Реферати українською » География » Географічна характеристика Мексики


Реферат Географічна характеристика Мексики

План

>Вступ

>Державнийустрій Мексики

>Географічнеположення країни

Природа Мексики

>Економіка

Культура Мексики

>Релігія

Історія

>Населення країни

>Висновок

>Використаналітература


>Вступ

Колизазвичай людиуявляютьсобі, количують слово ''Мексика''?

>Чоловіків у пончо йкрислатихкапелюхах,погоні,перестрілки, переходь через кордон - всі ті, щоявляють собоюбойовики тавестерни.

>Або жнереальну життя ''>мильних опер''.

Аміж тім Мексикацекраїна ізцікавоюісторією,багатимкультурнимспадком,зіскладною й неоднозначнорозвиваєтьсяекономікою йполітикою;зісвоїмиособливимитрадиціями.

Явибрав длясвоєї роботисамецючудовукраїну,щоб самомукращепізнатиїї йпомінятиусталеністереотипи вінших.

 


>Державнийустрій Мексики

Мексика (>ісп.Mxico),офіційнаназваМексиканськіСполучені-з'єднаніШтати - держава вПівнічнійАмериці, щомежує напівночі із США перевищив напівденно-сході - ізБелізом таГватемалою, напівнічно-заходіомивається водамиКаліфорнійського затоки й Тихого океану, насході - водамиМексиканської затоки йКарибського моря.

Мексика -федеративнареспубліка.Діючаконституціяприйнята 5 лютого 1917. Глава держави й уряду - президент,якийпризначаєвищихдержавнихслужбовців,губернаторівштатів й Федерального округу,вирішує усінайважливіші запитаннявнутрішньої тазовнішньої політики йєголовнокомандуючимзбройними силами.

>Вищим органомзаконодавчої владиє парламент.ВінназиваєтьсяНаціональнимконгресом йскладається із двох палат: сенатові, щообираєтьсянаселенням на 6 років (двасенатори від шкірного штату й Федерального округу) йпалатидепутатів, щообираєтьсянаселенням на 3 рокта.Виборчим правомволодіють усігромадяни, котрідосягли18-річноговіку.Урядскладається із президента, Міністрів, генерального прокурора йкерівників 4департаментів.географічнийдержавнийдемографічний мексика

УперервахміжсесіямиНаціональногоконгресудієПостійнакомісія ускладі 29членів. З них 15є депутатами й 14 - сенаторами, котріпризначаютьсявідповідними палатами наостанньомузасіданнісесії передрозпуском.Члени парламенту неможуть бутипереобранібезпосередньо нанаступнийтермін.

>Кожен штатмає своюконституцію йоднопалатнийконгрес (>Законодавчізбори),виконавчіоргани начолі із губернатором й суди.

>Судову системуочолюєВерховний суд, члениякогопризначаються президентомдовічно йзатверджуються сенатом.Єтакожокружні,об'єднані тарайонні суди.

Останні рокта булинасичені великоюкількістюполітичних йекономічнихподій вжитті Мексики. То в 2000роцінайбільшважливоюполітичноюподією сталивибори президента країни. Урезультатінапруженоїполітичноїборотьби президентом ставши кандидат відПартії національної дії У. Фокс. Таким чином, ізобранням президентом Мексики кандидата відопозиційної партії,завершився71-річнийетапкерівництвакраїноюреволюційно-інституційної партії. У годину президентом країниєФеліпе Кальдерон (>обраний 2006-го р.)

Мексикамаєдостатньопотужнізбройнісили. Влада Ведедоситьактивнузовнішнюполітику,полягає вціломурядіміжнародних йрегіональнихорганізаціях. В частности активно працює векономічній йсоціальнійраді ООН, в ЮНЕСКО, ФАО,МОП таіншихспеціалізованихустановах ООН.Зовнішня політика Мексикитрадиційноспрямована назміцненняполітичної таекономічноїнезалежності країни, особливо відпівнічногосусіда.

>Географічнеположення країни

Мексика - одна ізнайбільших державЛатинської Америки.Йоготериторіядорівнює 1958200квадратнихкілометрів. По територїсередкраїнзахідноїпівкулі Мексиказаймаєп'ятемісце. Мексикаєсамоїпівнічної ізкраїнЛатинської Америки йнайбільшнаселеної ізіспаномовнихкраїн.

>Країнаомивається Тихим йАтлантичним океанами. Напівночікраїнамежує із США перевищив напівденно-сході - ізБелізом таГватемалою.

Мексика -країнагориста, понад 50%її територїрозташовановище 1000метрів надрівнем моря.Єдинарівнина -півострів Юкатан,вузькінизовинитягнутьсятакожвздовжокеанськихузбереж.ХребтиМексиканськоїнагір'я,Сьєрра-Мадре йПоперечноїВулканічноїСьєрри ізбезліччюдіючихвулканів, у т.ч.найвишчі точка країни -Орісаба (5700 м.),Попокатепетль (5452 м.) таін.Вулканічнаактивністьдоситьвисока,такожчастіземлетруси.

>Водніресурсирозподіленівкрайнерівномірно, щоспільно ізіншимичинникамистворюєтруднощі дляведеннясільськогогосподарства.Багаторайонів Мексикипотребуютьзрошення.

Мексиказаймаєодне ізперших місць у світісередпромисловорозвиненихкраїн за запасамицілого рядуціннихкопалин. В частности,країнамаєвеликіресурсиграфіту,флюориту,сурми,ртуті.Крім цього унадрах країнизнаходятьсянафту,природний газ,вугілля, рудійчорних йкольоровихметалів,гірничо-хімічнасировина.Нафтогазоноснібасейнирозташовані врайоніПримексиканськазападини.

>Значнізапасивуглеводневоїсировинизосередженітакож вакваторіїМексиканської затоки. За запасаминафти Мексиказаймає одномумісце вЛатинськійАмериці послеВенесуели.Вугільнізапасиоцінюють о 12-й млрд. тонн йперебувають смердоті в основному вштатіКоауїла (>басейнСабінас).Єтакожродовищасвинцево-цинкових руд. При їхньогопереробці впромисловихкількостяхотримують золото,сурму,срібло.Родовищавласнесрібних руд урайоніПачукадаютьблизько 20%усьоговидобуткусрібла.Єзначнізапасиплавиковогошпату, меншезначеннямаютьродовища урану,азбесту,каоліну,фосфатноїсировини,солі,слюди, тальку й т.п.

>Переважаннягірськогорельєфузумовлюютьвеликурізноманітність, анерідко ймозаїчністькліматичних умів.Кліматсубтропічний напівночі,тропічний напівдні.

Природа Мексики

Мексика -це ані ізчимнезрівняннамозаїкаекосистем:адже мовайде прокраїну, щозаймаєчетвертемісце у світі ізбіологічногорозмаїття. УМексицііснує 58національнихпарків йзаповідниківбіосфери, нерахуючибезлічіпрекраснихкуточківприроди.

На великому центральномуплоскогір'їрозташовані самі ізнайвищих вершин континенту.Кожну зиму десяткимільйонівкоролівськихметеликівприлітають до Мексики,рятуючись відпівнічниххолодів. Дозволеновідвідуваннялише одного ізїхніхзаповідників, щознаходиться воколицяхСітакуаро (штатМічоакан).

>Південь Мексики -найбільший районтропічнихлісів напівніч від Амазонки. Там Весьпівострів Юкатан -справжнє дивоприроди.Тропічніліси йпасовищапідступаютьвпритул доКарибського моря, тутзнаходитьсядругий завеличиною в світікораловий риф.

>Економіка

Будучипротягом 300 роківіспанськоїколонією, Мексика був дляІспаніїдешевимджереломсировини йринкомзбутутоварів.Така політиказбагатиладуженевелику зачисельністюмексиканськуеліту, щоскладалася ізіспанців йкреолів (>мексиканцівіспанськогопоходження), але йперешкоджалаекономічномурозвитку.Економікабазувалася в основному навирощуваннікукурудзи,бобових,чилійського червоногоперцю йрозведеннівеликоїрогатоїхудоби длявнутрішньогоспоживання, навидобуткусрібла йіншоїмінеральноїсировини, атакожвирощуваннітютюну наекспорт.Вона увеликіймірізалежала відвикористання роботи місцевого населення, щоскладався в основному ізіндіанців (>пізнішеметисів).Війни занезалежність (1810-1821) й щопослідувала по нихнестабільністьрозориликраїну йзагальмувалиінвестиційний процес. Укінці 19 ст. диктаторПорфіріоДіас (>правив у 1876-1910)використовувавмарнотратніфінансовістимули,щобзалучитиіноземнихінвесторів, котрі приступили доосвоєнняродовищнафти Мексики йпобудувализалізниці,шосе,портовіспоруди,телеграфнілінії тасистемилінійелектропередач. Цевикликалобурхливийекономічнийрозвиток йзростаннясереднього класу,який обурювавсянаданняміноземцям болеесприятливих умів. Ос-кількиобсягвиробництвакави,бавовни,цукровоїтростини ймексиканської пенькизростав зарахунокскорочення натуральногосільськогогосподарства,більшість селянпостраждали, так якземлі, що належали їхньогогромаді, такзвані ">ехідос", булизайнятіприватнимиземлевласниками, й смердоті булизмушеніпрацювати наплантаціях , котріспеціалізувалися навирощуванніекспортних культур, чи усі разомзалишати землю. Рух за Поверненняземлі селянам йпротиекономічногопануванняіноземцівпризвело доспалахуреволюції 1910, котраповалилаДіаса.

>Новий урядвживактивні дії по ">мексиконізації"економіки. У1930-і рокта президентЛасаро Карденаснаціоналізувавзалізниці країни,експропріював 17іноземнихкомпаній, котріконтролювалинафтовупро-промисловість, йздійсниввеликуземельну реформу.

>Під годинуДругоїсвітовоївійни уряд приступивши доствореннявітчизняноїпромисловості длязаміниімпорту -цяконцепція широкопоширилася повсьомузахідномупівкулі врезультатіВеликоїДепресії.Цястратегіябудувалася настворенніпротекціоністськихбар'єрів длязаохочення ">зароджуютьсявітчизнянихгалузейпромисловості", котрі бзмогливироблятитовари, котріранішекупувалися за кордоном. Доіншихстимуліврозвиткупідприємництваставилисяподатковіпільги,позики ізнизькимивідсотками, дешеваелектроенергія,слухнянепрофспілковий рух йбудівництвовеликоїмережішосейнихдоріг йзалізниць,аеропортів йспоруд зв'язку.Така політикавикликала ">економічне диво", якупроявилося увисоких темпахекономічногозростання.

>Ситуація векономіці Мексики на початку 1970-х років сталаполіпшуватисязавдякивідкриттю ">Петролеосмехіканос" (">Пемекс"),державноюнафтовоюкомпанією, великихнафтовихродовищ вТабаско,Чіапас й взатоціКампече,протенезабаромвиявиласянездатноюобслуговувативеличезнийзовнішнійборг, колиціни нанафтупочалипадати вперіодекономічного спаду 1981-1982.Екстреніпозики, наданіі США йміжнароднимифінансовимиорганізаціями, щосупроводжувалисярізкимзнеціненням песо йполітикоюсувороїекономії,врятуваликраїну відбанкрутства.

У90-і рокта в странепочавсяекономічний спад.Роздутийторговийдефіцит,величезнийзовнішнійборг й збільшеннягрошовоїмасипризвели дознецінення песо.Потімпочавсяперіодоздоровленнямексиканськоїекономіки,який,втім,тривав недовго.

У годину Мексиказаймає 13-темісце в світі по ВВП.Вінстановить 1 108 млрд. дол., чи 8тисяч дол. на свою душу населення.

>Промисловість країнизосередженаголовним чином узоні із80-кілометровимрадіусом відмістаМехіко і умістах Монтеррей йГвадалахара.Видобутокнафтизосереджений насхідномуузбережжі відТампіко доВілья-Ермоса, наморськихбурових установках узатоціКампече.Більшість ферм ізрозведеннявеликоїрогатоїхудобизнаходиться впівнічних й центральних штатах, вонизосереджена й великачастинаіншихкориснихкопалин.Малорентабельнимвиробництвокукурудзи,бобових,гарбуза,баклажанів йчилійськихчервонихперціврозміщено повсій стране, завинятком тихийрайонів, де цьомуперешкоджаютьклімат йприроднарослинність (>північнірайонипустель йлісу вТабаско,Юкатані й Ч'япас) читериторія (>скелястігірськідолиниЗахідної ->Мадре).Мотики й плуги,запряженібуйволами, всеще широковикористовуються мало рентакабельніселянськимигосподарствами, котрірідкоможуть Дозволитисобівикористовувати болеепередовусільськогосподарськутехніку, щозастосовується великимиземлевласниками.Товарнесільськегосподарствонайбільшрозвиненим ймеханізованим у районах напівночі віддолиниМехіко й напівнічно-західнихсхилах й на полонинахЗахідноїСьєрри-Мадре, особливо в штатахСіналоа йСонора, девирощуються, в основному наекспорт,фрукти іовочі, котріростуть вумовахпомірногокліматичного поясу,зокремапомідори йдині.Товарнітропічні культуривирощуються на центральномуузбережжі й напівдні:цукровийочерет - нарівнинах, кава - угірських районах,мексиканська пенька наЮкатані, абанани, манго,гуаява, папайя іананаси врядііншихрайонів.

У 1998 вМексицімайже 38 млн. Чоловікзнаходилося впрацездатномувіці, із нихмайже 5% непрацювали йще 35%працювалинеповнийробочий день. Проблемавлаштування на роботустимулюєвеличезнуміграцію населення в містоМехіко,столиціштатів й США. Заоцінками,чисельність людей, котрі в1990-і роктамігрували впошуках роботи,склала 14 млн. Чоловік.

Донайважливішихсільськогосподарських культурвідносятьсяпшениця, рис,ячмінь,маїс й сорго. Доіншихважливихекспортних культурвідносятьсяфрукти іовочі, особливопомідори,апельсини, манго,банани, атакожкави.

>Розведеннявеликоїрогатоїхудоби вМексицізосереджено впівнічно-центральномурегіоні,якийекспортуєвеликукількістьголіврогатоїхудоби США.Яловичина ймолочніпродукти дляурбанізованихрайонів Мексики в основномунадходили ізприморського районуМексиканської затоки, дерозводятьвеликурогату худорбупороди зебу.Великезначення втваринництві країнимаютьтакож коней,мули,осли,вівці,кози йсвині.Обсягсвоєїпродукціїтваринництвавідповідаєвнутрішнімпотребам країни вяловичині,свинині,свіжомумолоці, птаху йяйцях, але йсухе молокоімпортується.

>Ліси Мексики буливирубані напаливо чи дляведенняземлеробства. З 1940-х років сталаздійснюватисяпрограмавідновленнялісів шляхомствореннянаціональнихлісопарків. У 1990виробництво круглоголісускладало 22,2 млн.кубометрів. 70%деревинивикористовувалося якпаливо. Заобсягомвиробництва й ціності соснаперевершуваламайже удесятероразів усііншіпородидерев,такі, якчервоне дерево,рожеве дерево, кампешевого дерево,світлечервоне дерево,капок йфустиком, в основному наперешийкуТеуантепек йпівострові Юкатан. Доіншихвидівпродукціїлісовоїпромисловостівідносятьсячіклі ізсаподілового дерева,бітум,каніфоль й селівугілля.

>Шахти йнафтові поля Мексики, котрі колися належалиголовним чиномкорпораціям США,тепер в основномунаціоналізовані. Мексикає одним ізосновнихсвітовихвиробниківсрібла (2536 т у 1996) йплавиковогошпату (480 тис. тонн на 1997), атакожголовнимпостачальникомсурми,кадмію,марганцю,ртуті й цинку. У 1997 р. було бвироблено 170 тис. тсвинцю, 360 тис. тміді й 2,3 млн. тсірки, атакож великакількість золота,молібдену, вольфрамові, олова,вісмуту, урану,бариту йвисокоякісногококсівноговугілля.

>Є триголовнихгірничодобувних району. НапівночіНижняКаліфорнія йштатиСонора,Сіналоа,Чіуауа,Коауїла,Нуево-Леон,Ду-рангу йСакатекасбагатісріблом,міддю,вугіллям, золотом,залізноюрудою, цинком,свинцем,молібденом,баритом,плавиковий шпат, ураном й вольфрам. НаузбережжіМексиканської затоки,штати Веракрус,Табаско йКампечевиробляютьсірку,алюміній ймарганець.Значнакількість золота,марганцю,плавиковогошпату,свинцю й цинку країнидобувається взахідно-центральних штатахХаліско, Герреро,Агуаскальентес, Гуанахуато,Ідальго йСан-Луїс-Потосі.

Культура Мексики

>Дійснимипам'ятникамистаровини вМексицієпіраміди.Їх у стране багато, але йдоступні дляоглядулишедеякі.Багатопірамідипоховані подкультурним кулею йпокритігустоютропічноюрослинністю, так щопредставляють собою простозеленіпагорби.Більшістьпірамід -багатошаровіспоруди:Кіназнаходитьсявсередині, а над неюіснуютьдекількапізнішихнадбудов йоблицювань.

>Найбільшвідомими й,ймовірно,найбільшдревніми,єпірамідиТеотіуакана,неподалік відМехіко.Теотіуакан (вперекладіозначає «>місце, де людиспілкуються із богами») -самийдревній йзагадковий із всіхвідкритих містдо-класичній Америки. ЗачасівСтародавнього Римувінналічував 200 тис.жителів. Докінця Першоготисячоліттянашоїери містоспорожніло, йогохрами йбудинки булизруйновані.Збереглисядвінайбільшіпіраміди -пірамідаСонця йпірамідаМісяця, атакож храмнайпопулярнішого ізмексиканськихбогів -Кетцалькоатля, щоуособлював добро йсвітле початок. Причинзагибелістародавньогоміста й того,хто й колизбудував його йзберігнайбільшіпіраміди, незнаєніхто.

>Ацтеки несумнівалися до того, щоце моглизробити лише боги. НавершиніпірамідиМісяця, яквважають,відбуваєтьсяочищеннялюдини відгріхів.Ще однавражаюча групапірамід -пірамідиМітла йМонте-Альбана -знаходитьсяпоблизумістаОахаки.Стародавнісапотекскімістаотримали особливопишнийрозвиток вIV-VIIстоліттях, але й до 1400 рокуколишнястолицясапотеківМонте-Альбанаперетворилася навеличезнийцвинтар іздужебагатимипохованнями.Скарби,виявлені уже в ХХстолітті впохованні,єоднією ізнайбагатшихархеологічнихзнахідок світу.Деякі ізцих скарбів -ацтекськізолотіприкраси, щозображують бога смерти,сонце,гру вм'яч йінші,демонструються вмузеїмістаОахаки.

>Найбільша заобсягомпіраміда із всіхвідомих наземлізнаходиться вмістіЧолуле, в 100 км відмексиканськоїстолиці.Сьогодніцяпірамідаявляє собоюпагорб,порослийлісом, навершиніякоговисочієкатолицький храм. Таким чиноміспанціпозначили своюперевагу надстародавньоюіндіанськийцивілізацією.

>Численніхрами-піраміди йсвященніколодязі, в котрііндіанці кидализолотіприкраси,існують й нарівнинахпівострова Юкатан, дерозвиваласяцивілізаціяіндіанцівплемені майя.Вонистворилиієрогліфічнуписемність,досягли великихуспіхів убудівельномумистецтві,розвинулиприкладну математику йастрономію.Занепадцієїцивілізаціїрозпочавсятисячу років тому,задовго допоявиіспанців.Спорожнілихрами,заростіколодязі -цивілізаціязникла, але йнащадки майя йсьогодніживуть наземлі Юкатану,зберігаючидревнітрадиції йвіру всвоїхбогів.

На Юкатаніснуютьрозвалини (>руїни)декількох стародавніхміст-держав.Серед нихвідоміпіраміди вПаленке йстародавняобсерваторія вЧичен-Іце.


>Релігія

Мексикаєсвітською Державою.Церква в страневідокремлена від держави й не проти тогополітичноговпливу,який унеї було б послезахоплення територї країниіспанськимиконквістадорам,нав'язати стране католицизм йзнищилиязичницькепоклонінняіндійцівчисленним богам,зокрема, БогуСонця. Удержавнихустановах країнизабороненабудь-якарелігійна пропаганда,оскількиісторичносклалося так, що духовенство сильнороз'єднана, асаме із йогорелігійногосередовищавийшло багатоідеологи, котрісьогодніочолюютьрізніполітичнірухи.

>Більшість населення Мексикисповідує католицизм,посиленонагромаджувавсяпротягомтривалого годинипортугальськимиколонізаторами.Сьогодні католикаминомінальновважають собіприблизноблизько 89% населення,протестантівналічується 6%, а доіншихконфесійзараховують собі 5%віруючих. В частности, вМексицідовільно багато мусульман,близькопівторавідсоткаіудеїв,єправославніхристияни. разом із тімсучасниммексиканцям недужевластиварелігійність,однак,більшість усе ж такидотримуєтьсярелігійнізвичаї йтрадиції.

>Зверненняіндіанців укатолицтвоздійснювалосямісіонерами - членамирізнихчернечихорденів. У основномуце булипредставникиорденівдомініканців,францисканців,єзуїтів таінших. Разом із тімнасильницькенасадження католицизму йпоширенняіншихрелігій незмоглиповністювикорінитистародавніхвіруваньіндіанців:землеробські кукси,віру врізнихдухів тощо. У стране можназустрітиафрохрістанскі кукси, котрісклалися вколоніальнийперіод.Їхпослідовникамиєвивезені із Африки рабі. В частности,сьогодніафроамериканцішанують Христа,дівуМарію,продовжуючипоклонятися своїмафриканським божествам, котріпридбалисвоїххристиянськихдвійників.


Історія

На територї Сучасної Мексикизнаходилися самі ізнайбільшрозвиненихцивілізаційЗахідноїпівкулі.Першоюцивілізацією був державаольмеків, щопроіснувало із 1500 по 600рік дон.е. Культура майядосягла свогорозквітубіля VIстоліттян.е.Щеоднієюцивілізацією був держававойовничихтольтеків, щовиникло в Хстолітті вцентрі Сучасної Мексики. У XIстоліттітольтеки буливитісненіплем'ямчичимеків, які у своючергувитіснилиприйшли ізпівночі племенанахуатланів,найпотужнішимсеред які було бплем'яацтеків чи Мексика.Імперіяацтеківвиникла вдругійчверті XIVстоліття й до XVстоліття бувнаймогутнішоюдержавнимутворенням уцентральній йпівденнійМексиці.

>Першимєвропейцем, щоприйшли натериторію Мексики, бувіспанськиймореплавецьФрансисько Фернандес деКордоба, в 1517роцівідкрив наЮкатаністародавніпоселення майя. Черезрік Хуан деГріхава,якийочолювавекспедицію насхідномуберезі Мексики,принісповідомлення проіснуваннябагатоїімперіїацтеків.

У 1519році великийозброєнийзагін подкерівництвомХернандо Кортесапочавбойові діїпротиацтеків. У 1535році впаластолицяацтеків, й Мексика сталаіспанськоюколонією. На початку XIXстоліття, коливійська НаполеонаокупувалиІспанію, вМексицірозпочаласявизвольнавійна, щозакінчилася влипні 1821 рокуутвореннянезалежноїМексиканськоїімперії. У 1823роцікраїна бувпроголошенареспублікою. У 1836році Мексикавтратила територїКаліфорнії йТехасу, щооголосили собінезалежнимиреспубліками, а послевійнизіСполученими Штатами (1846-1848) -землі напівніч відРіо-Гранде.

У 1917році послекривавихподіймексиканськоїреволюції бувприйнята новаконституція, котрапризвела дозначнихполітичних реформ. З 1929 року в стране привладіперебуваєКонституційнареволюційнапартія. 1 января 1994 Мексикаспільно із США йКанадою стала членомнайбільшоїзонивільноїторгівлі НАФТА, вцей ж дняпочалисяактивнібойові дії вштаті Ч'япас, де так кликанаЗапатістсканаціональнавизвольнаарміязахопилакілька міст,вимагаючипроведеннякардинальнихполітичних реформ в стране. Мексикає членом ООН, МВФ, ГАТТ, НАФТА,Організаціїамериканських держав.

>Населення країни

Уостаннєдесятиліття Мексикапереживаєсправжнійдемографічної-нийВриваючи.Середньорічнітемпи приросту населенняколиваютьсяміж 4-5відсотками. У 1970році населення країнистановилоблизько 50мільйонів, на початку 90-х - понад 50, аостанні рокта населення країни ужеперевищила 97мільйонів. Мексикавідноситься донайбільшмолодимкраїнам світу - понадполовинимешканцівстановлять особини, котрі недосягли20-річноговіку.Особливістюмексиканськоїдемографіїєзосередженняосновноїмаси населення вїї центральнихгірських районах. Цепояснюється,перш на, тім, що тутсконцентрованіголовніпромисловіцентри країни.

Уцілому для населення Мексикихарактернийвисокийрівеньрухливості,якийпов'язаний ізекономічнимчинником.Значне числожителівсільськихрайонівмігрує по територї країни впошукахсезонноїзайнятості. Десяткитисячмексиканцівщорокуперетинають кордон із США, багатохто із нихцероблять нелегально, що негативнопозначається настосунках двохкраїн.

Занаціональноюознакою населення Мексикинадзвичайнобагато-лико.Історично воно тасформувалося ізтрьохосновнихетнічних груп:коріннихжителів -індійців,вихідців ізкраїнЄвропи (>головним чиноміспанців) йпривезених із Африкинегрів-рабів. УМексиці можназустрітитакожнащадківпереселенців ізАзії -Індії, Китаю,Японії.Протягомстолітьбіле населеннязмішувалося ізмісцевимиіндіанцями, врезультаті чогоутворивсязначний кулюметисів.

У годинуіндіанське населення країни в чистомувигляді непре-ті неперевищує 8-9відсотків відзагального числажителів країни.Більшість із нихпроживає в центральних йпівденних штатах. Цевихідці із племенацтеків,отомі, майя,цоцілі,міштеків,сапотеків.Прямінащадкиєвропейців, до тогочислі недавноприїхали ізЄвропи, йіншібіліскладають не понад 15відсотківвсього населення.Понад тричвертімексиканців -метиси.

У странеєдоситьрізноманітнаколоніяіноземців,Першемісце зачисельністюсеред нихзаймаютьамериканці - їхні понад 100тисяч.Приблизно наполовину меншеіспанців,близько 10тисячнімців,приблизно скільки жгватемальців, багатовихідців ізіншихкраїнЦентральної АмерикиКарибськогобасейну. УМексиці можназустрітифранцузів,італійців,поляків,арабів,росіян,українців йпредставниківбагатьохіншихнародів світу.

Алі разом із тім, Незважаючи нарізноманітнийетнічний склад населення,прийнято говорити проіснуваннямексиканськоїнації, щовизначаєтьсянаявністюнаціональнихособливостей характеру й способу життямексиканців. При цьому неслідзабувати прокорінняпоходженнятієї чиіншоїлюдини, атакож про йогосоціальномустані. Разом із тімсередхарактернихнаціональних рисмексиканціввиділяютьсятакі, якчутливість довласного авторитету,скритність,безтурботність,прагнення довираженнящирогощастя,недбалість упобуті.Цірисизберігаються умексиканців,навітьякщо смердотіпротягомтривалого годиниживуть віншомусуспільстві.

разом із тім врисах характерумексиканців можнапомітити багатосуперечливості.Наприклад,їмвластивавідчуженість й у тій годинутовариськість,скритність йщирість,волелюбність йчиношанування,повагу дотрадицій й авантюризм. Романтизм ймрійливістьпоєднуються вмексиканця ізпідвищеноюемоційністю,запальністю й азартно.Одночасноїмвластивийпатріотизм йсамовідданість призахистінаціональнихінтересів.Всіціякості доброуживаються ізнадмірним романтизмом ймрійливістю, ізпідвищеноюемоційністю,запальністю й азартно. Запевнихобставинмексиканецьможепоєднуватипоряд ізамбітністю йлицемірство.Дуже частонаціоналізмнабуває удеякихмексиканців-метисівгіпертрофованих форм,зокрема смердотіможуть такбачити вбілулюдину ворога йвважають за благообдурити його як у великому, то й в малому.

>Недовіра долюдиниіншоїнаціональності,бажанняприховатисправжніпочуття умексиканців частопоєднуються ізпоказноюввічливістю, йкрайньоїнеобов'язковістю.Ціриси характерузазвичайвластиві народам, котрідовгий одну годину назалежності. Уманеріспілкуваннямексиканців можнапомітитияскравовираженіелементинедовіри, котрі смердотінамагаютьсяприховувати людейвище їхнього поположенню (перед господарем), аспілкуванні ізрівнимисобі смердоті частовиявляютьневмотивованупідозрілість.Ціриси характеруєнаслідкомбагатовіковогоколоніальногоминулого, атакожсусідства ізсильнимпівнічнимсусідом -американцями, котрізавждизневажливо йзверхньоставилися домексиканців, У своючергу, із одного боці,ненавидять ">грінго", а ізіншого -схиляються перед їхнібагатством йвпевненістю всобі.

>Відчуженість йзамкнутістьмексиканців доброуживається ізтовариськістю. як йбільшістьлатиноамериканців, смердоті легко йшвидковступають в контакт йпереходять надружню ногу ізвподобаними ним людьми.Вонилюблять йцінуютьгумор йжарти, ізвеличезнимінтересомслухаютьрізнівеселіісторії таанекдоти. Однак частотовариськістьзовсім неозначаєвідкритість,Мексиканціпотайливі за характером,дуже нелюблять, колиїмлізуть у душу,вважаючи, що усіособистіпереживання -це прерогатива їхнього приватного життя.Вони, як йамериканці,вважають, щонадмірнавідвертість -цепроявслабкості.

 


>Висновок

Мексика -унікальна йдивовижнакраїна ізбагатющоюісторієюстародавніхцивілізацій майя таацтеків.

Мексика -цесонце йсинє море, кришталевобіліпляжі йвисокі міські,вулкани йджунглі.

Мексика -цекраїначудових,всесвітньовідомихкурортів. Мексика -це кухня, щославитьсясвоїмитрадиціями вусьому світі.

Мексика -цевражаючерозмаїття, якуважкособіуявитизаздалегідь: тутєміста-мегаполіси і приміщеннячасівіспанськоїколонізації,ультрасучасніготелі йархеологічніпам'ятникинайдавнішихіндіанських культур,розкішніпляжі йзасніженівулкани,посушливийпівніч йрозцвітаютьнавеснідолини,пустелі йпотопає взеленітропічніліси.

>Гордість Мексики -столиця країниМехіко, великиймегаполіс, девтілилисябагата культура йісторія країни,зосередилисясучасніфінансовіцентри.Мехіко-Сітізаснований в 1325 р.індіанцями-ацтеками намісці, де залегендою, богиповеліли ацтекамзаснуватистолицю на одному ізостровів озераТескоко, де смердотіпобачать орла,якийпожираєзмію,сидячи накактусі.Мехіконазивають «>музеєм подвідкритим небом» забагатствоісторичнихпам'яток ймузеїв, які тутналічуєтьсявеличезнакількість.

 


>Використаналітература

 

1.Інтернетенциклопедія ''>Кругосвет''(krugosvet)

2. МаксименкоЛ.М. Мексика. - М.: Думка, 1983.

3.Країни світу (Короткийекономіко-політичнийдовідник).

4.Хеммінг Дж.Завоюванняімперіїінків.Прокляттязниклоїцивілізації. - М.: 2007.

5. Сайтmexico/


Схожі реферати:

Навігація