Реферати українською » География » Галузевий огляд економікі США


Реферат Галузевий огляд економікі США

>Комплекснакраїнознавча характеристика США

4 июля 1776 року бувпідписанаДеклараціянезалежності, а й у 1783році 13колишніхбританськихколонійоб’єдналися в державу США, котра за першестоліття свогоіснуваннязбільшилавласнутериторію у 10разів.

>Сьогодніплоща СШАстановить 9,4 млн. км2 (4місце у світі), анаявне населенняналічує 285 млн.осіб (3місце у світі).Державнийустрій –федеративнапрезидентськареспубліка.Складається вона із 50штатів та 1 федерального округуКолумбія (місто Вашингтон ізпередмістями).

85% державної територї та 99,5% населенняприпадає на 48 такзваних «>суміжнихштатів».Конфігураціяосновної територї (>тобто «>суміжнихштатів»)нагадуєпрямокутникрозмірами 4500 км (з заходженню на схід) на 2500 км (ізпівночі напівдень).Відстань від «>суміжнихштатів» до Аляски (полініїСіетл –Анкорідж)становить 2600 км, а доГавайськихостровів (Сан-Франциско – Гонолулу)перевищує 3900 км. Аляска таГавайї стали штатами у 1959році. Уневизначеномустані теперзнаходитьсяПуерто-Ріко,оскількицеаніколонія,ані штат, а «держава, щовільноприєдналася».

>Незважаючи нагігантськірозміри державної територї,сухопутнихсусідів СШАлише два – Канада й Мексика. Угеополітичному чисутовійськовомувідношенніці державиніколи нестановилизагрози.

>Економісти частокажуть, що «колиСполученіШтатичхають, те врешти світуз’являється ніжити».Пояснюєтьсяце тім, що США –ценаддержава, на якоїприпадаєп’ятачастинасвітового ВНП. СШАочолюєПівнічноамериканське ядро «центру»світовогогосподарства тарегіональнеінтеграційнеугруповання NAFTA. Заіндексомрозвиткулюдськогопотенціалу (>ІРЛП) СШАподіляє ізЯпонією 3-4місце в світі.

ВНПстановить 23120 $ на особу зарік. Цемайжевдвічі більше, ніж такимвисокорозвиненихкраїнах, якІзраїль чиІспанія,втричі понад – ніж усередньорозвиненійСаудівськійАравії, та в 330разів понад відпоказникаМозамбіку. При цьомусоціальніпротиріччявсередині СШАнабагатогостріші, ніж вкраїнахЗахідноїЄвропи чиЯпонії (>найгіршимиєумови життяафроамериканців танелегальнихмігрантів ізЛатинської Америки).

США –перша у світіпостіндустріальнакраїна.Вонастійкотримаєпершість зарівнемпродуктивності роботи,розвиткомнауковихдосліджень йнаукомісткихгалузей,єлідером укосмічнихтехнологіях йвійськовомувиробництві. ВВП СШАстворюєтьсясервіснимигалузями,особливогозначенняостаннім годиноюнабулиінформаційніпослуги.

>Природно-ресурснийпотенціал

>Територія СШАвідзначається великоюрозмаїтістюприродних умів. Уцілому смердотісприятливі для життя, ігосподарськоїдіяльностілюдини.Переважаєпомірний йсубтропічнийклімат. Алізустрічаються іекстремальніумови (>наприклад, уДолиніСмерті чивисоких широтах Аляски) танегативніявища (>високасейсмічністьтихоокеанськогоузбережжя, торнадо упівденно-східнійчастині країни тощо).

Надра СШАбагаті нарізноманітнікориснікопалини:паливні,металорудні,нерудні тощо.Світовезначеннямаютьпокладикам’яноговугілля (>Аппалачі йСкелясті міські),нафти й природного газу (>Галф й шельфМексиканської затоки,Каліфорнія таАляска[1]),бітумінознихсланців.

>Країнамаєзначніпокладизалізної,мідної,свинцево-цинкової,уранової таінших руд.Розвіданічималізапасиблагороднихметалів (завидобутком золота – 2місце в світі,срібла – 7-ме).Середнеруднихмінеральнихресурсівслідвідзначитифосфорити,самороднусірку йкалійнісоліПівдня США.

>Сільськогосподарськомувиробництвусприяютьвеличезнірозміри земельного фонду країни.Великі таЦентральнірівнинимайжеідеальні длярозвиткубагатьохгалузейрослинництва йтваринництвазавдякиродючимкаштановимґрунтам йприроднимкормовимугіддямпівнічноамериканськихстепів –прерій.Субтропічнічервоноземипосушливихпівденно-західнихштатівнепогановідгукуються назрошення.

>Загалом СШАволодіютьнайбільшим у світімасивомріллі (186 млн. га), але й при цьомупоказникрозораності територї порівняноневисокий – 20,3% (дляпорівняння: в Українірозораністьстановить 57,5%). Засумарноюплощеюлуків й пасовиськ СШАзаймають 3-тємісце в світі (послеАвстралії та Китаю).Частина земельвнаслідокнеправильноїексплуатації напочатковихетапахосвоєння територї країни буввиведена ізобігу (>бедленди).Зараз агрокультурає болеедосконалою, що Веде допоступовогозростанняприродноїродючостіґрунтів таповільного збільшеннявмісту гумусу.

>Великі озераєнайбільшим резервуаромпрісної води на землі. Доречі, у транспортномувідношенні смердотівдалопов’язані черезглибоководний шлях СвятогоЛаврентія,Ері-канал табасейнМіссісіпі ізрізнимичастинамиАтлантичного океану.Річки, щостікають зсхилівКордильєр таАппалачів,багаті нагідроенергію.Найкращіможливості длярозвиткугідроелектроенергетикимаютьрічки Колорадо,Колумбія, Сакраменто,Сан-Хоакін,Теннессі.

4-темісце в світізаймає США зарозмірамилісовкритоїплощі (послеРосії,Канади,Бразилії),показниклісистості територї – 32,3%.

СШАволодієнайбільшою в світіморськоюекономічноюзоною, щобагата намінеральні,рибні таіншіресурси.

>Населення

>Орієнтовно 30-35 тис. років тому черезперешийок, щоз’єднувавПівнічну Америку ізЄвразієювідбулосязаселенняЗахідноїпівкулімонголоїдними племенами.Цігрупипереселенців із годиноюеволюціонували внинішніхалеутів,ескімосів таіндіанців. Зараз «>відкриття»[2] АмерикиХристофоромКолумбомавтохтонне населення територї СШАперевищувало 2 млн.осіб.

>Першепостійнепоселенняєвропейців (>іспанців) насучасній територї СШАз’явилося на початкуХVІстоліття уСент-Огастині (Флорида). Однак воно та невідігралопомітноїролі уформуванніновоїнації, навідміну відпоселень, щоз’явилися далі напівнічуздовжАтлантичногоузбережжя, депереважалибританськіпереселенці.

Історіяформуванняетносу «>американці США» –тривала йскладна.Процес незакінчився йсьогодні.Виняткова рольньому належала йпродовжуєналежатиімміграції.

>Корінне (>індіанське,алеутське,ескімоське,гавайське) населенняскладаєлише 3%.Відносиниміжєвропейськимипереселенцями йкоріннимиамериканцямивідзначалисяскладнимпоєднаннямспівробітництва йпротистояння.Окремі реґіони малідосвідторговельнихстосунків йпевноїсоціальноївзаємодії ізмісцевимнаселенням,однакнайчастіше при розбудові новихпоселеньаборигенівпримусововитісняли ізїхніх земель задопомогоюзброї.

>Виділяють триетапиімміграції, вякійспочаткупереважалиєвропейці (>англійці,ірландці[3],шотландці,валлійці,німці,італійці, греки тощо), котрішвидкоперемішувалися[4]між собою та вже у іншомупоколіннівважали собі «>стовідсотковимиамериканцями» (>янкі).

>Афроамериканці (9,6%сучасного населення)з’явилисявнаслідокработоргівлі. Таким чиномкультурні,релігійні тамовнівідмінності уструктурі населеннядоповнилисярасовими.

Зкінця ХІХстоліттясередмігрантівз’явилисяслов’яни (чехи, поляки,росіяни,українці[5] тощо); а й удругійполовині ХХстоліттянамітилосяпереважаннявихідців ізкраїнЛатинської Америки (такзваних «>іспаномовних», особливомексиканців) таАзії (>корейців,китайців,в’єтнамців).Латиноамериканці таазіатинамагаютьсяселитисякомпактнимигрупами великімістах йзберігати своюетнічнувідокремленість.

>Сучаснаімміграціямає характер «>відпливуумів», зарахунок чого СШАсформувався великийтрудовий таінтелектуальнийпотенціал.

Укультурі СШАсинтезувалисяанглійська мова й культура ізцивілізаційноюспадщиноюпереселенців ізіншихкраїн. За своїм характеромцепереважноміська,стандартизована йтехнізована «>масова культура». Іхочавпливамериканської культури в світізначний, віншихкраїнахїїсприймають неелітні, апересічніверстви населення.

Бюроцензів США давновідмовилося віддихотомії «>міське –сільське» населення накористь «>метрополітенське –неметрополітенське».Процесиурбанізації (>суб- та рур-) плавно переросли вконтрурбанізацію. Новеамериканське місто –це такагрупова формарозселення (>міськаагломерація чимегаполіс), щоздатнапоєднуватиперевагитехнологічноїцивілізації ізчистотою природногосередовищапередмість.

>Метрополітенське населення США (>тобтомешканціміськихагломерацій ймегаполісів)становить 77%.Неметрополітенське –відповідно 23%. При цьому всільськомугосподарствізайнятолише 2,5%економічно активного населення. Отже,поняття «>сільське населення», «>сільськіпоселення» танавіть «>сільськамісцевість»втратили СШАсвоєпочатковезначення.Фактично СШАєлишепоняття «>фермерське населення».

>Найбільшіміськіагломерації США: Нью-Йорк (19,7 млн.мешканців), Лос-Анджелес (15,1 млн.), Чикаго (8,4 млн.), Вашингтон (7,0 млн.), Сан-Франциско (6,4 млн.),Філадельфія (5,9 млн.), Бостон (5,5 млн.), Детройт (5,3 млн.), Даллас (4,2 млн.),Х’юстон (4,0 млн.),Маямі (3,3 млн.), Атланта (3,1 млн.) тощо.Загалом США 53міськіагломерації ізнаселенням понад 1мільйонаосіб.Частинаагломераційзросласяміж собою,утворившимегаполісиБосваш (50 млн.мешканців),Чипіттс (35 млн.осіб) таСан-Сан (>близько 30 млн.).

>Очікуванатривалість життя населення – 76 років. Тип природноговідтворення –перший.Демографічна формула країни: 15 – 9 = 6‰. Активновідбувається процес «>постаріння населення». Устатевійструктуріпереважаютьжінки.

>Середня густота населення США невелика – 28осіб/км2,аджеГірськіштати йВеликірівниниєслабкозаселеними (5-10осіб/км2), але вАлясцівзагалі густота населенняпадає до 0,4особи/км2.ВодночасПівнічний схід країнивідзначаєтьсязростаннямпоказника до 325осіб/км2.ДужещільнозаселеніГавайї (400осіб/км2) таКаліфорнійськеузбережжя Тихого океану (300осіб/км2).

Уостанніпівстоліття понадполовини приросту населенняприпадає наКаліфорнію, Техас й Флориду (так звань «>сонячний пояс»).Зменшується населення в4-ох штатах (Айова,Північна Дакота,ЗахіднаВірджинія,Вайомінг) та у федеральномуокрузіКолумбія.З’явивсянавітьтермін «>морозний пояс» (напротивагу «>сонячному»).Ціпроцесипов’язані ізвнутрішньоюміграцієюекономічно активного населеннявнаслідокструктурноїперебудовигосподарства посленабуттякраїноюпостіндустріального статусу.

>ГАЛУЗЕВИЙОГЛЯДЕКОНОМІКИ

>Найважливішимискладовимигосподарства США іздругоїполовини ХХстоліття сталинауковідослідження йвійськово-промисловий комплекс.Науковідослідження на здійснюютьсялабораторіямикорпорацій,рештаподіляєтьсяпорівнуміжурядовимизакладами іуніверситетами.Наданнярізноманітнихпослуг (>інформаційних,ліцензійних,фінансових,освітніх,медичних,туристичних,транспортних)дозволяє странекомпенсуватипостійненегативне сальдо торгового балансу.

>Гірничо-видобувнапромисловість сталанадійним фундаментомекономіки США. Завидобуткомнафти (350 млн. тон нарік), природного газу (550 млрд. м3),вугілля (930 млн. тон) –країназаймаєдругімісця в світі.Якщонафту йприродний газ США при цьомуімпортують, то 70 млн. тонкам’яноговугіллящорічноекспортується.

>Важливим йдужевдалимвиявилосяпоєднанняаппалачськоговугілля ззалізноюрудою Великих озер. Завидобуткомзалізної рудій (62 млн. тон нарік) СШАзаймає 5місце в світі, але йстаріродовища до озерВерхньогомайжеповністювідпрацьовані, доводитисявидобуватибідні рудій (>таконіти), томукраїнапоступовоперетворюється наімпортеразалізної рудій.

>Загалом СШАзаймають 1місце в світі завартістюмінеральноїсировини, якої смердотівидобуваютьсамостійно, але й,водночас –тримають 1місце й повартостіімпортумінеральноїсировини.Цейнесподіваний фактпояснюється яквеличезнимипотребаминайпотужнішої в світі національноїекономіки, то йбажаннямзаощаджувативласніресурси таможливістюотримуватидешевшупродукцію ізіншихкраїн.

>Енергетика США –найпотужніша у світі. УПЕБ країнипереважаєнафта (40%).Природний газ (25%) ужевипереджаєвугілля (23%).Гідро-,атомна,геотермальна,сонячна,вітрова таіншаенергіясумарностановлять 12%ПЕБ.Кам’яне й бурівугілляпереважноспалюється на ТЕС,природний газвикористовується укомунально-побутовомусекторі,нафтопродукти – якпальне длядвигуніввнутрішньогозгоряння.

>Продукуванняелектроенергії СШАстановить 28% відсвітового.Японія таРосія, котрізаймають 2-ге й 3-тємісцявідповідно,поступаються США заваловимпоказником на чотири рази.Щоправда, повиробництвуелектроенергії на свою душу населення СШАзаймає 6місце в світі.Частка АЕС велектроенергетичномубалансі країнидоситьвисока – 22%,розміщуються АЕСпоблизумегаполісів, вдолиніТеннессі та уФлориді (>тяжіння доспоживача, особливо принестачііншихенергоресурсів). СШАімпортуєелектроенергію ізКанади.

>Обробнапромисловістьєосновоюматеріальноговиробництва США.Майже 5%вартостіїїпродукціїприпадає наметалургійний комплекс, вякомупанують «Юнайтед стейтсстілкорпорейшен» та «Бетлехемстіл».Цідвікомпаніїстворили 2провіднихрайоничорноїметалургії:Приозерний згідно старихпринципіврозміщення (>орієнтація навласнузалізну руду йвугілля) тавідносноновийАтлантичний (>орієнтація напорти йдешевудовізну руду, аостаннім годиною –імпортнічавун йметалобрухт).

«>Сталевою столицею» СШАвважаютьПіттсбург (>місце для йогозаснуванняобрав свого години20-річнийофіцер Дж. Вашингтон).Видатними центрамичорноїметалургіїєтакожКлівленд, Чикаго,Мілуокі, Буффало.Порівняноновіцентри –Філадельфія,Балтімор, Бетлехем, Портсмут.Саме уБетлехеміфункціонуєнайпотужніший танайсучаснішийметалургійнийкомбінат.

>Потужностічорноїметалургії країнивикористовуються теперлише наполовину. УПриозерномурайонінавітьвиник феномен «>міст-привидів» (>Янгстаун, Джеймстаун),виробнича база якітрималасявиключно наметалургії і «>згорнулася», невитримавшиканадської йяпонськоїконкуренції таструктурноїперебудовивласноїекономіки. Тім не менше, СШАвиплавляють 100 млн. тонсталі нарік тазаймають зацимпоказником 3-тємісце в світі после Китаю таЯпонії.Іще 15-20 млн. тонякісноїсортовоїсталі СШАщорічноімпортують.

>Важливимиконструкційнимиматеріалами Сучасноїекономікиєкольорові метали. На СШАприпадаєсвітовоївиплавкиалюмінію.Найбільшоюкомпанією вційгалузіє АЛКОА («>АлюмініумКомпані оф. Америка»),її штаб-квартиразнаходиться уПіттсбурзі. СШАтакожзаймає 1 емісце в світі завиплавкоюрафінованоїміді ісвинцю, 2-ге – завиплавкою цинку й т.д.Більшістьцентрівкольоровоїметалургії (>Колумбія-Фолс,Спокан,Анаконда,Солт-Лейк-Сіті,Сан-Маньюел)знаходиться у штатахГірськогоЗаходу, щопояснюєтьсянаявністю тут яксировини, то йдешевоїгідроелектроенергіїгірськихрічок.

>Часткамашинобудування вструктуріобробноїпромисловостістановить 40%. Уньомуістотнопереважаєтранспортнемашинобудування.

>Унікальну рольісторіїгосподарства США та уформуванні «>американського способу життя»відігралоавтомобілебудування. Закількістювипущенихавтомобілів із 1979 року СШАпоступаєтьсяЯпонії, але й за їхнівартістюзалишаєтьсясвітовимлідером.Американською «>автомобільною столицею»являється місто Детройт, вякомузнаходятьсяштаб-квартири йголовнівиробництвакорпорацій «Дженерал Моторз», «Форд Мотор» й «>Даймлер-Крайслер».ВідповідносередштатівбеззаперечнимлідеромавтомобілебудуванняєМічиган.

>Загалом СШАфункціонує 58автозаводів;найбільше (35) їхніналежить «Дженерал Моторз» (>моделі «>Шевроле», «>Понтіак», «>Олдсмобіль», «>Бьюїк», «Каділлак»), у «Форд Мотор» 8заводів (>ця ТНК понадавтомобіліввиробляє за межами США), у «>Крайслер» – 6заводів, «>Американ Моторз»має 1підприємство. 8автозаводів на територї СШАналежитьіноземномукапіталу («>Ніссан», «Хонда», «мазда»).

Уостаннійчверті ХХстоліттялідерамимашинобудування США сталиавіаційна таракетно-космічнапромисловість.Літаки увартостіекспорту СШАстабільнозаймають 1місце. «>Авіаційною столицею» СШАє містоСіетл. Уньомурозташованіштаб-квартирикорпорацій «>Боїнг» й «>Сікорські». «>Боїнг» –видатнийвиробник не лишепасажирськихлітаків,стратегічнихбомбардувальників, але й іміжконтинентальнихбалістичних ракет,космічнихкораблів,супутників тощо. «>Сікорські» –світовийлідер увиробництвігвинтокрилів.

«>Макдоннел-Дуглас»маєвиробничіпотужності умістах Лос-Анджелес,Лонг-Біч,Сан-Дієго,Денвер,Сент-Луїс.Основнаспеціалізаціякорпорації –транспортні іпасажирськілітаки.

>Корпорація «>Локхід» (штаб-квартира вмісті Атланта)прославиласятехнологіями «>Стелс» (>літаки-невидимки).Більшістьїїзамовлень –військові.

>Взагалі урозміщенні військовихзамовлень та урозвиткунайновішихтехнологій востанні рокталідируютьзахідніштати.Цьомупосприяланаявність тутвільних земель длябудівництвавиробничихоб’єктів йвипробувальнихполігонів,невисока густота населення тауспішнийдосвідінтеграції науки тавиробництва, результатомякого сталостворення Першого в світітехнополісу[6] «>SiliconValley» («>Силіконова долина»).

>Найбільшим центромсуднобудування СШАєНьюпорт-Ньюс наузбережжіАтлантичного океану. Нарічковомусуднобудуванніспеціалізується Буффало.Загаломцягалузь невитримуєконкуренції ізЯпонією таПівденноюКореєю. Натихоокеанськомуузбережжі «>виживає» лишесудноремонт.

>Принципунаукомісткостіпідпорядковуєтьсярозміщенняпідприємствелектротехнічної таелектронноїпромисловості.

>Тяжіння доінтелектуальногопотенціалу Гарварда йМассачусетськоготехнологічногоінститутупризвело доконцентраціївиробництваелектроніки утрикутнику «Бостон – Нью-Йорк – Чикаго».Світовимилідерами увиробництвікомп’ютерів стали ІВМ та «>Х’юлетт-Паккард». Неменшвідомий йтакийвиробникоргтехніки як «>Ксерокс».Оптико-механічною столицею США стало місто Рочестера (штаб-квартира «>Істмен Кодак»).

>Відзвичайної лампочки до ядерного реактора – вісь спектрпродукціїгігантівелектротехніки «Дженералелектрик» (штаб-квартира уБостоні) та «>Вестінгаузелектрик» (штаб-квартира уПіттсбурзі).Жорстківимоги доякостітрудовихресурсів привели дорозташування їхнізаводів умежахмегаполісівБосваш йЧипіттс.Ця жтенденціястосуєтьсяпідприємствкорпорації «>Веll» – великого виробникаконтрольно-вимірювальноїапаратури,оптико-волоконних систем йсвітовоголідерапроцесудротовоїтелефонізації.

Най-більший у світівиробникнапівпровідниківкорпорація «>Інтел»зосередила свої підприємства умегаполісіСан-Сан (>міста Сан-Франциско,Сан-Хосе, Лос-Анджелес,Сан-Бернардіно).

>Важливими центрамиважкогомашинобудування (>випускбудівельного тагірничошахтногообладнання),верстатобудування йробототехніки стали Чикаго,Клівленд, Детройт,Мілуокі,Балтімор.

>Часткахімічноїпромисловостістановить 20%. УїїрозміщеннівідчуваєтьсяперевагаПівдня, особливо унафтохімії.Такігіганти як «>ЕкссонМобіл» «>Тексако» й «>Шеврон»маютьштаб-квартири уХ’юстоні, що йзробило його «>хімічною столицею» країни.Збереглася тонкахімія у Нью-Йорку таФіладельфії («Дюпон»)завдякиорієнтаціїїї «>верхніхповерхів» наспоживача, атакожкоопераційнимзв’язкамвнаслідок «>всеїдності» та широкихможливостейутилізаціївідходівіншихгалузейпромисловості. Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Атланта,Новий Орлеан йХ’юстонлідирують ухіміко-фармацевтичнійгалузі.

>Світовимилідерами всільськогосподарськійхімії (>продукуваннямінеральнихдобрив,пестицидів,гербіцидів,кормових добавок)єамериканськікорпорації «>Монсанто», «>Юніонкарбайд», «Доукемікл» тощо.

>Часткахарчовоїпромисловості узагальнійвартостівиробленоїпродукціїстановить 15%. Нарозміщенняхарчовоїпромисловостінайбільшевпливаєспоживчийринок (населеннямегаполісів) тадещоменшоюмірою –сировиннізони.Майже 60%виробництвазосереджено наПівночі.Серед окремихкомпаній завартістювиробленоїпродукціїлідирують «Coca-Cola» й «>Пепсіко».Практично непоступається нимвиробникморозива «>Ben &Jerrys».

Алі вструктуріхарчового комплексу США усе ж таки такипереважаєм’яснапромисловість.Їїнайстарішим танайзначнішим центромє Чикаго (вньомузосереджені підприємства такихгігантівм’ясопереробки як «>Армор» й «>Есмарк»).

Нью-Йорк,Новий Орлеан, Сан-Франциско –важливіцентрицукроваріння, якуорієнтується надовізнусировину.

>Тютюновапромисловістьтяжіє досировиннихможливостейпівденнихштатів, особливоВірджинії таЗахідноїВірджинії.

Уструктурілегкоїпромисловостіпереважаєтекстильна, особливовиробництвобавовнянихтканин.Цягалузьзародиласяще у років ХІХ стНовійАнглії, але й упершійполовині ХХстоліттявідбулася «>втеча наПівдень» –переміщеннягалузі наАппалачськийПідмонт, де булибавовна,дешевіробочі руки й не було бпрофспілок. Тамзосереджено ікилимовевиробництво.

>Швейна йтрикотажнапромисловістьтяжіють доспоживача, тому їхнінайзначнішіцентри –це Нью-Йорк (>взагалінайбільший центрлегкоїпромисловості світу), Чикаго,Філадельфія, Детройт тощо.Шкіряно-взуттєві підприємстватакожрозміщуютьсяпереважно наПівнічномуСході та уПриозер’ї.

>Загаломамериканцінадаютьперевагуєвропейськомуодягу йвзуттю, але йсвійвнесок усвітову моду усе ж такизробили: мовайде проджинси.Фірма «>Лівас Страус й Допро» (штаб-квартира у Сан-Франциско) із 1850 року беззмінвипускаєнайуспішнішу модельджинсів «501». У 1889роціз’явиласявідоматоргова марка «Lee». 1947 року нариноквийшов «>Wrangler» – символ ДикогоЗаходу,улюбленіджинси «>крутих»ковбоїв йрейнджерів.

>Світову славутакожмаєвиробник стильного спортивногоодягу «Nike».

Лісова тадеревообробнапромисловістьєматеріаломісткоюгалуззю. Навласнійсировиніпрацюють підприємстватихоокеанськогоПівнічногоЗаходу (>Сіетл,Такома,Портленд, Юджін). Наімпортнубразильську чиафриканськудеревинузорієнтовані підприємствапівденноатлантичнихштатів (>Чарлстон,Саванна,Мейкон,Джексонвілл).

>Меблевапромисловістьзосереджується уміськихагломераціях ймегаполісах (>вплив чинникуспоживача).Найбільшими центрами стали Нью-Йорк,Філадельфія, Чикаго,Міннеаполіс –Сент-Пол, Сан-Франциско, Лос-Анджелес.

>Поліграфічнапромисловістьтакожєпрерогативоюнадвеликих міст, внійдомінують Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Вашингтон.

>Сільськегосподарство

америкапромисловістьмігрант

Уньомузайнятолише 2,5%економічно активного населення, але йобсягисільськогосподарськоговиробництва іекспортуєнайбільшими у світі. Наекспортйде виробленоїрослинницькоїпродукції тадесятачастинатваринницької.сільськогосподарськихугідьзнаходиться уприватнійвласності («>американський шлях»розвиткукапіталізму).Державі належатипереважномалопродуктивніземлі наЗаході.

>Аграрнікризиперевиробництва США уже давно сталихронічними.Жорсткаконкуренція привела доти, що у 50-хрокахминулогостоліття бувздійсненийперехід на «>машиннустадію»сільськогосподарськоговиробництва. Запродуктивністю роботи ізамериканськими фермерамиможутьзрівнятисялишеголландські іданськіфермери.Американськіфермивідрізняютьсяглибокоюспеціалізацією,високоютоварністювиробництва йнайліпшою в світітехнічноюозброєністю роботи.

Уструктурівартостіпродукціїсільськогогосподарства США явнопереважаєтваринництво. Уструктурісільськогосподарськихугідьпереважаютьпасовища йсіножаті.Рілля йбагаторічнінасадженнязаймаютьлишеп’ятучастину територї країни.Зрошуєтьсядесятачастинаріллі (18,1 млн. га – 3місце в світі после Китаю таІндії) –ценайціннішіземлі длярослинництвапоруч ізугіддямиЦентральних й Великихрівнин.

посівнихплощзайнятізерновими. Рекордваловихзборівстановить 350 млн. тон.Головна зернова культура –кукурудза (250 млн. тон), котра широковикористовується длявиробництвакомбікормів.Допоміжна рольвідводитьсяпшениці (врожаюекспортується), упосушливих районах – сорго, назрошуваних землях – рису.

>Універсальноюкультурою после «>зеленоїреволюції» США стала соя: вонаводночас йкормова (>фуражна), йтехнічна (>олійна), і, власнепродовольча.

>Середтехнічних культурпровіднимиєбавовник,тютюн,арахіс,соняшник,цукровийбуряк йцукроватростина.

>Цікаво, щоовочівництво йкартоплярство,садівництво й виноградарство США неконцентруються у такзваних «>приміських зонах» (>екологічнийчинник:передмістянайбільшзабруднені). Половинувартостіпродукціїсадівництва,овочівництва й виноградарствадаютьштатиКаліфорнія, Флорида йГавайї, котрімаютьнайбільшсприятливі для цогоприродніумови.Високащільність йякістьавтошляхів принаявностівеличезного паркуспецтранспорту «>знімає» проблемунетранспортабельностітієїсільськогосподарськоїпродукції, що легкопсується (>цезауваженнястосується йтваринництва).

Утериторіальнійструктурірослинництвапростежуютьсянаступніелементи:кукурудзянасмуга (вонапоступовотрансформується укукурудзяно-соєву),бавовницька (>розпадається наокреміареали) таовочево-садівницька (востанніх двохсмугахдодатковоюкультуроює рис назрошенні).

>Тваринництво СШАзорієнтовано навнутрішнійринок (>крімптахівництва). Запоголів’ям ВРХ СШАзаймає 2місце в світі (послеІндії), але йєбеззаперечнимлідером увиробництвім’яса (20% відсвітового).Найбільшевиробляєтьсяяловичини (>переважно наприроднихкормовихугіддях).Свинарствотяжіє докукурудзяно-соєвоїсмуги (>свининивиробляє штат Айова) таїїкомбікормовогопотенціалу.Птахівництвотежнайбільшерозвинуто наПівночі,хочанамітивсядеякий «>зсув напівдень».Вівчарствозосереджується у штатахГірськогоЗаходу, але й незабезпечує іполовини потреб країни увовні.

>Найбільшимпоголів’ямвиділяється Техас («>ковбойський» штат), тутконцентруєтьсямайже 10%поголів’яхудоби країни.Поголів’ямкорів (>відповідно йобсягамивиробництва молока)виділяютьсяштатиВісконсін, Нью-Йорк йКаліфорнія.

Утериторіальнійструктурітваринництвачітковиділяються 2молочні (>північна йзахідна) та 2м’ясні (>свинарська йскотарська)смуги, атакожвівчарська уГірських штатах таоленярська наАлясці.

>Важливоюгалуззюгосподарства СШАєрибальство.Більшу рольвідіграютьрибніпорти Тихого океану (>Сіетл, Стюард,Такома).Обсягивиловустановлять 5,6 млн. тон нарік (6місце в світі), але йце незадовольняє потреб країни.Значнакількістьморепродуктівдокуповується.[1] >Саме напівночі Аляскиексплуатуєтьсянайбільше насьогоднінафтоверодовище США – >Прадхо-Бей.

[2]Археологічнізнахідкидоводять, що у 985роцівікінг >ЕрікРауді (>Рудий)досягберегівПівнічної Америки тазаснувавнорманськепоселення на територї СучасноїКанади.

[3]Зараз СШАмешкає 40 млн.осібірландськогопоходження, що у 12разів понад населеннясамоїІрландії.

[4]СполученіШтатизавжди були «>плавильнимказаном» («>meltingpot»), уякомушвидкостираютьсяетнічнівідмінності тавиникаєєдинаспільна культура. СтатуяСвободи внью-йоркськійгаванісимволізує духземлі,гостинної для всіх,хто «>прагнедихативільно».

[5] Уналічуєтьсяблизько 740 тис.осібукраїнськогопоходження,зосереджені смердотіпереважно наПівнічномуСході, особливо уміськихагломераціях Нью-Йорку таФіладельфії.

[6] >Технополіс –ценауково-промисловий комплекс, щозабезпечуєнеперервністьвсього циклуробіт за принципом «віднаукової ідеї до готового продукту».Назва «>Силіконова Долина» давно уже сталаузагальнюючою. Назразокнеїтеперіснують десятки «долин», «>коридорів», «>смуг», «>лісів», «>прерій», «>трикутників» ізновітнімивиробництвами йнауковимидослідженнями тапослугами.Технополіси (чинауково-промислові парки)дужетіснопов’язані ізпровіднимиуніверситетами (>Стенфордський,Прінстонський,Гарвардський) й частогрупуютьсянавколо них,отримуючизвідтинові ідеї тамолодихталановитихфахівців.


Схожі реферати:

Навігація