Реферати українською » География » Основні поняття демогеографії


Реферат Основні поняття демогеографії

>Оглавление

Запровадження

1. Зміст наук «Географія населення» і «>Демогеография»

2. Визначення понять

3. Природний приріст населення за Північному іВолго-Вятскому економічним районам

4. Оцінка демографічній ситуації (виходячи зкартограмми)

Укладання

Список використаних джерел


Запровадження

Під демографічним розвитком розуміється зміна чисельності населення його структури певного періодувремени[1]. Успіх держави майже у всіх його сферах тісно пов'язані з стійким демографічним розвитком, які забезпечують суспільству життєве відтворення людського потенціалу. Цю очевидну істину у різний час доводили багато визначні мислителі: А. Сміт, Ж. Ж. Руссо, Ш. Монтеск'є, М. У. Ломоносов, Д. І. Менделєєв ідр.[2]

Вивчення розподілу населення просторі дозволяє ефективніше прогнозувати розміщення виробництва, використовувати працю, пояснювати локальні особливості розвиткуобщества[3].

Метою написання даної контрольної роботи є підставою порівняння демографічних даних із Північному іВолго-Вятскому економічним районам.

Досягнення мети було поставлено і вирішені такі:

· Описати особливості географії населення;

· Розкрити засадничі поняття географії населення;

· Розглянути і можуть побудуватикартограмми з урахуванням показника природний приріст населення за Північному іВолго-Вятскому економічним районам;

· Порівняти показник природний приріст населення за Північному іВолго-Вятскому економічним районам.

Під час написання контрольної роботи використовувалася навчальну літературу, статті у наукових журналах, нормативно-правові акти, Інтернет-сайти.


1. Зміст наук «Географія населення» і «>Демогеография»

Географія населення є галузь економічної географії, вивчає склад парламенту й розміщення населення і побудову населених пунктів. Окремі фахівці вважають географія є самостійної галуззю системі географічних наук. Географія населення розглядає формування населення в різних територіях, його структуру, щільність і виробити конкретні згустки (міста Київ і сільські поселення), і навіть умови, що визначають дані форми розселення. Особливе місце географія населення посідає у економічної географії залежить від того, що, як головна продуктивна сила, зайняті в усіх галузях господарства та його розміщення має до синтетичне значення. Населення — це й виробник матеріальних благ, та його споживач. До сфери вивчення географії населення входять також багато явищ, не зараховують безпосередньо до виробничій сфері, але істотна з погляду відтворення самого населення (забезпечення здоров'я, виробництв, підготовка молодих кадрів т.п.). Важливі вихідні дані географія населення бере з демографії, що описує географічні аспекти природного і механічного руху населення за території.

Географія населення використовує та інші методи демографії: експедиційні методи спостереження та обстеження. Вона також вивчає та матеріальні форми проживання людей — типи жител у тому просторових розбіжностях, характер планування, інженерного устаткування населених пунктів тощо., бо всі ці риси знаходять відбиток у регіональних особливостях матеріального образу міських і сільських поселень. Географія населення вивчає системи та структури — форми розселення у тому зв'язках із просторовим характером виробництва та особливостями географічної середовища,економико-географическими умовами зайнятість населення, його міграціями.

>Демогеография – цей напрям наукових досліджень про з кінця географії населення і ще демографії у складі соціально-економічної географії; що вивчає історично сформовані на певній території відносини між демографічними процесами і соціально-економічнимиусловиями[4].

2. Визначення понять

>демогеография розподіл населення

Коефіцієнт природний приріст населення - показники, дають узагальнену кількісну оцінку інтенсивності процесу заміщення поколінь.

Коефіцієнт народжуваності - показує число народжень протягом року на 1000 людина.

Коефіцієнт смертності – показує число людей померлих рік 1000 людина.

Депопуляція (демографічна криза) - Демографічна катастрофа – цю різку зменшення чисельності населення країни або представники будь-якого етносу у зв'язку з значним зростанням смертності людей і натомість дуже низької народжуваності.

Демографічна вибух – цю різку прискорення зростання кількості населення світу, переважно по рахунок зростання населення країн.

Демографічна вибух в 1950-1960-х рр. обумовлений зниженням смертності у що розвиваються з 23-24 до 9-10 проміле за збереження високої народжуваності.

Демографічна політика – це система заходів, здійснюваних державою відношенні населення чи району, вкладених у досягнення свідомо поставлених демографічних цілей підвищення чи зниження природний приріст населення.

Розрізняють такі заходи державної демографічної політики:

- прямі державні заходи: обмеження чи стимулювання законодавчим шляхом міграцій, шлюбів, дітородіння, планування підготовки фахівців та ін.;

- непрямі державні заходи: підвищення рівень життя, створення допомог і пільг для багатодітних чи малодітних сімей, формування суспільної думки ідругие[5].

3. Природний приріст населення за Північному іВолго-Вятскому економічним районам

З даних Держкомстату РФ можна визначити демографічні показники. Народжені, мертві і природний приріст населення за суб'єктам Північного економічного району показані в таблиці 1.

Таблиця 1

Народжені, мертві і природний приріст населення за суб'єктам Північного економічногорайона[6]

  Усього, людина На 1000 чоловік населення
Total,persons >Per 1000population
народжених померлих природний приріст народжених померлих природний приріст
>births >deaths >natural >births >deaths >natural
    >increase     >increase
  Усі населення
Totalpopulation
1. Російської Федерації            
2007 1610122 2080445 -470323 11,3 14,6 -3,3
2008 1713947 2075954 -362007 12,1 14,6 -2,5
22. Республіка Карелія            
2007 7319 11007 -3688 10,6 15,9 -5,3
2008 7682 11134 -3452 11,1 16,2 -5,1
23. Республіка Комі            
2007 11523 12304 -781 11,9 12,7 -0,8
2008 11719 12270 -551 12,2 12,7 -0,5
24. Архангельська область            
2007 15153 18821 -3668 11,9 14,7 -2,8
2008 15174 18496 -3322 12 14,6 -2,6
25.Ненецкий автономний            
округ
2007 653 528 125 15,6 12,6 3
2008 691 537 154 16,4 12,8 3,6
26. Вологодська область            
2007 14178 19509 -5331 11,6 15,9 -4,3
2008 14616 19918 -5302 12 16,3 -4,3
29.Мурманская область            
2007 8821 10011 -1190 10,3 11,7 -1,4
2008 9100 10160 -1060 10,7 12 -1,3

>Картосхема розподілукоеффециента природний приріст у регіонах Північного.

Як очевидно з картосхеми в розмірі 5 регіонах з 6 Північного ЕР спостерігається негативний природний приріст з коефіцієнтом від -0,5 до -5,1. У Республіці Карелія спостерігається максимальна спад населення з коефіцієнтом -5,1. Проте, вНенецком автономному окрузі коефіцієнт природний приріст позитивний +3,6.

Народжені, мертві і природний приріст населення за суб'єктамВолго-Вятского економічного району показані в таблиці 2.

Таблиця 2

Народжені, мертві і природний приріст населення за суб'єктамВолго-Вятского економічногорайона[7]

  Усього, людина На 1000 чоловік населення
Total,persons >Per 1000population
народжених померлих природний приріст народжених померлих природний приріст
>births >deaths >natural >births >deaths >natural
    >increase     >increase
49. Республіка Марій Ел            
2007 8306 10745 -2439 11,8 15,2 -3,4
2008 8620 10699 -2079 12,3 15,2 -2,9
50. Республіка Мордовія            
2007 7728 13320 -5592 9,2 15,8 -6,6
2008 8215 13167 -4952 9,8 15,7 -5,9
53.Чувашская Республіка            
2007 14835 18642 -3807 11,6 14,5 -2,9
2008 14967 18436 -3469 11,7 14,4 -2,7
55. Кіровська область            
2007 15006 23810 -8804 10,6 16,8 -6,2
2008 15906 24081 -8175 11,3 17,1 -5,8
56.Нижегородская область            
2007 33225 61768 -28543 9,9 18,3 -8,4
2008 35389 61029 -25640 10,6 18,2 -7,6

Дані таблиці дозволяють побудуватикартосфеми.Картосхема розподілукоеффециента природний приріст у регіонахВолго-Вятского ЕР показано малюнку 2.


>менее-6 -5,9 -4 -3,9-2 -1,9 0 0 більш +1

>Рис. 2Картосхема розподілукоеффециента природний приріст у регіонахВолго-Вятского ЕР

Як очевидно з картосхеми переважають у всіх суб'єктівВолго-Вятского економічного району відзначається негативний природний приріст (спад) населення. Максимальні темпи убування спостерігаються в Нижегородської області, ікоеффециент природний приріст становить -7,6. У республіці Мордовія і Кіровській областіестесвная спад коливається не більше -4 – 5,9. УЧувашии і Марій Ел показникикоеффециентаестесвенного приросту становлять – 2,7-2,9.

4. Оцінка демографічній ситуації (виходячи зкартограмми)

З отриманоїкартограмми можна дійти невтішного висновку у тому, що демографічна ситуація як і Північному, і уВолго-Вятском економічних районах характеризується як кризова.

Причому у Північному економічному районіположителний природний приріст зокрема у одному регіоні –Ненецком автономному окрузі. УВолго-Вятском ж економічному районі у всіх регіонахестесвенний приріст негативний. Мінімальнізначания приросту в Нижегородської області йсосталяют -7,6. У Північномуеконмическом районі спад населення характеризується меншими темпами. У республіці Комі спад вбирається у -0,5. У Мурманської, Архангельської областяхкоеффециент природний приріст убування лежать у межах -1,0-3,9.

Отже, Північний економічний район набагато благополучніший тоді якВолго-Вятским з погляду показниківестесвенного приростунасеения.


Укладання

За підсумками вивченого матеріалу можна зробити такі висновки про порівнянні даних природного приріст населення за Північному іВолго-Вятскому економічним районам.

в розмірі 5 регіонах з 6 Північного ЕР спостерігається негативний природний приріст з коефіцієнтом від -0,5 до -5,1. У Республіці Карелія спостерігається максимальна спад населення з коефіцієнтом -5,1. Проте, вНенецком автономному окрузі коефіцієнт природний приріст позитивний +3,6.

В усіх життєвих суб'єктівВолго-Вятского економічного району відзначається негативний природний приріст (спад) населення. Максимальні темпи убування спостерігаються в Нижегородської області, ікоеффециент природний приріст становить -7,6. У республіці Мордовія і Кіровській областіестесвная спад коливається не більше -4 – 5,9. УЧувашии і Марій Ел показникикоеффециентаестесвенного приросту становлять – 2,7-2,9. Отже, дляВолго-Вятского ЕР характерна кризова демографічна ситуація.

З отриманоїкартограмми можна дійти невтішного висновку у тому, що демографічна ситуація як і Північному, і уВолго-Вятском економічних районах характеризується як кризова.

Причому у Північному економічному районіположителний природний приріст зокрема у одному регіоні –Ненецком автономному окрузі. УВолго-Вятском ж економічному районі у всіх регіонахестесвенний приріст негативний.

Отже, Північний економічний район набагато благополучніший тоді якВолго-Вятским з погляду показниківестесвенногонасеения.


Список використаних джерел

1. Географія. Сучасна ілюстрована енциклопедія.», під ред. проф. А. П.Горкина.Росмен, 2006

2. Смирнова І.В. Демографія:Учебно-методическое посібник для студентів спеціальності «Державне і муніципальне управління» / філіяСЗАГС м. Калуга. – Калуга, 2004.с.121

3. Слука А.Є. Слука Н.А. Географія населення з засадами демографії :Учебно-методическое посібник. – М.: Вид-воМоск.Ун-та, 2000.с.37

4. Антонов А.І. Аналіз демографічній ситуації: тенденції і наслідкиdemographia/razdel/index.html?idR=19&idArt=118

5.gks/bgd/regl/B09_16/IssWWW.exe/Stg/02-03.htm[1] Смирнова І.В. Демографія:Учебно-методическое посібник для студентів спеціальності «Державне і муніципальне управління» / філіяСЗАГС м. Калуга. – Калуга, 2004.с.121

[>2]Антонов А.І. Аналіз демографічній ситуації: тенденції і наслідкиdemographia/razdel/index.html?idR=19&idArt=118

[3] Слука А.Є. Слука Н.А. Географія населення з засадами демографії :Учебно-методическое посібник. – М.: Вид-воМоск.Ун-та, 2000.с.37

[4] Географія. Сучасна ілюстрована енциклопедія.», під ред. проф. А. П.Горкина.Росмен, 2006

[5] Смирнова І.В. Демографія:Учебно-методическое посібник для студентів спеціальності «Державне і муніципальне управління» / філіяСЗАГС м. Калуга. – Калуга, 2004.с.121

[6]gks/bgd/regl/B09_16/IssWWW.exe/Stg/02-03.htm

[7]gks/bgd/regl/B09_16/IssWWW.exe/Stg/02-03.htm


Схожі реферати:

Навігація