрикарпатті.Дніпровсько-Донецький районвключаєПрилуцькі іЛеляківськіродовищанафти уЧернігівськійобласті,Рибальське іКачанівське – уСумськійобласті,Радченівські – уПолтавськійобласті.

>Сучасніпотреби України унафтістановлятьприблизно 40-50 млн. т, нарік.Шляхивиходу ізкризи:зменшитиспоживанняенергоносіїв,збільшитивихідсвітлихкомпонентів принафтопереробці, атакождобуватинафтопродукти ізвугілля.НеобхіднутехнологіюрозробивДонецькийінститутфізико-органічноїхімії тавуглехімії. Бензин можнаодержувати із «>солоного»вугілляЗахідногоДонбасу.Йогопокладичималі, але й черезнизькуякістьсировини утрадиційномуваріанті (якпаливо) воно та нерентабельне. «>Рідкевугілля»протягомкількохдесятирічвикористовує ПАР,пропонуючи нам своїтехнології таінвестиції.

Ртуть >видобувають ізкіноварі вДонбасі (>Микитівна) та вЗакарпатті (>Вишків).

У Українівиявлено 10покладів, атакож понад 300рудовиявлень золота, 7 із яківважаютьсяпридатними дляосвоєння.Розташованіздебільшого вДонецькій,Закарпатській,Кіровоградській,Дніпропетровській таКриворізькій областях.

Золотоєсупутнім компонентом УКриворізькійзалізнійруді.Нині ухвостосховищахгірничозбагачувальнихкомбінатівнакопичено не менше 250 т золота.Існуєтехнологія йоговидобутку, але йпотрібнічималіінвестиції.

>Кухоннасільзосереджена уДонбасі.Запаси – 9 млрд. т,товщинашарів – 40 м (>Слов’янськ,Артемівськ).

>Вогнетривкіглинивикористовуються яксировина длявиготовленняцегли длядоменних печей.Їхніпокладиє уДонецькій,Дніпропетровській,Запорізькій,Черкаській,Житомирській таСумській областях.Також УДонецькувидобуваютьсяграфіт тамармур.

>Сукупністьекономічних умів тавідношень, щовпливають наособливостірозміщенняпродуктивних сил,називається >економічнимипередумовамирозміщення.Вони великоюміроювизначаютьтериторіально-галузеву структурувиробництва,ефективністьрозміщенняоб’єктів народногогосподарства,напрямміжрегіональнихзв’язків. Зекономічнимипередумовамитіснопов’язанітакіпоняття, якекономічнийпотенціал країни, структура народногогосподарства,територіальнийподіл роботи.

>Економічніпередумови ПКС можна погрупувати таким чином:

-історико-економічніпередумови;

-особливостісуспільноїорганізаціївиробництва;

- характерпроявутериторіальногоподілу роботи (нарегіональному іміжнародномурівнях);

-загальнийрівеньекономічногорозвиткурегіону.

>Ціпередумовивзаємопов’язані івзаємозумовлені. Так,історико-економічніпередумовидокладновизначаютьзагальнийекономічнийпотенціал країни та доля втериторіальномуподілі роботи (ТПП). Під час перебуваннячергу, ТППвпливає на структурународногосподарського комплексу.Формисуспільноїорганізаціївиробництва великоюміроюєпідсумкомісторико-економічногорозвитку країни.

 


>ВИСНОВКИ

Отже,Донецькийекономічний районзаймаєважливемісце векономіці України.Провіднимигалузями вЛуганськійобластієпаливна,хімічна інафтохімічна,важкемашинобудування; уДонецькій –металургія,паливнапромисловість,машинобудування,електроенергетика.Значнимєрівеньрозвиткуагропромислового комплексу.Донбасмаєбагатіприродніресурси тапотужнийвиробничийпотенціал. Райондає 26%вартостіекспорту України.

Отже, як видно,вугільнапромисловістьДонецькогоекономічного району,хоча йпереживаєскладнуекономічнуситуацію,проте вона йнадалізалишається

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація